Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-09

24-08-2022 15:00 (Bijgewerkt op 30-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2108 Weergaven

 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

 

Mededelingen

2022-09/1 Controle-overzicht UPA/GMA mutatie vervalt (voormelding)

We zijn voornemens het Controle-overzicht UPA aangifte te laten vervallen. De aanleiding is dat uit het UPA domein (bij het inzenden van de UPA levering) dezelfde informatie kan worden behaald. In MI kan deze informatie ook eenvoudig zichtbaar worden gemaakt.

 

In het kader van het IKV (inkomstenverhouding) traject, waarbij een registratienummer op termijn meerdere IKV nummers gaat bevatten, kijken we kritischer naar de statische overzichten welke in Salaris Dossier worden gepresenteerd. Deze bestaande overzichten moeten indien nodig worden aangepast op de IKV laag en daarom wordt ook nut en noodzaak van een overzicht beoordeeld. We zijn voornemens dit overzicht in het 4e kwartaal 2022 te laten vervallen.

2022-09/2 Selectief Resultatenoverzicht werknemeroverzicht vervalt (voormelding)

Nadat vorig jaar het eerste deel is vervallen (2021-05/5 Uitfaseren selectief resultatenoverzicht) gaan we nu het werknemersdeel laten vervallen. Het gaat daarbij om lijstnummers 02301 t/m 02340). Deze informatie kan ook via MI (power BI indien je BOL gebruiker bent) worden opgehaald. Het voordeel van dit soort overzichten uit MI te halen is dat je geen productie nodig hebt; éénmalig moet de query bij MI worden vastgesteld en opgeslagen, waarmee na iedere productie het overzicht daar beschikbaar komt. We zijn voornemens dit overzicht in het 4e kwartaal 2022 te laten vervallen.

2022-09/3 Datum uit-dienst 31-12 in de januariproductie

Vooraankondiging vervallen functionaliteit

In januari is het niet mogelijk om mutaties vast te leggen over het voorgaande jaar, vanwege een strikte scheiding per jaargang in de loonaangifte. In het verleden is hierop één uitzondering toegestaan: het vastleggen van datum uit-dienst 31-12. Deze uitzondering blijkt in praktijk vaak tot fouten te leiden die moeilijk op te lossen zijn. Wij zijn daarom voornemens om deze functie per januari 2023 te laten vervallen. Middels dit bericht willen we je in een vroeg stadium hiervan op de hoogte stellen, zodat je je werkprocessen hierop kunt afstemmen. We bieden je bovendien een handreiking hoe je met dergelijke uitdienstmeldingen zou kunnen omgaan in onze producten. 

 

Aan het eind van dit bericht is extra achtergrondinformatie opgenomen over wat er precies fout gaat in de huidige situatie en waarom we dit besluit hebben genomen.

 

NB: er geldt één uitzondering voor deze wijziging. Als je werkgevercode 03050 hebt vastgelegd met waarde 0 dan is herrekenen over vorig jaar niet mogelijk. In dat geval is het wel mogelijk om in januari een datum uit-dienst in het voorgaande jaar vast te leggen, omdat er in januari al geen koppeling meer is naar systemen over het vorige jaar. Deze code is in principe alleen in gebruik voor de sector pensioenen en uitkeringen.

Nieuwe werkwijze HR Self Service

Er wordt momenteel onderzocht hoe we je vanuit HR Self Service zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij deze wijziging. Nadere informatie zullen we later toevoegen.

Nieuwe werkwijze HR Core

In het kader van de nieuwe werkwijze in Gemal wordt je geadviseerd voorkomende gevallen als volgt -na afroep van het jaarwerk- te muteren:

 

 1. Leg in de januariproductie voor het betreffende dienstverband rubriek P00361 (code blokkering) stam vast met de waarde 3.
 2. Muteer in de februariproductie rubriek P00361 (code blokkering) stam met terugwerkende kracht vanaf januari met de waarde 0 (of maak de waarde leeg).
 3. Muteer in de februariproductie rubriek P00830 (datum uit-dienst) over het voorgaande jaar. Hierbij is het voldoende om de van toepassing zijnde waarde vast te leggen, er hoeft geen TWK periode te worden gekozen. 

Nieuwe werkwijze Gemal

Bij veel werkgevers is het gebruikelijk om begin januari één of meerdere aanvullende correctieproducties te draaien over december van het voorgaande jaar [1]. In HR Core zijn deze producties nog bekend als de 13e t/m 15e productie. In deze producties kun je elke willekeurige datum uit-dienst over dat voorgaande jaar verwerken.

 

Nadat je het jaarwerk hebt afgeroepen, is er een relatief korte periode voordat je de januariproductie afroept. In deze periode kun je invoercode 02361 Code blokkering vastleggen met waarde 3 - blokkeren vaste gegevens. Hiermee voorkom je berekening van vast salaris bij deze werknemer in januari.

 

In de februariproductie verwijder je invoercode 02361 met terugwerkende kracht en leg je alsnog de datum uit dienst vast alsmede eventuele andere mutaties over het voorgaande jaar.

 

[1] Er zijn andere werkwijzen mogelijk. Je kunt in Gemal nog tot het einde van de maand januari correctieproducties afroepen over het voorgaande jaar. Dat kan ook nadat de januariproductie reeds verwerkt is. Je roept dan na de aanvullende correctieproductie over december ook een vervangende correctieproductie over januari af.

Achtergrondinformatie

Jaarlijks wijzigen de (technische) eisen welke gegevens op welke wijze moeten worden geleverd in de loonaangifte. Daarom is elke jaargang in de loonaangifte strikt gescheiden. Deze scheiding werkt door in onze systemen. Wij passen jaarlijks de functionaliteit aan op de nieuwe eisen. Gegevens die zijn samengesteld volgens de nieuwe eisen mogen echter niet in het oude jaar terechtkomen. Om die reden wijzigt Gemal nooit loonaangiftegegevens over een voorgaand jaar.

 

In de kalendermaand januari van elk jaar is het mogelijk om producties af te roepen over december van het oude jaar, maar ook over januari van het nieuwe jaar. Om deze reden is er in die maand een koppeling met de loonaangifte van beide jaargangen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de verwerking. Om deze reden is het niet mogelijk om in een januariproductie mutaties vast te leggen met terugwerkende kracht in het oude jaar, die zouden dan immers tegen de verkeerde eisen verwerkt kunnen worden.

 

In het verleden is op verzoek van diverse werkgevers de optie toegevoegd om in een januariproductie wel datum uit-dienst 31-12 vast te leggen, hoewel deze mutatie eigenlijk betrekking heeft op het oude jaar. Er worden immers relatief veel werknemers uit dienst gemeld in december met deze datum en dit biedt de optie om de salarisbetaling stop te zetten. De afgelopen jaren blijkt deze optie echter toch te leiden tot diverse problemen. De datum uit-dienst wordt in deze situatie namelijk in Gemal niet opgeslagen onder het oude jaar, maar alleen in januari van het nieuwe jaar. Dit vanwege de strikte scheiding. Dit heeft tot gevolg dat de datum uit-dienst ontbreekt in loonaangiftes en je UPA over het voorgaande jaar. In de betreffende aangifteportalen leidt dit tot foutmeldingen. Ook blijkt regelmatig dat de opbouw van rechten voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkeringen en eenmalige uitkeringen over het jaar heen niet goed worden berekend als gevolg van deze werkwijze. Vaak zijn dit fouten die niet direct te herleiden zijn naar de datum uit-dienst, waardoor het veel tijd kost om de oorzaak op te sporen en te verhelpen.

 

Je kunt bovenstaande foutsituatie voorkomen door in februari de betreffende werknemers te herrekenen over het voorgaande jaar. In februari is de loonaangifte over het oude jaar afgesloten en kan Gemal de data veilig tegen de eisen van het nieuwe jaar opslaan. Wij hebben dit de afgelopen jaren diverse malen gecommuniceerd, maar in praktijk blijkt dit helaas nog vaak fout te gaan.

 

Gewijzigd en verbeterd

2022-09/4 Nieuwe invoercode 01185 waarnemingstoelage

Je kunt een waarnemingstoelage aansturen waarmee het salarisverschil tussen het inschalingsbedrag van de eigen functie en dat van een andere functie automatisch wordt bepaald in Gemal en wordt gepresenteerd met uitvoercode 01185. Aansturing van deze toelage vindt plaats door vastlegging van schaal/anciënniteit, eventueel naar rato (invoercodes 02095/02096/02102) [1].

 

Onlangs hebben we het ook mogelijk gemaakt om dat met een ingangsdatum in de loop van de maand aan te sturen. Programmatechnisch was het gewenst om hierbij ook te kunnen werken met invoercode 01185. Daarom komt met ingang van periode 09 deze invoercode nu ook algemeen ter beschikking als een benoemde bruto diversen code, die je kunt gebruik in plaats van of afwijkend op de waarnemingstoelage met het automatisch bepaalde salarisverschil:

 

Gegeven: waarnemingstoelage.
Vastleggen: invoercode 01185: het bedrag waarnemingstoelage. Dit bedrag komt in de plaats van het automatisch berekende bedrag via de aansturing met invoercodes 02905/02096 en eventueel 02102.

Meer informatie

[1] Handleiding Gemal onderwerp Bruto componenten bij 3.27.

2022-09/5 Uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand

In het kader van het IKV-project beoordelen we of overzichten en bestanden nog relevant zijn, voordat ze aangepast worden voor het IKV-niveau. Het gebruik van de uitvoercodes/perioderesultaten bestanden, de zogenaamde 19XX-bestanden is zeer gering, met uitzondering van het 1916- en 1917-bestand  [1]. Daarom gaan we, zoals we in de release notes van 2022-04 hebben aangekondigd, de lijstnummers 1901 t/m 1915 in deze release uitfaseren. Vanaf deze salarisproductie worden de lijstnummers derhalve niet meer aangemaakt.

Meer informatie

[1] 1916-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten periode 01 t/m huidige periode, 1917-bestand = uitvoercodes/perioderesultaten huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste periode. Zie handleiding Gemal onderwerp Afroep overzichten en resultaten bij 3.4.

2022-09/6 Wijzigingen in het Productie-overzicht

In het kader van het IKV-project worden met ingang van deze release een aantal tellers niet meer per dienstverbanden geteld, maar per IKV. Bij de betreffende teller staat bij EENHEID nu IKV vermeld. Tevens is de kolom MEDIUM geactualiseerd.

Meer informatie

[1] Zie handleiding Gemal onderwerp Productie-overzicht bij 1.3 Tellers

2022-09/7 Generatiepact 

In verschillende cao’s is een vorm van een generatiepact opgenomen. Deze regeling kan, in verschillende vormen, worden ingericht in Gemal. Je kunt hiervoor in het verleden één van de verlofregelingen 1 t/m 15 hebben ingericht (zoals gedaan door veel werkgevers in de decentrale overheid), maar je kunt hiervoor ook gebruik maken van de later beschikbaar gekomen verlofregeling 16 (zoals gedaan door veel werkgevers in de sector zorg en welzijn). Dit staat beschreven in de Gemal handleiding bij het hoofdstuk Generatiebeleid. De bijbehorende grondslag (55058 van verlofregeling 16) was echter niet ingericht op A-niveau en ook in de meeste gevallen niet op C-niveau. We hebben, om het flexibel te houden, de grondslag nu op A-niveau alleen met enkele meest voor de hand liggende codes ingericht:

 

 • 01001 salaris
 • 01007 aanvulling minimumloon
 • 01011 garantietoelage
 • 01172 garantietoelage 

Op cao-niveau is voor de cao sociaal werk uitvoercode 0631 arbeidsmarkttoelage toegevoegd. Zie hiervoor ook het stukje verderop in de release notes. 

 

Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Als je deze regeling wilt gebruiken dan dien je de inrichting altijd te controleren en indien nodig aan te passen op W - niveau.

2022-09/8 Uitvoercode 01302 en maandgrondslag PFZW

Het is gebleken dat uitvoercode 01302 korting BOSV ten onrechte in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052) zat. Als uitvoercode 01302 bij een werknemer aanwezig is en tegelijkertijd er andere elementen aanwezig zijn die op uitvoercode 02326 variabelen PFZW terechtkomen, dan werd deze uitvoercode 02326 verlaagd door uitvoercode 01302. Door de aansturing van uitvoercodes tijdens verlof / vrijwillige voortzetting (werkgevercodes 13020 en 13021), werden de verloonde uren echter al verlaagd als uitvoercode 01302 aanwezig was, dus ook uitvoercode 02326 verlagen zou dubbele verlaging zijn. 

Automatische herrekening 09-10

Uitvoercode 01302 is uit werkgevercode 55052 gehaald en er zal een herrekening plaatsvinden met reden 09-10 in MSG.

 

Opgeloste meldingen

2022-09/9 Percentage over inpasnummer en doorwerking in grondslagen (change 3600947)

Je kunt in Gemal een percentage laten berekenen over een inpasnummer dat dan als toelage maandelijks wordt uitbetaald. Je legt hiervoor in ieder geval het percentage vast (invoercode 01182 / 01281 / 01282) en het inpasnummer (invoercode 03256 / 03257 / 03258) [1]. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een waarnemingstoelage te bepalen en betalen.

Melding

We constateren dat dit bedrag weliswaar correct wordt berekend en gepresenteerd (met uitvoercode 01182 / 01281 / 01282), maar dat bij vaste opgave de doorwerking ervan in een enkele grondslag (zoals voor het pensioengevend inkomen ABP in uitvoercode 02231, grondslag pensioen uitvoercode 01639, of voor contractloon uitvoercode 02138) niet correct is geweest. 

Oplossing

Met ingang van periode 2022-09 hebben we de programmatuur aangepast. Door de herrekening worden de uitvoercodes opnieuw vastgesteld.

Automatische herrekening 09-04

In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 09-04 in MSG. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Bruto Diversen bij 3.26 Toelage over inpasnummer.

2022-09/10 Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering (change 3716159)

In release 2022-07/2 hebben we functionaliteit toegevoegd, waarmee je de berekening van het dagloon bij benadering zelf kunt wijzigen. Het dagloon wordt berekend op basis van de nieuwe grondslag 55105. In de algemene inrichting wordt het loon SV geteld, vermeerderd met recht VT, arbeidsvoorwaardenbedrag (EJU / IKB) en gecorrigeerd voor verlof. Als er gebruik wordt gemaakt van een onbetaalde of gedeeltelijk betaalde verlofregeling dan is het loon SV op maandbasis doorgaans lager. Om hiervoor te compenseren hebben we de uitvoercodes, waarop de korting bij verlof wordt gepresenteerd, opgenomen met waarde 9 - negatief tellen

Melding

Als er sprake is van korting wegens gebruik van een verlofregeling, dan werkt die korting ook door in het recht VT / EJU. Dit zorgde voor een verlaagd dagloon bij benadering tijdens verlof. 

Oplossing

Het bedrag waarmee het recht VT / EJU is verlaagd als gevolg van een verlofregeling wordt gepresenteerd op uitvoercodes 01652 Korting VT en 01801 t/m 01807 Korting EJU 1 t/m 7. We hebben deze codes opgenomen in grondslag 55105 Dagloon bij benadering met waarde 1 - tellen.

 

Let op: De genoemde uitvoercodes worden niet gepresenteerd als het (verlaagde) recht VT / EJU wordt doorgestort in een persoonlijk budget / IKB. In die situatie is er dus ook in de nieuwe situatie een verlaagd dagloon bij benadering. Indien je aan een werknemer in deze situatie een uitkering wilt betalen, dan kun je zelf het correcte dagloon vastleggen. De invoercode waarop je het dagloon vastlegt is afhankelijk van het type uitkering dat je betaalt. Raadpleeg hiervoor de Gemal handleiding.

 

Een verlofregeling kan doorwerken in meer componenten dan alleen het recht VT / EJU. Afhankelijk van het type verlof kan bijvoorbeeld ook de pensioenpremie of een toelage afwijkend worden berekend. Het is onmogelijk om met al deze invloeden rekening te houden in het dagloon bij benadering. Je kunt desgewenst zelf grondslag 55105 aanpassen, maar ook dan blijft de berekening een benadering. Wij adviseren daarom altijd het dagloon te controleren voordat je een uitkering uitbetaalt aan een werknemer en indien nodig zelf een aangepast dagloon vast te leggen.

Automatische herrekening 09-05

In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 09-05 in MSG. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2022-09/11 Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919)

De vakantietoeslag kan uitbetaald worden of doorgestort worden naar een IKB of PB. Bij een vakantietoeslag op basis van een peildatum (werkgevercode 03201 met waarde 3) moet in beide gevallen, bij het verhogen van het salaris met terugwerkende kracht, deze verhoging doorwerken in de vakantietoeslag.

Melding

Als de vakantietoeslag (op peildatum) wordt doorgestort naar de IKB of PB werkte een salarisverhoging met terugwerkende kracht niet door in de IKB/PB componenten.

Oplossing

De berekening van de vakantietoeslag is aangepast. Deze werkt nu vergelijkbaar met de eindejaarsuitkering: Bij een verhoging van het salaris met terugwerkende kracht wordt ook de doorgestorte vakantietoeslag opgehoogd.

Automatische herrekening 09-06

In periode 09 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 09-06 in MSG. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2022-09/12 Ten onrechte een negatieve uitruil bij kopen verlofuren (change 3666276) 

Bij de aankoop van een component uit een IKB (bijvoorbeeld verlofuren) genereerde Gemal automatisch en foutief een negatieve uitruil op een geheel andere component (bijvoorbeeld reiskosten). Met een negatieve uitruil bedoelen we dan dat er een netto inhouding plaatsvond en een bruto uitbetaling, waar normaal gesproken het tegenovergestelde gebruikelijk is.

 

Deze situatie deed zich specifiek voor bij CAO's waar een CAO minimumloon van toepassing is.

 

Dit had te maken met een controle op het wettelijk minimumloon bij uitruil en de aanwezigheid van uitvoercode 01161 (ver)kopen verlofuren in de grondslag minimumloon (wgcode 55080). Als er echter verlofuren worden gekocht (en het bedrag aan verlofuren negatief is) en daar een component tegenover staat die niet in de grondslag wettelijk minimumloon (wgcode 55080) zit, kan het zijn dat Gemal dit ziet alsof de werknemer door deze uitruil onder het minimumloon zit. Door een technische verweving met het cao-minimumloon ging Gemal daarom een andere doel-component, die was ingericht op werkgevercode 06101 (uitvoercode doel), bruto uitbetalen en netto inhouden. 

Oplossing

Dit is nu opgelost. Er vind geen negatieve uitruil meer plaats in deze gevallen.

Automatische herrekening 09-07

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden die te herkennen is aan reden 09-07 in MSG.

2022-09/13 Prognose LIV- ten onrechte dienstverbanden niet meegenomen bij uitzetten verzekeringsplicht (change 3644464) 

Op Signaleringslijst 31 staan de prognosebedragen voor de tegemoetkoming loonkosten UWV. Hierin waren ten onrechte voor de LIV de dienstverbanden niet opgenomen die een deel van het jaar wel verzekeringsplichtig waren en in de laatste maanden van het jaar niet. Dit komt voor als een werknemer meerdere dienstverbanden heeft en een deel van deze dienstverbanden is gedurende het jaar beëindigd.

 

Dit is opgelost. De geprognotiseerde bedragen zullen nu gelijk zijn aan de bedragen die het UWV vaststelt op basis van de gegevens uit de loonaangifte.

 

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2022-09/14 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 3701908) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

In onze releasenotes Gemal voor periode 07 hadden we een aanpassing beschreven bij onderwerp “2022-07/4 Korting en opbouw Persoonlijk Budget”: Voor sectoren waar een Persoonlijk Budget (Individueel KeuzeBudget) van toepassing is, was geconstateerd dat met ingang van periode 2022-03 de korting niet meer werd verrekend in de uitvoercodes voor vaste opbouw budget [1]. 

 

De aanpassing die we hiervoor doorgevoerd hebben, was voor de doelgroep waarbij het budget gevormd werd door doorstorting van vakantietoeslag (VT) en/of eindejaarsuitkering (EJU). Daarnaast is er echter ook een doelgroep waarbij het budget tot stand komt door berekening van een percentage over een grondslag budget en waarvoor dus nog geen aanpassing was doorgevoerd.

Oplossing

Met ingang van periode 2022-08 is ook dit aangepast. De aanpassing was te laat voor de reguliere release en is per 04-08-2022 in productie gegaan.

Automatische herrekening 08-18

In periode 08 zullen we de automatische herrekening nogmaals uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-18 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. NB - een aanpassing in vaste opbouw budget, kan eventueel ook doorwerken in koop/verkoop van verlofuren daar waar de betreffende uitvoercode in de grondslag verlofuren is opgenomen.

Meer informatie

[1] Met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246 wordt het vaste deel van de maandelijkse opbouw budget gepresenteerd.

 

CAO informatie

CAO Gehandicaptenzorg

2022-09/15 Afbouw carrière

Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, is de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. Dit werkt voor de cao gehandicaptenzorg door aan de hand van de codes die op A-niveau zijn ingericht. Uiteraard ben je vrij om op W-niveau hier codes aan toe te voegen. Op A-niveau hebben we er, vanwege flexibiliteit, voor gekozen om alleen de meest voor de hand liggende codes toe te voegen. 

 

Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kunt hier op W-niveau altijd van afwijken.

CAO Gehandicaptenzorg

2022-09/16 Doorgeven van verloonde uren UPA naar PFZW

Per 2022-01 is op verzoek van pfzw een aanpassing doorgevoerd voor het doorgeven van de verloonde uren UPA. Wij hebben je hierover geïnformeerd in release notes 2022-01/29.

 

Naar aanleiding van een melding is gebleken dat de wijziging  voor uurloners niet goed is doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat voor uurloners geen verloonde uren naar pfzw zijn doorgegeven. 

 

Per 2022-09 is de programmatuur van Gemal aangepast.

Automatische herrekening 09-03

In de septemberproductie wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 09-03 in MSG

CAO Gehandicaptenzorg

2022-09/17 Slaapdiensten

Zoals in de release notes van 2022-08/19 is aangegeven, was de intentie om de combinatie van in-en uitvoercode 01062 en werkgevercode 08144 te gebruiken voor het boeken van de vergoeding voor slaapdiensten, zoals beschreven in de cao. 

 

In de cao staat: Uren doorgebracht in slaapdienst, worden als halve werkuren aangemerkt en in tijd gecompenseerd. Op verzoek van de werknemer worden de halve werkuren door de werkgever uitbetaald door middel van een vergoeding op uurbasis ter hoogte van het actuele uurloon van de werknemer op het moment van het verrichten van de slaapdienst.

 

Het kan dus zijn dat een werknemer aangeeft dat hij/zij de uren, doorgebracht in slaapdienst, graag wil laten uitbetalen. Na analyse blijkt dat de codes 01062 (in-uitvoercode) en 08144 (werkgevercode) niet op W-niveau in gebruik zijn en daarom hebben we werkgevercode 08144 per release 2022-09 ingericht op C-niveau met 50%. Elk uur aan slaapdienst dat er op invoercode 01062 wordt geboekt wordt vermenigvuldigd met de 50% op werkgevercode 08144 en vervolgens vermenigvuldigd met het uurloon van de betreffende werknemer. Op deze manier wordt er voor elk geboekt uur aan slaapdienst op invoercode 01062 een vergoeding van een half uurloon betaald op uitvoercode 01062, conform CAO. 

Actie

Voor het boeken van uren voor gedraaide slaapdiensten die conform cao uitbetaald mogen worden kun je invoercode 01062 gebruiken vanaf deze release. 

CAO gehandicaptenzorg

2022-09/18 Toelichting op arbeidsmarkttoeslag

In de release notes van 2022-08/21 staat vermeld hoe je de arbeidsmarkttoeslag, zoals beschreven in de cao, kunt inrichten. Bij het schrijven van de vorige release notes stonden er nog vragen open bij de werkgeversvereniging, met betrekking tot enkele aspecten van de inrichting. Op die punten is inmiddels meer duidelijkheid. 

 

Allereerst heeft de werkgeversvereniging bevestigd dat de toeslag niet wordt gezien als salaris en daardoor niet in de grondslag van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering dient te zitten. 

 

Wat betreft pensioengevendheid is er door PFZW bevestigd, dat deze afhankelijk is van de intentie van de toeslag. Als er een intentie is om de toeslag voor een langere periode (drie jaar of langer) te ontvangen, dient de toeslag te worden opgenomen in de jaargrondslag. Als de intentie is om de toeslag korter dan drie jaar te betalen, dan dient deze te worden opgenomen in de maandgrondslag. Loopt de toeslag dan uiteindelijk toch langer dan drie jaar door, dan dien je na het derde jaar alsnog de toeslag op te nemen in de jaargrondslag.

 

Uitvoercode 01014 toelage 2 is op A-niveau al opgenomen in de jaargrondslag van PFZW (55051). Deze toeslag kan daarmee gebruikt worden als de intentie is om de toeslag langer dan drie jaar te betalen. De toeslag is niet opgenomen in de grondslag voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, conform de richtlijn van de werkgeversvereniging. 

 

Voor een arbeidsmarkttoeslag waarvan de intentie is dat deze korter dan drie jaar zal worden betaald is het advies om deze uitvoercode (bijvoorbeeld 01016) zelf op te nemen in de maandgrondslag (55052) en te checken of deze niet in de grondslag vakantietoeslag (56001) of eindejaarsuitkering (55135) is opgenomen. 

Actie

 • De uitvoercodes van de toeslag dien je niet op te nemen in de grondslag van de vakantietoeslag (werkgevercode 56001) en de eindejaarsuitkering (55135).
 • De uitvoercode van de toelage waarvan de intentie is om deze langer dan drie jaar te betalen dient opgenomen te worden in de jaargrondslag PFZW (55051)
 • De uitvoercode van de toelage waarvan de intentie is om deze korter dan drie jaar te betalen dient opgenomen te worden in de maandgrondslag PFZW (55052)

CAO gemeenten / SGO

2022-09/19 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel

Het volgende onderwerp schrijven we onder voorbehoud van definitieve publicatie van de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk.

Salarisverhoging

Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2022-07 een salariswijziging, conform afspraak in de nieuwe CAO, zie deze release notes bij CAO Rijkspersoneel onderwerp “Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris”. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor B&W heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [2]. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2022-07 opgenomen in de programmatuur.

Indexatie vergoedingen / toelagen

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt ook een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2022-07. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 

 • ambtstoelage burgemeester.
 • ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming.
 • toelage fractievoorzitter.
 • vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden.
 • tegemoetkoming zkv raadsleden.
 • etc.

Overige wijzigingen

Over de overige wijzigingen uit de nieuwe CAO Rijkspersoneel, zoals de eenmalige uitkering per december, zullen we je te zijner tijd weer informeren.

Actie

Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Zie ook circulaire BZK 2022-0000XXXXXX.
[2] Zie de Gemal handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO rijkspersoneel bij 1.1.

CAO Gezondheidscentra

2022-09/20 Doorgeven van verloonde uren UPA naar PFZW

Per 2022-01 is op verzoek van pfzw een aanpassing doorgevoerd voor het doorgeven van de verloonde uren UPA. Wij hebben je hierover geïnformeerd in release notes 2022-01/36.

 

Naar aanleiding van een melding is gebleken dat de wijziging  voor uurloners niet goed is doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat voor uurloners geen verloonde uren naar pfzw zijn doorgegeven. 

 

Per 2022-09 is de programmatuur van Gemal aangepast.

Automatische herrekening 09-03

In de septemberproductie wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 09-03 in MSG.

CAO GGZ

2022-09/21 Balansbudget

In de release notes van 2022-07/19 hebben wij het balansbudget ingericht en instructie gegeven over hoe hiermee om te gaan indien een werknemer een andere keuze maakt dan alleen de uitbetaling in september. 

 

Inmiddels is duidelijk dat uurloners wel recht hebben op de uitkering. Het bedrag voor een uurloner wordt bepaald aan de hand van een referteperiode januari - juli. De eenmalige uitkering op EJU-2 is daarom als volgt ingericht:

 

Werkgevercode

Inrichting

25201 - Methode berekenen

2 - peildatum

25206 - Code categorie soortloner

3 - uitsluiten wachtgelders

25207 - Code categorie schalen

7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires.

25213 - Periode uitbetaling

9

25214 - Peildatum in-dienst vanaf

0701

25215 - Peildatum in-dienst t/m

0701

25218 - Deeltijdfactor boven 100%

2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen

25219 - Vast fulltime bedrag

500

25221 - Code factor diensttijd

3 - hele jaar

25222 - Factor deeltijd

1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07

25223 - Referteperiode

0707

25224 - Verschoven referteperiode

3 - geen verschoven referteperiode

25230 - Methode opslag uitkering

3 - nvt

 

De vraag, die nog bij de werkgeversvereniging lag, ging over de pensioengevendheid van het balansbudget. Hier is inmiddels duidelijkheid over. Het balansbudget volgt de hoofdregel dat de toekenning van een loonbudget leidt tot het toekennen van structureel salaris. Het bedrag van het balansbudget is pensioengevend, of dat nou wordt uitbetaald, gebruikt voor studie of voor de aankoop van uren. Uitvoercode 01004, waarop de uitbetaling in september zal plaatsvinden, is dan ook opgenomen in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052). 

 

In tegenstelling tot wat in de release notes van 2022-07 vermeld werd, dient de uitkering in het geval van de keuze voor studie of hersteluren dan ook niet te worden geblokkeerd om zodoende de pensioenberekening correct te laten verlopen. In plaats van de uitbetaling te blokkeren houd je het bruto bedrag in op een kruispost op het moment dat het budget wordt gebruikt voor studie of uren. Hoe je dat doet lees je hieronder bij de verschillende keuzes.

 

De enige uitzondering is indien men de keuze maakt om het balansbudget te gebruiken voor het generatiepact. Omdat bij deze keuze het recht op het balansbudget verder vervalt is het in dit geval niet meer pensioengevend en moet de uitkering nog wel worden geblokkeerd.

Hieronder is per keuze uitgewerkt hoe dit in Gemal moet worden vastgelegd: 

Keuze 1: Uitbetaling budget

Als een werknemer ervoor kiest om het budget in september uit te laten betalen hoef je niets te doen. Het bedrag vanuit de inrichting op eindejaarsuitkering 2 komt in september automatisch tot uitbetaling. Omdat uitvoercode 01004 in de maandgrondslag van PFZW zit wordt er ook netjes pensioen over opgebouwd. 

Keuze 2: Budget voor studie / opleiding

Als een werknemer het budget wil gebruiken voor studie of opleiding dan dient de uitbetaling op uitvoercode 01004, in tegenstelling tot wat wij in de release notes van 2022-07 hebben beschreven, wel plaats te vinden en dus niet te worden geblokkeerd. Het bedrag dient dan te worden tegengeboekt met een bruto inhouding van hetzelfde bedrag, zodat er wel pensioenopbouw plaatsvindt, maar geen bruto betaling. Er zal uiteindelijk wel een netto verschil worden veroorzaakt door het effect van uitvoercode 01004 op de pensioenpremie.  

 

Het tegenboeken kan door middel van een bruto diversen code. Het opboeken van het persoonlijk budget om het saldo bij te houden, zoals beschreven in de release notes van 2022-07, is nog wel steeds van toepassing, mocht dat gewenst zijn. 

Keuze 3: Budget gebruiken om hersteluren te kopen

Als een werknemer het budget wil gebruiken om hersteluren te kopen, dient ook in dit geval geen blokkade te worden opgegeven en dient het bedrag van het balansbudget op uitvoercode 01004 te worden uitbetaald. Het bedrag dat op uitvoercode 01004 wordt uitbetaald dient te worden tegengeboekt door hetzelfde bedrag aan “verlofuren kopen” om te rekenen naar een aantal uren en negatief te boeken via invoercode 01161 verlofuren 1 of een andere code voor het aankopen van verlof, zolang deze maar niet in de pensioengrondslag zit [1, 2]. Op deze manier is het bedrag dat wordt uitbetaald op uitvoercode 01004 wel pensioengevend (want het zit op C-niveau in de maandgrondslag PFZW), maar vindt er geen bruto betaling plaats. Er zal uiteindelijk wel een netto verschil worden veroorzaakt door het effect van uitvoercode 01004 op de pensioenpremie. 

 

Het aantal uren dat is ingehouden vanwege het kopen van de verlofuren dien je vervolgens bij te werken in de urenadministratie. 

Keuze 4: Keuze generatiepact

Als de werknemer ervoor kiest om gebruik te maken van het generatiepact doet hij/zij automatisch afstand van het recht op de uitbetaling van het balansbudget. Dit is de enige keuze waarbij de uitbetaling op uitvoercode 01004 wel moet worden geblokkeerd door op invoercode 01004 waarde 1 (0,01) vast te leggen in maand 7. Dit is de maand waarin het recht ontstaat op uitvoercode 01612 en dit recht dient te worden geblokkeerd. Muteren kan variabel of vast, zolang de blokkade maar betrekking heeft op maand 7.  

Afwijkend bedrag

Er kan desgewenst ook een afwijkend bedrag worden opgegeven. Dit kan met invoercode 01004 door variabel een afwijkend bedrag op te geven in periode 09.

Arbeidsvoorwaardenbedrag

De belastingdienst heeft gedefinieerd wanneer er sprake is van een arbeidsvoorwaardenbedrag: Een arbeidsvoorwaardenbedrag is een aan de werknemer toegekend en in geld uitgedrukt toekomstig loonbestanddeel, niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag, dat in een aangiftetijdvak wordt opgebouwd ingevolge afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit toekomstige loonbestanddeel kan leiden tot loon als bedoeld in artikel 16 Wet financiering sociale verzekeringen. 

 

Vervolgens wordt daar nog wel de notitie bij gegeven: als er voor de uitbetaling een beperkende voorwaarde aan verbonden zit als bijvoorbeeld het op 1 december van het betreffende jaar in dienst zijn, dan wordt niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldaan.

 

In Gemal stond eindejaarsuitkering 2 (waar het balansbudget op is ingericht) echter nog wel in de grondslagen van het arbeidsvoorwaardenbedrag (55167 en 55168). Wij hebben respectievelijk uitvoercodes 01612 en 01004 uit deze grondslagen gehaald.

Automatische herrekening 09-12

Voor deze grondslagwijziging zal een herrekening plaatsvinden, die te herkennen is aan reden 09-12 in MSG.

Actie

 • Als de werknemer niet voor deelname aan het generatiepact heeft gekozen, maar je al wel blokkades bij werknemers hebt vastgelegd met invoercode 01004, dien je deze weer te verwijderen. 
 • Als de werknemer gekozen heeft voor keuze 2 of 3 dien je het bedrag dat op uitvoercode 01004 wordt uitbetaald tegen te boeken met danwel een bruto diverse (in het geval van keuze 2) danwel het kopen van verlofuren (in het geval van keuze 3). 
 • Voor het bedrag dat dient te worden tegengeboekt kun je een rapportage maken op uitvoercode 01612 (recht balansbudget) in de maand juli. Let er daarbij wel op dat, als een werknemer meer dan 100% werkt, hier een hoger bedrag dan €500,- staat. De uitbetaling in september wordt wel gemaximeerd op €500,-, dus het maximaal tegen te boeken bedrag is €500,-.

Meer informatie

[1] De regeling voor (ver)koop verlofuren 1 t/m 6 zit standaard niet in de pensioengrondslag, regeling 7 en 8 wel.

[2] Je kunt zelf het uurloon selecteren per regeling voor (ver)koop van verlofuren. Het aantal te kopen uren bereken je door het bruto bedrag aan balansbudget te delen door het gekozen uurloon.

CAO GGZ

2022-09/22 Minimum VT en minimum EJU

Per abuis waren de bedragen voor minimum VT (werkgevercode 03206) en minimum EJU (werkgevercode 25012) niet bijgewerkt naar aanleiding van de salarisverhoging in 2022-07. Dit is inmiddels wel gebeurd. 

Automatische herrekening 09-09

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden, te herkennen aan reden 09-09 in MSG.

CAO Huisartsenzorg

2022-09/23 Doorgeven van verloonde uren UPA naar PFZW

Per 2022-01 is op verzoek van pfzw een aanpassing doorgevoerd voor het doorgeven van de verloonde uren UPA. Wij hebben je hierover geïnformeerd in release notes 2022-01/41.

 

Naar aanleiding van een melding is gebleken dat de wijziging  voor uurloners niet goed is doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat voor uurloners geen verloonde uren naar PFZW zijn doorgegeven. 

 

Per 2022-09 is de programmatuur van Gemal aangepast.

Automatische herrekening 09-03

In de septemberproductie wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 09-03 in MSG.

CAO Jeugdzorg

2022-09/24 Generatiepact

Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, hebben we de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. In het geval van de cao jeugdzorg moet hier ook de arbeidsmarkttoelage aan worden toegevoegd. Deze is niet op C-niveau maar op W-niveau ingericht op uitvoercode 01014, 01015 of 01016.

Actie 

De uitvoercode waarop je de arbeidsmarkttoelage op hebt ingericht, dien je zelf aan werkgevercode 55058 toe te voegen met waarde 1. 

 

Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kunt hier op W-niveau altijd van afwijken.

CAO Jeugdzorg

2022-09/25 Ouderschapsverlof [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

In de release notes van 2022-08/27 staat beschreven dat de oude regeling omtrent de tegemoetkoming tijdens ouderschapsverlof vervalt met de ingang van het betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022). Dit is correct, alleen hadden we verzuimd te melden dat afspraken die tussen werkgever en werknemer op basis van artikel 9.7.1. (waarin de oude regeling wordt beschreven) vóór 2 augustus 2022 zijn gemaakt én vóór 2 augustus zijn ingegaan ook na 2 augustus 2022 van kracht blijven. 

 

De inrichting van de oude regeling blijft daarom nog bestaan en is tot nu toe (en zal voorlopig) niet (worden) geschoond of verwijderd. 

 

In het geval dat de tegemoetkoming vanuit de cao samenvalt met betaald ouderschapsverlof kan de situatie zich voordoen dat de werknemer meer betaald krijgt dan zonder verlof. De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat deze situatie mogelijk en correct is. 

Actie

 • Als je een afspraak hebt gemaakt voor 2 augustus en het verlof is ook voor die datum ingegaan, dan leg je invoercode 02851/02852 WEL vast. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht.
 • Als je de afspraak hebt gemaakt na 2 augustus of het verlof start na die datum dan leg je invoercode 02851/02852 NIET vast.

NB: Jeugdzorg Nederland ziet het betaald en onbetaald ouderschapsverlof als dezelfde regeling. Als het onbetaald ouderschapsverlof en de bijbehorende afspraak is ingegaan vóór 2 augustus en de werknemer vraagt vanaf 2 augustus een uitkering aan van UWV, dan is invoercode 02851 / 02852 dus WEL van toepassing.

CAO Kinderopvang

2022-09/26 Salariswijziging september 2022

Per september, zijn conform de cao, de bedragen voor de salarisregeling kinderopvang verhoogd. Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206, is per 2022-09 aangepast.

Actie

Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 02 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) en code salarisregeling 46 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Kraamzorg

2022-09/27 Uitvoercode 01002

Het bleek dat uitvoercode 01002 correctie salaris niet was opgenomen in de grondslag van eindejaarsuitkering 1 (werkgevercode 55135). Dit hebben we aangepast met ingang van deze release.

 

Let op: deze aanpassing kan vorderingen tot gevolg hebben.

Automatische herrekening 09-02

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-02 in MSG.

CAO Onderwijs

2022-09/28 CAO PO - Schonen eindejaarsuitkering

Voor de CAO PO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 09 geschoond in Gemal Direct Inrichting.

CAO Onderwijs

2022-09/29 CAO VO - Schonen eindejaarsuitkering

Voor de CAO VO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 09 geschoond in Gemal Direct Inrichting.

CAO provincies

2022-09/30 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel

Het volgende onderwerp schrijven we onder voorbehoud van definitieve publicatie van de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk.

 

Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2022-07 een salariswijziging, conform afspraak in de nieuwe CAO, zie deze release notes bij CAO Rijkspersoneel onderwerp “Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris”. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde bedragen per 2022-07 opgenomen in de programmatuur.

Indexatie vergoedingen / toelagen

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2022-07. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 

 • ambtstoelage commissaris van de Koning;
 • ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde;
 • vergoeding en onkostenvergoeding statenleden;
 • tegemoetkoming zkv statenleden;
 • etc.

Overige wijzigingen

Over de overige wijzigingen uit de nieuwe CAO Rijkspersoneel, zoals de eenmalige uitkering per december, zullen we je te zijner tijd weer informeren.

Actie

Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Zie ook circulaire BZK 2022-0000YYYYYY.

CAO Rijkspersoneel

2022-09/31 Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris

Voor de CAO Rijk is in de loop van juli een definitief akkoord bereikt voor een nieuwe CAO, met een looptijd van van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024. De aanpassingen hebben voor wat betreft Payroll Gemal onder ander betrekking op:

 

 • betaald ouderschapsverlof per 02-08-2022
 • salariswijzigingen en invoering CAO-minimumloon: eerste invoering conform CAO per 01-09-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022;
 • eenmalige uitkering: invoering per 01-12-2022;
 • hervorming verlofregelingen en RVU: invoering per 01-01-2023;
 • waarde IKB-uur: invoering per 01-01-2023;
 • roosterafspraken: invoering per 01-01-2024;
 • overig.

Met betrekking tot het betaald ouderschapsverlof: Het Sector Overleg Rijk heeft tijdens de onderhandelingen over de nieuwe CAO al afspraken gemaakt over betaald ouderschapsverlof, omdat wetgeving hiervoor immers al per 2022-08 inging. De aanpassingen voor Gemal zijn beschreven in release notes onderwerp "2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024".

 

Met betrekking tot de overige onderwerpen: we komen op deze onderwerpen terug wanneer de wijzigingen aan de orde zijn.

Loonafspraak salariswijzigingen per twk 2022-07

Conform CAO-afspraak zullen we in 2022-09, met terugwerkende kracht tot 2022-07, enkele salariswijzigingen doorvoeren (ook voor medewerkers inmiddels uitdienst). De salarisbedragen in de CAO Rijk 2022-2024 worden met eerst 2,5% plus daarna een bedrag van € 75,- verhoogd. 

 

NB De schaal PART van salarisregeling Rijk voor arbeidsbeperkten volgt de wettelijk minimumloonontwikkelingen en verandert dus niet met deze loonafspraken. Om te voorkomen dat hierbij ten onrechte aanvulling tot het CAO minimumloon plaatsvindt, moet je bij deze medewerkers (met terugwerkende kracht tot 2022-07) deze aanvulling blokkeren (invoercode 02940).

 

Er wordt een minimum uurloon van € 14,00 ingevoerd. Hierbij wordt bij het vaststellen van het minimum rekening gehouden met onderdelen van het IKB, niet zijnde het vakantiegeld waardoor een bodem in het salarisgebouw wordt gelegd van € 2016,00. (Het IKB bestaat uit 8% VT + 8,3% EJU + 0,07% voormalige vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding = 16,37% -/- 8% VT = 8,37%. Dit vertaalt zich dan als ((14,00 / 108,37) * 100) * 156 = afgerond 2016,00. We hebben dit bedrag met terugwerkende kracht opgevoerd in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462)

 

NB In de onderste salarisschalen 0001 t/m 0003 zijn de bedragen opgetrokken tot minimaal 2016,00 zodat er geen bedragen daaronder meer voorkomen.

Er zijn bedragen gekoppeld aan de loonafspraken Rijk (zie bijlage D van het akkoord). Daarvan hebben we  het minimumbedrag vakantietoeslag aangepast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206).

Automatische herrekening 09-08

Om de wijzigingen met betrekking tot het salaris door te voeren, zullen we voor de betreffende medewerkers een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening vermeld met reden 09-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

ACTIE

 • Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.
 • Blokkeer de CAO-aanvulling bij medewerkers verloond volgens schaal PART.

Meer informatie

[1] De code CAO (werkgevercode 03002 / invoercode 02317) voor Rijk in Gemal = 10, de code salarisregeling (werkgevercode 03003 / invoercode 02314) = 13.

CAO Sociaal Werk

2022-09/32 Generatiepact

Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, hebben we de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. In het geval van de cao sociaal werk dient hier ook de arbeidsmarkttoelage van 1,13% (uitvoercode 0631) aan te worden toegevoegd. Dit is ook vanaf deze release gerealiseerd.

 

Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken.

CAO UMC's

2022-09/33 Uitvoercode 01002

Het bleek dat uitvoercode 01002 correctie salaris niet was opgenomen in de grondslag van eindejaarsuitkering 3 (werkgevercode 55137). Dit hebben we aangepast met ingang van deze release.

 

Let op: deze aanpassing kan vorderingen tot gevolg hebben.

Automatische herrekening 09-02

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-02 in MSG.

CAO UMC's

2022-09/34 Typefout in salaristabel

Wij werden er op geattendeerd dat er een typefout zat in de salaristabel van de UMC's. Het betrof inpasnummer (90)15, die was gekoppeld aan schaal 6, anciënniteit 4. 

 

Deze typefout is inmiddels hersteld en er wordt een automatische herrekening aangestuurd. 
Als je in augustus de typefout zelf hebt hersteld door het correcte salarisbedrag op te geven als nominaal salaris, adviseren wij om deze maand weer de schaal/anciënniteit of inpasnummer op te geven, zodat het bedrag bij een volgende salarisverhoging meebeweegt. 

Automatische herrekening 09-11

De automatische herrekening is te herkennen aan reden 09-11 in MSG.

CAO VVT

2022-09/35 Reiskostencodes 26003 en 26004 geschoond

Zoals in de release notes van 2022-08 aangegeven, zijn de bedragen op werkgevercodes 26003 (Maximum bedrag reiskosten per periode) en 26004 (Bedrag franchise reiskostenvergoeding) geschoond vanaf deze release. Dit omdat er vanaf juli een nieuwe manier van reiskostenvergoeding is bepaald in de cao. 

 

Als je wilt weten wat je voor die nieuwe manier van reiskosten moet inrichten, verwijzen wij graag naar de release notes van 2022-07. 

Actie

Als je al bent overgeschakeld naar de nieuwe manier van reiskostenvergoeding, dan hoef je niets te doen. Anders dien je de reiskostenregeling in te richten, conform de instructie uit de release notes 2022-07/45.

CAO VVT

2022-09/36 Uitvoercode 01002

Het bleek dat uitvoercode 01002 correctie salaris niet was opgenomen in de grondslag van eindejaarsuitkering 1 (werkgevercode 55135). Dit hebben we aangepast met ingang van deze release.

 

Let op: deze aanpassing kan vorderingen tot gevolg hebben.

Automatische herrekening 09-02

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-02 in MSG.

CAO VVT

2022-09/37 herrekening 08-17 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

In de release notes van 2022-08/51 is beschreven dat werkgevercode 08003 betaling uren boven 100% op waarde 2 (uren boven 100% uitbetalen als uren meerwerk) was gezet. In de release notes hebben we nog niet vermeld dat we ook een herrekening hebben aangestuurd met reden 08-17 vanwege de wijziging op C-niveau. Deze herrekening is daarmee mogelijk zichtbaar op het verslag mutatie en signalen Gemal van de salarisverwerking van augustus.

CAO Waterschappen

2022-09/38 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel

Het volgende onderwerp schrijven we onder voorbehoud van definitieve publicatie van de wijzigingen (circulaires) voor bestuurders decentrale overheid als gevolg van de afspraken in de CAO Rijk.

 

Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2022-07 een salariswijziging, conform afspraak in de nieuwe CAO, zie deze release notes bij CAO Rijkspersoneel onderwerp “Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris”. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2022-07 opgenomen in de programmatuur.

Indexatie vergoedingen / toelagen

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor de voorzitter van het waterschap, leden dagelijks bestuur en algemene bestuursleden per 2022-07. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 

 • ambtstoelage voorzitter;
 • ambtstoelage (waarnemend) lid dagelijks bestuur;
 • vergoeding en onkostenvergoeding leden algemeen bestuur;
 • tegemoetkoming zkv leden algemeen bestuur;
 • etc.

Overige wijzigingen

Over de overige wijzigingen uit de nieuwe CAO Rijkspersoneel, zoals de eenmalige uitkering per december, zullen we je te zijner tijd weer informeren.

Actie

Vanaf 30 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Circulaire BZK kenmerk 2020-0000ZZZZZZ.

CAO Wet inschakeling werkzoekenden

2022-09/39 Wijziging minimumloon per 1 juli [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Alhoewel de regeling WIW is beëindigd, worden er nog medewerkers verloond op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW [1] alsnog de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. 

Automatische herrekening 08-19

In periode 08 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-19 in MSG.

Actie

Vanaf 9 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Ziekenhuizen

2022-09/40 Generatiepact

Zoals eerder in deze release notes aangegeven bij onderwerp 2022-09/7 Generatiepact, is de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau ingericht met de meest voor de hand liggende codes. Voor de cao ziekenhuizen, waar de grondslag eerder op C-niveau met dezelfde codes was ingericht, wordt vanaf deze maand ook het A-niveau gevolgd. 

 

Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken.

CAO Ziekenhuizen

2022-09/41 Nieuwe inrichting geconsigneerde pauze

Zoals in de release notes van 2022-08/53 al was aangekondigd, hebben we de inrichting omtrent de geconsigneerde pauze aangepast. Eerst werd er geadviseerd om deze te boeken op invoercode 01059, maar deze code is nodig voor de nachtaanwezigheidsdienst. 

 

Vanaf deze release dient de geconsigneerde pauze te worden ingevoerd op invoercode 01062. De bijbehorende werkgevercode (08144) is op 50% gezet, dezelfde inrichting als eerder bij werkgevercode 08142 (horende bij invoercode 01059). Deze laatste is aangepast naar 100%, zodat de geboekte nachtaanwezigheidsdiensten conform cao worden berekend. 

 

Uiteraard kan er van deze inrichting op W-niveau worden afgeweken. 

Actie

Eventuele HR-systemen en tijdsregistratiesystemen die een koppeling hebben met Gemal dienen op de nieuwe wijze van het boeken van de geconsigneerde pauze worden aangepast.

 

Automatische herrekeningen

2022-09/42 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

 

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

08-17

CAO VVT - herrekening 08-17 [1]

08-18

Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 3701908) [1]

08-19

Wijziging minimumloon per 1 juli [1]

09-02

CAO Kraamzorg/VVT/UMC - uitvoercode 01002

09-03

CAO Gehandicaptenzorg / Gezondheidscentra / Huisartsenzorg - Doorgeven verloonde uren UPA naar PFZW

09-04

Percentage over inpasnummer en doorwerking in grondslagen (change 3600947)

09-05

Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering (change 3716159)

09-06

Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919)

09-07

Ten onrechte negatieve uitruil

09-08

CAO Rijkspersoneel - Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris

09-09

CAO GGZ - Minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering

09-10

Uitvoercode 01302 korting BOSV uit maandgrondslag PFZW

09-11

Salaristabel UMC's

09-12

CAO GGZ - Balansbudget uit de grondslag arbeidsvoorwaardenbedrag

 

 

 

Medewerkers