Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-04

24-03-2022 14:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 819 Weergaven

Mededelingen

Oude Ad-hoc rapportage vanaf release 2022-05 uit menu

Rapporten > Controleoverzichten > Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid)

In de release notes van vorige maand hebben we al gemeld dat we de oude Ad-hoc rapportage met ingang van de release van mei uit het menu van Payroll Business verwijderen. Dit omdat we in de loop van de tijd de functionaliteit van de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) zo hebben aangepast dat de rapportages die je hiermee kunt samenstellen voldoen aan alle wensen en eisen.

Zie ook de volgende onderwerpen verderop in deze release notes:  Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gewijzigd en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gaf voor dagelementen de waarden voor periode 13 en periode 1 (3292444).

Vanaf de mei release is het dus niet meer mogelijk de gewone of oude Ad-hoc rapportage te gebruiken.

Actie - Overzetten eigengemaakte rapportages naar Ad-hoc rapportage (uitgebreid)!

Denk er aan om vóór de release van mei de eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt in de oude Ad-hoc rapportage, over te zetten naar de  Ad-hoc rapportage (uitgebreid)

Binnenkort verbeterde schermen en menu's

Waarom

De komende maanden gaan we een aantal schermen van HR Core en Payroll Business verbeteren:

 • In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden.
 • De groepering van gegevens is hier en daar niet meer logisch.
 • Om de steeds veranderende wetgeving te kunnen blijven ondersteunen is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens.
 • Daarnaast willen we de kwaliteit van de loonaangifte en pensioenaangiftes verbeteren via verbandscontroles op de ingevoerde gegevens.

Hoe

In de komende releases ga je nieuwe schermen tegenkomen voor:

 • Medewerkergegevens  - bijvoorbeeld personalia, adres, burgerlijke staat
 • Identiteit - BSN, identiteitsbewijs, UPI
 • Arbeidsrelatie  - in dienst, type medewerker, uit dienst
 • Berekening loonheffingen en premies
 • Loonaangiftegegevens

Deze schermen zitten afzonderlijk in het menu, maar je ziet ze ook in series achter elkaar, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers via het menu instroom/doorstroom.

Actie

Het werken met de nieuwe schermen zal intuïtiever en daardoor prettiger zijn, je hoeft je daar niet op voor te bereiden.

Houd wel rekening met het volgende: als de administratieve processen in jouw organisatie strak vastliggen, dan moeten binnenkort wellicht enkele details bijgewerkt worden.

Gewijzigd en verbeterd

Signalering loonaangifte Naam, Geb.dt, National. of Geslacht niet opgegeven hernoemd

Waarom

De signalering Naam, Geb.dt, National. of Geslacht niet opgegeven heeft een relatie met vier specifieke foutcodes bij de Belastingdienst. Om duidelijk zichtbaar te maken dat het om een signaal van de belastingdienst gaat, zijn de foutcodes toegevoegd.

Hoe

Vanaf deze release is dit signaal aangescherpt en is het signaal hernoemd naar: 0046-0049 Naam, Geb.dt, Nat.of Gesl.niet opgegeven. Ook is de ernst omgezet van Waarschuwing naar Fout, omdat hier sprake is van een poortcontrole van de Belastingdienst.

Actie

Online help > Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte

Als dit signaal in het Signaleringsverslag staat, zoek de signalering dan op in het onderwerp Signaleringen loonaangifte van de online help. Hier staat waarom het signaal is afgegaan en hoe je de inrichting kunt aanpassen om dit te voorkomen. 

Signaleringen Loonaangifte - drie nieuwe foutsignalen

Waarom

Vóór het verwerken van een loonaangiftebericht, controleert de Belastingdienst eerst of de rubrieken in het bericht wel aan de diverse eisen voldoen, zoals wel of niet verplicht en bepaalde eisen aan de opgegeven waarde. De Belastingdienst heeft aan elke conditie waaraan een rubriek moet voldoen een foutcode gegeven.  

Payroll Business voert deze controles ook uit. Vaak voldoen de gegevens automatisch aan de condities van de Belastingdienst, omdat dit bij het vastleggen ervan door de programmatuur wordt afgevangen. Voor de gevallen waarbij dit niet zo is, hebben we signalen gemaakt met dezelfde foutcode als die van de Belastingdienst. 

Het uitvoeren van de controles doet de Belastingdienst op verschillende manieren, het gaat hierbij om:

 • Poortcontrole xsd
 • Poortcontrole overig 
 • Terugkoppelcontrole

De Belastingdienst heeft per conditie aangegeven welke controle wordt uitgevoerd. Omdat er voor de Poortcontrole overig in Payroll Business nog drie signalen ontbraken, hebben we deze nu aangemaakt. 

Hoe

Vanaf deze release zijn in Payroll Business de volgende drie signalen opgenomen:

1606 – Code aard arbeidsverh. Is niet opgegeven.

2027 – Code CAO inlener ontbreekt.

2028 – Code CAO inlener onterecht opgevoerd.

De ernst van deze signalen is Fout.

Actie

Als het Signaleringsverslag een van deze foutsignalen bevat, herstel de fout dan voordat je de loonaangifte verstuurt, want de Belastingdienst zal vanwege deze fouten anders het gehele loonaangiftebericht afkeuren. Zoek de signalering zonodig op in het onderwerp Signaleringen loonaangifte van de online help. Hier staat waarom het signaal is afgegaan en hoe je de inrichting kunt aanpassen.

Ad-hoc rapportage (Uitgebreid) gewijzigd

Waarom

Zoals we in eerdere release notes hebben gemeld, verwijderen we vanaf de mei release de oude Ad-hoc rapportage uit het menu en kun je alleen de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) nog selecteren. Om deze uitgebreide ad hoc rapportage optimaal te kunnen gebruiken, hebben we voor release nog een aantal problemen opgelost en wensen gerealiseerd. 

Hoe

Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid)

Vanaf deze release zijn onderstaande verbeteringen toegevoegd:

 • Het zoeken in de opgeslagen rapportages bij Bestaande definitie gebruiken is makkelijker geworden. Op basis van wat je intypt, wordt meteen de juiste definitie opgezocht.
 • Als je het rapport uitvoert op klantniveau en de bedrijven selecteert, onthoudt de applicatie nu deze bedrijven wanneer je een definitie opslaat. Je hoeft dus niet elke keer meer de bedrijven te selecteren waarvoor je het rapport wilt uitvoeren.
 • Als je een element selecteert, wordt dit element voortaan altijd als kolom in het rapport getoond, ook als dit element geen waarden heeft. Hierdoor heeft een rapport dat je bijvoorbeeld voor meerdere bedrijven uitvoert, altijd dezelfde indeling.

Actie

Als je de bovenstaande nieuwe funcionaliteiten wilt gebruiken, kun je dit vanaf deze release inrichten.

Denk er aan om vóór de release van mei eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt in de oude Ad-hoc rapportage, over te zetten naar de  Ad-hoc rapportage (uitgebreid).

Opgeloste meldingen

Technische code Variabele Werkgeverslasten niet toe te voegen bij externe mutaties (3177391)

Melding

Het was niet mogelijk om de vrije looncomponenten Variabele werkgeverslast 1 t/m 60 toe te voegen aan het conversieschema van de externe mutaties.

Oplossing

We hebben ervoor gezorgd dat je vanaf deze release de vrije looncomponenten Variabele werkgeverslast 1 t/m 60 t zijn deze nu ook toe te toevoegen in de externe mutaties. Als je hier gebruik van wilt maken kan dat nu.

Actie

Er is geen actie nodig.

UPA bestand afgekeurd TV 2022 (3273011)

Melding

Na de release van januari 2022 kan er na het inzenden van de UPA-aangifte een foutmelding optreden, die wordt veroorzaakt doordat de Code loonbelastingtabel in de UPA-aangifte ontbreekt. Dit komt omdat er met de release van 2022-01 een te scherpe afvraging is gedaan of dit veld bepaald moet worden of niet.

De foutmelding verscheen in de volgende situaties:

 1. Een medewerker komt in P1 2022 in dienst en gaat ook direct uit dienst in dezelfde periode en er heeft geen geldelijke salarisverwerking plaatsgevonden.
 2. Een medewerker gaat uit dienst in P1 2022 en er heeft geen geldelijke salarisverwerking plaatsgevonden.
 3. Een medewerker is in P1 2022 uit dienst gegaan en er wordt een transititievergoeding uitgekeerd in de periode na uit dienst.

Oplossing

Met ingang van deze release is dit opgelost en wordt de Code loonbelastingtabel ook bepaald in de bovengenoemde situaties.

Actie

Om de Code loonbelastingtabel te bepalen en correct te laten verwerken in de UPA-aangifte, moet je eerst een definitieve salarisverwerking afroepen.

Pensioenpremie vanaf 21 jaar niet correct (3123051)

Melding

Bij een medewerker die in de loop van het jaar deelnemer werd aan een variabele pensioenregeling door het bereiken van een bepaalde leeftijd en die al eerder in dienst was, terwijl die pensioenregeling een franchisefactor op basis van uren gebruikt, zien we dat de verloonde uren uit de perioden voordat de medewerker deelnemer werd, werden meegenomen in de berekening van de franchise. Hierdoor werd de franchise te hoog en werd er te weining pensioenpremie berekend.

Oplossing

In deze release is dit aangepast voor de berekening vanaf januari  2022. De verloonde uren uit de perioden voordat medewerker deelnemer werd aan de pensioenregeling, worden niet meer in de  berekening van de franchise meegenomen. Als een medewerker in de loop van het jaar deelnemer wordt, ziet u in het overzicht met payrollelementen het nieuwe payrollelement Uren voor deelname (pensioensoort).

Actie

Er is geen actie nodig.

Alle velden waar percentage's kunnen worden ingevuld zijn 6 decimalen (3304138)

Melding

In schermen van de arbeidsvoorwaarden Compensatie vast pensioen en Compensatie variabel pensioen kun je de percentages vastleggen met 6 decimalen, terwijl je de percentages die zijn opgenomen in de tabellen Compensatie vast pensioen 5 t/m 8 en  Compensatie variabel pensioen 5 t/m 8 met slechts 3 decimalen kon invullen.

Oplossing

In de volgende referentietabellen zijn de kolommen met percentages uitgebreid naar 6 decimalen:

referentietabel kolom
Compensatie variabel pensioen 5 Percentage
Compensatie variabel pensioen 6  Percentage
Compensatie variabel pensioen 7     Percentage
Compensatie variabel pensioen 8  Percentage
Compensatie vast pensioen 5 Percentage
Compensatie vast pensioen 6 Percentage
Compensatie vast pensioen 7 Percentage
Compensatie vast pensioen 8 Percentage
Pensioen bijsparen Bijspaarpercentage
Pensioen boven maximum bijdrage Percentage
Pensioen boven maximum inleg 1 Percentage
Pensioen boven maximum inleg 2 Percentage
Pensioen boven maximum inleg 3 Percentage

Actie

Er is geen actie nodig. Als je eerder percentages met 3 decimalen hebt vastgelegd, blijven deze actief totdat je een nieuw percentage vastlegt. Als je meer decimalen nodig hebt is dat vanaf deze release mogelijk.

Toegepast % bijtelling bleef op strook staan (3291912)

Melding

Als een auto van de zaak stopt en je hebt bepaalde gegevens, zoals cataloguswaarde en categorie, op de loonstrook getoond, dan bleven deze gegevens staan. Onder Actie is uitgelegd hoe je ervoor zorgt dat deze gegevens niet meer op de loonstrook van de medewerker worden getoond.

Actie

Om ervoor te zorgen dat er geen autogegevens meer op de loonstrook worden getoond na het stoppen van de Auto van de zaak, moet je bij de medewerker eerst de waarde uit het veld Autocategorie en eventueel andere velden verwijderen en een salarisverwerking laten uitvoeren. Daarna kun je eventueel de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker verwijderen.

Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gaf voor dagelementen de waarden voor periode 13 en periode 1 (3292444)

Melding

Als je in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) bij een 4-weken bedrijf een dagelement selecteerde met een peildatum in periode 01-2022, dan werden voor dit dagelement de waarde van periode 13-2021 en de waarde van periode 01-2022 bij elkaar opgeteld.

Oplossing

We hebben dit in deze release opgelost, zodat in het rapport nu de juiste waarden worden weergegeven van alleen het dagelement  van de gekozen periode. 

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen