Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-08

27-07-2022 19:00 (Bijgewerkt op 02-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2265 Weergaven

Mededelingen

2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)

In de loop van dit jaar gaan we wijzigingen doorvoeren op de 'bruto - en netto diversen' en de 'netto-bruto uitkeringen'. De exacte wijzigingen zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes. Met deze wijziging zullen geen verschillen optreden voor de huidige werking van deze codes. 

Hier is voor de toekomst een kanttekening op:

We gaan de volgende codes reserveren voor ondersteuning op Algemeen - en CAO-niveau:

 • 'Bruto diversen' in de reeks invoercodes 00865 t/m 00875 [1].
 • 'Netto diversen' in de reeks invoercodes 00941 t/m 00950 [2].

In de toekomst kan het daarom voor komen dat een van deze codes gebruikt zal gaan worden voor algemene- of CAO ondersteuning. Dit zal op zijn vroegst gebeuren per 1 januari 2023. 

Als je één of meerdere van deze 'vrije' codes in gebruik hebt, kan het in de toekomst voor komen dat je geen gebruik kan maken van deze ondersteuning en zelf moet ingrijpen om de oorspronkelijke werking intact te laten. In de toekomstige release notes waarin zulke ondersteuning wordt beschreven, zal dan hier uitvoerig aandacht aan gegeven worden.

Het advies is om, als het even mogelijk is, deze codes per 2023 naar een andere 'vrije' invoercode te verhuizen. We adviseren je dit in de jaarovergang te doen, zodat voor je journalisering en rapportages de code gedurende het hele jaar op dezelfde wijze in gebruik is. Het verhuizen is niet nodig wanneer de code al op CAO niveau is ingericht, zoals bijvoorbeeld in- / uitvoercode-combinatie 00944 in de sector decentrale overheid.

Per 2023 zal op Algemeen niveau in-/uitvoercodecombinatie 00941 ingericht worden voor de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Voor de PenU klanten zal dit niet gelden, deze combinatie blijft op 1 euro staan. In de release notes zal dan hier aandacht aan gegeven worden. 

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2 'Vrije' bruto diversen.

[2] Handleiding onderwerp Netto componenten bij 3.5 Netto diversen 00876 t/m 00950.

2022-08/2 Generatiepact (voormelding)

In verschillende cao’s is een vorm van een generatiepact opgenomen. Deze regeling kan, in verschillende vormen, worden ingericht in Gemal. Dit staat beschreven in het hoofdstuk generatiepact in de Gemal handleiding.  De bijbehorende grondslag (55058 van verlofregeling 16) was echter niet ingericht op A-niveau en ook in de meeste gevallen niet op C-niveau. We zullen deze grondslag vanaf release 2022-09 op A-niveau met enkele meest voor de hand liggende codes inrichten. Dit zal gaan om: 

 • 01001 salaris
 • 01007 aanvulling minimumloon
 • 01011 garantietoelage
 • 01172 garantietoelage 

Op cao-niveau zullen, naast deze codes, nog eventuele voor de hand liggende codes worden toegevoegd.

Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken.

Actie 

Als werknemers al gebruik willen maken van de regeling, dan kan je de grondslag voor augustus zelf al op W-niveau inrichten. Na augustus is het advies om het A-niveau weer te volgen en dien je te checken of je aan de grondslag nog wijzigingen op W-niveau wilt aanbrengen. 

 

Gewijzigd en verbeterd

2022-08/3 Vergoeding per eenheid met afwijkende ingangsdatum (opdracht 4705)

Per 2022 mag je belastingvrij een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2,00 per dag verstrekken aan een werknemer. Wij hebben eerder geadviseerd deze vergoeding in te richten met de functionaliteit voor vergoedingen per eenheid [1]. 

Diverse werkgevers hebben aangegeven zo’n vergoeding stam/vast te willen toekennen. Het wordt daarmee wenselijk dat de aansturing voor de vergoeding vastgelegd kan worden met een ingangsmoment, anders dan de eerste dag van de maand. Een werknemer kan immers gedurende een maand van werkpatroon veranderen.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Alle invoercodes voor vergoeding per eenheid kunnen vanaf deze release worden vastgelegd met ingangsdatum anders dan de eerste van de maand. Dit betreft:

 • Invoercode 02779 Aantal eenheden volgnr 01 t/m 99 voor gebruikers van HR-systemen, anders dan HR Core Beaufort.
 • Invoercode 03010 t/m 03029 Aantal eenheden voor gebruikers van HR Core Beaufort.
 • Invoercode 00969 voor geconsigneerde pauzes tijdens nachtdiensten. Dit is feitelijk een benoemde invoercode die hetzelfde werkt als vergoeding per eenheid.

Actie

Je hoeft niets te doen, je kunt de codes nu desgewenst vastleggen met een afwijkende ingangsdatum.

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp Vergoeding per eenheid.

2022-08/4 Splitsing bereikbaarheids - en consignatiediensten (opdracht 4708)

In release 06-2022/5 is de functionaliteit gemoderniseerd voor bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten. Deze functionaliteit is niet algemeen te gebruiken, maar wordt specifiek gebruikt voor ondersteuning van de CAO Ziekenhuizen, CAO VVT, CAO GGZ en CAO Gehandicaptenzorg. 

Er zijn, naar aanleiding van wijzigingen in de CAO ziekenhuizen, extra invoercodes ingericht om consignatiediensten te specificeren en extra werkgevercodes om de bijbehorende tarieven vast te leggen. De bestaande codes voor bereikbaarheids- en consignatiediensten kun je blijven gebruiken om bereikbaarheidsdiensten vast te leggen.

Invoercode

Werkgevercode

01990 consignatiedienst feestdagen

8261 Invoercode 01990 percentage

01991 consignatiedienst za/zo

8262 Invoercode 01991 percentage

01992 consignatiedienst overig

8263 Invoercode 01992 percentage

01993 consignatiedienst + 50%

8264 Invoercode 01993 percentage

De betaling van bereikbaarheids- en consignatiediensten gezamenlijk wordt, net als in de oude situatie, gepresenteerd op uitvoercode 01057. Dit was reeds een samengevoegde uitvoercode. De betaling voor de hierboven beschreven diensten wordt aan deze uitvoercode toegevoegd.

De uren van bereikbaarheids- en consignatiediensten gezamenlijk wordt, net als in de oude situatie, gepresenteerd op uitvoercode 01926. De uren die corresponderen met de hierboven beschreven invoercodes worden aan deze uitvoercode toegevoegd.

Je kunt bovenstaande functionaliteit in gebruik nemen als binnen je organisatie specifieke vergoedingen gelden voor consignatiediensten, die afwijken van de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.

Voor de CAO Ziekenhuizen is specifieke informatie opgenomen in deze release notes.

2022-08/5 VCR probleem bij meerdere dienstverbanden en ZVW

Probleem

Er bleek zich een fout voor te doen in de VCR berekening in de volgende situatie:

 • Er zijn meerdere dienstverbanden
 • Eén dienstverband is beëindigd, terwijl het andere dienstverband voortduurt of start
 • Beide dienstverbanden zijn verzekerd voor de ZVW

In deze situatie werd op het beëindigde dienstverband in de maand na uitdiensttreding ten onrechte een grondslag ZVW (uitvoercode 01788) en bijbehorende inhouding of afdracht berekend, afhankelijk van het ZVW tarief. Op het niet beëindigde dienstverband wordt dezelfde grondslag negatief berekend. Op persoonsniveau was de grondslag dus wel correct. De berekening op de individuele dienstverbanden was dit echter niet en werd hierdoor ook niet correct doorgegeven in de loonaangifte.

Oplossing

Dit probleem is verholpen.

Actie

Er is geen actie nodig.

Automatische herrekening 08-12

In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022 meerdere dienstverbanden hebben en tevens een waarde hebben op uitvoercode 01791, 01792, 01793, 01335 of 01391 (afdracht ZVW normaal, bijzonder of afwijkend tarief en werknemersinhouding). Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-12.

 

Opgeloste meldingen

2022-08/6 Prognose jeugd LIV wordt niet juist berekend, als er uren loonaangifte vorig jaar aanwezig zijn (change 3489657)

Melding

Bij het maken van signaleringslijst 1831 - Overzicht tegemoetkoming loonkosten UWV werden ten onrechte de uren loonaangifte vorig jaar (uitvoercode 02289) niet meegenomen in de prognoseberekening. Hierdoor was de prognose van tegemoetkoming loonkosten UWV niet gelijk aan de daadwerkelijke tegemoetkoming.

Oplossing

Dit is aangepast.

Actie

Er is geen actie nodig.

Automatische herrekening 08-03

In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022 een waarde op uitvoercode 02289- Uren LA vorig jaar  hebben. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-03.

2022-08/7 Maximering uitruilbedrag en minimumloon

Het kan voorkomen dat bij een uitruil de werknemer onder het minimumloon uitkomt. Standaard wordt daarom in die situatie het uitruilbedrag aangepast. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om deze standaardwerking uit te zetten en bijvoorbeeld zelf zonodig in te grijpen door het bedrag aan te passen [1]. Om inzichtelijk te maken dat het uitruilbedrag is gemaximeerd, wordt het deel van het oorspronkelijke uitruilbedrag dat niet is uitgeruild, gepresenteerd met uitvoercode 02099 corr. uitruilbedr. Dit wordt in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) aangegeven met de melding: UITRUILBEDRAG GEMAXIMEERD IN VERBAND MET MINIMUMLOON.

Melding

We constateren dat in de standaard werking Gemal Direct het uitruilbedrag correct aanpast zodat de werknemer na uitruil niet onder het minimumloon uitkomt. We zien echter dat uitvoercode 02099 (het correctiebedrag) hierbij niet juist gepresenteerd wordt.

Oplossing

Met ingang van 2022-08 hebben we de programmatuur hierop aangepast.

Automatische herrekening 08-04

In periode 08 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] GDI > Werkgevergegevens > Cafetariaregelingen > Doorwerking grondslagen, onderaan: “aanpassen uitruilbedrag na toetsing minimumloon” (werkgevercode 06159): 0 =  standaard, uitruilbedrag aanpassen; 1 = uitruilbedrag niet aanpassen.

2022-08/8 Presentatie vast salaris op loonstaat niet correct bij medewerker uit dienst (change 3555820)

Melding

Bij het opgeven van een salariswijziging met terugwerkende kracht (bijvoorbeeld een aanpassing van de anciënniteit met invoercode 02326) bij een medewerker die al uit dienst is gemeld, werd het vaste aangepaste salaris op de loonstaat alleen in de huidige maand gepresenteerd. Deze aanpassing zou echter gepresenteerd moeten worden in elke maand vanaf de ingangsmaand van de aanpassing. 

Oplossing

Dit ging alleen fout in de productiemaand waarin de mutatie werd opgegeven, in vervolgmaanden stond het salaris weer goed.

Vanaf deze release zal het aangepaste salaris per ingangsmaand van de aanpassing goed gepresenteerd worden op de loonstaat.

Actie

Er is geen actie nodig.

2022-08/9 Loonaangifte melding L2201 verschijnt nog steeds onterecht (change 3625882)

Melding

In de juni release zat reeds een oplossing voor situaties waarin loonaangifte melding L2201 onterecht verscheen, voor mensen die recent 21 jaar oud waren geworden. Deze oplossing bleek niet voor alle gevallen te werken: de melding bleef verschijnen voor mensen die in januari van 2022 21 jaar oud waren geworden. 

Oplossing

Dit is aangepast.

Actie

Er is geen actie nodig.

2022-08/10 Invoercode 2407 (afwijkende pensioengrondslag) werkt niet goed (change 3502327) 

Melding

In release 2022-01/38 is in het kader van de compensatie pensioenaftopping bij de CAO GGZ maatwerk gemaakt, zie hiervoor 2022-01/38 Compensatie pensioenaftopping in maandgrondslag PFZW in de release notes van 2022-01.

Helaas is hiermee het kunnen overrulen van de pensioengrondslag met invoercode 02407 afwijkende pensioengrondslag onmogelijk gemaakt. Dit is niet terecht.

Oplossing

Dit is aangepast.

Actie

Er is geen actie nodig.

Herrekening 08-06

In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022 een invoercode 02407- afwijkende pensioengrondslag  hebben. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-06. 

2022-08/11 CAO MBO - Eenmalige uitkering ten onrechte de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) niet toegepast. (change 3681848)

Melding

In de release van 2002-07 is bij de eenmalige uitkering ten onrechte de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) niet toegepast. Tevens blijkt dat bij datum uit dienst halverwege de maand juli de werktijdfactor is toegepast en niet de het volledige bedrag is toegekend.

Oplossing

Dit is aangepast.

Actie

Er is geen actie nodig.

Behalve als de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) zelf al is gecorrigeerd. door bijvoorbeeld het aanpassen van de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853). Dan moet deze weer gemuteerd worden; anders wordt er dubbel gekort.

Automatische herrekening 08-13

In deze release worden alle medewerkers herrekend waarbij in 2022-07 een aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) is toegepast. Tevens worden alle medewerkers herrekend in 2022-07 met een datum uit dienst halverwege de maand juli. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-13.

2022-08/12 CAO MBO - Werkgevercode 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer ten onrechte verhoogd naar 0,30. (change 3681843)

Melding

In de release van 2002-07 is ten onrechte werkgevercode 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer verhoogd naar 0,30. Hierdoor is de waarde (0,19) op algemeen niveau overschreden. Hierdoor zou er ten onrechte een te hoog bedrag vrije ruimte vastgesteld zou kunnen zijn.

Oplossing

Dit is aangepast.

Actie

Er is geen actie nodig.

Automatische herrekening 08-16

In deze release worden alle medewerkers herrekend die in 2022-07 een waarde op uitvoercode 01865 - fiscaal vrije reiskosten woon-werk en zakelijke reizenr hebben. Dit is in MSG herkenbaar aan reden 08-16.

 

CAO informatie

CAO Bibliotheken

2022-08/13 Beëindiging CAO onderhoud Bibliotheken

Wij hebben geconstateerd dat er vrijwel geen werkgevers meer zijn die gebruik maken van onze ondersteuning op CAO Bibliotheken. De inspanningen om de parameters te onderhouden weegt daarom helaas niet langer op tegen het gebruik dat hiervan gemaakt wordt. Wij hebben daarom moeten besluiten de ondersteuning te stoppen. Op termijn (we denken bij de start van 2023) wordt deze CAO-code verwijderd.

Je kunt gewoon gebruik blijven maken van onze software als je bedrijf onder de CAO Bibliotheken valt. Bij nieuwe CAO ontwikkelingen dien je echter zelf in de CAO te lezen wat te wijzigingen zijn en de parameters hierop aan te passen. Eventuele eenmalige uitkeringen dien je zelf te berekenen en toe te kennen aan je werknemers. Ook dien je zelf salarisschalen te definiëren en deze te onderhouden als er wijzigingen zijn vanuit de CAO. Voor meer informatie hierover raadpleeg je de Gemal handleiding, onderwerp Salarisregeling, eigen.

Voordat de CAO geschoond wordt (waarschijnlijk per 2023) dien je zelf te inventariseren welke werkgevercodes zijn vastgelegd op C(AO) niveau en die je wilt behouden. Als je slechts één instelling hebt die gebruik maakt van de CAO Bibliotheken dan kun je deze codes vastleggen op W(erkgever) niveau. Als je meerdere instellingen hebt die van deze CAO gebruik maken dan kan het handig zijn om deze CAO te definiëren als eigen CAO. Hoe je dat doet lees je in de Gemal handleiding, onderwerp Eigen CAO.

CAO energie- en nutsbedrijven

2022-08/14 Sector GEO: aanpassingen minimumloon

Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is een instroom- /doorstroomschaal opgenomen als schaal IN-D voor de sector Proces en voor de sector Services. Daarnaast is in het kader van de Participatiewet ook een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen, in Gemal als schaal GAR. 

De berichtgeving over de aanpassingen heeft ons helaas te laat bereikt om nog mee te nemen voor periode 2022-07. In periode 2022-08 zullen we daarom de volgende wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht tot 2022-07:

 • De bedragen van deze schaal GAR (garantiebanen) hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. 
 • Daarnaast is in de berichtgeving vermeld dat de tabel voor ID-banen (Gemal schaal IN-D) vanwege cao-afspraken is komen te vervallen. 

Acties

 • Had je per 2022-07 nog medewerkers in schaal IN-D, dan moet je deze (met terugwerkende kracht) overzetten naar een andere inschaling.
 • Vanaf 2 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling 48 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. 

Automatische herrekening 08-10

In periode 2022-08 zullen we voor medewerkers in beide schalen een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/15 Berekening uurloon salaris bij garantietoelage in combinatie met minimum cao-loon

In release 2022-07 is het minimum uurloon voor de cao gehandicaptenzorg geintroduceerd.

Na analyse is gebleken dat, in het geval van een garantietoelage (uitvoercode 01011), het uurloon salaris (uitvoercode 01747) niet correct werd berekend. Er werd uitgegaan van het basissalaris (zonder de garantietoelage) waarover vervolgens nog de aanvulling tot 13 euro per uur werd berekend. Hierdoor werd er een bedrag van 13 euro berekend, terwijl (als er alleen van het basissalaris wordt uitgegaan) hier een lager bedrag zichtbaar zou moeten zijn, net zoals dat bij uitvoercode 01536 fulltime salaris alleen het fulltime basissalaris zichtbaar is. 

Oplossing

We hebben dit aangepast en op uitvoercode 01747 uurloon salaris wordt nu het correcte bedrag, afgeleid van het basissalaris, berekend. 

Automatische herrekening 08-08

In periode 08 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/16 Doorbetaling ouderschapsverlof stopzetten

In de cao stond beschreven dat er in het geval van ouderschapsverlof een doorbetaling van 25% was, als het verlof werd opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Deze 25% was niet op cao-niveau ingericht, omdat het vanuit Gemal niet te controleren is wat de leeftijd van het kind is waarvoor het verlof wordt opgenomen. 

Actie

De aanvulling van 25% vervalt echter met de ingang van het betaald ouderschapsverlof op 2 augustus. Als je de aanvulling bij een werknemer hebt ingericht dien je deze daarom per 2 augustus stop te zetten. 

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/17 Afbouw carrière

Zoals eerder in deze release notes aangegeven, bij onderwerp 2022-08/02, gaan we per release 2022-09 de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau inrichten met de meest voor de hand liggende codes. Dit werkt voor de cao gehandicaptenzorg door aan de hand van de codes die op A-niveau zijn ingericht. Uiteraard ben je vrij om op W-niveau hier codes aan toe te voegen.

Actie 

Als werknemers al gebruik willen maken van de regeling, dan kan je de grondslag voor augustus zelf al op W-niveau inrichten. Na augustus is het advies om het A-niveau weer te volgen en dien je te checken of je aan de grondslag nog wijzigingen op W-niveau wilt aanbrengen. 

Toevoeging release notes vorige maand

In de release notes van 2022-07/14 staan de drie manieren genoemd waarop in Gemal de generatieregeling kan worden ingericht. In dat voorbeeld wordt uitgegaan van standaard percentages van 80, 90 en 100%. In de cao gehandicaptenzorg zijn echter de percentages 75%, 85% en (als er gekozen wordt voor vrijwillige voortzetting) 100% van toepassing. 

Het toe te passen percentage is zelf op te geven met invoercode 02376 generatiebeleid percentage en de voorbeelden uit vorige maand waren puur ter illustratie van de verschillende vormen van de regeling. 

Voor meer informatie over de inrichting verwijzen we graag naar de Gemal handleiding, hoofdstuk generatiebeleid. 

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/18 bereikbaarheids-, consignatie-, en consultatiedienst

In de release notes van 2022-06/05 werd al een nieuwe inrichting omtrent de bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten aangekondigd. 

In de maand juli stonden de percentages nog op A-niveau ingericht, maar nu per 2022-08 is de inrichting op cao-niveau gedaan, omdat de percentages (x/18en) van de verschillende cao's die een dergelijke regeling hebben uit elkaar gaan lopen. 

Gezien er een vergoeding van een aantal 18en van het uurloon, en daarmee percentages van het uurloon, zijn bepaald voor bereikbaarheids-, consignatie-, en consultatiedienst samen, hebben we werkgevercodes 08251 t/m 8253 en werkgevercode 08260 ingericht op c-niveau. 

De bijbehorende invoercodes hierbij zijn 02540 t/m 02542 en invoercode 02454.

Invoercode

Omschrijving

Werkgevercode

Percentage

Staat gelijk aan

2540

Dienst op feestdag

8251

16.667

3/18

2541

Dienst op weekenddag

8252

11.111

2/18

2542

Dienst op overige dag

8253

5.556

1/18

2454

Dienst op weekenddag +50%

8260

16.667

3/18

Actie 

Net als vóór de wijziging van deze release kan je de invoercodes hierboven gebruiken voor de betreffende diensten. Het enige verschil met vorige release is dat het nu op cao-niveau is ingeregeld. 

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/19 Slaapdiensten

In de nieuwe cao staat: 

Uren doorgebracht in slaapdienst, worden als halve werkuren aangemerkt en in tijd gecompenseerd. Op verzoek van de werknemer worden de halve werkuren door de werkgever uitbetaald door middel van een vergoeding op uurbasis ter hoogte van het actuele uurloon van de werknemer op het moment van het verrichten van de slaapdienst.

We zijn aan het inventariseren of we de combinatie van in-en uitvoercode 01062 en bijbehorende werkgevercode 08144 hiervoor op c-niveau kunnen inrichten, want het zou kunnen dat deze codes op W-niveau voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze release is het daarom nog niet ingericht cao niveau. Het is wel mogelijk, als jij deze codes niet in gebruik hebt voor andere doeleinden, om werkgevercode 08144 op 50% te zetten (zodat er 50% van het uurloon wordt betaald; halve werkuren) en voor de uren doorgebracht in de slaapdienst op invoercode 01062 te boeken. 

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/20 Inning arbeidsmarktfondsmiddelen

In de cao staat dat in de jaren 2022, 2023 en 2024 bij de werkgevers die lid zijn van de VGN, een bijdrage wordt geïnd van 0,02% van de loonsom van de organisatie per jaar, ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Werkgevers die geen lid zijn van de VGN maar wel onder de werkingssfeer van de CAO vallen kunnen deelnemen aan de activiteiten van de StAG indien en voor zover ze de heffing van 0,02% van de loonsom hebben voldaan en voldoen aan van toepassing zijnde voorwaarden. 

Wij hebben nog een vraag uitstaan bij de werkgeversvereniging of dit eventueel via een afdracht in Gemal zou kunnen ingeregeld worden of dat het buiten Gemal om gaat via een factuur of anderszins. Zodra wij hierover meer weten zullen wij daarover informeren. 

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/21 Arbeidsmarkttoeslag

In de cao staat het volgende: 

Indien voor één of meer specifieke functie(s) sprake is van een arbeidsmarktknelpunt, kan in bijzondere gevallen aan de werknemer een tijdelijke toeslag worden toegekend ter grootte van maximaal 10% van het voor de werknemer geldende salaris.

In Gemal Direct zijn een aantal invoercodes opgenomen waarbij je een percentage kunt vastleggen dat over het salaris wordt berekend, bijvoorbeeld:

 • Percentage toelage 2 van salaris (invoercode 01014)
 • Percentage toelage 6 van de vaste looncomponenten (invoercode 01019)
 • Percentage toelage 7 van het salaris (invoercode 01020)

Actie 

Voor de werknemers die het betreft kan je één van de bovenstaande codes gebruiken om de toeslag te bewerkstelligen. 

CAO Gehandicaptenzorg

2022-08/22 Thuiswerkvergoeding

Afgesproken is dat met ingang van 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO.

Invulling vanuit CAO-ondersteuning

Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow als indirecte mutatie via Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft.

Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).

Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.

CAO GGZ

2022-08/23 Aanvulling omtrent balansbudget

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

30 juni 2022 - In de release notes 2022-07/19 wordt de inrichting van het balansbudget uit de cao GGZ omschreven. 

Wat daarin nog niet is uitgelegd, is de situatie van werknemers die een deeltijdpercentage hebben van meer dan 100%. De werkgeversvereniging heeft nog aangegeven dat het balansbudget wordt gemaximeerd op 100%. Het recht dat in juli ontstaat op uitvoercode 01612 (recht EJU-2) en vervolgens in de maand september tot uitbetaling komt, wordt in juli echter nog niet gemaximeerd. In september wordt het overtollige recht op uitvoercode 01612 weer teruggeboekt met een automatische herrekening.

Voorbeeld: Een werknemer werkt 105%. In juli ontstaat er op uitvoercode 01612 een recht van €500,- x 1,05 = €525,-. In september zal de overtollige €25,- als negatief recht zichtbaar zijn op uitvoercode 01612 en zal er een uitbetaling plaatsvinden van €500,-. 

Zie voor een uitwerking van dit voorbeeld onderstaand schema:

 

Code ↓ Maand →

Juli

Augustus

September

01004 (Eindejaarsuitkering 2)

0,00

0,00

500,00

01612 (Recht EJU-2)

525,00

0,00

-25,00

 

Als een werknemer tussen juli en september uit dienst gaat (bijvoorbeeld in augustus), zal de situatie die nu in september plaatsvindt, plaatsvinden in de maand van uitdiensttreding.  Als een werknemer in de maand juli uit dienst gaat zal het recht gelijk correct en gemaximeerd worden gepresenteerd. In dat geval zal er in juli een recht zichtbaar zijn op uitvoercode 01612 van €500,-.

CAO GGZ

2022-08/24 Balansbudget uurloners

In afwijking van de berichtgeving vorige maand hebben we werkgevercode 25224 verschoven referteperiode aangepast naar waarde 3 geen verschoven referteperiode per augustus in verband met de nagekomen berichtgeving omtrent uurloners.

Uurloners hebben ook recht op het budget. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van een referteperiode januari - juli. Hierdoor is nu met TWK een recht EJU-2  zichtbaar op uitvoercode 01612 in de maand juli voor uurloners.

Automatische herrekening 08-05

Dit recht wordt gegenereerd naar aanleiding van herrekening 08-05.  

CAO GGZ

2022-08/25 Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten

In artikel 18 van de CAO GGZ staat beschreven dat er een vergoeding is voor bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten, afhankelijk van wanneer deze dienst is gedraaid. Deze vergoeding is per 1 juli 2022 in de CAO verhoogd en zal in 08-2022 voor het eerst worden verrekend. In Gemal wordt de afgesproken verhoging daarom per 2022-08 bijgewerkt op c(ao)-niveau. 

Let op: Er staat echter ook genoemd dat deze vergoeding in tijd moet worden vergoed. Dit is daarom iets dat via het roosterpakket dient te lopen. Omdat wij weten dat dergelijke diensten in praktijk soms toch worden uitbetaald, hebben we deze echter wel in de CAO ondersteuning opgenomen.

CAO Jeugdzorg

2022-08/26 Eenmalige uitkering te hoog vastgesteld

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 13 juli 2022 - Er is vannacht een tussentijdse release uitgevoerd waarin de aanpassing die gisteren is aangekondigd is verwerkt. Salarisproducties van juli die vanmorgen zijn gestart zullen het correcte bedrag aan eenmalige uitkering over 2021 berekenen. Mocht je de salarisproductie van juli al eerder gedraaid hebben dan is het advies om een vervangende correctierun of een overdraai van de maand juli te doen.

12 juli 2022 - In de release van 2022-07 is de salarisverhoging over 2021 in de vorm van een eenmalige uitkering gerealiseerd. 

Echter blijkt dat, doordat uitvoercodes 01611 en 01618 (recht eindejaarsuitkering en recht vakantietoeslag) in de grondslag waren opgenomen, er ten onrechte vakantietoeslag en eindejaarsuitkering werd berekend over componenten die niet mogen meetellen in deze eenmalige uitkering. Voorbeelden hiervan zijn extra uren of onbetaald verlof. 

Conform cao omvat de salarisverhoging, naast de verhoging van het basissalaris en de arbeidsmarkttoelage, alleen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over dat basissalaris en de arbeidsmarkttoelage. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over eventuele andere componenten mogen niet meetellen in deze eenmalige uitkering. 

We hebben een aanpassing gedaan waardoor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering met betrekking tot deze eenmalige uitkering alleen wordt berekend over het basissalaris en de arbeidsmarkttoelage. We gaan hiervoor een tussentijdse release doen in de nacht van 12 op 13 juli. 

Daarom willen we vragen om, als je de salarisproductie van juli nog niet hebt gedraaid, daar nog even mee te wachten totdat de aanpassing is doorgevoerd. 

Als je de salarisproductie van juli al wel hebt gedraaid dien je een vervangende correctierun of een overdraai van de maand juli te doen. 

We zullen je nader informeren wanneer deze tussentijdse release daadwerkelijk is uitgevoerd.

CAO Jeugdzorg

2022-08/27 tegemoetkoming ouderschapsverlof

In de oude CAO Jeugdzorg was afgesproken dat gedurende ouderschapsverlof 50% van het salaris van de werknemer minus 50% van het wettelijk minimumloon wordt doorbetaald als tegemoetkoming. In de nieuwe cao vervalt deze tegemoetkoming met ingang van het betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022). Dit betekent dat invoercode 02851 code uurloon ouderschapsverlof en invoercode 02852 code saldo werkgeversbijdrage ouderschapsverlof niet meer gebruikt dienen te worden. 

Vrijwillige voortzetting van het pensioen blijft een mogelijke keuze voor de werknemer als deze (betaald) ouderschapsverlof opneemt. 

Actie 

Als je invoercodes 02851 en/of 02852 hebt vastgelegd bij een werknemer dient deze per ingang van het betaald ouderschapsverlof (02 augustus 2022) op waarde 0 te worden gezet, zodat de tegemoetkoming niet langer wordt toegepast.  

CAO Kunsteducatie

2022-08/28 Beëindiging CAO onderhoud Kunsteducatie

Wij hebben geconstateerd dat er vrijwel geen werkgevers meer zijn die gebruik maken van onze ondersteuning op CAO Kunsteducatie. De inspanningen om de parameters te onderhouden weegt daarom helaas niet langer op tegen het gebruik dat hiervan gemaakt wordt. Wij hebben daarom moeten besluiten de ondersteuning te stoppen.  Op termijn (we denken bij de start van 2023) wordt deze CAO-code verwijderd.

Je kunt gewoon gebruik blijven maken van onze software als je bedrijf onder de CAO Kunsteducatie valt. Bij nieuwe CAO ontwikkelingen dien je echter zelf in de CAO te lezen wat te wijzigingen zijn en de parameters hierop aan te passen. Eventuele eenmalige uitkeringen dien je zelf te berekenen en toe te kennen aan je werknemers. Ook dien je zelf salarisschalen te definiëren en deze te onderhouden als er wijzigingen zijn vanuit de CAO. Voor meer informatie hierover raadpleeg je de Gemal handleiding, onderwerp Salarisregeling, eigen.

Voordat de CAO geschoond wordt (waarschijnlijk per 2023) dien je zelf te inventariseren welke werkgevercodes zijn vastgelegd op C(AO) niveau en die je wilt behouden. Als je slechts één instelling hebt die gebruik maakt van de CAO Kunsteducatie dan kun je deze codes vastleggen op W(erkgever) niveau. Als je meerdere instellingen hebt die van deze CAO gebruik maken dan kan het handig zijn om deze CAO te definiëren als eigen CAO. Hoe je dat doet lees je in de Gemal handleiding, onderwerp Eigen CAO.

Cao Nederlandse Universiteiten

2022-08/29 Handreiking nieuwe CAO

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Zoals we geschreven hebben in onze releasenotes voor juni, zullen we de cao-ondersteuning voor de CAO Nederlandse Universiteiten niet langer automatisch doen. Omdat er juist in de loop van juni een nieuw CAO-akkoord was afgesproken hebben we nog wel dit keer de nieuwe salarisbedragen automatisch bijgewerkt en voor je klaargezet bij Zend & Ontvang [1]. Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center willen we bij wijze van handreiking hierbij aangeven hoe je zelf de andere CAO-zaken kunt inrichten.

 

Eenmalige uitkering

 • De specificaties van de eenmalige uitkering zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar en het jaar daarvoor. Zoek in Dossier onLine het overzicht specificatie productiegegevens van 2021-09 op. 
 • Kijk bij het onderdeel Eindejaarsuitkeringen (zoek op werkgevercode 25401) en beoordeel de specificaties die daar toen door ons waren vastgelegd voor eindejaarsuitkering-3 onder de benaming “Eenmalige uitkering 2021”.
 • Pas de gewenste gegevens aan, zoals het ‘vast fulltime bedrag 1’ van werkgevercode 25419 en leg de specificaties vast in Gemal Direct Inrichting bij de uitkeringsregeling van je keuze (bijvoorbeeld weer regeling 3). Denk eraan om dit met terugwerkende kracht tot 2022-07 te doen.
 • Als bijzonderheid van deze uitkering geldt het verhoogde bedrag van € 750,00 voor degenen met het CAO minimumloon van €14,00 (let hierbij op de uitzonderingen vermeld in het akkoord). Dit valt niet via één van de specificaties van de uitkeringsregeling te selecteren. Je kunt wel de medewerkers bijvoorbeeld selecteren door te zoeken in Dossier onLine op uitvoercode 01747 “toegepast uurloon salaris”. Je kunt bij deze medewerkers dan eventueel een afwijkend bedrag vastleggen.
 • Bekijk de aandachtspunten die we destijds beschreven hadden (releasenotes Gemal 2021-09/14).

 

Ouderschapsverlof

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal dertien maal de arbeidsduur per week gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 70% van de bezoldiging waarbij onder verrekening van de wettelijk uitkering betaald ouderschapsverlof van het UWV. Je kunt hiervoor in Gemal Direct de aansturing aanpassen:

 • Ga naar Werkgevergegevens > Verlof- / generatieregelingen > Definitie v-/g-regelingen en kies voor regeling 05 Betaald ouderschapsverlof
 • Kies onder het kopje Loondoorbetaling op basis van aanvulling bij “Toepassen aanvulling bij verlofregeling” (werkgevercode 13024) voor 2 (toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als de korting).
 • Leg bij “Toepassen perc van bedrag/inpasnr bij aanvulling” de waarde 70,00 vast. 
 • Leg bij de medewerker het aantal verlofuren vast, bijvoorbeeld 168,00 bij invoercode 03215 wanneer die maand sprake is van volledig verlof.

Controleer via proefproducties of de resultaten van je aansturing van de eenmalige uitkering en/of het betaald ouderschapsverlof naar wens zijn.

Meer informatie

[1] Zie releasenotes Gemal 2022-06/3 en 2022-07/26

CAO Onderwijs

2022-08/30 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 Bindingstoelage

Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 31 mei 2022. Daarin is ook een bindingstoelage opgenomen. Voor de bindingstoelage zijn er twee eenmalige uitkeringen ingericht. 

 

De inrichting van deze toelage

De wijziging voor de bindingstoelage wordt zonder automatische aansturingen uitgevoerd. Klant zal zelf op moeten geven of ze wel, niet of niet meer van toepassing zijn.

 

 • De bindingstoelage peil kent twee bedragen resp. 1591.09 en 263.94.
 • De bindingstoelage opbouw kent één bedrag nml. 1591.09.

Peil bindingstoelage zelf vastleggen:

 • Met invoercode 01099 waarde 0,04 in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.
 • Met invoercode 01099 waarde 0,05 in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd.
 • Voor het OP en Directie moet deze in september weer geblokkeerd worden. Invoercode 01099 (Bindingstoelage) met de waarde 0,01 (blokkade) per 2022-09-01.
 • Voor het OOP hoeft deze niet geblokkeerd te worden. Die hebben het volgend jaar weer recht op deze bindingstoelage.

 Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen:

 • Met invoercode 01055 waarde 0,04 in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.

Bij de berekening van deze toelage werken onderstaande verlofkortingen verlagend door:

 • korting ouderschapsverlof
 • korting onbetaald verlof
 • korting zorgverlof-kort
 • korting zorgverlof-lang
 • korting calamiteitenverlof
 • korting langdurig ziek

Actie

Beoordelen wie in aanmerking komt voor een bindingstoelage en de bijbehorende mutaties opgeven.

CAO Onderwijs

2022-08/31 CAO PO - Arbeidsmarkttoelage en Bindingstoelage 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

30 juni 2022 - Op de servicedesk komen enkele klantmeldingen binnen in de veronderstelling, dat Gemal een conversie doet met betrekking tot het aansturen van de arbeidsmarkttoelage. Dit is niet het geval. 

In onderwerp 2022-07/32 CAO PO - Nieuwe CAO 2022 (update) [1] van de release notes juli wordt het eerder op 2 juni geplaatst bericht herhaald en staat de arbeidsmarkttoelage beschreven.  Ook staat daarin vermeld bij <uw actie>, dat je dit zelf met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 kunt aansturen met invoercode 02624 met waarde 1 t/m 4. Meteen daaronder wordt gemeld dat 'de conversie' door HR Core Education wordt gedaan. Deze conversie heeft echter betrekking op de salarisconversie die op 6 juni is gedaan. 

Zowel de arbeidsmarkttoelage als de bindingstoelage moet je zelf aansturen bij de juiste doelgroep. De arbeidsmarkttoelage is beschikbaar vanaf juni, de bindingstoelage vanaf augustus. Voor wat betreft de bindingstoelage is een voormelding gedaan in de release notes juli in onderwerp 2022-07/34 CAO PO - Bindingstoelage voormelding.

 

14 juli 2022 -  In de release notes juli hebben wij een voormelding gedaan over de CAO PO - Bindingstoelage. Naar aanleiding van het testen is gebleken dat de gekozen aansturing niet de juiste resultaten oplevert.

We hebben hierdoor de aansturing aangepast. In plaats van 0,03 (bedrag 1) moet nu 0,04 (bedrag 2) gemuteerd worden. En in plaats van 0,04 (bedrag 2) moet nu 0,05 (bedrag 3) gemuteerd worden. 

 

Peil bindingstoelage zelf vastleggen:

Met invoercode 01099 waarde 0,04 in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.

Met invoercode 01099 waarde 0,05 in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd.

 

Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen:

Met invoercode 01055 waarde 0,04 in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.

 

In september blokkeer je de peilbindingstoelage met de waarde 0,01 (blokkade), zodat deze in 2023 niet doorloopt. Het OOP hoeft niet geblokkeerd te worden, die hebben het volgend jaar weer recht op de bindingstoelage peil.

Let op: Zijn de mutaties al vastgelegd en worden ze niet gewijzigd voor de productie maand augustus dan heeft dit als gevolgd dat bij invoercode 01055 en  01099 met waarde 0,03 de bindingstoelage niet wordt toegekend. Bij invoercode 01099 met waarde 0,04 wordt de bindingstoelage met het hoge bedrag toegekend. 

CAO Onderwijs

2022-08/32 CAO PO - Nieuwe CAO 2022

Partijen hebben een nieuwe CAO PO gesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In de CAO is naast de salariswijzigingen per juli 2022 ook een eenmalige uitkering in juli 2022 opgenomen. 

Salaris verhoging van 4,75% per 1 juli 2022

De salaristabel 65 is per 01-07-2022 aangepast.

Tevens is de uitlooptoeslag en de minimum vakantie-uitkering aangepast.

Eenmalig uitkering van € 500,00 per juli 2022

In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 500,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld als (eindejaars)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen.

Specificaties uitkeringen

 • De werknemer moet op 1 juli 2022 in-dienst zijn.
 • Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening.
 • LIO’ers zijn niet uitgesloten (invoercode 02351 (schaal-/tabelnr) met de waarde LIO).
 • Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als tekst Eenmalige uitk 7.
 • De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education, zie ook de release notes van HR Core Education voor periode 08.
 • De uitkering wordt gemaximeerd (over de gekoppelde dienstverbanden heen) op 500 euro. Bijvoorbeeld bij een WTF van 1.25 is de uitkering 500 euro.
 • Er worden geen verlof kortingen toegepast. 
 • ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2023.
 • De uitbetaling vindt plaats in augustus (boekhoudkundige verantwoording in juli).
Blokkade en afwijkend bedrag

U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01 per 01-07-2022. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 07).

Automatische herrekening 08-15

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 08-15 in MSG.

Actie

Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij (eindejaarsuitkering 7 en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zonodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. 

Wijziging Ouderschapsverlof

Het percentage doorbetaling van het ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 gewijzigd. Het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur, gedurende het eerste levensjaar van het kind, is verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.

Dit hebben wij ingeregeld in de verlofregeling 05 ‘Betaald oudersch verl’. Het percentage aanvulling is 75 %. Indien het betaald ouderschapsverlof (BOSV) wordt aangestuurd (bijvoorbeeld met invoercode 03215 ‘BOSV uren per maand’) dan wordt automatisch de korting (uitvoercode 01302), de uitkering (uitvoercode 00672) en de aanvulling (uitvoercode 00638) berekend.

Meer informatie

[1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

CAO Onderwijs

2022-08/33 CAO PO en Bestuurders PO - Participatiefonds per 01-08-2022- naar 0 %

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december geen premie te heffen. We hebben de betreffende werkgevercode per 01-08-2022 naar nul gemuteerd.

CAO Onderwijs

2022-08/34 CAO VO - Nieuwe CAO 2022

Partijen hebben een nieuwe CAO VO gesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. In de CAO is naast de salariswijzigingen per juli 2022 ook een eenmalige uitkering in juli 2022 opgenomen. Tevens een structurele eenmalige uitkering per oktober 2022 voor het OOP en wijziging in het ouderschapsverlof.

Salaris verhoging van 4,75% per 1 juli 2022

De salaristabellen 63 en 64 zijn per 01-07-2022 aangepast.

Eenmalig uitkering van € 500,00 per juli 2022

In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 500,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld als (eindejaars)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen.

Specificaties uitkeringen

 • De werknemer moet op 1 juli 2022 in-dienst zijn.
 • Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening.
 • LIO-ers zijn niet uitgesloten (invoercode 02351 (schaal-/tabelnr) met de waarde LIO).
 • Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als tekst Eenmalige uitk 7.
 • De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education, zie ook de release notes van HR Core Education voor periode 08.
 • De uitkering wordt gemaximeerd (over de gekoppelde dienstverbanden heen) op 500 euro. Bijvoorbeeld bij een WTF van 1.25 is de uitkering 500 euro.
 • Tevens worden de kortingen voor ouderschapsverlof, onbetaald verlof, zorgverlof lang en het aanvullende keuzebudget/verlofregeling 10 toegepast. Het politiek verlof, anticumulatiebepaling, schorsing en staking worden niet automatisch gekort. 
 • ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2023.
 • De uitbetaling vindt plaats in augustus (boekhoudkundige verantwoording in juli).
Blokkade en afwijkend bedrag

U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01 per 01-07-2022. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 07).

Automatische herrekening 08-14

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 08-14 in MSG.

Actie

Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij (eindejaarsuitkering 7 en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zonodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Met ingang van 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregelingen 63 en 64) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

 

Wijziging Ouderschapsverlof

Het percentage doorbetaling van het ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 gewijzigd. Het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur, gedurende het eerste levensjaar van het kind, is verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.

Dit hebben wij ingeregeld in de verlofregeling 05 ‘Betaald oudersch verl’. Het percentage aanvulling is 75 %. Indien het betaald ouderschapsverlof (BOSV) wordt aangestuurd (bijvoorbeeld met invoercode 03215 ‘BOSV uren per maand’) dan wordt automatisch de korting (uitvoercode 01302), de uitkering (uitvoercode 00672) en de aanvulling (uitvoercode 00638) berekend.

 

Over de structurele eenmalige uitkering van € 275 per oktober 2022 voor het OOP (opbouw vanaf oktober 2021) komt nog een nadere berichtgeving.

Meer informatie

[1] Code CAO = 26 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

CAO Onderwijs

2022-08/35 Nieuwe CAO voor bestuurders in het funderend onderwijs - primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

De VTOI-NVTK en de vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben een akkoord bereikt over één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Deze nieuwe CAO is het vervolg op de CAO Bestuurders PO 2020 en CAO Bestuurders VO 2020. De afspraken zijn als volgt:

 • Looptijd 1 januari 2022 t/m 28 februari 2023
 • Salarisverhoging vanaf 1 januari 2022 met 3% 
 • Een nieuw loongebouw  gebaseerd op de functie-klassenindeling in 7 klassen (A t/m G) van OCW voor de WNT
 • het percentage van de eindejaarsuitkering is vastgesteld op 7,4%.

Na contact met de VTOI blijkt dat een definitief akkoord niet voor 11 september 2022 te verwachten is en daarom op z'n vroegst in oktober verwerkt kan worden. Of en hoe we dit in de payroll gaan opnemen zullen we je later nog over berichten.

CAO Onderwijs

2022-08/36 CAO MBO - Schonen eindejaarsuitkering

Voor de CAO MBO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 08 geschoond uit Gemal Direct Inrichting.

CAO Politie 

2022-08/37 Aanpassing inrichting eenmalige thuisvergoeding [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

06 juli 2022 - In overleg is alsnog een aanpassing doorgevoerd voor periode 2022-07 in de inrichting voor de CAO politie. Dit betreft de vastlegging van blokkade voor de eenmalige thuisvergoeding.

De aanpassing wordt in de nacht van 06 op 07 juli in een extra release geïmplementeerd.

CAO Politie 

2022-08/38 Tegemoetkoming aspiranten

Onlangs is een arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken in de sector Politie voor de periode 01-01-2022 t/m 30-06-2024. Onderdeel hiervan was de tegemoetkoming voor aspiranten. Zoals aangegeven in onze vorige release notes zouden we nog terugkomen op de wijziging hiervoor. Met ingang van periode 2022-08 hebben we conform het akkoord de tegemoetkoming voor aspiranten in het eerste jaar van de politieopleiding verhoogd [1].

Actie

Met ingang van 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] BezoldigingsBesluit Politie art. 3bis a; in Payroll Gemal opgenomen als schaal 007A resp. 008A anciënniteit 00 met inpasnummers 6013 resp. 6014.

CAO Rijkspersoneel

2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024

In de loop van juli is een definitief akkoord bereikt voor de CAO Rijk. De meeste van de salarisgerelateerde afspraken hebben een ingangsmoment in de toekomst, zoals:

 • salariswijzigingen en invoering CAO-minimumloon: eerste invoering conform CAO per 01-09-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022;
 • eenmalige uitkering: invoering per 01-12-2022;
 • hervorming verlofregelingen en RVU: invoering per 01-01-2023;
 • waarde IKB-uur: invoering per 01-01-2023;
 • roosterafspraken: invoering per 01-01-2024.

Op deze wijzigingen zullen we te zijner tijd indien nodig terugkomen. De aanpassing voor betaald ouderschapsverlof zoals afgesproken in het SectorOverleg Rijk [1] kent echter als invoeringsmoment 2022-08.

De bestaande regeling is CAO-loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof van 13 weken tegen 60% vóór het achtste levensjaar. Dit wordt per 2 augustus 2022 aangepast naar:

 • 100% doorbetaling maandinkomen tijdens doorbetalingsperiode UWV (9 weken);
 • 75% doorbetaling maandinkomen tijdens periode waarop geen doorbetaling UWV is (maximaal 13 weken).

Ook enkele condities geldend voor de CAO-loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof zijn aangepast, zie de betreffende afspraak [1].

UWV-doorbetaald ouderschapsverlof

Om invulling te geven aan doorbetaling naast de UWV-uitkering tot 100%, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof:

 • Wij leggen hier met ingang van 2022-08 voor de CAO Rijk bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting.
 • Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd.
 • Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03215 het aantal uren per maand).

CAO-doorbetaald ouderschapsverlof

Voor de periode waarop geen recht (meer) is op de UWV-uitkering, geldt een doorbetaling van 75%. Je moet dan zelf op het gewenste moment de benodigde mutaties doen. Je kunt hiervoor gebruik  maken van de Verlofregeling-03 Ouderschapsverlof of een andere, vrije verlofregeling:

 • Leg hier met ingang van 2022-08 voor de CAO Rijk bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting.
 • Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) leg je vast het percentage 75%.
 • Je legt bij de medewerker het aantal verlofuren voor de betreffende verlofregeling vast (bijvoorbeeld voor verlofregeling-03 met invoercode 03213 het aantal uren per maand). Vergeet niet de verlofuren voor verlofregeling-05 nul te stellen.

Tekst regeling

Om in Gemal Direct Inrichting het onderscheid tussen je verlofregelingen met betrekking tot ouderschapsverlof meer inzichtelijk te maken, kun je de tekst van de regeling aanpassen  in Gemal Direct Inrichting bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling, bijvoorbeeld als:

 • 03 CAO Bet. OuderschapsV.
 • 05 UWV Bet. OuderschapsV.

Je kunt uiteraard ook kiezen voor een eigen manier van invulling. Controleer via proefproducties of de resultaten van je aansturing naar wens zijn. Je eigen aansturing (W) gaat altijd boven de aansturing op C(ao) of A(lgemeen) niveau.

Meer informatie

[1] https://www.caorijk.nl/documenten/publicaties/2022/05/24/afspraak-betaald-ouderschapsverlof-per-2-au...

CAO UMC's

2022-08/40 Maximum inpasnummer piketdiensten

Melding

Wij werden erop geattendeerd dat werkgevercode 08221 afwijkend max. inpastabelnummer piket niet was bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwste cao afspraken. 

Oplossing

In deze release is deze werkgevercode bijgewerkt.

Automatische herrekening 08-09

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 08-09. 

CAO UMC's

2022-08/41 Pensioen bij betaald ouderschapsverlof

In de cao staat de volgende passage:

 

“Bij ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof in de zin van de WAZO wordt de pensioenopbouw volledig voortgezet. Dit gebeurt volgens de gebruikelijke premieverdeling tussen werkgever en medewerker.”

 

Wij hebben bij de werkgeversvereniging nagevraagd of bovenstaande ook geldt voor het betaald ouderschapsverlof dat per 2 augustus ingaat. Ze bevestigden dat dit het geval is. 

Daarom hebben wij op cao-niveau werkgevercode 13008 inhouding pensioenpremie bij verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) ingericht met waarde 1 werkgever en werknemer verdelen premie over het verlofdeel alsof er geen verlof zou zijn

CAO UMC's

2022-08/42 Salarisverhoging, TVO toeslag en minimum Vakantietoeslag / minimum eindejaarsuitkering per augustus 2022

Per augustus 2022 zijn de salarisbedragen voor de salarisregeling UMC verhoogd. Hetzelfde geldt voor de bedragen minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206, minimum eindejaarsuitkering, werkgeverscode 25412 en de TVO toeslag, werkgevercode 08136.

Actie

Vanaf 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 20, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 33, werkgevercode 03003.

CAO UMC's

2022-08/43 Frequentietoelage en Intensiteitstoelage

Deze toelagen zijn specifiek voor cao UMC afwijkend opgenomen met in-/uitvoercode 01027 en 01028. Deze worden berekend over het fulltime salaris. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventueel opgegeven maximum bedrag ORT bij werkgevercode 08214. De toelagen moeten als vaste mutatie worden vastgelegd.

Met werkgevercode 03013 is een keuze mogelijkheid over grondslag de toelagen worden berekend. Dit is wat hiervoor in de gebruikershandleiding staat vermeld.

Met werkgevercode 03013 kunt u aangeven over welke uitvoercodes het percentage van invoercode 01020 percentage toelage 7, invoercode 01027 en invoercode 01028 berekend moet worden. In Gemal Direct Inrichting legt u deze code vast bij bij Werkgevergegevens > ORT/overwerk/meerwerk > Onregelmatige dienst.

Gegeven: aansturing basis 01020, 01027 en 01028.
Vastleggen: werkgevercode 03013:
0 = de werking bij waarde 0 is gelijk aan de werking bij waarde 1.
1 = basis is uitvoercode 01001 salaris + uitvoercode 01011 garantietoelage.
2 = basis is uitvoercode 01001 salaris + uitvoercode 01007 aanv. minimumloon + uitvoercode 01011 garantietoelage.

CAO VVT

2022-08/44 Minimumloon + 10%

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 13 juli 2022 - Eerder was aangekondigd dat de aanpassing van de bedragen bij inpasnummers 9410 t/m 9414 bij salarisregeling 15 in release 2022-08 zou worden meegenomen met een automatische herrekening. 

Gezien er voor een andere cao een tussentijdse release heeft plaatsgevonden afgelopen nacht, hebben we deze aanpassing voor de cao VVT ook meegenomen. Als je de salarisproductie van juli nog niet hebt gedraaid zullen bij inpasnummers 9410 t/m 9414 nu de juiste bedragen worden gehanteerd. Als je de salarisproductie van juli al wel hebt gedraaid kan je een overdraai of vervangende correctieproductie doen of wachten tot de salarisproductie van augustus waarin de automatische herrekening zal worden toegepast. Deze automatische herrekening (08-11) zal als extra zekerheid nog steeds worden toegepast. 

11 juli 2022 - Wij werden erop geattendeerd dat de inpasnummers 9410 t/m 9414 voor salarisregeling 15 niet waren bijgewerkt naar aanleiding van de verhoging van het minimumloon per 1 juli. 

Dit betreft de bedragen voor 16 - 20 jarigen die 110% van het minimumloon ontvangen. 

Deze bedragen zullen in de release van augustus worden bijgewerkt en er zal een automatische herrekening worden aangestuurd. 

In de release notes van 2022-08 zal hierover wederom worden geïnformeerd. 

Actie

Vanaf 2 augustus kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 39, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 15, werkgevercode 03003.

CAO VVT

2022-08/45 Minimum vakantietoeslag 21-jarigen

In de cao is bepaald dat voor werknemers vanaf 21 jaar rekening gehouden moet worden met het bedrag minimum vakantietoeslag. 

In Gemal wordt ten onrechte pas vanaf 22 jaar met dit minimumbedrag gerekend. Het bedrag is in Gemal opgenomen met werkgevercode 03206. Per augustus 2022 is de programmatuur van Gemal hierop aangepast.

Automatische herrekening 08-07

In de augustus productie wordt een automatische herrekening uitgevoerd voor de betreffende werknemers vanaf 2022-01. De herrekening mutaties zijn herkenbaar aan reden 08-07

CAO VVT

2022-08/46 Inpasnummers 9410 t/m 9414

Zoals aangegeven in het bericht op de community op 11 juli jl waren de bedragen bij inpasnummers 9410 t/m 9414 niet bijgewerkt naar aanleiding van de verhoging van het minimumloon per 1 juli. 

We hebben dit alsnog bijgewerkt en deze aanpassing is meegenomen in de tussentijdse release in de nacht van 12 op 13 juli.

Automatische herrekening 08-11

Wij hebben geconstateerd dat enkele werkgevers reeds de salarisproductie 07-2022 hadden afgeroepen ten tijde van onze tussentijdse release. Om zeker te zijn dat alle werknemers het juiste salaris betaald krijgen voeren we een automatische herrekening uit. Deze herrekening wordt gepresenteerd met reden 08-11. Als je productie 07-2022 op of na 13 juli hebt afgeroepen dan heeft deze herrekening verschillen tot gevolg.

CAO VVT

2022-08/47 Balansbudget

In de nieuwste cao VVT wordt de regeling balansbudget beschreven. Dit is een regeling voor verlofsparen waarvoor vanaf 2023 ook vakantietoeslag en eindejaarsuitkering ingezet kunnen worden. Het saldo van het budget kan niet worden bijgehouden in Gemal, maar moet in de tijdsregistratie worden bijgehouden. 

Als vakantietoeslag of eindejaarsuitkering worden gebruikt om extra uren aan het budget toe te voegen kan er in Gemal wel gebruik gemaakt worden van de bron-doel functionaliteit in combinatie met de verlofuren (ver)kopen functionaliteit:
Werkgevercodes 06100 en 06101 kunnen respectievelijk worden gebruikt om te bepalen wat de bron en wat het doel is. In dit geval is vakantietoeslag (uitvoercode 01069) of de eindejaarsuitkering (uitvoercode 01006) de bron en de te kopen verlofuren (bijvoorbeeld uitvoercode 01161) het doel. 
Vervolgens leg je bij de betreffende werknemer invoercodes 02949 (bron) en 02952 (doel) vast en dient het aantal uren verlof dat wordt gekocht te worden opgegeven met invoercode 01161. 

CAO VVT

2022-08/48 Maximum bedrag reiskosten

Wij werden erop geattendeerd dat werkgevercodes 26003 en 26004 nog waren ingericht met een waarde, terwijl er per 1 juli een andere reiskostenvergoeding systematiek geldt. 

De bedragen op cao-niveau zijn met deze nieuwe systematiek overbodig geworden. Hierbij dan ook de vooraankondiging dat we deze bedragen per 2022-09 op cao-niveau zullen schonen. 

CAO VVT

2022-08/49 Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten

In de release notes van 2022-06/05 werd al een nieuwe inrichting omtrent de bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten aangekondigd. 

In de maand juli stonden de percentages nog op A-niveau ingericht, maar nu per 2022-08 is de inrichting op cao-niveau gedaan, omdat de percentages (x/18en) van de verschillende cao's die een dergelijke regeling hebben uit elkaar gaan lopen. 

In de berekening van de bedragen die worden ingevoerd op de werkgevercodes 02540 t/m 02548 is niets gewijzigd. Op C-niveau zijn bij de werkgevercodes 08251 t/m 8264 gevuld met de bijbehorende percentages (x/18en) zoals die gelden in de cao. Zie voor meer informatie de release notes van 2022-06/05 

Wat wel nieuw is, is dat de vergoeding voor consignatiedienst is losgekoppeld van die van de bereikbaarheidsdienst. Hieronder nog een overzicht van de te gebruiken codes:

Invoercode

Omschrijving

Werkgevercode

Percentage diensten vóór 1 juli

Staat gelijk aan

2540

Bereikbaarheidsdienst feestdag

8251

16.667

3/18

2541

Bereikbaarheidsdienst weekenddag

8252

11.111

2/18

2542

Bereikbaarheidsdienst overige dag

8253

5.556

1/18

2543

Aanwezigheidsdienst (06:00 - 24:00) feestdag

8254

27.778

5/18

2544

Aanwezigheidsdienst (06:00 - 24:00) weekenddag

8255

22.222

4/18

2545

Aanwezigheidsdienst (06:00 - 24:00) overige dag

8256

11.111

2/18

2546

Aanwezigheidsdienst (24:00 - 06:00) feestdag

8257

38.889

7/18

2547

Aanwezigheidsdienst (24:00 - 06:00) weekenddag

8258

33.333

6/18

2548

Aanwezigheidsdienst (24:00 - 06:00) overige dag

8259

16.667

3/18

2454

Bereikbaarheidsdienst weekenddag +50%

8260

16.667

3/18

1990

Consignatiedienst feestdag

8261

16.667

3/18

1991

Consignatiedienst weekenddag

8262

11.111

2/18

1992

Consignatiedienst overige dag

8263

5.556

1/18

1993

Consignatiedienst weekenddag +50%

8264

16.667

3/18

Actie

Ondanks dat de percentages (x/18en) hetzelfde zijn, dienen invoercodes 02540 t/m 2542 en invoercode 02454 te worden gebruikt voor de bereikbaarheidsdiensten en invoercodes 01990 t/m 01993 voor de consignatiediensten. 

CAO VVT

2022-08/50 Reiskostenregeling per juli

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

20 juli 2022 - In de release notes van 2022-07/45 is beschreven hoe je de nieuwe reiskostenregeling kunt inrichten. Een deel van deze inrichting hadden wij al gedaan voor periode 07 waardoor de regeling ook al effect had voor periode 07. Voor werkgevers die de reiskosten een maand achteraf betalen, is dit uiteraard niet wenselijk. Wanneer dit voor jou ook het geval is, dan geldt het volgende.

Waarschijnlijk heb je de juli-productie al gedraaid. Mocht je de oude instelling van de regeling in juli nog willen toepassen, dan moet je in een vervangende correctieproductie in GDI > Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen de werkgevercode 26302 Fiscale reisafstand als eenheden op waarde 0 zetten en werkgevercode 03012 Code reiskostenvergoeding 1 op de waarde die je daar tot juli had vastgelegd. 

Per augustus moet je dan werkgevercode 03012 weer schonen en moet je werkgevercode 26302 weer terugzetten op C-niveau.

CAO VVT

2022-08/51 Meerwerk en overwerk

In de nieuwe cao VVT staat in artikel 3.9 beschreven wanneer er per 1 april sprake is van overwerk (en daarmee de extra vergoeding van 50%). Conform dit artikel is er pas sprake van overwerk als een werknemer op jaarbasis meer dan 1872 uur heeft gewerkt. Extra uren gewerkt bovenop de overeengekomen contracturen, maar niet meer dan die 1872 uur worden gezien als meerwerk. Het uitgangspunt in de CAO is dat zowel meeruren als overuren als tijd voor tijd worden gecompenseerd en dat een restsaldo alleen op basis van bijzondere afspraken aan het einde van het jaar wordt afgerekend

Voor de situatie dat je dergelijke uren toch wilt afrekenen is werkgevercode 08003 betaling uren boven 100% op c(ao)-niveau per 01-04-2022 op waarde 2 gezet: uren boven 100% uitbetalen als uren meerwerk. Voor deze release stond deze werkgevercode op waarde 0, wat wilde zeggen dat meeruren boven de 156 uur per maand niet werden uitbetaald. Deze waarde zou er voor zorgen dat eventueel niet alle meeruren betaald zouden worden, mocht de werknemer in één maand meer dan 156 uur hebben gewerkt. 

Met de aanpassing naar waarde 2 worden alle extra uren als meeruren verwerkt en wordt er daarmee nog geen onderscheid gemaakt in uren gewerkt beneden of boven de 1872 uur. In Gemal kan deze check niet gedaan worden, omdat Gemal alleen checkt per maand. Daarom dient deze handmatig te gebeuren. In het roostersysteem dient het aantal gewerkte uren bij te worden gehouden. Zodra een werknemer boven de 1872 uur komt dienen die uren boven de 1872 uur te worden geboekt als overwerk (invoercode 01047 overwerk 50%).

Voorbeeld:

Een werknemer heeft t/m november 2022 1750 uur gewerkt waarvan 1300 uur contracturen en 450 extra uren. Het is niet gelukt om die uren gedurende het jaar te compenseren met minuren. In december werkt de werknemer 117 uur conform contract en daarnaast nog 13 uren extra. In totaal zijn dat er op jaarbasis 1750+ 117 + 13 =1880. In dit geval dienen er 1880 - 1872 = 8 uur aan overwerk te worden geboekt met invoercode 01044 overwerkuren en 01047 overwerk 50%. De overige meeruren (63 - 8 = 55) boek je met invoercode 02403 extra uren of 01303 extra uren2

Actie

 • Als je werkgevercode 08003 op waarde 1 hebt staan op w-niveau is het advies om per 1 april het c-niveau te gaan volgen
 • Je dient zelf te checken welke werknemers er meer dan 1872 uur hebben gewerkt en te bepalen wanneer extra gewerkte uren meerwerk zijn of wanneer deze uren overwerk zijn. 
 • Bij sommige werkgevers wordt meerwerk toch al gedurende het jaar afgerekend. In dat geval zul je aan het einde van het jaar zelf moeten narekenen of het totaal aantal contracturen + meeruren 1872 op jaarbasis overschrijdt. Is dat het geval, dan zul je het aantal geboekte meeruren met terugwerkende kracht moeten verlagen zodat je weer uitkomt op 1872 uren op jaarbasis. Het aantal uren boven 1872 boek je als overwerk met invoercode 01044 overwerkuren en 01047 overwerk 50%.

CAO Ziekenhuizen

2022-08/52 Consignatiediensten en bereikbaarheidsdiensten

In de onlangs gepubliceerde CAO tekst blijkt dat per 1 juli 2022 aparte vergoedingen gelden voor bereikbaarheidsdiensten en voor consignatiediensten, waar die voorheen gelijk waren. Deze diensten worden in productie 08-2022 voor het eerst uitbetaald. 

De informatie is beschikbaar gekomen nadat release 2022-06 reeds was opgeleverd. Daarom wordt in de huidige release de functionaliteit wederom uitgebreid.

In onderwerp 2022-08/4  wordt uitgelegd welke codes we hebben toegevoegd en hoe deze werken. Wij hebben de vergoedingen voor de betreffende diensten in de CAO ondersteuning opgenomen. Als binnen je organisatie consignatiediensten voorkomen, houd er dan rekening mee dat je deze aanlevert op de nieuwe invoercodes.

CAO Ziekenhuizen

2022-08/53 Verhoging vergoeding consignatie-bereikbaarheids en aanwezigheidsdiensten

Per 1 juli gaan daarnaast de vergoedingen voor bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten omhoog. 

Gezien de eerste diensten die conform deze nieuwe vergoedingen worden gedraaid in juli en zodoende in augustus verloond zullen worden is dit in Gemal per release 2022-08 aangepast. 

Hieronder een schema met de vergoedingen zoals deze eerst waren en hoe deze vanaf release 2022-08 van toepassing zijn.  

Omschrijving

Invoercode

Werkgevercode

Percentage diensten vóór 1 juli

Staat gelijk aan

Percentage diensten na 1 juli

Staat gelijk aan

Gepresenteerd op uitvoercode

Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) feestdag

2540

8251

16.667

3/18

33.333

6/18

01057

Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) zaterdag/zondag

2541

8252

11.111

2/18

22.222

4/18

01057

Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) overige dagen

2542

8253

5.556

1/18

11.111

2/18

01057

Aanwezigheidsdiensten 06:00 - 24:00 feestdagen

2543

8254

27.778

5/18

55,556

10/18

01058

Aanwezigheidsdiensten 06:00 - 24:00 zaterdag/zondag

2544

8255

22.222

4/18

44,444

8/18

01058

Aanwezigheidsdiensten 06:00 - 24:00 overige dagen

2545

8256

11.111

2/18

22.222

4/18

01058

Aanwezigheidsdiensten 24:00 - 06:00 feestdagen

2546

8257

38.889

7/18

77.778

14/18

01059

Aanwezigheidsdiensten 24:00 - 06:00 zaterdag/zondag

2547

8258

33.333

6/18

66.667

12/18

01059

Aanwezigheidsdiensten 24:00 - 06:00 overige dagen

2548

8259

16.667

3/18

33.333

6/18

01059

Bereikbaarheidsdiensten (en voor wijziging ook consignatiediensten) zaterdag/zondag + 50%

2454

8260

16.667

3/18

33.333

6/18

01057

Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) feestdagen

1990

8261

-

-

16.667

3/18

01057

Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) zaterdag/zondag

1991

8262

-

-

11.111

2/18

01057

Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) overige dagen

1992

8263

-

-

5.556

1/18

01057

Consignatiediensten (vanaf wijziging per 1 juli) zaterdag/zondag +50%

1993

8264

-

-

16.667

3/18

01057

Het aantal gedraaide uren in de van toepassing zijnde dienst moet worden ingevoerd op de bovenstaande corresponderende invoercode. Dit aantal uur wordt vervolgens maal het percentage op de bijbehorende werkgevercode gedaan en tot slot maal het uurloon. Het bedrag dat hiervan de uitkomst is wordt gepresenteerd op uitvoercode 01057, 01058 of 01059, afhankelijk van het type dienst. 

Voorbeeld: 

 • Uurloon werknemer A = 15 euro
 • Invoer op invoercode 02543 = 10 uur 
 • Invoer op invoercode 02546 = 8 uur

Uitvoercode 01058 = 10 x 55,556% x 15 euro = €83,33

Uitvoercode 01059 = 8 x 77,778% x 15 euro = €93,33

Geconsigneerde pauze

Op invoercodes 01057 t/m 01059 kunnen ook een aantal uren worden ingevoerd. Deze uren worden ook vermenigvuldigd met het uurloon en vervolgens nog met werkgevercodes 08140 t/m 08142. Echter hebben de percentages van werkgevercodes 08140 t/m 08142 ook nog effect op de berekening die volgt uit de tabel hierboven. Als de werkgevercode horend bij 01058 (werkgevercode 08141) bijvoorbeeld op 50% staat in plaats van 100% wordt het bedrag van €83,33 uit bovenstaand voorbeeld gehalveerd naar €41,67 en zou de werknemer niet krijgen waar deze recht op heeft. 

In het bericht op de community van 6 juli jl is al bericht dat werkgevercode 08142, omdat invoercode 01059 ook in gebruik was voor geconsigneerde pauze, op 50% stond. 

We gaan dit in release 2022-09 aanpassen naar 100% en de geconsigneerde pauze dient dan op invoercode 01062 te worden ingevoerd. De bijbehorende werkgevercode van invoercode 01062 (werkgevercode 08144) wordt dan aangepast naar 50%. 

In de release notes van 2022-09 zal hierover nogmaals worden bericht. 

Actie

Eventuele HR-systemen en tijdsregistratiesystemen die een koppeling hebben met Gemal dienen op de nieuwe wijze van het boeken van geconsigneerde pauze worden aangepast. 

CAO Ziekenhuizen

2022-08/54 Percentage uitvoercode 01059 - uren nachtaanwezigheidsdienst

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

06 juli 2022 - In de release notes van 2022-07/50 is gemeld dat werkgevercode 08142 Percentage uren invoercode 01059 voor de cao ziekenhuizen was aangepast naar 100%. 

Op uitvoercode 01059 wordt het volgende getoond:

 

Invoercode 01059 uren nachtaanwezigheidsdienst 100% x wgcode 08142 x uurloon

= bedrag a

Invoercode 02546 uren nachtaanwezigheidsdst feestdagen x wgcode 08257 x uurloon x wgcode 08142

= bedrag b

Invoercode 02547 uren nachtaanwezigheidsdst zat/zon x wgcode 08258 x uurloon x wgcode 08142

= bedrag c

Invoercode 02548 uren nachtaanwezigheidsdst overige dagen x wgcode 08259 x uurloon x wgcode 08142

= bedrag d

 

Uitvoercode 01059 = bedrag a + b + c + d


Het percentage bij werkgevercode 08142 van 50% is hierdoor niet correct, omdat bedragen b t/m d in dit geval ten onrechte worden gehalveerd. Voor een nachtaanwezigheidsdienst wordt op deze manier niet verloond waar de werknemer conform cao recht op heeft. 

Om die reden hebben we in release 7 de waarde van werkgevercode 08142 naar 100% gezet per 1 januari met de gedachte de vergoeding voor nachtaanwezigheidsdienst recht te trekken. 

 

Echter bleek invoercode 01059 ook in gebruik voor geconsigneerde pauze, waardoor de waarde van 50% wel correct was. In de cao staat over die pauze het volgende: 

 

EvertvanManen_1-1658933586648.png

Om die reden was invoercode 01059 in combinatie met werkgevercode 08142 hiervoor geschikt. Echter zit die inrichting wel de invoer van nachtaanwezigheidsdiensten in de weg.  Onze conclusie is dat de herrekening en aanpassing naar 100% die wij in de juli release hebben gedaan te voorbarig is geweest en we een overgangsperiode in acht hadden moeten nemen. We zullen de aanpassing voor nu terugdraaien. Er zal hiervoor een tussentijdse release plaatsvinden in de nacht van 6 op 7 juli.  Werkgevercode 08142 is wederom op 50% gezet en herrekening 07-09 zal niet plaatsvinden in juli als de run van juli nog niet is gedraaid. Heb je de run van juli al wel gedraaid en de herrekening is al toegepast terwijl dat niet wenselijk is, dan kan je ervoor kiezen om na 7 juli een correctierun te draaien voor de betreffende werknemers of een overdraai te doen.

 

Hoe gaan we het uiteindelijk inrichten? 

Vanaf release 2022-09 zetten we werkgevercode 08142 op 100% zodat de vergoeding voor nachtaanwezigheidsdiensten correct wordt berekend. 

Voor geconsigneerde pauzes zullen we op cao-niveau werkgevercode 08144 Percentage uren invoercode 01062 op 50% zetten. Met invoercode 01062 kan op deze manier hetzelfde effect worden bereikt als eerder met invoercode 01059 en werkgevercode 08142.

 

Actie

 • Als je de juli run al hebt gedraaid en als je invoercode 01059 gebruikte voor geconsigneerde pauzes kan je ervoor kiezen om na 7 juli een correctierun te draaien voor de betreffende werknemers of een overdraai te doen.
 • Als je de juli run nog niet hebt gedraaid en als je invoercode 01059 gebruikte voor geconsigneerde pauzes kan je op dezelfde wijze deze pauzes blijven verlonen. Let er wel op dat nacht- aanwezigheidsdiensten op dit moment dus niet correct worden verloond door de 50% op werkgevercode 08142.
 • Zorg ervoor dat, vanuit de tijdsregistratie, de juiste gegevens doorkomen vanaf 2022-09 om in de nieuwe situatie te voorzien. 

CAO Ziekenhuizen

2022-08/55 Generatiebeleid

Zoals eerder in deze release notes aangegeven, bij onderwerp 2022-08/2, gaan we per release 2022-09 de grondslag voor het generatiepact (werkgevercode 55058) op A-niveau inrichten met de meest voor de hand liggende codes.

Voor de cao ziekenhuizen was deze grondslag al ingericht met dezelfde codes als nu op A-niveau zijn ingericht. We zullen de cao ziekenhuizen vanaf release 2022-09 dan ook het A-niveau laten volgen.

Let op! Deze inrichting is niet per definitie sluitend en allesomvattend. Je kan hier op W-niveau altijd van afwijken.

 

Automatische herrekeningen

2022-08/56 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

08-02

 - 

08-03

Prognose jeugd LIV wordt niet juist berekend als er uren loonaangifte vorig jaar aanwezig zijn (change 3489657)

08-04

Maximering uitruilbedrag en minimumloon

08-05

Balansbudget uurloners

08-06

Invoercode 2407 (afwijkende pensioengrondslag) werkt niet goed (change 3502327) - alleen CAO GGZ

08-07

Minimum vakantietoeslag 21 jarigen

08-08

Berekening uurloon salaris bij garantietoelage in combinatie met minimum cao-loon

08-09

Maximum inpasnummer piketdiensten cao UMC's

08-10

Sector GEO: aanpassingen minimumloon

08-11

Minimumloon + 10%

08-12

VCR probleem bij meerdere dienstverbanden en ZVW

08-13

CAO MBO - Eenmalige uitkering ten onrechte de korting van het aanvullend seniorenverlof (uitvoercode 01445) niet toegepast. (change 3681848)

08-14

CAO VO - Nieuwe CAO 2022

08-15

CAO PO - Nieuwe CAO 2022

08-16

CAO MBO - Werkgevercode 26204 Reiskostenforfait zakenreizen bedr. per kilometer ten onrechte verhoogd naar 0,30. (change 3681843)

 

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-08/57 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode

omschrijving

   

Nieuwe uitvoercodes

uitvoercode

omschrijving

   

2022-08/58 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving