Mine områder
Hjelp

Skattefrie eller skattepliktige rabatter og personalrabatter

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎19-12-2022 12:30 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Reglene om rabatter og personalrabatter gjelder både rabatter gitt av arbeidsgiver og rabatter gitt av andre som har tilknytning til arbeidsforholdet, typisk arbeidsgivers forretningsforbindelser.

 

Er det sammenheng mellom rabatten og arbeidsforholdet (tilknytningskravet)?

Når arbeidstaker mottar rabatter hos andre enn sin arbeidsgiver, må det vurderes om det er tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen og arbeidet for at rabatten skal anses å være skattepliktig. Rabatter fra arbeidsgivers forretningsforbindelser vil normalt anses å ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet.

 

“Nabolagsrabatter”

Der rabatter tilbys ensidig, vil det normalt ikke være tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet, og rabatten vil derfor ikke utløse skatteplikt for arbeidstaker eller rapporteringsplikt for arbeidsgiver.

 

Mottakers arbeidsgiver kan ikke ha hatt noen rolle i etableringen av rabattordningen for at rabatter ikke skal bli ansett å ha tilknytning til et arbeidsforhold. En eventuell medvirkning fra arbeidsgivers side må ikke gå utover ren videreformidling av rabattilbudet.

 

Privatøkonomisk fordel

Selv om det foreligger tilknytning til arbeidsforholdet, vil skatteplikt være avhengig av at arbeidstakeren har oppnådd en privatøkonomisk fordel. Dette betyr at man må ha mottatt en fordel som andre må betale for å oppnå. Dersom man har mottatt en rabatt og prisen man må betale anses som allment tilgjengelig, utgjør rabatten ingen skattepliktig fordel. For at en pris skal anses som allment tilgjengelig, må den være tilgjengelig for alle, uavhengig av tilknytning til spesielle bransjer eller arbeidsgivere.

 

Omsetningsverdi

Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Differansen mellom omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet og det mottakeren har betalt for ytelsen vil være den skattepliktige fordelen.

 

Med omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet menes den prisen på samme vare eller tjeneste som er allment tilgjengelig for alminnelige forbrukere, uten tilknytning til spesielle bransjer eller arbeidsgivere på kjøps- og betalingstidspunktet.

 

Arbeidsgiver kan ta hensyn til rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelige på kjøpstidspunktet. Omsetningsverdien kan derved reduseres ved at slike allment tilgjengelige rabatter kan legges til grunn ved beregningen av den skattepliktige fordelen

 

Når fordelen skal verdsettes, er det ikke adgang til å benytte gjennomsnittsrabatter, sjablongmessig omsetningsverdier eller lignende


Personalrabatt

Rabatter arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver, eller fra arbeidsgivers kunder eller leverandører, regnes som personalrabatter og er skattefrie forutsatt at begge vilkårene nedenfor er oppfylt:

 

  • Varen/tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet (inkludert konsernselskap)
  • Samlede rabatter til den enkelte ansatte ikke overstiger 8 000 kroner per år per arbeidsgiver

Et av vilkårene for skattefri personalrabatt er altså at varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

 

Et eksempel er hvis en klesforretning kun selger herreklær. Arbeidsgivers leverandør har også dameklær og lar de ansatte i klesforretningen få kjøpe dameklær med rabatt. Rabatt hos leverandøren for dameklær som ikke selges hos arbeidsgiver, omfattes ikke av reglene om personalrabatt og er derfor skattepliktig i sin helhet.

 

Personalrabatter utover 8 000 kroner pr inntektsår er skattepliktige, og arbeidsgiver har opplysningsplikt.

 

Ubenyttet personalrabatt kan ikke overføres til nytt inntektsår.

 

Rapportering i a-meldingen

Rapporteringsplikten er utsatt for rabatter via forretningsforbindelser (tredjeparter) slik at arbeidsgiver får tilstrekkelig tid til å fremskaffe opplysninger for å vurdere skatteplikt og verdsetting. For slike ytelser forlenges fristen for rapportering med 2 måneder.

 

  • Skattefrie personalrabatter skal ikke innberettes.
  • Skattepliktige personalrabatter innberettes i a-meldingen slik:

Beløp: Den skattepliktige rabatten i kroner

Type lønn: Naturalytelse

Lønnsbeskrivelse: Skattepliktig personalrabatt

Trekkpliktig: Ja

Grunnlag arbeidsgiveravgift: Ja

Grunnlag feriepenger: Nei

(For Visma Lønn er a-meldingsnummeret: 8150)

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"