Fagområde Lønn & HR
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Skal bonus være med i sykepengegrunnlaget?

- Sist oppdatert ‎06-09-2017 10:51
Monica Bremtun-Olaussen -

Skal arbeidstakers bonus inngå i sykepengene som arbeidsgiver utbetaler?

 

Fastsettelse av sykepengegrunnlaget

Formålet med sykepengeordningen er å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre pga sykdom eller skade jf. folketrygdloven § 8-1. Sykepengegrunnlaget skal fastsettes ut fra en nærmere angitt beregningsperiode. Folketrygdloven bestemmer at beregningsperioden for sykepenger alltid ligger bakover i tid fra sykmeldingstidspunktet og perioden skal gi et mest mulig representativt bilde på hva som skulle vært utbetalt i lønn fremover dersom arbeidstaker ikke hadde blitt sykmeldt.

Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden fastsettes etter en beregnet aktuell ukeinntekt, jf. ftrl. § 8.28. Den aktuelle ukeinntekten beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten pr. uke som arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode før vedkommende ble arbeidsufør.

En arbeidstaker med bonus har som hovedregel skiftende inntekter, og beregningsperioden skal da ta hensyn til denne variasjonen i inntekt. I praksis betyr dette at arbeidsgiver for ansatte med bonus må legge et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker/siste måned til grunn når man skal beregne sykepengegrunnlaget. Det er viktig å ha klart for seg at målet med beregningen hele tiden er å finne en periode som representerer” normallønnen”, slik at sykepengene blir mest mulig lik den lønnen en ville hatt dersom en var arbeidsfør. Hvor lang beregningsperiode man skal bruke, avhenger av hvor varierende lønnen til arbeidstakeren er. Dersom arbeidstakeren for eksempel får bonus en gang i året så kan det være mest korrekt å se på arbeidstakers inntekt de siste 12 måneder før han ble arbeidsufør.

 

Bonus som en del av sykepengegrunnlaget?

Lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er et resultat av arbeidstakerens egen arbeidsinnsats skal tas med når sykepengegrunnlaget skal beregnes. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold skal også medregnes, jfr folketrygdloven § 8-29.

Om bonus skal inngå i sykepengegrunnlaget blir derfor et spørsmål om bonusen utbetales på grunnlag av arbeidstakerens arbeidsinnsats, da vil bonusen anses som arbeidsinntekt, og skal regnes med i sykepengegrunnlaget. Det må i slike tilfeller benyttes en så lang beregningsperiode at det tas hensyn til utbetaling av bonus. Det forutsettes at det på sykmeldingstidspunktet foreligger tilstrekkelige opplysninger om bonusens størrelse. Dersom bonusen varierer fra år til år, må det foretas en konkret vurdering. Forrige års bonus kan altså ikke uten videre legges til grunn.

Husk også på at det er satt en begrensning oppad på beløpet på sykepengene, slik at sykepengegrunnlaget omregnet til årsinntekt, ikke kan overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Vet du at det kommer nye regler for beregning av sykepenger?
Det er vedtatt nye regler for hvordan sykepengene skal beregnes. Hvordan ser de nye reglene ut, og hvilken konsekvens vil denne regelendringen ha for arbeidstakere som mottar bonus?

Dette kan du lære mer om på Lønnsforum Høst 2017 - årets viktigste oppdateringsarena for deg som jobber med lønn og personal. Les mer og meld deg på her.