Mijn Communities
Help

Releases Youforce Opleidingsmanagement

Sorteren op:
Nieuw Vooropleiding (Opleidingsniveau en -richting) Waarom Op basis van verzoeken uit het ideeën portaal van de community hebben we een nieuw rapport toegevoegd aan de standaardrapporten. Hoe Wij hebben het rapport Opleidingsniveau en -richting (Vooropleiding) opgenomen als een standaard rapport. Dit rapport is beschikbaar voor alle beheerders van een organisatie. Het toont een lijst van handmatig geregistreerde opleidingen voor medewerkers met een actieve dienstbetrekking.   Indien er geen vooropleiding is geregistreerd voor een medewerker, worden de dienstverbanden van de medewerker getoond met lege waarden voor de velden betreffende vooropleiding (Opleidingsniveau, Opleidingsrichting, Jaar en Beschrijving). Op deze manier kan dit rapport ook worden gebruikt om medewerkers te identificeren voor wie de vooropleiding nog niet is geregistreerd.     Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Opgeloste meldingen Verkeerd aantal dagen bij voorwerk (change #3563549) Melding Kolom bevat foutieve waarde. Oplossing De kolom Tijd over toont nu de juiste calculatie.   Jouw actie Geen actie noodzakelijk  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 14:37 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 356 Weergaven
Opgeloste meldingen Velden niet zichtbaar in Template editor 2.0 (change #3437601) Melding Het was niet mogelijk om trainingsovereenkomsten en deelnemerslijsten te genereren, omdat sommige velden niet werden getoond tijdens het genereren met behulp van de Template editor 2.0. Oplossing Ontbrekende velden voor sjablonen voor deze overzichten zijn nu beschikbaar bij gebruik van de Template editor 2.0. Actie Er is geen actie vereist.
Volledig artikel weergeven
19-05-2022 16:09 (Bijgewerkt op 19-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 411 Weergaven
Solved messages Wrong dates presented in report Training programmes followed and in the Education history (change #2256327) Message In the above-mentioned sections of Learning management wrong dates were presented. The main cause of this issues was related to employees with more employments in the Education history tab.  Solution After this release, the correct dates will be presented. Action No action required Delay in synchronization results of e-learning in Learning Management (change #3061416) Message It wil take some time to synchronize the results of an e-learning to Learning Management. During this period it is not recommended to restart an e-learning before synchronization is finished.   Solution To check on this synchronization we added the column E-learning current status to the Education history view. Training that were completed and reset will no longer appear in Education history. Only E-learnings with current statuses Passed and Completed are presented. Also, we have added a warning to wait for synchronization to the E-learning participation view.     Action No action is required.
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 15:02 (Bijgewerkt op 25-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 328 Weergaven
Opgeloste meldingen Verkeerde datums in rapport Gevolgde opleidingen en tab Opleidinghistorie op de pagina Medewerker details (change #2256327) Melding In de hierboven vermelde onderdelen van Opleidingsmanagement worden verkeerde datums gepresenteerd. De oorzaak voor deze fout is gerelateerd aan medewerkers die meerdere dienstverbanden hebben in de tab Opleidinghistorie. Oplossing Na deze release worden de juiste datums gepresenteerd. Actie Geen actie noodzakelijk Vertraging in de synchronisatie van resultaten van e-learnings in Opleidingsmanagement (change #3061416) Melding Het duurt even voordat de resultaten van e-learnings zijn verwerkt in Opleidingsmanagement. Tijdens deze periode adviseren wij niet een a-learning te herstarten totdat de resultaten zijn verwerkt in Opleidingsmanagement. Oplossing Om te kunnen controleren of deze synchronisatie heeft plaatsgevonden is de kolom E-learning huidige status toegevoegd aan de tab Opleidinghistorie. Opleidingen die zijn afgerond worden hier niet meer getoond. Ook is een waarschuwing toegevoegd om niet te vroeg te herstarten. Normaal vindt synchronisatie plaats binnen vijf minuten,   Actie Geen actie noodzakelijk
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 15:03 (Bijgewerkt op 25-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 406 Weergaven
Nieuw Wij horen graag jouw mening! Waarom Om onze producten en services te verbeteren horen wij graag jouw mening. Hoe Vanaf juli vragen we je in  de applicatie om feedback over Learning Management. Wat vind je van onze software? We stellen je één vraag en vragen indien van toepassing om een korte toelichting. Dit helpt ons om jouw ervaringen met en prioriteiten over onze producten beter in kaart te brengen.  Jouw antwoorden helpen ons toekomstige ontwikkelingen af te stemmen op gewenste inhoud en planning van nieuwe en verbeterde functies. De enquête is anoniem en wordt niet gedeeld buiten Visma | Raet. Bekijk hieronder een voorbeeld van een enquête. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 6/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 17:10 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 361 Weergaven
New We like to have your feedback! Why To improve our solutions we like to have your feedback on our products. How From July on we will be asking you for feedback on Learning Management within the application. What do you think of our software? We will ask you one question and request for a short elaboration if applicable. This will help us in getting a better understanding of your prioritie. In return it will  help us in aligning these priorities with the development and planning of improvements. The survey is anonymous and will not be shared outside of Visma | Raet. See an example of a survey below. Your action No action needed. Publishing Date : 6/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 17:08 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 260 Weergaven
Solved Messages Training history printout Excel format .XLS is not supported (#4471529) Message Training history printout Excel format .XLS is not supported. Solution The training history printout was generated in .XLS format, which is not supported by most applications. The printout is now generated in the .XLSX Excel file format. Assignment to a training course is not registered in the employee card (#11813086) Message Employees who are assigned to a training course cannot see the training in their employee card, even though the assignment is visible in the training session. Solution All the training courses assigned to the employee will now be visible in the Trainings section of the employee card. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 18:17 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 252 Weergaven
Opgeloste meldingen De Excel-indeling .XLS wordt niet ondersteund voor het afdrukken van de trainingsgeschiedenis (#4471529) Melding De Excel-indeling .XLS wordt niet ondersteund voor het afdrukken van de trainingsgeschiedenis. Oplossing De trainingsgeschiedenis is opgemaakt in .XLS-indeling, die niet wordt ondersteund door de meeste applicaties. De afdruk wordt voortaan gegenereerd in .XLSX-indeling. De toewijzing aan een training staat niet geregistreerd op de kaart van de medewerker (#11813086) Melding Medewerkers die zijn toegewezen aan een training kunnen deze training niet zien op hun kaart, ook al wordt de toewijzing wel weergegeven in de trainingssessie. Oplossing Alle trainingen waaraan een medewerker is toegewezen, zijn zichtbaar in het gedeelte Trainingen op de kaart van de medewerker. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 18:14 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 341 Weergaven
E-mail notification to the manager if an employee did not complete e-learning Why The manager wants to be notified if an employee did not complete e-learning. How We have created a possibility to automatically send an email if an employee fails an e-learning training. This can be enabled or disabled by the parameter setting Email to manager: e-learning not successfully completed by employee. If this setting is enabled, e-mail uses the learning management template Email manager: e-learning employee not successfully completed to create the email for the manager. The template subject and text of content can be changed by the administrator.     Solved Changes Decimal numbers are not supported in Adhoc training costs (change #1679539) Message Adhoc training costs cannot be registered with decimals. Solution  Now you can enter Adhoc training costs with decimals. We have also created this feature in all other related system areas such as: the learning budget functionality for employee and department the budget widget on the front page of learning management study contracts  Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 17:47 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 251 Weergaven
E-mailmelding aan manager wanneer een medewerker een e-learningtraining niet succesvol heeft afgerond Waarom Managers willen op de hoogte worden gesteld wanneer een medewerker een e-learningtraining niet succesvol heeft afgerond. Hoe We hebben de mogelijkheid ingebouwd om automatisch een e-mail te versturen wanneer een medewerker een e-learningtraining niet succesvol heeft afgerond. Deze optie kan worden in- en uitgeschakeld met de parameterinstelling E-mail aan manager: medewerker heeft e-learning niet succesvol afgerond. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt voor de e-mail de sjabloon E-mail manager: "e-learning niet succesvol afgerond door medewerker" van Opleidingsmanagement gebruikt om een e-mail op te stellen voor de manager. Het onderwerp en de inhoud van de sjabloon kan door de beheerder worden gewijzigd.     Opgeloste wijzigingen Decimale getallen worden niet ondersteund in Adhoc-trainingskosten (wijziging #1679539) Melding Bij het registreren van Adhoc-trainingskosten kunnen geen decimalen worden gebruikt. Oplossing  Je kunt nu decimalen gebruiken bij het registreren van Adhoc-trainingskosten. Deze functionaliteit is ook doorgevoerd in alle andere gerelateerde systeemgebieden, zoals: de functionaliteit voor budgetten van leereenheden voor medewerkers en afdelingen de budgetwidget op de startpagina van Opleidingsmanagement studiecontracten  Publishing Date : 1/27/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 17:22 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 338 Weergaven
Opgeloste meldingen Verbergen niet gevulde onderwerpen Melding Als werknemers zich aanmelden voor een training zien ze alle onderwerpen, zelfs als de bijbehorende velden niet zijn ingevuld. Oplossing In gevallen waarin het gedeelte voor trainingsdetails geen inhoud heeft, is deze inhoud verborgen, behalve voor de velden Beschrijving en Ingeplande sessies, die altijd zichtbaar zijn.   Oude presentatie Nieuwe presentatie De opleidingswidget voor medewerkers toont geen sessietijd voor meerdaagse sessies Melding De Medewerker widget toonde geen begin- en eindtijd voor de sessie van een meerdaagse trainingssessie. Oplossing Voor een meerdaagse training worden de sessiedatum, starttijd en eindtijd nu correct weergegeven. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 18:39 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
Modified and Improved Hide empty training description fields Message If employees apply for training, they see all the subjects even if the related fields are not filled. Solution In cases where training details sections do not have content, they are hidden, except for Description and Schedules sessions fields, which are always visible.   Old presentation New presentation Employee training widget shows incorrect session time for multi-day sessions Message The Employee widget did not show a session start time and end time for a multi-day training session. Solution For a multi-day training, session date, start time and end time is displayed correctly. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 18:36 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 242 Weergaven
Solved Changes Copy of e-learning training is saved as classical training  Message When an existing e-learning is copied, the copy is saved as a classical training. Solution After this release, creating a copy of the existing e-learning will lead to the copy being saved as e-learning. The widget Assigned training does not show the correct number of training programs (change11900933) Message When a user is logged in with the employee role, the Assigned section of the training data widget returns an incorrect number of training programs. Solution In the previous release, we introduced the change that the Assigned section of the employee training data widget only displays future training programs. However, the Assigned section showed the total number of training programs the employee was assigned for. After this release, the Assigned section returns the correct number of training programs. Training agenda printout functionality does return a system error (change 12287694) Message A system error is shown when the user is trying to create a training schedule printout. Solution After this release, the training agenda printout is available. After pressing the print button in the training agenda window, the printout version is shown. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:24 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 233 Weergaven
Opgeloste wijzigingen Kopie van e-learning wordt opgeslagen als klassikale opleiding Melding Als een bestaande e-learning wordt gekopieerd, wordt de kopie opgeslagen als een klassikale opleiding. Oplossing Vanaf deze release wordt bij het kopiëren van de bestaande e-learning de kopie opgeslagen als e-learning. De widget Ingedeeld laat niet het juiste aantal opleidingen zien (change 11900933) Melding Als een gebruiker is ingelogd met de rol medewerker, laat het onderdeel Ingedeeld van de widget voor opleidingsgegevens een onjuist aantal opleidingen zien. Oplossing In de vorige release hebben we de wijziging geïntroduceerd dat het onderdeel Ingedeeld van de widget voor opleidingen alleen toekomstige opleidingen laat zien. Dit onderdeel liet echter het totale aantal opleidingen zien. Vanaf deze release toont de widget Ingedeeld alleen toekomstige opleidingen zien. Afdrukfunctionaliteit opleidingsagenda geeft een systeemfout (change 12287694) Melding Er verschijnt een systeemfout als de gebruiker een opleidingsplanning af wil drukken. Oplossing Vanaf deze release is het mogelijk om opleidingsagenda's af te drukken. Wanneer de afdrukknop in het venster voor opleidingsagenda's wordt ingedrukt, wordt de afdruk nu wel weergegeven. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:23 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 358 Weergaven
Solved messages Preventing duplicating e-learnings (change #2019804) Message Learning Management created a new e-learning when the user accidentally used the action button Start e-learning on e-learning that was already started before. Solution If you click on the start button for e-learning that you have already started, the system presents a message and no duplicate is created. Also, we have added the columns E-learning current status and E-learning previous status to the My profile Education history page Action No action is required Last followed date not correct (change #2257280) Message The last successfully completed date for the e-learning was also based on passed or failed training. Solution The last successfully completed date is now presented only for previous training which was successfully completed. For example, an employee has a recurring e-learning "E-LearningTest" once per month. The employee has successfully passed training on 01/07/2018 and failed on 01/08/2018. The last followed date will be 01/07/2018, not 01/08/2018 as previously. Action No action is required Training status updates are being sent to expired employments after completion of the training (change #2019770) Message A status update message was sent to the expired employment.  Solution Learning management will now only update employments with non-expired employments. Action No action is required Publishing Date : 9/24/2021
Volledig artikel weergeven
24-09-2021 18:43 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Zichtbaarheid sessies van meerdaagse trainingen (change 1641097) Melding Niet alle sessies van meerdaagse trainingen worden in de start pagina van de medewerker getoond. Oplossing Op de startpagina van de medewerker worden nu alle sessies van huidige en toekomstige trainingen getoond. Publishing Date : 9/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 14:37 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 374 Weergaven
Modified and improved Visibility of multi-day training sessions (change 1641097) Message Not all sessions of a multi-day training are visible in the employee home page. Solution On the home screen of the employee, we will now show all sessions of the current and future training sessions. Publishing Date : 9/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-09-2019 14:34 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 235 Weergaven
Opgeloste meldingen Voorkomen van dupliceren van e-learnings (change #2019804) Melding Opleidingsmanagement creëert een nieuwe e-learning als de gebruiker per ongeluk de actieknop Start e-learning gebruikt voor een e-learning die al eerder was gestart. Oplossing Als je op de knop Start e-learning klikt voor een e-learning die je al eerder hebt gestart, geeft het systeem een melding en wordt er geen duplicaat aangemaakt. Ook hebben we de kolommen E-learning huidige status en E-learning vorige status toegevoegd aan Medewerker details. Actie Er is geen actie vereist Datum laatst gevolgde training niet correct (change #2257280) Melding De gepresenteerde datum van de laatste succesvol gevolgde e-learning was ook gebaseerd op een niet gevolgde of een niet succesvol afgesloten training. Oplossing De datum van laatste succesvol gevolgde datum wordt nu gebasseerd op de meest recente opleiding die succesvol is afgerond. Bijvoorbeeld, een medewerker heeft een periodieke e-learning "E-LearningTest" eens per maand. De medewerker heeft de training succesvol doorlopen op 01/07/2021 maar die van 01/08/2021 niet. In dit geval wordt als datum 01/07/2021 gepresenteerd en niet 01/08/2021 zoals voorheen. Actie Er is geen actie vereist Status updates van opleidingen worden aangeboden aan afgesloten dienstverbanden (change #2019770) Bericht Berichten over statusupdates werden aangeboden voor afgesloten dienstverbanden. Oplossing Opleidingsmanagement verwerkt updates alleen nog voor actieve dienstverbanden. Actie Er is geen actie vereist Publishing Date : 9/24/2021
Volledig artikel weergeven
24-09-2021 18:38 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 358 Weergaven
Opgeloste meldingen Verhogen maximaal aantal uren opleiding in Rapportagebeheer (change #2321978) Melding Het is niet mogelijk meer dan 99 uur voor een training te registeren. Oplossing Je kunt nu 100 uur en meer invoeren voor een training. Jouw actie Geen actie noodzakelijk Publishing Date : 11/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 17:14 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 355 Weergaven
Solved Changes Increase max. hours when setting up training (change #2321978) Message It was not possible to enter hours of the training for more than number '99'. Solution Now you can enter '100' and more hours. Your action No action required. Publishing Date : 11/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 16:43 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 274 Weergaven
Labels