Mine områder
Hjelp

Sykdom i ferien - ofte stilte spørsmål

av Monica Bremtun-Olaussen -

Ferielovens § 9 har bestemmelser om de situasjoner der sykdom faller sammen med ferieavvikling. Her ser vi nærmere på noen spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med sykdom i ferien.

 

Arbeidstaker er 50 % sykmeldt før ferien starter. Kan det kreves utsettelse?

Arbeidstaker kan kun kreve ferien utsatt etter ferielovens bestemmelser ved 100 % arbeidsuførhet. Arbeidsuførheten må være dokumentert ved legeerklæring. Verken egenmelding eller gradert sykmelding kvalifiserer til å kreve ferie utsatt.

 

Ferieloven har ingen særregler for gradert sykmeldte. Dette innebærer at arbeidsgiver skal planlegge og påse at ferie avvikles på ordinær måte for de som er gradert sykmeldt. 

 

Eksempel:

Anne er 50 % sykmeldt. Hun skal avvikle en uke ferie i juni. Hun mener at hun ikke må avvikle ferien på grunn av sykdom, og krever enten å få utsatt ferien sin, eller å kun bruke feriedager på de dagene hun skulle vært på jobb under sykmeldingen.

 

Da Anne kun er 50 % sykmeldt, kan hun ikke kreve å få utsette ferien sin. Dette krever 100 % arbeidsuførhet. Hun kan heller ikke kreve å få avvikle ferie kun på de dagene hun er på jobb. Det vil si at Anne må avvikle ferieuken i juni som avtalt.

 

Arbeidstaker blir syk før feriestart. Kan ferien utsettes?

For at arbeidstaker skal ha krav på å få utsatt ferien på grunn av sykdom før ferien, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Helt arbeidsufør
  • Legeerklæring
  • Fremsette krav før ferien starter

Ferieloven § 9 (1) første ledd regulerer det tilfellet at arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien starter. I disse tilfellene kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret.

Kravet om utsettelse skal dokumenteres ved legeerklæring som skal fremlegges for arbeidsgiver senest innen arbeidstidens slutt siste arbeidsdag før ferien. For å kunne kreve ferien utsatt, holder det ikke å kun levere en sykmelding. Legeerklæringen vil kun være en dokumentasjon på at arbeidstaker er syk. Arbeidstaker må i tillegg fremsette krav om utsettelse av ferien.

 

Ved sykdom før ferien vil som hovedregel hele ferien utsettes, men man kan avtale noe annet dersom begge parter er enige.

 

Arbeidstaker starter ferien, men blir så syk i løpet av ferien - hva nå?

For at arbeidstaker skal kunne kreve å få utsatt ferien på grunn av sykdom i ferien, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Helt arbeidsufør
  • Legeerklæring
  • Fremsette krav uten "ugrunnet opphold” etter at arbeidet er gjenopptatt

Ferieloven § 9 (1) annet ledd regulerer det tilfellet at arbeidstaker blir helt arbeidsufør i løpet av ferien. Etter denne bestemmelsen kan den ansatte få ferien utsatt dag for dag dersom man er eller blir helt arbeidsufør i løpet av ferien.

Reglene her kan anvendes både for sykdom som oppstår før og sykdom som oppstår etter at ferien startet.

 

Er først vilkårene for utsettelse til stede, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall virkedager som man er helt arbeidsufør gis som ny ferie senere i ferieåret. Arbeidstaker kan ikke kreve å få ny ferie i hovedferieperioden. Når ferien blir utsatt på grunn av sykdom, er det arbeidsgiver som bestemmer når den utsatte ferien skal avvikles.

Legeerklæringen må fremsettes “uten ugrunnet opphold” etter at arbeidet er gjenopptatt. Det følger av forarbeider til bestemmelsen at departementet er av den formening at dette ikke bør tolkes for strengt. Arbeidstakeren bør imidlertid ha gode grunner for å vente mer enn 14 dager med å fremsette kravet.

 

Arbeidstaker leverer sykmelding - er dette et krav om utsettelse?

Reglene gir den ansatte “rett” til utsettelse etter nærmere vilkår. Det er likevel slik at det er den ansatte selv som må kreve dette. Det å kun levere en sykmelding, er ikke i seg selv å anse som et krav om å få utsatt ferien. Arbeidstakeren må i tillegg gi beskjed om at ferien ønskes utsatt. Vi anbefaler her at arbeidsgiver tar dette opp med arbeidstakeren for å avklare eventuelle misforståelser.

 

Eksempel:
Stian skal ha ferie de tre første ukene i juli. Uken før feriestart blir han sykmeldt i 4 uker. Han leverer sykmeldingen til arbeidsgiver siste arbeidsdag før ferien starter, men sier ikke noe om at han vil utsette ferien. Ferien vil da gå som planlagt. Her anbefaler vi at arbeidsgiver spør Stian om han ønsker at ferien skal utsettes.

 

Arbeidstaker rekker ikke å avvikle all ferie i ferieåret på grunn av sykdom - skal ferie da overføres?

Dersom sykdom gjør det umulig å avvikle ferie innen ferieårets utløp, skal ferien overføres til det påfølgende ferieår, jf. fl. § 7 (3) annet ledd.

 

Eksempel:
Per har 4 uker og en dag ferie. Han blir sykmeldt i juni, før han har avviklet noe ferie. Han er syk resten av året. 31.12 har han derfor igjen 4 uker og en dag ferie. Alle feriedagene, og feriepengene tilhørende disse dagene, skal overføres til neste ferieår.

 

Har arbeidstaker krav på sykepenger ved sykdom i ferien?

Hvis en ansatt blir syk og utsetter ferien sin på grunn av dette, vil det kunne foreligge rett til sykepenger forutsatt at arbeidstakeren fyller vilkårene i folketrygdloven for rett til sykepenger, jf. ftrl. kapittel 8. Husk også at arbeidstaker som hovedregel må varsler arbeidsgiver om sykefraværet første hele fraværsdag for å ha rett på sykepenger, jfr. folketrygdloven § 8-18. Det er nok mange arbeidsgivere som aksepterer at varsling om sykefraværet først kommer når arbeidstaker kommer tilbake fra ferie, men dette er ikke noe arbeidsgiver må akseptere.

 

Eksempel:
Ivar har ferie i hele juli. Tredje uken i juli blir han sykmeldt ut juli. Når juli er over krever Ivar å få utsatt ferien sin. Han har ikke hatt kontakt med arbeidsgiver før dette.

 

Her vil Ivar ha rett til å få utsatt ferien da han er helt arbeidsufør, har legeerklæring og fremsetter krav om det.

 

Ivar vil derimot ikke ha rett på sykepenger da han ikke ga beskjed første fraværsdag, (da han ble sykmeldt), at han var syk. Meldeplikten er dermed ikke oppfylt. Arbeidsgiver kan velge å innvilge sykepenger hvis de ønsker det.

 

Arbeidstaker kan ikke kreve å få utbetalt både feriepenger og sykepenger for samme periode. Arbeidstaker som har rett på sykepenger vil dermed ha krav på sykepenger for de utsatte feriedagene og feriepenger når den utsatte ferien senere avvikles.

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"