Mijn Communities
Help

Payroll Business 2020-09

21-08-2020 20:59 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 695 Weergaven

Mededelingen

UPI verplicht 

Waarom 

In de voorgaande release notes en de tussentijdse update hierop heb je kunnen lezen dat de UPI verplicht gaat worden. Dit gaat aanvankelijk alleen gelden voor:

 • gebruikers van de nieuwe oplossing voor Verzuim Management.
 • gebruikers van de generieke API voor Identity & Access Management (IAM), in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid.

Als je alleen de HR-koppeling Youforce gebruikers uitgebreid gebruikt, zonder de andere hiervoor genoemde koppelingen, dan is de UPI nog niet verplicht.

Hoe 

Instellingen > Gegevensuitwisseling  > Raet koppelingen HR > Youforce gebruikers uitgebreid 

Voor de gebruikers van een van de hiervoor genoemde koppelingen zal er een extra optie komen om de UPI verplicht mee te leveren aan het Youforce portaal. 

Actie 

Er is geen actie nodig. Als je gebruik gaat maken van één van de hiervoor genoemde applicaties zal Visma | Raet contact met je opnemen om de juiste instellingen voor je in te richten. 

Terugkoppeling Belastingdienst (L2023)

Waarom

In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien we in periode 5 en periode 6 nog een groot aantal signalen voor Signaal L2023: Er is geen Code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl er een Datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd.

De afgelopen maanden hebben wij diverse verbeteringen doorgevoerd om deze meldingen te voorkomen, zoals het verplicht stellen van dit veld. Ondanks deze veranderingen gaat het niet goed als er nabetalingen plaatsvinden over voorgaand jaar (2019 in 2020). Omdat de Code reden einde arbeidsovereenkomst toen nog niet verplicht was, komt het vaak voor dat de reden uit dienst niet is vastgelegd. Dit zorgt voor bovenstaande melding vanuit de Belastingdienst.

Deze informatie over periode 5 en 6 heeft de Belastingdienst ook per brief aan je gemeld.

Hoe 

Medewerker > Medewerkers > Reden uit dienst
 • Op de eerste dag van de periode dat de medewerker nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen volgens één van de redenen die is voorgeschreven door de Belastingdienst.
 • Als een medewerker op 1-12-2019 in periode 6 van 2020 nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen met peildatum 1-6-2020. Dit is vanaf 2020 bij elke aanlevering een verplicht gegeven.

Actie 

Om de meldingen van de Belastingdienst op te lossen voer je bovenstaande actie uit voor medewerkers die in een voorgaand jaar uit dienst zijn getreden en in 2020 nog een nabetaling krijgen. Daarnaast kun je via het Signaleringsverslag nagaan voor welke medewerkers in welke periode de reden uit dienst ontbreekt.

Terugkoppeling Belastingdienst (L1314 en L1315)

Waarom 

In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien vaak de volgende signalen:

 • L1314 - De indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt. 
 • L1315 - De indicatie verzekerd WW is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt.

In eerdere release notes hebben we hier al aandacht aan besteed en de programmatuur aangepast om deze signalen te voorkomen. Omdat we zien dat het vastleggen van de juiste verzekeringsindicaties nog niet altijd goed gaat, willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. De Belastingdienst geeft deze meldingen als een persoon na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door blijft werken. Hieronder leggen we nogmaals uit hoe u dit in Payroll Business vastlegt.

Hoe 

1. Bij het dienstverband dat stopt per de AOW-gerechtigde leeftijd:

 • Meld deze medewerker uit dienst met ingang van de dag dat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  Hierdoor vindt er een volledige afrekening plaats van vakantiegeld, eindejaarsuitkering, enz.

 • Vul in het scherm Loonheffingen bij de volgende velden Nee in per het begin van de afrekenperiode. 

  • WW verzekerd

  • WAO/IVA/WGA verzekerd

Met deze aanpassing wordt de premieberekening in Payroll Business gestopt. Omdat in de loonaangifte over deze periode voor deze velden de waarde Ja doorgegeven moet worden, bepaalt Payroll Business tijdens de salarisverwerking de gegevenselementen WW verzekerd (vervangende waarde) en WAO/IVA/WGA verzekerd (vervangende waarde) met de correcte waarde. Deze automatisch gemuteerde waarden vindt u terug in het mutatieverslag. Hierdoor wordt de loonaangifte correct aangeleverd.

Let op: bij vierwekenverloning gelden er afwijkende voorwaarden voor de periode voor de AOW-datum. Zie hiervoor het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. In de loonaangifte wordt automatisch de waarde Ja doorgegeven.

2. Bij het dienstverband dat bestaat doordat de medewerker blijft doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd:

Voer na stap 1 ook onderstaande stap uit.

Voeg in Payroll Business met ingang van de datum waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, een nieuwe medewerker toe met een afwijkend IKV-nummer. Dit nummer mag niet hetzelfde zijn als het nummer van het eerdere dienstverband.

 • Bij deze inkomstenverhouding vult u in het scherm Loonheffingen bij de velden voor de werknemersverzekeringen de volgende waarden in:

  • WW verzekerd = Nee

  • WAO/IVA/WGA verzekerd = Nee

  • ZW verzekerd = Ja

Actie

Voer voor het oplossen van de meldingen L1314 en L1315 van de Belastingdienst met terugwerkende kracht bovenstaande stappen uit met als ingangsdatum de AOW-datum.

Feedback op onze applicatie 

Waarom 

In de vorige release notes hebben we laten weten dat we vanaf de release van september gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren.  

Hoe

Vanaf de september release verschijnt na het uitvoeren van deze acties:

 • Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt.
 • Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt.

de volgende vraag: Hoe makkelijk was het voor u om de volgende taak of actie uit te voeren? Je kunt deze vraag beantwoorden door het geven van een cijfer. Op basis dit cijfer zie je dan de bijbehorende vervolgvraag:

Score 1-5 : Wat zouden wij kunnen verbeteren zodat u deze taak /actie gemakkelijker kunt uitvoeren?
Score 6-7 : Kunt u aangeven wat u gemakkelijk vond aan deze taak /actie?

Actie

Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.

30%-regeling Exclusief territoriale kosten

Waarom

Voor ingekomen medewerkers die in Nederland komen werken, mag de werkgever onder specifieke voorwaarden ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Als het toetsinkomen onder de norm voor het toepassen van de 30%-regeling komt, moet je de toepassing ervan verlagen. 

Hoe

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30%-regeling excl. extraterritoriale kosten

Vanaf deze release is de nieuwe arbeidsvoorwaardevariant Excl extraterritoriale kosten voor de 30%-regeling in Payroll Business opgenomen. Op bedrijfsniveau kun je de volgende instellingen gebruiken: 

Via het veld Toepassen normbedrag 30% regeling kun je kiezen welke inkomensnorm je wilt toepassen: 

 • Geen inkomensnorm toepassen
  Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm. Het ingevoerde percentage wordt altijd toegepast over de gehele looncomponent.
 • Mastertitel inkomensnorm toepassen
  Payroll Business houdt rekening met de inkomensnorm die geldt voor medewerkers met een mastertitel.
 • Reguliere inkomensnorm toepassen
  Hierbij houdt Payroll Business rekening met de reguliere inkomensnorm.

Via het veld Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon kun je een van de volgende keuzes maken: 

 • Geen automatische berekening
  Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm. 
 • Verlaging 30% percentage
  Payroll Business berekent op grond van het cumulatieve inkomen vanaf de ingang van de 30%-regeling of vanaf het huidige jaar, het maximale percentage dat mag worden toegepast.

Wanneer het inkomen in de eerste maanden onder het norminkomen is, wordt door het VCR rekenen in de maanden dat er een hoog inkomen is en daarmee ruim boven het norminkomen komt, altijd de 30% premie over het totaal inkomen van het jaar dat tot dan is opgebouwd berekend met aftrek van de premie wat al betaald is.  Hierdoor wordt altijd het maximale binnen de 30% regeling toegepast, wat er betaald dient te worden. 

Meer informatie vind je in de Online Help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > 30%-regeling.

Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten

Hier vind je de volgende instellingen op medewerkerniveau. 

 • Beschikkingsnummer - Hier kun je het nummer vastleggen van de beschikking die voor de betreffende medewerker van toepassing is.
 • Datum ingang beschikking - Leg hier de ingangsdatum van de beschikking vast. 
 • Datum einde beschikking - Vul de datum in waarop de beschikking eindigt.
 • Datum tussentijdse toetsing - Als er nog sprake is van een tussentijdse toetsing, vul dan hier de datum van de tussentijdse toetsing in.
 • Percentage 30% regeling - Het vastgelegde percentage voor de 30%-regeling. Dit percentage kun je zo nodig bij de medewerker aanpassen.
 • Toepassen normbedrag 30% regeling - Selecteer de inkomensnorm uit de lijst, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen. 
 • Berekend percentage 30% regeling - Hier zie je het percentage dat Payroll Business voor 30%-regeling heeft berekend en toegepast.
 • Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen - Hier kun je aangeven of de bruto inhouding van de 30%-regeling meedoet in de grondslag voor variabel pensioen. 
 • Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon - Hier kun je aangeven of de inhouding moet worden toegepast, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen. 

Actie

Als je deze regeling wilt gaan gebruiken, moet je deze toevoegen en de instellingen vastleggen. Denk eraan dat als je deze arbeidsvoorwaarde gedurende het jaar gaat toevoegen, dit tot herberekeningen kan leiden. 

Signaleringen 30%-regeling 

Waarom

Op basis van de toepassing van de 30%-regeling zijn er verschillende signaleringen in Payroll Business opgenomen, die helpen om inzage te krijgen in de berekening of inrichting 

Hoe

De volgende signaleringen zullen getoetst worden:

 • Informatief - Einddatum beschikking 30% regeling in deze periode
 • Informatief - Medewerker 30 jaar, toetsinkomen van Laag naar Hoog
 • Informatief - 30% regeling toegepaste percentage is lager dan 30%
 • Informatief - Begindatum beschikking later dan deze afrekenperiode
 • Waarschuwing - Belastbaar inkomen onder norminkomen 30%- regeling
 • Waarschuwing - Gegevens beschikking 30% regeling niet compleet
 • Fout - 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan

Actie

Er is geen actie nodig.

Gewijzigd en verbeterd

APG Interface

Waarom

Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we de APG-interface aangepast.

Hoe

Als je straks gebruik gaat maken van het uitbetalen van de transitievergoeding via het tweede contract, is het niet meer nodig de transitievergoeding te blokkeren voor de APG-interface. Als je dus voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract gebruikt, sturen wij dit tweede contract niet door naar APG.

Actie

Gebruik je voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract, dan hoef je geen actie te ondernemen. Als je voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker blijft aanmaken, dan moet je de transitievergoeding  blokkeren voor de APG-interface.

Verkopen en verrekenen verlofuren in de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw

Waarom

Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het nog niet mogelijk om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verrekenen in de verlofsaldo’s.

Verlofuren die verkocht worden, mogen alleen op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht en niet op de wettelijke verlofsaldo’s. Hetzelfde geldt voor verrekende verlofuren die met een positieve waarde zijn vastgelegd. Deze  leiden tot een uitbetaling aan de medewerker en moeten op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht. De medewerker verkoopt dan verlof. Verrekende verlofuren die met een negatieve waarde zijn vastgelegd, moeten in het bovenwettelijke verlofsaldo van dit jaar worden bijgeteld. Deze leiden tot een inhouding bij de medewerker en de medewerker koopt in dit geval verlof bij.     

Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verwerken. Deze worden nu alleen verwerkt in de bovenwettelijke verlofsaldo’s en niet meer in de wettelijke verlofsaldo’s. 

Hoe

Instellingen > Berekening > Grondslag

In het scherm Grondslag zijn aan de lijst van het veld Grondslag de volgende grondslagen toegevoegd: 

 • Verlofuren verkochte verlofuren
  Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verkochte verlofuren en worden op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht.
  Eerst worden de eventuele bovenwettelijke verlofsaldo’s van voorgaande jaren bijgewerkt en als die niet aanwezig zijn, het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar.

  Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verkocht.
 • Verlofuren verrekende verlofuren
  Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verrekende verlofuren.
  Als de grondslag een positieve waarde heeft, worden ze op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij verkochte verlofuren.
  Als de grondslag een negatieve waarde heeft, worden ze in het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar bijgeteld.

  Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verrekend

Actie

Als je de mogelijkheid om verlofuren te verkopen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verkochte verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren.

Als je de mogelijkheid om verlofuren te verrekenen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verrekende verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren.

Negatief verlof is weer mogelijk in de arbeidsvoorwaarde Verlof – opbouw

Waarom

Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het voor medewerkers vanaf 1-1-2020 niet meer mogelijk om meer verlof op te nemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Als een medewerker voor een verlofjaar recht heeft op 160 uur wettelijk verlof en 48 uur bovenwettelijk verlof, was het niet mogelijk meer dan 208 uur verlof op te nemen. Het meerdere aangevraagde verlof werd opgeslagen in het cumulatieve payrollelement Verlof aangevraagd boven saldo.

Op verzoek van diverse gebruikers is het vanaf deze release weer mogelijk gemaakt om dit wel toe te staan. Hierbij kun je zelf kiezen of je dit wel of niet wenst.  

Hoe

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens

Aan het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Verlof Opbouwmethode is per 1-1-2020 het veld Negatief verlofsaldo toestaan weer toegevoegd. Vul je hier Ja in, dan mogen medewerkers meer verlof opnemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Laat je het veld leeg of kies je Nee, dan is dit niet toegestaan. 

Per medewerker kun je eventueel afwijken van de keuze die op bedrijfsniveau. Dit doe je door in het medewerkerscherm Verlof opbouwmethode bij het veld Negatief verlofsaldo toestaan een afwijkende waarde op te geven.

Actie

Omdat het veld Negatief verlof toestaan vroeger (voor 1-1-2020) ook werd gebruikt binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouwmethode, kan het nog een oude waarde bevatten. Controleer daarom in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde of dit veld de gewenste waarde bevat en pas deze zo nodig aan.  

Bij uit dienst gedurende de periode stond er een standaard reden in UPA-bericht

Waarom

Bij het uit dienst melden van een medewerker die halverwege de afrekenperiode uit dienst is gegaan, werd in het UPA-bericht standaard de waarde 20 (= Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen of op initiatief werknemer) als reden opgenomen, ook als er een andere reden was opgegeven. 

Hoe

Dit is opgelost. Alleen als er geen reden uit dienst is opgegeven, wordt voor die medewerker nog de standaard waarde 20 in het UPA-bericht geplaatst. Wij hebben dit met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld.

Actie

Er is geen actie nodig.

UPA - Gegevens partner soms niet volledig

Waarom

Vanuit de pensioeninstanties ontvingen wij meldingen dat de gegevens van de partner soms niet volledig werden doorgegeven. 

Hoe

In deze release de programmatuur met ingang van 1-1-2020 een aangepast, waardoor de partnergegevens volledig worden doorgegeven naar de UPA-aangifte.

Actie

Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende aanlevering worden de partnergegevens gecorrigeerd.

Voorstel transitievergoeding (instellingen) op klantniveau

Waarom

Tot deze release was het alleen mogelijk om op bedrijfsniveau de instellingen voor Voorstel transitievergoeding vast te leggen. Het was echter wenselijk om dit op klantniveau te kunnen inrichten. 

Hoe

Instellingen > Berekening >  Voorstel transitievergoeding (instellingen)

Als je naar het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen) gaat, kun je kiezen of je dit op klant- of bedrijfsniveau wilt vastleggen. 

Actie

Als je de instellingen voor het voorstel transitievergoeding wilt vastleggen op klantniveau, kan je dit doen door de klant te selecteren in het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen).

Koppeling Payroll voor aanvullend geboorteverlof

Waarom

Als je voor Aanvullend geboorteverlof gebruik wilt maken van Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing), moet je voor het koppelen hiervan een aantal stappen uitvoeren. 

Hoe

Instellingen > Verlof > Verlof koppeling payroll 

Als je de verlofkoppeling met de payroll wilt gebruiken, moet je in het scherm Verlof koppeling payroll vastleggen op basis van welke verlofsoort Payroll Business de loondoorbetaling bij verlof moet berekenen.

 • Selecteer in het veld Verlofsoort de verlofsoort die u wilt koppelen, bijvoorbeeld Aanvullend geboorteverlof
 • Selecteer in het veld Verlofuren verrekening payroll het gegevenselement met de verlofuren die je in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (uitsplitsing) hebt gekoppeld.
Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) 

Hier leg je vast hoe het registreren van de verlofuren voor Aanvullend geboorteverlof moet plaatsvinden:

 • Handmatig via Payroll Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor Handmatige invoer
  of
 • in HR Core Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor HR Core

Actie

Als je de verlofkoppeling met HR Core wilt gebruiken, leg dan de hierboven vermelde gegevens vast. 

Opgeloste meldingen 

Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868)

Melding

Door een aanpassing in de februari release werden in alle gevallen de nulregels in de journaalexport niet getoond. Dit kan echter in sommige gevallen en inrichtingen juist wel wenselijk zijn. Daarom kunt u voortaan zelf kiezen of u de nulwaarden in de export journaalpost wel of niet wilt tonen. 

Oplossing

Module journalisering - Instellingen > Uitvoerdefinitie > Exportdefinitie

Aan het scherm Exportdefinitie is het veld Nulregels in exportbestand toegevoegd, waarmee je via de volgende opties kunt vastleggen of je nulregels in de export wilt zien:

 • Alle waarden tonen (default)
 • Waarden onderdrukken als debet = 0 en credit is 0
 • Waarden onderdrukken als debet = credit

Actie

Als je de journaalpost wilt blijven gebruiken met daarin alle nulwaardes, dan hoef je niets te doen. Wil je dat er geen nulwaardes meer voorkomen in de export journaalpost, leg dan in het scherm Exportdefinitie de juiste waarde vast bij het veld Nulregels in exportbestand

Ultimo regeling en verwerking UPA PGB voor parttime en/of gedurende de periode in-/uitdienst (change 2156477)

Melding

Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven.

Als een medewerker halverwege de periode in- of uitdienst kwam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn.

Oplossing

Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime), het regelingloon bij in- en uitdienst naar rato doorgegeven op basis van de pro rata methode die is gekozen in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden.

Actie

Er is geen actie nodig.

Ouderschapsverlof na aanpassing nog niet gekort op regelingloon (change1950101)

Melding

Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven. Als een medewerker ouderschapsverlof opnam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn.

Oplossing

Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime) en in de arbeidvoorwaarde van de pensioensoort in het veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioensoort) de waarde Ja is ingevuld, het regelingloon bij ouderschapsverlof naar rato doorgegeven in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

UPA Verschil premieberekening pensioen Raet en pensioenfonds DTH - Ref: VM Ned. Pensioen (change 2161727)

Melding

Als het veld in de referentietabel 10 Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon, was bij de pensioenregelingen met een variabele grondslag het Regelingloon in de UPA-berichten te hoog. Het Regelingloon dat werd doorgegeven was Loon werknemer in plaats van het Loon werknemer PremieLoonPremie. Het PremieLoonPremie is de som van alle pensioenpremies van de werknemer. Als de Soort grondslag is ingesteld op 2 Niet in eigen grondslag SV-loon is het Regelingloon wel juist. Het Regelingloon is dan namelijk Loon werknemer.

Oplossing

In de september release wordt met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 de Regeling loonbedragen hersteld als de Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon.

Actie

Er is geen actie nodig.

Kenmerk soort betaling ontbreekt soms op overzicht netto resultaten (opschakelen) (change 1343821)

Melding

Bij sommige bedrijven kwam het voor dat niet alle kolommen in de betaalstaat juist werden gevuld. Dit kwam doordat deze velden voor deze bedrijven op een hoger niveau waren vastgelegd in Payroll Business waaraan de klant niets kon doen. Hierdoor kwamen de velden niet altijd juist en volledig in het rapport bij bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe medewerker waarbij de soort salarisrekening standaard werd gevuld en niet werd aangepast.

Oplossing

Met ingang van deze release is het niveau van deze mutaties aangepast zodat in het Betalingsoverzicht netto resultaat alle kolommen juist worden gevuld.

Actie

Er is geen actie nodig.

Niet alle stroken zichtbaar in het vernieuwde scherm Salarisstrook viewer (change 2119125)

Melding

Door het aanpassen van de lijst waaruit u in rapportageschermen de medewerkers selecteert, waren medewerkers die gedurende de periode in dienst komen niet zichtbaar, omdat in de meeste gevallen de peildatum van het bedrijf op de eerste van de periode staat.

Oplossing

We hebben de peildatum ook in het rapportscherm van de Salarisstrook viewer gezet, zodat je daar zelf de juiste peildatum kunt invullen en je altijd alle salarisstroken kunt selecteren van de medewerkers die op dat moment in dienst zijn of waren.

Actie

Er is geen actie nodig.

Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat (change 2180653) ( change 2142194)

Melding

Een aanpassing in de release van juli ter voorbereiding van de Transitievergoeding gaf als ongewenst resultaat dat de verzamelloonstaten en individuele loonstaten niet meer juist werden gepresenteerd.

Oplossing

Op maandag 3-8-2020 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd, zodat de Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat weer op een juiste manier gegenereerd kunnen worden.

Actie

Er is geen actie nodig.

Signaalcode 170 pensioenfonds architect februari 2020 (change 2008502)

Melding

Sommige klanten ontvingen van het pensioenfonds APG (PFAB) signaalcode 170. Dit kwam voor als bij een medewerker halverwege de periode in dienst kwam, de APG deeltijdfactor niet correct was bepaald.

Oplossing

Met ingang van 1-1-2020 hebben wij een de programmatuur aangepast, zodat de deeltijdfactor correct wordt bepaald. Ook hebben we de interface APG Bouw (CAO Baksteen) aangepast, omdat het probleem ook hier kon voorkomen.

Met terugwerkende kracht wordt dit vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld.

Actie

Er is geen actie nodig

Salaris niet altijd berekend bij promotie / terugplaatsing (change 2142435)

Melding

Bij het invoeren van een promotie door een salarisschaalaanpassing, werd er soms geen nieuw bijbehorend salaris berekend. 

Oplossing

Dit is opgelost. Bij een promotie of terugplaatsing wordt nu ook het (nieuwe) salaris berekend.

Signalering 30%-regeling slechts gedeeltelijk toegestaan (change 1860909)

Melding

Voor een medewerker die halverwege de periode in dienst kwam, werd het toetsinkomen voor de 30%-regeling niet omgerekend naar rato van de werkdagen,  Hierdoor verscheen in het Signaleringsverslag de signalering: 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan.

Oplossing

Voortaan wordt in dit geval het toetsinkomen 30%-regeling omgerekend naar rato van de werkdagen in dienst. 

Publishing Date : 8/24/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen