Mijn Communities
Help

Releases Youforce Pensions & Benefits Core

Sorteren op:
Let op: Dit document bevat onderin een vooraankondiging voor release 2022-12. Gewijzigd en verbeterd Extra teksten op specificatie en jaaropgaaf via RSM (VIDIS-5770, VIDIS-5834, VIDIS-5836) Waarom Er is behoefte om extra teksten te kunnen opnemen in de bruto-netto-specificatie en/of jaaropgave. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter > BNS/JOPG Tekstblokken Fiscaalbegunstigde > Fiscaalbegunstigde > Specificatie Teksten Verwerking>Automatische /Handmatige verwerking>Start aanmaken bruto/netto specificatie Verwerking>Automatische /Handmatige verwerking>Start bulkjob verwerking Deze functionaliteit is beschikbaar voor het maken van PDFs via RSM (Raet Specificatie Manager). Inrichting van tekstblokken voor een bedrijf Ga naar onderdeel Referentiegegevens in de navigatie en selecteer BNS/JOPG Tekstblokken, onderstaand scherm verschijnt.      Hier kunnen nieuwe (via het plusje) Tekstblokken worden aangemaakt en bestaande worden gewijzigd (via het potloodje).   De volgende invoervelden verschijnen in het detail scherm.  Bedrijf - Kies het bedrijf waarvoor het tekstblok gebruikt moet worden. Soort:  JOPG (jaaropgave) of BNS (bruto-netto-specificatie) Variant - Dit biedt de mogelijkheid om meerdere tekstblok varianten te definiëren en op begunstigde niveau daaruit te kiezen. RSMBlokcode - Deze code bepaalt de plaats waar de tekst gaat komen. Deze codes worden gebruikt in de RSM templates, overleg met een consultant.   Omschrijving - Dit is een vrije tekst om te omschrijven waarvoor het tekstblok dient. Actief - Ja of Nee. Hiermee kan een tekstblok (tijdelijk) aan of uit gezet worden. Tekstregels - Hier kun je de tekstregels inrichten: Regelnummer - Dit is het regelnummer binnen het tekstblok. Tekst code FB - Hier kun je een code opgeven waarvoor per begunstigde een afwijkende tekst opgegeven kan worden (zie verderop). Is de tekst voor alle begunstigden (met deze variant tekstblok) gelijk, laat dan dit veld leeg. Standaard waarde - Dit is de te gebruiken tekst. Zoals bij voorgaand veld genoemd kan hierop afgeweken worden. Na het invoeren of wijzigen kun je op bewaar klikken om de mutatie op te slaan. Instellen van teksten voor een specifieke fiscaal begunstigde - via user interface Ga naar het dossier van de fiscaal begunstigde, tab Fiscaal begunstigde. Onderin het scherm wordt een lijst getoond:    Hier kun je een nieuwe specificatie tekst toevoegen (plusje) of een bestaande specificatie tekst wijzigen (potloodje). Onderstaand scherm verschijnt bij het wijzigen of aanmaken van een nieuwe specificatie tekst:   De volgende invoervelden kun je vullen of wijzigen.  Tekstcode  - Dit dient een code te zien die als "Tekst code FB" is ingericht bij het bedrijf. Als speciale code kan hier "variantcode" gebruikt worden. Jaar - Als hier een waarde ingevuld wordt geldt de tekst alleen voor het betreffende jaar. Maand - Als hier een waarde ingevuld wordt geldt de tekst alleen voor de betreffende kalendermaand. Waarde - Dit is de te tonen tekst. In geval van code "variantcode" kan kan hier de gewenste tekstblok variant opgegeven worden. Instellen van teksten voor een specifieke fiscaal begunstigde - via XML Voor de Bulkjob XML is een nieuwe Tag toegevoegd onder <FiscaalBegunstigde> TekstCode&JaarMaand moeten uniek zijn   <SpecificatieTeksten> List of <SpecificatieTekst> <TekstCode> Verplicht, max lengte 15. <JaarMaand>  Formaat yyyymm. laat leeg voor een vaste/permanente waarde. <Waarde> Lengte max 150 Opname van de teksten in jaaropgaven of bruto-netto-specificaties via RSM Bij het aanleveren van data naar RSM zullen de eventueel bij het bedrijf vastgelegde extra teksten meegenomen worden. Waar van toepassing worden rekening gehouden met bij de begunstigde vastgelegde waarden. Actie Als je bovengenoemde functionaliteit wilt gebruiken, neem dan contact op met een Visma Idella consultant.  De inrichting voor dit onderdeel moet nauw afgestemd worden met de templates die in RSM gedefinieerd zijn. BIC optioneel in het SEPA gebied (VIDIS-5773) Waarom Er word nu vaak gevraagd om een BIC bij een buitenlands rekeningnummer terwijl dat niet nodig is omdat ze binnen het SEPA gebied vallen. Deze validatie is nu weggehaald voor de SEPA landen Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking > Start bulk verwerking Verwerking > Automatische Verwerking > Start bulk verwerking Fiscaalbegunstigde > Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan Ontvanger > zoeken > bestaande ontvanger Ontvanger > Nieuw > nieuwe ontvanger   Als je via de Tab Referentiegegevens naar de tabel 'Land' gaat, zie je in de kolom 'SEPA' voor welk land  (Ja/Nee) de BIC niet meer benodigd is.  Actie Er is geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5960 - Foutmelding in UI bij toevoegen rol VIDIS-5957 - Fix in aansturing RSM porto VIDIS-5764 - Fix muteren Uitkeringsplan in UI VIDIS-5762 - Toevoegen'Bron' gaat mis bij te lange naam VIDIS-5710 - Onnodige Inhoudingeigenschappen mutatie naar Gemal voorkomen VIDIS-5693 - Verbeteren database performance (columnstore indexes) VIDIS-5624 - "VorigMaandNetto" in brieven XML VIDIS-5501 - Fix parameter automatische verwerking rapport Rekening Bruto Blokkades VIDIS-6019 - Fix afhandeling periodieke correctieloonheffing die stopt met TWK VIDIS-6040, VIDIS-6041, VIDIS-6059, VIDIS-6063 - Acceptatietest bevindingen Vooraankondiging voor release 2022-12: Uniforme namen uitvoerbestanden (VIDIS-5902) Waarom De bestanden die P&B Core aanmaakt bevatten gegevens die betrekken hebben ofwel op een bepaald service center ofwel meer specifiek op een bedrijf binnen dat service center. Dat was niet op een eenduidige manier uit de bestandsnamen af te lezen. Bij gebruik van meerdere service centers en/of bedrijven is het wel van belang dat de bestanden eenvoudig gescheiden kunnen worden. Hoe De richtlijn voor de uitvoerbestanden vanuit P&B Core wordt: Alle bestandsnamen hebben aan het begin de servicecenter code gevolgd door een underscore. Als het bestand specifiek is voor een bedrijf wordt daarna de bedrijfscode opgenomen gevolgd door een underscore als. Als de servicecenter code of de bedrijfscode al aanwezig was in de bestandsnaam worden deze zo nodig naar voren geschoven. Zijn ze nog niet aanwezig dan worden ze vooraan toegevoegd.   Enkele voorbeelden hoe dit uitwerkt voor bestandsnamen (uitgaande van SAB als de servicecentercode, B33 als de bedrijfscode en NN76 als payrollbedrijfsnummer): Fiatteringen rapport "OpenstaandeFiatteringen_SAB_B33_20211214092116.csv" wordt "SAB_B33_OpenstaandeFiatteringen_20211214092116.csv" JPN verwerkingsverslag "NN76_JPN_20220207155226.xml" wordt  "SAB_B33_NN76_JPN_20220207155226.xml" CAK-bestand "008371189L92_2022_01B.csv" wordt "SAB_B33_008371189L92_2022_01B.csv" JPN bestand "SAB_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" wordt "SAB_B33_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" Actie Als je (een deel van de) bestanden uit P&B Core geautomatiseerd verwerkt is het verstandig contact op te nemen om voor jouw situatie deze naamsverandering te bespreken. We kunnen dan een complete lijst van oude en nieuwe bestandsnamen geven.  
Volledig artikel weergeven
01-11-2022 13:54 (Bijgewerkt op 02-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 191 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Informatie betaaldata in startpagina Verdelen naar ontvanger (VIDIS-5375) Waarom In het proces Start exporteren van betalingen en vorderingen was al informatie over betaaldata opgenomen. Omdat deze informatie ook van toepassing is bij het proces Verdelen naar ontvanger, hebben we deze informatie ook in dit proces opgenomen. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische Verwerking > Start verdelen netto bedrag naar ontvangers In het scherm Start verdelen naar ontvangers zie je voortaan wat de maximale betaaldatum van de te verwerken netto bedragen is:   Netto bedragen met een latere betaaldatum worden niet verwerkt. Actie Er is geen actie nodig. Extra standaard waarden voor handmatig uitkeringsplan (VIDIS-5449) Waarom Bij het invoeren van een groot aantal uitkeringsplannen, is het tijdsbesparend als zoveel mogelijk velden vooraf zijn ingevuld. Daarom hebben we de aan de vooraf ingevulde velden nu de volgende velden toegevoegd: Maatschappij & Product MutatiesoortPolis Hoe Referentiegegevens > Bron > Selecteer Bron Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan   Actie Er is geen actie nodig. Handmatige uitkeringscomponent pas verwerken na fiatteren (VIDIS-4753) Waarom Tot nu toe werden handmatige eenmalige uitkeringscomponenten, zoals correcties op premie-inhoudingen, behandeld in het proces Start aanmaken Gemal mutaties waarbij het niet uitmaakte of ze wel of niet gefiatteerd waren. Dit komt niet overeen met het principe dat de processen met gefiatteerde gegevens werken en veroorzaakte problemen in de fiatteringslijst. Daarom hebben we het proces vanaf deze release aangepast. Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Verwerking > Automatische Verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties In het proces Start aanmaken Gemal mutaties wordt een nog niet gefiatteerde handmatige uitkeringscomponent voortaan niet verwerkt. In het verwerkingsverslag zie je dan de volgende melding: Handmatige, eenmalige uitkeringscomponent voor uitkeringsplan <UPId> van fiscaal begunstigde <FBID> is overgeslagen omdat deze nog niet gefiatteerd is. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5700 - Aanpassing pNPS account VIDIS-5687 - Bevinding fiatteren termijnen uitkeringsplan VIDIS-5499 - Controle op gevulde einddatum termijnen uitkeringsplan VIDIS-5313 - Voorkomen lege DatumBlokkade bij blokkade op begunstigde niveau VIDIS-5138 - Validatie op leeg relatienummer bij XML import VIDIS-5016 - Aansturing specificatie manager: onderscheid binnen/buitenland VIDIS-3434 - Dubbel item in correspondentiebestand
Volledig artikel weergeven
26-09-2022 10:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 296 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Invoer afwijkende loondagen voor termijnen uitkeringsplan (VIDIS-5451) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk om afwijkende loondagen in te voeren of te wijzigen via de User Interface van de applicatie. Hoe Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen Zowel in het scherm voor het aanmaken van een nieuw uitkeringsplan als in het scherm voor het wijzigen van een uitkeringsplan is het veld Afwijkende Loondagen opgenomen. Een waarde is alleen toegestaan voor een termijnen uitkeringsplan, die hebben TERM als waarde voor MutatiesoortPolis. De werking is hetzelfde als wanneer de loondagen via de Polisjob XML doorgegeven worden. In het kort: De fiscale maand voor de loondagen correspondeert met de fiscale maand van het bruto en is dus mede afhankelijk van de opgegeven BegindatumRecht, EinddatumRecht en de Numerando van het uitkeringsplan. De eerste mutatie is een vervanging van het door Gemal berekende aantal loondagen. Opvolgende mutaties zijn aanpassingen (delta's) daarop en kunnen dus ook negatief zijn. Let op: omdat een termijnen uitkeringsplan werkt met delta's is de standaard waarde in het scherm voor het Bedrag 0 euro en leeg voor de Afwijkende Loondagen. Actie Er is geen actie nodig. Verbeterde loondagenberekening bij vertraagd loon (VIDIS-5227) Waarom Bestaande functionaliteit is dat als bij het bedrijf de instelling Verschoven tijdvakken uit staat de berekening van loondagen overgelaten wordt aan Payroll Gemal. Gemal doet die berekening mede op basis de ingangsdatum en eventuele einddatum van de inkomstenverhouding. Een beperking daarbij is dat Gemal geen loondagen berekent voor een verlate ingang in een voorgaand jaar, waardoor de berekening voor fiscale maand januari kan afwijken.  Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Als Verschoven tijdvakken uit staat bij het bedrijf zal P&B Core bij het ontstaan van een inkomstenverhouding die start in een voorgaand jaar, het aantal loondagen voor de fiscale maand januari van het huidige verwerkingsjaar berekenen en doorgeven als afwijkende loondagen naar Payroll Gemal.   Daarbij wordt het het aantal werkdagen (maandag t/m vrijdag) geteld in de periode vanaf de ingangsdatum t/m eind januari of eerder als de einddatum van het bijbehorende recht dat aangeeft. De berekening van de maanden vanaf februari blijft onaangepast en wordt dus door Gemal gedaan. Let op: als er bij termijnen uitkeringsplan expliciet een aantal afwijkende loondagen is opgegeven, wordt dat aantal gehanteerd. Actie Er is geen actie nodig. Extra rol in ontvangerverdeling (VIDIS-5203) Waarom Er was behoefte om aan de bestaande lijst van Rol ontvangers een optie toe te voegen . Hoe Functioneel begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen > knop Detail Ontvangers Aan de lijst voor het veld Rol is de volgende waarde toegevoegd:     Actie Er is geen actie nodig. Automatische aanpassing inhoudingseigenschappen (VIDIS-4387) Waarom Als er een wijziging plaatsvindt in het woonland kan P&B Core de inhoudingseigenschappen daar automatisch op aanpassen. Dit kan je instellen bij het Servicecenter, bijvoorbeeld: Bij woonland naar NL moet CodeZVW M worden.    Bij die wijziging werd als ingangsmaand de huidige verwerkingsmaand ingesteld. Dit is niet gewenst als de volgende run een perioderun is. Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Relatie Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start relatie verwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties De ingangsdatum wordt leeg gelaten bij de automatische wijzigingen van de inhoudingseigenschappen. Gevolg is dat deze ingaan afhankelijk van de eerstvolgende Gemal-verwerking: Dagrun - vanaf de huidige fiscale maand Perioderun - vanaf de nieuwe fiscale maand Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5405 - Kolom Bedrijfscode toegevoegd aan Loonbeslagen report VIDIS-5539 - Reductie geheugengebruik bij Gemal export (performance) VIDIS-5287 - Splitsing Polis/Bulkjob pre-validatie transactie (performance) VIDIS-5017, VIDIS-5652 - Adapter verbetering VIDIS-4999 - Voorkomen foutmeldingen met stack trace (security) VIDIS-5650 - GAT bevinding: foutmelding wanneer uitkeringsplannen geopend worden
Volledig artikel weergeven
24-08-2022 14:06 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 213 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Impliciete blokkades in rapport Bruto blokkades (VIDIS-5083) Waarom In het rapport Blokkadelijst (bruto) stonden tot nu toe alleen de begunstigden en uitkeringsplannen met een expliciet ingestelde bruto blokkade. Een andere reden voor een bruto blokkade is dat het woonadres van de begunstigde niet compleet is en bij het Servicecenter niet is ingesteld dat er dan een berekening met anoniementarief moet plaatsvinden. Deze impliciet geblokkeerde begunstigden zijn nu in het rapport opgenomen. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter Rapportages > Blokkadelijst (bruto) Als in het Servicecenter de optie Bij adres onbekend/leeg anoniementarief uit staat, worden in het rapport nu ook begunstigden getoond met een fiscaal gezien incompleet woonadres: de Straatnaam is leeg en/of de Woonplaats is leeg en/of de Postcode is leeg bij woonland Nederland Actie Er is geen actie nodig. Gebruikers in referentiegegevenspagina Rol (VIDIS-5140) Waarom De autorisatie is gebaseerd op het toekennen van rechten die zijn vastgelegd in bepaalde rollen. In de Referentiegegevens voor een rol wordt een lijst getoond van de gebruikers met deze rol. In deze lijst stonden ten onrechte ook gebruikers die niet meer aan de betreffende rol zijn gekoppeld. De autorisatie zelf was wel in orde. Hoe Referentiegegevens > Rol Onderin de detailpagina van een rol bij Gebruikers met deze rol zie je voortaan alleen actieve en inactieve gebruikers die nog steeds aan deze rol zijn gekoppeld. Actie Er is geen actie nodig. Ingangsdatum inkomstenverhouding bij verlate ingang (VIDIS-5445) Waarom Als een uitkeringsplan een verlate ingang heeft, d.w.z. de Begindatum recht is in een eerdere maand, en de Begindatum recht valt niet op de eerste dag van de maand, dan begon de nieuwe inkomstenverhouding toch op de eerste dag van die maand.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Als bij de aansturing van Payroll Gemal een inkomstenverhouding wordt aangemaakt, komt de ingangsdatum daarvan voortaan overeen met de datum waarop het recht ingaat, ook als deze datum in de loop van een maand valt. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5367    Verbetering logging van importprocessen VIDIS-5365    Technische verbetering databasetransacties Relatiejob VIDIS-5157, VIDIS-5084 en VIDIS-5081 Adapterverbeteringen VIDIS-4996    Beveiligingsverbetering tegen XSS  
Volledig artikel weergeven
26-07-2022 14:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 238 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Optie voor uitvoeren correctierun (dagrun) voor specifieke begunstigden (VIDIS-5014, VIDIS-5311, VIDIS-5376) Waarom Soms is het gewenst om voor één of meer specifieke begunstigden een bruto/netto-berekening uit te voeren zonder dat je ook alle andere mutaties aan Payroll Gemal doorgeeft.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Aan het scherm Start aanmaken Gemal Export is het veld FiscaalBegunstigden toegevoegd. Hierin kun je een komma-gescheiden lijst met FiscaalBegunstigdeId's opgeven waarvan je de mutaties wilt verwerken. Het systeem neemt dan alleen de mutaties voor die begunstigden mee in een correctierun. Let op: bij een perioderun blijft het wel zo dat deze altijd wordt uitgevoerd voor alle begunstigden van het bedrijf.  Actie Er is geen actie nodig. Termijnenuitkeringsplan over meerdere maanden (VIDIS-2017) Waarom Bij een correctie van het uitkeringsrecht over meerdere maanden, gold voor een termijnenuitkeringsplan (gekenmerkt met MutatiesoortPolis TERM) dat je deze correcties in de DFO11 XML (Polisjob) voor iedere maand afzonderlijk moest aanleveren Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start Polisjob Het is niet langer nodig dat de rechtperiode van een mutatie voor een termijnenuitkeringsplan binnen één kalendermaand moet liggen. Als het om een uitkeringsrecht over meerdere maanden gaat, verdeelt P&B Core dit voortaan en maakt hiervoor een uitkeringscomponent per kalendermaand aan. Hierbij wordt het bedrag van een uitkeringscomponent voor een kalendermaand als volgt bepaald: aantal dagen van de rechtperiode dat valt in de kalendermaand maal het dagtarief, afgerond op eurocenten  Hierbij geldt het volgende: Het onafgeronde dagtarief is gelijk aan het bedrag van het uitkeringsplan gedeeld door het aantal kalenderdagen in de rechtperiode. De uitkeringscomponent voor de laatste kalendermaand krijgt het restbedrag, zodat de som van de bedragen van de uitkeringscomponenten altijd gelijk is aan het bedrag van het uitkeringsplan. Eventuele opgegeven afwijkende loondagen worden ook toegekend aan de uitkeringscomponent voor de laatste kalendermaand. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5294, VIDIS-5082, VIDIS-5022 en VIDIS-3963    Adapterverbeteringen VIDIS-5007    SCA Analysis technische verbetering VIDIS-4995    CSRF security verbetering VIDIS-4167    Controle op inrichting componentcode bij nieuw uitkeringsplan  
Volledig artikel weergeven
28-06-2022 10:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 225 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Dagafschrift tekst voor betaling nu in hoofdletters en kleine letters (VIDIS-4620) Waarom Hoe het opbouwen van de dagafschrift tekst voor een betaling aan de begunstigde moet plaatsvinden, kan je instellen via het veld Dagafschrift tekst bij het Service Center of bij een specifiek bedrijf. Op de dagafschriften voor de begunstigden werd de vaste tekst ten onrechte altijd in kleine letters opgenomen. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter Referentiegegevens > Bedrijf Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verdelen netto bedragen naar ontvangers Voortaan worden bij het vullen van de dagafschrift tekst voor nieuw aangemaakte betalingen, de hoofdletters en kleine letters gevolgd zoals deze zijn opgegeven in het veld Dagafschrift tekst bij het Service Center of bij een specifiek bedrijf. Let op dat de namen van de variabelen, zoals [netto], altijd in kleine letters moeten zijn. Actie Controleer of het gebruik van hoofdletters en kleine letters zoals is opgegeven bij het veld Dagafschrift tekst bij het Service Center of bij een specifiek bedrijf is zoals gewenst. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5217 Fout bij aanmaken eerste Bron bij een nieuw bedrijf VIDIS-5158 OutputAdapter fix tbv K55 waarde (VIDIS-4886) VIDIS-5148 OutputAdapter OutOfMemory bij code 118 VIDIS-4519 Validatie bij toevoegen IBAN voor reguliere ontvanger als die al bestaat voor reguliere ontvanger VIDIS-2018 Verbeterde trigger voor aanmaken loonheffingskorting brief VIDIS-5018 Vul Gemal IVC02938 (B25) met de volledige landnaam (4Me24605565)
Volledig artikel weergeven
25-05-2022 11:05 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Controle IBAN-rekeningnummers verbeterd Waarom Een IBAN met spatie werd geaccepteerd, terwijl dat geen geldige IBAN is en dit tot problemen kan leiden als voor dat rekeningnummer betalingen naar een bank gaan. Hoe Voortaan moet een IBAN-rekeningnummer minimaal voldoen aan het door de banken standaard pain001.001.03 voorgeschreven formaat: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}. Actie Er is geen actie nodig. Ontbrekende begunstigden in Rapportage bruto blokkadelijst Waarom Begunstigden of uitkeringsplannen met een bruto blokkade werden soms niet getoond in de Rapportage bruto blokkadelijst. De oorzaak lag in een lege blokkadedatum. Hoe Het rapport is aangepast zodat een lege blokkadedatum geen belemmering is voor het tonen van de begunstigde of het uitkeringsplan in het rapport. Daarnaast hebben we de software aangepast om een lege blokkadedatum te voorkomen en wordt aan bestaande begunstigden of uitkeringsplannen zonder blokkadedatum alsnog de juiste waarde toegekend.  Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4791 Aanmaken Gemal-mutaties traag in geval van berekening uitkeringplannen zonder ontvanger VIDIS-4852 Technische merge adapter functionaliteit VIDIS-5005 Technische upgrades VIDIS-4886 Adapter aanpassing K55 waarde  
Volledig artikel weergeven
26-04-2022 14:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 269 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Uniforme datum/tijd formaat in CSV-bestanden (VIDIS-4577) Waarom Tot nu toe waren er verschillende datums en bedragformaten voor de vele CSV-outputbestanden. Wij hebben deze formaten nu geüniformeerd. De formaten in de CSV-outputbestanen moeten nu de volgende conventie hebben datum waarde = dd-mm-yyyy, bijvoorbeeld 20-03-2022 datum waarde en tijd waarde = dd-mm-yyyy hh:mm:ss, bijvoorbeeld 20-03-2022 22:06:36 voor bedragen geldt een punt "." als decimaalscheidingsteken, er is geen scheidingsteken voor duizenden Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > verschillende rapportages Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4814 - Rapport Afdrachtbetalingen fix VIDIS-4793 - Rapport Gereedstaande betalingen fout bij lege Laatste betaaldatum VIDIS-4720 - Aanpassingen vanuit Static Application Security Testing VIDIS-4024 - Fiatteren fiscale correctietermijnen uitkeringsplan VIDIS-3331 - Relatienummer niet consistent bij aanmaken uitkeringsplan VIDIS-4862 - Out of memory wanneer het rapport Matchinglijst te groot word  
Volledig artikel weergeven
28-03-2022 15:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 261 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Onverwerkte netto's in Rekening betaalbaarstellingen (VIDIS-4712) Waarom Het rapport Betaalbaarstellingen toont tot nu toe geen netto betalingen die nog niet door het proces Verdelen naar ontvanger zijn behandeld. Er werden alleen netto's getoond waarvan het bedrag niet overeenstemt met het totaal van betalingen, verrekeningen of vorderingen. Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > Start rapportage rekening betaalbaarstellingen Conform de boekingsgang worden nu ook netto's in het rapport getoond die nog niet zijn verwerkt tot betalingen, verrekeningen of vorderingen. Actie Er is geen actie nodig. Nieuw rapport Afdracht betalingen (VIDIS-1897) Waarom Tot nu toe was er nog geen rapport dat liet zien wat het totaal is aan afdracht van betalingen Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > Afdracht betalingen Rapportages > Afdracht betalingen Het rapport toont per bedrijf/fonds en periode: Totale Loonheffing Totale Premie Zvw Afdrachtbedrag voor Loonheffing en Premie Zvw Afdracht CAK Actie Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm  Rol bewerken  de optie  Uitvoeren  te kiezen. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4711 Boekmaand vorderingen/verrekeningen bruto-netto berekening zonder ontvangers VIDIS-4670 Incorrect BronAanmaakHuidig in RBM XML VIDIS-4640 Static Application Security Testing VIDIS-4540 Software Composition Analysis VIDIS-4455 Matching Relatiegegevens verwijderde adressen niet opnemen
Volledig artikel weergeven
22-02-2022 15:40 (Bijgewerkt op 23-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 297 Weergaven
Aangepast in versie 2 8 februari 2022 - In versie 2 van de release notes 2022-02 is het volgende aangepast: Verwijderd Onder Gewijzigd en verbeterd is het onderwerp Kleur knoppen Bewaar en Fiatteer (VIDIS 2000) verwijderd. Toegevoegd Onder Overige verbeteringen en opgeloste meldingen is het volgende toegevoegd: VIDIS-4662 VIDIS-2008 Verdelen naar ontvanger crasht VIDIS-4648 UAT bevinding 1.8.1.1 VIDIS-1895 Crasht bij Automatische Verwerking Waarde mag niet nul zijn VIDIS-4653 VIDIS-2008 UAT bevinding 1.8.1.1 Stored Procedures moeten woren aangepast voor eenmalige uitkeringscomponenten VIDIS-4686 VIDIS-2008 UAT bevinding 1.8.1.3 Datum blokkade in Nettobedraguitkeringscomponent word niet gevuld Gewijzigd en verbeterd Kolom branchecode van de bank toegevoegd aan rapport Matchinglijst (VIDIS-4536) Waarom In release 2022-01 hebben we het nieuwe rapport Matchinglijst opgeleverd, dat een overzicht geeft van alle uitkeringsplannen met de bijbehorende ontvangers. Er kwam een verzoek om hieraan een kolom toe te voegen met de branchecode van de bank. Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Rapportage MatchingLijst Rapportages > Rapport Matchinglijst  Het rapport bevat per regel gegevens van maximaal drie ontvangers. Vanaf deze release is na de kolom Land bank de kolom Branchecode aan het rapport toegevoegd, waarin bij elke ontvanger de branchecode van de bank is vermeld. Actie Er is geen actie nodig. Codering verrijkt CAK-bestand aangepast (VIDIS-4500) Waarom Tot deze release werd het CAK A-bestand ingelezen met ANSI codering, maar werd voor het verrijkte bestand dat naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat UTF-8 codering gebruikt. Omdat het CAK heeft laten weten dat het gebruik van UTF-8 codering bij hen problemen geeft met het verwerken van het verrijkte bestand, hebben we dit aangepast.  Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Start CAK verwerking Voortaan gebruiken we op verzoek van het CAK voor het verrijkte bestand ook ANSI codering. Actie Er is geen actie nodig. Nieuw rapport Gereedstaande betalingen (VIDIS-3835) Waarom Het proces Verdelen naar netto ontvanger maakt betalingen aan. Omdat klanten graag willen weten welke betalingen er klaarstaan om te exporteren,  vóórdat ze het proces Exporteren betalingen daadwerkelijk starten, hebben we hiervoor een nieuw rapport gemaakt.   Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Gereedstaande betalingen Rapportages > Gereedstaande betalingen Aan de functionaliteit voor rapportages hebben we het rapport Gereedstaande betalingen toegevoegd dat een overzicht geeft van de gereedstaande betalingen waarvoor bij een begunstigde, uitkeringsplan of ontvanger geen netto blokkade aanwezig is.    Rubriek Toelichting Bedrijf Als je het rapport opvraagt via Rapportages > Gereedstaande betalingen Selecteer het bedrijf waarvan je de betalingen die klaarstaan om te exporteren, wilt opvragen. Je ziet hier de bedrijven waarvoor je bent geautoriseerd. Als je het rapport opvraagt via Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Gereedstaande betalingen Selecteer één of meer bedrijven uit de lijst waarvoor je de specificatie wilt laten aanmaken. Je ziet hier de bedrijven waarvoor je bent geautoriseerd. Als je geen bedrijf selecteert, maakt het systeem een specificatie aan voor alle bedrijven van het Servicecenter. Je selecteert een bedrijf door erop te klikken. Je selecteert meerdere bedrijven door de ctrl- of shift-ingedrukt te houden en de bedrijven aan te klikken.  Soort rekening Met deze optie geef je aan voor welk type bankrekening je de gereedstaande betalingen wilt opvragen Alle IBAN DomesticAccount Buitenlands niet-IBAN-rekeningnummer RekeningCourant Laatste betaaldatum Vul je hier een datum in, dan worden alleen betalingen met een betaaldatum t/m deze datum in het rapport opgenomen.   Aandachtspunten In het rapport Gereedstaande betalingen worden de betalingen die in een borderel worden opgenomen, afzonderlijk getoond. De betalingen met eenzelfde begunstigde, ontvanger en betaaldatum worden ook afzonderlijk getoond. De aggregatie vindt pas plaats in het proces Exporteren betalingen.  Actie Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm Rol bewerken de optie Uitvoeren te kiezen. Bundelen periodiek uitkeringsplan bij eenmalige inkomstenverhouding (VIDIS-2050) Waarom Periodieke uitkeringsplannen werden tot deze release niet gekoppeld aan een bestaande eenmalige Inkomstenverhouding (IKV), die qua soort inkomen en start- en einddatum hiervoor geschikt is. In plaats daarvan werd een nieuwe IKV aangemaakt. Andersom werden eenmalige uitkeringsplannen al wel gekoppeld aan een geschikte periodieke IKV.  Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking> Start aanmaken Gemal mutaties Bij het zoeken naar een geschikte IKV voor een nieuw uitkeringsplan wordt, als er geen geschikte IKV met dezelfde periodiciteit bestaat, een koppeling gelegd met een geschikte eenmalige IKV, als die er is.  P&B Core maakt voortaan alleen een nieuwe IKV aan als er geen geschikte IKV is met dezelfde periodiciteit en ook geen geschikte eenmalige IKV. Actie Er is geen actie nodig. Bruto-netto-berekening voor uitkeringsplannen zonder ontvanger (VIDIS-2008) Waarom Tot nu toe vond er geen Bruto-netto-berekening plaats, zolang een uitkeringsplan nog geen gefiatteerde ontvanger had. Volgens de wet- en regelgeving moeten in dit geval de fiscale berekening, aangifte en afdracht voor begunstigden bij wie als woonland NLD/ONB is ingevuld, wel plaatsvinden. Daarom hebben we aan de referentiegegevens van het Servicecenter een optie toegevoegd waarmee je dit kan regelen. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter Aan het scherm Servicecenter is de volgende optie toegevoegd: Bruto-netto-berekening voor woonland NLD/ONB ook zonder ontvanger Deze staat default uit. Hieronder staat beschreven wat het effect is op het verwerken van uitkeringen. Als P&B Core bij het aanmaken van mutaties voor Payroll Gemal constateert dat een uitkeringsplan geen gefiatteerde ontvanger heeft, vind er geen bruto-netto berekening plaats:  Als de begunstigde buiten Nederland woont of het adres onbekend is. EN/OF Als er geen vinkje staat bij de optie B ruto-netto-berekening voor woonland NLD/ONB ook zonder ontvanger. Bij het verwerken van de netto's via het proces verdelen naar ontvangers, worden netto's pas verwerkt als het uitkeringsplan een gefiatteerde ontvanger heeft. Dit geldt voor alle netto's, dus ook voor de netto's die bestemd zijn voor een borderel. Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > Start rapportage rekening betaalbaarstellingen Boekhoudkundig betekent dit dat de tegengehouden netto's blijven staan in de rekening voor betaalbaarstellingen, waarvoor je de rapportage opvraagt via Start rapportage rekening betaalbaarstellingen. Op het moment dat deze tegengehouden netto's alsnog worden verwerkt, wat in een latere periode kan zijn, worden de huidige verwerkingsmaand en het huidige verwerkingsjaar van het bedrijf vastgelegd als periode van de betaling. Actie Er is geen actie nodig. Extra veld Blokkadereden in scherm Nieuw uitkeringsplan (VIDIS-2002) Waarom Tot nu toe werd in het scherm Nieuw uitkeringsplan de blokkadereden als vrij tekstveld getoond, terwijl je een blokkadereden moet kiezen uit een voorgedefinieerde lijst. Dat werkte niet goed Hoe Fiscaal Begunstigde > Uitkeringsplannen > knop Nieuw uitkeringsplan  Uitkeringsplannen >Nieuw uitkeringsplan In het scherm Nieuw uitkeringsplan hebben we het veld Blokkadereden gewijzigd in een keuzelijst. Daarnaast hebben we aan dit scherm het vije tekstveld BlokkaderedenAanvulling toegevoegd, waarin je zo nodig een aanvulling kunt vastleggen.  Actie Er is geen actie nodig. Kleur knoppen Bewaar en Fiatteer (VIDIS-2000) Waarom Sommige schermen bevatten zowel invoervelden om te muteren - in de kolom Muteren, als invoervelden om te fiatteren - in de kolom Te fiatteren.  Bij de kolom Muteren hoort de knop Bewaar en bij de kolom Fiatteren de knop Fiatteer. Zodra je in een invoerveld een waarde invulde, werden beide knoppen groen; het maakte hierbij niet uit in welke kolom het veld stond. Dit gaf verwarring bij de gebruiker. Daarom hebben we de werking van de knoppen aangepast. Hoe Schermen met invoervelden voor muteren en voor fiatteren In deze schermen is de werking van de knoppen Bewaar en Fiatteer nu als volgt: knop Bewaar: deze knop wordt groen zodra er een waarde is ingevuld in kolom Muteren. knop Fiatteer: deze knop wordt groen zodra er een waarde is ingevuld in kolom Te fiatteren Actie Er is geen actie nodig. Nieuw rapport Anoniementarief (VIDIS-1895) Waarom Tot nu toe was er nog geen rapport waarin je kon zien voor welke fiscaal begunstigde het anoniementarief geldt. Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Anoniementarief Rapportages > Anoniementarief  Aan de functionaliteit voor rapportages hebben we het rapport Anoniementarief toegevoegd dat een overzicht geeft van alle fiscaal begunstigden binnen het Servicecenter die voldoen aan de voorwaarden om het anoniementarief toe te passen bij de bruto-netto-berekening in Payroll Gemal.  In het scherm Rapportage Anoniementarief kun je meteen op de knop Exporteren klikken. Voor dit rapport hoef je geen gegevens in te vullen.  Actie Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm Rol bewerken de optie Uitvoeren te kiezen.  Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4543 Guitk Report toont geen betalingen. VIDIS-4626 VIDIS-3835 Header is niet correct Start rapportage openstaande vorderingen.
Volledig artikel weergeven
26-01-2022 16:42 (Bijgewerkt op 08-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 294 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd RSM - nu mogelijk Schadenummer toe te voegen aan Bruto-Netto Specificatie en Jaaropgaaf (VIDIS-4394) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk om het Schadenummer te zien op de Bruto-Netto Specificatie (BNS) of op de Jaaropgaaf die je aanmaakt via de Raet Specificatie Manager (RSM). Vanaf deze release hebben we het mogelijk gemaakt het schadenummer op te nemen. Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking >Start aanmaken Bruto Netto Specificatie / Jaaropgaaf Voortaan kan je op de bruto-netto specificatie en jaaropgaaf de omschrijving Schadenummer laten  vermelden waarbij de waarde als volgt wordt bepaald: Neem het laatst aangemaakt uitkeringsplan van de begunstigde dat een type heeft ongelijk aan Vooraankondiging, bruto handbetaling of spoedbetaling. Neem van dat uitkeringsplan het Schadenummer. De omschrijving Schadenummer kun je zo nodig vervangen door een andere tekst via het brutonettospecificatie-element 120. Dit doe je via Referentiegegevens > Bruto Netto Specificatie Element, Actie Als je het schadenummer wilt opnemen, neem dan contact op met een consultant van Visma | Idella om dit toe te voegen aan de RSM-templates.  Voorkom gebruik van verlopen IKV's (VIDIS-2859) Waarom Soms werd aan een uitkeringsplan van het type Correctie Verzekerd Bedrag (CVB) een Nummer inkomstenverhouding (IKV) gekoppeld dat in Payroll Gemal al was verlopen. Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking >Start aanmaken Gemal Mutaties We hebben de programmatuur aangepast, zodat er voor een nieuw uitkeringsplan van het type CVB, geen verlopen IKV's meer worden gebruikt. Als er geen ander geschikt IKV is, maakt P&B Core een nieuw IKV aan. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik 30-dagenregel voor gebroken maanden nu flexibel (VIDIS-2032) Waarom Als er sprake was van gebroken maanden, was tot nu toe altijd de 30-dagenregel van toepassing. Vanaf release 2022-01 is de toepassing hiervan flexibel en is het mogelijk om met de feitelijke kalenderdagen te rekenen. Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Aan het scherm met referentiegegevens voor het Bedrijf hebben we de volgende optie toegevoegd: Gebruik 30-dagenregel voor gebroken maanden  Deze optie staat standaard aan. Haal het vinkje weg als je wilt dat er voor gebroken maanden gerekend wordt met de feitelijke kalenderdagen van de betreffende rechtperiode en de betreffende kalendermaand. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik HMAC SHA512 algoritme voor hash check in uitvoerbestanden (VIDIS-1915) Waarom Voor diverse XML-bestanden die naar P&B Core worden gestuurd, ondersteunden we al het SHA512 algoritme voor het controleren van deze bestanden. Vanaf deze release doen we dat ook voor XML-bestanden die P&B Core zelf aanmaakt als de secret key bij het Servicecenter een waarde heeft. Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > verschillende processen Voor een aantal uitvoerbestanden wordt voortaan, naast het XML-uitvoerbestand, een controlebestand aangemaakt dat een hashwaarde bevat. Dit controlebestand heeft als extensie: sha512. Het gaat om de volgende uitvoerbestanden: Aanmaken Borderel betalingen Matching beschikbaarstelling Matching Inhoudingseigenschappen Matching Relatiegegevens Matching Uitkeringsplannen Actie Er is geen actie nodig. Bruto-netto specificatie - optie voor deactiveren of verwijderen BNS-element (VIDIS-1900) Waarom Het was tot nu toe niet mogelijk om een Bruto Netto Specificatie Element (BNS-element) in de referentiegegevens te deactiveren of te verwijderen. Vanaf deze release hebben we dat mogelijk gemaakt. Hoe Referentiegegevens > Bruto Netto Specificatie Element Aan de functionaliteit referentiegegevens Bruto Netto Specificatie Element hebben we het volgende toegevoegd: Aan het overzichtsscherm Bruto Netto Specificatie Elementen waarin je alle aangemaakte BNS-elementen ziet, is aan het begin van iedere regel het icoon Verwijderen toegevoegd. Als je een BNS-element hebt verwijderd, is het niet meer zichtbaar in de referentiegegevens en wordt de omschrijving ervan niet meer op de bruto-netto specificatie gebruikt.    Aan het scherm Bruto Netto Specificatie Element bewerken of Nieuw Bruto Netto Specificatie element is de optie Actief toegevoegd. Staat deze optie aan, dan wordt de omschrijving van het betreffende BNS-element gebruikt op de bruto-netto specificatie en jaaropgaaf.  Let op: voor bestaande en nieuwe BNS-elementen staat deze optie standaard aan. Haal het vinkje weg, als je de betreffende omschrijving niet (meer) wilt gebruiken bij het aanmaken van bruto-netto-specificaties en jaaropgaves via de Raet Specificatie Manager (RSM). Het BNS-element blijft wel zichtbaar in het overzichtsscherm Bruto Netto Specificatie Elementen waarin je alle aangemaakte BNS-elementen ziet, zodat je het op een later moment weer kunt activeren.  Actie Er is geen actie nodig. Nieuw Rapport - Matchinglijst (VIDIS-1893) Waarom Er was nog geen rapport dat een overzicht geeft van alle uitkeringsplannen met de bijbehorende ontvangers. Daarom hebben we aan de Rapportages bij Handmatige / Automatische verwerking de rapportage matchinglijst toegevoegd. Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Rapportage Matching lijst Nadat je hebt geklikt op Rapportage Matching lijst, zie je het scherm Start rapportage matchinglijst. Hierin kun je bij Bedrijven één of meer bedrijven uit de lijst selecteren waarvoor je de matchinglijst wilt aanmaken. Let op: als je geen bedrijf selecteert, maakt het systeem een matchinglijst aan voor alle bedrijven van het Servicecenter. Je selecteert een bedrijf door erop te klikken. Je  selecteert meerdere bedrijven door de ctrl- of shift-ingedrukt te houden en de bedrijven aan te klikken.  Het systeem maakt per geselecteerd bedrijf een CSV-bestand aan met een bestandsnaam volgens dit patroon: Matchinglijst_<ServiceCenterCode>_<Bedrijfscode>_<aanmaaktijdstip als yyyyMMddhhmmss>.csv Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4364 P&B Core Bug Verkeerde veld is gedeactiveerd, admin velden zijn niet goed, Mutatie Vrijstellingloonheffing (VIDIS-1954) VIDIS-4325 Finding - ACC 2021-12 - Geen wordt niet getoond in de User Interface. VIDIS-4253 P&B Core - Switch van Herrekenvorigjaar voor alle Fiscaal Begunstigden wanneer duale periode eindigt. VIDIS-4107 2991439 - P&B Core Alle Instances behalve DEMO Automatische verwerking in P&B Core. VIDIS-4062 - Ontbrekende betalingen in GuitK rapport wanneer er een eenmalige UP en Periodieke UP is voor 1 Fiscaal Begunstigde. VIDIS-3973 Finding - UAT 2021-10 Voorloopnullen in Matching Relatiegegevens. VIDIS-2970 -  P&B Core met meerdere toekomstmutaties (01-05-2021 en na  01-04-2021) treedt er een fout op in de functionaliteit UitkeringsPlanOntvanger. VIDIS-1931 - P&B Core Verwijder berekening van Correctiebedragen in scherm ServiceCenter.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 16:18 (Bijgewerkt op 26-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 386 Weergaven