Mijn Communities
Help

Payroll Business 2020-05

24-04-2020 19:11 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 984 Weergaven

Mededelingen

Logo Visma | Raet niet meer in rapportages

Vanaf deze release is in de rapportages van Payroll Business het Visma | Raet logo niet meer opgenomen. Het logo staat alleen nog op de salarisstrook en jaaropgave.

Nieuw 

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Waarom 

Vanwege de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, maken we het mogelijk om in Payroll Business per 1 juli aanvullend geboorteverlof vast te leggen en daarbij rekening te houden met de uitkering van maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof door het UWV.

Hoe 

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)

Vanaf 1 juli 2020 kun je op Bedrijfs/CAO-niveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor aanvullend geboorteverlof vastleggen:

 • Doorbetalingspercentage aanv. geb. verlof
 • Korting apart berekenen
  • Ja: de sublooncomponent en de korting komen apart in de Afrekenmatrix te staan. 
  • Nee: de korting wordt verwerkt in de sublooncomponent Aanvullend geboorteverlof.
 • Maximum dagloon toepassen
  • Ja: de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon. 
  • Nee: de doorbetaling wordt niet beperkt tot het maximum dagloon.
 • Invoer via HR Core of Handmatig
Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)

Je kunt het percentage en de uren handmatig voor één periode vastleggen. Daarnaast kun je de uren laten berekenen op basis van een vast percentage of een periodepercentage. Ook kun je afhankelijk van de instelling die is vastgelegd op Bedrijfs/CAO-niveau het vastleggen van de opgenomen uren aanvullend geboorteverlof laten plaatsvinden via HR core business.  

Meer informatie

Meer informatie vind je in de online help, zoek op geboorteverlof.

Uw actie 

Als een medewerker de werknemer aanvullend geboorteverlof wil opnemen, kun je deze via arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) invoeren. 

Nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket

Waarom

De wens bestond om in één overzicht de arbeidsvoorwaarden, vaste en periodieke inhoudingen en vergoedingen te kunnen inzien, toe te voegen en te wijzigen. Hiervoor is vanaf deze release het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket toegevoegd aan het menu.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket

Het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket bevat de arbeidsvoorwaarden en de vergoedingen en vergoedingen (vast/periode). Het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) maakt géén deel uit van het Arbeidsvoorwaardenpakket.

De arbeidsvoorwaarden kun je op de gebruikelijke manier toevoegen via de arbeidsvoorwaardenclusters of via de knop Toevoegen . Daarnaast kun je de andere vergoedingen en inhoudingen via deze knop toevoegen. Let op: deze maken geen deel uit van het arbeidsvoorwaardencluster, maar het is mogelijk deze hier additioneel aan toe te voegen. Je kunt het bedrag voor de vergoeding of inhouding vastleggen via de regel van de vergoedingen en inhoudingen via Bewerken . Hou er rekening mee dat je zowel de afzonderlijke invoer van het bedrag opslaat, als het arbeidsvoorwaardenpakket als totaal.

De functie Arbeidsvoorwaardenpakket bestaat naast de huidige schermen voor arbeidsvoorwaarden en vergoedingen/inhoudingen (vast/periode). Wijzigingen die je invoert via een scherm dat je opent via het Arbeidsvoorwaardenpakket zie je terug als je hetzelfde scherm opent via de functie Arbeidsvoorwaarden of via Vergoedingen en inhoudingen (Vast/Periode). Andersom geldt hetzelfde.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Gewijzigd en verbeterd 

CAO-uren voor Pensioenen/Fondsen variabele grondslag eigen en benoemd 

Waarom 

De pensioenpremies voor pensioenen/fondsen met een variabele grondslag (eigen en benoemd) werden niet juist berekend als de bedrijfsuren niet gelijk waren aan de CAO-uren. Daarom hebben we de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling variabel aangepast zodat je hier nu de jaar CAO-uren kunt vastleggen en de manier waarop Payroll Business de CAO-uren moet aftoppen.  

Hoe 

Instellingen > Berekening > Referentietabellen Beheer > Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel)

Vanaf release 2020-05 zijn per 1-1-2020 aan de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de volgende velden toegevoegd. Gebruikelijk is de peildatum begin van het afrekenjaar.

Veld

Omschrijving

19 CAO uren

Hier legt u de jaar CAO uren vast.

20 Berekening CAO uren

Aftop mogelijkheden:

 • Periodiek aftoppen
 • Jaarlijks aftoppen

Meer informatie

Meer informatie vind je in de online help in het onderwerp Referentietabellen voor pensioenen / fondsen

Uw actie 

Als de CAO-uren afwijken van de bedrijfsuren, vul dan in de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) de hierboven genoemde velden in per de gewenste ingangsdatum en voer een herberekening uit.

Voor een aantal ondersteunde CAO's is deze wijziging per dit jaar ingericht. Dit kan in de eerstvolgende salarisverwerking correcties tot gevolg hebben. Het gaat om:

 • Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

 • Slagersbedrijf

 • Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Extra gegevens contracturen beschikbaar in Afrekenmatrix medewerker en Ad-hoc rapportages

Waarom

Als een medewerker in een jaar meer dan 30% boven de overeengekomen contracturen werkt, moet je voor deze medewerker het hoge WW-tarief betalen. Dit kun je grotendeels ondervangen door de extra uren te verlonen via een tweede contract. Voor het eerste contract blijft dan het lage WW-tarief gelden en alleen het tweede contact wordt belast volgens het hoge WW-tarief.

Omdat het niet gemakkelijk is te bepalen of een tweede contract noodzakelijk is, hebben we hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld.

Hoe

Rapporten > Berekeningen > Afrekenmatrix medewerker
Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage
Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid)

We hebben de volgende nieuwe payrollelementen gedefinieerd die onder bepaalde condities worden gevuld, zodat je met onderbouwing van deze informatie kunt besluiten of een tweede contract noodzakelijk is.

Payrollelement Kenmerken
AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum) Numeriek, 10 posities, waarvan 2 decimalen

AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum)

Numeriek, 10 posities, waarvan 2 decimalen

AWF Weken per jaar (cum)

Numeriek, 4 posities, waarvan 2 decimalen
AWF Contr. overeengek.uren per week gemiddeld Numeriek, 2 posities. Dit is het voortschrijdend gemiddelde.

AWF Percentage uren boven contract voortschreidend

Numeriek, 3 posities

Payroll Business vult deze payrollelementen tijdens de salarisverwerking en neemt ze vervolgens op in de Afrekenmatrix medewerker: excelbestand in het tabblad Payroll-elementen en in de pdf bij de Totalen per groep. Daarnaast zijn deze payrollelementen beschikbaar in de rapporten Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid).

De payrollelementen worden gevuld als de medewerker:

 • Verzekerd is voor de WW
 • Geen nul-uren contract heeft
 • Geen BBL-overeenkomst heeft met het bedrijf (Beroeps Begeleidende Leerweg)
 • Tenminste 21 jaar is OF
  Jonger is dan 21 jaar, maar dan moet hij op basis van zijn periodiciteiten een minimum aantal uur werken (maandloner > 52 uur, 4-wekenloners > 48 uur, weekloners >12 uur).

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Looncomponenten uitsluiten van premieplicht PAWW voor bijvoorbeeld nabetalingen

Waarom

De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over de PAWW-berekening en de grondslag waarover deze moet plaatsvinden. Volgnes de Stichting PAWW is de grondslag voor de PAWW Kolom 3 van de loonstaat en moet er ook PAWW berekend worden over nabetalingen die meetellen in Kolom 3 van de loonstaat. Deze nabetalingen moeten worden berekend op basis van de VCR-systematiek.

Ook over nabetalingen die worden uitbetaald in de maand nadat een medewerker uit dienst is gegaan, moet PAWW-premie worden ingehouden, rekening houdend met maximum bedragen over de loontijdvakken dat een medewerker  in dienst was. Transitievergoedingen en ontslaguitkeringen vallen hier ook onder volgens de richtlijnen van de stichting PAWW.

Hierover is nog steeds discussie tussen de verschillende partners.

Hoe

Instellingen > Berekening > Grondslag > Uitzonderen PAWW

Visma | Raet heeft voor de volgende oplossing gekozen.

 • Over looncomponenten die wel belastingplichtig zijn en niet premieplichtig - looncomponenten geteld in Kolom 3 van de loonstaat - wordt premie PAWW berekend. 
 • Het is mogelijk om bepaalde bepaalde looncomponenten waarover je geen PAWW-premie wilt berekenen, uit te sluiten.
  Dit doe je door deze looncomponenten op te nemen in de grondslag Uitzonderen PAWW. Over deze looncomponenten berekent Payroll Business dan geen PAWW.
  Deze grondslag kun je zowel op klant- als op bedrijfsniveau inrichten.

Uw actie

Als je wilt dat er over bepaalde looncomponenten, zoals Nabetalingen, geen PAWW-premie wordt berekend, kun je deze looncomponenten opnemen in de grondslag Uitzonderen PAWW. 

Algemene verbeteringen rapportageschermen

Waarom 

Wij zijn bezig de schermen voor het aanmaken van de rapportages zo generiek mogelijk te maken.

Hoe

Rapporten > Controle > Individuele / Collectieve loonstaat
Rapporten > Berekening > Verbijzondering salarisberekening / loonkostenberekening

Met ingang van deze release hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd: 

 • Voor het rapport Collectieve loonstaat hebben we de optie verwijderd om dit rapport voor één specifieke medewerker op te vragen.
 • Voor de  rapporten Individuele loonstaat, Verbijzondering salarisberekening en Verbijzondering Loonkostenberekening hebben we het zoekscherm voor het zoeken naar een bepaalde medewerker vervangen door een lijst met zoekfunctie.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Contract ID toegevoegd aan rapporten Verbijzondering Salarisberekening en Verbijzondering loonkostenberekening

Waarom

Binnenkort maken we het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we alvast aan bepaalde rapporten de kolom contract ID toegevoegd, zodat duidelijk is via welk Contract bepaalde uitbetalingen zijn gedaan.

Hoe

Rapporten > Berekening

Aan de volgende rapporten is de kolom Contract ID toegevoegd:

 • Verbijzondering Salarisberekening
 • Verbijzondering Loonkostenberekening

Uw actie

Er is geen actie nodig.

WW-herzien geautomatiseerd

Waarom

Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de hoge WW-premie betalen. Om hiervoor te waarschuwen, hebben we in de maart release de volgende signalering geintroduceerd (waarschuwing): Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien. Hierbij kan je zelf bepalen of je de WW-premie wilt herzien. Vanaf deze release kun je regelen dat het herzien van de WW-premie in deze situatie automatische plaatsvindt.

Hoe

Instellingen > Berekening > Gegevens UWV

Aan het scherm Gegevens UWV is per 1-1-2020 het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden toegevoegd. 

Als je dit veld leeg laat (= initiële waarde) of hier Nee invult, dan blijft de werking zoals deze was: je krijgt de hierboven genoemde signalering in het Signaleringsverslag en bepaalt zelf of je de WW-premie wilt herzien door in het scherm Loonheffingen het veld WW herzien op Ja te zetten. 

Als je in dit veld Ja invult en een medewerker gaat uit dienst binnen twee maanden na indiensttreding, dan gebeurt het volgende:
 • Tijdens de salarisverwerking krijgt het veld WW herzien de waarde Ja, met als ingangsdatum de datum in dienst.
 • Als je het Signaleringsverslag opvraagt (type waarschuwing), dan staat hierin de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien ind. op Ja.
  Als bij een medewerker waarvoor de lage WW (AWf) is toegepast het veld WW herzien op Ja staat, gaat Payroll Business de hoge WW (AWf) toepassen en verantwoordt dit dan in de Afrekenmatrix medewerker in de kolom AWf herzien
Let op
Je kunt er ook voor kiezen om in zelf het scherm Loonheffingen bij de medewerker een waarde vast te leggen in het veld WW herzien
Als je dit doet, prevaleert deze waarde op medewerkerniveau en zal Payroll Business het veld WW herzien niet meer muteren als de medewerker uit dienst gaat binnen twee maanden na indiensttreding.

Herzien lage WW-premie bij meer dan 30% overwerk in kalenderjaar tijdelijk opgeschort vanwege coronavirus

De bepaling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat medewerkers alsnog de hoge WW-premie moeten betalen als ze in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt, is tijdelijk opgeschort omdat deze tot onbedoelde effecten leidt in sectoren waar vanwege het coronavirus veel wordt overgewerkt. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze bepaling aan te passen en het kabinet heeft toegezegd de bepaling tijdelijk te wijzigen. Om de onbedoelde effecten weg te nemen, is besloten dat alle werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden, zie voor meer informatie de berichtgeving op onze website: https://www.vismaraet.nl/wet-regelgeving/opschorting-30-procent-toets/.

Uw actie

Als je de nieuwe functie wilt gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV  bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in.

Opgeloste meldingen 

Dubbele regels in loonaangifte kwartaalverloners (change 19977554)

Melding

Het verzenden van periode 03 bij een kwartaalaangifte gaf fouten vanwege onterechte dubbele regels in het bestand. 

Oplossing

Vrijdag 20-3-2020 hebben we de oplossing hiervoor uitgeleverd, zodat de kwartaalaangifte weer wordt verzonden conform de regels van de Belastingdienst.

Uw actie

De loonaangiftes die fout waren hebben we opnieuw klaargezet, zodat je ze kunt controleren en verzenden. 

Veld Fase indeling F en Z kreeg in de Loonaangifte onterecht de waarde 0 (change 2001291)

Melding

Soms werd in de Loonaangifte het veld Faxe indeling F en Z met de waarde 0 weggeschreven, terwijl bij de medewerker in dit veld de correcte waarde was ingevuld.

Oplossing

Vrijdag 20-3-2020 hebben we de oplossing hiervoor uitgeleverd waardoor de waarde van het veld Fase indeling F en Z niet meer met de waarde 0 wordt weggeschreven. Er vindt nu een toetsing plaats op Sector 52 (Uitzendbedrijven) en Aard arbeidsverhouding = 11: Uitzendkracht. Als hieraan wordt voldaan, geeft Payroll Business dit veld door naar de Loonaangifte.

Uw actie

Als deze fout in jouw organisatie voorkwam, is het nodig de Loonaangiftes opnieuw te verzenden vanaf periode 2020-01. Hiervoor kun je contact opnemen met de Servicedesk.

Ad hoc rapportages (uitgebreid) werkte nog niet volledig (change 1954094,1981186)

Melding

Klanten hebben bij het maken van rapporten via de nieuwe functie Ad hoc rapportage (uitgebreid) de volgende problemen gemeld:

 • Bij het aanmaken van rapporten op klantniveau loopt het rapport vast als je een bedrijf filter weghaalt.
 • Als je per ongeluk op  klikt zonder een bedrijf te selecteren, loopt het systeem vast.
 • In sommige gevallen geeft het problemen bij het toevoegen van een bedrijf in een bestaande definitie.
 • Bij het verplaatsen van de volgorde van elementen in de lijst loopt het systeem vast.
 • Als je definitie opslaat, wordt de selectie Bestaande definitie gebruiken leeggehaald.

Oplossing

Vanaf deze release hebben we deze problemen verholpen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Rapport Betalingsoverzicht netto resultaat - namen tabbladen niet correct (change 1988063)

Melding

Als u het nieuwe rapport Betalingsoverzicht netto resultaat dat beschikbaar is vanaf release 2020-03, ) opvroeg, kwamen de namen van de tabbladen in het excelbestand, soms niet overeen met de inhoud. 

Oplossing

Vanaf deze release is dit opgelost en komen de namen van de tabbladen overeen met de inhoud van het tabblad. 

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Inlezen of vastleggen negatieve verlofsaldi niet mogelijk in arbeidsvoorwaarde Verlof (change 1898010)

Melding

Na het splitsen van het verlofsaldo tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof, was het niet mogelijk om voor de nieuwe velden van de arbeidsvoorwaarde Verlof negatieve saldi in te lezen of handmatig vast te leggen. 

Oplossing

Dit is opgelost, zodat je negatieve verlofsaldi kunt inlezen ongeacht of de medewerker momenteel een positief- of negatief verlofsaldo heeft. Dit betekent dat de volgende velden ook een negatief waarde kunnen hebben:

Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren

Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud

Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren

Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud

Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren

Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud

Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar

Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud

Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar

Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud

Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud

Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud

Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud

Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud

Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud

 

Let op
Als gevolg hiervan wordt bij de opbouw van verlofrechten nu eerst gekeken of er oude negatieve verlofsaldo’s zijn. Als dit zo is, verrekent Payroll Business de nieuwe opgebouwde verlofrechten eerst in die negatieve verlofsaldo’s. 

Wettelijk opgebouwd verlof wordt dan eerst afgeboekt van de volgende verlofsaldo’s, mits deze een negatieve waarde hebben:

 • Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren
 • Verlofsaldo wettelijk voorgaande jaren
 • Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar
 • Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud
 • Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud
 • Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud
 • Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud
 • Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud

Bovenwettelijk opgebouwd verlof wordt dan eerst afgeboekt van de volgende verlofsaldo’s, mits deze een negatieve waarde hebben:

 • Verlofsaldo (boven)wettelijk voorgaande jaren
 • Verlofsaldo bovenwettelijk voorgaande jaren
 • Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar
 • Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud
 • Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud
 • Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud
 • Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud
 • Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Pensioen APG (SPW) fout bij uurloner nieuw in dienst en niet gewerkt (change 1663387)

Melding

Als een oproepkracht in dienst kwam en niet gewerkt had in de eerste periode, dan werd er geen jaarinkomen voor de betreffende pensioensoort aangemaakt en werd dit ook niet doorgegeven in de pensioenaangifte van APG (SPW). Dit resulteerde in een signalering bij APG.

Oplossing

Vanaf release van 2020-05 is dit met ingang van 1-1-2020 opgelost. Vanaf dit moment wordt er wel een jaarinkomen aangemaakt en doorgegeven.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Verkeerde berekening premie PAWW medewerkers uit dienst (change 1960187)

Melding

Bij medewerkers die reeds uit dienst zijn en een nabetaling ontvangen waarover PAWW moet worden ingehouden, werd de PAWW-premie soms foutief berekend. Dit kwam omdat Payroll Business niet op een juiste manier rekening hield met het maximum loon waarover PAWW moet worden ingehouden.

Oplossing

Medewerker > Medewerker > Samenvoegregeling

In het scherm Samenvoegregeling geeft u bij het veld PAWW afwijkend cumulatief maximumloon wn het maximum bedrag op dat Payroll Business heeft berekend in het laatste tijdvak dat de medewerker nog in dienst was.

Voorbeeld

Een medewerker verdient in januari en februari 4.000,00 euro.
De grondslag voor die periodes is 4.000,00 euro (per maand). 
Het maximumloon voor die periodes is 4.769,33 (per maand)
De PAWW-premie voor die periodes is 0,4% van 4.000,00 = 16,00 euro (per maand).

Deze medewerker gaat per 1 maart uit dienst en krijgt nog een nabetaling van 5.000,00 euro uitbetaald in april.
Voor deze medewerker vult u in het scherm Samenvoegregeling bij het veld PAWW het afwijkend cumulatief maximumloon wn de waarde 9.538,66 in (2x 4.769,33 max. per maand).

Payroll Business berekent dan de volgende gegevens:

 • Grondslag voor de PAWW: 9.538,66 (maximum loon t/m periode 2) - 8.000,00 (grondslag t/m periode 2) = 1.538,66.
 • PAWW premie: 0,4% van 1.538,86 = 6,15.

Uw actie

Dit is afhankelijk van de inrichting van de grondslag en de nabetalingen die je uitbetaalt.

Omschrijving elementen arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak aangepast (change 1995144)

Melding

De omschrijving van de elementen in de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak zijn gelijk aan de omschrijving van de velden van de auto van de zaak. Bij het selecteren van deze elementen voor rapporten, zoals Export CSV, is er daarom geen onderscheid te maken tussen de elementen voor de Auto van de zaak en de elementen voor de Fiets van de zaak.

Oplossing

De elementen die horen bij de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak hebben het achtervoegsel Fiets van de zaak gekregen, zodat ze te onderscheiden zijn van de elementen van de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Standenregister uitgebreid - nieuwe medewerkers hebben geen voorletters (change 1970873)

Melding

In het rapport Standenregister Uitgebreid werden van nieuwe medewerkers de voorletters niet getoond.

Oplossing

Dit is aangepast, zodat in dit rapport vanaf deze release ook van nieuwe medewerkers de voorletters worden getoond. 

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Onverklaarbare meldingen in Signalerinsverslag (change 1847053)

Melding

 1. Voor een medewerker die geen loon krijgt en waarvan de uren op nul staan, verscheen in het Signaleringsverslag de melding dat het aantal verloonde uren nul moet zijn.
 2. Voor een medewerker voor wie alleen de WGA-uitkering wordt betaald, verscheen de melding dat het Loon SV niet nul mag zijn. 

Oplossing

 1. Voor het Signaleringsverslag werd gekeken naar de cumulatieve uren in plaats van naar de uren in de periode. Dit is gecorrigeerd, zodat nu voor het Signaleringsverslag alleen de uren in de periode worden meegenomen.
 2. Voor de melding over het Loon SV, stond het veld ZW verzekerd op Ja, terwijl er geen SV loon was. Het veld ZW verzekerd moest op het niveau van de medewerker op Nee gezet worden. 

Uw actie

Het kan zijn dat het veld ZW verzekerd op een hoger niveau, bijvoorbeeld bedrijf of klant, op Ja staat, terwijl er geen SV-loon meer is en geen ZW-verzekering van toepassing is op de medewerker. In dat geval moet je bij de medewerker het veld ZW verzekerd op Nee zetten. 

Voorstel transitievergoeding gaf deling door nul (change 1979426)

Melding

Het was niet mogelijk bij een gekopieerde medewerker de transitievergoeding te bepalen, omdat de regeling Voorstel transitievergoeding een deling door 0 gaf. Als je een medewerker kopieert voor het laten berekenen van transitievergoeding heeft deze namelijk geen salaris om de transitievergoeding over te berekenen.  Dit komt voor als je in het scherm Transitievergoeding (instellingen) het veld Bepalen transitievergoeding  op Ja staat. Tijdens de payrollverwerking wordt dan bij iedereen met deze bedrijfsinstelling de transitievergoeding bepaald.  

Oplossing

Om dit probleem te voorkomen, kun je nu voor een gekopieerde medewerker in het scherm Voorstel Transitievergoeding het veld Bepalen transitievergoeding op Nee zetten.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 4/24/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen