Mine områder
Hjelp

Streik & lockout - betydning for arbeidsforholdet

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎09-06-2021 11:27 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Det pågår nå tvungen forhandling mellom LO og YS på den ene siden og NHO på den andre siden. Dersom partene i privat sektor ikke kommer til enighet innen meklingsfristen som går ut midnatt natt til søndag 8. april, kan over 200.000 ansatte i en rekke bransjer bli tatt ut i streik. Hvor bredt en eventuell streik vil ramme, vil være avhengig av hvilket tema det ikke blir enighet om.

 

Verft, byggeplasser, renhold, matproduksjon, hoteller, busstransport og landets flyplasser kan bli rammet dersom det blir storstreik søndag.

 

Arbeidsforholdet består - ikke krav på lønn

 

En plassoppsigelse i forbindelse med iverksettelse av streik & lockout innebærer ikke at arbeidsforholdet opphører. Arbeidstaker er fortsatt ansatt, men har ingen plikt eller rett til å utføre arbeid i streik & lockoutperioden. Konsekvensen av at det ikke utføres arbeid i perioden er at arbeidstaker heller ikke vil ha krav på lønn eventuelt øvrige ytelser som måtte følge av arbeidsavtalen.

 

I en virksomhet som i utgangspunktet er omfattet av streik & lockout, kan situasjonen være slik at ikke alle arbeidstakere omfattes av streik & lockout. Disse har da både arbeidsrett og plikt samt krav på lønn mm på vanlig måte.

 

Ferieavvikling for arbeidstakere som streiker

Under lovlig arbeidskamp kan feriedager etter ferieloven fastsettes og kreves avviklet i samsvar med reglene i ferieloven §§ 6 og 7, jf §9 nr.4. Arbeidsgiver vil også kunne fastsette ferien etter at arbeidstaker har fratrådt i forbindelse med arbeidskamp. Det er et vilkår at det er en lovlig arbeidskamp og at arbeidsgiver overholder drøftingsplikten og underretningsplikten etter ferielovens § 6. En lovlig arbeidskamp er ikke en ”særlig grunn” som kan gi arbeidsgiver grunnlag for å gi varsel med kortere frist.

 

Dersom ferie etter ferieloven er fastsatt for arbeidstaker i en periode som omfattes av streik eller lockout, vil arbeidstaker ha rett til å avvikle ferie og kreve feriepenger etter alminnelige regler i ferielovens §11.

 

Dersom arbeidstaker blir tatt ut i streik eller omfattes av lockout, gir ikke dette dette rett til å kreve feriepenger utbetalt etter ferielovens regler om opphør av arbeidsforhold.


Trekk i lønn ved arbeidsnedleggelse

Arbeidsmiljøloven § 14-15 (2), bokstav f), gir adgang til trekk i lønn i forbindelse med arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning.

Trekk i lønn og feriepenger kan i slike tilfelle ikke gjøres unntatt når det pga. gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn, ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær pga. arbeidsnedleggelse/stengning i avregningsperioden. Det vil f.eks. kunne være tilfelle dersom fraværet skjer etter at bedriften har foretatt lønnskjøring for vedkommende måned.

Permittering

I de tilfelle der arbeidsgiver ikke kan sysselsette de ansatte i en begrenset periode, kan det permitteres. Et grunnleggende vilkår for å kunne permittere er at "saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften”. Dette gjelder også for bedrifter som ikke er tariffbundet.

 

Streik i egen bedrift

Er noen av de ansatte i en bedrift i streik, og de øvrige ansatte derfor ikke kan beskjeftiges på en rasjonell måte, må man også kunne benytte seg av permittering. Dette følger forutsetningsvis av hovedavtalen § 7-5, som snakker om betinget varsel ved konflikt i egen bedrift.

Blir arbeidstaker permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften man er ansatt i, har arbeidstaker bare krav på dagpenger dersom lønns- eller arbeidsvilkårene ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten. Når det blir vurdert hvorvidt lønns- eller arbeidsvilkårene kan bli påvirket tar en hensyn til om:

  • Dine lønns- eller arbeidsvilkår er nært knyttet til de streikendes lønns- eller arbeidsvilkår
  • Du har samme eller liknende utdanning, stilling eller yrkespraksis som de streikende
  • Din og de streikendes tariffavtaler blir regulert innen noenlunde samme tidsramme
  • Det er tatt inn bestemmelse om reforhandling av de permittertes tariffavtaler dersom de streikende får bedre avtale

Streikebidrag blir ikke ansett som lønn og får derfor ikke konsekvenser for dagpengeutbetalingen.

 

Streik i annen bedrift

Dersom arbeidskonflikt i en bedrift fører til at arbeidstakerne i en annen bedrift ikke kan sysselsettes på rasjonell måte, kan også permittering benyttes. Som eksempel kan nevnes manglende leveranse av råvarer, som igjen forhindrer produksjon i en annen bedrift, eller det kan f.eks. være streik i renholdsbedriften som står for renholdet av en bestemt restaurant, som igjen gjør at restauranten må stenge og gå til permittering av sine ansatte. At konflikt i annen bedrift kan gi grunnlag for permittering følger også av hovedavtalen § 7-3 nr. 4.

 

Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift enn den de selv er ansatt i, vil kunne ha rett til dagpenger under permittering. For permitterte der streik ved en bedrift er en indirekte årsak til permittering i en annen bedrift, for eksempel ved at streiken fører til mangel på oppdrag i den andre bedriften, er det derfor ikke nødvendig å vurdere om lønns- eller arbeidsvilkårene må antas å bli påvirket.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"