Mine områder
Hjelp

Skal ansatte ha lønn for helligdager i julen?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎03-05-2021 08:26 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Når ansatt har fri fordi arbeidsdagen faller på en helligdag i julen er hovedregelen at man ikke har krav på lønn for denne dagen. Selv om man ikke har lovfestet rett på lønn for slike dager, kan rett til lønn følge av avtale eller praksis i den enkelte virksomhet.

 

Månedslønn eller timelønn – spiller det noen rolle?

Ved vurderingen av ansattes rett på lønn for bevegelige helligdager, er det viktig å skille på om den ansatte har månedslønn eller timelønn.

 

Ved avtale om fast månedslønn får ansatte normalt fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i den enkelte måned. Har den ansatte en slik avtale, skal det ikke trekkes i lønn for bevegelige helligdager.

 

Timelønnede vil derimot i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. En timelønnet ansatt vil derfor kun ha krav på lønn for bevegelige helligdager i julen dersom vedkommende faktisk har arbeidet.

 

Tariffavtaler – lønn på bevegelige helligdager

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om lønnsutbetalinger på bevegelige helligdager. For å gjøre gjeldende krav på lønn etter en slik avtale må den ansatte være fagorganisert, eller på annen måte omfattet av tariffavtalens regler. For ansatte som ikke er omfattet av slike tariffavtaler, vil rett på lønn for bevegelige helligdager være følge av arbeidsavtalen, eller praksis i virksomheten.

 

Hvilken lønn får de som er på jobb i julen?

Heller ikke retten til lønn for arbeid på bevegelige helligdager i julen er lovregulert. Hva den ansatte har krav på i lønn for arbeid på slike dager vil derfor måtte avgjøres på bakgrunn av arbeidsavtalen eller av tariffavtalen dersom virksomheten er bundet av det.

 

Har den ansatte arbeidet overtid på en bevegelig helligdag vil arbeidsmiljølovens alminnelig regler om overtidsarbeid komme til anvendelse. Det betyr at ansatte for slikt arbeid vil ha krav på minst 40 % tillegg til den lønn den ansatte har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden.

 

Sykdom på helligdag – rett på helligdagstillegg?

Formålet med sykepenger er å dekke bortfall av arbeidsinntekt når en arbeidstaker er arbeidsufør pga sykdom eller skade. Sykepenger beregnes etter regler i folketrygdlovens bestemmelser §§ 8-28 til §8-30. Det er som hovedregel bare inntekt arbeidstakeren har hatt i tiden før sykefraværet som tas i betraktning. Den ansatte vil derfor ikke etter loven ha krav på å få utbetalt høytidstillegg eller overtidstillegg i sykmeldingsperioden – selv om man ville fått disse hadde man vært på jobb.

 

Reglene for beregning av sykepenger ble endret 1. januar 2019, har du fått med deg hva dette innebærer for arbeidsgiver? Vil du lære mer om hvordan sykepenger skal beregnes riktig, og hva arbeidsgiver egentlig skal utbetale i sykepenger i arbeidsgiverperioden? På vårt populære kurs "Sykepenger - det du må vite", kan du lære mer om dette og mye mer. Les mer, og meld deg på her.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"