Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-02

26-01-2022 09:24 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3429 Weergaven

 

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

Nieuw

2022-02/1 CAO minimumloon per uur

Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren in Gemal. We hebben hiervoor een nieuwe werkgevercode opgenomen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon:

Gegeven: CAO minimumloon per uur.
Vastleggen: werkgevercode 03461.
Het minimumloon per uur zoals afgesproken voor jouw instelling of CAO.

Deze aansturing biedt de mogelijkheid om een ‘bodem’ in de CAO te leggen, zoals bijvoorbeeld afgesproken wordt in de nieuwe CAO gemeenten. Het Wettelijk MinimumLoon (WML), zoals dat nu (half)jaarlijks wordt vastgesteld, is een maand/week/dagloon dat verder niet gerelateerd is aan een aantal normuren. Met andere woorden: Het WML van € 1725,00 levert bij iemand bij de CAO gemeenten met het aantal fulltime normuren van 156 uur, een uurloon op van 1725/156 = € 11,06 en bij iemand bij de CAO waterbedrijven 1725/165 = € 10,46.

Daarnaast presenteren we met werkgevercode 03462 het CAO minimum maandloon dat op basis van de normuren van werkgevercode 03300 hoort bij het CAO minimum uurloon van werkgevercode 03461. Dit kun je verder niet zelf vastleggen maar dient ter informatie.

De aansturing gebeurt op werkgever/instellingsniveau, maar indien gewenst, kan je de aanvulling voor het CAO minimumloon per uur blokkeren bij de medewerker:

Gegeven: code cao minimumloon per uur.
Vastleggen: invoercode 02940.
1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen.

Aandachtspunten

 • In de Staatscourant met de officiële publicatie van het minimumloon worden weliswaar ook bedragen genoemd als ‘minimumloon per uur’, maar daarbij is ook vermeld dat alleen de maand-/week-/dag-bedragen van het Wettelijk MinimumLoon rechtsgeldig zijn. In Gemal hebben we daarom dan ook alleen de maand-/week-/dag-bedragen van het Wettelijk MinimumLoon opgenomen op A(lgemeen) niveau (met daarbij de jeugdpercentages en de bbl-varianten).
 • Het uurloon van de medewerker wordt bij het minimumloon per uur bepaald door het fulltime salarisbedrag, zoals dat in de salarisregeling is opgenomen, te delen door het fulltime aantal uren zoals dat door de CAO is bepaald. Hierbij wordt dus uitgegaan van het schaalbedrag, niet van het uurloon zoals dat bepaald wordt door de grondslag salaris.
 • Omdat uitgegaan wordt van de door CAO gepubliceerde salarisbedragen, is dit minimumloon per uur ook alleen daarbij van toepassing, dus bij inschaling met anciënniteit / trede of procentuele inschaling.
 • Wanneer het schaalbedrag lager is dan het berekende op basis van het minimumloon per uur, dan wordt het verschil uitbetaald en als aanvulling gepresenteerd met uitvoercode 01007. Deze uitvoercode wordt ook nu al gebruikt voor aanvulling op basis van het wettelijk minimumloon.

Gewijzigd en verbeterd

2022-02/2 Uitfaseren administratieoverzicht

In het kader van de modernisering en de inspanning voor de IKV-oplossing, willen we stapsgewijs de traditionele overzichten afbouwen. Het administratieoverzicht is zo’n overzicht. Hiermee worden maximaal 10 uitvoercodes gepresenteerd bij werknemers. Ditzelfde is te bereiken door een selectie in Excel in de loonstaten in CSV-formaat, of een selectie in het resultatenoverzicht in CSV-formaat op registratienummer niveau. Onze Management Informatie (MI) toepassing heeft hier nog betere oplossingen voor.

De lijstnummers 1101 t/m 1104 gaan dus met ingang van 2022-02 vervallen en de overzichten worden niet meer vervaardigd.

2022-02/3 Uitbreiding eenmalige of structurele uitkeringen van 7 naar 9

Het blijkt dat in bepaalde situaties behoefte is aan meer eenmalige/structurele uitkeringsregelingen dan de huidige 7. Daarom zijn er 2 nieuwe toegevoegd, te weten eindejaarsuitkeringsregeling 8 (EJU-8) en eindejaarsuitkeringsregeling 9 (EJU-9).

Deze regelingen zijn in principe gereserveerd voor het CAO-onderhoud door ons. Indien er echter een tekort is aan eenmalige/structurele uitkeringen en de toekenning kan niet op een andere manier worden opgelost, dan kun je de nieuwe regelingen in gebruik nemen.

De werking van EJU-8 en EJU-9 is identiek aan die van EJU-7. Ook de inrichting van de werkgevercodes, invoercodes en uitvoercodes is soortgelijk aan die van EJU-7. Dit geldt ook voor de inrichting van de grondslagen op Algemeen niveau. Uiteraard is het ook mogelijk de regelingen een eigen naam te geven. Hieronder staan de nieuwe codes vermeld.

Werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving

werkgevercode

omschrijving

03658

recht EJU-8 naar budget

03659

recht EJU-9 naar budget

06168

correctie grondslag eindejaarsuitkering 8

06169

correctie grondslag eindejaarsuitkering 9

25101

EJU-8 methode berekenen

25301

EJU-9 methode berekenen

25106

EJU-8 code uitsluiten categorie soortloner

25306

EJU-9 code uitsluiten categorie soortloner

25107

EJU-8 code uitsluiten categorie schalen

25307

EJU-9 code uitsluiten categorie schalen

25111

EJU-8 percentage uitkering

25311

EJU-9 percentage uitkering

25112

EJU-8 jaarminimum uitkering

25312

EJU-9 jaarminimum uitkering

25113

EJU-8 periode uitbetaling

25313

EJU-9 periode uitbetaling

25114

EJU-8 peildatum in-dienst vanaf

25314

EJU-9 peildatum in-dienst vanaf

25115

EJU-8 peildatum in-dienst t/m

25315

EJU-9 peildatum in-dienst t/m

25116

EJU-8 minimum leeftijd minimum bedrag

25316

EJU-9 minimum leeftijd minimum bedrag

25118

EJU-8 deeltijdfactor boven 100%

25318

EJU-9 deeltijdfactor boven 100%

25119

EJU-8 vast fulltime bedrag 1

25319

EJU-9 vast fulltime bedrag 1

25120

EJU-8 vast fulltime bedrag 2

25320

EJU-9 vast fulltime bedrag 2

25121

EJU-8 factor diensttijd

25321

EJU-9 factor diensttijd

25122

EJU-8 factor deeltijd

25322

EJU-9 factor deeltijd

25123

EJU-8 referteperiode

25323

EJU-9 referteperiode

25124

EJU-8 code verschoven referteperiode

25324

EJU-9 code verschoven referteperiode

25125

EJU-8 afwijkend percentage uitkering

25325

EJU-9 afwijkend percentage uitkering

25126

EJU-8 vast fulltime bedrag 3

25326

EJU-9 vast fulltime bedrag 3

25127

EJU-8 vast fulltime bedrag 4

25327

EJU-9 vast fulltime bedrag 4

25130

EJU-8 methode opslag uitkering

25330

EJU-9 methode opslag uitkering

25132

EJU-8 in loonaangifte

25332

EJU-9 in loonaangifte

55078

uitvoercodes in grondslag uitkering EJU-8

55079

uitvoercodes in grondslag uitkering EJU-9

55368

grondslag teller berekening EJU-8

55369

grondslag teller berekening EJU-9

55378

grondslag noemer berekening EJU-8

55379

grondslag noemer berekening EJU-9

Invoercodes

invoercode

omschrijving

invoercode

omschrijving

00628

eindejaarsuitkering 8

00629

eindejaarsuitkering 9

01898

correctie cumulatie opbouw EJU 8

01899

correctie cumulatie opbouw EJU 9

01888

afwijkend percentage eindejaarsuitkering 8

01889

afwijkend percentage eindejaarsuitkering 9

03183

correctie cumulatie factor eindejaarsuitkering 8

03299

correctie cumulatie factor eindejaarsuitkering 9

01978

corr.  EJU 8

01979

corr.  EJU 9

Uitvoercodes

uitvoercode

standaardtekst

uitvoercode

standaardtekst

00628

eindejaars uitk-8

00629

eindejaars uitk-9

02378

opsl.soc.lst EJU8

02379

opsl.soc.lst EJU9

01838

recht EJU-8

01839

recht EJU-9

02298

korting EJU-8

02299

korting EJU-9

02388

factor EJU-8

02389

factor EJU-9

02438

cum.corr. EJU 8

02439

cum.corr. EJU 9

02548

cum opslag EJU 8

02549

cum opslag EJU 9

02568

cum.recht EJU 8

02569

cum.recht EJU 9

02588

cum.recht EJU 8

02589

cum.recht EJU 9

02546

resultatendeling 8

02547

resultatendeling 9

02458

PB EJU-8

02459

PB EJU-9

02448

corr.  EJU 8

02449

corr.  EJU 9

02428

corr uitbet EJU 8

02429

corr uitbet EJU 9

2022-02/4 Pro-rata verdeling loonheffing BT

Het bleek dat uitvoercode 01159 loonheffing BT ten onrechte werd verdeeld naar rato van uitvoercode 01771 loon loonheffing BT in de pro-rata berekening. Aangezien er altijd een lineair verband is tussen het loon loonheffing BT en de bijbehorende loonheffing BT, namelijk het percentage BT, is de pro-rata berekening in deze situatie niet nodig.

De pro-rata berekening bleek te leiden tot een verwarrende weergave in de situatie dat er sprake was van: 

 • meerdere dienstverbanden;
 • op beide dienstverbanden werd een betaling verricht tegen bijzonder tarief;
 • bij het ene dienstverband de groene tabel werd toegepast en bij het andere de witte tabel.

In deze situatie verschilt doorgaans het bijzonder tarief tussen de witte en de groene tabel. Gemal verdeelde de loonheffing BT naar rato van het loon voor de loonheffing BT over alle dienstverbanden, waardoor de aansluiting met de tabel ontbrak.

Voorbeeld:
Op dienstverband 1 is de witte tabel van toepassing en wordt € 100 betaald tegen BT. Percentage BT = 40%.
Op dienstverband 2 is de groene tabel van toepassing en wordt ook €100 betaald. Percentage BT = 45%.

Gemal berekende in de oude situatie eerst de totale loonheffing (100 x 40%) + (100 x 45%) = € 85. Dit verdeelde Gemal naar rato loon voor de loonheffing. Beide dienstverbanden kregen daardoor een loonheffing van € 42,50. Dit bedrag kon je niet meer goed herleiden aan de hand van de tabel.

Met ingang van deze release hebben we de pro-rata berekening voor de loonheffing BT uitgeschakeld. De loonheffing BT wordt nu weer per dienstverband afzonderlijk berekend.

Let op: hoewel deze wijziging betrekking heeft op de combinatie witte tabel + groene tabel, kan er ook een klein verschil ontstaan bij de combinatie witte tabel + witte tabel. Dat komt omdat de pro-rata berekening voor alle situaties met bijzonder tarief is uitgeschakeld. Dit kan leiden tot een klein afrondingsverschil in de loonheffing BT (uitvoercode 01159), waardoor een cent van het ene naar het andere dienstverband wordt verplaatst. 

Automatische herrekening 02-02

Wij zullen een automatische herrekening in periode 02 uitvoeren om voorkomende situaties te herstellen. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 02-02. De herrekening zal niet leiden tot verschillen in het totale bedrag aan loonheffing, maar wel in de verdeling van het bedrag over de dienstverbanden.

2022-02/5 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum

Enige tijd geleden hebben we een toelage gemaakt die bestond uit het salarisverschil tussen het inschalingsbedrag van de eigen functie en dat van een andere functie. Hiermee kun je bijvoorbeeld een waarnemingstoelage aansturen. Deze mogelijkheid kon echter nog niet met een afwijkende ingangsdatum worden vastgelegd. Daarom hebben we dit voor periode 2022-02 (met terugwerkende kracht tot 2022-01) alsnog mogelijk gemaakt.

Daarnaast hebben we geconstateerd dat wanneer de waar te nemen functie met anciënniteit/trede 00 was vastgelegd (invoercode 02096), de toelage niet juist werd bepaald. Dit hebben we ook aangepast en voor deze situatie zullen we een automatische herrekening aansturen vanaf 2022-01. Je vindt deze herrekening terug op je  overzicht Meldingen en Signalen Gemal als reden 02-06. 

2022-02/6 Presentatie vergoeding dienstreis op de salarisspecificatie verbeterd

Als de uitvoercodes voor de vergoeding dienstreis [1] wordt berekend op basis van de combinatie invoercode 02571 Kilometerregeling en invoercode 02572 Aantal kilometers en het bijbehorende bedrag uit de kilometerregeling, dan wordt voortaan op de  salarisspecificatie het aantal kilometers, een K (van kilometers) en het betreffende tabelbedrag, voorafgaande aan de vergoeding dienstreis, gepresenteerd.

Indien het tabelbedrag uit meerdere treden bestaat, wordt door Gemal gemiddeld. Als door het middelen van meerdere treden het aantal km x het tabelbedrag = uitvoercode niet klopt. dan wordt het (gemiddelde) tabelbedrag niet gepresenteerd.

Voorbeeld

code

omschrijving

waarde

invoercode 02571

kilometerregeling 1

1

invoercode 02572

aantal kilometers regeling 1

10

werkgevercode 26212

bedrag per kilometer regeling 1

0,28

uitvoercode 01271

verg dienstreis 1

2,80

Dit resulteert in de volgende presentatie op de salarisspecificatie:

ReneGravemaker_0-1643185352956.png

 

Meer informatie

[1] Uitvoercode 00670, 00671, 00961, 00962, 00979, 00980, 00981, 01243, 01244 en 01271.

Wet- en regelgeving

Niet van toepassing

Opgeloste meldingen

2022-02/7 Melding L2054 (change 3050420)

Door een incorrecte inrichting omtrent de geboortedatum hield Gemal, als na het opvoeren van de werknemer de geboortedatum nog was aangepast in een volgende run, rekening met de oorspronkelijke geboortedatum bij het genereren van loonaangiftesignalen. Het betrof hier een geval waarbij de geboortedatum in een maand volgend op de maand van indiensttreding nog was aangepast en daardoor kwam melding L2054 in Mutaties en Signalen Gemal. Dit betrof alleen het genereren van de melding in Gemal, want in de loonaangifte werd de juiste informatie (de aangepaste geboortedatum) al doorgegeven. Omdat er ook andere meldingen zijn waarbij leeftijd een rol speelt, zijn ook die eventueel onterechte meldingen in deze release opgelost. Het gaat om L1314, L1315, L1828, L1830, L1831, L1907, L2060, L2201 (in 2021 was dit L2054) en L2204.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2022-02/8 Aanpassingen loonheffing 2022 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 28 december 2021 - 16:00 uur - De aanpassing is om 13:00 vanmiddag in Gemal doorgevoerd. Producties over 2022 die je draait na deze aanpassing, maken dus gebruik van de nieuwe loonheffingsregels.

28 december 2021 - Normaal gesproken worden de formules voor de loonheffing ruim voor de jaarovergang vastgesteld door het Ministerie van SZW. Op Prinsjesdag wordt doorgaans een conceptversie gepubliceerd. In het najaar volgen dan enkele kleine aanpassingen en de definitieve vaststelling. Dit jaar duurt het proces helaas langer dan we gewend zijn. Op 21 december heeft de Eerste Kamer pas ingestemd met het Belastingplan. Dit wordt momenteel nog door de Belastingdienst verwerkt in de formules. Wij hebben bericht ontvangen dat de definitieve vaststelling pas begin 2022 zal plaatsvinden. Dit heeft natuurlijk de nodige gevolgen voor de salarisverwerking.

Ondanks dat de huidige versie nog niet 100% definitief is, heeft de Belastingdienst deze al wel online in de tabellen verwerkt. Wij wachten doorgaans op de 100% definitieve versie, om het aantal verschillen en de berichtgeving te beperken. Aangezien het proces nu echter uitzonderlijk lang duurt, hebben we besloten aan te sluiten bij de Belastingdienst. Dat betekent dat we vanmiddag de tot op heden meest actuele versie van de loonheffingsroutine implementeren in Gemal.

Voor de 2022-01 productie betekent dat het volgende:

- Als je t/m 28 december (voorafgaand aan de aanpassing) productie 2022-01 hebt gedraaid ('vroegdraaien'), dan is de loonheffing berekend met een eerdere voorlopige versie.
- Als je nog niet uitbetaald hebt, dan kun je overwegen om je 2022-01 productie over te draaien.
- Als je al wel uitbetaald hebt of niet wilt overdraaien, dan kun je in productie 2022-02 een herrekening over 2022-01 uitvoeren. Hierdoor zal de loonheffing worden gecorrigeerd.

Let op: als het dienstverband reeds beëindigd is in 2022-01, dan kan dit kleine vorderingen tot gevolg hebben.

- Als je 28 december of eerder een proefproductie hebt gedraaid over 2022, dan zal de loonheffing in die proefproductie anders zijn dan in de werkelijke productie die je na 28 december draait.

Let op: de versie die we implementeren is nog steeds niet helemaal definitief. Het is dus mogelijk dat in 2022 besloten wordt dat de formule toch (licht) wijzigt. In dat geval zullen wij die nieuwe formule natuurlijk verwerken in onze software. We houden je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wij plaatsen een bericht op het moment dat je met de nieuwe gegevens een productie kunt afroepen.

2022-02/9 Nagekomen berichten 7 januari [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Op vijdagavond 7 januari hebben we de volgende aanpassingen voor periode 2022-01 in Gemal opgenomen.

Aanlevering loonkostengegevens

Dit bericht is van belang als je gebruik maakt van één van de volgende CAO's:

 • Gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg of Kinderopvang, Sociaal Werk, VVT en Ziekenhuizen.

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0, dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling.

In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

Let op: maak je gebruik van de CAO ziekenhuizen, dan is het van belang dat je aan de organisatie die de informatie voor deze CAO verwerkt, dat is Dutch Hospital Data, ook aangeeft mee te willen doen met de gegevensuitwisseling.

Alternatieve presentatie resultatenoverzicht bijgewerkt op nieuwe Aof premies

In release 2021-12/7 hebben wij bericht over de nieuwe berekeningswijze van Aof (voorheen WIA) premie naar aanleiding van wettelijke wijzigingen. Het bleek dat de nieuwe uitvoercodes nog niet waren toegevoegd op het alternatief resultatenoverzicht. Je stuurt dit overzicht aan door werkgevercode 32004 vast te leggen met waarde 1. Met ingang van deze release hebben we dat alsnog gedaan. Het betreft de volgende uitvoercodes:

 • 01775 afdr Aof laag
 • 01893 afdr Aof uitk
 • 02047 afdr Wko

Bedrag RVU drempelvrijstelling

Per 1-1-2022 is het bedrag aan drempelvrijstelling voor de RVU bijgewerkt in Gemal. Zie hiervoor werkgever 03750.

Voorbereidingen nieuwe functionaliteit

Ter informatie:

Naast het onderhouden en beheren van bestaande functionaliteiten en regelingen, zijn we ook altijd bezig met het bouwen van nieuwe mogelijkheden. En soms is het hierbij onvermijdelijk dat je al een glimp daarvan kunt zien in de vorm van jou nog onbekende codes of teksten die je terugziet op bijvoorbeeld je specificatie productiegegevens.

We zijn nu onder andere bezig met het creëren van 2 nieuwe (eindejaars-) uitkeringsregelingen (EJU-8, EJU-9), waarvan je mogelijk in periode 2022-01 al gegevens ziet. Planning is om ze met terugwerkende kracht in 2022-02 in te voeren.

Daarnaast zijn wijzigingen onderhanden op uitkeringsgebied, waardoor de tekst van bestaande uitvoercode 00986 WW/Wachtgeld is vervangen door Wachtgeld en een nieuwe uitvoercode 00634 WW uitkering is aangemaakt, evenals onder andere uitvoercodes 00673 / 00674 voor Wajong.

Premie zorgverzekering en woonachtig in het buitenland

De nominale bijdrage ZVW buitenland (werkgevercode 07210) is bijgewerkt met het bedrag van 2022. 

Woonlandfactoren

Enkele woonlandfactoren zijn bijgewerkt voor 2022. Het betreft de Franse overzeese gebieden (deze zijn gelijk gesteld aan de woonlandfactor van Frankrijk) en Liechtenstein. Voor deze laatste was nog een correctie in de staatscourant verschenen. De rest van de woonlandfactoren waren al in de release van januari bijgewerkt voor 2022. 

Reparatie 3e WW-jaar

Reparatie 3e WW-jaar is in Gemal ingeregeld op VRZ-regeling 15. Voor deze regeling is het maximum premieloon (werkgevercode 05013, subnummer 15) bijgewerkt.

Maximum dagloon uitkering

Werkgevercode 07141 (maximaal dagloon) is aangepast naar het bedrag voor 2022. 

CAO bibliotheken - Wijzigingen per 1-1-2022

Voor de CAO bibliotheken zijn de franchise (werkgevercode 04310) en het percentage afdracht pensioen (werkgevercode 04314) per 1-1-2022 bijgewerkt in Gemal.

CAO gemeenten/SGO - Enkele teksten van codes

Als onderdeel van de opbouw IKB werd nog een afzonderlijke component in Gemal benoemd als ‘werkgeversbijdrage levensloop’ om aan te geven wat de oorspronkelijke bron was. In de tekst van diverse codes die hiermee samen hangen, kwam dat element ‘levensloop’ ook nog terug in Gemal. Mogelijk kwam het zelfs terug onder op de salarisstrook als “recht levensloop” (uitvoercode 01644).

De levensloopregeling als zodanig is vervallen, de CAO vermeldt die oorsprong ook niet meer en het begrip 'levensloop' kan onnodig vragen oproepen bij de medewerkers.  Daarom hebben we per januari de standaard teksten van dit IKB-onderdeel laten vervallen. In plaats daarvan verwijst de tekst naar het CAO-onderdeel waar het betrekking op heeft. Dus in plaats van bijvoorbeeld ‘recht levensloop’ komt bij uitvoercode 01644 de tekst ‘IKB1 art.4.2-1c’ dat verwijst waar in de CAO het betreffende percentage opbouwonderdeel van het IKB is vermeld.

Soortgelijke aanpassing geldt ook voor de andere (uitvoer)codes die nu nog een tekst hebben met 'levensloop' zoals bijvoorbeeld 02203 (waarin de doorstorting van 01644 is opgenomen).
Uiteraard kun je als werkgever ook zelf de tekst altijd aanpassen en zal je eigen tekst niet overschreven worden door onze aanpassingen op C(ao)- of A(lgemeen) niveau.

CAO GGZ - Reiskosten woon-werk

Voor de CAO GGZ hebben we werkgevercode 26003 (maximum bedrag reiskosten per periode) en 26004 (bedrag franchise reiskostenvergoeding) aangepast naar de bedragen van 2022.

CAO jeugdzorg - Wijzigingen per 1-1-2022

Voor de CAO jeugdzorg is het percentage pensioeninhouding (werkgevercode 04130) en de maximum inhouding pensioen (werkgevercode 04147) aangepast per 1-1-2022.

CAO PGA - Enkele teksten van codes

Als onderdeel van de opbouw IKB werd nog een afzonderlijke component in Gemal benoemd als ‘werkgeversbijdrage levensloop’ om aan te geven wat de oorspronkelijke bron was. In de tekst van diverse codes die hiermee samen hangen, kwam dat element ‘levensloop’ ook nog terug in Gemal. Mogelijk kwam het zelfs terug onder op de salarisstrook als “recht levensloop” (uitvoercode 01644).

De levensloopregeling als zodanig is vervallen, de CAO vermeldt die oorsprong ook niet meer en het begrip 'levensloop' kan onnodig vragen oproepen bij de medewerkers.  Daarom hebben we per januari de standaard teksten van dit IKB-onderdeel laten vervallen. In plaats daarvan verwijst de tekst naar het CAO-onderdeel waar het betrekking op heeft. Dus in plaats van bijvoorbeeld ‘recht levensloop’ komt bij uitvoercode 01644 de tekst ‘IKB1 art.4.2-1c’ dat verwijst waar in de CAO het betreffende percentage opbouwonderdeel van het IKB is vermeld.

Soortgelijke aanpassing geldt ook voor de andere (uitvoer)codes die nu nog een tekst hebben met 'levensloop' zoals bijvoorbeeld 02203 (waarin de doorstorting van 01644 is opgenomen).
Uiteraard kun je als werkgever ook zelf de tekst altijd aanpassen en zal je eigen tekst niet overschreven worden door onze aanpassingen op C(ao)- of A(lgemeen) niveau.

CAO sociale werkvoorziening - Percentage werkhervattingskas WSW-werkgevers

Wij hadden volgende mededeling ontvangen van de Belastingdienst:

Onlangs heeft de Belastingdienst de beschikkingen/mededelingen voor de (individuele/sectorale) premiepercentages voor de Werkhervattingskas (Whk) verzonden. Dit percentage geldt echter niet voor WSW-werknemers. Daarvoor geldt het zogenoemde 'vervangende percentage' van 1,52%. Dit percentage is opgebouwd uit de premiecomponent WGA-lasten (0,84%) en premiecomponent ZW-lasten (0,68%). Normaal gesproken staat dit als comfortinformatie in de beschikking/mededeling. Helaas is deze informatie daar voor 2022 niet in afgedrukt.

Ter informatie: We hebben in Gemal deze waarde voor 2022 al vastgelegd met werkgevercode 07174 Percentage gedifferentieerde WHK [1].

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Sociale verzekeringen > WAO-WIA bij Percentage gedifferentieerde WHK.

CAO sociale werkvoorziening - Minimumloon jeugdbedrag

We constateren dat in de salaristabel voor sociale werkvoorziening [1] de wettelijk minimumloonbedragen voor 16- en 17-jarigen een verkeerde afronding bevatten. We zullen dit aanpassen en herrekenen in periode 2022-02 [2].

Meer informatie

[1] Code CAO = 08 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 06 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).
[2] Inpasnummers 8991 en 9002 (€ 595,13 moet zijn € 595,15) en 8992, 9003, 9004 (€ 681,38 moet zijn € 681,40).

CAO VVT - Wijzigingen per 1-1-2022

Voor de CAO VVT hebben wij per 1-1-2022 het volgende aangepast:

 • Het bedrag stagevergoeding.
 • De maximale reiskostenvergoeding (werkgevercode 26003) en de maximale eigen bijdrage voor deze reiskostenvergoeding (werkgevercode 26004).
 • De werkgeversbijdrage IZZ VGZ (werkgevercode 07305).
 • De ORT regelingen 8 en 9 zijn, conform artikel 5.19 en 5.20 uit de CAO, gelijkgesteld voor zowel thuiszorgmedewerkers als V&V medewerkers. Het betreft hier werkgevercode 08126 en 08127.

CAO ziekenhuizen - Wijzigingen per 1-1-2022

Voor de CAO ziekenhuizen is de werkgeversbijdrage IZZ VGZ (werkgevercode 07305) bijgewerkt per 1-1-2022. 

CAO zorgverzekeraars - Wijzigingen per 1-1-2022

Voor de CAO zorgverzekeraars zijn de pensioenparameters (franchise, maximum pensioengevend salaris en percentage inhouding) bijgewerkt per 1-1-2022. DIt is te vinden in Gemal Direct Inrichting onder de VRZ regelingen (premie diverse verzekeringen). 

Salaristabellen tandartsassistenten - Wijzigingen per 1-1-2022

De salaristabellen voor de tandartsassistenten en mondhygiënisten (salarisregeling 47) zijn bijgewerkt met de bedragen per 1-1-2022. Er is een verhoging van 3,3% verwerkt naar aanleiding van de tabellen van het KNMT.  In de salaristabellen zijn de oude schalen 0001 t/m 0005 met de bijbehorende inpasnummers (9001 t/m 9033 en 9901 t/m 9905) vervallen.

2022-02/10 Variabele VT in vaste opbouw PB [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

11 januari 2022 - Wanneer je gebruik maakt van de regeling Persoonlijk Budget 1, dan presenteren we de opbouw hiervan in uitvoercode 01903 opbouw PB1. Deze opbouw kan gevormd worden uit een vast, maandelijks bedrag maar kan daarnaast ook gevoed worden vanuit een variabele component. Het vaste deel van de opbouw PB1 presenteren we afzonderlijk ook nog met uitvoercode 01753 vaste opbw PB1. Dit gegeven wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om een prognose te kunnen maken van hetgeen op jaarbasis opgebouwd wordt als PB1. Daarnaast kan deze uitvoercode sinds 2021-11 ook gebruikt worden om op te nemen in bijvoorbeeld de grondslag verlofuren, zodat in de waarde van het verlofuur ook de waarde van de vaste opbouw Persoonlijk Budget 1 is opgenomen.

Hetgeen hiervoor beschreven is, geldt voor PB1, maar ook voor de overige regelingen / uitvoercodes van Persoonlijk Budget 2 t/m 5.

Melding

We constateren nu dat in deze vaste PB van uitvoercode 01753 ook een variabele component zoals vakantietoeslag (over bijvoorbeeld een ORT-component) kan zijn opgenomen. Dit kan ertoe leiden dat daarmee de waarde van uitvoercodes 01753, 01754 etc.en daarmee de waarde van het verlofuur, te hoog is.

Workaround

We doen op dit moment onderzoek naar oorzaak en oplossing. Doet deze situatie zich voor bij je, dan kun je er bij wijze van workaround ook voor kiezen om bijvoorbeeld een percentage opslag vast te leggen voor de waarde van een verlofuur of bij de medewerker een afwijkend uurloon vast te leggen [1]. Zodra we meer informatie hebben, zullen we je hierover verder informeren.

Meer informatie

[1] Handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen.

2022-02/11 RVU drempelvrijstelling [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

12 januari 2022 - Per abuis was bij het bijwerken van de gegevens van 2022 werkgevercode 03751 RVU drempelvrijstelling huidig jaar -1 niet gevuld met het bedrag van 2021. Dit kan in sommige gevallen (werknemers met een periodieke RVU, die is gestart in 2021) hebben geleid tot een te lage totale drempelvrijstelling (uitvoercode 02366), omdat de eventuele drempelvrijstelling over 2021 niet werd berekend. Dit had gevolgen voor het berekende bedrag aan eindheffing voor de werkgever. Voor de werknemer leidde dit niet tot een ander netto bedrag.

Oplossing

We hebben dit in Gemal aangepast in de nacht van 11 op 12 januari. Heb je de januari-productie al laten vervaardigen, dan is het advies om een vervangende correctieproductie te draaien voor werknemers met een periodieke RVU, die is gestart in 2021. Je dient daar dezelfde mutaties op te geven als in de januari-productie. Op deze manier vindt er een individuele overdraai plaats voor deze werknemers en is het bedrag drempelvrijstelling weer correct.

2022-02/12 Herrekening in aanvullende correctieproductie [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 12 januari 2022 - Nadere toelichting: Het probleem kan zich voordoen in alle aanvullende correctieproducties. Wij adviseren je om dit goed te controleren in Mutaties en Signalen Gemal (MSG), bijvoorbeeld door:

- eerst voor de reguliere salarisproductie 12-2021 te filteren op stammutatie met TWK.
- vervolgens voor de ACP 12-2021 te filteren op stammutatie met TWK.
- beide gefilterde bestanden naast elkaar te zetten en met 'verticaal zoeken' te kijken welke werknemers in beide bestanden voorkomen. Dit zijn dan de registratienummer die handmatig nagelopen moeten worden, omdat de fout zich mogelijk daar voordoet.

12 januari 2022 - Het blijkt dat als je een herrekeningsmutatie vastlegt in een aanvullende correctieproductie die minder ver teruggaat dan een herrekening die voor dezelfde werknemer is uitgevoerd in de december-productie, dan wordt het herrekenngsresultaat van de december-productie in de aanvullende correctieproductie deels teruggeboekt.

Voorbeeld

In de december-productie heb je voor een werknemer met terugwerkende kracht vanaf januari, een vaste vergoeding vastgelegd van 100,00 euro per maand. In december heeft de werknemer dan 100,00 ontvangen plus een nabetaling van 11 x 100,00 = 1100,00. Vervolgens wordt in een aanvullende correctieproductie deze werknemer om een andere reden herrekend met terugwerkende kracht vanaf september. Het gevolg blijkt nu te zijn dat het herrekeningsresultaat van de vaste vergoeding in de december-productie wordt teruggeboekt over de periode januari t/m augustus.

Oplossing

Het lukt ons helaas niet om dit probleem op korte termijn op te lossen. Als je een aanvullende correctieproductie afroept, dan moet je als voor een werknemer een herrekeningsmutatie wordt vastgelegd die minder ver terug gaat dan 2021-01, voor alle zekerheid ook een herrekeningsmutatie toevoegen met invoercode 02475 waarde 01.

Als de betreffende fout zich bij een van je medewerkers heeft voorgedaan, dan moet je voor deze werknemer(s) nog een extra aanvullende correctie productie draaien waarbij de werknemer herrekend wordt vanaf 2021-01 (invoercode 02475 = 01).

Als het niet mogelijk is om snel de betreffende medewerkers te vinden, dan kan je er ook voor kiezen om de herrekening vanaf 2021-01 in de afroep met werkgevercode 99221 vast te leggen (met waarde 1).

Let op: Gemal maakt een betaalbestand per aanvullende correctieproductie apart. Het is mogelijk dat in de eerste aanvullende correctieproductie vorderingen zijn ontstaan, wegens de foutieve herrekening. Als je dit corrigeert in een tweede aanvullende correctieproductie, dan zal de vordering opnieuw worden uitbetaald. In je administratie vallen de vordering en de uitbetaling tegen elkaar weg. Gemal bekijkt het echter per salarisproductie apart en zal daarom voor de tweede correctieproductie wél een betaalbestand aanmaken. Deze betalingen dien je zelf te blokkeren in Betaalmanager.

2022-02/13 Doorstorten EJU [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

18 januari 2022 - Je kunt in Gemal het recht van een eindejaarsuitkering (EJU [1]) laten doorstorten naar een Persoonlijk Budget (PB of IKB). Je ziet dan op de loonstaat van de medewerker niet langer de uitvoercode recht EJU, maar in plaats daarvan zie je de waarde waarmee je budget-opbouw verhoogd is als tussenresultaat met doorstort-uitvoercodes [2].

Melding

We constateren dat het doorstorten van een eindejaarsuitkering (EJU) naar een Persoonlijk Budget in periode 2022-01 niet in alle gevallen goed gaat. Je kunt dit controleren, omdat in die gevallen de uitvoercode(s) met het tussenresultaat niet op de loonstaat aanwezig is. Deze foutsituatie doet zich voor wanneer er een doorstorting is van een EJU met een berekeningsaansturing via de peildatummethode [3] of van een EJU waarbij sprake is van een bedrag [4].

De doorwerking van de doorstorting in grondslagen is wel correct, dus bijvoorbeeld de doorgestorte EJU in een grondslag pensioenfonds is goed. De doorwerking van de doorstorting in andere componenten is niet correct, dus bijvoorbeeld de doorgestorte EJU in de opbouw PB of in vaste opbouw PB is dan niet doorgekomen.

Herstel via automatische herrekening 02-04

De programmatuur van Gemal is aangepast. In periode 2022-02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor de betreffende medewerkers. Je vindt deze herrekening terug in je overzicht van Mutaties en Signalen Gemal als 02-04. Dit leidt mogelijk tot een nabetaling bij medewerkers die in 2022-01 uit-dienst zijn gegaan bij wie nog bijvoorbeeld budget moet worden uitbetaald.

Meer informatie

[1] Recht EJU 1 t/m 7 is resp uitvoercode 01611, 01612, 01644, 01645, 01646, 01643, 01653.
[2] Tussenresultaat overheveling EJU is resp. uitvoercodes 02201 t/m 02207.
[3] Peildatummethode bij EJU wordt aangestuurd door werkgevercode 25001 / 25201 / 25401 / 25601 / 25801 / 25851 / 25901 = 2.
[4] Bedrag bij EJU wordt aangestuurd door werkgevercode 25019 / 25219 / 25419 / 25619 / 25819 / 25869 / 25919 = bedrag.

2022-02/14 Melding L2217 voor dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

19 januari 2022 - We zien dat melding L2217 ook verschijnt bij dienstverbanden waarbij de Datum einde IKV is vastgelegd met een datum in de toekomst, buiten de huidige draaiperiode. Deze melding (vorig jaar bekend als L2023) hoort alleen af te gaan als de Datum einde IKV in de huidige draaiperiode ligt en de code reden einde arbeidsovereenkomst niet gevuld is. Als je deze melding krijgt bij dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst, dan kun je deze melding negeren: in de loonaangifte wordt de Datum einde IKV nog niet doorgegeven en je zult vanuit de Belastingdienst geen melding krijgen. De melding verschijnt alleen in Gemal.

L2217 - Als de Code soort IKV = 11, 13 of 15 en de Code aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 82 of 83 en de Datum einde IKV is gevuld dan moet de Code reden einde arbeidsovereenkomst gevuld zijn.

CAO informatie

CAO gemeenten/SGO

2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023

Onlangs is het principe-akkoord van 3 november 2021 definitief geworden en is er een nieuwe CAO gemeenten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023.

De veiligheidsregio’s blijven vooralsnog de arbeidsvoorwaarden van de CAO gemeenten volgen, maar nog steeds vanuit de ambtelijke rechtspositie van de CAR-UWO en niet van de CAO gemeenten. Dat wil zeggen: ze moeten zelf eventueel de eigen rechtspositieregeling hierop aanpassen. Voor sommige onderdelen van de nieuwe CAO gelden voor veiligheidsregio’s speciale bepalingen, zoals bijvoorbeeld dat de eenmalige uitkeringen niet of deels van toepassing zijn voor de medewerkers met functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Voor Gemal zijn de volgende zaken relevant:

1 - Wijzigingen gemeentelijke salarisbedragen

De volgende salariswijzigingen zijn afgesproken:

 • De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5%.
 • De salarissen stijgen per 1 april 2022 met 2,4%.

Ook de bedragen voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie zijn hierbij gewijzigd [2]. Over de salariswijziging per 1 april 2022 zullen we je te zijner tijd weer informeren.

Salarisafspraken in het kader van gemeentelijke CAO werken ook door voor vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Voor de vergoedingentabel voor deze vrijwilligers is dan ook sprake van wijzigingen maar deze tabel wordt niet door ons onderhouden. Je vindt de betreffende bedragen terug in de publicaties van de VNG.

De salariswijziging werkt niet door in overige bedragen zoals de minimumbedragen vermeld in de opbouw IKB. Omdat de salariswijziging met terugwerkende kracht tot december 2021 plaatsvindt, wordt de nabetaling van de salariswijziging gepresenteerd met uitvoercode 01066 op de individuele loonstaat.

Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

Het grensbedrag voor toekenning van het hoge of lage bedrag tegemoetkoming kosten zorgverzekering hebben we verhoogd naar aanleiding van de salariswijziging.

Doorwerking salarismaatregelen in uitkeringen

Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen.

Doorwerking salarismaatregelen in pensioen

Een salariswijziging met terugwerkende kracht is alleen pensioengevend voor zover deze teruggaat tot het peilmoment. De salariswijziging die dus nog betrekking heeft op 2021-12, werkt niet door in het pensioen. De salariswijziging die van toepassing is vanaf 2022-01, zal doorwerken in de vaststelling van het jaarinkomen 2023. In Gemal wordt uitvoercode 02231 berekend met daarin het verschil op fulltime-maandbasis ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde vaste componenten op het peilmoment (uitvoercode 02230).

2 - CAO minimumloon per uur

In de CAO is afgesproken dat er een CAO minimumloon per uur geldt vanaf 1 januari 2022 van € 14,00 (€ 2184,00 per maand omgerekend met fulltime normuren van 156).  Om hier invulling aan te geven hebben we nieuwe functionaliteit gemaakt die beschreven is in deze release notes bij onderwerp “Nieuw: CAO Minimumloon per uur”.

Als bijzonderheid voor de CAO gemeenten geldt hierbij:

 • We hebben conform de nieuwe CAO als waarde vastgelegd € 14,00 bij de nieuwe werkgevercode 03461.
 • Het minimumloon per uur van € 14,00 is ook van toepassing voor degenen ingeschaald in Participatieschaal A in het kader van de banenafspraak.
 • Mogelijk heb je medewerkers die lager zijn ingeschaald, maar bij wie bijvoorbeeld de CAO niet van toepassing is of waarvoor een andere reden aanwezig is. In dat geval kun je zelf de medewerker uitsluiten door vastleggen van een blokkade minimumloon per uur met de nieuwe invoercode 02940.
 • We hebben de standaardtekst “Aanvulling minln” van uitvoercode 01007 voor de CAO gemeenten/SGO aangepast naar “Aanv. (cao) minln”.

3 - Eenmalige uitkering bruto

In het akkoord is een eenmalige bruto uitkering opgenomen per december 2021 van € 900,00. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden:

 • In Gemal Direct Inrichting (GDI) gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 8.
 • We hebben de inrichting in GDI met terugwerkende kracht tot periode 2021-11 opgevoerd en vervolgens per 2022-01 weer geschoond (o.a. om te voorkomen dat deze ten onrechte zou meetellen in andere zaken). Hierdoor zie je de inrichting niet meer terug op je overzicht specificatie productiegegevens van periode 2022-02.
 • De uitkering is van toepassing voor medewerkers met arbeidsovereenkomst op grond van CAO gemeenten of SGO en indienst op 3 november 2021. Dus de medewerker die in dienst komt op 4 november of uit dienst gaat op 2 november krijgt geen uitkering.
 • Medewerkers verloond via schaal A participatieschaal hebben dit keer wel recht op de uitkering.
 • De leden van de vrijwillige brandweer zijn uitgesloten van de uitkering.
 • De buitengewone ambtenaren burgerlijke stand vallen in de regel niet onder de reikwijdte van de CAO gemeenten.
 • De berekening wordt gepresenteerd op de loonstaat nabetaling vorig jaar in periode 11 en 12 met uitvoercode 00628, de daadwerkelijke uitbetaling vindt als nabetaling plaats in periode 2022-02 tegen bijzonder tarief met als nabetalingsuitvoercode 01065 en als standaardtekst “Eenm. uitk. 2021”. We presenteren dit op een afzonderlijke uitvoercode in plaats van de reguliere uitvoercode 01066 in verband met de pensioengevendheid. Het is daarom ook van belang om zelf in periode 2022-02 geen gebruik te maken van invoercode 01065.
 • Deze uitkering van € 900,00 is pensioengevend, we nemen daarom uitvoercode 01065 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056).
 • Voor fulltimers en vaste parttimers is bepalend de deeltijdfactor op 3 november. We gaan echter in Gemal uit van de stand van de laatste dag van de maand zoals geldend voor die héle maand. Met andere woorden: stel de werknemer heeft een deeltijdfactor t/m 15 november van 80% en t/m 30e van 100%, dan wordt voor die maand een factor bepaald van 90% terwijl eigenlijk de factor zoals op 3 november 80% had moeten zijn. Je moet voor dit geval invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum vastleggen met TWK tot 2021-11 met de gewenste deeltijdfactor van 3 november.
 • Je kunt de eenmalige uitkering-8 blokkeren met invoercode 00628 met waarde 0,01 variabel in de periode van vaststelling: 2021-11. Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan doe je dat variabel in de periode van ‘uitbetaling’: 2021-12.
 • Wanneer je een medewerker verloont als uurloner / oproepkracht, dan vindt de berekening plaats over de uren gewerkt in november zoals vastgelegd in december. Met andere woorden: je moet dan de blokkade vastleggen met terugwerkende kracht op periode 2021-12. Ook een afwijkend bedrag leg je dan vast met twk voor periode 2021-12.
 • De uitkering is gemaximeerd. Dat wil zeggen: bij een medewerker met 110% deeltijdfactor is het nominale bedrag niet 110% * € 900,00 = € 990,00 maar vindt maximering plaats tot € 900,00.
 • De uitkering is ook gemaximeerd over de dienstverbanden heen. Dat wil zeggen: bij een medewerker met gekoppelde meerdere dienstverbanden kan sprake zijn van een dienstverband 50% en een dienstverband 60%. Het totale nominale bedrag over beide gekoppelde dienstverbanden mag niet meer zijn dan 100% * € 900,00 = € 900,00.
 • De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte.
 • Deelnemers aan een verlofregeling zoals (deels) betaald of onbetaald verlof of ziekteverlof, krijgen de uitkering zonder dat deze gekort wordt. We hebben dit daarom bij de door ons gedefinieerde verlofregelingen zodanig aangestuurd.

Voorgaande leidt tot de volgende inrichting in GDI bij Eindejaarsuitkering 8:

NB - de aansturing van de uitkeringen is deels in 2021 ingericht maar vervolgens in 2022 ook weer nulgesteld om ongewenste doorwerking in 2022 te voorkomen. Hierdoor zul je echter deze aansturing niet terugzien op je overzicht specificatie productiegegevens.

werkgevercode
 EJU-8

betekenis

waarde

25101

methode berekenen

1 = opbouw

25106

code categorie soortloner

3 = wachtgelders uitgesloten

25107

code categorie schalen

4 = Stagiaires uitsluiten (code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) = 07)

25113

periode uitbetaling

12

25114

peildatum in-dienst vanaf

1103

25115

peildatum in-dienst t/m

1103

25118

deeltijdfactor boven 100%

2 = maximeren over gekoppelde dvb heen op 100% dtf

25119

vast fulltime bedrag 1

900,00

25121

code factor diensttijd

6 = deel vd maand is hele maand

25122

factor deeltijd

3 = percentage deelbetrekking van de productieperiode

25123

referteperiode

1111

25124

verschoven referteperiode

1 = één verschoven referteperiode

25130

methode opslag uitkering

3 = Geen berekening 

4 - Eenmalige uitkering corona-onkostenvergoeding

In het akkoord is een eenmalige uitkering corona-onkostenvergoeding opgenomen per december 2021 van € 300,00. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden:

 • In GDI gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 9.
 • Voor deze Corona-onkostenvergoeding gelden qua aansturing van de uitkeringsregeling dezelfde specificaties als voor de eenmalige bruto uitkering.  Voor blokkade en afwijking geldt daarbij voor uitkering-9 dat je invoercode 00629 moet gebruiken.
 • De berekening wordt gepresenteerd op de loonstaat nabetaling vorig jaar in periode 11 en 12 met uitvoercode 00629, de daadwerkelijke uitbetaling vindt als nabetaling plaats in periode 2022-02 tegen bijzonder tarief met als nabetalingsuitvoercode 01066 en als standaardtekst “Nabetaling 2021”.
 • Dit bedrag  van uitvoercode 01066 zal bestaan uit de uitkering corona-onkostenvergoeding plus salarisverhoging plus IKB-opbouw hierover, minus een inhouding premie reparatie WW plus eventuele andere salarisgerelateerde posten van de medewerker.
 • Deze uitkering van € 300,00 is niet-pensioengevend.
 • Voor deze corona-onkostenvergoeding gelden verder qua aansturing van de uitkeringsregeling dezelfde specificaties als voor de eenmalige bruto uitkering. Qua verwerking is er wel een verschil met de andere uitkering: de werkgever kan namelijk deze uitkering verrekenen bruto of netto al naar gelang er in 2021 al een bruto of netto corona-vergoeding is betaald. 

Verrekening

In de salarisbrief is aangegeven dat de eenmalige uitkering coronaonkostenvergoeding van €300,00 verrekend kan worden met een eenmalige vergoeding, bonus, gratificatie enz. die een gemeentelijke organisatie lokaal vanwege de coronacrisis in 2021 heeft uitgekeerd aan werknemers.

We kunnen een dergelijke verrekening van een eerder in 2021 door de werkgever gedane bruto of netto vergoeding niet automatisch doen want we weten niet bij welke gemeente, bij welke medewerker, hoe en met welke codes er een onkostenvergoeding is geweest in 2021. Dat wil zeggen dat een eventuele verrekening mogelijk ook grotendeels handmatig moet plaatsvinden.

Verrekening aandachtspunten
 • De uitkering wordt in Gemal berekend op het vorig jaar, het lijkt gewenst dat je de verrekening doorvoert in de actuele betalingsjaar/maand van 2022.
 • Het lijkt gewenst om niet te verrekenen met de in-/uitvoercode van de eindejaarsuitkering van Gemal, maar dat je een inhouding doet met een andere in-/uitvoercode, liefst dezelfde netto of bruto code als waarmee je in 2021 de oorspronkelijke vergoeding hebt gedaan. Op die manier is beter inzichtelijk, ook voor de medewerker hoe de diverse bedragen tot stand zijn gekomen.
 • De verrekening/inhouding mag niet meer zijn dan de uitkering corona-onkostenvergoeding.
 • Vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten voor de werkplek (vb bureaustoel) horen niet in de verrekening.
Verrekening coronavergoeding als netto betaling

De voorgaande beschrijving van inrichting en handreiking gaat er van uit dat de coronavergoeding bruto is/was uitbetaald. In de salarisbrief is aangegeven dat wanneer de gemeentelijke organisatie lokaal vanwege de coronacrisis de uitkering in 2021 netto betaald heeft, de € 300 corona-onkostenvergoeding uit de CAO-afspraak ook netto verrekend kan worden.

Wanneer je inderdaad deze uitkering als netto-bedrag wilt laten uitbetalen/verrekenen, dan geldt eigenlijk weer dat we niet weten hoe je dit gedaan hebt om hierbij een handreiking te kunnen geven. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om uit te gaan van de betaling die je destijds gedaan hebt en uit te gaan van de in-/uitvoercode die je toen gebruikt hebt bij dezelfde medewerkers.

Verreken het bedrag bijvoorbeeld in een spreadsheet-programma met € 300,00 en lees de gegevens voor HR Core (Beaufort) bijvoorbeeld weer in via kolommutaties of als DPIA100-bestand. Denk eraan om in dat geval de door ons aangestuurde uitkeringsregeling 9 met terugwerkende kracht tot 2021-11 op waarde 3 = niet berekenen te zetten.

Of verreken het bedrag bijvoorbeeld door zelf het netto bedrag van vorig jaar in periode 2022-02 in te houden bij de medewerker, terwijl je de bruto coronavergoeding van € 300,00 laat uitbetalen door Gemal.

Verrekening coronavergoeding als eindheffingsloon WKR

Wanneer je de coronavergoeding als netto uitbetaalt, zal dat gedaan zijn in het kader van de werkkostenregeling, waarbij je als werkgever de eindheffing betaalt voor zover het totale bedrag boven het werkkostenforfait uitkomt. De netto uitvoercode die je gebruikt moet dan zijn opgenomen met waarde 1 als eindheffingsbestanddeel in de grondslag van de werkkosten (werkgevercode 55100), zodat de uitkering ten laste van het werkkostenforfait komt:  GDI bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten. Datzelfde geldt dan weer voor de betaling van dit jaar.

Verrekening via eigen uitkeringsregeling

Mogelijk heb je in 2021 als gemeentelijke organisatie lokaal vanwege de coronacrisis zelf een betaling gedaan via een vrije eindejaarsuitkering. Je kunt er dan voor kiezen om het bedrag van vorig jaar met terugwerkende kracht tot vorig jaar aan te passen. Probeer dit dan eerst uit in een proefproductie en beoordeel het resultaat. Denk eraan om in dat geval de door ons aangestuurde uitkeringsregeling 9 met terugwerkende kracht tot 2021-11 op waarde 3 = niet berekenen te zetten.

FLO en eenmalige uitkeringen

In het Communiqué Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s, nr. 002 is informatie opgenomen over de doorwerking van het principeakkoord CAO Gemeenten/SGO 2021-2022 naar personeel Veiligheidsregio’s [3]. Voor wat betreft FLO is hierin aangegeven dat aanspraak op de uitkeringen geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de status van de medewerker (wel/geen overgangsrecht FLO actief, inactief, gedeeltelijk inactief, deelname 75%-nettoregeling etc). Zie de aanwijzingen die hiervoor zijn opgenomen over de wijze van blokkeren of het vastleggen van een afwijkend bedrag.

5 - Thuiswerkvergoeding

Afgesproken is om in 2022 de medewerkers een thuisvergoeding van € 2,00 netto per dag te geven. Dit geldt alleen voor de dagen waarop de medewerker volgens afspraak thuis werkt. Een samenloop van thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding woon-werk is in principe niet mogelijk.

Invulling vanuit CAO-ondersteuning

Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie HR Core Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft die vervolgens rechtstreeks in GDI terechtkomen voor verwerking in Gemal.

Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 11 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld dus 2,00).

Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / HR Core Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09011 / invoercode 03011 voor ‘Volgnummer regeling 11), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.

6 - Verlofsparen

Vanaf 1 januari 2022 kunnen de medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Ze kunnen zo verlofsparen en dit opgebouwde verlof inzetten voor het doel dat aansluit bij hun situatie.

Als bijzonderheid geldt hierbij:

 • Je zult in HR Core Beaufort (voor zover nog niet gedaan) zelf een nieuwe verlofsoort moeten definiëren. De bovenwettelijke verlofuren die worden gebruikt voor verlofsparen kennen geen verjaringstermijn. In Flex Benefits zijn twee doelen voor het kopen van verlofuren. Bij ieder doel kun je configureren naar welke verlofsoort in Beaufort de gekochte uren gaan.
 • De bovenwettelijke verlofuren die per 1 januari 2022 worden gekocht kennen als waarde niet langer het salaris per uur zoals in de CAO was opgenomen bij art. 4.4 lid 7. In plaats daarvan geldt de waarde zoals bij verkoop van verlofuren bij einde dienstverband, dus waarschijnlijk salaris, salaristoelagen en IKB. In Gemal zijn 8 verschillende verlofuren beschikbaar (waarvan de eerste 4 met doorwerking in Flex Benefits). Je kunt zelf een keuze maken welke van de verlofuren je gebruikt voor koop van IKB-uren.
 • Voor de betreffende verlofuren heb je een grondslag aangestuurd (GDI bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Definitie verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X code uurloon waarde 7= uurloon op basis van grondslag verlofuren). Bij de betreffende grondslag leg je vervolgens de uitvoercodes vast, bijvoorbeeld 01001 salaris, 01007 aanv minloon, uitvoercodes voor salaristoelagen (zoals functioneringstoelage, arbeidsmarkttoelage, waarnemingstoelage etc), uitvoercode 01753 vaste opbouw IKB-1, uitvoercode 01754 vaste opbouw IKB-2, uitvoercode 01755 vaste opbouw IKB-3

7 - Ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 komt er een nieuwe wettelijke vorm van betaald ouderschapsverlof. Onze insteek is vooralsnog dat we hiervoor in Gemal ondersteuning zullen bieden via een (door ons gedefinieerde) verlofregeling, maar we zullen je hierover nog tijdig informeren.

Actie

 • Je kunt met ingang van 1 februari de gewijzigde salarisbedragen downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.
 • Constateer welke medewerker (maandloner) in 2021-11 een wijziging in de deeltijdfactor heeft gehad die niet per de 1e november inging. Leg bij de betreffende medewerker met twk tot 2021-11 via invoercode 02853 de deeltijdfactor van 3 november vast voor de naar rato-berekening van de eenmalige uitkering.
 • Leg een eventueel afwijkend bedrag eenmalige uitkering vast, of blokkeer met invoercode 00628 / 00629 in periode 2021-11 (maandloners) of 2021-12 (uurloners).
 • Neem de nieuwe uitvoercode 00628 / 00629 indien gewenst op in je journaalposten, comprimeertotalen, eigen cumulaties etc.

Collectieve herrekening

Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-11:

 1. Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
  2. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum.
  3. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
  4. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202111 in en daarna klik je op OK.
  5. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 11.
  6. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
  7. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
  8. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
  9. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 34.
[2] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 02.
[3] Zie bij https://wvsv-nl.nl/

CAO gemeenten

2022-02/16 Sector Veiligheidsregio’s: Handreiking werkgeversbijdragen NFST per 1 januari 2022 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

29 december 2021 - In de nieuwsbrief van het Expertisecentrum is aangegeven dat de werkgeversbijdragen NFST vanaf januari 2022 maandelijks gebruteerd uitbetaald dienen te worden. Voor de LOGA-padvolger wordt het resultaat gestort op de netto FLO-rekening, voor de LOGA-padverlater kan de werkgeversbijdrage met het salaris worden uitbetaald tenzij is verzocht het op een andere rekening te moeten storten.

Voor de werkgeversbijdrage is nodig: 

 • Een vaste (stam) netto-bruto code.
 • Wijziging naam uitvoercode netto-bruto code.
 • Een deelbetaling voor de afstorting naar de netto FLO-rekening.
 • Of een deelbetaling omdat de medewerker de netto waarde op een andere rekening gestort wilt zien.
 • Of als beide niet van toepassing is kan het bedrag met het salaris van de medewerker worden afgestort.

--

 • Voer een vrije netto bruto code op bijv. invoercode 00958 met de gewenste netto waarde.
 • Wijzig met werkgevercode 05999 de omschrijving van uitvoercode 00958 (deze is immers op de strook zichtbaar).
 • Om deze waarde af te storten naar de Netto Polis of eigen bankrekening: voer een vrij Sepa-volgnummer bijv. volgnummer 10 met invoercode 02840 met het banknr waar de nettowaarde deelbetaling naartoe kan worden overgemaakt.
 • Om een Polisnummer toe te voegen bij volgnummer 10: voer invoercode 02230 op.
 • Toelagen zijn in principe altijd pensioengevend; de gebruikte in-/uitvoercode (hier 00958) moet ook zijn opgenomen in ABP grondslag werkgevercode 55056 en verhoogt daarmee het Productloon ABP; dit is op A(lgemeen) niveau de standaard waarde.
  Let op: het expertisecentrum heeft echter aangegeven dat deze toelage niet pensioengevend moet zijn. Wanneer je van mening bent dat de toelage niet pensioengevend moet zijn, kun je de code met waarde 8 vastleggen in grondslag 55056.
 • Werkgevercode 09060 (verdeling deelbetalingen) moet niet gevuld zijn.
 • Een vaste (stam) mutatie in de peilmaand levert ook een verhoogd Productloon ABP op met een iets hogere inhouding pensioenpremie en is conform Reglement ABP.
 • Wijzigt de netto waarde, dan moet zowel de netto/bruto code als het af te storten bedrag worden gewijzigd.
 • Uitvoercode 00958 opnemen in de journaalposten.

Advies is deze actie eerst in een proefproductie uitvoeren.

Dan kun je een mutatieset hebben, zoals hieronder met de strook daaronder met een fictieve uitbetaling van € 5.000,- netto.

ReneGravemaker_1-1643185352960.png

 

Met onderstaande proefstrook.

ReneGravemaker_2-1643185352966.png

 

Verhoogd Productloon ABP zichtbaar op loonstaat
(zie hieronder jaargrondslag €103.035,84)
ReneGravemaker_3-1643185352970.png

 

CAO GGZ

2022-02/17 Onjuist PFZW-jaarloon [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 20 januari 2022 - Het probleem dat voor werknemers die onder het maximum pensioen zitten maar waarbij wel de aansturing is vastgelegd voor toetsing hierop (invoercode 01166 waarde 0,07) is opgelost voor producties die je laat vervaardigen vanaf 20 januari. Gisteren was in een workaround aangegeven dat je de toetsing voor werknemers die geen recht hebben op pensioenaftopping zelf uit kan zetten. Als je dat niet hebt gedaan en ook niet gaat overdraaien, dan moet je in de februari-productie een collectieve herrekening vastleggen in de afroep (werkgevercode 99221 waarde 01).

Naast dit probleem is ook gebleken dat voor werknemers die wel recht hebben op de pensioenaftopping, voor de pensioenberekening in de jaargrondslag gerekend is met 12,5 % in plaats van 12,9 %. Ook dit probleem is per 20 januari opgelost. Als je de januari-productie hebt laten vervaardigen voor 20 januari en je gaat voor de betreffende werknemers geen correctieproductie over januari draaien of overdraaien, dan wordt dit tweede probleem in de februari-productie automatisch hersteld met een automatische herrekening reden 02-05.

19 januari 2022 - Naar aanleiding van een klantmelding is geconstateerd dat het PFZW-jaarloon in bepaalde gevallen te laag wordt vastgesteld. In de Gemal handleiding onder CAO Inrichting bij CAO GGZ GGZ paragraaf 11.3 staat het volgende over de compensatie pensioenaftopping:

'Voor de betreffende werknemers moet u de volgende invoercode vastleggen: invoercode 01166 waarde 0,07 (voor een maandelijkse uitbetaling). Na vastlegging wordt daarmee de compensatie van de pensioenaftopping door Gema berekend en vastgelegd onder uitvoercode 01166.'

Een aantal klanten heeft ervoor gekozen om bij alle werknemers invoercode 01166 met waarde 0,07 vast te leggen, ook als deze onder het maximum pensioengrondslag zitten. Dit wordt gedaan om niet zelf te hoeven bijhouden of iemand wel of geen recht heeft op pensioencompensatie. Dit heeft t/m 2021-12 ook goed gewerkt in Gemal.

In de release notes '2022-01/38 CAO GGZ - Compensatie pensioenaftopping in maandgrondslag PFZW' is beschreven dat de compensatie anders verwerkt moet worden richting PFZW.

Probleem

De uitwerking hiervan gebeurt nu op basis van de opgegeven invoercodes en geeft daardoor bij medewerkers waarvoor de codes zijn ingevoerd maar geen compensatie krijgen, een foutief jaarloon PFZW.

Oplossing

Dit is op te lossen door voor alle medewerkers die geen recht op de compensatie hebben, bovenstaande code uit te zetten. Echter: De werkwijze om bij alle werknemers de aansturing voor pensioencompensatie vast te leggen, wordt door meer klanten toegepast dan dat wij ons in eerste instantie realiseerden. De handmatig oplossing geeft toch ook wel veel werk en daarom gaan we de foutieve berekening aanpassen via een tussentijdse release van Gemal.

 1. Als je deze werkwijze hanteert en over januari al een salarisproductie hebt uitgevoerd, is het advies om deze over te laten draaien.
  2. Als je hier niet voor kiest en ook niet voor de eerste workaround, is het alternatief om in februari een algehele herrekening vanaf 1 januari 2022 aan te sturen.

Wij zullen je informeren zodra de tussentijdse release is uitgevoerd.

CAO kunsteducatie

2022-02/18 Nieuwe CAO

Medio januari is er een akkoord gesloten over de nieuwe CAO kunsteducatie. Voor de salarisverwerking betreft dit alleen een aanpassing van de salarisbedragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. In Gemal is deze aanpassing verwerkt in de release van februari. Het betreft hier CAO 37 en salarisregeling 31. 

Actie

 • Om de aanpassing met terugwerkende kracht te realiseren, dien je zelf een herrekening over januari aan te sturen door het vastleggen van werkgevercode 99221 waarde 01.
 • Vanaf 1 februari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

CAO onderwijs

2022-02/19 CAO Bestuurders PO en VO - Onderhandelingsakkoord CAO tot 31-12-2021 verlengd [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 17 januari 2022 - Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0% met ingang van 1 januari 2021. In release 2022-02 worden de salaristabellen van de Bestuurders PO (tabel 75) en de Bestuurders VO (tabel 30) per 2021-01-01 aangepast. Meer hierover lees je in de release notes 2022-02 (publicatie 26 januari).

30 december 2021 - De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben de onderhandelingen voor één CAO voor bestuurders in het primair - en voortgezet onderwijs nagenoeg afgerond. Hiermee is een grote stap gezet naar één CAO voor bestuurders in het funderend onderwijs. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0% met ingang van 1 januari 2021. Zodra we meer informatie hebben over de nieuwe salaristabellen van de Bestuurders PO en VO, zullen we berichten in welke release we deze kunnen opnemen.

CAO onderwijs

2022-02/20 CAO Bestuurders PO en VO - Onderhandelingsakkoord CAO tot 31-12-2021 verlengd (vervolg)

In vervolg op het vorige onderwerp in deze release notes, is Gemal als volgt aangepast conform de afspraken in het onderhandelingsakkoord.

De salaristabellen van de bestuurders PO (tabel 75) en de bestuurders VO (tabel 30) zijn per 2021-01-01 aangepast. Voor het toepassen van de salariswijziging per januari 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01.

Let op: de betaling zal geboekt worden in de periode 2022-02. De salarisverhoging zal pas in 2023 doorwerken in de pensioengrondslag.

CAO onderwijs

2022-02/21 CAO HBO - Nieuwe CAO 2021-2022

In de nieuwe CAO met een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 april 2022 is een salariswijzigingen per februari 2022 opgenomen. De salaristabel 36 is per 1 februari 2022 aangepast (verhoogd met 2 %). De doorloop- en instroombedragen worden niet langer genoemd in de CAO en zijn daarom op nul gesteld (inpasnummer 9101 t/m 9106).  Tevens is de minimum vakantietoeslag aangepast per 1 februari 2022.

CAO onderwijs

2022-02/22 CAO PO - Salaristabel aangepast [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

12 januari 2022 - Naar nu blijkt, zijn bij de wijzigingen van het minimumloon per 1 januari 2021 ook de laagste schaalbedragen van het OOP gewijzigd. In salaristabel 67 van 2022-01-01 zijn de inpasnummers 9001 /tm 9003 hierop aangepast.

CAO PGA

2022-02/23 CAO minimumloon per uur

Omdat de PGA (Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam) onder andere bestaat uit de CAO gemeenten, geldt daarvoor ook hetgeen vermeld is in deze release notes bij het onderwerp “CAO gemeenten / SGO - CAO minimumloon per uur”.

CAO PGA

2022-02/24 Nieuwe CAO 2021-2023

Onlangs is het principe-akkoord van 3 november 2021 definitief geworden en is er een nieuwe CAO gemeenten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Voor een uitgebreide omschrijving van de wijzigingen die we hiervoor in Gemal hebben opgenomen, zie het onderwerp 'CAO gemeenten - Nieuwe CAO 2021-2023' in deze release notes. 

Zie in verband met een eventuele verrekening ook hetgeen we eerder geschreven hebben voor CAO PGA in onze releasenotes Gemal van 2021-08/22 Voorschot thuiswerkvergoeding.

CAO sociaal werk

2022-02/25 Nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 5 januari 2022 - De update is afgelopen nacht doorgevoerd. Je kunt desgewenst je aanvullende correctieproductie afroepen.

Update 4 januari 2022 - We hebben op 23 december aangegeven dat je, om geautomatiseerd het een en ander te herstellen, in januari een aanvullende correctieproductie (ACP)  moet afroepen. Dan wordt een automatische herrekening uitgevoerd voor de betreffende werknemers. Gebleken is echter dat deze automatische herrekening niet correct werkt. Wij adviseren je om deze aanvullende correctieproductie nog niet af te roepen. Wij streven ernaar om in de nacht van 4 op 5 januari hiervoor een aanpassing in Gemal te doen. Zodra dit is uitgevoerd, zullen we je zo spoedig mogelijk informeren.

Update 23 december 2021 - In aanvulling op de update van 20 december:

Bij nader inzien adviseren we je om bij het afroepen van de aanvullende correctieproductie (vanaf 4 januari) ook werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie te gebruiken met waarde 1. Bij waarde 1 gaat Gemal kijken wie er voldoen aan de criteria van de automatische herrekening die is gemaakt. Als werkgevercode 99232 wordt gebruikt, zal de reden van herrekening (in dit geval reden 13-03) zichtbaar zijn in Mutaties en Signalen Gemal.

Let op: werkgevercode 99232 geef je, in het geval van meerdere instellingen, op bij instelling 1. Daarmee wordt er wel binnen het hele ceanr gekeken of er medewerkers moeten worden herrekend volgens de condities van de automatische herrekening.

Update 20 december 2021 - Helaas is de salaristabel die geldt per december 2021, niet helemaal correct aangepast: de even inpasnummers in de range 9003 - 9115 zijn weggevallen. Het gevolg hiervan is dat voor de betreffende werknemers geen salaris is berekend. Daarnaast is een typefout geslopen in het bedrag voor de minimum vakantietoeslag. Deze was op fulltime basis 5 euro te hoog vastgelegd. Hierdoor is een te hoog recht VT berekend en is voor werknemers die in december uit-dienst zijn gegaan, een te hoog bedrag VT uitbetaald.

Oplossing per 2022-01

Wij gaan bovenstaand oplossen in de Gemal release van januari.

Actie per 4 januari

Omdat het salaris van december al is uitbetaald, kun je vanaf 4 januari een herstel uitvoeren door het afroepen van een aanvullende correctieproductie. Hierbij leg je werkgevercode 99231 Code correctieproductie vast met waarde 2. Bij deze productie heb je twee mogelijkheden:

 1. Alle medewerkers herrekenen via het opgeven van werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening met waarde 12. Het voordeel is, dat je niet zelf hoeft na te gaan welke werknemers het betreft, omdat de gehele instelling wordt herrekend. Het nadeel is, dat alle werknemers worden herrekend, wat mogelijk een 0-strook tot gevolg heeft.
 2. Specifieke medewerkers herrekenen door bij de betreffende werknemers invoercode 02475 Beginperiode herrekening op te geven met als ingangsperiode 2021-12. Het voordeel is, dat je heel specifiek kan instellen voor welke werknemers je herrekend. Het nadeel is, dat je zelf moet nagaan welke werknemers herrekend moeten worden.

Update 14 december 2021 - 14:15 uur - De salaristabel is inmiddels beschikbaar en klaar voor download.

Update 14 december 2021 - Het blijkt dat de salaristabel nog niet beschikbaar is bij Zenden en Ontvangen. Wij onderzoeken het probleem en houden je op de hoogte.

9 december 2021 - Wij hebben bericht ontvangen van Sociaal Werk Nederland, dat er officieel een akkoord is voor de nieuwe CAO [1]. Dit akkoord omvat een verhoging van de minimum VT en EJU en een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021. De nieuwe tabellen en parameters zullen wij per dinsdag 14 december in Gemal opnemen.

Actie

Vanaf 14 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 01 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO sociaal werk

2022-02/26 LBB van 36 naar 60 maanden [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

12 januari 2022 - In het akkoord van de nieuwe CAO sociaal werk is afgesproken dat het maximum aantal maanden opbouw van het loopbaanbudget (LBB) wordt verlengd van 36 naar 60 maanden. Momenteel zijn wij bezig om dit in Gemal te realiseren. De werkgeversorganisatie heeft ons laten weten dat de ingangsdatum van deze verlenging nog niet duidelijk is. Als hier verdere vragen over zijn, adviseren wij je dit op te nemen met de koepel zelf.

Wij gaan de programmatuur aan onze kant gereed maken en als de ingangsdatum duidelijk is, zal de aanpassing worden meegenomen in de dan eerstvolgende release. Bij een ingangsmoment in 2022 zullen we een automatische herrekening aansturen. Bij een ingangsmoment in 2021 zullen wij ook de functionaliteit bieden, maar dien je zelf te herrekenen. De presentatie van enkele nieuwe uitvoercodes is in dat geval mogelijk afwijkend wat betreft de naamgeving. In alle gevallen zullen tussentijdse opnames met terugwerkende kracht worden toegewezen aan het budget dat conform de nieuwe regels op het moment van opname het oudst was.

CAO sociale werkvoorziening

2022-02/27 Nogmaals: minimumloon jeugdbedrag

Automatische herrekening 02-03

Naar aanleiding van het onderwerp ''Nagekomen berichten 7 januari'' bij het kopje ''CAO sociale werkvoorziening - Minimumloon jeugdbedrag'' in deze release notes, zullen we in periode 02 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers onder 18 jaar. Je vindt deze herrekening terug in Mutaties en Signalen Gemal als reden 02-03.

CAO VVT

2022-02/28 Percentage afbouw ORT thuiszorgmedewerkers zaterdagdiensten [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

28 december 2021 - Voor medewerkers in de thuiszorg is in het verleden een vergoeding afgesproken voor werken op zaterdag. In de CAO 2012-2013 was aangegeven dat het percentage over 8 jaar zal worden afgebouwd. T/m 2018 bleef het percentage staan op 40,00%, voor 2019 is dat verlaagd naar 30,00%. Voor 2020 is dit verder verlaagd naar 20,00 en per 2021 naar 10,00%.

Per 2022 is het percentage vervallen.

Actie

Je dient, voor zover van toepassing, zelf de betreffende aansturing (op werkgeverniveau en werknemerniveau) stop te zetten, zie de handleiding Gemal onderdeel CAO-inrichting > CAO VVT bij 4.2.1 Harmonisatie en compensatieregeling ORT, kopje Zaterdagdiensten.

CAO waterschappen

2022-02/29 Waarde verlofuur [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Zie in dit verband ook onderwerp "2022-02/10 Variabele VT in vaste opbouw PB".

29 december 2021 - Zoals in de CAO is opgenomen [1] geldt per 1 januari 2022 dat de waarde van een IKB verlofuur bij koop, opname of uitbetaling bij einde dienstverband, gelijk is aan de waarde per uur van salaris + toelagen + IKB.

In Gemal zijn 8 verschillende verlofuren beschikbaar (waarvan de eerste 4 met doorwerking in Flex Benefits). Je hebt zelf een keuze kunnen maken welke van de verlofuren je gebruikt voor koop van IKB-uren. Voor de betreffende verlofuren heb je een grondslag aangestuurd [2].

Bij de betreffende grondslag leg je vervolgens de uitvoercodes vast, bijvoorbeeld 01001 salaris, 01007 aanv minloon, uitvoercodes voor salaristoelagen (zoals toelage wachtdienst, arbeidsmarkttoelage etc), uitvoercode 01753 vaste opbouw IKB-1, uitvoercode 01754 vaste opbouw IKB-2 [3].

Meer informatie

[1] zie o.a. art. 4.3.6 Waarde van vakantie.
[2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Definitie verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X code uurloon waarde 7= uurloon op basis van grondslag verlofuren.
[3] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Grondslag verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X de uitvoercodes.

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2022-02/30 Verwerking gegevens [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 24 december 2021 - APG geeft aan dat de pensioenaangiftes weer verwerkt worden en het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) weer beschikbaar is.

20 december 2021 - APG heeft ons geïnformeerd dat de verwerking van pensioenaangiftes preventief tijdelijk is stilgelegd. Het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) is daardoor op dit moment niet beschikbaar. Je kunt dus geen aangifte doen via het SWP. Aanlevering via onze module Pensioenaangifte is wel mogelijk, maar de aanlevering zal nog niet verwerkt worden.

Zie het volledige bericht:

https://pensioenaangifte.apg.nl

Pensioenfonds ABP

2022-02/31 WLV niet meer mogelijk per 2022 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

18 januari 2022 - Zoals aangegeven in de release notes onderwerp 2022-01/83, is het met ingang van 2022 niet meer toegestaan om als verbijzondering bij medewerkers de waarde WLV aan te leveren. Dit suggereert in de levering aan APG immers dat de medewerker in een situatie van levensloopopname is en levensloop is niet meer mogelijk. Het vóórkomen van het gegeven WLV leidt er dan toe dat de hele aanlevering wordt afgekeurd.

Zoals geschreven in de release notes adviseren we daarom te controleren aan de hand van het overzicht vaste personeelsgegevens of invoercode 02859 met de waarde WLV nog voorkomt. Denk eraan dat dit mogelijk nog voorkomt bij medewerkers die inmiddels uit-dienst zijn maar mogelijk toch nog bij APG worden aangeleverd. Had je in jouw APG-bestand nog een medewerker met WLV over het hoofd gezien, dan resulteert dat dus in een foutmelding die je kunt terugzien in onze Payroll Manager: in de kolom Digitale media verschijnt een rood handje. Klik je daarop, dan zie je onderin het scherm dat er een fout is opgetreden in de verwerking van de APG-bestanden.

Actie

Je kunt in een aanvullende correctieproductie de waarde WLV op nul stellen met invoercode 02859 door bijvoorbeeld een spatie vast te leggen. Vervolgens wordt na de correctieproductie automatisch een nieuw APG-bestand aangemaakt.

Pensioenaangifte APG

2022-02/32 Bestanden 24 december [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

27 december 2021 - Wij constateren dat een deel van de bestanden die op 24 december voor verwerking aan APG zijn aangeboden, niet juist aangeleverd werden. Het gaat om bestanden voor ABP/Loyalis en PWRI. Wij zullen de foutief ingezonden bestanden vannacht opnieuw verzenden naar APG. In Pensioenaangifte APG vermelden wij bij deze bestanden dat deze zijn ingezonden door Visma|Raet.

Ziektekostenverzeraars

Ziektekostenverzekering IZZ

2022-02/33 Aanvullende verzekering IZZ CZ

Per 1 januari 2022 zijn de bedragen voor de IZZ-zorgverzekering in Gemal aangepast. Daarnaast zijn er ook drie nieuwe aanvullende IZZ CZ verzekeringen geïntroduceerd:

- IZZ CZ aanvullend Zorg start
- IZZ CZ aanvullend Zorg beter
- IZZ CZ aanvullend Tand 1

Deze konden door ons helaas niet meer per januari worden ingeregeld in Gemal, maar zijn per februari beschikbaar om met TWK januari in te voeren. Gebruik je invoercode 00697 IZZ CZ aanv om de in te houden premie in te voeren, dan verandert er niets. Deze code kan onveranderd worden gebruikt voor de nieuwe aanvullende verzekeringen.

Werkgevergegevens

Vanaf deze release zijn er drie nieuwe werkgevercodes:

- 07298 IZZ CZ aanv Start
- 07299 IZZ CZ aanv Beter
- 07300 IZZ CZ aanv Tand

Deze werkgevercodes zijn op Algemeen niveau ingericht met de bedragen zoals deze door CZ zijn gepubliceerd. Ook zijn er drie nieuwe invoercodes opgenomen:

- 00690 Aant CZ Zorg Start
- 00691 Aant CZ Zorg Beter
- 00692 Aant CZ Tand

Een medewerker kan gezinsleden meeverzekeren. Met deze invoercodes kun je aangeven hoeveel personen per medewerker er verzekerd zijn voor de aanvullende verzekering. Deze invoercodes werken hetzelfde als de invoercodes 03294, 03295 en 03296 voor de al bestaande aanvullende verzekeringen.

Actie

Voor de werkgevercodes hoef je niets te doen. Deze staan op Algemeen niveau ingericht. Als er medewerkers zijn die per 1-1-2022 kiezen voor één van de nieuwe aanvullende verzekeringen, dan leg je dit vast met één van de invoercodes hierboven beschreven. Let er daarbij op dat je dit met de juiste ingangsdatum doet.

Automatische herrekeningen

2022-02/34 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffende onderwerp in deze release notes

02-02

Pro rata verdeling loonheffing BT

02-03

CAO sociaal werk- Nogmaals: minimumloon jeugdbedrag

02-04

Doorstorten EJU

02-05

CAO GGZ - Onjuist PFZW-jaarloon

02-06

Waarnemingstoelage met ingangsdatum

 

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-02/35 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode

omschrijving

00690

aant CZ Zorg Start

00691

aant CZ Zorg Beter

00692

aant CZ Tand

02940

code cao minimumloon per uur

2022-02/36 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving

03461

CAO minimumloon per uur

03462

CAO minimumloon per maand

07298

IZZ CZ aanv Start

07299

IZZ CZ aanv Beter

07300

IZZ CZ aanv Tand