Mine områder
Hjelp

Statsbudsjettet 2021

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎17-06-2021 08:26 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Her er en kort oversikt over de viktigste forslagene innenfor lønn, skatt og personal i statsbudsjett for 2021. Du kan lese mer om Statsbudsjettet på regjeringens nettsider.

Lønn/skatt

Ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet

Regjeringen foreslår at den skattefrie rabatten ansatte kan få ved kjøp av aksjer i selskapet de selv jobber i, økes til 25 prosent av markedsverdien av aksjen, men maksimalt 7 500 kroner per ansatt i året.

 

Differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår ingen endringer i soner og satser for differensiert arbeidsgiveravgift i 2021.

 

Begrenset skatteplikt

Regjeringen foreslår å innføre et tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt. Unntaket skal gjelde for utenlandske foretak som får begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av koronapandemien.

 

Fagforeningsfradraget

Regjeringen foreslår ingen endringer i fagforeningsfradraget.

 

Frikort

Regjeringen foreslår å øke frikortgrensen fra 55 000 kroner i 2020 til 60 000 kroner i 2021.

 

Naturalytelser

Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 2 000 kroner til 5 000 kroner i året i 2021.

 

Regjeringen foreslår også å innføre skattefritak for influensavaksine og ev. fremtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver fra 2021.

 

Skattedirektoratets veiledning til regelverket vil bli justert for å gjøre innrapportering og verdsetting enklere for næringslivet.

 

Obligatorisk tjenestepensjon

Regjeringen foreslår at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Tiltaket innebærer en klar forenkling for næringslivet.

 

Regjeringen foreslår også å styrke tilsynet med at arbeidsgiverne overholder plikten til å opprette en pensjonsordning, ved at tilsynet flyttes fra Finanstilsynet til Skatteetaten.

 

Opplysningsplikt om tildelte opsjoner i små oppstartselskap

Regjeringen foreslår at selskap skal ha opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i den gunstige opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap.

 

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt. Den vil være 22 prosent også i 2021.

 

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Regjeringen foreslår at det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister økes til 32 620 kroner.

 

Trinnskatt

Regjeringen foreslår at satsene i trinn 1 og 2 i trinnskatten reduseres med 0,2 prosentenheter. Satsene i trinn 3 og 4 videreføres uendret. Regjeringen foreslår å justere innslagspunktene for trinnskatten med forventet lønnsvekst. Innslagspunktet i trinn 3 settes deretter ned med 2 600 kroner.

 

Trygdeavgift – satser

Regjeringen foreslår ingen endringer i satsene for trygdeavgift.

 

Trygdeavgift – økt nedre grense

Regjeringen foreslår å øke den nedre grensen for å betale trygdeavgift med 5 000 kroner fra 54 650 kroner til 59 650 kroner.

 

Personal

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NAV med 500 millioner kroner for å håndtere konsekvensene av koronapandemien. Midlene skal brukes til å redusere saksbehandlingstiden, styrke oppfølgingen av arbeidsledige og å håndtere NAVs koronarelaterte IKT-løsninger.

 

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår å styrke arbeidsmarkedstiltak rettet mot arbeidssøkere med 825 millioner kroner i 2021, inkludert mer ressurser til NAV.

 

Forslaget tilsvarer om lag 7 000 nye tiltaksplasser. Samlet sett gir tiltaksbevilgningen rom for om lag 63 000 tiltaksplasser.

 

Dagpenger

Som et midlertidig tiltak i en situasjon med mange ledige og permitterte, har regjeringen fra 20. april 2020 og ut året innført en midlertidig ordning som gjør det lettere å kombinere dagpenger og opplæring. Regjeringen foreslår å videreføre den midlertidige ordningen til 1. juli 2021.

 

Regjeringen foreslår å skjerpe sanksjonene i dagpengeordningen fra 1. januar 2021, ved å øke varigheten på forlenget ventetid og tidsbegrenset bortfall av dagpenger ved selvforskyldt ledighet og for dem som takker nei til arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Det foreslås at forlenget ventetid økes fra tolv til 18 uker, og at tidsbegrenset bortfall økes fra tolv til 18 uker ved førstegangs sanksjonsbetingede forhold.

 

I dag er det en rekke særregler for permitteringer i fiskeindustrien. Regjeringen foreslår å redusere perioden med dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker fra i løpet av 18 måneder fra 1. juli 2021, det vil si samtidig som perioden med dagpenger under permittering reduseres til 26 uker for andre næringer, dersom forholdene ligger til rette for det.

 

Digitaliseringsdirektoratet, Altinn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Altinn med 45 millioner kroner for å videreutvikle og sikre en god forvaltning av Altinn.

 

Engangsstønad

Engangsstønaden er en minstegaranti for mødre uten opparbeidet rett til foreldrepenger.

 

Regjeringen foreslår å øke engangsstønaden fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021.

 

Integrering – økt mangfold i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til en tiltakspakke for økt mangfold i arbeidslivet i 2021.

 

Det foreslås å etablere en tilskuddsordning for tiltak til økt etnisk mangfold i arbeidslivet og en informasjons- og veiledningstjeneste rettet mot arbeidsgivere, bransjeorganisasjoner og andre aktører i arbeidslivet samt en informasjonskampanje til dette formålet.

 

Seriøst arbeidsliv – styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet med henholdvis 38 millioner kroner og 14 millioner kroner til innsats mot arbeidslivskriminalitet og satsing på et seriøst og sikkert arbeidsliv.

 

Styrkingen av tilsynene skal bidra til å hindre bruk av ulovlig innleie ved hjelp av håndheving og kontroll med innleie- og likebehandlingsreglene. Tiltaket skal bedre sikkerheten og arbeidsforholdene i petroleumsvirksomheten og leverandørindustrien.

 

Ønsker du å lære mer om endringene i statsbudsjettet 2021?

Lønnsforum høst 2020, som i år arrangeres online, får du vite mer om endringer i statsbudsjettet som vil ha innvirkning for deg som jobber med lønn og personal. Les mer og meld deg på her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"