Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-07

29-06-2022 11:37 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3968 Weergaven

 

 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

Gewijzigd en verbeterd

2022-07/1 Doorbetaling ouderschapsverlof werknemerniveau

In de release notes van 2022-05 hebben we je geïnformeerd over de invoering en aansturing van de betaald ouderschapsverlof (BOSV) regeling zoals die ingaat per 2 augustus 2022 (zie onderwerp 2022-05/5 Betaald ouderschapsverlof). In dit kader informeren we je over het volgende.

Doorbetaling werknemerniveau

Er zijn CAO’s (zoals bijvoorbeeld de CAO gemeenten) die al langer een vorm van betaald ouderschapsverlof kennen, waarbij sprake is van een doorbetaling gedurende bepaalde tijd waarbij de hoogte van doorbetaling bepaald wordt door de schaal waarnaar de medewerker verloond wordt.

De doorbetalingsvormen zoals we die nu kennen in Gemal zijn vooral stuurbaar vanuit werkgeverniveau, dus voor de hele instelling. Met ingang van periode 2022-07 wordt het mogelijk om bij gebruik van een verlofregeling op werknemerniveau aan te geven dat sprake moet zijn van een bepaald percentage doorbetaling.

Je doet dit door in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlof- / generatieregelingen > Definitie v-/g-regelingen te kiezen voor Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) waarde 2.  Hierdoor vindt aanvulling plaats op dezelfde grondslag als waarover de korting wordt berekend. De aanvulling vindt dan plaats op basis van het percentage zoals vastgelegd bij de medewerker met de nieuwe invoercode(s):

Gegeven: verlofregeling 1 t/m 15 percentage doorbetaling.

Vastleggen: invoercode 00611 t/m 00625.

Aanpassing werkgevercode 13024

De toevoeging van aansturing percentage aanvulling op werknemerniveau leidt tot nog een andere aanpassing. Voor een juiste werking is het gewenst dat we aan de werkgevercode 13024 waarmee je een percentage ‘aanvulling tot’ vastlegt, de A-C-W-werking toekennen. We leggen hierbij op Algemeen niveau 100% vast, zodat deze aanpassing niet tot verschillen leidt want tot nu toe wordt automatisch 100% toegepast wanneer je niets vastlegt.

Voor een enkele CAO zoals CAO gemeenten leggen we bij verlofregeling-5 BOSV hier 0% vast. De bestaande CAO-aansturingen of door jou al opgegeven waardes blijven natuurlijk behouden en krijgen C- of W-status.

Maximering

Het kan in de arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken dat de medewerker naast en bovenop het wettelijke betaald ouderschapsverlof gebruik kan (blijven) maken van het CAO betaald ouderschapsverlof. In dat geval moet je de hiervoor door ons ingerichte verlofregeling-5 BOSV (voorheen Levensloop) gebruiken. Bij deze verlofregeling moet dan de wettelijke doorbetaling worden aangestuurd en daarnaast ook de CAO-doorbetaling. 

Dit kan erin resulteren dat er een doorbetaling komt die bestaat uit een BOSV-uitkering op uitvoercode 00672 (wettelijke bron) en een doorbetaling op uitvoercode 00639 BOSV doorbet. (CAO bron). Het is echter niet gewenst dat beide doorbetalingen samen resulteren in een bedrag dat groter is dan het bedrag dat op het salaris wordt gekort wegens verlof (uitvoercode 01302). Wanneer de uitkering (uitvoercode 00672) en de doorbetaling (uitvoercode 00639) groter zijn dan de korting op het salaris (uitvoercode 01302), dan wordt de CAO-doorbetaling (uitvoercode 00639) gemaximeerd zodat de wettelijke- en CAO-doorbetaling gezamenlijk even hoog zijn als de korting. Op het mutatieverslag van MSG wordt bij maximering dit gemeld bij de betreffende medewerker: “opgave doorbetaling is gemaximeerd”.

Invoering

Je kunt de aansturing op werknemerniveau desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022-01 vastleggen. Een eventuele samenloop met de BOSV-regeling kan natuurlijk pas vanaf het moment van invoering van die regeling. In de handleiding Gemal zijn bij het onderwerp Verlof-/generatieregelingen enkele voorbeelden opgenomen.

Voor de CAO gemeenten/SGO, zie ook het desbetreffende onderwerp in deze release notes.

2022-07/2 Dagloon bij benadering en IKV

Diverse uitkeringen van het UWV worden via de salarisstrook betaald, omdat de werknemer nog in-dienst is. Voorbeelden hiervan zijn de ZW-uitkering, zwangerschapsuitkering of AGBV-uitkering. Het UWV stelt de hoogte van de uitkering vast op basis van een dagloon. Het bericht van het UWV kan echter op zich laten wachten, terwijl de werknemer al wel in een uitkeringssituatie is beland. Het is in die situatie vaak wenselijk om een voorlopig uitkeringsbedrag te berekenen, zodat de werknemer enig inkomen heeft. Om die reden berekent Gemal een 'dagloon bij benadering' op het moment dat je wel een uitkering vastlegt, maar geen bijbehorend dagloon.

Het 'dagloon bij benadering' wordt (in hoofdlijnen) berekend op basis van het loon SV van de werknemer. Als er sprake is van meerdere dienstverbanden, neemt Gemal alleen het loon SV van het dienstverband waarop de uitkering wordt betaald. Het UWV gaat immers ook uit van het dienstverband waarvoor een ziekmelding is ingediend.

Vanaf 2024 wordt dit een probleem. Sommige uitkeringen moeten verantwoord worden op aparte IKV’s. Voor welke uitkeringen dat precies geldt, is op dit moment nog onzeker. Wel bereiden we onze functionaliteit al voor op de nieuwe situatie. Op de uitkerings-IKV is naast de uitkering geen loon SV aanwezig. Daardoor kan het dagloon bij benadering niet vastgesteld worden. Om die reden hebben we in deze release een aanpassing in Gemal aangebracht. 

We hebben direct gebruik gemaakt van de gelegenheid om deze functionaliteit inzichtelijker en flexibeler te maken.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Het dagloon bij benadering wordt vanaf nu berekend op basis van een grondslag:

Gegeven: uitvoercodes in grondslag dagloon bij benadering.
Vastleggen: werkgevercode 55105.
0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven waarde vervalt; toepassen standaardwaarde conform CAO- of Algemeen niveau.
1 = telt in de grondslag.
8 = niet opnemen bij vaststelling van de grondslag.
9 = negatief tellen in de grondslag.

Wij hebben deze grondslag ingericht in onze algemene ondersteuning. Standaard wordt het dagloon bij benadering bepaald op basis van het SV loon (uitvoercode 01598). Net als in de berekening van het UWV worden kortingen tijdens ziekte of verlof uitgezonderd, tegelijkertijd worden ook compensaties voor die kortingen uitgezonderd zoals doorbetaling bij verlof of aanvullingen op uitkeringen.

Net als in de loonaangifte wordt de opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag (EJU / IKB) (uitvoercode 02258) en VT (uitvoercode 01618) geteld, de opname of uitbetaling juist niet. Hiermee wordt een gelijkmatiger loon geteld gedurende het jaar. UWV gebruikt dezelfde werkwijze bij het vaststellen van het dagloon.

 Alle uitzonderingen op de berekening zijn vastgelegd met waarde 9 in de grondslag. Alle bijtellingen met waarde 1.

Berekening elke periode

Vanaf deze release wordt het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) elke periode berekend. Hiermee geven we gehoor aan een wens die reeds door meerdere werkgevers aan ons geuit is. Je kunt elke periode het dagloon bij benadering raadplegen, ook als er geen sprake is van een uitkering. Het dagloon bij benadering wordt pas gebruikt op het moment dat je een uitkering vastlegt, maar geen bijbehorend dagloon.

Als de uitkering op hetzelfde dienstverband wordt geboekt, dan neemt Gemal automatisch het dagloon bij benadering van dat dienstverband. Als de uitkering op een apart dienstverband wordt geboekt, dan kun je het dagloon bij benadering aflezen op de loonstaat van het dienstverband waarop het loon wordt betaald. Vervolgens boek je dit dagloon zelf op het dienstverband waarop de uitkering wordt betaald. Dit doe je op dezelfde invoercode als waarop je ook het dagloon van UWV vastlegt. De invoercode verschilt per type uitkering. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over het betreffende type uitkering in de Gemal handleiding.

Let op: het dagloon bij benadering wordt niet gemaximeerd op het maximumdagloon. Dit is hetzelfde als in de bestaande situatie. Hiermee behoud je altijd aansluiting met grondslag 55105. Als Gemal dit dagloon gebruikt voor een uitkering op hetzelfde dienstverband, dan wordt het dagloon van de specifieke uitkering wel automatisch gemaximeerd. Boek je het dagloon echter handmatig op een ander dienstverband, dan doe je dit met de invoercode voor het dagloon van de betreffende uitkering. Je dient daarbij zelf rekening te houden met het maximumdagloon. Gemal verwerkt altijd het opgegeven dagloon, zonder automatische begrenzing.

Let op: de berekening van het dagloon bij benadering op basis van grondslag 55105 en de berekening elke periode wordt uitgevoerd vanaf periode 07-2022 zonder terugwerkende kracht. We hebben hier bewust voor gekozen om geen ongewenste herrekeningen te veroorzaken in lopende uitkeringen. Als het dagloon in een eerdere periode niet aansluit bij je verwachting, dan kun je zelf een ander dagloon opgeven op de bestaande invoercode voor het dagloon van de betreffende uitkering.

Actie

Let op: het 'dagloon bij benadering' blijft een (grove) benadering. Gemal neemt alleen het SV loon van de huidige periode, terwijl het UWV een referteperiode samenstelt. Bovendien kan Gemal geen rekening houden met alle mogelijke scenario’s die het dagloon kunnen beïnvloeden. Het is daarom noodzakelijk dat je het werkelijke dagloon met terugwerkende kracht vastlegt, zodra dit door het UWV is vastgesteld. De berekening van de uitkering wordt dan gecorrigeerd.

Je kunt de berekening van het 'dagloon bij benadering' nu zelf beïnvloeden door uitvoercodes toe te voegen of te verwijderen uit de nieuwe grondslag 55105. Je kunt deze naar eigen inzicht aanpassen.

Wet en regelgeving

2022-07/3 Wijziging minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 juli 2022 is € 1.756,20 per maand. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd.

Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes.

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4.

Opgeloste meldingen

2022-07/4 Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 3442282)

Melding

Voor sectoren waar een Persoonlijk Budget (Individueel KeuzeBudget) van toepassing is, was geconstateerd dat met ingang van periode 2022-03 de korting niet meer werd verrekend in de uitvoercodes voor vaste opbouw budget [1]. 

Oplossing

Met ingang van periode 2022-07 is dit aangepast.

Automatische herrekening 07-02

In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246 wordt het vaste deel van de maandelijkse opbouw budget gepresenteerd.

2022-07/5 Code werkgeversbetaling Ufo leidt tot dubbele korting Ufo-premie en onterechte korting WIA-premie

Als je namens het UWV een uitkering doorbetaalt aan een werknemer, dan ben je over die uitkering sociale premies verschuldigd. Het UWV vergoedt die premies samen met het uitkeringsbedrag. Voor de Ufo-premie geldt een uitzondering: het UWV draagt de Ufo-premie rechtstreeks af aan het betreffende fonds en vergoedt deze premie daarom niet aan de werkgever.

Als deze situatie op je van toepassing is, dan leg je invoercode 02492 Werkgeversbetaling Ufo vast met waarde 2. In Gemal wordt dan het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998 loon samenloop) in mindering gebracht op uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag Ufo.

Melding

Er bleek zich een tweetal fouten voor te doen bij bovenstaande functionaliteit:

 • Het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998) werd tweemaal in mindering gebracht op de afdrachtgrondslag Ufo (uitvoercode 01675).
 • Het uitkeringsbedrag (uitvoercode 01998) werd eenmaal ten onrechte in mindering gebracht op de grondslagen Aof en WHK (uitvoercode 01697 Aof ongemax / 01901 Grsl Aof tot max / 01557 Grsl Aof hoog / 01558 Grsl Aof laag / 01559 / Grsl Aof uitkering / 01694 Grsl WHK ongemax / 01684 Afdr grsl WHK diff).

Oplossing

Het bovenstaande probleem is in deze release verholpen. De uitkering wordt niet gekort op de Aof- en WHK-grondslag en slechts eenmaal op de Ufo-grondslag.

Automatische herrekening 07-05

In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2022-07/6 Loonheffing bij vakantietoeslag WIA-uitkering (change 3554702)

Als je een aanvulling op een WIA uitkering verstrekt, dan leg je die uitkering vast in Gemal. Dat doe je ook in het geval dat UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. Gemal moet in dat geval immers rekening houden met de uitkering bij de berekening van de loonheffingen. Het vakantiegeld dat UWV aan de werknemer betaalt over de uitkering, moet in zo'n situatie ook worden vastgelegd in Gemal.

Melding

De berekening van de loonheffing ging in dit geval echter niet goed. Er werd alsnog een bedrag aan loonheffing BT over de VT van de WIA uitkering ingehouden en een positief bedrag aan loonheffing tabel uitbetaald.

Oplossing

Dit is aangepast. Er wordt nu over zowel de reeds betaalde uitkering als over het reeds betaalde vakantiegeld, geen loonheffing meer ingehouden. Er wordt wel rekening gehouden met het bedrag dat UWV heeft ingehouden over de uitkering bij de berekening van de loonheffingen over de aanvulling.

Automatische herrekening 07-04

In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2022-07/7 Salarisspecificatie - presentatie loonheffing en netto effect in kolom 'waarvan eenmalig' terug

In release 05-2022 hebben we een aanpassing doorgevoerd, waardoor op de salarisspecificatie niet langer een bedrag werd getoond in de kolom 'waarvan eenmalig' bij uitvoercode 01158 loonheffing tijdvaktabel en het bijbehorende effect ook achterwege bleef bij uitvoercode 01500 netto in dezelfde kolom. We hebben dit gemeld in een apart bericht op de Gemal community: https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-Payroll-Gemal/Presentatie-loonheffing-waarvan-eenmali...

Diverse werkgevers hebben aangegeven dat bovenstaande wijziging heeft geleid tot veel extra vragen van werknemers aan de salarisadministratie. Dat is niet onze bedoeling geweest, daarom hebben we met ingang van de huidige release de wijziging teruggedraaid. Het is helaas niet mogelijk om de salarisspecificaties over perioden 05 en 06-2022 opnieuw af te roepen.

Onze reden om het bedrag loonheffing tabel niet langer te tonen in de kolom 'waarvan eenmalig' is dat het bedrag niet eenduidig is vast te stellen. Wij ontvingen met enige regelmaat vragen over de hoogte van het getoonde bedrag waarop geen sluitend antwoord te geven is. Wij hebben de wijziging daarom teruggedraaid onder de voorwaarde dat tekst en uitleg bij de exacte hoogte van dit bedrag op de salarisspecificatie niet gegeven kan worden. Onderstaand voorbeeld illustreert de situatie.

Voorbeeld

Een werknemer ontvangt

 • € 2000 vast salaris
 • € 500 eenmalige ORT
 • € 1000 eenmalige bonus

De witte maandtabel met loonheffingskorting is van toepassing.

Stel je berekent eerst de belasting over de eenmalige ORT. De belasting over de eenmalige ORT is dan € 0.

Stel je berekent eerst de belasting over het salaris en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT:

(belasting salaris + ORT) - / -  belasting salaris = € 387,83 - / - € 185,67 = € 202,16

Stel je berekent eerst de belasting over het salaris, daarna de bonus en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT:

(belasting salaris + bonus + ORT) / - (belasting salaris + bonus) = € 829,58 - / - € 589,92 = € 239,66

Dit terwijl de totale loonheffing over de gezamenlijke componenten in alle drie de gevallen gelijk is. In de praktijk kennen veel loonberekeningen veel meer dan bovenstaande drie componenten. De berekeningsvolgorde van die componenten kent in veel gevallen complexe volgordelijkheid, omdat niet alleen de belasting maar vele andere factoren een rol spelen in die berekening.

2022-07/8 Verwerken van mutaties met prioriteit hersteld (change 3574032)

In Gemal Direct Inrichting (GDI) bestaat de mogelijkheid om bij eenzelfde invoercode in dezelfde productie met een verschillende waarde (wat vaak de bedoeling is) een hogere prioriteit mee te geven. De hoogste prioriteit wordt dan in Gemal verwerkt. Dit kun je gebruiken wanneer er sprake is van een mutatiebestand uit het HR-systeem, die je niet opnieuw wilt aanmaken. Je kunt dan in GDI de mutatie aanpassen met een hogere prioriteit, bijvoorbeeld bij het draaien van een begrotingsproductie. Deze functionaliteit werkte niet en dit is met ingang van juli 2022 hersteld.

2022-07/9 Uit-dienst in 2022-01 met twk 31-12-2021 (change 3521894)

Melding

We kennen in Gemal de uitzonderlijke situatie dat je in verwerkingsmaand 2022-01 alsnog een datum uit-dienst per 31-12-2021 kunt vastleggen. Wanneer dit bij een medewerker is vastgelegd en er voor deze medewerker nog sprake was van een betaling in 2022, dan werd in periode 2022-05 uurlonen bij een herrekening foutief vastgesteld. De programmatuur is op dit punt nu aangepast. 

Automatische herrekening 07-06

Voor betrokken medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-06 in Mutaties en Signalen Gemal.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2022-07/10 Presentatie loonheffing 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 juni 2022 - Naar aanleiding van release 2022-05 komen er vragen over het ontbreken van de presentatie van de component loonheffing in de kolom 'waarvan eenmalig'  bij eenmalige betalingen die tegen het (tijdvak) tabeltarief worden berekend. In release 2022-05 is besloten deze presentatie niet meer op te nemen op de salarisspecificatie, omdat bij de berekeningen van eenmalige posten die tegen het tabeltarief worden berekend, de bijbehorende loonheffing niet eenduidig kan worden bepaald. Het tabeltarief is namelijk niet lineair en dit leverde vragen op.

Daarom presenteren we de eenmalige componenten die berekend worden met het tabeltarief, niet meer in de kolom 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie. De presentatie van de loonheffing voor eenmalige posten die tegen bijzonder tarief worden berekend, blijven wel zichtbaar in de kolom 'waarvan eenmalig'.

CAO informatie

CAO Aan de Slag

2022-07/11 Wijziging minimumloon per 1 juli

Voor de CAO Aan de Slag hebben we - naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon - de bedragen bij de schaal 1 trede 3, schaal 2 trede 2 en schaal 3 trede 1 met het minimumloon vastgelegd.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 84, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 84, werkgevercode 03003.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 84.

CAO bibliotheken

2022-07/12 Wijzigingen per 1 juli

Aanpassingen ORT

Het percentage ORT 4 (werkgevercode 08119) is conform de compensatieregeling ORT aangepast naar 60%. Daarnaast is werkgevercode 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT aangepast naar inpasnummer 9021.

Doorbetaling bij ouderschapsverlof

In artikel 57 lid 3 van de cao staat het volgende:

“Over de uren waarop aan de werknemer ouderschapsverlof is verleend volgens hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg, vindt 25% salarisdoorbetaling plaats. Indien de werknemer, al dan niet door tussenkomst van de werkgever gedurende maximaal negen weken recht heeft op een UWV-uitkering op grond van de Wet betaald ouderschapsverlof, dan wordt die UWV-uitkering op de 25% salarisdoorbetaling in mindering gebracht. Dit betekent dat als de UWV-uitkering gelijk is aan of meer bedraagt dan het bedrag dat overeenkomt met 25% salarisdoorbetaling, de werkgever gedurende die maximaal negen weken geen salaris hoeft door te betalen aan de werknemer. De werknemer ontvangt in die periode wel de UWV-uitkering, eventueel via zijn werkgever. Indien de UWV-uitkering minder bedraagt dan het bedrag dat overeenkomt met 25% salarisdoorbetaling, betaalt de werkgever gedurende die maximaal negen weken aan de werknemer het verschil tussen de UWV-uitkering en de 25% salarisbetaling. De werknemer ontvangt daarnaast gedurende maximaal negen weken de UWV-uitkering, eventueel via zijn werkgever.“

Deze salarisdoorbetaling was nog niet ingericht in Gemal voor de CAO bibliotheken. Dat is nu wel gedaan met de werkgevercodes 13023 (van waarde 0 naar waarde 2), 13024 (van 0 naar 25%) en 13029 (van waarde 2 naar waarde 1). In de praktijk zal de vergoeding van het UWV altijd meer zijn dan de 25% doorbetaling. Daarom zijn de bovenstaande werkgevercodes ingericht op verlofregeling 3 (ouderschapsverlof) en niet op verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof). Uiteraard kan er altijd van de CAO-inrichting worden afgeweken door de werkgevercodes op werkgeverniveau aan te passen. 

Salaristabel

De bedragen voor de salarisregeling Bibliotheken zijn aangepast conform de CAO.

Actie

 • Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 09, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 11, werkgevercode 03003.
 • Mocht je het niet eens zijn met de inrichting van verlofregeling 3 omtrent de salarisdoorbetaling, dan kan hier op werkgeverniveau van worden afgeweken door ze op de oude of andere gewenste waarde te zetten.

CAO gehandicaptenzorg

2022-07/13 Minimum-uurloon [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

9 juni 2022 - In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is per 2022-06 een minimum-uurloon geïntroduceerd. In de release notes onderwerp 2022-06/22 hebben we geadviseerd om dit minimum-uurloon te garanderen door werknemers in te schalen op een schaal/trede die aan dit minimum voldoet.

In nader overleg heeft de VGN echter aangegeven toch de voorkeur te hebben voor een functionaliteit voor aanvulling minimumloon. Dit houdt in dat werknemers ingeschaald kunnen blijven in een schaal/trede die onder het minimum valt, waarna Gemal automatisch een aanvulling betaalt tot het minimum cao-uurloon. Deze functionaliteit werkt gelijk aan die voor het wettelijk minimumloon.

Een dergelijke functionaliteit was reeds ontwikkeld in Gemal, maar specifiek voor de CAO gemeenten. We passen deze functionaliteit momenteel aan om deze ook geschikt te maken voor de CAO gehandicaptenzorg. Dit heeft echter tot gevolg dat we deze pas in release 2022-07 kunnen leveren. In die release zullen we met terugwerkende kracht naar 2022-06 de aanvulling tot het CAO minimum toepassen. 

Actie

De aanvulling CAO minimumloon kun je blokkeren door invoercode 02940 Code CAO minimumloon per uur vast te leggen met waarde 1.

De CAO gehandicaptenzorg hanteert echter ook aanvullende regels met betrekking tot de leeftijd, periode in-dienst en het gemiddeld aantal werkuren. Wij kunnen het minimum niet automatisch blokkeren op basis van deze aanvullende criteria. Wij hebben aan de werkgeversvereniging additionele vragen over die criteria gesteld om de nodige actie in Gemal hieromtrent wel duidelijk te krijgen. 

We hopen hier zo spoedig mogelijk verder over te berichten. In afwachting van het antwoord van de werkgeversvereniging is het advies om de eventuele genomen actie van het aanpassen van de schaal bij werknemers onder het minimum, zoals in de release notes van 2022-06/22 genoemd, terug te draaien.  

In de release notes van 2022-07 zullen wij verder berichten over de aanvullende criteria en wanneer een werknemer moet worden geblokkeerd via invoercode 02940.

2022-07/14 Wijzigingen per 1 juli

Stagevergoeding

De afgesproken stagevergoeding voor co-assistenten per 1 juli, dien je zelf vast te leggen met een bruto diversen code. 

Slaapdiensten 

Per 1 juli 2022 wordt de vergoeding voor een onrustige slaapdienst verhoogd. Geplande ‘slaapuren’ worden voor de vergoeding aangemerkt als hele werkuren als tijdens de slaapdienst, als gevolg van noodzakelijke en onvoorziene werkzaamheden, sprake was van minder dan 50% onafgebroken rusttijd. Doorgaans wordt dit in je roosterapplicatie bijgehouden. 

Afbouwcarrière 

In de nieuwe CAO is de zogenaamde “afbouwcarrière” regeling beschreven. Dit is een generatiebeleid. In Gemal zijn voor Generatiebeleid drie regelingen opgenomen:

 1. Een regeling via de verlofregeling.
 2. Een regeling via contractverlaging naar 80% en 10% toelage.
 3. Een regeling via contractverlaging naar 90% en 10% vrijstelling van werkzaamheden.

Voor de CAO gehandicaptenzorg is alleen de tweede variant van toepassing. Voor de volledige vastlegging zie de Gemal handleiding, onderwerp Generatiebeleid bij 4.1.  

2022-07/15 Salaristabellen en minimum-uurloon

Salarisschaal 201 vervallen

Schaal 201 is vervallen in Gemal per 1 juli. Deze was niet meer in gebruik en was ook niet conform cao. Gezien er geen werknemers in deze schaal zaten is er geen actie noodzakelijk. Betreft in Gemal CAO code 38, werkgevercode 03002. 

Minimum-uurloon

In de CAO is beschreven dat er per 1 juni, onder voorwaarden, een minimum-uurloon geldt van 13 euro. De genoemde randvoorwaarden hiervoor zijn:

- De werknemer moet ten minste 21 jaar zijn, en
- Een dienstverband van ten minste 7 maanden met een omvang van gemiddeld minimaal 24 uur per week.

Wij hebben aan de werkgeversvereniging een verduidelijking van deze voorwaarden gevraagd en deze luidt als volgt: 

Vanaf het contract waarin het dienstverband de 7 maanden bereikt, ontvangt de werknemer het garantie minimum inkomen. Ofwel bij een contract van 7 maanden (en als de werknemer voldoet aan de andere voorwaarden) ontvangt de werknemer vanaf dag 1 het garantie minimum inkomen. Heeft de werknemer een contract van 6 maanden dat wordt verlengd met 6 maanden dan ontvangt de werknemer het garantie minimum inkomen vanaf dag 1 van het tweede contract.

De voorwaarde van 24 uur: hier kennen we geen referteperiode voor maar zodra de werknemer een contract heeft van minimaal gemiddeld 24 uur per week (en de werknemer voldoet aan de andere voorwaarden) heeft de werknemer recht op het garantie minimum inkomen. Overwerk/meerwerk telt hierin niet mee, het gaat om contracturen. Dit betekent dat indien een werknemer niet aan deze voorwaarde voldoet, er geen recht op het garantie minimum inkomen bestaat.

Dit kan betekenen dat als tijdens de looptijd van een contract de contractuele arbeidsduur wijzigt de werknemer recht kan hebben op het garantie minimum inkomen (als de arbeidsduur wijzigt naar gemiddeld minimaal 24 uur per week terwijl de werknemer daarvoor een lagere contractuele arbeidsduur had) of dat er juist geen recht meer is op het garantie minimum inkomen (de werknemer had een contractuele arbeidsduur van gemiddeld minimaal 24 uur per week en deze komt met de nieuwe afspraak onder de 24 uur).

In Gemal hebben wij de functionaliteit van dit minimum-uurloon ingericht via werkgevercode 03461 CAO minimumloon per uur en werkgevercode 03462 CAO minimumloon per maand. Net als bij het wettelijk minimumloon zal er een automatische aanvulling plaatsvinden op het moment dat de werknemer onder het CAO-minimum zit. Daarnaast hebben we gezorgd dat stagiaires zijn uitgesloten van deze aanvulling.

Voor andere groepen die geen recht hebben op dit minimum-uurloon (zoals uurloners of werknemers die jonger zijn dan 21 jaar), dien je zelf een blokkade van het minimum-uurloon op te geven met invoercode 02940. 

Herrekening

We hebben - aangezien dit minimum-uurloon per 1 juni geldt - een automatische herrekening ingebouwd met reden 07-11, waarin alle werknemers met salarisregeling 38 worden herrekend. Deze herrekening kan, indien gewenst, worden geblokkeerd door invoercode 02475 stam vast te leggen met waarde 99. 

Actie

 • Werknemers die geen recht hebben (en een uurloon hebben lager dan 13 euro) op het minimum-uurloon, blokkeer je door het vastleggen van invoercode 02940. Dit dient als stam-mutatie te worden opgegeven en weer te worden weggehaald als de werknemer in de situatie komt dat deze wel recht heeft op het minimum-uurloon. 
 • Als je bij een werknemer invoercode 02339 Code wettelijk minimumloon met waarde 1 hebt vastgelegd, dien je voor die werknemers ook invoercode 02940 Code CAO minimumloon met waarde 1 vast te leggen, anders wordt er alsnog aangevuld tot het minimum CAO-loon. Meer info over hoe deze werknemers te vinden en invoercode 02940 voor alle werknemers makkelijk te kunnen vastleggen, is beschreven in de release notes 2022-07 van HR Core Beaufort.
 • Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling, naar aanleiding van het vervallen van schaal 201, downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 38, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 38, werkgevercode 03003.

CAO gemeenten/SGO

2022-07/16 Doorbetaling ouderschapsverlof werknemerniveau

De CAO gemeenten kent met artikel 6.10 al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof: je mag maximaal 13 weken ouderschapsverlof krijgen tegen een percentage doorbetaling van salaris en toelagen dat afhankelijk is van je schaal. Je kon dit aansturen door bijvoorbeeld in het kortingspercentage al rekening te houden met de doorbetaling. Met ingang van periode 2022-07 hebben we het mogelijk gemaakt dat je de verlofuren vastlegt en daarnaast met één van de nieuwe invoercodes het percentage doorbetaling.

Vanaf 2 augustus 2022 past de CAO gemeenten de systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof. De medewerker kan er dan voor kiezen om zijn doorbetaling te verlagen en daarmee de duur te verlengen, of de medewerker kan ervoor kiezen om de duur van zijn verlof te verkorten en het percentage doorbetaling daarmee te verhogen.

Daarnaast kan deze CAO-doorbetaling gebruikt worden in combinatie met de door UWV doorbetaalde vorm van ouderschapsverlof. Zie ook het algemene onderwerp hierover in deze release notes en de voorbeelden zoals opgenomen in de handleiding Gemal.

Ondersteuning CAO

De CAO gemeenten is bijzonder ten opzichte van de andere CAO’s voor wat betreft de CAO-regeling doorbetaling ouderschapsverlof. In andere sectoren zien we in het kader van de nieuwe wetgeving per augustus bijvoorbeeld een verrekening van de CAO-doorbetaling met de wettelijke doorbetaling, of een vervanging van de CAO-regeling, of een regeling waarbij de wettelijke doorbetaling altijd aangevuld wordt tot 100% van het maandinkomen.

Juist de grote flexibiliteit van de regeling doorbetaling ouderschapsverlof CAO gemeenten maakt het moeilijk om de aansturing hiervan te ‘vangen’ in het proces Self Service / werknemermutatie; verwerking in HR-systeem voor aanlevering aan salarissysteem en verwerking in de verlofregistratie. Het is complex niet alleen voor de medewerker die zich idealiter bewust zou moeten zijn van het verschil tussen dagloon, maximum dagloon, en grondslag salaris en salaristoelagen, maar ook voor de Personeel- en Salarisadministratie. Daarnaast lijkt het erop alsof de interpretatie van de juiste verwerking verlofregistratie nog niet uitgekristalliseerd is en er nog gesprekken lopen met andere salarisverwerkers en de VNG.

We zijn daarom nog bezig wat de juiste werkwijze hiervoor zou zijn in aanvulling op de standaard werkwijze die voor andere CAO’s wel goed in beeld is.

Om inzichtelijk te maken hoe de nieuwe doorbetalingssystematiek er voor Gemal uitziet, hebben we besloten in ieder geval dat onderdeel alvast in productie te nemen. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om in Gemal Direct Inrichting al proefproducties te vervaardigen bijvoorbeeld ook voor werkgevers met een eigen Verlof-/HR-systeem.

Vormen ouderschapsverlof binnen de CAO gemeenten

Er zijn nu dus eigenlijk ook verschillende vormen van ouderschapsverlof te onderscheiden:

 1. Op basis van CAO doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor de verlofregeling 03.
 2. Op basis van UWV doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor de verlofregeling 05.
 3. Op basis van combinatie CAO en UWV doorbetaald ouderschapsverlof - gebruik hiervoor ook de verlofregeling 05.
 4. Op basis van onbetaald ouderschapsverlof (26 weken of het restant, wanneer de doorbetaalde weken hiervan af zijn gehaald) - gebruik hiervoor een ‘vrije’ verlofregeling, één van de regelingen 9 t/m 15 die je nog niet gebruikt.

Om in Gemal Direct Inrichting het onderscheid tussen de verlofregelingen ouderschapsverlof meer inzichtelijk te maken, hebben we de tekst van de regeling aangepast voor de CAO gemeenten: 

 • 03 CAO Bet. OuderschapsV.
 • 05 UWV Bet. OuderschapsV.

De tekst van je eigen verlofregeling kun je zelf ook aanpassen in Gemal Direct Inrichting bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling.

CAO GGZ

2022-07/17 Balansbudget [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

9 juni 2022 - In de nieuwe CAO GGZ is een nieuwe regeling opgenomen voor het Balansbudget. Wij gaan dit budget in Gemal ondersteunen, maar we zijn nog in overleg met GGZ Nederland over de uitvoering en de doelgroep in specifieke situaties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit weten.

2022-07/18 Inrichting Balansbudget [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

10 juni 2022 - Met dit bericht willen we je over de ondersteuning van het Balansbudget in Gemal informeren, omdat we merken dat veel werkgevers vragen hebben over de vormgeving van dit budget in Gemal.

Wij zullen in release 2022-07 het Balansbudget inrichten voor de standaardregeling die in de handreiking implementatie in de CAO is genoemd. De eventuele uitbetaling van dit budget vindt echter pas plaats in productie 2022-09, conform de CAO. Het Balansbudget wordt in productie 2022-09 bij elke werknemer standaard uitbetaald als bruto loon naar rato van het percentage deelbetrekking op 01 juli 2022. Wij maken voor dit budget gebruik van de inrichting van eindejaarsuitkeringsregeling 2.

Wij zullen de regeling als volgt inrichten:

werkgevercode

inrichting

25201 - Methode berekenen

2 - peildatum

25206 - Code categorie soortloner

4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders

25207 - Code categorie schalen

7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires. Let op: we hebben nog een vraag uitstaan bij GGZ Nederland of dit inderdaad de juiste doelgroep betreft

25213 - Periode uitbetaling

9

25214 - Peildatum in-dienst vanaf

0701

25215 - Peildatum in-dienst t/m

0701

25218 - Deeltijdfactor boven 100%

2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen

25219 - Vast fulltime bedrag

500

25221 - Code factor diensttijd

0 - nvt

25222 - Factor deeltijd

1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07

25230 - Methode opslag uitkering

3 - nvt

Tevens passen wij de naamgeving van de bijbehorende in- en uitvoercodes aan, zodat deze herkenbaar zijn als Balansbudget.

Actie

Als je momenteel de regeling voor eindejaarsuitkeringsregeling 2 op werkgeverniveau hebt ingericht voor andere doeleinden, dan adviseren wij je deze regeling vrij te maken zodat je gebruik kunt maken van onze CAO ondersteuning. Indien dat geen optie is, dan kun je een andere regeling voor eindejaarsuitkering zelf inrichten zoals hierboven beschreven. Toekomstige wijzigingen dien je dan ook zelf door te voeren.

Bij bovenstaande inrichting wordt bij elke werknemer die in aanmerking komt, het Balansbudget bruto uitbetaald.

Indien de werknemer een andere keuze maakt of niet in aanmerking komt voor de regeling (en niet is uitgesloten in de parameters), dan dien je zelf de betaling te blokkeren door invoercode 01004 vast te leggen met waarde 1 (0,01).

Indien de werknemer ervoor kiest om het budget te behouden voor opleiding / ontwikkeling, dan kan het wenselijk zijn om het saldo bij te houden totdat de werknemer het budget daadwerkelijk besteedt. Dit saldo zou je in Gemal kunnen bijhouden met de functionaliteit voor Persoonlijk Budget. Dit saldo kun je opboeken in productie 2022-09. Een nadere instructie hoe te handelen in deze situatie volgt.

2022-07/19 Wijzigingen conform CAO per 1 juli

Minimumloonbedragen

De bedragen naar aanleiding van het verhoogde minimumloon (inpasnummers 9430 t/m 9434) zijn aangepast. 

Salaristabel

De bedragen voor de salarisregeling GGZ zijn aangepast conform de CAO. Daarnaast zijn, zoals in de release notes van 2022-03/19 al aangekondigd, de schalen 1 t/m 80, 201, 301 en 1049, 1054, 1059, 1064, 1069, 1074 en 1079 vervallen. Deze waren niet meer conform CAO en werden al lange tijd niet meer onderhouden. Werknemers in deze schalen dienen te worden omgeschaald.  

Slaapdiensten 

De vergoeding voor slaapdiensten is conform de CAO aangepast op werkgevercode 08129. 

Maximale inpasnummer ORT

Het maximale inpasnummer ORT (werkgevercode 08214) is aangepast conform de CAO, naar inpasnummer 9021. 

Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten

In artikel 18 van de CAO GGZ staat beschreven dat er een vergoeding is voor bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten, afhankelijk van wanneer deze dienst is gedraaid. Deze vergoeding is per 1 juli 2022 in de CAO verhoogd en zal in 08-2022 voor het eerst worden verrekend. In Gemal wordt deze regeling daarom per 2022-08 bijgewerkt op c(ao)-niveau. 

Let op: Er staat echter ook genoemd dat deze vergoeding in tijd moet worden gegeven. Dit is daarom iets dat via het roosterpakket dient te lopen. Omdat wij weten dat dergelijke diensten in praktijk soms toch worden uitbetaald, hebben we deze echter wel in de CAO ondersteuning opgenomen.

Balansbudget

In de CAO GGZ is de regeling “balansbudget” in het leven geroepen. Werknemers die recht hebben op dit budget kunnen dit besteden op één van de volgende manieren:

 1. Bruto uitbetaling
 2. Inzetten voor studie/opleiding
 3. Omzetten in extra uren voor herstel
 4. Gebruiken voor generatiepact

Voor de eerste twee mogelijkheden kunnen wij in Gemal een ondersteuning bieden. Als een werknemer voor 1 juli geen keuze heeft gemaakt wordt er automatisch vanuit gegaan dat er gekozen is voor bruto uitbetaling (keuze 1).  Voor de bruto uitbetaling hebben wij eindejaarsuitkering 2 ingericht.

Naar aanleiding van de meest recente informatie hebben we de eindejaarsuitkering 2 nu als volgt ingericht: 

werkgevercode

inrichting

25201 - Methode berekenen

2 - peildatum

25206 - Code categorie soortloner

4 - uitsluiten uurloners en wachtgelders

25207 - Code categorie schalen

7 - uitsluiten minimumloners (vakantiekrachten), BVP'ers en stagiaires.
Let op: we hebben nog een vraag uitstaan bij GGZ Nederland of dit inderdaad de juiste doelgroep betreft

25213 - Periode uitbetaling

9

25214 - Peildatum in-dienst vanaf

0701

25215 - Peildatum in-dienst t/m

0701

25218 - Deeltijdfactor boven 100%

2 - maximeren op 100% over dienstverbanden heen

25219 - Vast fulltime bedrag

500

25221 - Code factor diensttijd

3 - hele jaar

25222 - Factor deeltijd

1 - naar rato percentage deelbetrekking op 01-07

25223 - Referteperiode

0707

25230 - Methode opslag uitkering

3 - nvt

Daarnaast is ook de naamgeving van uitvoercode 01004 (eindejaarsuitkering 2) aangepast naar “balansbudget”. De bovenstaande inrichting is gedaan op basis van de informatie die wij van de werkgeversvereniging hebben ontvangen. Mocht hier in de toekomst nog een wijziging op volgen, dan zullen wij dit uiteraard doorvoeren en communiceren. 

Als een werknemer heeft gekozen om het budget te gebruiken voor studie/opleiding, dan kan er gebruik worden gemaakt van één van de persoonlijke budgetten. We hebben de naam van de uitvoercode van PB1 aangepast naar “balansbudget”. Met invoercode 02604 corr. Saldo PB1 (voor van PB1) kan een bedrag aan opbouw worden vastgelegd en op die manier kan het saldo worden bijgehouden dat gebruikt kan worden voor studie/opleiding. 

Als dit bedrag is gebruikt dient dit ook weer te worden afgeboekt met dezelfde invoercode. Het saldo is te zien op de strook van de betreffende werknemer, rechtsonder op de strook in blok 3 en op uitvoercode 02845 (voor PB1). 

Let er op dat, in het geval van deze keuze, de uitkering in september handmatig moet worden geblokkeerd door invoercode 01004 op te geven met waarde 0,01. Deze blokkade dient te gebeuren met TWK naar of in de maand juli, omdat op dat moment het recht ontstaat.   

Daarnaast is er in Gemal geen automatische check op het feit dat het saldo maximaal 3 kalenderjaar mag worden opgespaard. Dit dien je zelf bij te houden. 

Als er gekozen wordt voor keuze 3 (verlofuren) of 4 (generatiebeleid) dient dit respectievelijk via het roosterpakket en generatieregeling te lopen. De uitkering dient ook hier geblokkeerd te worden met invoercode 01004 op te geven met waarde 0,01. Deze dient met ingangsmaand juli te worden opgegeven (zie actie). 

Bij keuze 3 kan je eventueel de functionaliteit van “verlofuren (ver)kopen” kunnen gebruiken. Je laat dan het bedrag van het balansbudget bruto uitbetalen conform keuze 1. Je blokkeert in dit geval de uitbetaling dus niet met invoercode 01004. Daarnaast maak je gebruik van een regeling verlofuren (ver)kopen waarbij een minpost van het corresponderende bedrag wordt geboekt. Het aantal verlofuren dien je zelf uit te rekenen en op te boeken in je roosterpakket/verlofapplicatie. Het voordeel van deze werkwijze is dat je een kruispost kunt tonen op je strook, die je ook kunt verwerken in je boekhouding. 

Als de werknemer voor keuze 4 kiest, vervalt het recht op het balansbudget verder volledig. Het generatiepact kan in Gemal verder worden ingericht. Zie hiervoor hoofdstuk “Generatiebeleid” in de Gemal handleiding. 

Uurloners

Recent heeft de koepel richting ons bevestigd dat uurloners wel recht hebben op het balansbudget met als referteperiode januari - juli. Gezien er tijd nodig is om dit in Gemal juist in te richten, zal dit met release 2022-08 worden opgeleverd. Gezien de daadwerkelijke uitkering pas in september plaatsvindt, is er nog tijd die we gebruiken om de functionaliteit goed in te richten en uitgebreid te testen.

Pensioengevend of niet?

Daarnaast is er nog overleg gaande tussen de werkgeversvereniging en PFZW over de pensioengevendheid van de uitkering in september. De werkgeversvereniging gaat er vanuit dat, gezien de uitkering in principe jaarlijks terugkeert, deze pensioengevend is. Echter dient PFZW dit nog te bevestigen. Ook zal dan blijken op welke manier het budget meetelt in de pensioenopbouw, dat wil zeggen in welke grondslag. We zullen hierover berichten als wij hier meer informatie over hebben. Gezien de daadwerkelijke uitkering pas in september plaatsvindt is er nog tijd, die we gebruiken om de eventuele pensioengevendheid goed in te richten en uitgebreid te testen.

Verlof en balansbudget

De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat er wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur en dat (onbetaald) verlof hierdoor geen inpact heeft op het bedrag aan balansbudget. 

Werknemers uit dienst tussen juli en september

Voor werknemers uit dienst tussen 2 juli en september geldt: zij ontvangen het bedrag uitgekeerd, ook als zij in principe een andere keus hadden gemaakt, tenzij het bedrag al is besteed aan dit andere doel.

Actie

 • Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 40, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 40, werkgevercode 03003.
 • Als er nog werknemers zijn ingeschaald in vervallen schalen, dan dienen deze te worden omgeschaald. Gezien de bedragen in deze schalen al lange tijd niet meer werden onderhouden, is er geen één op één vergelijking te maken met de schalen conform CAO. Er zal daarom per werknemer gekeken moeten worden naar welke schaal deze moet worden omgezet. 
 • Zorg ervoor dat een eventuele keuze 2, 3 of 4 van de balansbudget duidelijk is vóór de verwerking van september, zodat je tijd hebt om invoercode 01004 bij de betreffende werknemers met waarde 0,01 vast te leggen. Als je een blokkade vastlegt in september, dien je dit met terugwerkende kracht vanaf juli stam vast te leggen. Dit omdat het recht in juli ontstaat en al te zien is op uitvoercode 01612. Als de blokkade met een latere datum dan 1 juli wordt vastgelegd, dan betaalt Gemal het reeds ontstane recht nog uit. Voor nu hoeft er in de maand juli nog niets te worden vastgelegd in Gemal. In september, als de blokkade eventueel voor werknemers moet worden vastgelegd, kan deze alsnog met TWK vanaf juli worden opgegeven. Voor nu is er dan nog tijd om in beeld te krijgen welke keuze de werknemers maken. Uiteraard staat het je vrij om de blokkade, als de noodzaak hiervoor al bekend is, al in juli vast te leggen. 

CAO huisartsenzorg

2022-07/20 Wijziging minimumloon per 1 juli

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling huisartsenzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9001, 9002, 9100 en 9101.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 32, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 32, werkgevercode 03003.

CAO jeugdzorg

2022-07/21 CAO akkoord [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

16-06-2022

Er is inmiddels duidelijk over de eenmalige uitkering per 07-2022 van € 250 bruto. Ook de salaristabellen per 01-2022 zijn gepubliceerd. Beide aanpassingen zullen worden verwerkt in release 07-2022 Op dit moment staan er nog vragen open over de eenmalige uitkering ter vervanging van de salarisverhoging over 2021. Ook de onlangs gepubliceerde CAO tekst biedt op diverse punten te weinig duidelijkheid. Zodra Jeugdzorg Nederland onze vragen heeft beantwoord, zullen wij bepalen of het mogelijk is om ook deze uitkering in release 07-2022 mee te nemen.

10-06-2022

Jeugdzorg Nederland heeft op de eigen website aangegeven dat er een akkoord is voor de nieuwe CAO. Er zijn zelfs al nieuwe salaristabellen gepubliceerd. De koepel heeft echter bij ons aangegeven dat er nog discussie is of de salarisverhogingen doorgevoerd moeten worden in de schaalbedragen of dat deze uitbetaald zullen worden in de vorm van een eenmalige uitkering. Om deze reden hebben wij de schaalbedragen nog niet bijgewerkt. Als er nieuwe berichtgeving is vanuit Jeugdzorg Nederland, dan houden wij je hiervan op de hoogte.

Ook is er nog onduidelijkheid over de parameters voor de eenmalige uitkering in 2022-07. Wanneer deze zijn aangeleverd en toegelicht door de koepel, zullen we de uitkering implementeren. Wij zullen op moment van aanleveren bepalen of het nog mogelijk is om de betaling daadwerkelijk in 2022-07 te laten plaatsvinden of dat we deze met terugwerkende kracht moeten aanbieden.

2022-07/22 Wijzigingen per 1 juli

Voor de Jeugdzorg is onlangs een nieuwe CAO afgesloten. Hierin zijn voor de salarisverwerking diverse zaken per 2022-07 van belang. Over wijzigingen die op een later moment ingaan, zullen wij je nader informeren op het moment dat deze aan de orde zijn. 

Salarisverhoging per 2022-01 en  verhoging stage vergoeding

Per 2022-01 zijn de bedragen voor de salarisregeling verhoogd. Wij hebben de bedragen zoals die door de werkgeversvereniging zijn gepubliceerd in Gemal aangepast. Het bedrag stagevergoeding is per 1 juli verhoogd. In het CAO-akkoord werd vermeld dat, mits er geen datum wordt vermeld, de afspraken per 1 juli van kracht zijn. Gezien er bij het bedrag aan stagevergoeding geen datum werd genoemd, hebben wij dit per 1 juli aangepast. 

Minimum vakantietoeslag

Het bedrag minimum vakantietoeslag is per 2022-01 aangepast bij werkgevercode 03206.

Salarisverhoging per 2021-01

De salarisverhoging die is afgesproken per 2021-01 moet volgens de werkgeversvereniging worden berekend en uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering over 2021. Deze eenmalige uitkering is in Gemal opgenomen met terugwerkende kracht vanaf 2021-01 op eindejaarsuitkering 4. De grondslag waarover deze eenmalige uitkering moet worden berekend kan in Gemal Direct Inrichting niet met terugwerkende kracht worden aangestuurd. Speciaal voor deze regeling is daarvoor een aanpassing in de programmatuur van Gemal opgenomen waardoor de in 2022 vastgelegd grondslag wordt toegepast over 2021. 

Als je zelf een aanpassing doet in deze grondslag, werkgevercode 55138, dan zal Gemal die ook als zodanig toepassen. Dit geldt ook als je in een latere periode nog een correctie wil doen ten aanzien van de grondslag. 

De eenmalige uitkering van 2,00 procent wordt berekend over het salaris plus vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en arbeidsmarkttoeslag. Na afstemming met de werkgeversvereniging hebben wij de volgende uitvoercodes in de grondslag opgenomen met waarde 1 tenzij anders aangegeven:

01001 - salaris

01007 - aanvulling minimumloon

01011 - garantiesalaris

01021 - opslag uurloners

01611 - recht eindejaarsuitkering 

01618 - recht vakantiegeld

In de uitkeringsgrondslag moet ook de arbeidsmarkttoeslag mee. Omdat deze ingericht kan zijn op 01014 percentage toelage 2 van salaris, 01019 Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten of 01020 Percentage toelage 7 van het salaris dien je zelf de code die je hiervoor gebruikt aan de grondslag toe te voegen. Dit is om te voorkomen dat er anders ten onrechte een bedrag eenmalige uitkering wordt berekend als deze codes voor andere doeleinden worden gebruikt. 

De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat er wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur en dat (onbetaald) verlof hierdoor geen inpact heeft op het bedrag aan balansbudget. 

Let op: Het resultaat van de berekening is zichtbaar op de loonstaat nabetaling vorig jaar. Als voor een werknemer in 2021 een inhouding voor 3e jaar WW van toepassing is (uitvoercode 01324) dan wordt dat in de dat resultaat in mindering gebracht op het resultaat dat daar wordt gepresenteerd in uitvoercode 01055 (uitvoercode 01066 zit niet in de grondslag voor de premieberekening, dus daardoor wordt er slechts 1 keer premie over de nabetaling berekend en dat is correct). Op de loonstaat van 2022 wordt het in juli 2022 uit te betalen bedrag gepresenteerd op uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar. Met deze omschrijving wordt het ook op de salarisstrook gepresenteerd

Let op 2: je moet zelf in de juli productie een herrekening over vorig jaar (vanaf 2021-01) vastleggen in de afroep. Datzelfde geldt ook al je na de juli productie nog een correctie wil laten uitvoeren voor deze eenmalige uitkering. Hiervoor kan je werkgevercode 99221 met ingangsdatum 2021-01. Dit doe je door in GDI eerst rechtsonder op TWK aan te klikken, in het venster dat vervolgens opent 202101 in te geven en op akkoord te drukken. Nu zie je bovenin dat de ingangsdatum 202101 is. Vervolgens kies je waarde 01 (januari). 

Actie

 • Als je voor een werknemer deze eenmalige uitkering (nabetaling) wilt blokkeren dan moet je dat doen door een vaste mutatie met terugwerkende kracht vanaf 2021-01 met invoercode 01055. 
 • Je dient 01014 percentage toelage 2 van salaris, 01019 Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten of 01020 Percentage toelage 7 van het salaris toe te voegen aan de grondslag om de arbeidsmarkttoeslag mee te nemen.
 • Als je zelf een bedrag wilt opgeven dien je ten eerste de uitkering stam de blokkeren met invoercode 01055 met waarde 0,01 met ingangsdatum 01-01-2021 en daarnaast met invoercode 01055 variabel een bedrag op te geven in periode 12-2021.

Eenmalige uitkering 2022

Er is ook een eenmalige uitkering afgesproken van 250,00 euro voor alle werknemers die op 1 januari 2022 in dienst zijn. Dit is ongeacht het percentage deelbetrekking of eventueel (onbetaald) verlof.

Deze eenmalige uitkering in in Gemal opgenomen met regeling eindejaarsuitkering 3 en wordt gepresenteerd op uitvoercode 01099.

Als je voor een werknemer dit wenst te blokkeren dan moet je dat doen met een variabele of vaste mutatie bij invoercode 01099 door hier 0.01 vast te leggen in periode 07. Met deze invoercode is het ook mogelijk om een afwijkend bedrag vast te leggen in periode 07. Dit afwijkende bedrag dient variabel te worden opgegeven. 

Stagiaires zijn, conform voorschrift van de werkgeversvereniging, uitgesloten van deze uitkering. Dit is in Gemal opgenomen via werkgever code 25407 waarde 4.

Let op Als je zelf in het verleden voor de regeling eindejaarsuitkering 3 een afwijkende waarde hebt vastgelegd dan moet je dat terugzetten naar de "C"waarde. En als je in het verleden bij invoercode 01099 in de vaste gegevens een blokkade (waarde 0,01) hebt vastgelegd dan moet je zelf beoordelen of dat ook voor deze uitkering van toepassing is.

Reiskosten

Met ingang van 1 juli gelden er nieuwe vergoedingen wat betreft reiskosten.

Woon werk

In de cao staat het volgende: 

“Als de werknemer naar de plaats van tewerkstelling moet reizen ontvangt hij daarvoor een vergoeding woon-werkverkeer op basis van de tweede klasse OV of € 0,19 netto indien de werknemer gebruik maakt van de auto.”

In Gemal hebben wij dit zoveel mogelijk ingericht:

 • Werkgevercode 26002 hebben wij op 0.19ct gezet (vergoeding per kilometer waar ze recht op hebben)
 • Werkgevercode 26302 hebben wij op waarde 1 gezet zodat hij kijkt naar het ingevoerde aantal reisafstand woon-werk op invoercode 2372 in plaats van het aantal eenheden op invoercode 1197

Standaard wordt het aantal reisdagen niet afgeleid van SV-dagen of de factor gewerkt, maar zal er gekeken worden naar een vaste of variabele waarden van invoercode 02508 reisbewegingen. Mocht je dit willen veranderen, dan is dat in te stellen met werkgevercode 26001 code omrekening reiskostenvergoeding 1

Als de werknemer met het OV reist dient de vergoeding hiervan op declaratiebasis te gebeuren of op basis van een vaste reiskostenvergoeding met invoercode 1198. Hiermee kan je een trede van de NS tabel (werkgevercode 26137) vastleggen die overeenkomt met het abonnement dat je aan de werknemer vergoed. 

Zakelijke kilometers

In de cao staat het volgende:

“Moet de werknemer in opdracht van de werkgever reizen dan is er sprake van een dienstreis. De vergoeding bedraagt dan de kosten tweede klas OV, of als de werknemer van zijn eigen auto gebruik maakt een tegemoetkoming in de kosten van netto € 0,39 per kilometer, op basis van de kortst mogelijke route.”

Wij hebben hiervoor kilometer regeling 1 als volgt ingericht:

 • Minimale reisafstand (werkgevercode 26210) = 0 km
 • Maximale reisafstand (werkgevercode 26211) = 999999 km
 • Bedrag per kilometer (werkgevercode 26212) = 0.39
 • Werkgevercode 26402 Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding hebben we op cao-niveau vastgelegd met waarde 2 (bovenmatige deel reiskosten bruteren). Dit omdat in de cao wordt vermeld dat de 0.39ct netto worden vergoed. Er is dus keuze uit waarde 2 of 3, maar waarde 0 zou niet conform cao zijn. 

Als je deze kilometer regeling zelf hebt ingericht op W-niveau zal bovenstaande inrichting niet worden overgenomen. Je dient deze dan zelf conform bovenstaande in te richten. 

Voor reizen met het OV dient er gebruik te worden gemaakt van vergoeding op declaratiebasis. 

Actie

 • Bij de werknemers moet met invoercode 02571 stam worden vastgelegd dat ze recht hebben op deze regeling. Vervolgens kan er met invoercode 02572 een aantal gereden kilometers worden vastgelegd. 
 • Desgewenst kan werkgevercode 26402 Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding ook met waarde 3 (Bovenmatige reiskosten via het werkkostenforfait) worden vastgelegd. 
 • Voor de woon-werk vergoeding dient er een aantal woon-werk kilometers stam te worden opgegeven met invoercode 02372. 
 • Desgewenst kan je de berekening van de woon-werk dagen beïnvloeden met werkgevercode 26001 code omrekening reiskostenvergoeding 1
 • Voor de vergoeding van dienstreizen dient er bij de werknemers die dienstreizen maken invoercode 02571 (reiskostenregeling 1) stam te worden vastgelegd. Vervolgens kan er met invoercode 02572 een aantal kilometers worden opgegeven. 
 • Als je kilometerregeling 1 al zelf in gebruik had dien je deze conform de cao-inrichting aan te passen. 

Generatieregeling

In de cao staat beschreven dat er een generatieregeling van kracht is. Deze kan in Gemal worden ondersteund. Zie hiervoor het hoofdstuk generatiebeleid in de Gemal handleiding. 

Thuiswerkvergoeding 

Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO.

Invulling vanuit CAO-ondersteuning

Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft.

Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).

Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.

Tweede ziektejaar

In de CAO staat het volgende: 

“Als de werknemer passende arbeid of re-integratiewerkzaamheden verricht gedurende het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer gedurende die uren recht op 85% van het salaris zoals dat in artikel 7.1 is vastgesteld.”

Er zitten voorwaarden aan deze doorbetaling, waardoor dit niet op cao-niveau is in te richten in Gemal. Bij een werknemer die recht heeft op dit percentage doorbetaling kan de 85% worden vastgelegd op invoercode 02424 percentage doorbetaling langdurig ziek.

Actie

 • In de juli productie moet je voor de nabetaling over 2021 een herrekening vastleggen vanaf 2021-01 in de afroep. Gebruik hiervoor werkgevercode 99221 beginperiode herrekening. Dit doe je door in GDI eerst rechtsonder op TWK aan te klikken, in het venster dat vervolgens opent 202101 in te geven en op akkoord te drukken. Nu zie je bovenin dat de ingangsdatum 202101 is. Vervolgens kies je waarde 01 (januari). Let op! Hierdoor worden automatisch ook de andere wijzigingen die gelden met terugwerkende kracht correct toegepast.
 • Controleren of er in het verleden voor de eenmalige uitkeringen 3 of 4 eigen afwijkende waarden zijn vastgelegd en die zo nodig met terugwerkende kracht verwijderen. 
 • Controleren of op werknemerniveau in het verleden bij invoercode 01055 en/of 01099 een blokkade is vastgelegd en die zo nodig met terugwerkende kracht aanpassen
 • Als je de uitkering over 2021 of die van juli 2022 wil blokkeren moet je dit vastleggen met invoercode 01055 (uitkering over 2021) of invoercode 01099 (uitkering juli 2022).
 • Als een werknemer recht heeft op de doorbetaling van 85% tijdens het tweede ziektejaar dien je dit met invoercode 2424 percentage doorbetaling langdurig ziek vast te leggen.

CAO kinderopvang

2022-07/23 Wijziging salarisbedragen en minimum vakantietoeslag per 1 juli

Minimum vakantietoeslag

In Gemal is het nieuwe minimumbedrag vakantietoeslag vastgelegd op werkgevercode 03206 met ingangsdatum 1 juli 2022.

Salarisbedragen aangepast en salarisschaal vervallen

De bedragen voor de salarisregeling Kinderopvang zijn aangepast conform de CAO-bedragen per 1 juli. Daarnaast is schaal 201 in Gemal vervallen. Deze schaal werd niet meer gebruikt en komt ook niet terug in de CAO. Gezien er geen werknemers in deze schaal zaten, is er geen actie noodzakelijk. 

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 02, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 46, werkgevercode 03003.

CAO kraamzorg

2022-07/24 Wijziging minimumloon per 1 juli

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Kraamzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 5116 t/m 5121.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 81, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 81, werkgevercode 03003.

CAO kunsteducatie

2022-07/25 Wijziging salaristabellen per 1 juli

Salaristabellen

De bedragen voor de salarisregeling Kunsteducatie zijn aangepast conform de cao.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 37, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 31, werkgevercode 03003.

CAO Nederlandse Universiteiten

2022-07/26 Wijziging minimumloon en salarisbedragen per 1 juli

In de release notes 2022-06/3 hebben we geschreven dat we deze CAO niet meer ondersteunen, maar omdat er recent een salariswijziging is doorgevoerd, hebben we de salarisaanpassing nog wel uitgevoerd.

Voor de CAO Nederlandse Universiteiten hebben we naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon de bedragen bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9806, 9807, 9810 en 9811) aangepast. 

Daarnaast zijn de bedragen die gelden per 1 juli conform de CAO voor de reguliere schalen bijgewerkt in Gemal. 

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 3, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 3, werkgevercode 03003.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 03.

CAO onderwijs

2022-07/27 CAO HBO - Schaal 6 niet correct [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 juni 2022 - We hebben een klantmelding ontvangen waarin wordt aangegeven dat in salarisregeling 36 het maximum van schaal 6 een onjuistheid bevat. We hebben 2961,50 vastgelegd, maar dit moet 2961,59 zijn. Dit wordt in Gemal aangepast per 1-6-2022.  Bij de eerstvolgende salarisproductie (maand juli) zullen we een automatische herrekening voor deze sector over juni uitvoeren.

2022-07/28 CAO HBO - Schaal 6 herrekenen

Automatische herrekening 07-07

Aanvullend op het eerder gepubliceerd bericht van 14 juni 2022:

Voor betrokken medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-07 in Mutaties en Signalen Gemal.

2022-07/29 CAO MBO - Onderhandelaarsakkoord [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

17 juni 2022 - Recent heeft de MBO-raad inhoudelijke informatie doorgegeven van de nieuwe CAO MBO. In het onderhandelaarsakkoord is 4,2% salarisverhoging en een eenmalige uitkering van 600 euro afgesproken. We zullen dit na het definitief worden van de CAO, verwerken in Payroll Gemal.

2022-07/30 CAO MBO - Nieuwe CAO 2022-2023

Partijen hebben een nieuwe CAO MBO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. In de CAO is naast de salariswijzigingen per 1 juli 2022 ook een eenmalige uitkering in juli 2022 opgenomen.

Salarisverhoging per 1 juli 2022 

De salaristabel 61 wordt met ingang van 1 juli 2022 aangepast. (verhoogd met 4,20%). Tevens is de minimum vakantietoeslag en de uitlooptoeslag aangepast per 1 juli 2022. Ook zijn de werkgevercodes 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer per 1 juli 2022 verhoogd naar 0,30 en 26002 Bedrag reiskosten per eenheid 1) per 1 juli 2022 verhoogd naar 0,19.

Eenmalige uitkering in juli 2022

In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 600,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor je CAO ingeregeld met (eindejaar)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen.

Voorwaarden uitkering:

 • De werknemer moet op 1 juli 2022 in-dienst zijn.
 • Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening.
 • Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met omschrijving Eenmalige uitk 7.
 • De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education.
 • De werktijdfactor wordt niet begrensd.
 • De diverse verlofregelingen worden gekort doordat de korting is opgenomen in de grondslag.
 • ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt mee voor het ABP Productloon van 2023.

Actie

 • Je kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren door invoercode 01417 met de waarde 0,01 vast te leggen in periode 07, de betaalbaarstelling wordt dan geblokkeerd.
 • Denk aan het deblokkeren als je in het verleden een vorige eenmalige uitkering voor een werknemer hebt geblokkeerd met invoercode 01417.
 • Als je aanlevert via HR Core Beaufort, dan kun je invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum aanmaken via een collectieve mutatie. Je kunt ook de uitkering vastleggen met invoercode 01417.
 • Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in de journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties.

Nieuwe seniorenregeling

Aangezien de nieuwe seniorenregeling (met 340 uur seniorenverlof 5 jaar voor de AOW-leeftijd) niet tegelijkertijd voor mag komen met de bestaande seniorenregelingen, kan de bestaande verlofregeling 9 (Seniorenverlof) gebruikt worden. Het kortingspercentage wordt dan automatische bepaald.

Meer informatie

[1] Code CAO = 19 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

2022-07/31 CAO PO - Proefproductie vanaf 6 juni compleet [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

30 mei 2022 - We hebben bij de start van het tijdvak juni 2022 diverse inrichtingen in Gemal op CAO-niveau (CAO code 41) al aangepast. Het nieuwe loongebouw inclusief conversie vindt - zoals eerder gemeld - komend weekend plaats [1]. Daardoor is de proefproductie deze week nog incompleet.

Voorbeeld: Inmiddels is de uitkering van de Dag van de Leraar aangepast naar waarde 0 per 1 januari 2022. Zo zijn meer aanpassingen al doorgevoerd, zoals de EJU OOP en de , werkgeversbijdrage levensloop (vervalt per januari 2022). De aanpassing van schaal 1 t/m 8 (was 1 t/m 5) bij OOP-ers moet nog plaatsvinden. Vanaf 6 juni zal dit beeld compleet zijn.

Meer informatie

[1] Release notes Payroll Gemal onderwerp 2022-06/27 en 2022-06/28.

2022-07/32 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 (update) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

2 juni 2022 - In de definitieve versie van de CAO PO is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. het onderhandelingsakkoord:

 • In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de minimum vakantietoeslag niet aangepast.
 • De schalen A13, D13 t/m D15 en LE hebben aanloopschalen gekregen.
 • De HOS 15 jaars garantieschalen zijn gepubliceerd en opgehoogd met 0,8% werkgeversbijdrage levensloop.

Voorbeeld

Inschaling

Mutatie

Mutatie

Presentatie

 

invoercode 02351

invoercode 02326 

Salarisspecificatie

 

Schaal

Anciënniteit/trede

 

Schaal LE en trede is B.

LE

01

Schaalnummer          LE

Anc./functiejaar        B

Schaal LE en trede is 5

LE

06

Schaalnummer          LE

Anc./functiejaar        05

Voorbeeld: een deel van de salarisschaal LE:

 

pasted image 0.png

 

Ten behoeve van het automatische periodieken (begroting) zijn de tredes in de salaristabellen numeriek (2e kolom). De aanloopschalen hebben in de salaristabel 65 een nummer gekregen en schuiven de volgende tredes op (3e kolom). Op de salarisspecificatie wordt wel de corresponderende trede gepresenteerd.

Arbeidsmarkttoelage voor adjunct-directeuren en directeuren met ingang van 6/6/22 (met twk) beschikbaar

In de nieuwe CAO zijn maandelijkse bedragen afgesproken voor de Arbeidsmarkttoelage voor adjunct-directeuren en directeuren. Deze zijn door ons ingericht in de toelageregeling bedrag 4 (werkgevercode 14001-4 t/m 14005-4). Zie onderstaande tabel. De uitvoercode 00750 wordt niet gebruikt en is toegewezen als de Arbeidsmarkttoelage. 

Code 

Sub

Bedrag

Toepasbaar bij

14001

4

200

Directeuren in D11 en D12

14002

4

100

Directeuren in D13

14004

4

133,33

Adjunct-directeuren in A10 en A11

14005

4

 66,67

Adjunct-directeuren in A12

14003

4

750

Uitvoercode 00750 (Arbeidsmarkttlg)

Deze toelage is als volgt ingericht.

 • omrekenen met factor gewerkt
 • korting ouderschapsverlof
 • korting seniorenregeling
 • korting onbetaald verlof
 • korting zorgverlof-kort
 • korting zorgverlof-lang
 • korting calamiteitenverlof
 • korting verlofregeling 9
 • korting langdurig ziek
 • korting politiek verlof
 • transitievergoeding

Deze toelage werkt niet door in eindejaarsuitkering en vakantiegeld en zijn ABP pensioengevend.

Actie:

Je kunt dit aansturen met het opgeven van invoercode 02624 (Arbeidsmarkttlg) respectievelijk met de waarde 1 t/m 4 met de datum ingang van 2022-01-01.

 • Indien je geen gebruik maakt van HR Core Education, dien je zelf de conversie uit te voeren.
 • Vanaf 6 juni kun je nieuwe salarisregeling 65 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

2022-07/33 CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 juli

Met ingang van periode 07 hebben we voor de salarisregeling 653 de bedragen bij inpasnummer 9900, 9901 en 9999 naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

2022-07/34 CAO PO - Bindingstoelage voormelding

In de CAO PO aanpassing van juni jl. zijn ook Bindingstoelagen afgesproken. Deze komen in de uitbetaalmaand augustus beschikbaar, maar vanwege de vakanties melden wij alvast de invoercode die je moet muteren om de toelage te laten uitbetalen.

Voor de bindingstoelage zijn twee eenmalige uitkeringen ingericht:

 • Met EJU-3, bindingstoelage peil met twee bedragen resp. 1591,09 en 263,94
 • Met EJU-4. bindingstoelage opbouw met één bedrag nl. 1591,09.

Peil bindingstoelage zelf vastleggen:

Met invoercode 01099 waarde 0,03 in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.

Met invoercode 01099 waarde 0,04 in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd.

Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen:

Met invoercode 01055 waarde 0,03 in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.

In september blokkeer je de peilbindingstoelage met de waarde 0,01 (stond op 01099 met 0,03) zodat deze in 2023 niet doorloopt.

Deze voormelding doen we vast om je de kans te geven vooruit te werken, de bindingstoelage komt met de release van augustus beschikbaar.

2022-07/35 CAO VO en PO - Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

29 juni 2022 - Zowel de PO raad als de VO Raad hebben aangegeven dat het definitief worden  van de akkoorden rond 11 juli 2022 zal plaatsvinden. De uitvoer van een akkoord in Payroll Gemal wordt alleen gedaan wanneer deze definitief is. Daardoor wordt de uitvoer van het te verwachten definitieve akkoord in augustus uitgevoerd onder voorwaarde dat de relevantie informatie dan beschikbaar is.

24 juni 2022 - Recent is een onderhandelaarsakkoord gesloten voor zowel het Voortgezet Onderwijs als het Primair Onderwijs. Voor beide akkoorden is een salarisverhoging van 4,75% afgesproken en een eenmalige uitkering van 500 euro. De intentie is dat dit in juli 2022 wordt uitbetaald. Op dit moment hebben wij nog geen verdere informatie (salaristabellen en dergelijke) ontvangen dan het nieuwsbericht. We streven ernaar de salarissen in juli in Gemal aan te passen. De voorwaarden van de uitkering zijn nog niet bekend en het moment van uitbetalen hiervan wordt daarom later nog bepaald.

2022-07/36 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 juli

Met ingang van periode 07 hebben we voor de salarisregeling 63 de bedragen bij inpasnummer 8999 en 9610 en voor de salarisregeling 64 het bedrag bij inpasnummer 8999 naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

CAO politie

2022-07/37 Salariswijziging 2022-07

Onlangs is een onderhandelaarsakkoord afgesproken over de arbeidsvoorwaarden in de sector Politie voor de periode 01-01-2022 t/m 30-06-2024. Onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door de achterban, is het de bedoeling dat enkele van de wijzigingen met ingang van periode 2022-07 in productie gaan.

Volgens het onderhandelaarsakkoord zijn er op gebied van inkomen de volgende wijzigingen van toepassing voor 2022-07:

 • Per 1 januari 2022 geldt een nominale salarisverhoging van de maandelijkse schaalbedragen met een bedrag van € 100,00. De nominale bedragen die in de regel samenhangen met een algemene salariswijziging, worden door deze wijziging niet verhoogd.
 • Per 1 juli 2022 geldt een generieke procentuele salarisverhoging van 2 procent. Hiervoor passen we wel de nominale bedragen aan zoals minimum VT, minimum EJU, minimum vakantieloon. Het minimum vakantieloon wordt hierbij herrekend vanaf 2022-01, waarbij de gemiddelde waarde voor 2022 het hele jaar wordt toegepast.

We zullen op een later moment wanneer ook meer duidelijk is over de inhoud, terugkomen op de overige wijzigingen, zoals de tijdelijke tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor aspiranten eerste jaar. 

Automatische herrekening 07-03

In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-03 in Mutaties en Signalen Gemal.

Actie

Vanaf dinsdag 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling (code salarisregeling = 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

2022-07/38 Gewijzigde AOV-premies

In juli zijn werkgevercodes 04511 04512 04531 en 04532 aangepast vanaf 1 april 2022, in verband met gewijzigde percentages AOV. 

Automatische herrekening 07-10

In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-10 in Mutaties en Signalen Gemal.

CAO provincies

2022-07/39 Wijziging minimumloon per 1 juli

Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen. Deze schaal is in de salarisregeling provincies [1] opgenomen als schaal PA-A met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 28 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO sociaal werk

2022-07/40 Pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 juni 2022 - In de release notes onderwerp 2022-06/30 hebben wij aangegeven dat we in overleg waren met Sociaal Werk Nederland over de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof.

Inmiddels is duidelijk hoe de pensioenopbouw moet worden ingericht in deze situatie. De werknemer heeft tijdens het aanvullend geboorteverlof recht op volledige  pensioenopbouw, dus ook voor het deel waarvoor een uitkering vanuit het UWV wordt betaald. Om dit in te richten. moeten werkgevercodes 13008, 13020 en 13021 worden aangepast. Zie de actie hieronder.

Actie

Je selecteert de verlofregeling waarop je aanvullend geboorteverlof hebt ingericht en voert de volgende acties uit. De betreffende codes leg je vast met terugwerkende kracht tot 05-2022 zoals in de CAO beschreven.

 • Je legt werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie vast met waarde 5 (= verlofregeling heeft geen invloed op pensioenpremie).
 • Zoals eerder gecommuniceerd, leg je ook werkgevercode 13023 met waarde 2 vast, om de aanvulling op de uitkering tot 100% van het salaris te bewerkstelligen.
 • De werkgevercodes 13020 en 13021 Doorberekenen verlof in verloonde uren voor pensioen kunnen op waarde 0 worden gezet, want deze codes zijn in deze situatie niet meer van toepassing.

2022-07/41 Wijzigingen in deze release

Aanvullend geboorteverlof

In de cao is afgesproken dat de werkgever vanaf 1 mei 2022 bij aanvullend geboorteverlof een aanvulling op de uitkering betaalt tot 100% van het salaris. Gezien het aanvullend geboorteverlof niet op een vaste verlofregeling is ingeregeld dien je hiervoor zelf op de betreffende verlofregeling de inrichting te doen.

De inrichting dient als volgt te gebeuren:

 • Bij de verlofregeling waarop aanvullend geboorteverlof is ingericht, dient bij werkgevercode 13023 waarde 2 vast te worden gelegd om de aanvulling tot 100% te bewerkstelligen.
 • Daarnaast dient bij deze verlofregeling werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie op waarde 5 (verlofregeling heeft geen invloed op pensioenpremie) te worden gezet.
 • De werkgevercodes 13020 en 13021 (verhoging uitvoercodes pensioen) kunnen op waarde 0 worden gezet, want zijn in deze situatie niet meer van toepassing. 
 • De uitvoercode van doorbetaling van de betreffende verlofregeling (bijvoorbeeld 0643 voor verlofregeling 9) bij werkgevercode 55053 Verloonde uren PFZW op waarde 8 (niet tellen) zetten. Doordat werkgevercode 13029 op waarde 2 staat wordt er al rekening gehouden met de doorbetaling en als de uitvoercode ook in werkgevercode zit zou de doorbetaling dubbel worden meegenomen. 

Daarnaast dien je de uitvoercode van de aanvulling (bijvoorbeeld uitvoercode 0643 voor verlofregeling 9) toe te voegen aan dezelfde grondslagen als de uitvoercode van de korting (01444 voor van verlofregeling 9). Je kan in Gemal Direct Inrichting makkelijk de vergelijking maken bij Werkgevergegevens / in-en uitvoercodes / overzicht uitvoercodes

Doorbetaling bij ouderschapsverlof

In de huidige en de vorige CAO is opgenomen:

“De vergoeding wordt berekend over het aantal uren opgenomen ouderschapsverlof tot maximaal de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het overeengekomen dienstverband per week. Deze vergoeding bedraagt 40% van het salaris”

Echter was dit nooit op C(ao)-niveau ingericht in Gemal. Vanaf 2022-07 is dit wel gedaan. De inrichting is nu als volgt:

 • Werkgevercode 13023 toepassen aanvulling bij verlofregeling is op waarde 2 gezet, waardoor 40% van het ingehouden bedrag voor het ouderschapsverlof weer wordt vergoed op uitvoercode 0637 osv doorbet. Dit percentage van 40% is op werkgevercode 13024 vastgelegd.
 • Werkgevercode 13029 Doorbetaling aanvulling verlof in uren LA is op waarde 2 gezet, waardoor de 40% doorbetaling wordt meegenomen in de uren voor de loonaangifte en in de berekening van het pensioen.
 • Tot slot is uitvoercode 0637 osv doorbet. in werkgevercode 55053 uitvoercodes in grondslag verloonde uren PFZW niet langer opgenomen met waarde 6, maar met waarde 8 (niet tellen). Doordat werkgevercode 13029 op waarde 2 staat wordt er al rekening gehouden met de doorbetaling en als de uitvoercode ook in werkgevercode zit zou de doorbetaling dubbel worden meegenomen. 

Als je dit niet op W-niveau had ingericht (en er dus geen aanvulling plaatsvond) is er nu ten opzichte van vorige maanden en verschil zichtbaar. Desgewenst kan je bovenstaande inrichting met ingang van 1 januari 2022 inrichten en op die manier ook voor de rest van het jaar de aanvulling bewerkstelligen.  

Minimumloonbedragen salaristabel

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling sociaal werk zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en inpasnummer 9220.

Salarisschalen vervallen

In Gemal bestonden de schalen 23 t/m 26, 34 t/m 37 en 45 t/m 48 nog. Deze worden echter niet meer in de cao genoemd en worden ook niet meer gebruikt. We hebben deze dan ook laten vervallen. Gezien er geen werknemers meer in deze schalen waren ingeschaald hoeft er geen verdere actie te worden ondernomen. 

Actie

 • Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal cao code 01, wergevercode 03002 en code salarisregeling 01, werkgevercode 03003.
 • Als je de aanvulling bij ouderschapsverlof van 40% op werkgeverniveau had ingericht kan je in Gemal de ingestelde W desgewenst weer naar een C zetten, zodat het C(ao)-niveau weer wordt gevolgd.
 • Als een werknemer meer OSV opneemt dan de helft van zijn arbeidsduur, en de vergoeding daarmee gemaximeerd wordt op 40% over de helft van de arbeidsduur, dien je zelf het bedrag aan doorbetaling op te voeren met invoercode 0637 osv doorbet.

CAO sociale werkvoorziening

2022-07/42 Salariswijziging per 1 juli

De bedragen in salarisregeling 08 Sociale werkvoorziening zijn aangepast met ingang van 1 juli 2022 conform de CAO.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 06, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 08, werkgevercode 03003.

CAO UMC

2022-07/43 Inpasnummer 0008 onjuist bedrag

Het blijkt dat in de salariswijziging van 01-2022 het bedrag van inpasnummer 0008 [1] niet is bijgewerkt. Hier was het bedrag € 2.147 opgegeven, waar dat € 2.184 had moeten zijn. Wij hebben dit bedrag bijgewerkt.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling 2022-01 net als de salarisregeling 2022-07 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Automatische herrekening 07-08

In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-07/44 Wijziging minimumloon per 1 juli

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling UMC’s zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9150 t/m 9158.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Let op: Je dient de bedragen en regelingen voor januari EN juli over te halen.

Dit betreft in Gemal CAO code 20, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 33, werkgevercode 03003.

CAO VVT

2022-07/45 Wijzigingen in de release van juli

Arbeidsmarkt-en opleidingsfonds

In de release notes van 2022-06 hebben wij gemeld dat we de afdracht voor het arbeidsmarkt-en opleidingsfonds niet op CAO-niveau zullen gaan inrichten. Inmiddels is ons medegedeeld dat deze afdracht buiten Gemal om middels een portal van het fonds zelf op basis van een factuur zal gaan plaatsvinden. Het is dus ook niet nodig om hiervoor in Gemal een afdracht in te richten. Het cumulatieve SV-loon over het voorgaande jaar waarop de afdracht gebaseerd gaat worden kan je vinden op het cumulatief resultatenoverzicht van periode 12 van het betreffende jaar, uitvoercode 01598. 

Reiskosten woon-werk

Naar aanleiding van artikel 4.5.1 uit de nieuwe cao (zie onderstaand) zijn per 1 juli werkgevercodes 26002 en 26304 gevuld met het betreffende bedrag en het maximaal aantal kilometers.

Als je van je woning naar een door de werkgever aangewezen locatie reist (niet zijnde de woning van de client), ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 kilometer per enkele reis per werkdag. De kosten die je maakt voor het gebruik van brug, tunnel of veer zijn hierbij inbegrepen. Als je meerdere reizen per werkdag maakt, vanwege een onderbreking van de arbeidstijd binnen de dienst (en niet vanwege een pauze), ontvang je per onderbreking een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 kilometer per enkele reis per werkdag.

De minimum vergoeding bedraagt dus maximaal 2 x 30 x 0,09 = € 5,40 per dag. 

Hoe kun je dit in Gemal Direct regelen? 

In de oude CAO werd de reiskostenvergoeding berekend op basis van het tarief van het openbaar vervoer tweede klasse. In Gemal gebruikte je hiervoor de functionaliteit voor reiskostenvergoeding, tabel. Deze functionaliteit werd aangestuurd met werkgevercode 03012 Code reiskostenvergoeding 1. Met deze werkgevercode heb je in het verleden de keus gemaakt om: 

 • De reiskosten te vergoeden middels de in Gemal opgenomen tabel
 • De manier waarop de reiskostenvergoeding omgerekend moet worden bij parttimers, uurloners en in geval van een onvolledige maand in dienst

In de nieuwe CAO geldt een vaste kilometervergoeding. Hiervoor gebruik je in Gemal de functionaliteit voor vergoeding per eenheid. Dit betekent concreet dat je:

 • De vergoeding volgens de tabel stopzet. Hiertoe leg je werkgevercode 03012 vast met waarde 0.
 • Je start de vergoeding per eenheid op. Hiertoe leg je werkgevercode 26001 vast. Met deze werkgevercode maak je tevens een keuze met betrekking tot de reiskostenvergoeding bij parttimers, uurloners en in geval van een onvolledige maand in dienst. Je kunt er voor kiezen om de wijze van berekenen gelijk te houden. Om je daarbij te helpen, hebben we onderstaande tabel opgenomen. Je kunt ook kiezen voor een andere wijze van omrekenen als die beter aansluit bij je huidige werkwijze. Onder deze tekst is een tabel opgenomen die aangeeft welke waarden van werkgevercode 03012 en 26001 overeenkomen wat betreft de wijze van omrekenen. De CAO schrijft geen specifieke werkwijze voor.
 • We hebben werkgevercode 26302 Fiscale reisafstand als eenheden 1 op cao-niveau vastgelegd met waarde 1. Hierdoor wordt de reisafstand woon-werk die is vastgelegd op invoercode 02372 gebruikt voor de vergoeding van reiskosten. Alternatief kun je invoercode 01197 Eenheden reiskosten 1 vastleggen bij elke individuele werknemer, dit doe je als de eenheden voor de reiskostenvergoeding afwijken van de kilometers voor de berekening van de fiscale ruimte. Dit is in praktijk vrijwel nooit het geval.

 

Werkgevercode 3012

Werkgevercode 26001

0 - Geen gebruik van de regeling

 

1 - Maandbedrag naar rato van percentage deelbetrekking

1- Wel met percentage deelbetrekking en niet met factor salarisdagen

2 - Maandbedrag naar rato factor salarisdagen

2- Niet met percentage deelbetrekking en wel met factor salarisdagen

3 - Maandbedrag naar rato percentage deelbetrekking en factor salarisdagen

3- Wel met percentage deelbetrekking en wel met factor salarisdagen

4 - Maandbedrag naar rato van factor salarisdagen en SV-dagen

4- Op basis van SV dagen

5 - Als 4, alleen voor uurloners naar rato van SV-dagen

 

6 - Maandbedrag

0 - Niet met percentage deelbetrekking en niet met factor salarisdagen

7 - Als 4, maar rekening houden met invoercode 02508 in plaats van SV-dagen.

 

8 - Als 5, maar rekening houden met invoercode 02508 in plaats van SV-dagen.

 

9 - Omrekenen met reisbewegingen

7- Op basis van reisbewegingen

 

1 - Op basis van maximale reisdagen per jaar per functiecategorie

 

5 - Op basis van maximale reisdagen per jaar per functiecategorie

 

6- Als 5, maar op basis van reisdagen per week

Percentage overwerk

Tot 1 april golden er voor de toeslag op overwerkuren percentages van 25%, 50%, 75% en 100%, afhankelijk van het tijdstip en de dag waarop de dienst is gedraaid. Deze waren vastgelegd op werkgevercodes 08101 en 08103 t/m 08105. 

Vanaf 1 april geldt alleen nog een percentage van 50%. De vergoeding voor overwerk dient daarmee enkel nog op invoercode 01047 uren overwerk derde percentage te worden geboekt. 

Wij hebben dit ten tijde van het cao akkoord niet gemeld, omdat er in Gemal geen wijzigingen zijn doorgevoerd. Het percentage van 50% was immers al aan te sturen. Omdat er vragen ontstonden wordt het hier alsnog vermeld. 

Minimumloonbedragen salaristabel

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9116 t/m 9121. Daarnaast is het bedrag aan stagevergoeding bijgewerkt naar aanleiding van de cao. 

Actie

 • Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 39, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 15, werkgevercode 03003.
 • Denk eraan dat je je roosterpakket zodanig inricht dat altijd invoercode 01047 wordt doorgegeven in het geval van overwerk in plaats van de codes die leiden tot één van de andere percentages. 
 • De reiskostenvergoeding dien je in te richten conform bovenstaande handreiking. Let erop dat je dit op het juiste moment doet; als de werknemer een maand achteraf de reiskosten betaald krijgt dien je het per augustus pas in te richten.

CAO waterbedrijven

2022-07/46 Wijziging minimumloon per 1 juli en aanpassing schalen

In een vorige uitgave van onze release notes hebben we voor de CAO waterbedrijven geschreven dat we de benaming van de schalen op verzoek hadden aangepast [1]. Dus in plaats van bijvoorbeeld "100B" gaan we de benaming "02-B" gebruiken, die daarmee beter aansluit met de praktijk. Daarbij hadden we ook vermeld dat we in juli de schalen met de oude benamingen laten vervallen. 

Daarnaast hebben we de salaristabel ook aangepast naar aanleiding van de wijziging minimumloon. Voor de CAO waterbedrijven is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen. Voor Gemal is dit schaal PART [1]. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO waterschappen

2022-07/47 Salariswijziging en wijziging minimumloon per 1 juli

Zoals al aangegeven bij de wijzigingen voor de nieuwe CAO waterschappen ingevoerd per 2022-06, hebben we in de salarisregeling de bedragen per 2022-07 aangepast inclusief het 'schaal 0'-bedrag (inpasnummer 5001), conform de wijziging van het minimumloon.

Actie

Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-07/48 Nieuwe CAO definitief [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

31 mei 2022 - Door een akkoord van de achterban op het onderhandelingsresultaat is de nieuwe CAO Werken voor waterschappen 2022 definitief geworden en is het voorbehoud, zoals geschreven in de release notes Gemal bij onderwerp 2022-06/39 Nieuwe CAO 2022, niet meer van toepassing.

CAO ziekenhuizen

2022-07/49 Vooraankondiging splitsing bereikbaarheids- en consignatiediensten  

In de release notes 2022-06/5 hebben wij je geïnformeerd over vernieuwde functionaliteit voor bereikbaarheids- en consignatiediensten. Deze functionaliteit hebben wij gerealiseerd op basis van de tekst uit het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO ziekenhuizen.

Uit de definitieve CAO-tekst blijkt dat per 1 juli 2022 aparte vergoedingen gelden voor bereikbaarheidsdiensten enerzijds en consignatiediensten anderzijds. Met onze huidige functionaliteit is het niet mogelijk om al die verschillende varianten afzonderlijk aan te sturen. Wij zullen extra codes toevoegen in release 08-2022, omdat in die periode de betreffende diensten voor het eerst worden uitbetaald.

Wij informeren je nu alvast over de invoercodes die we zullen toekennen aan de diensten, zodat je de inrichting van je roostersysteem hier desgewenst alvast op kunt afstemmen. De bestaande invoercodes voor bereikbaarheids/consignatiediensten blijven we gebruiken specifiek voor bereikbaarheidsdiensten:

 • 02540 uren bereikbaarheidsdst feestdagen
 • 02541 uren bereikbaarheidsdst zat/zon 
 • 02542 uren bereikbaarheidsdst overige dagen
 • 02454 uren bereikbaarheidsdienst + 50%
 • 01057 uren bereikbaarheidsdienst 100%

We voegen nieuwe invoercodes toe specifiek voor consignatiediensten:

 • 01990 uren consignatiedienst feestdagen 
 • 01991 uren consignatiedienst za/zo 
 • 01992 consignatiedienst overig 
 • 01993 consignatiedienst + 50%

2022-07/50 Wijzigingen per 1 juli

Inpasnummer maximum ORT

Werkgevercode 08214 is op CAO-niveau aangepast per 1 juli 2022 naar inpasnummer 9032, conform de afspraak in de CAO. 

Percentages ORT

De werkgevercodes 08116 t/m 08120 Percentage ORT 1 t/m 5 zijn aangepast naar aanleiding van artikel 9.4 uit de CAO.

Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten

Per 1 juli gaan de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten omhoog. Ook worden de vergoedingen van bereikbaarheidsdiensten en de vergoedingen van consignatiediensten losgekoppeld. Dit was eerst één en dezelfde vergoeding. 

Gezien de diensten gemaakt in juli, in augustus zullen worden verloond zullen wij de nieuwe percentages per 2022-08 inrichten en je in de release notes van 2022-08 ook informeren over de nieuwe invoercodes en werkgevercodes die we hebben opgenomen vanwege het loskoppelen van de vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten en consignatiediensten. 

Generatiebeleid

Per 1 juli 2022 wordt het generatiebeleid zoals beschreven in de CAO verplicht ingevoerd. Enkele jaren geleden zijn in Gemal voor ander CAO's regelingen opgenomen voor Generatiebeleid die grotendeels vergelijkbaar zijn met hetgeen nu voor de CAO sector Ziekenhuizen is afgesproken.

In Gemal zijn voor Generatiebeleid drie regelingen opgenomen:

 1. Een regeling via de verlofregeling
 2. Een regeling via contractverlaging naar 80% en 10% toelage
 3. Een regeling via contractverlaging naar 90% en 10% vrijstelling van werkzaamheden

Voor van de CAO ziekenhuizen is alleen de tweede variant van toepassing. 

Voor de volledige vastlegging zie de Gemal handleiding, onderwerp Generatiebeleid bij 4.1.                                                                                             

Thuiswerkvergoeding

Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO.

Invulling vanuit CAO-ondersteuning

Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft.

Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).

Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kunt de in- en uitvoercodes zelf een passende omschrijving geven. Deze leg je vast in Gemal Direct onder Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij in- / uitvoercode. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.

Uitvoercode 01059

Wij werden er op geattendeerd dat werkgevercode 08142, die het percentage van uitvoercode 01059 regelt, op c(ao)-niveau op 50% stond ingericht. Dit in tegenstelling tot werkgevercodes 08140 en 08141, die respectievelijk het percentage voor uitvoercodes 01057 en 01058 regelen. Deze staan op 100%. Werkgevercode 08142 was hiermee niet conform cao ingericht en is per deze release aangepast naar de correcte 100%. Over het huidige jaar vindt een automatische herrekening plaats met reden 07-09. Als je over vorig jaar wilt herrekenen dien je zelf werkgevercode 08142 met TWK vast te leggen per 2021-01. Dan zal Gemal collectief herrekenen over vorig jaar.

Minimumloonbedragen salaristabel

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Ziekenhuizen zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9416 t/m 9421. 

Actie

 • Vanaf 5 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 35, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 35, werkgevercode 03003.
 • Als je over vorig jaar wilt herrekenen voor de vergoeding omtrent de bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten op uitvoercode 01059, dan dien je zelf werkgevercode 08142 met TWK vast te leggen per 2021-01. Dan zal Gemal collectief herrekenen over vorig jaar.

Automatische herrekeningen

2022-07/51 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

07-02

Korting en opbouw Persoonlijk Budget (change 6277)

07-03

CAO politie - Salariswijziging 2022-07

07-04

Loonheffing bij vakantietoeslag WIA-uitkering (change 3554702)

07-05

Code werkgeversbetaling Ufo leidt tot dubbele korting Ufo-premie en onterechte korting WIA-premie

07-06

CAO gemeenten/SGO - Uit-dienst in 2022-01 met twk 31-12-2021 (change 3521894)

07-07

CAO HBO - Schaal 6 herrekenen

07-08

CAO UMC - Inpasnummer 0008 onjuist bedrag

07-09

CAO Ziekenhuizen - Wijzigingen per 1 juli

07-10

CAO politie - Gewijzigde AOV premies

07-11

CAO gehandicaptenzorg - Salaristabellen en minimum-uurloon

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-07/52 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode

omschrijving

00611 t/m 00625

verlofregeling 1 t/m 15 percentage doorbetaling

Nieuwe uitvoercodes

uitvoercode

omschrijving

-

-

2022-07/53 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving

55105

uitvoercodes in grondslag dagloon bij benadering