Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Education

Sorteren op:
2021-07 Bulkimport - Verwijderen diensttijden In release 2021-06 is template J001 beschikbaar gekomen voor het toevoegen van diensttijden voor medewerkers. In deze release komt het nieuwe template J002 ter beschikking voor het verwijderen van diensttijden. 2021-06 Bulkimport diensttijden Vanaf de juni release zijn ook diensttijden in te lezen met de bulkimport functionaliteit. Dit doe je met template J001.
Volledig artikel weergeven
17-05-2021 15:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 289 Weergaven
2020-12 Duurzame Inzetbaarheid HBO De cao HBO 2020 staat het sparen van duurzame inzetbaarheid niet meer toe. De medewerker mag het opgebouwde spaartegoed nog opnemen in de komende drie jaar. HR Core Education helpt hierbij: in de Default bedrijfsinrichting kan je vastleggen dat het restsaldo bij de jaarovergang op 0 wordt gesteld. 2020-10 Primair Onderwijs - Afwezigheidscontroles bij volledig eigen risico drager Met deze release kan je de afwezigheidscontroles uitschakelen als het bestuur volledig eigen risicodrager is voor het Vervangingsfonds. Op het ideeënportaal en via consultants is de wens geuit om in het Primair Onderwijs geen afwezigheidscontroles meer toe te passen als een bestuur volledig eigen risico drager is voor het Vervangingsfonds en dus geen declaraties hoeft in te dienen. De afwezigheidscontroles leiden vaak tot het splitsen van vervangingsaanstellingen. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het ziektepercentage. De controles zijn voor de levering aan het Vervangingsfonds niet noodzakelijk als het bestuur volledig eigen risicodrager is. Het uitschakelen van de controles leidt tot een vermindering van de administratieve werklast. Het betreft het idee: Uitschakelen afwezigheidscontroles ERD VF (HCED-I-11). 2020-06 Bulkimport uitgebreid met directe doorbelasting variabele mutaties Naar aanleiding van de wens Directe doorbelasting via bulkimport kunnen inlezen (HCED-I-77) op het ideeënportaal is de functionaliteit Bulkimport in HR Core Education uitgebreid met de template MVAD voor directe doorbelasting van variabele mutaties. 2020-05 Ondersteuning WIEG Vanaf deze release ondersteunt HR Core Education de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). De aanvraag WAZO is uitgebreid met de gegevens voor een uitkering Aanvullend geboorteverlof. Deze aanvraag gaat automatisch naar het UWV. De uitkering Aanvullend geboorteverlof geldt voor een bevallingsdatum op 1 juli 2020 of later. De componenten voor de loondoorbetaling tijdens de verlofperiode heb je vanaf de volgende release ter beschikking.
Volledig artikel weergeven
22-04-2020 19:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 270 Weergaven
2019-12 Nieuw overzicht in Gebruikersbeheer Voortaan kan je eenvoudig inzicht krijgen in de geregistreerde gebruikers en hun autorisaties. Via de knop Exporteren maak je een Excel-bestand met de gebruikersgegevens. Deze verbetering komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. Code soort inkomstenverhouding toegevoegd aan Fiscale gegevens Op het tabblad Fiscale gegevens kan je voortaan de juiste waarde voor Code soort inkomstenverhouding bij elke nieuwe medewerker vastleggen. Dit gegeven is dan ook veranderd van stamcomponent naar een vast gegeven. Dit doe je omdat Payroll Gemal niet in alle gevallen de juiste waarde voor deze code kan bepalen. Deze wijziging komt mede voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-07 Oude kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers niet meer selecteerbaar (deel 2) In juni hebben wij een eerste stap gezet voor deze verbeterde functionaliteit. Na deze release tonen selectielijsten van HR Core Education alléén de actieve kostensoorten, -plaatsen of -dragers. Deze aanpassing komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-06 Oude kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers niet meer selecteerbaar (deel 1) Wanneer u de kostentoewijzing (bijv. bij een nieuwe aanstelling) moet opgeven, moet u de juiste kostensoort, -plaats en/of -drager uit een lijst selecteren. Vaak tonen deze lijsten ook oude waarden die niet meer gebruikt (mogen) worden. Na opmerkingen van u in het Visma | Raet Ideeënportaal werken wij eraan om voortaan alleen de actieve waarden te tonen. In deze release zetten we daartoe de eerste stap. U kunt nu bij elke kostensoort, -plaats of -drager een begindatum en/of een einddatum opgeven. In een volgende release worden deze begin- en einddatum gebruikt om alleen actieve kostensoorten, -plaatsen of -dragers te tonen in de selectielijsten van HR Core Education. 2019-05 Banner aangepast - Zoekopties en zoekresultaten Maak vanaf deze release gebruik van verbeterde zoekfuncties voor de medewerkerdossiers. Het resultaat van een selectie toont voortaan - als standaard  - alleen de medewerkers met een actief (of toekomstig) dienstverband. Als je ook de dossiers van medewerkers uit-dienst wilt zien, moet je de nieuwe optie Incl. uit dienst in de banner aanvinken. Andere nieuwe optie: In de banner is nu de geboortedatum beschikbaar als zoekoptie. Deze verbeteringen komen voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. Banner aangepast - Gegevens seniorenregelingen Maak gebruik van de uitbreiding van de banner van de medewerkerschermen. Hier vind je nu extra gegevens over de Seniorenregelingen. Voortaan zie je hier - mits deze gegevens zijn vastgelegd - Overgang BAPO, Flex BAPO, Aanvullend budget, Extra budget en SOP percentage. Ook deze verbetering komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. Correspondentie - E-mailadressen beschikaar In de functionaliteit Correspondentie kan je vanaf deze release ook de vastgelegde e-mailadressen opnemen. Het bestand mail-merge-velden.doc bevat nu ook de velden emailadres prive en emailadres werk. HBO - Duurzame inzetbaarheid HR Core Education is aangepast om de wijzigingen die per 1-1-2020 plaatsvinden, correct te berekenen. Per die datum wijzigt het Persoonlijk budget van 40 naar 45 uur terwijl het Extra budget wijzigt van 50 naar 45 uur; beide bij fulltime. HR Core Education houdt in de berekening van de rechten rekening met deze wijziging, ook al loopt het jaar van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker niet gelijk aan het kalenderjaar. 2019-02 Bulk import : Stam- en variabele mutaties U wilt voor een groot aantal medewerkers stam- of variabele mutatie(s) opvoeren. Dat kan een arbeidsintensief proces zijn als u dat met de schermen van HR Core Education voor elke medewerker apart moet vastleggen. Dat kan voortaan ook via bulk import. We hebben hiervoor een aantal templates ontwikkeld, waarvan de meeste in deze release beschikbaar komen. Op basis hiervan kunt u nu ook stammutaties en variabele mutaties via een bestand importeren in HR Core Education.
Volledig artikel weergeven
27-01-2020 21:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 228 Weergaven
2018-09 Salarisschalen Primair Onderwijs De nieuwe cao Primair Onderwijs vereist het omzetten van medewerkers van salarisschaal LA tot en met LE naar de nieuwe salarisschalen L10 tot en met L14. Deze conversie voert Raet begin september voor u uit. De functieschalen van deze medewerkers gaan hierin mee. 2018-08 CAO HBO Duurzame inzetbaarheid - Sparen met doel Geef bij het sparen van duurzame inzetbaarheidsuren het spaardoel op. U hebt hiervoor extra velden in het scherm Duurzame inzetbaarheid HBO van HR Core Education ter beschikking. Deze nieuwe velden vindt u ook in Self Service en kunt u gebruiken in de formulieren waarmee medewerkers hun bestedingsplan voor het nieuwe jaar opgeven. Uiteraard conform de nieuwe cao voor het HBO. 2018-07 Gegevens Lerarenregister flexibeler Voortaan kunt u bij het Lerarenregister een benoemingsgrondslag of onderwijsterrein opgeven onafhankelijk van de CAO. Dit geldt ook voor import van deze gegevens uit Self Service en via Bulk import. U kunt dit op bedrijfsniveau inregelen. 2018-06 Machtiging gegevenslevering Lerarenregister aan DUO In HR Core Education kunt u nu aangeven dat u geautomatiseerd de gegevens van het Lerarenregister levert aan DUO. Dit vereist het vastleggen van het KvK-nummer. Uiteraard is het nodig de machtiging aan DUO te geven. Eenmalige uitkering voor HBO Met de introductie van de nieuwe cao 2018-2020 ontvangt het HBO in juni 2018 en juni 2019 een eenmalige uitkering. Als basis geldt de WTF met als peildatum respectievelijk 1 juni 2018 en 1 juni 2019. 2018-03 Duurzame Inzetbaarheid uren Medewerkers in het HBO kunnen uren sparen om in te zetten voor duurzame inzetbaarheid. Het overschrijden van het maximale aantal uren is nadat u dit instelt in HR Core Education, niet meer mogelijk; de limiet van 200 uur is nu actief. 2018-02 Lerarenregister - Nieuwe oplossing Leg gegevens voor het Lerarenregister vast via de nieuwe oplossing. Dit doet u op medewerker-niveau, onafhankelijk van de aanstellingen. Dit biedt mogelijkheden om alle voorkomende situaties op een efficiënte wijze te registeren.
Volledig artikel weergeven
27-01-2020 21:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 184 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Corrigeren rechten Duurzame inzetbaarheid (HBO) Waarom Er was geen mogelijkheid om de rechten positief te corrigeren; ophogen was niet mogelijk. Wel bestond de mogelijkheid om het recht negatief te corrigeren door het opgeven van een waarde voor het veld Correctie rechtspositioneel verlof. Positief corrigeren is echter wenselijk als een medewerker - bijvoorbeeld - van rechtswege moet worden ontslagen en volgtijdig opnieuw in dienst treedt. In een dergelijk geval geldt het overnemen van de eerder opgebouwde rechten. Hoe  Voor het positief corrigeren van het opgebouwde recht is een tweede correctieveld toegevoegd. Dit veld kent alleen een positieve waarde en die verhoogt het recht met de ingevulde waarde. Het bestaande correctieveld (correctie rechtspositioneel verlof) is nu algemener van aard; de naam van het veld op het scherm is daarop aangepast. De werking blijft hetzelfde; alleen met een positieve waarde in te vullen met als resultaat een verlaging van het recht. Er zijn dus voortaan twee velden om het recht te corrigeren: Correctie (verhogen met) Correctie (verlagen met) Let op: ook bij een correctie wordt rekening gehouden met het eventueel bereiken van het maximum aantal spaaruren zoals in de CAO is beschreven. Uw actie Er is geen actie nodig. Voorkom gebrokenmaandberekening bij overlijden (MBO en PO) Waarom Een gebroken maand berekening kan ongewenste gevolgen hebben voor de pensioenuitkering voor nabestaanden. Hoe Als u bij een medewerker als reden uit dienst Overlijden opgeeft, krijgt u voortaan een waarschuwing. U moet namelijk zelf de eventuele gebroken maandberekening, getriggerd door de uitdienstdatum, blokkeren. Dit advies is toegevoegd aan de helptekst van HR Core Education. Uw actie Er is geen actie nodig. Waarschuwing bij beëindigen van kostensoort, kostenplaats of kostendrager Waarom U kunt bij een kostensoort, kostenplaats of kostendrager een einddatum opgeven. Hierdoor verschijnen alleen de relevante kostensoorten, kostenplaatsen of kostendragers in de keuzelijsten als u bijvoorbeeld een waarde moet opgeven bij een aanstelling van de medewerker. Als u een kostensoort, kostenplaats of kostendrager beëindigt door een einddatum op te geven, moet bekend zijn of de betreffende kostensoort, kostenplaats of kostendrager ná de einddatum nog in gebruik is. Hoe Als u een einddatum bij een kostensoort, kostenplaats of kostendrager opgeeft, controleert HR Core Education voortaan of het betreffende gegeven ná die datum nog in gebruik is. Als dit het geval is, krijgt u een waarschuwing én inzicht in waar deze nog in gebruik is. Uw actie Er is geen actie nodig. Basisbudget - Veld Verlofopname (VO) Waarom In de mei release werd de veldnaam Verlofopname op het scherm veranderd in Verlofopname gespaarde uren. Hierover ontvingen wij feedback. Sommige organisaties gebruiken dit veld voor het opgeven van de verlofbesteding in het actuele jaar. Sommige organisaties doen dat juist niet. De nieuwe naam van het veld is daarom niet voor iedereen passend. Hoe Als compromis is de naam enigszins gewijzigd: Verlofopname (gespaarde) uren. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Adoptieverlof in HR Core Education maximaal 4 weken i.p.v. 6 weken (change 1557699) Melding Medewerkers met een adoptiekind of een pleegkind, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Sinds 1 januari 2019 is de duur van het verlof geen vier weken maximaal maar zes weken. HR Core Education controleerde het adoptieverlof op een maximum van vier weken. Een langere periode was niet in te geven. Oplossing Na deze release is de controle op het adoptieverlof in HR Core Education vervallen. U kunt nu een langere periode voor adoptieverlof opgeven. Uw actie U moet voortaan zelf controleren of de opgegeven adoptieverlofperiode aan het maximum voldoet. Publishing Date : 7/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 353 Weergaven
Release notes 2015-2018
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 798 Weergaven