Mine områder
Hjelp

Langtidssykefravær - Hva skjer etter maksdato for sykepenger?

av Anonymous (Oppdatert ‎17-06-2021 08:15 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hva skjer når arbeidstaker er syk utover maksdato for sykepenger? Vi gir deg en oversikt over noen av de vanligste spørsmålene arbeidsgiver har i en slik situasjon.

 

Må arbeidstaker dokumentere fraværet sitt?

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker dokumenterer at fraværet er gyldig også etter at maksdato for sykepenger er nådd. I slike tilfeller foreligger det imidlertid ingen krav til hvordan fraværet skal dokumenteres, og det vil derfor være tilstrekkelig med en eller annen form for bekreftelse på at fraværet er gyldig. Arbeidsgiver vil mao. ikke kunne kreve at arbeidstaker leverer sykmelding dersom arbeidstaker har levert en annen form for dokumentasjon for fraværet.

 

Har arbeidsgiver fortsatt oppfølgingsansvar?

Arbeidsgivers særlige tilretteleggingsplikt for arbeidstaker som har fått redusert sin arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade gjelder også etter maksdato for sykepenger. Det betyr at arbeidsgiver så langt det er mulig skal vurdere og iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde arbeidet sitt.

 

Som i det første sykepengeåret er det også ved den videre oppfølgingen viktig at arbeidsgiver skriftlig dokumenterer de tiltak som er gjennomført eller er/blir vurdert.

 

Skal arbeidsgiver fortsette forskutteringen?

Mange arbeidsgivere har avtale om å forskuttere sykepenger til sine ansatte for deretter å kreve refusjon fra NAV. Arbeidsgivers rett til å kreve refusjon for sykepenger er regulert i folketrygdloven.

Ved fortsatt arbeidsuførhet etter maksdato for sykepenger vil arbeidstaker som hovedregel ha krav på arbeidsavklaringspenger. Dette er ikke en ytelse arbeidsgiver skal forskuttere. I motsetning til ved sykepenger, er det ingen hjemmel i folketrygdloven som gir arbeidsgiver krav på refusjon for arbeidsavklaringspenger. Det vil si at dersom arbeidsgiver utbetaler et beløp til arbeidstaker her, så vil dette ikke refunderes av NAV, selv om arbeidstaker i utgangspunktet har krav på arbeidsavklaringspenger.

 

Arbeid kombinert med AAP?

Dersom arbeidstaker etter maksdato for sykepenger kombinerer arbeid med arbeidsavklaringspenger, vil arbeidsgiver ha ansvar for å betale lønn for den delen arbeidstaker er i arbeid.

 

Skal arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen?

Ansatte som er syke skal ikke meldes ut av bedriftens pensjonsordning. Når sykmeldingen nærmer seg 12 måneder må imidlertid arbeidsgiver gi beskjed om dette til pensjonsleverandøren som da skal vurdere retten til innskuddsfritak. Innskuddsfritak betyr at ansvaret for pensjonssparingen til den ansatte overføres fra arbeidsgiver til pensjonsleverandøren.

 

Kan arbeidstaker sies opp?

Når arbeidstaker har vært arbeidsufør mer enn 12 måneder opphører arbeidsmiljølovens vern mot å bli sagt opp på grunn av sykefraværet. Dette innebærer imidlertid ikke at arbeidstaker automatisk kan sies opp når man er utenfor verneperioden.

 

Om fraværet er en saklig grunn til oppsigelse vil alltid bero på en konkret vurdering der flere faktorer må vektlegges. Et sentralt moment i en slik saklighetsvurdering vil være om det kan dokumenteres at arbeidsgiver har oppfylt sin tilretteleggingsplikt overfor den ansatte. Også arbeidstakers helbredsprognose vil vil kunne vektlegges i denne vurderingen, mao. hvor sannsynlig det er at arbeidstaker kan komme tilbake til sitt arbeid innen rimelig tid. Er det holdepunkter som viser at arbeidstaker sannsynligvis kan prøve seg i arbeid igjen innen forholdsvis kort tid, bør arbeidsgiver avvente situasjonen.

4 Kommentarer
Cecilie Willard
CHAMPION *
av Cecilie Willard

Hei! Betyr det at den ansatte kan dokumentere sykefravær med egenmelding, men en egenmelding som ikke gir lønn?

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

@Cecilie Willard Hei, 

Det er ingen bestemte regler for hva slags type dokumentasjon som kan kreves ved fravær utover maksdato. Dersom arbeidsgiver aksepterer egenmelding, er dette ok. Merk at det her er gyldigheten av fraværet som skal dokumenteres, arbeidstaker vil uavhengig av hva slags dokumentasjon som gis ikke ha krav på lønn i en slik situasjon. 

monaedvardsen
CONTRIBUTOR *
av monaedvardsen

Hva skjer om en ansatt som egentlig har 100% stilling, men nå arbeider 20% og resten er arbeidsavklaringspenger skal ta ut ferie? Kan man be om å få slippe å ta ut ferie? Hva slags konsekvenser får det?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @monaedvardsen 

For at arbeidstaker skal kunne motsette seg å avvikle ferie etter ferieloven § 9 (1), så kreves det at arbeidstaker er helt arbeidsufør. Da arbeidstaker i ditt tilfellet er på jobb 20 %, så kan ikke arbeidstaker nekte å avvikle ferie pga arbeidsuførhet. Her skal derfor ferie avvikles som ordinært.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"