Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 30 maart 2024.   Mededelingen  Zenden en Ontvangen met de IBU stopt per 2 april 2024 De afgelopen maanden hebben we je geïnformeerd over de uitfasering van de IBU. Wij gaan nu de volgende stap in het proces zetten en de IBU definitief uitzetten. Voor meer informatie zie dit bericht. Zoekfunctie in de Beaufort HELP In de afgelopen periode bleek het zoeken in het Beaufort HELP bestand niet meer correct te werken. Dit hebben we met ingang van deze release weer opgelost. Roepnaam in Youforce autorisatiebeheer Binnen Youforce autorisatiebeheer wordt hard gewerkt aan een nog gebruikersvriendelijkere user interface met de nadruk op een persoonlijke ervaring voor de gebruiker.  In dat kader gaat o.a. de roepnaam van de betreffende gebruiker toegepast worden. Dit gegeven zal eenmalig automatisch worden gesynchroniseerd met Youforce autorisatiebeheer.  In die gevallen waarbij voor een medewerker nog geen roepnaam is vastgelegd kun je dit alsnog doen en vervolgens exporteren met de functie ‘Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (180127). Youforce autorisatiebeheer zal in dit kader nog een aanvullend bericht plaatsen op de community.       Wet- en regelgeving Afwijkende urennorm max ORT Waarom Gemal introduceert in deze release 2024-04 de mogelijkheid om afwijkende normuren voor de berekening van het max ORT op te geven middels een nieuwe werkgevercode en invoercode. Dit is onderdeel van nieuwe functionaliteit voor de berekening van het maximum uurloon ORT  gebaseerd op een standaard norm uit de CAO. Deze rekenwijze wordt momenteel specifiek toegepast voor de CAO UMC, maar is gerealiseerd als standaardfunctionaliteit en dus voor iedereen bruikbaar. De standaard norm voor de cao UMC is 156 uur, ook als voor de werknemer een afwijkende norm geldt. Zie voor meer informatie de release notes van Gemal 2024-04.  Hoe In Gemal is een nieuwe werkgevercode 08226 Afwijkende normuren max ORT geïntroduceerd voor aansturing van de hierboven beschreven functionaliteit. Daarbij is ook de mogelijkheid gecreëerd om op werknemerniveau af te wijken van deze werkgevercode middels invoercode 02338. Hiervoor is in Beaufort een nieuwe rubriek opgenomen. Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12338 Afw. normuren max uurloon ORT 02338 Afw norm max ORT Actie Geen specifieke actie nodig. Deze rubriek kan gebruikt worden wanneer nodig.      CAO wijzigingen  CAO Huisartsenzorg: Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Waarom In de nieuwe CAO voor 2024 zijn afspraken met betrekking tot het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) opgenomen.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) worden opgenomen.  Actie Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 het recht op Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) dan óók zal worden berekend.    CAO Kinderopvang: Salarisregeling Waarom Vanaf 3 april is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-4-2024. Het betreft salarisregeling 46. Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling(en) kunnen worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling     Nieuw Gender gerelateerde wijzigingen Waarom In Nederland is het al geruime tijd mogelijk om zowel het geslacht Man of Vrouw, als ook Onbekend en Niet gespecificeerd te gebruiken. In HR Core Online Beaufort zijn deze laatste 2 keuzes nu toegevoegd. Deze nieuwe opties worden vanaf deze release uiteraard ook in de rest van de Raet keten ondersteund. Er is in dit kader ook een centraal bericht op de community geplaatst met verwijzingen naar de diverse modules. Let op: de waarde 'Niet gespecificeerd' zal normaliter niet toegepast hoeven te worden. Indien het HR systeem gender-vastlegging ondersteunt (zoals HR Core Beaufort doet), dan moet waarde  ‘O’ worden ingevuld als het gender onbekend is of niet man of vrouw is.  Alleen als deze ondersteuning er niét is, moet een waarde 'Niet gespecificeerd' worden opgegeven. HR Core Beaufort onderkent echter alle 4 de waarden in het kader van maximale ondersteuning van (externe) importprocessen. Hoe In dit kader zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in HR Core Beaufort. Dit betreft wijzigingen in de selectieschermen, de persoonsgerelateerde schermen, in de vastlegging van zwangerschapsgerelateerde mutaties, in het EDI verkeer naar het UWV en de gegevensuitwisselingen. Selectieschermen HR Core Beaufort kent selectieschermen ten behoeve van personen, dienstverbanden en ziektegevallen. In de selectietab 'Persoon' kan o.a. worden geselecteerd op geslacht. De bestaande opties man/vrouw zijn uitgebreid naar man/vrouw/onbekend/niet gespecificeerd. Default staat dit selectiecriterium op '-', wat betekent dat er niet wordt geselecteerd op geslacht.     Persoonsgerelateerde schermen Daar waar voorheen de opties man/vrouw beschikbaar waren voor het registreren van het geslacht bij de werknemer (P00330), de eventuele partner (P01033) en eventuele kinderen (P01086), zijn nu de 4 opties man/vrouw/onbekend/niet gespecificeerd aanwezig:         Vastlegging van zwangerschapsgerelateerde mutaties Het vastleggen van 'ziek ten gevolge van zwangerschap' dan wel 'zwangerschapsverlof' was tot op heden alleen mogelijk voor geslacht = 'V'. Dit hebben we aangepast zodat dit ook mogelijk is voor de opties 'O' (onbekend) en 'N' (niet gespecificeerd). Op korte termijn zullen we overigens ook de bestaande controle op geslacht = 'M' laten vervallen.  Dit geldt voor zowel de vastlegging in HR Core Beaufort zelf als via indirect muteren.   EDI verkeer naar het UWV In het EDI verkeer naar het UWV is sprake van een aantal transformaties inzake geslacht waarbij de Beaufort waarden worden omgezet naar de UWV waarden. Deze transformaties zijn uitgebreid met de nieuwe waarden: Beaufort waarde  UWV waarden O 0 - Onbekend M 1 - Mannelijk V 2 - Vrouwelijk N 9 - Niet gespecificeerd Opmerking: in het EDI berichtenverkeer naar de arbodiensten is in dit kader niks gewijzigd. In voorkomende gevallen zal contact moeten worden opgenomen met de betreffende arbodienst. Voor volledige ondersteuning verwijzen we naar de SIVI koppeling met de arbodiensten. Voor meer informatie neem contact op met je customer success manager,   Gegevensuitwisselingen In de diverse gegevensuitwisselingen (import/export) worden de nieuwe waarden vanzelfsprekend ook ondersteund (O (Onbekend) en N (Niet gespecificeerd) of 0 (Onbekend) en 9 (Niet gespecificeerd)).    Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.   Gevolgen vervallen bezettingscodes n.a.v. uitbreiding code geslacht Waarom Door de uitbreiding in HR Core Beaufort en Payroll Gemal van de geslachtsdiversiteit met de waarden ‘Onbekend’ en ‘Niet gespecificeerd’, zijn in Gemal de uitvoercodes bezetting geslacht komen te vervallen. Dit betreft de uitvoercodes 1980-1989 en 1992-1996 met gerelateerde Beaufort rubrieken P90480 -P90489 en P90492 - P90496. De functionaliteit van tellen ten behoeve van bezetting zal voortaan plaatsvinden binnen Reporting. Het gevolg daarvan is dat het waardebereik van rubriek P00890 / Invoercode 02890 Code niet in bezetting is gewijzigd. Waarde 1 van deze code heeft met het vervallen van bovenstaande uitvoercodes geen effect meer en komt te vervallen. Waarden 2 en 3 zijn qua betekenis gelijk geworden. Daarom komt ook waarde 3 te vervallen. Bestaande waarden 1 en 3 moeten daarom worden geconverteerd naar respectievelijk 0 en 2.  De instellingsgegevens S33012 Aantal werk. en S33022 Aantal werkn zijn ook gerelateerd aan de vervallen uitvoercodes 1988 en 1989. Hierdoor komt waarde 1 wel, o.b.v.uc. 1988,1989 te vervallen.  Hoe Het doorvoeren van de conversie van rubriek P00890 Code niet in bezetting dien je zelf uit te voeren in HR Core Beaufort. Hiervoor kun je gebruik maken van de functie 700120 Collectieve mutaties. Het omzetten van beide instellingsgegevens kan in Payroll Gemal worden gedaan, waarna de werkgevergegevens opnieuw gesynchroniseerd moeten worden. Zie onderdeel Actie. Actie Voor alle onderstaande acties geldt: mits van toepassing binnen jouw organisatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in jouw omgeving geen P00890 mutaties zijn vastgelegd. In dat geval hoeft er ook niks geconverteerd te worden.   P00890 Code niet in bezetting Muteer bij medewerkers waar rubriek P00890 = 1 de waarde naar 0 en waar rubriek P00890 = 3 de waarde naar 2. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties:  Stap Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde 1 P00890 Code niet in bezetting = 1 P00890 Stam  Waarde toekennen 0 2 P00890 Code niet in bezetting = 3 P00890 Stam  Waarde toekennen 2 Daarna deze mutaties verwerken met functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties.    S33012/S33022 indien stuurgegeven BP_SNJP = J en je maakt geen gebruik van PKB Als stuurgegeven BP_SNJP = J en je geen gebruik maakt van de HR Core Beaufort module Personele Kosten Bewaking (PKB) dan kun je de waarde van deze werkgevercodes 33012- code aantal werknemers jp-1 en 33022- code aantal werknemers jp-2 aanpassen in Payroll Gemal. De waarde 1 moet worden waarde 2.  Daarna moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met HR Core Beaufort. Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.    S33012/S33022 indien stuurgegeven BP_SNJP = N (en je maakt wel gebruik van PKB Als stuurgegeven BP_SNJP = N dan dien je de instellingsgegevens S33012 Aantal werk. en S33022 Aantal werkn.  aan te passen in HR Core Beaufort.  Je vindt deze onder respectievelijk Journaalpost-1 en Journaalpost-2 van tabblad Journaalposten, functie 710029 Journaalposten. De waarde 1 moet worden waarde 2. Als je gebruik maakt van de HR Core Beaufort module Personele Kosten Bewaking (PKB) staat normaliter stuurgegeven BP_SNJP = N om te voorkomen dat de journaalpost definities worden overschreven tijdens de synchronisatie van werkgevergegevens.  Indien je de instelbare groep JP Journaalposten hebt ingesteld op niveau Opdrachtgever dan hoef je alleen instelling 0001 te muteren. Heb je groep JP Journaalposten ingesteld op niveau Instelling dan moeten alle instellingen gemuteerd worden!   Grondslag sociale lasten werkgever Waarom Om meer grip te krijgen op de loonkosten via diverse rapportages wordt een nieuwe importrubriek P91900 geïntroduceerd. In deze importrubriek zijn de lasten opgenomen voor de volgende verzekeringen: Awf (WW) of UFO premie, Aof (WIA), Wko, WHK (minus eventuele werknemersbijdrage WIA-WGA) en ZVW. In Gemal is hiervoor ook een nieuwe werkgevercode 55049 Grondslag sociale lasten werkgever geïntroduceerd. Zie voor meer informatie de release notes Gemal van 2024-04 onderdeel "Grondslag sociale lasten werkgever".  Hoe  Er is een nieuwe importrubriek geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal uitvoercode. Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01900 Sociale lasten wg P91900 Sociale lasten werkgever Actie Geen specifieke actie vereist. Je kunt deze importrubriek eventueel gebruiken voor eigen rapportages.        Opgeloste meldingen Controle verslag 'Controleren gekoppelde dienstverbanden' blijft leeg (change 5658326) Melding De functie 'Controleren gekoppelde dienstverbanden' (functie 700180) resulteert in een overzicht met de controleresultaten. Dit overzicht bevatte in sommige gevallen overbodige 'lege' gegevens en werd veroorzaakt doordat bij de controle ook dienstverbanden werden meegenomen die reeds lang uit dienst waren. Het controleoverzicht toonde echter (conform verwachte werking) alleen de gegevens met betrekking tot de dienstverbanden die per 1 januari van het kalenderjaar in dienst waren.  Oplossing De programmatuur van de controle en het overzicht is aangepast zodat uitsluitend relevante data wordt gecontroleerd/getoond met betrekking tot de dienstverbanden die per 1 januari van het kalenderjaar in dienst zijn. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.
Volledig artikel weergeven
25-03-2024 08:44 (Bijgewerkt op 28-03-2024)
 • 30 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3711 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 02 maart 2024.   Mededelingen  HR Core Beaufort upgrade file beschikbaar in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten) In het kader van het uitfaseren van de IBU is de upgrade van HR Core Beaufort vanaf de 2024-03 release alleen beschikbaar in Bestandsuitwisseling. De oude route via 'Zend en ontvang' is voor het downloaden van het upgradebestand dan niet meer operationeel. Om het upgrade bestand (BeaufortRelease030544.zip) te kunnen downloaden moet je wel het recht 'Ontvang HR Core Upgrades' toekennen aan degene(n) die het bestand gaat/gaan downloaden. Dit recht kun je toekennen via 'Mijn Youforce - Autorisatiebeheer', applicatie 'HR Core OnPremise'. Zie ook dit bericht op de Community. Je kunt de upgrade zoals altijd installeren op het moment dat het jou uitkomt, maar het upgradebestand dient wel binnen 30 dagen te worden gedownload! Gebruik P02345 Afwijkende jaaruren fulltime bij afwijkende normuren In januari 2024 is het minimumuurloon geïntroduceerd in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarbij zijn instellingsgegeven S03463 Werkuren per jaar (Gemal werkgevercode 03463)  en rubriek P02345 Afwijkende jaaruren fulltime (Gemal invoercode 02345) ingevoerd.  In de Gemal release notes 2024-01 Minimum uurloon, onderdelen "Nieuwe berekening" en "Exact aantal jaaruren" is uitgelegd hoe deze gegevens gebruikt worden voor de berekening van het minimum maandloon.  Nu willen we voor alle duidelijkheid onder de aandacht brengen dat ook in de situatie dat een werknemer “afwijkende normuren” kent (middels opgeven van rubriek P02486 Code norm-uren fulltime per week / Gemal invoercode 02480), er gebruik gemaakt moet worden van rubriek  P02345 Afwijkende jaaruren fulltime. Door de afwijkende normuren zullen immers ook de jaaruren afwijken. Het opgeven van P02345 Afwijkende jaaruren fulltime is ook nodig voor een medewerker met afwijkende normuren en een percentage deelbetrekking van 100%! Zie ook Gemal release notes 2024-03 Minimum maandbedrag bij afwijkende normuren. Voorbeeld met afwijkende normuren:  Standaard uren instelling = 36,00 S03463 Werkuren per jaar = 1872,00 Medewerker kent afwijkende normuren = 32,00, parttime percentage = 100% P02345 Afwijkende jaaruren fulltime moet dan zijn 1664,00 Minimum maandloon is dan: (1664 / 12) * 13,27 = 1840,11 Bij niet opgeven van P02345 Afwijkende jaaruren fulltime wordt gerekend met S03463 Werkuren per jaar: (1872 / 12) * 13,27 = 2070,12 wat dus leidt tot een te hoog minimum maandloon!     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg Waarom In Payroll Gemal is werkgevercode 03463 werkuren per jaar aangepast naar de waarde 1886,40. Om de berekening van het minimum loon ook in HR Core Beaufort goed te laten gaan moet dit gegeven worden overgehaald naar HR Core Beaufort.  Hoe Door het downloaden en importeren van werkgevergegevens en vervolgens het opnieuw berekenen van de bruto salarissen wordt het eventuele minimumloon correct berekend in HR Core Beaufort. Actie Download vanaf 5 maart de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Voor meer informatie omtrent het downloaden van het WG synchronisatiebestand via bestandsuitwisseling, zie dit kennisartikel. Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden. Dit is nodig ihkv het tonen van de actuele bruto salarissen in HR Core Beaufort: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO VVT: Salarisregeling Waarom Vanaf 5 maart zijn er nieuwe salaristabellen beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-3-2024. Het betreft salarisregelingen 15, 12 en 39. Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling(en) kunnen worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   Cao VVT: Vergoeding slaap- / aanwezigheidsdiensten Waarom In de HR Core Beaufort release notes van 2024-02 hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke werkwijze met betrekking tot de vergoeding van slaap-/aanwezigheidsdiensten zodat minimaal het geldende minimumuurloon wordt vergoed. Daarbij werd verwezen naar dit bericht op de Payroll Gemal community (en tevens de Payroll Gemal releasenotes 2024-02). Met de 2024-03 release introduceert Payroll Gemal een definitieve oplossing zodat de tijdelijke werkwijze beëindigd kan worden.   Hoe Met de nieuwe werkwijze kunnen bedragen per eenheid  zodanig worden ingericht in Payroll Gemal dat er een automatische toetsing plaatsvindt aan het minimumuurloon. Daardoor kunt u de uren “slaap- / aanwezigheidsdiensten” weer gewoon aanleveren op de oorspronkelijke rubriek P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr. Ook voor tijdregistratie worden de uren nu weer geboekt op de juiste code.  Actie Inrichten van toetsing op minimumuurloon bij bedragen per eenheid in Payroll Gemal. Zie hiervoor de release notes Payroll Gemal 2024-03.   CAO Ziekenhuizen Waarom In Payroll Gemal is werkgevercode 03463 werkuren per jaar aangepast met de waarde 1886,40. Om de berekening van het minimum loon ook in HR Core Beaufort goed te laten gaan moet dit gegeven worden overgehaald naar HR Core Beaufort.  Hoe Door het downloaden en importeren van werkgevergegevens en vervolgens het opnieuw berekenen van de bruto salarissen wordt het eventuele minimumloon correct berekend in HR Core Beaufort. Actie Download vanaf 5 maart de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Voor meer informatie omtrent het downloaden van het WG synchronisatiebestand via bestandsuitwisseling, zie dit kennisartikel. Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden. Dit is nodig ihkv het tonen van de actuele bruto salarissen in HR Core Beaufort: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling     Gewijzigd en verbeterd Samenloop salary split en 30%-regeling Waarom De belastingdienst heeft onlangs beslist dat de grondslag van de 30%-regeling zich beperkt tot het loon dat in Nederland wordt belast en dat over het deel van het loon dat door een salary split in het buitenland wordt belast, de 30%-regeling niet mag worden toegepast.  Als gevolg daarvan introduceert Payroll Gemal een tweetal uitvoercodes waarop het loon dat in het buitenland wordt belast, volgens witte tabel en volgens groene tabel, wordt gepresenteerd. Deze uitvoercodes kunnen vervolgens in de grondslag van de 30%-regeling worden gestopt. Als bijkomend voordeel wordt er inzichtelijk gemaakt welk deel van het inkomen in het buitenland wordt belast. Zie ook release notes Payroll Gemal 2024-02. Hoe Er zijn een tweetal nieuwe importrubrieken geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal uitvoercodes. Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02382 Belast buitenl wt P92382 Belast buitenland wit 02383 Belast buitenl gt P92383 Belast buitenland groen Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Afdrukken vanuit Specificatie Manager Waarom Payroll Gemal introduceert de mogelijkheid om het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgaaf af te drukken vanuit de Specificatie Manager,  Hoe Om aan te kunnen geven dat de salarisspecificatie en de jaaropgaaf moeten worden afgedrukt vanuit de Specificatie Manager, wordt een nieuwe exportcode en rubriek geïntroduceerd: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02989 Afdr specificatie/jaaropgaaf uit Spec Man 02989 Afdr uit Spec Man Rubriek Waarde Omschrijving P02989 0 Niet afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf P02989 1 Wel afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf           Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Blokkeren aanvulling minimumloon Waarom Op dit moment is er in de Gemal programmatuur maatwerk voor bepaalde inpasnummers omtrent het blokkeren van de aanvulling tot het minimumloon. Deze inpasnummers worden in dat maatwerk uitgesloten van aanvulling. Onder water wordt er voor die inpasnummers de invoercode 02339 code minimumloon met waarde 1 (geen regeling minimumloon toepassen) gegenereerd.  Dit maatwerk is echter niet langer wenselijk en ook niet inzichtelijk. Vandaar dat Gemal dit maatwerk gaat verwijderen.  Hoe Onderdeel van dit maatwerk betreft inpasnummers 9401, 9402 en 9702 die binnen de zorgcao's worden gebruikt voor stagiaires. Deze stagiaires worden vastgelegd met P02268 Code aard arbeidsverhouding = 07. Met het verwijderen van het maatwerk is het daarom van belang dat rubriek P00339 code aanvulling minimumloon met waarde 1 in het proces van in dienst melden wordt meegegeven bij een stagiaire. Actie Geef bij bestaande stagiaires rubriek P00339 = 1 op. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties:  Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde P02268 Code aard arbeidsverhouding = 07 P00339 Stam  Waarde toekennen 1 Daarna deze mutaties verwerken met functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. Voor nieuwe stagiaires kunt u rubriek P00339 = 1 eventueel ook opnemen in een profiel als u daar gebruik van maakt. Dit betreft functie 100024 Onderhouden profielen.   Vervallen codes Waarom  Jaarlijks worden door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Als gevolg hiervan worden de exportkenmerken van een aantal rubrieken in HR Core Beaufort verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken worden ongeldig gemaakt en worden niet aangeleverd aan Payroll Gemal. Hoe Het betreft de volgende rubrieken waarvoor de exportkenmerken zijn verwijderd: Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling 02273 Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs 02338 Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) 02845 Vervallen Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Maanduren verlof alleen positief Waarom Het is gebleken dat de mogelijkheden wat betreft het vastleggen van de uren per maand (rubrieken P01945 t/m P01949) tussen HR Core Beaufort en Payroll Gemal onderling afweken. Met name wat betreft het kunnen registreren van positieve én negatieve waarden. Deze verschillen zijn met ingang van deze release opgeheven en bieden beide applicaties dezelfde registratiemogelijkheden. Hoe De configuratie van de rubrieken P01945 t/m P01949 zijn gewijzigd zodat alleen nog een positieve waarde kan worden vastgelegd. Actie Geen aanvullende actie benodigd.     Opgeloste meldingen Melding 'De exportbestanden ... zijn aan de IBU client aangeboden' (change 5012178)  Melding Tot voor kort werd voor het transport van bestanden gebruik gemaakt van de IBU client, Deze rol van de IBU is voor een belangrijk deel al overgenomen door de File API. Diverse exportfuncties in HR Core Beaufort gaven echter als laatste stap nog steeds de melding dat de exportbestanden 'aan de IBU client zijn aangeboden'. Dergelijke meldingen dekken dus niet meer de lading. Oplossing  De IBU gerelateerde meldingen zijn met ingang van deze release veralgemeniseerd. Om dit te verduidelijken een voorbeeld van de aangepaste meldingen:     Melding Oude situatie (PI_9767) De exportbestanden ten behoeve van HR Self Service zijn aan de IBU client aangeboden Nieuwe situatie (PI_9767) De exportbestanden ten behoeve van HR Self Service zijn ter verwerking aangeboden Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Database lock scherm Salaris (change 5620852) Melding In geval van een mutatie op de TAB 'Salarisgegevens' of 'Garantiesalaris' (onderdeel functie/procedurestap 'Salaris'), waarbij wordt geschakeld naar een andere TAB binnen deze functie zónder de wijziging op te slaan leidde dit ertoe dat databasetabellen geblokkeerd werden totdat de wijziging alsnog werd opgeslagen of teruggedraaid. Deze database locks konden tot dat moment leiden tot onder andere performance issues. Oplossing Nu zal in dit soort situaties bij het schakelen naar een andere tab in de functie/procedurestap 'Salaris' een popup verschijnen met een drietal opties: Ja: hiermee wordt de wijziging opgeslagen voordat naar de andere TAB worden genavigeerd Nee: hiermee wordt de wijziging niet opgeslagen (teruggedraaid naar de oude waarde) voordat naar de andere TAB worden genavigeerd Annuleren: hiermee wordt de wijziging niet opgeslagen (teruggedraaid naar de oude waarde) en blijf je in de huidige TAB In deze TABS wordt onderhuids ook het indicatieve bruto salaris berekend. Indien niet alle gegevens beschikbaar zijn verschijnt een probleemrapport. Om je extra te attenderen op het feit dat door een dergelijke foutsituatie de berekening niet kan worden uitgevoerd, een extra melding aan dat rapport toegevoegd:  'Omdat er een fout is opgetreden in de salarisberekening ziet u oude waarden staan bij de schermsectie “Berekend (bruto)” en het tabblad “Opbouw salaris”. De door u gewijzigde salarisgegevens zijn wel opgeslagen'. Deze extra melding wordt alleen weergeven in geval van foutsituaties én waarbij er wordt genavigeerd naar een van de andere TABS 'Salarisgegevens', 'Garantiesalaris' of  'Opbouw salaris' én er wordt gekozen voor de optie 'Ja' (opslaan wijzigingen).   Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Verwerken indirecte mutaties in afwijkende sessie COR niet mogelijk (change 5484819) Melding Als in een correctieproductie op december een variabele mutatie werd opgegeven waarvoor 'herrekenen vorig jaar' niet toegestaan is, werd deze afgekeurd bij het verwerken van de indirecte mutaties met de melding "Herrekenen vorig jaar is niet toegestaan voor deze rubriek". Deze afkeur was niet terecht omdat de COR sessie op het vorige jaar betrekking had, zonder dat er sprake was van herrekening. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat de bovengeschetste mutatie niet wordt afgekeurd. Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Indirecte mutaties niet verwerkt (change 5112100) Melding In bepaalde gevallen werden niet alle indirecte mutaties verwerkt en leek het verwerkingsproces te hangen of te eindigen met een '-10' foutmelding. Oplossing Dit issue trad op bij het verwerken van een mutatie op P00830 (datum uit dienst) in combinatie met andere dienstverband mutaties welke vóór de P00830 mutaties werden verwerkt én waarbij de ingangsdatum ongelijk was aan de ingangsdatum van de P00830 mutatie. Deze specifieke situatie is opgelost door de volgorde in de verwerking aan te passen.  Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Export TM: herstelmelding wordt niet altijd geëxporteerd naar RVM (change 5626954, 5708886) Melding  In de export TM (functie 175505) werden in uitzonderingsgevallen niet alle relevante mutaties geëxporteerd. Een voorbeeld hiervan was het ontbreken van een herstelmelding in de export naar RVM. Oplossing Dit issue kon zich voordoen in geval van de export van mutatiebestanden in een situatie waarbij de data om technische redenen niet kon worden opgehaald (zie ook de opgeloste change 5620852 hierboven). In een dergelijk geval werd er geen exportbestand aangemaakt (wat ook op het verwerkingsverslag werd gemeld), maar werd wél de peildatum bijgewerkt.  Hierdoor konden er mutaties tussen wal en schip vallen. Dit is in deze release opgelost: in die situatie waarin geen exportbestand aangemaakt kan worden, zal ook de peildatum niet worden aangepast. Actie Geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
26-02-2024 09:08 (Bijgewerkt op 27-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1442 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 27 januari 2024.   Mededelingen  Stuurgegeven EXP_SAL aangepast per 2024-02 release (online klanten) Sinds november 2022 is het mogelijk om zonder handmatige interactie de salarismutatiebestanden (SBFT*-files) naar Payroll Gemal te versturen. Dit hebben we destijds gecommuniceerd op de Community, zie dit bericht. Deze mogelijkheid wordt door het gros van onze Online klanten al gebruikt, maar het blijkt dat een aantal dit nog niet heeft geactiveerd. Zoals al eerder gecommuniceerd zijn we voornemens dit automatisch voor alle Online klanten te activeren per de 2024-02 release. Het stuurgegeven zal dan worden gevuld met de nieuwe locatie en zal niet meer te wijzigen zijn.  HR Core Beaufort upgrade file beschikbaar in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten) In het kader van het uitfaseren van de IBU is de upgrade van HR Core Beaufort vanaf de 2024-02 release alleen beschikbaar in Bestandsuitwisseling. De oude route via 'Zend en ontvang' is voor het downloaden van het upgradebestand dan niet meer operationeel. Om het upgrade bestand (BeaufortRelease030543.zip) te kunnen downloaden moet je wel het recht 'Ontvang HR Core Upgrades' toekennen aan degene(n) die het bestand gaat/gaan downloaden. Dit recht kun je toekennen via 'Mijn Youforce - Autorisatiebeheer', applicatie 'HR Core OnPremise'. Zie ook dit bericht op de Community. Nieuwe PI rubrieken Deze release bevat net als in eerdere maanden (2023-11 en 2023-12) onder de motorkap een aantal nieuwe PI rubrieken. Deze rubrieken zullen in de verbeterde best practice 'Zorg' worden gebruikt. Hier zal vanzelfsprekend nog nader over worden gecommuniceerd. Het betreft de PI rubrieken PI0393 t/m PI0401. Naamgeving bestanden op de J-drive voor folder hosted-klant-files Om bestanden vanuit HR Core Beaufort lokaal te kunnen gebruiken is het mogelijk om de bestanden op de J-drive in de map 'hosted-klant-files' te plaatsen zodat ze beschikbaar zijn in Bestandsuitwisseling. Op de community (onderdeel Youforce API's & bestandsuitwisseling) is het bericht Gewijzigde naamgeving bestanden voor inzenden met IBU, Bestandsuitwisseling en File API geplaatst betreffende de naamgeving van bestanden. We brengen het hier even onder de aandacht omdat we zien dat er wel eens bestanden met onjuiste tekens worden aangemaakt. Indien de naamgeving niet voldoet wordt het bestand afgekeurd door Bestandsuitwisseling. De maximum lengte van de bestandsnaam is gelijk aan de standaard Windows limiet van 255 karakters waarbij de volgende karakters zijn toegestaan: Alle alfanumerieke karakters: letters (klein en hoofd) en cijfers Underscore (_), min-teken (-), punt (.), komma (,), dollar-teken ($) en ronde haakjes ( en ) Spatie   CAO wijzigingen CAO VVT: Vergoeding slaap- / aanwezigheidsdiensten Waarom Op 9 januari heeft de werkgeversvereniging laten weten dat de uur-vergoedingen voor slaap/aanwezigheidsdiensten als arbeidstijd worden gezien. Daarom dient de vergoeding per uur minimaal het minimum uurloon te zijn. Voor 21 jaar en ouder is dat €13,27, maar voor jongeren ligt die vergoeding lager. De vergoeding van €15,- ligt voor alle leeftijden hoog genoeg, maar de vergoeding van €7,50 is in sommige gevallen te laag.  Hoe Zie dit bericht op de Payroll Gemal community (en tevens de Payroll Gemal releasenotes 2024-02). Actie Het is niet mogelijk om vanuit tijdregistratie in HR Core onderscheid te maken op basis van leeftijd. Tijdregistratie zal daarom slaap / aanwezigheidsdiensten op ma-vr blijven aanbieden op invoercode 00867, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Als je gebruik maakt van tijdregistratie, zul je zelf de mutaties moeten aanpassen naar de juiste invoercode bij werknemers jonger dan 21 jaar.  Als je gebruik maakt van een ander systeem dan tijdregistratie, dan dien je na te gaan of dat systeem wel onderscheid kan maken op basis van leeftijd en kan aanleveren op de juiste invoercode.   CAO Sociaal Werk: Tweede salarisregeling Waarom De CAO Sociaal Werk kent sinds 1 januari 2022 2 salarisregelingen: één met en één zonder arbeidsmarkttoelage. Payroll Gemal en HR Core Beaufort kenden tot nu toe slechts de salarisregeling (01) zonder arbeidsmarkttoelage, waarbij met een rubriek P11921 Code procentuele toelageregeling 1 kan worden aangegeven of er wel of geen sprake is van de hiervoor genoemde arbeidsmarkttoelage. De combinatie van salarisregeling 01 en de waarde van rubriek P11192 leidde in de praktijk tot problemen bij verdere berekeningen in Payroll Gemal. Vandaar dat besloten is om een tweede salarisregeling (85) in het leven te roepen waarin de arbeidsmarkttoelage is inbegrepen.  Zie ook de releasenotes Payroll Gemal 2024-02. Hoe De nieuwe salaristabel (85) zal vanaf 30 januari beschikbaar komen: HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf/Payroll-tables. HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden tijdelijk nog beschikbaar via Zenden en Ontvangen. Ter info: er staan per salarisregeling 2 bestanden, waarbij het advies is beide te importeren: de nieuwe salarisregeling ('_20.dat bestand) de nieuwe salaristabellen ('_22.dat bestand) Allereerst moet de nieuwe salarisregeling 85 in HR Core Beaufort worden gedefinieerd en geïmporteerd. Vervolgens moeten alle medewerkers die vallen onder salarisregeling 01 en waarbij rubriek P11921 is vastgelegd met waarde 1 handmatig of middels collectieve mutaties omgezet worden van salarisregeling 01 naar salarisregeling 85. De werkwijze met betrekking tot collectief muteren wordt hieronder beschreven. Actie Definiëren en importeren salarisregeling 85 Functie 202000 Salarisregeling extern, toevoegen: 85 Sociaal werk incl toelage. Functie 215000 Salarisregeling: salarisregeling met eigen code en omschrijving toevoegen* en koppelen aan externe code 85 Sociaal werk incl toelage. Kijk qua invoer van de benodigde velden voor salarisregeling 85 naar de waarden van salarisregeling 01. Functie 215015 Import geg. salarisregeling: Importeren van salarisregeling 85. Functie 215010 Import inpastabellen: Importeren van inpastabellen salarisregeling 85. (*) Je kunt in Beaufort de nieuwe salarisregeling onder een andere code dan de externe code 85 vastleggen. Het advies is echter om de interne code zoveel mogelijk gelijk te houden aan de externe code.   Aanmaken en verwerken collectieve mutaties Functie 700120 Collectieve mutaties: in onderstaande volgorde de volgende collectieve mutaties definiëren met afwijkende ingangsdatum 1 januari 2024: Stap Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde 1 P00314 Salarisregeling = 01 en P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P00314 Stam  Waarde toekennen eigen code toegekend in functie 215000 2 P08307 Salarisregeling garantiesalaris = 01 en P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P08307 Stam Waarde toekennen eigen code toegekend in functie 215000 3 P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P11921 Stam Waarde toekennen 0 Functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. Als onderdeel van het verwerken van de indirecte mutaties wordt ook het nieuwe bruto salaris en/of garantiesalaris bepaald. Op het verwerkingsverslag is dit kenbaar als een verwijzing naar procesactie 91.     Gewijzigd en verbeterd Berekenen P01617 WVP eerste AO-dag Waarom De berekening van P01617 WVP eerste AO-dag is onderdeel van de oude Actieve Signalering Poortwachter (ASP) functionaliteit. Deze WVP datum houdt in geval van doorlopende ziektegevallen rekening met de daadwerkelijke verzuimdagen uitgezonderd ziektegevallen t.g.v. zwangerschapsverlof. Tegenwoordig wordt de Poortwachter wetgeving ondersteund vanuit andere modules in het Visma|Raet portfolio (Verzuim Management) en is de ASP functionaliteit in HR Core Beaufort gedeactiveerd middels een waarde 'N' voor het het stuurgegeven ASP_AAN (Actieve signalering poortwachter actief). De rubriek P01617  WVP eerste AO-dag heeft echter wel nog steeds toegevoegde waarde in het kader van rapportages binnen Youforce Reporting.  Hierdoor is besloten om deze rubriek onderhuids altijd te berekenen, ongeacht de waarde van het stuurgegeven ASP_AAN. Hoe Vanaf deze release zal P01617 WVP eerste AO-dag ongeacht de waarde van ASP_AAN tijdens het opvoeren of wijzigen van een ziektegeval worden berekend. Wil je deze rubriek ook berekenen voor reeds bestaande openstaande ziektegevallen kan dat middels de functie Genereren AS-P acties openstaande ziektegevallen in Beaufort Service. Ook hier gebeurt dat ongeacht de waarde van ASP_AAN.  In die uitzonderingsgevallen dat ASP_AAN de waarde 'J' heeft zullen naast het berekenen van P01617 ook de Poortwachter acties aangemaakt worden (en op enig moment zichtbaar worden in het scherm 'Uit te voeren acties'). Het genereren van deze acties vereist echter wel aanvullende ASP inrichting in HR Core Beaufort.  Hieronder worden in tabelvorm de diverse situaties weergegeven.   Actie ASP_AAN = J ASP_AAN = N Berekening P01617 Ja Ja Genereren AS-P acties  Ja Nee Jouw actie Afhankelijk van de toegevoegde rapportagewaarde van P01617 in jouw organisatie kun je voor de openstaande ziektegevallen de Beaufort Service functie 'Genereren AS-P acties' uitvoeren.     Waarschuwing openstaand ziektegeval bij registratie arbeidsgehandicapte Waarom Als bij het opvoeren van een nieuwe ziektegeval sprake is van een arbeidsgehandicapte registratie, dan wordt deze samenloop vastgelegd bij het nieuwe ziektegeval. Omgekeerd is er bij het vastleggen van een nieuwe arbeidsgehandicapte registratie geen controle op een eventuele samenloop met een openstaand ziektegeval. In deze release is de controle op een openstaand ziektegeval toegevoegd aan de functie voor het registreren van een nieuwe arbeidsgehandicapte situatie. Deze controle heeft uitsluitend een informerende rol richting Beaufort gebruiker: er zijn verder geen vervolgstappen aan verbonden. Hoe Bij het opvoeren van een nieuwe arbeidsgehandicapte situatie middels procedure 701001 Registratie arbeidsgehandicapt, wordt aan de hand van de ingangsdatum gecontroleerd of er op die datum sprake is van een openstaand ziektegeval. Als dat het geval is wordt onderstaande melding getoond. Nadat op de knop OK is gedrukt, kun je doorgaan met het opvoeren van de arbeidsgehandicapte situatie.   Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Rubriek P12889 Kwartaaltabel loonheffing Waarom In de release notes van 2024-01 is aangegeven dat de rubriek P12889 onterecht op vervallen is geplaatst, hetgeen we in de 2024-02 release weer zouden corrigeren.  Hoe De omschrijving van de rubriek wordt nu met de februari release aangepast naar Student/scholier. Jouw actie Heb je conform de beschrijving in de release notes van 2024-01 de tekst zelf al gewijzigd naar "Kwartaaltabel LH" dan hoef je daar geen actie op te ondernemen. Met deze februari release wordt de omschrijving weer automatisch aangepast c.q. de eventuele handmatige aanpassing overschreven.     Opgeloste meldingen Onterechte melding bij bepalen bruto salaris (change 4638365)  In geval het reguliere salaris en het garantiesalaris van een dienstverband gebaseerd zijn op 2 verschillende salarisregelingen, verschijnt bij het bepalen van het garantiesalaris ten onrechte de melding '(PI_0359) Schaal ancienniteit garantiesalaris xx is niet aanwezig'. Deze melding wordt veroorzaakt door het feit dat in bepaalde situaties bij het bepalen van de salarisregeling voor het garantiesalaris abusievelijk de salarisregeling voor het reguliere salaris werd gebruikt. Oplossing Bij het bepalen van het garantiesalaris wordt nu altijd de salarisregeling gebruikt zoals vastgelegd in het tabblad Garantiesalaris van het venster Salaris. Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Incomplete export referentiewaarden in het 'rst_rubriekwaarde*.xml' bestand (change 5382228) Melding In het rubriekwaardenbestand aangemaakt met functie 177025 (Aanm. incidentele export RST) werden in sommige gevallen niet alle referentiewaarden volledig geëxporteerd. Oplossing Deze bug is opgelost zodat alle referentiewaarden zowel qua code als omschrijving volledig worden geëxporteerd. Dit hebben we ook geverifieerd voor de vergelijkbare functie 175510 (Incidentele export TM en HSS). Jouw actie Als je twijfels hebt inzake de compleetheid van de referentiewaarden kun je het rubriekwaardebestand met functie 177025 (Aanm. incidentele export RST')  opnieuw aanmaken.   Weergave waarde 'Werkuren per jaar" (rubriek S03463) op scherm 'Cao en Salarisgegevens' (change 5582843) Melding In geval van decimale waarden bij het instellingsgegeven S03463 (Werkuren per jaar), werden deze op het scherm 'Cao en Salarisgegevens' weergegeven als '00'. Een waarde 1882,29 werd bijvoorbeeld weergegeven als 1882,00. Zie ook dit bericht op de Community. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat nu op het scherm de juiste waarde wordt weergegeven. Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
19-01-2024 12:47 (Bijgewerkt op 23-01-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1572 Weergaven
  Release datum Deze release wordt voor de online omgevingen vrijgegeven op zaterdag 30 december 2023. Aan de in huis klanten wordt de upgrade 3 januari ter beschikking gesteld.   Mededelingen  Rubriek ten onrechte vervallen Rubriek P12889 Kwartaaltabel loonheffing is in deze release ten onrechte vervallen verklaard door in de omschrijving de tekst "(Vervallen)" toe te voegen aan de bestaande omschrijving en de vensteromschrijving te vervangen door de tekst "Vervallen".  Deze aanpassing zal in release 2024-02 ongedaan gemaakt worden. Vooruitlopend daarop kun je eventueel zelf in functie 210000 Rubrieken de vensteromschrijving wijzigen in ""Kwartaaltabel LH". Aanpassen stuurgegeven EXP_SAL per 2024-02 Sinds november 2022 is het mogelijk om zonder handmatige interactie de salarismutatiebestanden (SBFT*-files) naar Payroll Gemal te versturen. Dit hebben we destijds gecommuniceerd op de Community, zie dit bericht. Deze mogelijkheid wordt door het gros van onze klanten al gebruikt, maar het blijkt dat een aantal dit nog niet heeft geactiveerd. In het kader van een uniforme werkwijze binnen Beaufort Online zijn we voornemens dit automatisch voor iedereen te activeren per de 2024-02 release. Het stuurgegeven zal dan worden gevuld met de nieuwe locatie en zal niet meer te wijzigen zijn. Mocht je al eerder over willen gaan, kan dat uiteraard door het stuurgegeven zelf al aan te passen. Gebruik folders J-drive i.c.m. File API/Bestandsuitwisseling In het kader van de uitfasering van de IBU en het in gebruik nemen van de File API en de nieuwe Bestandsuitwisseling zijn het afgelopen jaar extra folders gecreëerd op de J-drive. Ter informatie hieronder een overzicht van de folders en waarvoor ze gebruikt worden.  Folder Doel Hosted-klant De originele folder voor het versturen van bestanden vanuit de HR Core Online omgeving naar de lokale omgeving via zenden/ontvangen i.c.m. de IBU. Met de uitfasering van de IBU zal ook deze folder komen te vervallen in de loop van volgend jaar. Hosted-klant-files Dit is de nieuwe folder voor het versturen van bestanden vanuit de HR Core Online omgeving naar de lokale omgeving via de nieuwe Bestandsuitwisseling. Hosted-klant-exports Deze folder wordt door HR Core Online gebruikt om de bestanden aangemaakt door de BINT-exports naar de File API te sturen.  Dit betreft de XML-bestanden van de functies ‘Aanmaken export RST (177020)’ en ‘Aanm. incidentele export RST (177025)’ Opmerking: We zien regelmatig dat in deze folder ook andere bestanden worden geplaatst. Dit is niet de bedoeling en deze bestanden zullen dan ook worden geschoond. De folder kan niet gebruikt worden als opslagplaats voor andere bestanden dan de XML-bestanden. Klant-hosted De folder voor het ontvangen van bestanden van de lokale omgeving naar HR Core Online. Hierin komen zowel de bestanden die nu nog via de IBU binnenkomen als via de nieuwe bestandsuitwisseling.  Payroll-exports Deze folder wordt door HR Core Online gebruikt om de SBFT-bestanden automatisch via de File API te versturen naar Payroll Gemal. Opmerking: We zien regelmatig dat ook in deze folder andere bestanden worden geplaatst. Dit is niet de bedoeling en deze bestanden zullen dan ook worden geschoond. De folder kan niet gebruikt worden als opslagplaats voor andere bestanden dan de SBFT-bestanden. Payroll-tables In deze folder worden de salarisregelingen en inpastabellen neergezet zodra er vanuit Payroll Gemal een release wordt gedaan.      Wet- en regelgeving Minimum uurloon Waarom  Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd waarbij het minimumloon per maand komt te vervallen. De programmatuur en tabellen van HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Hoe De functie 215001 Minimumloon is aangepast. In plaats van een maand of 4 weken minimumloon bedrag toont deze tabel vanaf nu het bedrag minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 is dit 13,27 per uur. De percentages voor 15 t/m 20 jarigen zijn ongewijzigd.       De nieuwe werkgevercode 03463 Werkuren per jaar moet vanuit Payroll Gemal worden gesynchroniseerd met HR Core Beaufort. Hiermee komt rubriek S03463 Werkuren per jaar beschikbaar, welke benodigd is voor de ondersteuning van de minimumloon berekening. Deze rubriek is zichtbaar in functie 710000 Alle instellingsgegevens, CAO en Salarisgegevens. Zie onderdeel Actie voor instructies inzake het synchroniseren.      Naast de nieuwe werkgeverrubriek is in HR Core Beaufort ook de volgende dienstverband rubriek toegevoegd:   Rubriekcode Omschrijving P02345 Afwijkende jaaruren fulltime   Deze is gekoppeld aan Gemal invoercode 02345. Hiermee kan (indien van toepassing) op dienstverband niveau het afwijkende aantal jaaruren op fulltime basis worden vastgelegd. Deze rubriek is van belang bij de berekening van het minimum maandloon o.b.v. het nieuwe minimum uurloon in die gevallen dat de jaaruren van het dienstverband afwijken van de jaaruren op instellingsniveau. Zie ook de Payroll Gemal release notes 2024-01 (onderdelen "Nieuwe berekening" en "Exact aantal jaaruren") voor meer informatie. Rubriek P02345 is geplaatst op het scherm "In- en uitdienstgegevens".     De berekening van het bruto salaris inclusief een eventuele aanvulling minimumloon is aangepast. Dit betreft de functies: 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedurestap Salaris 700103 Salaris 160060 Bepalen brutosalarissen 160059 Toekennen periodieke verhoging Tenslotte zijn er in het kader van terugkoppeling resultaatgegevens een tweetal nieuwe rubrieken gedefinieerd: Rubriekcode Omschrijving rubriekcode Importrubriek P92322 Toegepast minimum uurloon 02322 P92323 Toegepast minimum maandloon 02323   Als je meer informatie wilt over het nieuwe minimum uurloon en de gevolgen van de invoering hiervan verwijzen we naar de release notes Payroll Gemal 2024-01, onderwerp 'Minimum uurloon'. Actie  Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Vul voor de dienstverbanden waarvoor een afwijkend aantal jaaruren fulltime geldt (ten opzichte van de jaaruren op instellingsniveau) deze uren vast met  rubriek P02345 Afwijkende jaaruren fulltime.  Let er daarbij op dat zowel de uren op instellingsniveau (S03463) als op dienstverbandniveau (P02345) op fulltime basis is.  Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   Aftopping 30%-regeling op WNT-norm Waarom  In de nieuwsbrief loonheffingen van 2023 is een maximumgrens bekend gemaakt voor die werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling. Deze grens bedraagt 30% van de WNT norm. Het moment waarop de maximumgrens wordt toegepast is afhankelijk van het feit of de werknemer in december 2022 wel of niet al gebruik maakte van de 30%-regeling: Voor medewerkers die in december 2022 al gebruik maakten van de regeling is het nieuwe maximum van kracht met ingang van 1 januari 2026 Voor medewerkers die pas na december 2022 gebruik zijn gaan maken van de 30% regeling is nieuwe maximum van kracht per 1 januari 2024 Om aan te geven of de maximumgrens voor de 30%-regeling van toepassing is wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Zie ook release notes Payroll Gemal 2024-01. Hoe  Nieuw Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02844 Max 30%-regeling toepassen 02844 Max 30%-regeling Rubriek Waarde Omschrijving P02844 0 Maximum toepassen P02844 1 Maximum niet toepassen             Gewijzigd Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01671 Grdsl 30% ongemax P99671 Grondslag 30% ongemaximeerd Actie  Payroll Gemal heeft er voor gekozen om bij iedere dienstverband dat gebruik maakt van de 30%-regeling het maximum toe te passen ongeacht de datum van december 2022. Dit om naheffingen te voorkomen. Voor dienstverbanden die in december 2022 reeds gebruik maakten van de 30%-regeling moet je zelf waarde 1 bij rubriek P02844 vastleggen, en niet vergeten om deze waarde te wijzigen naar waarde 0 per 1 januari 2026.   Alleenstaande ouderenkorting  Waarom  Vanaf 1 januari 2024 wordt de alleenstaande ouderenkorting verwerkt in de Loonheffingstabellen. Als een werknemer recht heeft op loonheffingskorting , kan voor de werknemer ook alleenstaande ouderenkorting  van toepassing zijn onder voorwaarde dat de werknemer een AOW uitkering ontvangt en alleenstaande is. Om aan te geven of de alleenstaande ouderenkorting van toepassing is, wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2024-01. Hoe  Nieuw Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12260 Alleenstaande ouderenkorting 02260 Alleenst. ouderenkorting Rubriek Waarde Omschrijving P12260 0 Geen alleenstaande ouderenkorting toepassen P12260 1 Wel alleenstaande ouderenkorting toepassen Actie Geen aanvullende actie nodig.   Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2024 zijn de wijzigingen als volgt: De waarden 0049, 0468, 1045, 1747 en 1752 zijn vervangen door nieuwe waarden:   code oud code nieuw nieuw 0049 VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG  2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN 1471 WENB SECTOR 1045 THUISZORG 2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 1747 LANDELIJKE ONDERWIJS VERZORGINGSINSTELLINGEN 9999 GEEN REGULIERE CAO VAN TOEPASSING 1752 VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN ARBEID EN GEZONDHEID 2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2024.     Beëindiging ondersteuning CAO Bibliotheken, Kunsteducatie en Gezondheidscentra  Waarom  In 2022 en 2023 heeft Payroll Gemal verscheidene malen aangekondigd dat de ondersteuning van de CAO's 9 Bibliotheken, 17 Gezondheidscentra en 37 Kunsteducatie, inclusief de gerelateerde salaristabellen, zal worden beëindigd . In deze release van HR Core Beaufort zullen de betreffende codes voor CAO's en salaristabellen de status 'Vervallen' krijgen. Zie releasenotes Payroll Gemal 2024-01/.. Hoe Vervallen CAO codes CAO code Omschrijving 9 Bibliotheken (verv) 17 Gezondheidscentra (verv) 37 Kunsteducatie (verv)   Vervallen salarisregelingen Salarisregeling Omschrijving 10 Gezondheidscentra (verv) 11 Bibliotheken (verv) 31 Kunsteducatie (verv)   Anders dan in Payroll Gemal blijven in HR Core Beaufort de bovenstaande vervallen codes beschikbaar en is het strikt genomen niet noodzakelijke om de hieronder beschreven conversie uit te voeren.  Actie  Om bij instellingen de CAO code te wijzigen moet een synchronisatie van de werkgevergegevens uitgevoerd worden. Bij instellingen die voorheen gekoppeld waren aan één van de vervallen CAO codes zal deze gewijzigd worden in waarde 0 Geen CAO van toepassing. Om bij  instellingen de code salarisregeling te wijzigen moet in het venster CAO en Salarisgegevens van de procedure 710000 Alle instellingsgegevens de code salarisregeling 10, 11 of 31 gewijzigd te worden in 00 Geen salarisrgeling. Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00317 Code afwijkende CAO met waarde 1, 17 of 37 gewijzigd worden in 00 Geen CAO van toepassing. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Vrije selectie te selecteren op rubriek P00317. Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00314 Code salarisregeling met waarde 10, 11 of 31 gewijzigd worden in 00 Geen Salarisregeling. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Dienstverband te selecteren op Salarisregeling.   Bepalen AOW leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de AOW-leeftijd door de overheid bepaald, omdat deze de AOW gerechtigde leeftijd steeds voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De  AOW gerechtigde leeftijd vanaf 2029 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe  Rubriek P00323 startdatum AOW wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028, 2029 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd te bepalen moet je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uitvoeren.    CAO wijzigingen  CAO Ambulancezorg: bereikbaarheidsdienst Waarom  In de oude cao is voor bereikbaarheidsdiensten een uurbedrag vastgelegd. In de oude cao moest dit echter gebeuren via de Gemal invoercodes 01480 en 01481. Nu Gemal de functionaliteit van beloning per eenheid heeft, kan Gemal dit met die functionaliteit inregelen. Om te voorkomen dat je halverwege het jaar moet overstappen, zet Gemal dit op 1 januari 2024 aan. In Beaufort leveren we in dit kader twee nieuwe rubrieken uit waarmee het aantal uren kan worden vastgelegd. Deze rubrieken zijn gekoppeld aan de exportcodes 00865 en 00866. Deze rubrieken zijn ook beschikbaar voor de directe doorbelasting. Daarnaast komt een nieuwe rubriek beschikbaar waarmee het aantal diensten op feestdagen kan worden opgegeven. Deze rubriek is gekoppeld aan exportcode 01062. Ook deze rubriek is beschikbaar voor directe doorbelasting. Hoe Rubriek Omschrijving Exportcode P46865 Aantal uren bereikbaarheidstoeslag Ma-Vr 00865 P46866 Aantal uren bereikbaarheidstoeslag Za-Zo 00866 P46062 Aantal diensten bereikbaarheidstoeslag Fe 01062 Actie Geen verdere actie van toepassing.   CAO Gehandicaptenzorg: ORT grens  Waarom  De CAO kende een maximum uurloon ORT, welke komt te vervallen per 01-01-2024. Hierdoor is er dus niet langer sprake van een maximum uurloon ORT, maar wordt het daadwerkelijke uurloon betaald.  Daarnaast wordt ook de uitzondering omtrent functiegroep 65 en hoger (die eerst geen recht hadden op ORT) geschrapt. Hierdoor hebben alle werknemers recht op ORT. Hoe  Indien je gebruik maakt van de module Tijdregistratie en er een grenswaarde (Maximum schaal en Maximum inpasnummer) is ingesteld voor de toepassing van de regeling "Onregelmatigheid" dan zal deze verwijderd moeten worden.   Ook het inpasnummer maximum vergoeding (uurloon) dien je te verwijderen indien gevuld.    Actie  Verwijder Maximum schaal, Maximum inpasnummer en Inpasnummer maximum vergoeding uit de regeling "Onregelmatigheid" op het moment dat je met de februari productie gaat beginnen.     CAO Gemeenten en SGO: Salarisregeling Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Gemeenten en de SGO een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (34) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevatten de nieuwe salarisregelingen voor de schalen 1, 2, 3 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen.  Periodieken 0 t/m 2 Salarisschaal 1 komen te vervallen Periodieken 0 en 1 Salarisschaal 2 komen te vervallen Periodiek 0 Salarisschaal 3 komt te vervallen Ook de inpasnummers van deze vervallen periodieken komen te vervallen, dit betreft:  Schaal 0001: 8001, 8002, 8003 Schaal 0002: 8013, 8014 Schaal 0003: 8025 Daarnaast zijn er in de salarisregeling nog inpasnummers opgenomen die inmiddels geruime tijd vervallen zijn. Dit betreft de nummers in de range 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406.  Actie Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 1 periodieken 0, 1 en 2 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 4 van salarisschaal 1 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 2 periodieken 0 en 1 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 2 van salarisschaal 2 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 3 periodiek 0 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 1 van salarisschaal 3 Indien er nog medewerkers zijn die verloond worden via inpasnummers in de range 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406 moeten worden aangepast Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Gemeente en CAO SGO van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen periodieken  in de schalen 1, 2 en 3 Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden. Berekenen van het indicatieve bruto salaris voor alle medewerkers met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Let op: Het herberekenen van de indicatieve brutosalarissen met een datum ingang wijziging van 1 januari 2024 leidt niet in alle gevallen tot een correcte berekening. Redenen hiervoor is dat bij het gebruik van een datum ingang wijziging (DIW) iedere wijziging van schaal, anciënniteit, inpasnummer of percentage inschaling sinds de datum ingang wijziging resulteert in een foutieve berekening.   CAO Gemeenten en SGO: Betaald Ouderschapsverlof 2024  Waarom  Met ingang van 31-12-2023 wijzigt de regeling voor betaald ouderschapsverlof in de CAO's Gemeenten en Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). Ten opzichte van de voorgaande regeling in de CAO is de (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon tijdens ouderschapsverlof vereenvoudigd, waardoor het ondersteunen van de regeling in HR Beaufort eenvoudiger wordt. LET OP: onderstaand geldt uitsluitend wanneer de CAO Gemeenten en SGO van toepassing is, Is deze CAO niet van toepassing, dan wijzigt er niets in in de wijze waarop de uren voor UWV betaald en onbetaald ouderschapsverlof kunnen worden vastgelegd in HR Core Beaufort en doorgegeven aan Payroll Gemal.  Hoe  HR Core Beaufort kent voor het betaald en onbetaald ouderschapsverlof twee verlofsoorten, die je zelf kunt inrichten en via de stuurgegevens BOSVRLF Verlofsoort Wettelijk Betaald Ouderschapsverlof en OOSVRLF Verlofsoort Wettelijk Onbetaald Ouderschapsverlof als verlofsoorten voor Wettelijk Betaald en Wettelijk Onbetaald Ouderschapsverlof . Als deze inrichting is gedaan worden de uren, geboekt op de hiervoor genoemde verlofsoorten, maandelijks bepaald en aangeleverd aan Payroll Gemal (functie 163025 Berekenen uren ouderschapsverlof) als salarismutaties voor de verlofregelingen 5 en 3. In de gehanteerde praktijk van CAO Gemeenten tot eind 2023 werd verlofregeling 3 (aangestuurd door stuurgegeven OOSVRLF) niet gebruikt voor het vastleggen van Onbetaald Ouderschapsverlof, maar voor het vastleggen van CAO betaald ouderschapsverlof. Tevens werd daarbij geadviseerd een zelf te kiezen vrije verlofregeling te gebruiken voor het daadwerkelijke Onbetaald Ouderschapsverlof. Met ingang van 1 januari 2024 worden 2 nieuwe stuurgegevens geïntroduceerd voor het ondersteunen van het betaald en onbetaald ouderschapsverlof volgens de CAO Gemeenten en SGO: GBOSVRLF Gemeente Verlofsoort Betaald Ouderschapsverlof Dit stuurgegeven bevat de code van de verlofsoort die wordt gebruikt voor het administreren van de verlofrechten en verlofopnames van het CAO betaald ouderschapsverlof zoals beschreven in de CAO Gemeenten en SGO. Via dit stuurgegeven wordt verlofregeling 3 in Payroll Gemal aangestuurd. GOOSVRLF Gemeente Verlofsoort Onbetaald Ouderschapsverlof Dit stuurgegeven bevat de code van de verlofsoort die wordt gebruikt voor het administreren van de verlofrechten en verlofopnames van het CAO onbetaald ouderschapsverlof zoals beschreven in de CAO Gemeenten en SGO. Via dit stuurgegeven wordt verlofregeling 12 in Payroll Gemal aangestuurd. Om de verlofopnames van de verlofsoorten geïdentificeerd door de stuurgegevens GBOSVRL en GOOSVRLF te berekenen en aan te leveren aan Payroll Gemal, is de functie 163025 Berekenen uren ouderschapsverlof aangepast, zodat nu ook de verlofsoorten achter de stuurgegevens GBOSVRLF en GOOSVRLF worden berekend en aangeleverd. Voor de volledigheid onderstaand een  overzicht:   Stuurgegeven Omschrijving Toepassing Verlofregeling Gemal Berekende rubriek Omschrijving Invoercode Opmerking BOSVRLF Verlofsoort wettelijk betaald ouderschapsverlof alle cao's 5 P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd 03215 UWV OOSVRLF Verlofsoort wettelijk onbetaald ouderschapsverlof niet-gemeenten 3 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd 03213   GBOSVRLF Gemeente verlofsrt betaald ouderschapsverlof Gemeenten en SGO 3 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd 03213 Percentage doorbetaling werknemer vastleggen in rubriek P10613 GOOSVRLF Gemeente verlofsrt *) onbetaald ouderschapsverlof Gemeenten en SGO 12 P01946 verlofregeling 12 uren/mnd 01946 Was voorheen een zelfgekozen verlofregeling in Gemal *) Mogelijk moet deze verlofsoort nog aangemaakt worden in HR Core Beaufort en toegevoegd aan de verlofregeling Actie  Om, conform de CAO Gemeenten en SGO, gebruik te kunnen maken van de aangepaste functionaliteit moet je een aantal gegevens omgezet worden. Uitgangspunt bij deze omzetting is de gehanteerde praktijk van CAO Gemeenten tot eind 2023 waarbij verlofregeling 3 (aangestuurd door stuurgegeven OOSVRLF) niet werd gebruikt voor het vastleggen van Onbetaald Ouderschapsverlof, maar voor het vastleggen van CAO betaald ouderschapsverlof. Tevens werd daarbij geadviseerd een zelf te kiezen vrije verlofregeling te gebruiken voor het daadwerkelijke Onbetaald Ouderschapsverlof. De inhoud van stuurgegeven OOSVRLF moet worden gekopieerd naar stuurgegeven GBOSVRLF. De inhoud van stuurgegeven OOSVRLF moet worden leeggemaakt De inhoud van stuurgegeven GOOSVRLF moet worden gevuld met de verlofsoort die voorheen gebruikt werd voor het vastleggen van onbetaald verlof. Voor meer informatie zie ook dit en dit bericht op  de Community.   CAO Huisartsenzorg: Verlofpotje voor PLB regeling Waarom  In de nieuwe cao wordt een PLB-regeling (persoonlijk levensfasebudget) geïntroduceerd. Dit is een verlofpotje waarin uren worden gespaard.  Het is nog niet duidelijk of er ook uren kunnen worden verkocht. Daarover komt meer duidelijkheid als de totale tekst van de cao is gepubliceerd.   Hoe Om het verlofpotje te kunnen registreren in HR Core Beaufort kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort worden opgenomen.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók de nieuwe verlofsoort zal worden berekend.  De verlofsoort kan eventueel geïmporteerd worden in Flex Benefits om als bron te dienen voor het doel "Verlof verkopen" als de medewerker het verlof wil omzetten in geld.    CAO Jeugdzorg: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Jeugdzorg een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (37) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schalen 1, 2 en 3 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De schalen 1, 2 en 3 komen te vervallen. Medewerker in deze schalen worden overgeschaald naar schaal 4 volgens onderstaande tabel: Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1, 2 en 3 moeten worden omgeschaald naar schaal 4: Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Jeugdzorg van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: verwijderen vervallen schalen 1, 2 en 3. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen schalen en  anciënniteiten te verwijderen omdat een schaal/anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen schalen en anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kinderopvang: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Kinderopvang een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (46) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schalen 1 t/m 15 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De eerste anciënniteit (anciënniteit 0) van Salarisschalen 2 t/m 15 komt te vervallen Salarisschalen 1 t/m 15 worden aan de 'bovenkant' uitgebreid met twee nieuwe anciënniteiten Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de eerste anciënniteit (anciënniteit 0) van de schalen 2 t/m 15 moeten worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit (anciënniteit 1).  Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Voor medewerker die zijn ingeschaald op de hoogste anciënniteit van de schaal moet mogelijk de eerstvolgende periodiek weer worden ingesteld als dat niet meer het geval is (bijvoorbeeld omdat ze al lange tijd op de hoogste anciënniteit zijn ingeschaald).  Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kinderopvang van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald kan de vervallen anciënniteit 0 in de schalen 2 t/m 15 verwijderd worden. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: Salarisregeling Waarom Per 1 januari is het minimum maandloon omgezet naar een minimum uurloon. Zoals in de Gemal release notes 2024-01 geschreven, zullen wij nog steeds een minimum maandbedrag berekenen. De eerste paar inpasnummers van de salaristabel van de cao kraamzorg bevatten het minimum maandloon. Die inpasnummers (5001 - 5007) zijn onderdeel van schalen 5, 10 en 15. Wij hebben hier nu het minimum maandbedrag opgenomen, gebaseerd op 1872 jaaruren (1872 x €13,27 / 12 maanden = €2.070,12).  De overige bedragen zijn nog niet aangepast, omdat de koepel nog in onderhandeling is over een nieuwe CAO. De nieuwe bedragen zijn daarom nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen wij hierop actie ondernemen en uiteraard informeren via de bekende kanalen.  Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (81) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Importeer de salaristabel in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Middelbaar beroepsonderwijs: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Middelbaar beroepsonderwijs een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (61) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van de inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schaal "PART" (participatiebanen) enkele wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De tredes/anciënniteiten 6 en 7 van Salarisschalen "PART" komen te vervallen Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moeten alle medewerkers ingeschaald in de trede/anciënniteit 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van de schaal "PART" worden omgeschaald volgens de volgende tabel:   trede/anciënniteit oud trede/anciënniteit nieuw 2 1 3 2 4 2 5 3 6 4 7 5   Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Middelbaar beroepsonderwijs van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald kunnen de vervallen tredes/anciënniteiten 6 en 7 in de schaal "PART" verwijderd worden. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Sociaal werk: Bovenwettelijk verlof Waarom In de CAO staat dat per 1 januari 2024 het bovenwettelijk verlof als tijd moet worden opgenomen in het IKB.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof worden opgenomen. Een nieuwe verlofsoort is nodig als er een afwijkende verjaringstermijn geld voor het verlof ten opzichte van het wettelijk verlof.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof. Denk daarbij aan het aanzetten van de indexeer-termijn. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók het bovenwettelijk verlof zal worden berekend.  De verlofsoort Bovenwettelijk verlof kan vervolgens geïmporteerd worden in Flex Benefits om als bron te dienen voor het doel "Verlof verkopen" als de medewerker het verlof wil omzetten in geld.    CAO VVT: Co-assistenten  Waarom  In de cao staat:   hebben tijdens hun coschappen bij een VVT-organisatie recht op een onkostenvergoeding van € 100,- netto per maand/ € 495,- bruto per maand (vanaf 1 januari 2024). Je ontvangt deze vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten en kosten van levensonderhoud en huisvesting. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat je deze onkostenvergoeding ontvangt voor de periode waarin je bij in de VVT organisatie coschap loopt op maandbasis. Is je coschap korter dan de periode van een maand, dan wordt de vergoeding naar rato toegekend van het aantal weken (op hele weken naar boven afgerond) waarin je in de betreffende maand coschap loopt.  Hoe De nieuwe vergoeding kan worden uitbetaald op een bruto diverse code. Let erop dat deze vergoeding maandelijks dient te worden uitbetaald, maar dat er hier geen sprake is van een dienstverband. De coassistent is bijvoorbeeld niet verzekerd voor de ZW, WW of WIA. Actie  Neem de benodigde actie voor de maandelijkse vergoeding.    CAO VVT: ORT grens  Waarom  De CAO kende een maximum uurloon ORT, welke komt te vervallen per 01-01-2024. Hierdoor is er dus niet langer sprake van een maximum uurloon ORT, maar wordt het daadwerkelijke uurloon betaald.  Daarnaast wordt ook de uitzondering omtrent functiegroep 65 en hoger (die eerst geen recht hadden op ORT) geschrapt. Hierdoor hebben alle werknemers recht op ORT, mits van toepassing. Hoe  Indien je gebruik maakt van de module Tijdregistratie en er een grenswaarde (Maximum schaal en Maximum inpasnummer) is ingesteld voor de toepassing van de regeling "Onregelmatigheid" dan zal deze verwijderd moeten worden.   Ook het inpasnummer maximum vergoeding (uurloon) dien je te verwijderen indien gevuld.    Actie  Verwijder Maximum schaal, Maximum inpasnummer en Inpasnummer maximum vergoeding uit de regeling "Onregelmatigheid"  op het moment dat je met de februari productie gaat beginnen.     CAO Waterschappen: Salarisregeling Waarom Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2024-01. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (29) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Per 1-1-2024 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 25,00 en 3,0 % op fulltime basis. Je kunt de nieuwe salarisregeling importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.  Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit, het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast.   CAO Waterschappen : Extra bovenwettelijke verlofdag Waarom In de nieuwe CAO voor 2024 is een extra bovenwettelijke verlofdag opgenomen.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof worden opgenomen. Een nieuwe verlofsoort is nodig als er een afwijkende verjaringstermijn geld voor het verlof ten opzichte van het wettelijk verlof.  Actie Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 de extra verlofdag dan óók zal worden berekend.    Overige salarisregelingen Waarom Naast de hiervoor genoemde salarisregelingen zijn er nog een aantal andere salarisregelingen die wijzigen met ingang van januari 2024. In sommige gevallen enkel vanwege nieuwe minimumloon bedragen. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties te worden uitgevoerd, anders dan het downloaden en/of importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Soc werkvoorziening (WSW) 13 Rijkspersoneel 15 VVT 22 Waterbedrijven 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 UMC's 35 Ziekenhuizen 40 GGZ 48 Energie- en Nutsbedrijven sector GEO 84 Aan de Slag Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen en worden per 3 januari ter beschikking gesteld:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling kunnen daarna de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen   Kilometervergoeding  Waarom  In diverse CAO's worden per 01-01-2024 de vergoedingen per kilometer verhoogd.  Hoe  Als u gebruik maakt van een kilometerregeling dan dient u in HR Core Beaufort wellicht de km prijs aan te passen.     Actie  Pas indien nodig de kilometer prijs aan in functie 200009 Kilometerregeling.     Gewijzigd en verbeterd Aanlevering ziektegegevens salarisperiode achteraf Waarom  In Beaufort is via een stuurgegeven ZMSNPER aan te geven of er ziektegegevens worden vastgelegd worden met betrekking tot de huidige periode, 1 periode achteraf of 2 perioden achteraf. Op instelling niveau is dit ook aan te geven d.m.v. de werkgevercode S03055 en wijkt dan af van de waarde van het stuurgegeven ZMSNPER. Er is onderzocht of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van '2 perioden achteraf' en dit is niet het geval. Om die reden is besloten deze optie in de keten met Payroll Gemal te laten vervallen. Zie voor meer informatie ook de release notes van Payroll Gemal 2024-01. Hoe In Beaufort is bij het stuurgegeven ZMSNPER en bij werkgevercode S03055 de waarde 2 (2 perioden achteraf) vervallen.  Actie Als er nog een waarde 2 is vastgelegd bij het stuurgegeven en/of de werkgevercode dan moet deze worden gewijzigd naar 1 of 0. De waarde van het stuurgegeven is te wijzigen met functie 100010 Wijzigen stuurgegevens. Met procedure 5001 Overige Werkgevergegevens kan de waarde van de werkgevercode S03055 worden gewijzigd. Het betreft het veld 'ZG sal.per. achteraf'.     Mutaties op roltoewijzingen organisatorische eenheid gelogd Waarom Onlangs hebben we de functionaliteit met betrekking tot vastlegging van roltoewijzingen uitgebreid. Door het toegenomen gebruik hiervan en daarmee de kans op foutjes in de vastlegging van de roltoewijzingen, is het gewenst dat de roltoewijzing mutaties worden vastgelegd in de systeemmutaties. Op basis van die logging kan worden nagegaan wie welke wijziging op welk moment heeft doorgevoerd.  Hoe Roltoewijzing mutaties worden vanaf nu gelogd in de systeemmutaties. Het opvragen van de mutaties kan via de functie 100026 Raadplegen systeemmutaties met behulp van de bullet 'Overig'. Het betreft de rubrieken: P01061 Org.eenheid P01062 Rol org. eenheid P01063 Ing.toewijz.rol oe P01064 Einde toewijz.rol oe P01065 Oms toewijzing  Actie Geen aanvullende actie vereist.   Vervallen IZZ functionaliteit voor aantal x bedrag  Waarom  HR Core Beaufort kende 2 methodieken voor de opgave van de IZZ verzekering: Opgave van het aantal verzekerden per pakket middels een rubriekcode per pakket, waarna Payroll Gemal dit omrekende tot een verschuldigde premie per pakket Het inlezen van een IZZ borderel middels indirecte mutaties met een bedrag per pakket Besloten is om de eerstgenoemde methode met ingang van 1 januari 2024 te laten vervallen, omdat deze methode onderhoudsgevoelig is voor alle partijen, terwijl daarnaast de betrokken verzekeraars (VGZ en CZ) het aanmaken van een IZZ borderel ondersteunen. Hoe Een groot aantal rubrieken waarbij het aantal verzekerden per pakket kon worden gespecificeerd komen te vervallen, met dien verstande dat het voor deze rubrieken nog wel mogelijk blijft om deze rubrieken met terugwerkende kracht te muteren over 2023.   Rubriek Omschrijving Prompt P12006 t/m P12011 (Vervallen) Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 to r6 Vervallen P03260 t/m P03265 (Vervallen) Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1 to 6 Vervallen P02281 t/m P02286 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ natura R1 to R6 Vervallen P02275 t/m P02280 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ restitutie R1 to R6 Vervallen P12012 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Instap Vervallen P02287 (Vervallen) Aantal verzekerden Zorg voor Zorg Vervallen P02292/P02288/P02290 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ extra 1 / 2 / 3 Vervallen P02291 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt Vervallen P09126 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed Vervallen P09127 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter Vervallen P09128 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Tand Goed Vervallen P09129 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Tand Beter Vervallen P09130 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenland Vervallen P04131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ actief Vervallen P04215 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ fit Vervallen P04216 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ gezond Vervallen P03280/P03281 (Vervallen) aant CZ Bewust regeling 1 / 2 Vervallen P03282 t/m P03287 (Vervallen) aant CZ Natura regeling 1 to 6 Vervallen P03288 t/m P03293 (Vervallen) aant CZ Restitutie regeling 1 to 6 Vervallen P00690 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Start Vervallen P00691 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Beter Vervallen P00692 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Tand Vervallen P03294 (Vervallen) aant CZ Goed Vervallen P03295 (Vervallen) aant CZ Zorg voor de Zorg Vervallen P03296 (Vervallen) aant CZ Compl Vervallen Actie  Het inlezen van de IZZ borderel is feitelijk het inlezen van een bestand met indirecte mutaties met procescode IZZ.  Als deze methodiek nog niet eerder is gebruikt moet functie 100414 IZZ mutaties geautoriseerd worden voor alle gebruikersgroepen die bevoegd zijn een IZZ borderel in te lezen en te verwerken. Dat kun je doen met functie 100003 Systeemfuncties. Het inlezen en verwerken van de IZZ borderel kan worden uitgevoerd met de functies 100254 Import externe ind. mutaties respectievelijk 100252 Verwerken indirecte mutaties   Aanpassing rubrieken in gebruik voor ziektegegevens salarisverwerker Waarom In het verleden zijn een aantal rubrieken die in gebruik waren voor het aanmaken van de ziektegegevens voor de salarisverwerker (functie 164300) ten onrechte gemarkeerd als vervallen. Hoewel deze omissie geen effect heeft op de functionaliteit, is toch besloten om deze aanpassing in de rubriekomschrijving en de vensteromschrijving terug te draaien. Hoe  De omschrijving en vensteromschrijving van de volgende rubrieken is aangepast: Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) Vensteromschr. (oud) Vensteromschr. (nieuw) P01770 Verwerkingsperiode ziektegegevens(Vervallen) Verwerkingsperiode ziektegegevens Vervallen  Verwerkingsperiode P01771 Datum aanmaak ziektegegevens salaris verw.(Vervall Datum aanmaak ziektegegevens salaris verw.  Vervallen Dt aanmaak mutaties P01772 Percentage ziek(Vervallen) Percentage ziek  Vervallen Percentage ziek P01773 Ziektedagen(Vervallen) Ziektedagen  Vervallen Ziektedgn (corr dgn) P01774 Ziektedagen t.b.v. Uitvoeringsinstelling(Vervallen Ziektedagen t.b.v. Uitvoeringsinstelling  Vervallen Dgn berekening zkgld P01775 Kalender wachtdagen(Vervallen) Kalender wachtdagen  Vervallen Wachtdagen P01777 Percentage ziek afwijkend(Vervallen) Percentage ziek afwijkend  Vervallen Percentage ziek afw P01778 Ziektedagen afwijkend(Vervallen) Ziektedagen afwijkend  Vervallen Ziektedagen afw P01780 Zwangerschapsverlofdagen(Vervallen) Zwangerschapsverlofdagen  Vervallen Zwangersch.dgn (cor) P01781 Zwangerschapsverlofdagen t.b.v. UWV(Vervallen) Zwangerschapsverlofdagen t.b.v. UWV  Vervallen Uitkdgn WAZO/ZW vrlf P01782 % ziek t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Percentage ziek t.g.v. zwangerschap  Vervallen % ziek tgv zwanger P01783 Ziektedagen t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen t.g.v. zwangerschap  Vervallen Dgn ziek tgv zwanger P01784 Percentage ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend(Verv Percentage ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend  Vervallen % zk tgv zwanger afw P01785 Ziektedagen t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend  Vervallen Dgn zk tgv zwang afw P01788 Datum aanmaak ziektemutaties(Vervallen) Datum aanmaak ziektemutaties  Vervallen Datum aanmaak zms P01789 Datum ingang ziektemutaties(Vervallen) Datum ingang ziektemutaties  Vervallen Datum ingang zms P01790 Percentage ziek(Vervallen) Percentage ziek  Vervallen Percentage ziek P01791 Ziektedagen voor correctie gewerkte dagen(Vervalle Ziektedagen voor correctie gewerkte dagen  Vervallen Ziektedgn (corr dgn) P01792 Ziektedagen voor berekening ziekengeld(Vervallen) Ziektedagen voor berekening ziekengeld  Vervallen Dgn berekening zkgld P01793 Kalender wachtdagen(Vervallen) Kalender wachtdagen  Vervallen Wachtdagen P01795 Percentage ziek afwijkend(Vervallen) Percentage ziek afwijkend  Vervallen Percentage ziek afw P01796 Ziektedagen afwijkend(Vervallen) Ziektedagen afwijkend  Vervallen Ziektedagen afw P01798 Zwangerschapsdagen corr gewerkte dagen(Vervallen) Zwangerschapsdagen corr gewerkte dagen  Vervallen Zwangersch.dgn (cor) P01799 Zwangerschapsdagen(Vervallen) Zwangerschapsdagen  Vervallen Uitkdgn WAZO/ZW vrlf P01800 Percentage ziek tgv zwangerschap(Vervallen) Percentage ziek tgv zwangerschap  Vervallen % ziek tgv zwanger P01801 Ziektedagen tgv zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen tgv zwangerschap  Vervallen Dgn ziek tgv zwanger P01802 Percentage ziek tgv zwangerschap afw(Vervallen)  Percentage ziek tgv zwangerschap afw  Vervallen % zk tgv zwanger afw P01803 Ziektedagen zwangerschap afw (3e)(Vervallen)  Ziektedagen zwangerschap afw  Vervallen Dgn zk tgv zwang afw Actie Geen verdere actie vereist.   Gebruik van het '&'-karakter niet langer toegestaan in rolcode  Waarom In functie 170010 Rollen org. eenheid kunnen de diverse rollen worden vastgelegd en onderhouden. Tot op heden werd bij het vastleggen van een nieuwe rolcode ook het karakter '&' toegestaan, maar in de praktijk kan dit tot issues leiden bij de gegevensuitwisseling middels de  API's. Hoe  Vanaf deze upgrade is het niet langer toegestaan om het '&'-karakter te gebruiken bij het opvoeren van een nieuwe rol. In een dergelijk geval zal een melding verschijnen in de statusbalk onderin het Beaufort scherm. Actie Geen verdere actie benodigd: gebruikers die gebruik maken van het '&'-karakter in bestaande roldefinities zijn hierover separaat benaderd.   Extra controle op unieke combinatie BSN en IKV nummer  Waarom Afgelopen jaar is in de keten HR Core Beaufort/Payroll Gemal sprake geweest van loonaangiftes die elkaar hebben overschreven. Dit omdat de combinatie van burgerservicenummer (BSN) en inkomstenverhouding nummer (IKV) nummer niet uniek was. Dit kan gebeuren wanneer voor een reeds bestaande persoon in plaats van een (aanvullend) nieuw dienstverband, een nieuw persoon en dienstverband wordt opgevoerd in hetzelfde (datum-in-dienst) jaar van de reeds bestaande persoon/dienstverband combinatie. Tijdens het opvoeren van de nieuwe persoon wordt in eerste instantie alleen een persoonsnummer en eigen naam bepaald en nog geen BSN nummer. Vervolgens wordt het nieuwe dienstverband aangemaakt en wordt er automatisch een IKV nummer gegenereerd terwijl er nog geen BSN nummer is vastgelegd. Het systeem herkent dan niet dat het om dezelfde persoon gaat (hetzelfde BSN nummer) en genereert een initieel IKV nummer. Het systeem geeft hier overigens wel een melding over:    Als dan later via de persoonsgegevens het BSN nummer (gelijk aan BSN van de reeds bestaande persoon) alsnog wordt vastgelegd bij de nieuwe persoon kan er een dubbele combinatie van BSN en IKV nummer ontstaan. De waarschuwing was eerder al gegeven dat de gebruiker in deze situatie moet controleren of het IKV nummer wel uniek is, maar dit wordt in de praktijk vaak vergeten.   Hoe Om ook met de hiervoor beschreven werkwijze te garanderen dat de combinatie van BSN en IKV altijd uniek is, is er een extra controle inclusief eventuele automatische correctie van het IKV nummer ingebouwd. Deze controle wordt uitgevoerd wanneer het BSN nummer wordt vastgelegd of gewijzigd. HR Core Beaufort controleert dan voor alle dienstverbanden van de betreffende persoon of het IKV nummer uniek is binnen het BSN nummer. Indien een IKV nummer niet uniek is, wordt automatisch een nieuw uniek IKV nummer bepaald voor het dienstverband.  Actie De controle en eventuele correctie wordt alleen uitgevoerd als het BSN nummer wordt vastgelegd of gewijzigd. Eventuele reeds bestaande dubbele IKV nummers binnen een BSN nummer worden niet automatisch hersteld. U moet dus zelf nog actie ondernemen op eventuele reeds bestaande situaties waarbij dubbele IKV nummers kunnen voorkomen. Het gaat hierbij om recente indiensttredingen via bovenstaande werkwijze waarbij een nieuwe persoon is aangemaakt.     Opgeloste meldingen TWK correctie niet verwerkt (change 5391076) Melding  Rubriek P08252 Landcode ISO kan niet met terugwerkende kracht worden gemuteerd en als zodanig worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Oplossing  De inrichting van rubriek P08252 is aangepast. Hiermee wordt een TWK mutatie op deze rubriek nu wel toegestaan. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Verwerken indirecte mutaties zonder productiesoort gaat niet altijd goed (change 4268271)  Melding Indirecte mutaties zonder meegeleverde productiesoort worden verwerkt op basis van het dan actieve (afwijkende) sessiegegeven in HR Core Beaufort. Geconstateerd is dat indirecte mutaties van een aantal rubrieken zonder productiesoort niet correct werden verwerkt als het afwijkende sessiegegeven de waarde JWP heeft. Oplossing  Dit issue is door een aanpassing in de programmatuur opgelost. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Foutieve berekening eenmalige uitkering HBO (change 5272338) Waarom De berekende werktijdfactor d.m.v. de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum voor het HBO resulteerde in een waarde met een punt i.p.v. een komma. Tijdens het aanleverproces werd deze hierdoor als gevolg van een standaard transformatie vermenigvuldigd met een factor 100. Met als gevolg een veel te hoge WTF. Hoe De Beaufort programmatuur is hierop aangepast, zodat de salarismutatie nu juist wordt aangemaakt. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2024 zijn dit de volgende rubrieken, uitvoercodes en exportcodes: Rubrieken: Rubriekcode/Omschrijving/Prompt P02539    (Vervallen) ABP meetellingswaarde VPL                       Vervallen P90306    (Vervallen) Premie VPL                                                  Vervallen P90501    (Vervallen) Afdrachtpremie VPL                                    Vervallen P90679    (Vervallen) Afdr grondslag VPL                                     Vervallen P90758    (Vervallen) Cumulatieve uitkering IP                             Vervallen P90761    (Vervallen) Cum.tarief/prestatie                                    Vervallen P90764    (Vervallen) Cum. compensatie ZW                                Vervallen P90772    (Vervallen) Cum. UWV uitkering                                   Vervallen P90780    (Vervallen) Cum premie ZVW                                        Vervallen P90781    (Vervallen) Cumulatieve premie Zw herverzekering     Vervallen P90783    (Vervallen) Cum.pens.sparen                                         Vervallen P90784    (Vervallen) Cum.wg.pens.spa                                         Vervallen P90785    (Vervallen) Cum. kost inw/bew                                      Vervallen P90787    (Vervallen) Cum. premie VUT                                         Vervallen P90798    (Vervallen) Cum. coord.loon SV                                     Vervallen P90805    (Vervallen) Cum. ziektedagen                                        Vervallen P90810    (Vervallen) Cum. salarisdagen                                        Vervallen P90811    (Vervallen) Cum. recht eindejaarsuitkering 1                 Vervallen P90812    (Vervallen) Kostendrager loonverdeling 2                      Vervallen P90829    (Vervallen) Cum. bijdragegrondslag                               Vervallen P90883    (Vervallen) Cum. afdrachtgr.OP/NP                                Vervallen P90887    (Vervallen) Cum afdracht VPL                                         Vervallen P91940    (Vervallen) Afrd. vrgjr VPL                                              Vervallen   Uitvoercodes: Uitvoercode/Omschrijving 1306    Vervallen 1501    Vervallen 1679    Vervallen 1940    Vervallen 2758    Vervallen 2761    Vervallen 2764    Vervallen 2772    Vervallen 2780    Vervallen 2781    Vervallen 2782    Vervallen 2783    Vervallen 2784    Vervallen 2785    Vervallen 2787    Vervallen 2798    Vervallen 2805    Vervallen 2810    Vervallen 2811    Vervallen 2812    Vervallen 2829    Vervallen 2883    Vervallen 2887    Vervallen   Exportcodes: Exportcode Omschrijving Vervaldatum 02539 Vervallen 01-01-2023  
Volledig artikel weergeven
22-12-2023 14:39 (Bijgewerkt op 04-01-2024)
 • 18 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3842 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 2 december 2023.   Mededelingen  Voorbereidingen m.b.t. aansluiting actieve signalering op Mijn Youforce Actieve signalering kent de mogelijkheid tot het verzenden van signalen aan de huidige Youforce Portal. Voor Online gebruikers zullen deze in de nabije toekomst ook aan Mijn Youforce kunnen worden aangeboden. Wat betreft Beaufort zal dit functioneel vrijwel geen impact hebben: het betreffen met name technische  aanpassingen. De voordelen liggen vooral op de integratie met en weergave in Mijn Youforce. In dit kader adviseren we om dynamische signaalteksten te gebruiken in plaats van algemene signaalteksten.  Voorbeelden van algemene signaalteksten zijn 'Medewerker is jarig' of 'Het contract van de medewerker verloopt'. Dynamische signalen maken de notificatie veel concreter en kan eenvoudig worden aangepast in de signaaldefinitie (systeemfunctie 417610). Dit doe je door in de signaal tekst dynamische componenten in de vorm van rubriekcodes toe te passen. Beaufort zal tijdens het genereren van de actie de bij de rubriekcode behorende waarde ophalen en in de signaal tekst opnemen. De rubriekcode moet tussen vierkante haken staan. Voorbeeld: 'Medewerker [P00301] is op [P00321] jarig: bloemetje sturen!' zal op actieniveau (e-mail, to-do-lijst) leiden tot 'Medewerker Aartsen is op 12 mei jarig: bloemetje sturen!'. Het moment van daadwerkelijke aansluiting van actieve signalering op Mijn Youforce zal later worden gecommuniceerd. Tot die tijd blijft binnen Beaufort alles bij het oude, maar het aanpassen naar dynamische signaalteksten kan wel al worden doorgevoerd. Als je meer informatie over Mijn Youforce wilt, klik hier. Nieuwe PI rubrieken Deze release bevat net als vorige maand onder de motorkap een aantal nieuwe PI rubrieken. Deze rubrieken zullen in de verbeterde best practice 'Zorg' worden gebruikt. Hier zal vanzelfsprekend nog nader over gecommuniceerd worden. Het betreft de PI rubrieken PI0378 t/m PI0392.     Wet- en regelgeving Werkgebonden personenmobiliteit (CO2 registratie) Waarom  Zoals aangegeven in het bericht van 18 juli 2023  zullen we werkgebonden personenmobiliteit ondersteunen in Youforce voor zakelijke dienstreizen en woon-werkverkeer. Registratie voor werkgebonden personenmobiliteit is verplicht voor werkgevers met meer dan 100 medewerkers. Meer informatie over of het voor jouw organisatie verplicht is, kun je terugvinden in de handreiking van de overheid. Je kan vanaf 1  januari 2024 de registratie van werkgebonden personenmobiliteit in Youforce vastleggen. De wettelijke verplichting hiertoe is uitgesteld naar 1 juli 2024, zie dit artikel. Voor 1 juli 2025 moet de werkgebonden personen mobiliteit worden aangegeven in het het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Wij zorgen ervoor dat in Youforce een rapportage beschikbaar komt die je kan gebruiken voor de opgave in het RVO portaal. Hoe  In dit artikel leggen we uit hoe de werkgebonden personenmobiliteit ingericht en toegepast wordt.  In dit kader levert HR Core Beaufort een aantal nieuwe PI-rubrieken uit welke eerder ook al als download op de Community beschikbaar zijn gesteld. Actie  Om de nieuwe PI-rubrieken ook binnen Self Service beschikbaar te krijgen dien je systeemfunctie 175510 (Incidentele export TM en HSS) uit te voeren met minimaal de optie 'Rubriekentabel en referentiewaarden' aangevinkt.     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-12-2023. Het betreft salarisregeling 04. Hoe De genoemde salarisregeling (04) voor de Ambulancezorg is per 1 december 2023 aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Vanaf 5 december is de salarisregeling beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Gehandicaptenzorg: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 2023-12. Het betreft hier alleen verhoging van de bedragen en geen schaalwijzigingen. Het betreft salarisregeling 38. Hoe De genoemde salarisregeling (38) voor de Gehandicaptenzorg is per december 2023 aangepast voor wat betreft de salarisbedragen. Actie Vanaf 5 december is de salaristabel beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Ziekenhuizen: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 2023-12. Het betreft salarisregeling 35. Hoe De genoemde salarisregeling (35) voor de Ziekenhuizen is per december 2023 aangepast voor wat betreft de salarisbedragen. Actie Vanaf 5 december is de salaristabel beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Waterschappen: CAO minimumloon Waarom In Gemal is in de december release met terugwerkende kracht het CAO minimumloon per uur per juli 2023 aangepast. Hoe  Door de werkgevergegevens te downloaden komt dit CAO minimumloon per uur ook beschikbaar in HR Core Beaufort. Actie Download de werkgevergegevens in Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort Salarisadministratie → Werkgever → 430005 Importeren Gemal Direct.  Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Waterschappen: Nieuwe PI-rubriek  Waarom In de september release (2023-09/upgrade 38) en oktober release (2023-10/upgrade 39) hebben we PI-rubrieken uitgeleverd t.b.v. het persoonlijk budget. Aansluitend is nog een verzoek binnen gekomen voor een aanvullende rubriek inzake 'Aantal maanden proeftijd'. Deze wordt in deze release uitgeleverd.  Hoe In HR Core Beaufort is de volgende rubriek toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0367 Aantal maanden proeftijd Actie  Om te zijner tijd in HR Self Service gebruik te kunnen maken van deze rubriek moet de rubriek op dat moment worden toegevoegd aan de aanvullende rubrieken set voor Self Service.     Nieuw  Vrije organisatorische eenheid gegevens  Waarom Organisatorische eenheden spelen een grote rol binnen HR Core Beaufort en andere onderdelen van het Visma | Raet portfolio. Met functie 170000 (Organisatiestructuur) kunnen de relevante OE gerelateerde gegevens worden onderhouden. In de dagelijkse praktijk blijkt er echter behoefte te zijn aan het kunnen vastleggen van extra klant specifieke gegevens die niet in het standaard scherm beschikbaar zijn. In dit kader is de wens geuit om -net zoals dat al mogelijk is voor functies- naast de standaard set gegevens ook eigen rubrieken vast te kunnen leggen bij organisatorische eenheden. Hoe  Het is nu mogelijk om via functie 100003 (Systeemfuncties) een of meerdere eigen schermen te definiëren  van type 'A' (eigen venster actueel) en gegevenssoort 'OE' (organisatorische eenheid). Op dit eigen scherm kun je eigen rubrieken van gegevenssoort 'OE' plaatsen. Het aanmaken en autoriseren geschiedt op standaard wijze (meer info in de help tekst). De nieuwe functie hoeft niet geplaatst te worden: HR Core Beaufort zal deze automatisch opnemen in functie 170000 (Organisatiestructuur).        In geval van dergelijke eigen schermen zal in functie 170000 (Organisatiestructuur) een knop 'Vrije gegevens' zichtbaar zijn. Na selectie van een organisatorische eenheid en het klikken op deze knop zal afhankelijk van het aantal eigen 'OE' schermen eerst een selectiemogelijkheid beschikbaar komen waarmee je het gewenste scherm kiest. Na die keuze verschijnt het geselecteerde scherm waarin de eigen rubrieken kunnen worden ingezien/onderhouden. Als er sprake is van slechts één eigen 'OE' scherm, zal dit automatisch verschijnen zonder selectieoptie.         Actie Als je van deze nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken dien je hiervoor afhankelijk van het aantal extra eigen gegevens je wilt toevoegen een of meerdere eigen schermen te definiëren. En uiteraard eigen rubrieken vastleggen om deze aan de eigen schermen toe te kunnen voegen.     Gewijzigd en verbeterd  Update van EDI bericht UWV Ziektewet uitkering Waarom  Vanuit HR Core Beaufort kunnen EDI berichten aangemaakt worden voor het UWV. Eén van die berichten is het bericht 'UWV ziektewet uitkering' gebaseerd op de berichtspecificatie UWV-ZW-ZM, versie 0304. Deze versie expireert op 31 december 2023, wat de reden is om vanuit HR Core Beaufort aan te sluiten op de meest recente berichtspecificatie van het UWV (versie 0406 rev 8). Hoe  De kop van ALLE berichten die aangemaakt worden voor het UWV is geactualiseerd. De actualisatie betreft gegevens die betrekking hebben op Visma Raet. De xsd verwijziging is aangepast van UwvZwZiekteMelding-v0304-b01.xsd naar UwvZwZiekteMelding-v0406-b01.xsd. De inhoudelijke wijzigingen in de meest recente versie zijn, naast enkele aanpassingen in de referentiewaardes van een aantal gegevens die gebruikt worden bij het opstellen van het bericht:   Rubriek Waarde Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) P02255 - Fase-indeling F&Z 2 Fase 2 met uitzendbeding Vervallen P02255 - Fase-indeling F&Z 38 A zndr uitznd+loonuitslt Vervallen P02255 - Fase-indeling F&Z 42 Fase 2 zndr uitzendbeding Vervallen P02220 - Code reden aangifte AO 99 Overig Vervallen   Daarnaast zijn de volgende xsd's toegevoegd aan de xsd directory van HR Core Beaufort: UwvZwZiekteMelding-v0406-b01.xsd UWVML-Basetypes-v0441.xsd Actie Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.   Gemal salarisregelingen en inpastabellen Waarom  Met het uitfaseren van de IBU is er ook nagedacht over een nieuwe manier van het beschikbaar maken van de benodigde salarisregelingen en/of inpastabellen (salaristabellen) die gebruikt worden in HR Core Beaufort.  Hoe  Payroll Gemal heeft de beschikking over de salarisregelingen die binnen een klantomgeving worden gebruikt. Op basis van deze informatie levert Payroll Gemal elke maand automatisch de gebruikte salarisregelingen en inpastabellen op via de File-API. Alleen indien Gemal heeft aangekondigd dat er een wijziging in de regeling en/of inpastabel heeft plaatsgevonden en deze wil je ook beschikbaar hebben in HR Core Beaufort dan moet de functie 'Importeren inpastabellen' of 'Import geg.salarisregeling' worden uitgevoerd. Je hebt dus altijd de beschikking over de nieuwste versie van de salaristabellen op de J-drive (online klanten) of in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten). De naamgeving van de bestanden is als volgt opgebouwd: Gemal_Salaristabellen_<klantnummer>_<salaristabelnummer>_20.dat (Salarisregeling) Gemal_Salaristabellen_<klantnummer>_<salaristabelnummer>_22.dat (Salaristabel)   HR Core Online De bestanden worden geautomatiseerd overgebracht naar de J-drive in de nieuwe gecreëerde directory 'Payroll-tables' De stuurgegevens SALPATH (Pad naar importbestanden) en SALFILE (Naam importbestanden) worden gewijzigd naar vaste stuurgegevens en de waarden aangepast naar de nieuwe naamgeving en locatie om uniforme werkwijze voor HR Core online klanten te bewerkstelligen: SALPATH - waarde wordt J:\RAET\Payroll-tables SALFILE   - waarde wordt Gemal_Sal*.dat   HR Core on-prem  De salarisregelingen en inpastabellen zijn beschikbaar via de nieuwe Bestandsuitwisseling. Je kunt hiervoor de gewenste gebruiker autoriseren om de bestanden te downloaden naar de lokale omgeving. Menu pad > functie: Applicatiebeheer > Importeren gegevens > Importeren inpastabellen en Import geg.salarisregeling Deze functies zijn niet gewijzigd, ze reageren op de inhoud van de stuurgegevens en de functies kunnen nu voor online klanten zonder tussenkomst van het handmatig downloaden en uploaden van de salarisregeling en/of inpastabellen worden uitgevoerd. On-prem klanten moeten via Bestandsuitwisseling nog wel de bestanden ophalen. Voor de goede orde: deze wijziging heeft alleen betrekking op het ophalen/klaarzetten van de bestanden. In die gevallen dat er relevante wijzigingen zijn in de salarisregeling/inpastabellen) dien je deze nog steeds op de huidige (handmatige) wijze te importeren. Actie  HR Core Online -  Je hoeft geen verdere actie te ondernemen. HR Core on-prem - Indien je gebruik gaat maken van de nieuwe bestanden via bestandsuitwisseling zul je de waarde van het stuurgegeven SALFILE moeten aanpassen naar Gemal_Sal*.dat.   Waarnemingstoelage (Rubriek P11185) toepasbaar voor directe doorbelasting Waarom  De rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) was niet beschikbaar voor de directe doorbelasting. Hoe De rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) is vanaf nu beschikbaar voor de directe doorbelasting. Actie Bij het vastleggen van de waarde 999999,99 bij de directe doorbelasting rubriek P02796 (Waarde directe doorbelasting) wordt het hele resultaat doorbelast naar de opgegeven kostenplaats/kostensoort/kostendrager. Zie ook de releasenotes van Payroll Gemal release 12-2023.     Opgeloste meldingen Mutaties met een ingangsdatum in de toekomst niet verwerkt (change 4901692) Melding Vanuit de externe systemen kunnen mutaties worden aangeleverd met een ingangsdatum in de toekomst (voorbij de huidige dag) en deze mutaties zijn bedoeld voor de huidige salarisproductieperiode.  Deze toekomst mutaties werden niet verwerkt d.m.v. het automatisch verwerken van indirect mutaties. Oplossing  Een fout in de programmatuur zorgde ervoor dat deze mutaties niet verwerkt werden en deze fout is hersteld. Actie Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.   EDI Codes registratie arbeidsgehandicapt  (change 2851332) Melding De codes voor het gegeven 'Reden instroom' gebruikt bij de registratie van arbeidsgehandicapten zijn niet meer up-to-date. Oplossing De waardes voor de code reden instroom zoals tot nu toe werden gehanteerd bij het registreren van een arbeidshandicap verwezen naar 1 van de onderdelen van art 29B dan wel art 90 van de Ziektewet. De waarde werd 1 op 1 overgezet naar de rubriek P02221 Code reden toepassing art 29B ZW. Deze rubriek werd op zijn beurt gebruikt in  de samenstelling van EDI berichten voor het UWV. Inmiddels is dit gebruik van de code reden instroom komen te vervallen. Om die reden is gekozen om het gegeven Code reden instroom een andere betekenis te geven, door in deze rubriek de situaties vast te leggen die geleid hebben tot een no-risk polis bij het arbeidsgehandicapt geval. De nieuwe waardes 01A tot en met 10A verwijzen naar een situatie en de bijbehorende voorwaarden voor de no-risk polis. Deze bijbehorende voorwaarden zijn vastgelegd  in de aangepaste help tekst van deze functie. Actie  De codes die voorheen konden worden gebruikt zijn nog steeds beschikbaar (met de toevoeging (oud) in de omschrijving) en verwijzen  nog steeds naar art 29B en art 90 van de ZW. Als je besluit om de verwijzingen naar art 29B en art 90 te vervangen door een verwijzing naar de situatie van de no-risk polis, dan kan dit op een moment naar eigen inzicht uitgevoerd worden. Uitbreiding verslag Importeren tijdregistratie (change 5282666) Melding Op het verslag 'Importeren tijdregistratie' wordt aan het eind een 3-tal totalen vermeld. Het aantal vermeld bij 'Aantal niet in TR-Activiteit opgenomen regels' was niet duidelijk voor welke regels dit nu werkelijk betrof en leidde tot gebruikersvragen. Oplossing Er is een extra optie 'Uitgebreid verslag' toegevoegd aan het scherm 'Import tijdregistratie'. Als het aankruisvakje van Uitgebreid verslag is aangevinkt wordt op het verslag ook een uitgesplitst overzicht van het aantal niet in TR-Activiteiten opgenomen regels getoond. In de schermvoorbeelden hieronder wordt de nieuwe optie weergegeven en in het geel de aanvullingen op het verslag. Ook als de checkbox niet is aangevinkt wordt er al meer informatie mbt de niet in TR opgenomen regels weergegeven. Als de checkbox wél is aangevinkt wordt per regel een uitgebreide omschrijving getoond waarom de regel niet in TR is opgenomen.           Actie  Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.     Aanmaken backup bestanden 'Incidentele export TM en HSS'  (change 5381102) Melding Sinds de overgang van de IBU naar de FileAPI als transportmiddel van de exportbestanden worden de backup bestanden van de 'Incidentele export TM en HSS' (systeemfunctie 175510) niet meer in alle gevallen correct aangemaakt. Deze backup bestanden zijn echter nodig in het kader van het vullen van de sandbox-omgevingen. Oplossing Het backup proces van deze exportfunctie is aangepast zodat de backup bestanden worden weggeschreven in de BACKUP folder voordat de bestanden in de ZEND folder worden geplaatst (en opgepakt door de FileAPI). Actie  Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.  
Volledig artikel weergeven
27-11-2023 10:06 (Bijgewerkt op 28-11-2023)
 • 7 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 2127 Weergaven
Labels