Obligātās veselības pārbaudes

27-04-2021 12:49 (Atjaunots 05-07-2023)
  • 13 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 6277 Skatījumi

Obligāto veselības pārbaužu saraksts paredzēts obligāto veselības pārbaužu uzskaitei. Šajā rakstā apskatīsim, kā var ievadīt un izdrukāt OVP kartes un kādi sagatavošanās darbi nepieciešami, ja šo funkcionalitāti vēl neizmantojiet.

 

OVP kartes

 

Obligāto veselības pārbaudes karšu saraksts vienam konkrētam darbiniekam ir pieejams Personas kartītē.

 

Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes

 

OVP1.png

 

Obligāto veselības pārbaudes karšu saraksts visiem darbiniekam ir pieejams dokumentu sadaļā.

 

Dokumenti → Personāla uzskaite → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes

 

OVP2.png

 

Obligāto veselības pārbaužu sarakstā redzamās informācijas daudzums ir atkarīgs no sarakstam pielietotā filtra un izskata. 

 

Pirms OVP kartes ievades

 

1.solis: Klasifikatoru definēšana
2.solis: Darba stāža informācija

 

1.solis. Pirms OVP kartes veidošanas sistēmā jābūt izveidotiem klasifikatoriem Īpašie apstākļi un Veselībai kaitīgie darba vides faktori.

 

  •  Īpašie apstākļi (Pamatdati →Personāla uzskaite→Darba aizsardzībai→Īpašie apstākļi)

 

OVP13.png

 

  • Veselībai kaitīgie faktori. (Pamatdati→Personāla uzskaite→Darba aizsardzībai→Veselībai kaitīgie darba vides faktori)

OVP14.png

 

Pēc klasifikatoru izveides tie jāpievieno darbinieka personas kartiņā vai amata vietā.

 

Personas kartiņā:

 

OVP3.png

 

Amata vietā:

 

OVP21.png

 

2.solis. Lai OVP kartes izdrukā attēlotos darba stāža informācija, tā ir jāievada darbinieka personas kartītē (stāža veids – “iestādē”)

 

Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Personas lieta → Darba stāža informācija

 

OVP4.png

 

OVP kartes ievade

 

OVP kartes ievadi ir iespējams veikt:

 

  • atsevišķi vienam darbiniekam no darbinieka Personas kartītes Obligātās veselības pārbaudes sadaļas ( vai F2).

Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes

OVP5.png

 

  • vairākiem darbiniekiem no Obligāto veselības pārbaužu plāna

Atskaites → Personāla uzskaite → Darba aizsardzībai → Obligāto veselības pārbaužu plāns → Darbības → OVP karšu ģenerēšana iezīmētajiem darbiniekiem

 

OVP6.png

 

OVP kartes aizpildāmie lauki

 

OVP7.png

 

Numurs – OVP kartes numurs (aizpildās automātiski, ja dokumenta tipam ir piesaistīts numerators);

Persona – uz pārbaudi nosūtītās personas vārds, uzvārds;

Amats – aizpildās automātiski pēc vārda, uzvārda norādīšanas;

Administratīvā struktūrvienība – aizpildās automātiski pēc vārda, uzvārda norādīšanas;

OVP kartes izsniegšana – datums, kad izsniegta karte;

Atgriešana – kartes atgriešanas datums;

*Periods no; līdz  - periods, par kādu tiek veikta obligātā veselības pārbaude. Periods OVP kartē neparādīsies, ja konkrētā Horizon datubāzē ir veikti atbilstoši sistēmas uzstādījumi (Sistēma→Uzstādījumi→Uzskaites parametri→ Personāla uzskaite→Atspējots ķeksis "Pielietot periodu obligātajās veselības pārbaudēs"). Noklusēti perioda no-līdz lauki ir obligāti aizpildāmi, bet, ja šī informācija vēl nav zināma, tad OVP kartei ir nepieciešams nomainīt statusu uz “Sagatave”. Tad šie lauki vairs nebūs obligāti. Kad datumi ir zināmi, tad statusu jānomaina uz “Izpildīts” un datumus aizpilda.

Atzinuma izsniegšana – atzinuma izsniegšanas datums. Veidojot jaunu OVP dokumentu, šis lauks nav jāaizpilda. Tomēr brīdī, kad darbiniekam ir veikta obligātā veselības pārbaude,  ir jāveic izveidotās OVP kartes labošana un jāaizpilda atzinuma izsniegšanas datums. Datuma aizpilde ir nozīmīga tajos gadījumos, ja iestādē ir nepieciešama automātiska veselībai kaitīgo faktoru aizpilde nākamajās pārbaudes reizēs. Ņemot vērā katra kaitīgā faktora pārbaudes biežumu (kas var būt individuāls arī  konkrētam darbiniekam), veidojot jaunu OVP dokumentu, sistēma meklēs pēdējo OVP karti, kurā ir aizpildīts atzinuma izsniegšanas datums un aizpildīts attiecīgais veselībai kaitīgais faktors. Atbilstoši atzinuma izsniegšanas datumam un faktora pārbaudes biežumam, tiks noteikts nākamais konkrētā faktora pārbaudes termiņš. Ja OVP kartē būs norādīts tikai faktors un netiks aizpildīts atzinuma izsniegšanas datums, sistēma šādu dokumentu neņems vērā, jo uzskatīs, ka faktora pārbaude nav veikta līdz galam (nav saņemts ārsta slēdziens);

Nākamās pārbaudes datums – datums, kad jāveic nākamā veselības pārbaude. Informatīvs lauks, kas tiek aprēķināts konkrētā dokumenta izveides vai labošanas brīdī, ņemot vērā aizpildītos faktorus un to pārbaudes biežumu. Ja pēc dokumenta izveides un saglabāšanas darbiniekam tiek mainīts kāda faktora pārbaudes biežums,  tad jau saglabātajos dokumentos izmaiņas automātiski netiek veiktas. Izmaiņas tiek ņemtas vērā tikai labojot dokumentus un pārlasot informāciju vai veidojot jaunus dokumentus. Šis lauks var tikt izmantots kā atlases nosacījums pie dokumentu masveida ģenerēšanas, lai atfiltrētu darbiniekus, kuriem veikt dokumentu ģenerēšanu. Attiecīgi sistēmas lietotājam ir jāizvērtē, vai OVP dokumentos uzturēt aktuālu nākamās pārbaudes datumu, un, ja tas ir nepieciešams, tad gadījumos, kad darbiniekam tiek mainīts kāda faktora pārbaudes biežums, jāveic pēdējā OVP dokumenta labošana, liekot sistēmai pārrēķināt nākamās pārbaudes veikšanas datumu.

 

Lappuse Pamatinformācija

 

Lappusē pieejamos ievadlaukus aizpilda, kad darbinieks izgājis OVP.

OVP8.png

Arodslimībās sertificēta ārsta atzinums, ieteikumi – arodārsta atzinums, ieteikumi;

Atzīme par brillēm – atzīme, vai ir vajadzīgas brilles;

Piezīmes – teksts brīvā formā.

 

Lappuse Īpašie apstākļi

 

OVP9.png

Sarakstā tiek uzskaitīti īpašie darba vietas apstākļi, kas nosaka OVP biežumu.

 

Nospiežot pogu OVP15.png, sarakstam tiek automātiski pievienotas rindas ar īpašajiem apstākļiem, kas ievadīti amata vietā un personas datos.

Nospiežot pogu OVP16.png, sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa, kurā var manuāli ievadīt īpašos apstākļus, kolonnā Īpašie apstākļi ievadot datus no klasifikatora Īpašie apstākļi.

Poga OVP17.png- izdzēst izvēlētu ierakstu tabulā.

 

Lappuse Veselībai kaitīgie faktori

 

OVP10.png

Sarakstā tiek uzskaitīti veselībai kaitīgie faktori, kas nosaka OVP biežumu.

 

Nospiežot pogu OVP15.png , sarakstam tiek automātiski pievienotas rindas ar veselībai kaitīgajiem apstākļiem, kas ievadīti personas datos vai amata vietā. Lai sistēma korekti ielasītu atbilstošos faktorus, kartē ir jābūt aizpildītam darbiniekam un kartes izsniegšanas datumam. Atbilstošo faktoru atlasei sistēmā ir iestrādāts algoritms, pēc kura tiek noteikti tikai tie Veselībai kaitīgie faktori, kuri ir aktuāli noteiktajā periodā – kartes izsniegšanas datuma kalendārajā gadā.  Lai atlasītu faktorus, tiek ņemta vērā informācija par to, kādi faktori uz personu attiecas un to, kādi faktori iepriekš ir pārbaudīti (meklējot OVP kartes ar aizpildītu atzinuma izsniegšanas datumu).

 

Nospiežot pogu OVP16.png, sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa, kurā var manuāli ievadīt veselībai kaitīgos faktorus, kolonnā Kaitīgie faktori ievadot datus no klasifikatora Veselībai kaitīgie darba vides faktori.

 

Poga OVP17.png- izdzēst izvēlētu ierakstu tabulā.

 

Lappuse Darba devēja veiktie pasākumi

 

OVP11.png

Aizpilda, kad darbinieks izgājis OVP. Ievada datumu un apraksta veikto pasākumu

 

Obligāto veselības pārbaužu plāns

 

Atskaites → Personāla uzskaite → Darba aizsardzība → Obligāto veselības pārbaužu plāns

 

Šeit būs redzami ieraksti arī par darbiniekiem, kuriem nav uzģenerēta OVP karte.

 

Parametru logā laukā Laika periods gados no - līdz norāda laika posmu (gados), kurā plānotas OVP.

 

OVP12.png

 

Izskatā izliek nepieciešamās kolonnas. Ja atskaites izskatam ir uzdota kolonna Īpašie apstākļi un kaitīgie faktori, tad šī lauka pievienošana var palielināt ierakstu skaitu atskaitē (vienam darbiniekam var izveidoties vairāki ieraksti), ja vienam dokumentam ir pieejami vairāki kaitīgie apstākļi.

 

Caur Darbības ir iespēja ģenerēt OVP kartes.

 

OVP kartes drukāšana

 

OVP karti var izdrukāt izvēloties  un atzīmējot vajadzīgo OVP kartes veidu -> Drukāt.

Izvēloties OVP18.png, OVP karte parādīsies uz ekrāna.

Izvēloties OVP19.png , OVP karti drukās ar printeri.

Izvēloties OVP20.png , OVP karti ir iespējams eksportēt un saglabāt kā failu uz datora

 

Lai drukājot OVP kartes veidlapu, iegūtu vienu lapu (informācija uz vienas lapas no abām pusēm), drukājot printera uzstādījumos norāda atbilstošos parametrus.

 

Ja neesiet OVP funkcionalitāti lietojuši iepriekš, ir iespējams, ka sistēmā nav pieejama neviena OVP kartes izdruka. Tādā gadījumā iesakām izmantot OVP izdrukas no mūsu izdruku krātuves (Personāls  Dokumenti).

 

Lai piekļūtu atskaišu un dokumentu izdruku formu krātuvei, jums ir jābūt VISMA Horizon klientam. Ja esat reģistrējies Visma Community ar privāto e-pasta adresi, bet esat mūsu klients un nevarat zonai piekļūt, lūdzu, aizpildiet šo anketu un piekļuves tiesības tiks piešķirtas.

 

OVP un HoP

 

Ja lietojiet pašakalpošanās sistēmas Visma HoP personāla moduli, tad jums ir iespēja ievadīto OVP informāciju attēlot arī iestādes darbiniekiem un vadītājiem lietotnē HoP.

 

Sīkāk par šo funkcionalitāti variet lasīt šeit 

 

 

 

Komentāri
Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

Sveiki, 

Ko darīt šādā situācija? Īpašie un kaitīgie apstākļi ir ievadīti

19.08.png

 

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous
autors Anita Barbane

@Anonymous 

Stāža veidiem Īpašie un kaitīgie apstākļi jābūt tipam: Cits.

Vai tā ir?

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@Anita Barbane nesapratu, kur jābūt 'cits'? 

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@Anita Barbane Ievadot OVP darbiniekam īpašie un kaitīgie ir savadīti pēc šī apraksta, bet spiežot uz druku, metas tie paziņojumi, ka uzskaites parametros īpašie un kaitīgie nav norādīti. Bet ejot uz parametriem, tur nav ko izvēlēties, rādās tukšas ailes.

Ieva Juraševska
ACTIVE CONTRIBUTOR *
autors Ieva Juraševska

@Anonymous Kāda OVP izdruka tiek izmantota? Izdrukā var izmantot gan šos stāžus, gan arī vienkārši stāžu iestādē. Ja izmanto šos stāžus, tad pie stāžu veidiem ar tipu "Cits" jākonfigurē šie divi stāžu veidi,  un tad jāpiesaista uzskaites parametros un jāpiesaista darbiniekam.

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@Ieva Juraševska un @Anita Barbane nu ir viss kārtībā, beidzot sapratu par kādu 'cits' iet runa😅 Salaboju, un viss rādās tagad. Paldies Jums 😊

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

Tātad, tie kuri nesaprata kopā ar mani. 😊

Lai nebūtu tas paziņojums pie drukāšanas, pie stāžu veidiem Tips jābūt: Cits.

Un uzskaites parametros varēsiet norādīt stāža veidu. 

20.08.png

Ieva Juraševska
ACTIVE CONTRIBUTOR *
autors Ieva Juraševska

@Anonymous Stāža veidam "Stāžs uzņēmumā" gan nevajadzētu mainīt tipu uz "Cits". Var izveidot šādu jaunu stāža veidu OVP, pievienot uzskaites parametros un pēc tam noņemt aktivitātes pazīmi:

OVP.png

LieneAlekse
CONTRIBUTOR *
autors LieneAlekse

Labdien,

Sakiet, lūdzu, kur var ievadīt šos Tipus? Vai caur sadaļu SISTĒMA?

Kaitīgos faktorus un īpašos faktorus esam savadījuši!

LieneAlekse_0-1634720494343.png

 

Ieva Juraševska
ACTIVE CONTRIBUTOR *
autors Ieva Juraševska

Labdien, @LieneAlekse !

Tipus var definēt Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi - Obligātās veselības pārbaudes karte:

Ievavalde_0-1634725451946.png

 

LoretaD
CONTRIBUTOR *
autors LoretaD

Labdien, 

kur varētu būt problēma, ja cilvēkam ir savadīti Īpašie apstākļi, taču ģenerējot OVP karti, šie apstākļi tāpat ir manuāli tam pašam cilvēkam jāievada?

Vai nav iespēja, ka šie Īpašie apstākļi ielasās jau no personas kartiņā ievadītā? Vai tiešām ģenerējot OVP karti viss jāvada atkal?

 

Ieva Juraševska
ACTIVE CONTRIBUTOR *
autors Ieva Juraševska

@LoretaD Pirmo reizi ģenerējot OVP karti darbiniekam, personas kartiņā vai pie amata vietas ievadītie Īpašie apstākļi un Veselībai kaitīgie faktori jāpievieno, spiežot šo pogu:

Ievavalde_0-1692252158703.png

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām