Mine områder
Hjelp

Utbetaling av feriepenger

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎22-05-2023 11:30 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Hvordan skal feriepenger utbetales korrekt? En ting er hvordan ferieloven sier det skal løses, noe annet er hvordan flesteparten av arbeidsgivere i Norge faktisk gjør det. 

 

Ferieloven - “Siste vanlige lønningsdag før ferien”

Ferieloven § 11 (1) første ledd slår fast hovedregelen om at feriepenger skal utbetales «siste vanlige lønningsdag» før ferien. Denne regelen gjelder både månedslønnede og timelønnede arbeidstakere. 

 

Senest en uke før ferien starter

Etter samme bestemmelse annet punktum følger det videre at arbeidstaker kan kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien tar til. Denne regelen vil blant annet ha relevans i de tilfellene hvor en arbeidstaker skal påbegynne sin ferie mindre enn en uke etter siste lønningsdag før ferien. Vedkommende kan da kreve feriepengene utbetalt tidligere.

 

Når ferien deles opp i samme ferieår

Hvis feriefritiden deles opp i samme ferieår, skal feriepengene fordeles tilsvarende og utbetales i forbindelse med avvikling av den enkelte ferieperiode. På denne måten sikres det at arbeidstaker får utbetalt en kompensasjon for lønnsbortfallet i forbindelse med avvikling av den enkelte ferieperiode. Dette er regulert i ferieloven § 11 (1) annet ledd første punktum

 

Når ferie overføres til påfølgende ferieår

Når arbeidstakeren inngår en avtale med sin arbeidsgiver om overføring av feriedager til det påfølgende ferieåret, slår ferieloven fast at feriepenger for den overførte delen først utbetales når ferien tas, og da etter hovedregelen om «siste vanlige lønningsdag» før ferien faktisk avvikles, jf. ferieloven § 11 (2). Både feriedager og feriepenger overføres altså ved en slik avtale.

 

Feriepengetillegget

Ferieloven åpner i § 11 (1) annet ledd annet punktum for at arbeidsgiver kan velge å utbetale det såkalte «feriepengetillegget» i forbindelse med avvikling av hovedferien eller sammen med lønna for juni måned. Fremgangsmåten er lik både for heltidsansatte og deltidsansatte. «Feriepengetillegget» vil si den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien. Arbeidstakerne vil da få utbetalt den resterende del av feriepengene tilsvarende sin vanlige lønn i det tidsrom ferien faktisk avvikles. I praksis vil arbeidstakeren få utbetalt det samme som om man hadde utbetalt feriepengene forholdsmessig etter hovedregelen.

 

Praksis hos mange arbeidsgivere - “Juniavregning”

Selv om ferieloven knytter utbetaling av feriepenger opp til avvikling av ferie,  er det likevel vanlig i mange bedrifter å utbetale alle feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni. Når arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene på en gang, holdes lønn for feriedagene tilbake. Når arbeidstakerne da avvikler ferie i løpet av året, utbetales “junilønn” for feriedagene. Vi anbefaler kun denne utbetalingsmåten for månedslønnede ansatte. 

 

For timelønnede anbefaler vi ikke å benytte denne utbetalingsmåten, men at man følger ferielovens hovedregel med “siste vanlige lønningsdag før ferien”.

 

Arbeidstakere som har fravær - hvordan utbetale?

Arbeidstakere som mottar sykepenger eller foreldrepenger direkte fra NAV i feriepengemåneden, eller har permisjon uten rett til lønn, har ikke rett på månedslønn fra arbeidsgiver. I slike tilfeller har ikke arbeidsgiver lønn å gjennomføre trekk i lønn for ferie i. Feriepengene skal i disse tilfeller utbetales forholdsvis i de periodene arbeidstaker avvikler ferie i henhold til ferielovens hovedregel. 

 

Feriepenger på forskudd

Hovedmålet med ferieloven er å sikre arbeidstaker en årlig feriefritid. Retten til feriepenger skal sikre at arbeidstaker har mulighet til å avvikle ferie og det er derfor ikke åpnet for at feriepenger skal kunne utbetales som forskudd. Arbeidsgiver kan eventuelt velge å gi den ansatte et lån, men ikke forskudd på feriepengene.

 

Brukertips i lønnssystemet ditt

Visma.net Payroll

Samleside - feriepenger i Visma.net Payroll

Huldt & Lillevik Lønn

Kjørejournal feriepenger

Praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger til fastlønnede

Visma Lønn

Utbetaling av feriepenger

 

Arbeidskamp

Ferieloven regulerer også hva som skal skje med utbetaling av feriepengene i forbindelse med arbeidskamp, jf. ferieloven § 11 (4) første ledd. Fratreden i forbindelse med lovlig arbeidskamp (streik eller lockout) er ikke å anse som opphør av arbeidsforhold og således ikke utløser en plikt for arbeidsgiver til å utbetale alle opptjente feriepenger i henhold til ferieloven § 11 (3). Dette innebærer at arbeidsgiver, i forbindelse med lovlig arbeidskamp, skal forholde seg til ferielovens alminnelige bestemmelser, og at feriepengene dermed som hovedregel skal utbetales «siste vanlige lønningsdag» før ferien tas.

 

Opphør av arbeidsforhold

Ferieloven § 11 (3) slår fast at ved opphør av arbeidsforhold skal alle opptjente feriepenger utbetales «siste vanlige lønningsdag» før fratreden. Dette betyr at både feriepenger opptjent året før man slutter og feriepenger opptjent i det året man slutter skal utbetales. 

Det er adgang til å utsette utbetalingen av den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen siste vanlige lønningsdag før fratreden. Disse feriepengene skal da utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret, enten dette finner sted før eller etter fratreden.

I noen tilfeller ønsker arbeidstaker å få årets opptjening av feriepenger utbetalt året etter man slutter for å opprettholde trekkfritaket. Det er ok hvis arbeidsgiver godtar dette. Her bør det lages en skriftlig avtale.

 

Dødsfall

Ferieloven § 11 (5) gir en bestemmelse om utbetaling av feriepenger ved dødsfall. Denne bestemmelsen slår fast at for det tilfellet at arbeidstakeren dør, skal alle opptjente feriepenger utbetales til boet sammen med det avsluttende lønnsoppgjøret. I praksis innebærer dette at arbeidsgiver skal utbetale feriepengene til den ansattes lønnskonto som vanlig. Eventuelle arvinger vil få tilgang til avdødes bankkonto ved overtagelse av boet til privat skifte, eventuelt ved gjennomføring av offentlig skifte.

 

Solidaransvar

Når det gjelder utbetaling av feriepenger i forbindelse med oppdragsgivers solidaransvar etter allmenngjøringsloven §13 og innleiers solidaransvar etter arbeidsmiljøloven § 14-12 c) og statsansatteloven §11 sjette ledd, reguleres dette av ferieloven §11 (6), som fastslår at feriepenger som er opptjent på grunnlag av et krav som utløser solidaransvar, skal skje samtidig med utbetalingen av dette kravet.

 

Adgang til å fravike utbetalingsreglene i tariffavtale

Reglene i ferieloven § 11 (1) til (5) kan fravikes ved tariffavtale. Bestemmelsene kan altså ikke fravikes ved en individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Rapportering til A-melding

Utbetaling av feriepenger skal rapporteres på a-meldingen. Les mer om dette her. Du finner mer om rapportering av trekk i lønn for feriedager her.

 

Bli en Regel-LYTTER du også 🙂

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"