Mijn Communities
Help

Vooraankondiging jaarovergang 2022-2023

14-12-2022 15:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 917 Weergaven

1. Aanpassingen wet- en regelgeving

1.1 Inleiding

In deze Vooraankondiging vind je informatie over de aanpassingen in Payroll Business voor de jaarovergang van 2022 naar 2023. De meeste functionele aanpassingen zijn opgenomen in eerdere releases van Payroll Business vanaf de release van oktober. De overige functionele aanpassingen zijn beschikbaar na de januari release.

Aandachtspunten

 • In deze Vooraankondiging vind je de definitieve informatie over de aanpassingen voor de jaarovergang.
 • Als er naderhand aanvullingen zijn op de informatie in deze Vooraankondiging, vermelden we deze in de Release notes van januari 2023.
 • Diverse wettelijke wijzigingen voor 2023 hebben we al in oktober, november en december in Payroll Business doorgevoerd, om de jaarovergang zo makkelijk mogelijk te maken.
  In deze Vooraankondiging vatten we alle zaken nog eens samen, zodat je alles op een plek kunt raadplegen.

Nieuwsbrief Belastingdienst
Zie voor de wijzigingen in wet- en regelgeving ook de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst die je kunt downloaden van www.belastingdienst.nl .

1.2 Arbeidskorting

De arbeidskorting voor lagere inkomens gaat in 2023 omhoog naar € 5.052.

De arbeidskorting voor de hogere inkomens wordt afgebouwd. Als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 37.691 per jaar, wordt de arbeidskorting in 2023 verminderd met 6,510% van dit inkomen. De arbeidskorting is € 0 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking € 115.292 of hoger is. 

1.3 Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 3.070.

De algemene heffingskorting kent een inkomensafhankelijke afbouw. Bij een jaarinkomen boven het grensbedrag € 22.660 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met een percentage van 6,095% en is volledig afgebouwd vanaf het inkomen € 73.031. 

Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja staat.

1.4 Ouderenkorting

De ouderenkorting wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 1.835.

De ouderenkorting kent een inkomensafhankelijke afbouw. Deze begint bij een jaarinkomen dat meer bedraagt dan € 40.888 en is 15%. Het maximale bedrag van de afbouw bedraagt eveneens € 1.835

Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Loonheffingskorting op Ja staat en de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

1.5 Bijzondere beloningen

Voor het berekenen van de loonheffing voor bijzondere beloningen

De al bestaande tabellen voor de bijzondere beloningen zijn aangepast aan de cijfers van 2023.

1.6 Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 820.

Dit bedrag bestaat uit de volgende vier heffingscomponenten:

 • loonbelasting
 • premie AOW
 • premie Anw
 • premie Wlz.

Het bedrag € 820 geldt voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd die over de eerste tariefschijf de gecombineerde loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn verschuldigd.

Dat betekent dat er één of meer heffingscomponenten moeten worden geëlimineerd als de medewerker of de uitkeringsgerechtigde zijn loon geniet:

 • vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de AOW leeftijd bereikt (de AOW-component)
 • in een herleidingssituatie (één of meer van de vier componenten)
 • bij wonen in het buitenland (de loonbelastingcomponent)

Payroll Business berekent het juiste bedrag aan Jonggehandicaptenkorting. Hiervoor hebben wij in de referentietabel Loonheffing jonggehandicaptenkorting de bedragen van 2023 opgenomen.

Payroll Business berekent deze korting automatisch, als bij de medewerker in het scherm Loonheffingen de Jonggehandicaptenkorting op Ja staat. 

1.7 Minimumloon 

De leeftijdsafhankelijke Minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2023 zijn toegevoegd aan de referentietabel.

De Minimumloon indicatie 1 = Standaard
De Minimumloon indicatie 2 = Beroepsbegeleidende leerweg

Voor de medewerkers van de Beroepsbegeleidende leerweg zijn afwijkende minimumlonen van toepassing.

 

Minimumloon indicatie* Leeftijd* Maandbedrag Weekbedrag Dagbedrag
1 015 580,30 133,90 26,78
1 016 667,35 154,00 30,80
1 017 764,10 176,35 35,27
1 018 967,20 223,20 44,64
1 019 1160,65 267,85 53,57
1 020 1547,50 357,10 71,42
1 021 1934,40 446,40 89,28
2 018 880,15 203,10 40,62
2 019 1015,55 234,35 46,87
2 020 1189,65 274,55 54,91

1.8 Percentages en parameters Sociale Verzekeringen

Maximum premieloon
Het maximum premieloon is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 66.956, was in 2022 € 59.706.

Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds laag
Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verlaagd naar 2,64%, was in 2022 2,70%. Als er sprake is van een uitkering, moet deze tegen het lage percentage worden berekend. De looncomponenten die betrekking hebben op de uitkering, moet je koppelen via Instellingen > Grondslag > Looncomponenten Awf uitkering / Aof uitkering. 

Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds hoog
Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verlaagd naar 7,64%, was in 2022 7,70%.

Premie Arbeidsongeschikheidsfonds laag
Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verlaagd naar 5,82%, was in 2022 5,49%.

Premie Arbeidsongeschikheidsfonds hoog
Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 verhoogd naar 7,11%, was in 2022 7,05%. Als er sprake is van een uitkering, moet deze tegen het hoge percentage worden berekend. De looncomponenten die betrekking hebben op de uitkering, moet je koppelen via Instellingen > Grondslag > Looncomponenten Awf laag / Aof uitkering. 

Premie Wet Kinderopvang (WKO)
Dit premiepercentage is per 1 januari 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022 en is 0,50% gebleven.

Premie werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet (laag)
Het percentage voor de premie werknemersbijdrage ZVW is per 1 januari 2023 verlaagd naar 5,43%; in 2022 was dit 5,45%.

Premie werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (hoog)
Het percentage voor de premie werkgeversheffing ZVW is per 1 januari 2023 verlaagd naar 6,68% ; in 2022 was dit 6,70%.

Vrije vergoeding per kilometer(reiskosten)
Het bedrag dat je aan vrije vergoeding mag geven voor reiskosten, is per 1 januari 2023 verhoogd naar 0,21 cent per kilometer; t/m 2022 was dit 0,19 cent per kilometer.

Vrije vergoeding per thuiswerken
Het bedrag dat je aan vrije vergoeding mag geven voor thuiswerken is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,15 ; t/m 2022 was dit € 2,00.

1.9 Premie Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW)

Het percentage voor de premie PAWW is per 1 januari 2023 verlaagd  naar 0,15%; in 2022 was dit 0,20%.  

1.10 Loonheffing – verschil

Ook dit jaar zit er, net als vorig jaar, mogelijk een verschil in de loonheffing die is berekend in de salarisadministratie en de belasting die een medewerker moet betalen op basis van de inkomstenbelasting. Dit verschil wordt veroorzaakt door de opbouw en de afbouw in de arbeidskorting, de algemene heffingskorting en de ouderenkorting, waarbij bij de bijzondere beloningen onvoldoende rekening wordt gehouden in de loonberekening.

Dit is geen fout in de salarissoftware, maar is wettelijk zo vastgesteld.

2. Pensioenwijzigingen 2023

2.1 Uniforme Pensioen Aangifte

Pensioenfondsen die overstappen op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

In voorgaande jaren hebben steeds meer pensioenfondsen de overstap gemaakt naar de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). In 2023 zijn er echter GEEN fondsen die de overstap maken naar de UPA maken. Vanaf 2024 gaat ook de PMT zich aansluiten bij deze generieke en uniforme pensioenaangifte.

Regelingen die voor 2023 worden toegevoegd / verwijderd

Voor 2023 worden er vanuit de diverse pensioenregelingen en CAO's een aantal regelingen verwijderd en toegevoegd. Hieronder vermelden we de wijzigingen per fonds.

2.2 UPA 2023 - Wijziging in de Verlofsoorten

Betaald ouderschapsverlof

Als er sprake is van betaald ouderschapsverlof moeten vanaf 2023 de uren en de nieuwe code BOV worden opgenomen in de UPA.

Hoe

Wij hebben dit met ingang van 2023 aangepast in Payroll Business, zodat dit automatisch wordt bepaald als in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de uren betaald ouderschapsverlof 1 of 2 of het percentage betaald ouderschapsverlof 1 of 2 worden opgegeven. De opgegeven uren en de code BOV worden dan automatisch doorgegeven in de UPA.

Levensloopverlof

Instellingen > Berekening > Grondslag

Wij hebben de grondslag UPA - Uren Levensloopverlof verwijderd, omdat deze vanaf 2023 niet meer van toepassing is.

Actie

Er is geen actie nodig.

2.3 UPA 2023 - Generatiepact Indicatie doorgeven

Waarom

Als er sprake is van Generatiepact moet hiervoor vanaf 2023 een indicatie worden opgenomen in de UPA.

Hoe

Standaard wordt er vanuit de UPA in de aanlevering een indicatie Nee (N) verwacht. Deze moet altijd aanwezig zijn. Als er sprake is van een Generatiepact dat van invloed is op de berekening, moet er Ja (J) worden doorgegeven.

Voor het doorgeven van de juiste indicatie kijkt Payroll Business of er in de pensioenregeling bij betreffende medewerker in de arbeisvoorwaarden Generatiepact op Ja staat

Actie

Er is geen actie nodig. Standaard wordt in de kolom Generatiepact een N (nee) meegegeven, zoals de gegevensspecificatie voorschrijft. Staat in een arbeidsvoorwaarde Generatiepact op Ja, dan wordt in het UPA-bericht automatisch een J meegegeven.

2.4 Wijzigingen APG

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Periodieke Interface APG

Voor APG zijn er een aantal wijzigingen voor 2023:

APG ABP

Voor het pensioenfonds ABP stopt het product VPL. Met ingang van 2023 wordt dit product niet meer doorgegeven in de APG-aangifte.

Burgerservicenummer 0 toegestaan

Voor een aantal APG-pensioenfondsen was het niet toegestaan om voor het burgerservicenummer de waarde 0 aan te leveren. Omdat in sommige gevallen het aanvragen en verkrijgen van een burgerservicesnummer meer tijd in beslag neemt, is dit verruimd en zal de APG aangifte niet meer geweigerd worden. 

Als er voor een medewerker geen burgerservicenummer bekend is, moet je vanaf 2023 in het scherm Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) bij het veld Burgerservicenummer de waarde 000000000 (9 nullen) vastleggen. 

Zodra het burgerservicenummer bekend is, kun je dit voor de eerstvolgende aangifte corrigeren. 

Betaald ouderschapsverlof

Medewerker > Arbeidsrelatie > Interfaces > APG interface

Voor de medewerkers die gebruik maken van Betaald ouderschapsverlof verwacht APG vanaf 2023 de verbijzondering Onbetaald verlof werknemer.

Dit geef je op bij de betreffende APG-interface in het veld APG Verbijzondering inkomstenverhouding, kies Onbetaald verlof

3. Aanpassingen Payroll Business 2023

3.1 Awf bij uitkeringen gewijzigd per 2023

Waarom

Als de werkgever een uitkering van het UWV aan de werknemer uitbetaalt, moet over de uitkering de Awf laag premie worden afgedragen aan de Belastingdienst. Als de uitkering en het reguliere inkomen via één inkomstenverhouding worden uitbetaald, stond de Belastingdienst tot 2023 toe om de Awf laag premie bij de Awf premie hoog/laag of herzien van het reguliere inkomen op te tellen en zo ook de aanwas premieloon laag bij aanwas premieloon hoog/laag of herzien.

Vanaf 2023 moet de premie over de uitkering apart worden aangeleverd in de loonaangifte. Voor de uitkering zijn in de loonaangifte de velden Awf premie uitkering en Awf aanwas premieloon uitkering toegevoegd.

Hoe

Over alle looncomponenten die je in de grondslag Looncomponenten Awf uitkering / Aof uitkering plaatst, wordt vanaf het afrekeningsjaar 2023 de Awf premie uitkering (percentage van Awf laag) en Awf aanwas premieloon berekend en op correct aangeleverd in de loonaangifte vanaf 2023.

 • Menu Instellingen > Berekening > Grondslag.
 • Selecteer de grondslag Looncomponenten Awf uitkering / Aof uitkering.
 • Plaats de uitkerings(sub)looncomponenten in de grondslag.

Actie

Plaats de looncomponenten die betrekking hebben op een uitkering in de grondslag zoals hierboven is beschreven.

3.2 Jaarlijks controleren en aanpassen op basis van beschikking Belastingdienst

Waarom

Ieder jaar ontvang je medio november van de Belastingdienst een beschikking waarin staat of jouw organisatie voor het eerstvolgende jaar (nu dus 2023) wordt beschouwd als kleine werkgever, middelgrote werkgever of grote werkgever. Ook vind je in deze beschikking de nieuwe percentages van de Werkhervattingskas die voor jouw onderneming van toepassing zijn. 

Actie

Controleer op basis van de beschikking of deze gegevens voor het komende jaar correct zijn vastgelegd. 

 • Ga naar Instellingen > Berekening > Gegevens UWV.
 • Controleer of in het veld Keuze Aof premie laag / hoog berekenen de juiste waarde is ingevuld per 1-1-2023.
 • Leg de nieuwe percentages voor de Werkhervattingskas uitgesplitst vast in de velden ZW flex perc werkgever en WGA perc werkgever; als u de helft van de WGA premie verhaalt op de medewerker vul dan ook het percentage in bij het veld WGA perc werknemer.

3.3 Reden uit dienst en Reden einde arbeidsverhouding

Waarom

Tot nu toe was je bij het vastleggen van een uitdiensttreding verplicht om ook een reden op te geven. In de loonaangifte werd dit doorgegeven in de rubriek Reden einde arbeidsovereenkomst.

Vanaf 2023 is het verplicht om bij elke wijziging waarbij er een nieuwe inkomstenverhouding onstaat, ook een reden op te geven waarom het oude IKV-nummer eindigt.

In de praktijk betekent dit, dat ook als de medewerker niet uit dienst gaat, maar er om een andere reden een nieuwe inkomstenverhouding onstaat, je altijd een reden moet opgeven waarom de oude inkomstenverhouding eindigt.

In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2023 is de naam van deze rubriek daarom gewijzigd naar Reden einde arbeidsverhouding. Tevens is de lijst met redenen uitgebreid; zie de aparte uitleg hieronder over de gewijzigde coderingen.

Hoe

Medewerker > Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie
Medewerker > Medewerker > Arbeidsrelatie

De lijst met Redenen is uitgebreid, zie de aparte uitleg hieronder over de coderingen. De manier van werken blijft hetzelfde.

Medewerker > Contract > Arbeidscontract

Aan dit scherm is het veld Reden einde arbeidsverhouding toegevoegd. De waardenlijst hiervan bevat uitsluitend de wettelijke coderingen. 

In de meeste gevallen hoef je dit niet in te vullen: het veld wordt automatisch gevuld met de waarde van Reden uit dienst, zodra je een medewerker uit dienst meldt:

 • Het maakt daarbij niet uit of de uitdiensttreding wordt vastgelegd in HR Core, in Payroll Business of via een externe applicatie.
 • Als jouw organisatie voor Reden uitdienst een eigen waardelijst heeft vastgesteld, is er ook een conversietabel ingericht om de juiste wettelijke reden vast te kunnen stellen.
 • Ook als je een stagiair via de workflow Stagiair wordt medewerker wijzigt naar een normale medewerker, hoef je niets speciaals te doen: Reden einde arbeidsverhouding wordt dan automatisch gevuld met de waarde: 99 - Een andere, hiervoor niet genoemde reden.

Alleen als het IKV-nummer wijzigt terwijl de medewerker in dienst blijft, is het voortaan nodig om ook de reden op te geven waarom de oude inkomstenverhouding eindigt. Voorbeelden van deze situaties heeft de Belastingdienst toegelicht in de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen.

Actie

In de meeste gevallen is er geen actie nodig:

 • Het reguliere proces voor uitdiensttredingen wijzigt niet, daarvoor kun je Reden uit dienst blijven gebruiken.
 • Als je stagiairs omzet naar medewerker via de wizard Stagiair wordt medewerker is er eveneens geen actie nodig, er wordt automatisch een reden vastgelegd.
 • Alle uitdiensttredingen die eerder al zijn vastgelegd op of na 1-1-2023 krijgen tijdens het opleveren van de release automatisch ook de juiste Reden einde arbeidsverhouding. Dit zul je als mutatie in het mutatieverslag tegenkomen.

Er is wel actie nodig:

 • Als je in 2023 nog een nabetaling doet op uitdiensttredingen vóór 1-1-2023. Leg in dat geval met ingangsdatum 1-1-2023 in het scherm Arbeidscontract alsnog een Reden einde arbeidsverhouding vast, doe je dit niet, dan wordt de loonaangifte 2023 afgekeurd.
 • Als je het nummer IKV wijzigt, omdat de aard van de arbeidsverhouding wijzigt terwijl de medewerker in dienst blijft, leg dan voortaan tegelijk met het nieuwe IKV-nummer ook een Reden einde arbeidsverhouding vast.
 • Als je het nummer IKV wijzigt in een externe HR-applicatie of bijvoorbeeld in Self Service, dan is het nodig om het scherm of het formulier uit te breiden met Reden einde arbeidsverhouding.

3.4 Coderingen voor Reden einde arbeidsverhouding

Vanaf 2023 hebben de Belastingdienst en de Uniform Pensioenaangifte (UPA)  de code reden einde arbeidsverhouding verder uitgebreid. Dit betekent dat de lijst per 2023 weer verandert. We hebben deze lijst met ingang van de release van november toegevoegd, zodat eventuele uitdiensttredingen in de toekomst al zijn aangepast voor 2023 en dit in de aangifte goed wordt doorgegeven. 

Wijzigingen

Er zijn ten opzichte van het afgelopen jaar geen waarden gewijzigd. Wel is een aantal omschrijvingen aangepast en zijn er vier nieuwe redenen bijgekomen:

 • 50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid
 • 51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering
 • 91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever
 • 92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever

Ook is er een nieuw signaal bijgekomen: L2307. De informatie over dit signaal vind je verderop bij Wijzigingen in signaleringen 2023: Waarschuwingen

Hoe

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel

Als je gebruik maakt van eigen redenen uit dienst, moet je per 2023 de conversietabel als volgt aanpassen: wijzig alle waarden die verwijzen naar 80 en/of 81 naar 05 en 06. Als je dit niet tijdig doet en er wordt bij een uitdiensttreding toch een van de codes 80 of 81 gebruikt, dan maakt Payroll Business de aangifte niet aan.

Actie

 1. Gebruik je de waardenlijst van de Belastingdienst op Landniveau, dan hoef je niets te doen.
 2. Gebruik je de conversietabel, pas deze dan aan zoals hierboven beschreven.
 3. Denk eraan dat als je deze waardes aanlevert vanuit een ander HR-systeem, je in dat systeem ook de betreffende validatiewaarden moet aanpassen.

Ga je vanaf 2022 de officiële lijst van de Belastingdienst gebruiken, dan moet je per 2023 bepaalde zaken verwijderen of uitzetten, dit doe je als volgt:

 • Verwijder de eigen gemaakte waardenlijst. Dit doe je via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst.
 • Zorg ervoor dat er geen conversietabel met redenen uit dienst meer is gekoppeld. Dit doe je als volgt.
  Ga naar Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Interface Loonaangifte en maak het veld Conversietabel reden uitdienst leeg.

3.5 Soort Inkomen

Vanaf 2023 heeft de Belastingdienst de omschrijving van waarde 31 van het Soort inkomen veranderd:

Nieuwe omschrijving per 2023 Oude omschrijving 

31: ZW- en WAZO Uitkeringen

31: ZW-uitkeringen

Actie

Medewerker > Contract > Arbeidscontract

Je hoeft niets te doen. De omschrijving wordt automatisch aangepast. De waarde in de interfaces blijft gelijk.

3.6 CAO Codes

Vanaf 2023 heeft de Belastingdienst een aantal CAO's afgesloten. Dit betekent dat de onderstaande CAO's niet meer worden verstuurd naar de Belastingdienst. Hiervoor hebben wij de omschrijvingen van de CAO's aangepast met de omschrijving: vervallen per 1-1-2023.

Actie

Medewerker > Contract > CAO Code en Afwijkende CAO code

Je hoeft niets te doen. Uit analyse is gebleken dat geen van deze CAO codes in Payroll Business in gebruik zijn.

3.7 Rapportages aangepast

Waarom

Vanwege de nieuwe AWF-premie, Uitkering hebben we de relevante rapportages daarop aangepast.

Hoe

Rapporten > controle > Controle overzicht loonaangifte
Rapporten > controle > Verzamelloonstaat

We hebben per 2023 aan deze rapporten de nieuwe velden toegevoegd.

In het Controle overzicht loonaangifte zijn dit de velden: Aanwas uitkering AWf en Premie uitkering AWf

In de Verzamelloonstaat is dit het veld: AWF premie uitkering

Actie

Er is geen actie nodig. 

4. Wijzigingen in signaleringen 2023

4.1 Fouten

Code 2022

Code 2023

Signaal

Nieuwe Tekst

0054 0054 0054 - Bij Soort inkm 18 hoort Aard arbeidsverh 18 Als het veld  Soort inkomen  de waarde 18 (Wachtgeld uitgekeerd door overheid) bevat,
dan moet het veld  Aard arbeidsverhouding  ook de waarde 18 (Publiekrechtelijke aanstelling) hebben.
0060 0060 0060 - Verz.situatie Zvw G niet correct toegepast

Als het veld  Verzekeringssituatie Zvw  de waarde G (Niet verz pl buitenl artiest of beroepssp) bevat,
dan moet het veld  Loonheffingstabel  de waarde 5 (Buitenlandse artiesten en beroepssporters) hebben.

Als het veld Loonheffingstabel de waarde  5 (Buitenlandse artiesten en beroepssporters) bevat,
dan moet het veld  Verzekeringssituatie Zvw  de waarde G (Niet verz pl buitenl artiest of beroepssp) hebben. 

0061 0061 0061 - Verz.situatie Zvw H niet correct toegepast

Als het veld  Verzekeringssituatie Zvw  de waarde H (Wel verz pl geen tarief toegepast is binn art) bevat,
dan is bij het veld  Loonheffingstabel  alleen de waarde Binnenlandse artiesten toegestaan.

Als het veld   Loonheffingstabel  de waarde 4 - Binnenlandse artiesten bevat,
dan moet het veld Verzekeringssituatie Zvw
 de waarde H (Wel verz pl geen tarief toegepast is binn art) hebben.

1406 1406

1406 - Soort ink 43 dan Alimentatie in uitk verpl

Als het veld Soort inkomen de waarde 43 Uitkering kader Participatiewet (voorheen WWB) bevat,
dan moet het veld Alimentatie in uitkering ook een waarde hebben.
1407 1407

1407 - Soort ink 43 dan bedr Rechtstr alim verpl

Als bij het veld Soort inkomen de waarde 43 (Uitkering kader Participatiewet (voorheen WWB)) is ingevuld,
dan moet het veld Rechtstreekse alimentatie ook een waarde hebben.
1612 1612 1612 - Fase ind F en Z verpl bij Aard arb.verh 11 Als Aard arbeidsverhouding gelijk is aan 11,
dan moet het veld Fase indeling F en Z een waarde hebben.
2204 2204

2204 - Controleer Geb.datum met de Datum indienst

Als een medewerker bij aanvang van het dienstverband jonger is dan 12 jaar,
dan mag het veld Soort inkomen niet de waarde 24, 53 of 55 t/m 63 hebben.
2216 2216 2216 - Datum uitdienst is niet gevuld

Als het veld  Soort inkomen  de waarde 11, 13, 15, 18, 31, 32, 33, 38, 39, 40 of 46 heeft

en  de medewerker is verzekerd voor (één of meer) sociale verzekeringen (ZW, WW, WAO/IVA/WGA)
en  het veld  Aard arbeidsverhouding  is ongelijk aan 06: Musicus / artiest
en het Fiscaal loon (Loon voor LB en Premieheffing) is ongelijk aan 0,

dan mag het SV loon niet 0 zijn.

2224 2224 2224 - Indicatie jaarurennorm niet aanleveren Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53  of  62,
dan moet het veld Indicatie Jaarurennorm leeg zijn.

4.2 Waarschuwingen

Code 2022 Code 2023 Signaal Toelichting
- 2301 2301 - Verzekeringssituatie ZVW is onjuist Als het eerste cijfer van de Code loonheffingstabel 0, 3 of 7 is, of deze code is 226 en er is geen einddatum aangeleverd,
dan moet het veld Verzekeringssituatie Zvw de waarde K, L, M of N hebben.
- 2305 2305 - Aard arbeidsverhouding moet 11 zijn

Als Soort inkomen gelijk is aan 15 en Fase indeling F&Z is 1 of 17,
dan moet Aard arbeidverhouding de waarde11 hebben.

- 2307 2307 - Aard arb.verh. icm reden uitdienst ongeldig

Als (code soort inkomstenverhouding niet is aangeleverd met 18 of 83), dan (mag Code reden einde arbeidsverhouding niet aangeleverd zijn met 50 of 51)

- 2337 2337 - Premieloon Aof laag, hoog, uitk moet 0 zijn Als de persoon de AOW-leeftijd uiterlijk op Datum aanvang tijdvak heeft bereikt, 
dan moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag gelijk zijn aan 0
en moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog gelijk zijn aan 0
en moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering gelijk zijn aan 0
- 2340 2440 - Aanwas cum prremieloon AOF hoog moet 0 zijn Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk is aan 11, 13, 15, 18 en 53,
dan moet Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog gelijk zijn aan 0

 

Medewerkers