Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-03

22-02-2022 16:09 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2059 Weergaven

Mededelingen

2022-03/01 Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 in HR Core Beaufort in-huis

Dit onderwerp is alleen van toepassing op HR Core Beaufort in-huis klanten

Enkele jaren geleden is invoercode 02950 Code gekoppeld dienstverband geïntroduceerd voor het koppelen van dienstverbanden. Deze code verving de invoercodes 02988 en 02989, die met ingang van deze release komen te vervallen. Als je nog niet de geadviseerde conversie in HR Core Beaufort hebt uitgevoerd (zie hiervoor de release notes van Beaufort 2021-12 - Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 ), dan heb je mogelijk op het mutatieverslag afkeuringen gezien op deze codes. Wij adviseren je om de conversie uit te voeren: de medewerkers zijn op basis van de oude codes namelijk niet gekoppeld.

2022-03/02 Genereren aard arbeidsverhouding en soort inkomstenverhouding

In januari 2022 zijn eenmalig de code aard inkomstenverhouding (invoercode 2268) en de code soort inkomstenverhouding (invoercode 2893) gegenereerd als deze niet aanwezig waren bij een werknemer. Zoals beschreven in de release notes van december (2021-12/5) is dit gedaan om een grootschalig aantal L-1606 meldingen te voorkomen. 

Echter is nu gebleken dat deze codes ook zijn gegenereerd voor werknemers die geen dienstverband hebben (invoercode 2887 heeft waarde 1 (vrijwilliger) of 3 (overig)). De gegenereerde codes hebben in deze gevallen geen effect, omdat de betreffende werknemers niet worden meegenomen in de loonaangifte.

Actie

Er is voor gekozen om geen conversie te doen voor de betreffende personen, omdat deze niet in de loonaangifte worden opgenomen. De codes aard arbeidsverhouding en soort inkomstenverhouding hebben daarom geen effect voor deze groep personen. Een conversie brengt het risico met zich mee dat de code ten onrechte ook bij andere werknemers wordt geschoond, met poortcontroles tot gevolg. Desgewenst kun je bij personeel niet in loondienst zelf de betreffende invoercodes verwijderen.

Gewijzigd en verbeterd

2022-03/03 Opschuifmethode Persoonlijk Budget van 36 naar 60 maanden

We hebben in de Gemal programmatuur de maximale mogelijke opbouw van de persoonlijke budgetten 1 t/m 5 verlengd van 36 naar 60 maanden. De aanleiding hiervoor was de wijziging in de CAO sociaal werk. De functionaliteit om de opbouw tot 60 maanden mogelijk te maken hebben we echter voor alle vijf de budgetten op algemeen niveau mogelijk gemaakt. Dit wil zeggen dat voor de werkgevercodes 03675 t/m 03679 de tabel in Gemal zo is aangepast dat de maximale waarde van deze werkgevercodes nu 60 is. 

CAO sociaal werk: in het akkoord voor de nieuwe CAO 2021-2023 is afgesproken dat de maximale opbouwperiode van het loopbaanbudget is verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Het loopbaanbudget was in Gemal op CAO-niveau al ingericht op PB3. Wij hebben werkgevercode 03677 Maximum maanden opbouw persoonlijk budget 3 opschuifmethode op CAO-niveau echter nog niet gewijzigd naar 60 maanden, omdat de officiële ingangsdatum van de regeling nog niet bekend is gemaakt door de koepel. In de programmatuur is de mogelijkheid, voor alle vijf de budgetten, om de opbouw tot en met 60 maanden te ondersteunen wel ingebouwd, maar wij adviseren deze voor de cao sociaal werk nog niet te gebruiken tot de koepel duidelijkheid heeft gegeven. 

De wijzigingen

Er zijn tien nieuwe uitvoercodes toegevoegd (twee per PB) om de opbouw voor alle 60 maanden te kunnen laten zien. Het betreft uitvoercodes 02590 t/m 02599. Deze uitvoercodes zijn een uitbreiding op de bestaande uitvoercodes 02512 t/m 02531, waarop het saldo per maand wordt getoond. Deze codes gaan nu nog tot en met 3 jaar terug, maar dit wordt uitgebreid naar 5 jaar.

Hieronder een overzicht van de nieuwe uitvoercodes:

 • 02590 sld PB1 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-4
 • 02591 sld PB1 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-5
 • 02592 sld PB2 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-4
 • 02593 sld PB2 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-5
 • 02594 sld PB3 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-4
 • 02595 sld PB3 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-5
 • 02596 sld PB4 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-4
 • 02597 sld PB4 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-5
 • 02598 sld PB5 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-4
 • 02599 sld PB5 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-5

Voor elk van de persoonlijke budgetten is hiermee actueel jaar -4 en actueel jaar-5 toegevoegd. Op deze manier kan het saldo tot 60 maanden terug worden getoond op de loonstaat. Verder is ook het aantal mogelijke volgnummers bij de volgende invoercodes aangepast van maximaal 36 naar maximaal 60, zodat het saldo gecorrigeerd kan worden voor de juiste maand:

 • invoercodes 02125 t/m 02129 Correctie persoonlijk budget 1 t/m 5 opschuifmethode

Ingangsdatum / automatische herrekening

De ingangsdatum van de uitbreiding van 36 naar 60 maanden voor de CAO sociaal werk is nog niet bekend. Wij zullen, als dat na het bekend worden van de ingangsdatum noodzakelijk is, een automatische herrekening uitvoeren om de eventueel gemiste opbouw voor de betreffende medewerkers te corrigeren.

Werkgevercode 03677 Maximum maanden opbouw persoonlijk budget 3 opschuifmethode kan je wel zelf al wijzigen naar 60, maar dit op eigen risico. Er zouden namelijk vorderingen kunnen ontstaan als het ingangsmoment toch later dan 03-2022 wordt vastgesteld. Bovendien lift je (werkgever) waarde van deze code bij eventuele volgende wijzigingen dan niet meer mee met de waarde op CAO-niveau. 

2022-03/04 Wijziging naamgeving en nieuwe in- en uitvoercodes voor WW, WIA en Wajong uitkeringen

Wij werken momenteel aan een modernisering van de functionaliteit voor het verwerken van WW, WIA en Wajong uitkeringen in Gemal. In voorbereiding voor deze moderniseringsslag is de naamgeving van enkele in- en uitvoercodes gewijzigd. De functionaliteit is nog niet gewijzigd. Wij zullen hierover nader berichten zodra deze gereed is.

Ook zijn er enkele nieuwe in- en uitvoercodes in Gemal toegevoegd. Deze zijn nog niet aanwezig in HR Core en heb je vooralsnog niet nodig. Zodra deze codes een functie krijgen, zullen wij hier nader bericht over plaatsen.

Invoercodes

 • 00673 VT Wajong (nieuw)
 • 00674 uitk Wajong dagbedr (nieuw)
 • 01005 WIA uitk dagbedr (was WAO-WIA uitkering)
 • 02261 Jonggeh korting (was indicatie loon inclusief Wajong uitkering)
 • 02492 WG betaling UFO (was instantiebetaling)
 • 02607 Wajong/Arbeidsbep (was code WAO-WIA)
 • 02847 Afw Wajong dagen (nieuw)

Uitvoercodes

 • 00634 WW uitkering (nieuw)
 • 00673 VT Wajong (nieuw)
 • 00674 Wajong uitkering (nieuw)
 • 00986 Wachtgeld (was WW / Wachtgeld)

Actie

Indien je zelf een andere omschrijving aan de betreffende codes wilt toekennen, dan kun je dat doen in Gemal Direct onder Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > tekst bij invoercode / uitvoercode. Als je bij een bestaande code reeds in een eerdere productie een eigen omschrijving hebt toegekend, dan blijft je eigen omschrijving staan en hoef je dus geen actie te ondernemen.

Wet- en regelgeving

2022-03/05 Belastingdienst schakelt poortcontroles L2258, L2260 en L2262 uit

De Belastingdienst heeft aangegeven voorlopig niet te controleren op poortcontroles L2258, L2260 en L2262. Deze controles checken dat als de grondslag voor Aof hoog / laag / uitkering kleiner is dan - € 1 en groter dan € 1, de afdracht van de betreffende Aof premie geen € 0 mag zijn.

 • De grondslag Aof hoog / laag / uitkering wordt gepresenteerd op de uitvoercodes 01557 / 01558 / 01559.
 • De afdracht Aof hoog / laag / uitkering wordt gepresenteerd op de uitvoercodes 01874 / 01775 / 01893.

In praktijk blijkt de situatie zich voor te doen dat door een inhouding in het actuele jaar, de cumulatieve grondslag van enige Aof premie negatief kan zijn. Conform de VCR notitie mag de bijbehorende Aof premie dan op € 0 gesteld worden. De genoemde poortcontroles gaan in die situatie dus onterecht af.

Mocht één van deze meldingen getoond worden in MSG dan kun je deze negeren. Zodra de Belastingdienst heeft besloten of deze codes geschrapt worden of dat de condities worden aangepast, dan zullen wij de aanpassingen van de Belastingdienst volgen.

Opgeloste meldingen

2022-03/06 Variabele VT in vaste opbouw PB (change 3079561) 

Melding 

Indien je gebruik maakt van een regeling Persoonlijk budget en je hebt in de betreffende grondslag de vakantieuitkering en eindejaarsuitkering opgenomen,  werd bij uitbetaling van verlofuren onterecht de variabele opbouw van vakantieuitkering en EJU meegenomen in de vaste component van het persoonlijk budget (bv uitvoercode 01753). Als deze uitvoercode ook opgenomen is in de grondslag verlofuren, werd het uurloon ten onrechte te hoog vastgesteld.

Oplossing 

De programmatuur van Gemal is aangepast.  De vaste componenten van de persoonlijk budgetten worden alleen bepaald over de vaste componenten.

In periode 03 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle medewerkers die een vaste component Persoonlijk budget hebben (uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 of 02246). Je vindt deze herrekening terug in je overzicht van Mutaties en Signalen Gemal als 03-02. 

Vervolg op community bericht

Bovenstaand is een vervolg op het community bericht van 28 januari, zie verder bij 'Eerder gepubliceerde nieuwsberichten' in deze release notes.

2022-03/07 Cent verschil in bron-doel regeling leidt tot foutcode L2048 (change 3154368)

Melding

In uitzonderlijke gevallen kon de pro-rata berekening op de verkeerde manier omgaan met verschillen van 1 of 2 cent bij personen met meerdere dienstverbanden. Hierdoor kon er, ondanks dat voor een dienstverband het Loon SV 0 was, toch 1 of 2 cent terechtkomen in 1 van de 3 WW-grondslagen. Deze situatie leidde tot foutmeldingen in de Loonaangifte.

Oplossing

De programmatuur van Gemal is aangepast. De pro-rata berekening zet verschillen van 1 of 2 cent nu bij het juiste dienstverband neer.

Automatische herrekening 03-04

Personen met meerdere dienstverbanden en pro-rata berekening, waarbij het loon SV 0 is maar de uitvoercodes 02339 grondslag ww hoog of 02341 grondslag ww laag of 02343 grondslag ww herzien 1 of 2 cent bevat, worden herrekend.

2022-03/08 Foutcode 111 bij invoercode 02261 waarde 2 (change 3302879)

Melding

Het bleek dat Gemal vastlegging van invoercode 02261 Indicatie loon inclusief Wajong uitkering met waarde 2 door Gemal werd afgekeurd met foutcode 111. De oorzaak was dat de maximumwaarde van deze invoercode op werkgevercode 57016 was vastgelegd met waarde 1.

Oplossing

Met ingang van de huidige release is dit probleem verholpen.  

Actie

We kunnen helaas geen automatische herrekening uitvoeren, omdat de mutatie nooit door Gemal is verwerkt. Indien je mutatie is afgekeurd, dan dien je deze dus zelf opnieuw vast te leggen. Dat kan ook met terugwerkende kracht in het huidige jaar.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2022-03/09 Variabele VT in vaste opbouw PB [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 28 januari 2022 -  We zijn bezig met een programma-aanpassing zodat uitvoercode 01753, 01754, 01755 niet langer soms door incidentele salariscomponenten beïnvloed wordt maar altijd alleen de vaste waarde bevat. Deze aanpassing kunnen we helaas niet meer afronden voor 2022-02, dus zullen we er in de release notes voor 2022-03 op terugkomen.

11 januari 2022  - Wanneer je gebruik maakt van de regeling Persoonlijk Budget 1, dan presenteren we de opbouw hiervan in uitvoercode 01903  opbouw PB1. Deze opbouw kan gevormd worden uit een vast, maandelijks bedrag maar kan daarnaast ook gevoed worden vanuit een variabele component. Het vaste deel van de opbouw PB1 presenteren we afzonderlijk ook nog met uitvoercode 01753  vaste opbw PB1. Dit gegeven wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om een prognose te kunnen maken van hetgeen op jaarbasis opgebouwd wordt als PB1. Daarnaast kan deze uitvoercode sinds 2021-11 ook gebruikt worden om op te nemen in bijvoorbeeld de grondslag verlofuren, zodat in de waarde van het verlofuur ook de waarde van de vaste opbouw Persoonlijk Budget 1 is opgenomen.

Hetgeen hiervoor beschreven is, geldt voor PB1, maar ook voor de overige regelingen / uitvoercodes van Persoonlijk Budget 2 t/m 5.

Melding

We constateren nu dat in deze vaste PB van uitvoercode 01753 ook een variabele component zoals vakantietoeslag (over bijvoorbeeld een ORT-component) kan zijn opgenomen. Dit kan ertoe leiden dat daarmee de waarde van uitvoercodes 01753, 01754 etc. en daarmee de waarde van het verlofuur, te hoog is.

Workaround

We doen op dit moment onderzoek naar oorzaak en oplossing. Doet deze situatie zich voor bij je, dan kun je er bij wijze van workaround ook voor kiezen om bijvoorbeeld een percentage opslag vast te leggen voor de waarde van een verlofuur of bij de medewerker een afwijkend uurloon vast te leggen [1]. Zodra we meer informatie hebben, zullen we je hierover verder informeren.

Meer informatie

[1] Handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen.

2022-03/10 Melding L2217 voor dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 31 januari 2022 - Het onterecht verschijnen van melding L2217 is in de februari release van Gemal opgelost.

19 januari 2022 - We zien dat melding L2217 ook verschijnt bij dienstverbanden waarbij de Datum einde IKV is vastgelegd met een datum in de toekomst, buiten de huidige draaiperiode. Deze melding (vorig jaar bekend als L2023) hoort alleen af te gaan als de Datum einde IKV in de huidige draaiperiode ligt en de code reden einde arbeidsovereenkomst niet gevuld is.

Als je deze melding krijgt bij dienstverbanden met een Datum einde IKV in de toekomst, dan kun je deze melding negeren: in de loonaangifte wordt de Datum einde IKV nog niet doorgegeven en je zult vanuit de Belastingdienst geen melding krijgen. De melding verschijnt alleen in Gemal.

L2217 - Als de Code soort IKV = 11, 13 of 15 en de Code aard arbeidsverhouding = 1, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 82 of 83 en de Datum einde IKV is gevuld dan moet de Code reden einde arbeidsovereenkomst gevuld zijn.

CAO informatie

CAO gemeenten/SGO

2022-03/11 Uitvraag salarisgegevens 2021

Ter informatie: Voor de gemeenten en gemeentelijke samenwerkende organisaties die hiertoe een machtiging hebben afgegeven via werkgevercode 10611, is in de loop van februari een uitvraag van geanonimiseerde salarisgegevens over 2021 uitgevoerd in Payroll Gemal. Met behulp van deze gegevens verzorgt het A&O-fonds Gemeenten de jaarlijkse Personeelsmonitor. Om inzicht te krijgen in de betreffende gegevens zijn deze opgenomen in de handleiding onderwerp ‘VNG, gegevensuitwisseling’.

2022-03/12 Nieuwe CAO 2021-2023 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

26 januari 2022 - Voor de volledigheid willen we je erop attenderen dat de tekst die in de release notes 2022-02/15 is opgenomen voor de nieuwe CAO gemeenten, geldt onder voorbehoud van goedkeuring door het VNG-bestuur op 27 januari.

2022-03/13 Nieuwe CAO 2021-2023 (vervolg) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

2 februari 2022 - In de release notes hebben we bij onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” aangegeven dat we het resultaat van de eenmalige uitkering van € 900,00 van vorig jaar in 2022-02 zullen presenteren met uitvoercode 01065 en de overige nabetalingscomponenten samengevoegd zoals gebruikelijk op uitvoercode 01066.

De manier waarop je de corona-onkostenvergoeding van € 300,00 mag verlonen kan zoals eerder aangegeven heel divers zijn. Om hieraan tegemoet te komen, en voor een betere inzichtelijkheid van de diverse nabetalingscomponenten, kiezen we er alsnog voor om het resultaat van deze vergoeding ook afzonderlijk te presenteren. Het resultaat is dan niet langer opgenomen in uitvoercode 01066 maar in uitvoercode 01064. We hebben hiervoor een tussentijdse aanpassing gedaan. De tekst van deze uitvoercode is aangepast naar  Corona onkostverg maar je kunt deze altijd zelf wijzigen. Uitvoercode 01064 hebben we met een 8 in de grondslag ABP opgenomen om aan te sturen dat dit niet pensioengevend is. Vastlegging van deze variabele invoer-/uitvoercode is niet gebruikelijk maar, net zoals bij invoercode 01065, geldt dat je je bewust moet zijn van onze aansturing wanneer je deze code dit jaar gebruikt (hebt).

Stel nu dat je de € 300,00 zou willen uitbetalen voor de werknemer als netto maar voor de werkgever via de werkkostenregeling, dan kun je als volgt te werk gaan:

Je kunt de fiscale afhandeling van uitvoercode 01064 omzetten van bruto naar netto (van kolom 3 naar kolom 30) [1]. Omdat voor deze bruto code nu netto is geworden, moet je in lijn hiermee mogelijk ook je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties aanpassen. Ook enkele grondslagen moet je mogelijk aanpassen, zoals grondslag bruto loon [2]. Daarnaast moet je uitvoercode 01064 als eindheffingsloon opnemen in de grondslag voor de werkkostenregeling [3]. Voor zover deze corona-onkostenvergoeding de vrije ruimte overschrijdt, is uiteindelijk eindheffing verschuldigd.

Veiligheidsregio’s

Zoals aangegeven in onderwerp 2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023 opereren de veiligheidsregio’s nog vanuit de rechtspositie van de CAR-UWO en zullen ze (zoals gemeentes vóór invoering van de WNRA) lokaal naar verwachting de wijzigingen bekrachtigen. We hebben vorige week met de nieuw opgerichte werkgeversvereniging van de samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) onder andere hierover gesproken. We hebben hierbij aangegeven dat in onze programmatuur de wijzigingen nu nog één op één verbonden zijn met die van de CAO gemeenten, dus ook voor wat betreft het uitvoeringsmoment in februari. Uit dit overleg kwam naar voren dat op termijn de arbeidsvoorwaarden tussen gemeenten en veiligheidsregio’s uit elkaar kunnen gaan lopen.
We zullen dan ook voorbereidingen gaan treffen om voor de veiligheidsregio’s afzonderlijk aansturing van arbeidsvoorwaarden en salarisregeling te maken.

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing uitvoercodes > Nr kolom loonstaat, via werkgevercode 58001.
[2] Uitvoercode 01064 aanpassen in werkgevercode 55081  Grondslag bruto loon.
[3] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten, via werkgevercode 01064 = 1.

2022-03/14 Collectieve herrekening proefproductie voor wijzigingen nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 4 februari 2022 - We hebben vandaag een verbetering doorgevoerd. Werkgevercode 99221  Af te roepen beginperiode herrekening  hoef je niet meer via bulkinvoer vast te leggen. Zoals gebruikelijk bij andere productiesoorten, kan dat nu ook bij een proefproductie via  Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling  gebeuren.

2 februari 2022 - We hebben bij ons Service Center enkele keren de vraag gekregen of het mogelijk is om in een proefproductie een collectieve herrekening over vorig jaar uit te voeren voor een hele instelling om zo de resultaten te beoordelen van de CAO-wijzigingen 2021-2023. Dit is als volgt mogelijk:

 1. Stuur een proefproductie aan zoals je gewoonlijk doet voor een instelling en voer eventueel werkgever-/werknemermutaties op.
 2. Kies voor G DI > Werkgever, extra > Bulkinvoer, werkgever.
  (je ziet onder  Werkgever  je ceanummer en instellingsnummer al staan).
 3. Leg vast onder  Code  de werkgevercode  99221  (af te roepen beginperiode herrekening). Onder Volgnr hoef je niets vast te leggen. 
 4. Leg vast onder  Waarde  11  (de periode van herrekening).
 5. Leg vast onder  Ingangsperiode  202111.
 6. Kies voor  Opslaan.
 7. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling.
 8. Leg vast bij  Code selectie proefproductie   2  (proefproductie voor alle werknemers)
  ( Periode proefproductie  hoef je niet in te vullen, er wordt automatisch uitgegaan van de eerstvolgende productie).
 9. Kies voor  Opslaan.
 10. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Zenden  en kies voor  Akkoord

GDI = Gemal Direct Inrichting

2022-03/15 Eenmalige uitkering en einddatum IKV [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 4 februari 2022 - De programma-aanpassing van Gemal is doorgevoerd. De betreffende medewerkers worden nu wel herrekend in je herrekening over vorig jaar.

3 februari 2022 - We hebben geconstateerd dat er een situatie kan zijn waarin voor sommige medewerkers niet een herrekening over het jaar wordt uitgevoerd in Gemal ook al heb je dat wel aangestuurd in een proef- of salarisproductie. Dit doet zich voor bij medewerkers met een (eventueel toekomstige) einddatum IKV (invoercode 02924) in 2022 waarvan de periode kleiner is dan 11 (de herrekeningsmaand). Stel dat je herrekent vanaf 2021-01, dan wordt de herrekening voor deze medewerker wel uitgevoerd. We zullen hiervoor een tussentijdse programma-aanpassing doorvoeren.

2022-03/16 Doorwerking CAO-verhoging [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

9 februari 2022 - We willen je attenderen op het volgende:

Door de CAO-aanpassingen van met name de salarisbodem van € 14,00 zal voor diverse medewerkers in de onderste schalen en in de Participatieschaal het inkomen relatief meer dan gewoonlijk stijgen. Dit zal dan mogelijk ook weer kunnen doorwerken in bijvoorbeeld een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc). Je kunt overwegen om de medewerkers hiervan in kennis te stellen en/of te verwijzen naar de site van de Belastingdienst.

2022-03/17 Aanvullende informatie nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 februari 2022 - In het kader van toepassing van de nieuwe CAO in Gemal willen we je informeren over het volgende:

 • Mogelijk is het aan je aandacht ontsnapt en daarom willen we je er nog even op attenderen:
  we hebben op 2 februari een tussentijdse aanpassing gedaan waarmee het resultaat van de corona-onkostenvergoeding niet op uitvoercode 01066 maar op uitvoercode 01064 wordt geplaatst. Zie het bericht  CAO-gemeenten/SGO en CAO PGA - Nieuwe CAO 2021-2023 vervolg.
 • We adviseren je te kijken of je in het verleden wellicht de aansturing van de uitvoercodes 01064, 01065, 01066 zelf hebt aangepast op Werkgeverniveau voor wat betreft pensioengevendheid [1]. Het advies is om die W(erkgever)-aansturing te verwijderen en de aansturing op C(ao) of A(lgemeen)-niveau te handhaven.

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP.

2022-03/18 Toepassing CAO minimumloon [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

18 februari 2022 - We constateren dat bij het toepassen van het CAO minimumloon er ten onrechte rekening wordt gehouden met de leeftijd zoals bij het wettelijk minimumloon.
Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij een 20-jarige het schaalbedrag vergeleken met 80% van het CAO minimumloon waardoor dit ertoe kan leiden dat geen aanvulling CAO minimumloon plaatsvindt.
We constateren bovendien dat ook wanneer een percentage loondispensatie is vastgelegd bij de medewerker (invoercode 01746) dit de toepassing van het CAO minimumloon beïnvloedt.

We zullen beide situaties verder onderzoeken en al naar gelang de uitkomst hiervan in periode 2022-03 een automatische herrekening uitvoeren. We informeren je over het vervolg hiervan in een volgend community bericht of de release notes. Desgewenst kun je eventueel nu nog zelf ingrijpen op de berekening met behulp van een aanvullende correctieproductie.

CAO GGZ

2022-03/19 Vooraankondiging: vervallen oude salarisschalen

Voor de CAO GGZ zijn de salarisschalen verdeeld in functiegroepen. Binnen die functiegroepen is er een aanloopschaal, A-schaal en B-schaal. Een voorbeeld hiervan is functiegroep 10 met aanloopschaal 9, schaal 10A en 10B. Dit wordt dan opgevolgd door functiegroep 15 met aanloopschaal 14, schaal 15A en 15B. Dit loopt op deze manier door tot en met functiegroep 80 met aanloopschaal 79 en schaal 80A en 80B.

Toen deze opzet van de schalen werd geïntroduceerd in de CAO zijn de schalen in Gemal daarop aangepast. De aanloopschalen hebben in Gemal toen ook een A als toevoeging gekregen om zich van de oude schalen te onderscheiden. Om volop ruimte te bieden voor de administratieve overgang van de oude naar de nieuwe inschaling zijn de oude schalen destijds niet verwijderd. 

Aanpassing per 2022-07

Om Gemal wel gelijk te trekken met de indeling van de CAO, zullen we de “oude” schalen per 2022-07 verwijderen. Dit betreft de schalen 1 t/m 80. Naast het verwijderen van de schalen 1 t/m 80 zullen ook de schalen 201, 301, 1049, 1054, 1059, 1064, 1069, 1074 en 1079 worden verwijderd. Ook deze schalen worden niet in de CAO genoemd en zijn ook niet meer in gebruik. De schalen met een toevoeging van een A of B in Gemal blijven bestaan, conform de CAO. Het verschil tussen de CAO en Gemal is wel dat in Gemal de aanloopschalen ook een toevoeging A hebben, terwijl dit in de CAO niet het geval is. Uiteraard wordt de schaal voor medisch specialisten (schaal 100 in Gemal) en de PWWB schaal voor participatiebanen niet verwijderd. 

Actie

Als er nog werknemers zijn die aan bovenstaande schalen zijn gekoppeld moeten deze worden omgeschaald naar de overeenkomstige schaal die wel in de CAO wordt genoemd.

2022-03/20 Pensioenaftopping

In de Release notes van februari jl. hebben we je bij onderwerp 17 geïnformeerd over een foutieve pensioenberekening als bij de werknemer invoercode 01166 met waarde 0,07 is vastgelegd. Dit is de aansturing voor de maandelijkse berekening en uitbetaling voor de pensioenaftopping. Nadat er op aangeven van Pfzw een omzetting is doorgevoerd om de pensioenaftopping niet meer in de periode grondslag, maar in de jaargrondslag mee te laten tellen, was er een fout opgetreden voor werknemers waarbij deze aansturing was opgegeven, maar die op basis van het inkomen geen recht hebben op de pensioenaftopping.

Automatische herrekening

Gebleken is dat het probleem niet volledig is opgelost in de februari productie. Daarom wordt in de maart productie nogmaals een automatische herrekening uitgevoerd voor de betreffende werknemers. Deze herrekeningsmutaties worden gekenmerkt met reden 03-03.

CAO kraamzorg

2022-03/21 Bedrag stagevergoeding  

Het bedrag aan stagevergoeding voor de CAO kraamzorg was niet aangepast voor 2021 en 2022. De salaristabel is nu aangepast en er zal voor 2022 een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan reden 03-05. Voor 2021 is er geen automatische herrekening. 

Actie

Stagiaires in dienst in 2022 worden automatisch herrekend over 2022. Voor stagiaires die over 2021 een bedrag hebben misgelopen, is het advies om voor dat gedeelte een handmatige nabetaling te doen. Dit kan door middel van invoercode 01066. 

CAO PGA

2022-03/22 Nieuwe CAO 2021-2023 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

26 januari 2022 - Voor de volledigheid willen we je erop attenderen dat de tekst die in de release notes 2022-02/15 is opgenomen voor de nieuwe CAO gemeenten, geldt onder voorbehoud van goedkeuring door het VNG-bestuur op 27 januari.

2022-03/23 Nieuwe CAO 2021-2023 (vervolg) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

2 februari 2022 - In de release notes hebben we bij onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” aangegeven dat we het resultaat van de eenmalige uitkering van € 900,00 van vorig jaar in 2022-02 zullen presenteren met uitvoercode 01065 en de overige nabetalingscomponenten samengevoegd zoals gebruikelijk op uitvoercode 01066.

De manier waarop je de corona-onkostenvergoeding van € 300,00 mag verlonen kan zoals eerder aangegeven heel divers zijn. Om hieraan tegemoet te komen, en voor een betere inzichtelijkheid van de diverse nabetalingscomponenten, kiezen we er alsnog voor om het resultaat van deze vergoeding ook afzonderlijk te presenteren. Het resultaat is dan niet langer opgenomen in uitvoercode 01066 maar in uitvoercode 01064. We hebben hiervoor een tussentijdse aanpassing gedaan. De tekst van deze uitvoercode is aangepast naar  Corona onkostverg maar je kunt deze altijd zelf wijzigen. Uitvoercode 01064 hebben we met een 8 in de grondslag ABP opgenomen om aan te sturen dat dit niet pensioengevend is. Vastlegging van deze variabele invoer-/uitvoercode is niet gebruikelijk maar, net zoals bij invoercode 01065, geldt dat je je bewust moet zijn van onze aansturing wanneer je deze code dit jaar gebruikt (hebt).

Stel nu dat je de € 300,00 zou willen uitbetalen voor de werknemer als netto maar voor de werkgever via de werkkostenregeling, dan kun je als volgt te werk gaan:

Je kunt de fiscale afhandeling van uitvoercode 01064 omzetten van bruto naar netto (van kolom 3 naar kolom 30) [1]. Omdat voor deze bruto code nu netto is geworden, moet je in lijn hiermee mogelijk ook je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties aanpassen. Ook enkele grondslagen moet je mogelijk aanpassen, zoals grondslag bruto loon [2]. Daarnaast moet je uitvoercode 01064 als eindheffingsloon opnemen in de grondslag voor de werkkostenregeling [3]. Voor zover deze corona-onkostenvergoeding de vrije ruimte overschrijdt, is uiteindelijk eindheffing verschuldigd.

Veiligheidsregio’s

Zoals aangegeven in onderwerp “2022-02/15 Nieuwe CAO 2021-2023” opereren de veiligheidsregio’s nog vanuit de rechtspositie van de CAR-UWO en zullen ze (zoals gemeentes vóór invoering van de WNRA) lokaal naar verwachting de wijzigingen bekrachtigen. We hebben vorige week met de nieuw opgerichte werkgeversvereniging van de samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) onder andere hierover gesproken. We hebben hierbij aangegeven dat in onze programmatuur de wijzigingen nu nog één op één verbonden zijn met die van de CAO gemeenten, dus ook voor wat betreft het uitvoeringsmoment in februari. Uit dit overleg kwam naar voren dat op termijn de arbeidsvoorwaarden tussen gemeenten en veiligheidsregio’s uit elkaar kunnen gaan lopen.
We zullen dan ook voorbereidingen gaan treffen om voor de veiligheidsregio’s afzonderlijk aansturing van arbeidsvoorwaarden en salarisregeling te maken.

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Aansturing uitvoercodes > Nr kolom loonstaat, via werkgevercode 58001.
[2] Uitvoercode 01064 aanpassen in werkgevercode 55081  Grondslag bruto loon.
[3] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling > Uc gr werkkosten, via werkgevercode 01064 = 1.

2022-03/24 Collectieve herrekening proefproductie voor wijzigingen nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 4 februari 2022 - We hebben vandaag een verbetering doorgevoerd. Werkgevercode 99221  Af te roepen beginperiode herrekening  hoef je niet meer via bulkinvoer vast te leggen. Zoals gebruikelijk bij andere productiesoorten, kan dat nu ook bij een proefproductie via  Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling  gebeuren.

2 februari 2022 - We hebben bij ons Service Center enkele keren de vraag gekregen of het mogelijk is om in een proefproductie een collectieve herrekening over vorig jaar uit te voeren voor een hele instelling om zo de resultaten te beoordelen van de CAO-wijzigingen 2021-2023. Dit is als volgt mogelijk:

 1. Stuur een proefproductie aan zoals je gewoonlijk doet voor een instelling en voer eventueel werkgever-/werknemermutaties op.
 2. Kies voor G DI > Werkgever, extra > Bulkinvoer, werkgever.
  (je ziet onder  Werkgever  je ceanummer en instellingsnummer al staan).
 3. Leg vast onder  Code  de werkgevercode  99221  (af te roepen beginperiode herrekening). Onder Volgnr hoef je niets vast te leggen.
 4. Leg vast onder  Waarde  11  (de periode van herrekening).
 5. Leg vast onder  Ingangsperiode  202111.
 6. Kies voor  Opslaan.
 7. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Afroep geselecteerde instelling.
 8. Leg vast bij  Code selectie proefproductie   2  (proefproductie voor alle werknemers)
  ( Periode proefproductie  hoef je niet in te vullen, er wordt automatisch uitgegaan van de eerstvolgende productie).
 9. Kies voor  Opslaan.
 10. Kies voor  GDI > Aanleveren productie > Zenden  en kies voor  Akkoord

GDI = Gemal Direct Inrichting

2022-03/25 Eenmalige uitkering en einddatum IKV [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 4 februari 2022 - De programma-aanpassing van Gemal is doorgevoerd. De betreffende medewerkers worden nu wel herrekend in je herrekening over vorig jaar.

3 februari 2022 - We hebben geconstateerd dat er een situatie kan zijn waarin voor sommige medewerkers niet een herrekening over het jaar wordt uitgevoerd in Gemal ook al heb je dat wel aangestuurd in een proef- of salarisproductie. Dit doet zich voor bij medewerkers met een (eventueel toekomstige) einddatum IKV (invoercode 02924) in 2022 waarvan de periode kleiner is dan 11 (de herrekeningsmaand). Stel dat je herrekent vanaf 2021-01, dan wordt de herrekening voor deze medewerker wel uitgevoerd. We zullen hiervoor een tussentijdse programma-aanpassing doorvoeren.

2022-03/26 Doorwerking CAO-verhoging [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

9 februari 2022 - We willen je attenderen op het volgende:

Door de CAO-aanpassingen van met name de salarisbodem van € 14,00 zal voor diverse medewerkers in de onderste schalen en in de Participatieschaal het inkomen relatief meer dan gewoonlijk stijgen. Dit zal dan mogelijk ook weer kunnen doorwerken in bijvoorbeeld een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc). Je kunt overwegen om de medewerkers hiervan in kennis te stellen en/of te verwijzen naar de site van de Belastingdienst.

2022-03/27 Aanvullende informatie nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 februari 2022 - In het kader van toepassing van de nieuwe CAO in Gemal willen we je informeren over het volgende:

 • Mogelijk is het aan je aandacht ontsnapt en daarom willen we je er nog even op attenderen:
  we hebben op 2 februari een tussentijdse aanpassing gedaan waarmee het resultaat van de corona-onkostenvergoeding niet op uitvoercode 01066 maar op uitvoercode 01064 wordt geplaatst. Zie het bericht  CAO-gemeenten/SGO en CAO PGA - Nieuwe CAO 2021-2023 vervolg.
 • We adviseren je te kijken of je in het verleden wellicht de aansturing van de uitvoercodes 01064, 01065, 01066 zelf hebt aangepast op Werkgeverniveau voor wat betreft pensioengevendheid [1]. Het advies is om die W(erkgever)-aansturing te verwijderen en de aansturing op C(ao) of A(lgemeen)-niveau te handhaven.

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting  Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP.

2022-03/28 Toepassing CAO minimumloon [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

18 februari 2022 - We constateren dat bij het toepassen van het CAO minimumloon er ten onrechte rekening wordt gehouden met de leeftijd zoals bij het wettelijk minimumloon.
Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij een 20-jarige het schaalbedrag vergeleken met 80% van het CAO minimumloon waardoor dit ertoe kan leiden dat geen aanvulling CAO minimumloon plaatsvindt.
We constateren bovendien dat ook wanneer een percentage loondispensatie is vastgelegd bij de medewerker (invoercode 01746) dit de toepassing van het CAO minimumloon beïnvloedt.

We zullen beide situaties verder onderzoeken en al naar gelang de uitkomst hiervan in periode 2022-03 een automatische herrekening uitvoeren. We informeren je over het vervolg hiervan in een volgend community bericht of de release notes. Desgewenst kun je eventueel nu nog zelf ingrijpen op de berekening met behulp van een aanvullende correctieproductie.

CAO UMC

2022-03/29 Maximum uurloon BAD

Met wijzigingen rondom de nieuwe CAO, was het maximum uurloon BAD (werkgevercode 08206) niet bijgewerkt. Dit is nu wel gedaan en deze werkgevercode is aangepast van inpasnummer 9025 naar inpasnummer 9034. 

Actie

In overleg is in februari voor werkgevercode 08206 het W-niveau toegepast. Het advies is om dit in maart weer naar C-niveau te zetten.  

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2022-03/30 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden! [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

26 januari 2022 - Aanstaande zaterdag 29 januari is de laatste dag waarop je de bestanden van je producties over 2021 kunt accorderen voor verzending. Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden zaterdag 29 januari niet worden geaccordeerd voor verzending, zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma | Raet de bestanden te verzenden naar het APG. Je kunt dit volgen in de applicatie APG Pensioenaangifte.

Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2022 wij jouw herrekeningen over 2021 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Ingaande zondag 30 januari 2022 zullen de APG-bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte als je een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar het APG, kun je dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden, zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen je op dat moment ook informeren.

Let op: als jouw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, kun je dit kenbaar maken aan ons Service Center.

Pensioenfonds ABP

2022-03/31 Module Pensioenaangifte APG is weer beschikbaar [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

4 februari 2022 - De onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, al je bestanden zijn verwerkt. De statussen in Payroll Manager zijn bijgewerkt.  Als je in de tussenliggende periode de productie van februari heeft overgedraaid of een correctieproductie heeft gedraaid, dan wordt alleen het laatst aangemaakte bestand ingelezen in Pensioenaangifte APG. Bij eerder gedraaide producties zie je dan mogelijk een rood handje (fout opgetreden) in Payroll Manager. Dit kun je negeren.

Pensioenfonds PFZW

2022-03/32 Correctie invoercodes PFZW

Inleiding

Het is mogelijk om op allerlei punten in te grijpen in de pensioenberekening voor PFZW, behalve op de twee onderdelen die eigenlijk het meest essentieel zijn voor de berekening: het regelingloon en de verloonde uren. In toenemende mate zien we situaties waarin de loondoorbetaling mag stoppen in verband met een uitkeringssituatie (meestal vervroegde IVA). Daarnaast is het in situaties waarin de berekening van Gemal niet voldoet aan de wensen van de klant, niet mogelijk in te grijpen in de pensioenberekening. Vanaf deze release wordt het mogelijk gemaakt hier wel op in te grijpen. Voor het opgeven van een vervroegde IVA wordt een instructie toegevoegd aan de handleiding en voor andere gevallen waarin ingegrepen moet worden, zal dat via ons Service Center aangegeven worden.

Verloonde uren en regelingloon aanpassen

Vanaf deze release is het mogelijk om de verloonde uren PFZW en het regelingloon PFZW met een (nieuwe) invoercode te overrulen. De hiermee opgegeven waarden zullen in de maand van opgave effect hebben op de berekening van de pensioencomponenten.

Gegeven: afwijkend verloonde uren PFZW.
Vastleggen: invoercode 02409.
Met dit gegeven overschrijf je de verloonde uren van uitvoercode 02324 uren verloond PFZW. Met waarde 0,01 geef je aan dat je geen output op deze invoercode wenst (blokkade).

Gegeven: afwijkend regelingloon PFZW.
Vastleggen: invoercode 02433.
Met dit gegeven overschrijf je het regelingloon van uitvoercode 02233 PFZW Reg. ln UPA.

Let op: deze invoercodes dien je alleen te gebruiken als je expliciet hiervoor instructies krijgt in de handleiding of van ons Service Center.

Actie

Er is geen actie nodig. Voor het opgeven van de IVA-uitkering zal een instructie gemaakt worden. In uitzonderlijke gevallen kan het overrulen van de twee uitvoercodes het juiste effect hebben op de pensioenberekening.

2022-03/33 Contractindicaties niet gevuld in UPA [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

27 januari 2022 - Het blijkt dat in de UPA over 2022-01 de contractindicaties voor (on)bepaalde tijd (schriftelijke overeenkomst en oproepovereenkomst) ten onrechte niet gevuld worden. Pensioenfonds PFZW heeft aangegeven dat dit niet leidt tot fouten aan hun zijde. 

Wij zullen de situatie herstellen in release 2022-02 die dinsdag 1 februari beschikbaar komt. Het is voor klanten van PFZW niet nodig alleen voor deze situatie een synchronisatie UPA af te roepen, omdat PFZW geen problemen ervaart. Als je een andere pensioenuitvoerder hebt en aanlevert via het UPA-kanaal, is het advies om na de release een synchronisatie UPA voor 2022 af te roepen. 

In de salarisproductie voor periode 02 zullen wij voor alle klanten die voor 2022 aanleveren via het UPA-kanaal een automatische herrekening uitvoeren om de contractindicaties te herstellen, zodat alle UPA berichten in onze systemen weer correct zijn. Deze herrekening herken je aan reden 02-07 in Mutaties en Signalen Gemal.

2022-03/34 Afkeuring UPA bericht naar aanleiding van XSDFatal fout [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 27 januari 2022 - 16:00 uur - Wij zullen een oplossing leveren in release 2022-02. Als je UPA is afgekeurd, dan kun je vanaf dinsdag 1 februari een synchronisatie UPA over het huidige jaar afroepen. Deze synchronisatie corrigeert je aangifte. Dit doe je door een speciale productie af te roepen. In die productie leg je werkgevercode 99401 t/m 99448 (naar keuze)  Code variabele afroep  vast met waarde 6301. In Gemal Direct Inrichting leg je het afroepen van overzichten/lijstnummers variabel vast bij  Werkgevergegevens > Afroep overzichten/bestanden > Afroep variabel.

27 januari 2022 - Het blijkt dat de UPA over 2022-01 bij diverse werkgevers wordt afgekeurd met een XSDFatal foutmelding. De oorzaak is van technische aard. Als de code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) niet gevuld is, dan maakt Gemal de rubriek toch aan in de UPA met de niet bestaande waarde 0, terwijl de rubriek in dat geval geheel niet aangemaakt zou moeten worden. Wij werken aan een oplossing en houden je op de hoogte van de voortgang en eventuele vervolgacties.

Automatische herrekeningen

2022-03/35 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden betreffend onderwerp in deze release notes
03-02

Variabele VT in opbouw VT (change 3079561)

03-03 Compensatie pensioenaftopping, uitvoercode 01166
03-04 Cent verschil in bron-doel regeling leidt tot foutcode L2048
03-05 CAO kraamzorg - Bedrag stagevergoeding

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-03/36 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode omschrijving
02409 afwijkend verloonde uren PFZW
02433 afwijkend regelingloon PFZW

Nieuwe uitvoercodes

 • 02590 sld PB1 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-4
 • 02591 sld PB1 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 1 actueel jaar-5
 • 02592 sld PB2 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-4
 • 02593 sld PB2 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 2 actueel jaar-5
 • 02594 sld PB3 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-4
 • 02595 sld PB3 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 3 actueel jaar-5
 • 02596 sld PB4 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-4
 • 02597 sld PB4 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 4 actueel jaar-5
 • 02598 sld PB5 <act jr-4>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-4
 • 02599 sld PB5 <act jr-5>, saldo persoonlijk budget 5 actueel jaar-5

2022-03/37 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Geen.