Mine områder
Hjelp

Hvilke rettigheter har en nyansatt når det gjelder ferie?

av Sven Ivar Lønneid

Feriedager

Arbeidstaker som er nyansatt, har rett til ferie selv om vedkommende ikke har opptjent seg feriepenger. Når i året den nyansatte starter i arbeid, har betydning for hvor mange feriedager arbeidstakeren har rett til.

 

Ferieloven § 5 (3)  gir regler for feriefritidens lengde ved ansettelse i ferieåret. Denne bestemmelsen slår fast prinsippet om at man har krav på feriefritid uavhengig av opptjeningstid og uavhengig av opptjente feriepenger. Man opptjener med andre ord aldri feriefritid, kun feriepenger.  

 

Rett til full ferie

Hovedregelen er at også nyansatte har krav på 25 virkedager (4 uker + 1 dag) ferie, hos ny arbeidsgiver samme år som de tiltrer stilling. 

 

Det er likevel en forutsetning for rett til full ferie at den ansatte tiltrer stilling 30. september eller tidligere. Her er det tale om faktisk tiltredelsestidspunkt, ikke når arbeidsavtalen ble inngått.

 

Den ansatte må tiltre innen 15. august for å kunne kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, dvs. i tidsrommet 1. juni - 30. september

 

Arbeidstakere over 60 år har krav på 6 virkedager ekstra med ferie. Dersom arbeidstakeren fyller 60 år i løpet av ferieåret, inntrer retten til ekstra ferie allerede ved begynnelsen av ferieåret. Den ansatte bestemmer selv når disse feriedagene avvikles i løpet av ferieåret.

 

Rett til en uke

Arbeidstaker som tiltrer stilling etter 30. september i ferieåret, har kun rett til seks virkedager ferie hos ny arbeidsgiver samme år som vedkommende tiltrer, jf. fl. § 5 (3). 

 

En ansatt som starter i ny jobb 1. november og som ikke har avviklet noe ferie hos tidligere arbeidsgiver samme år, vil miste en del feriedager. Det er kun feriedager som slettes i slike tilfelle, ikke feriepenger. Feriepengene er “den ansattes opptjente penger” og vil aldri bli borte - det er kun et spørsmål om når disse skal utbetales. Som hovedregel skal feriepengene her utbetales i et sluttoppgjør i forbindelse med fratreden, jf. ferieloven §11 (3) 

 

Fradrag for ferie avviklet hos tidligere arbeidsgiver

I begge tilfelle vil ferie avviklet hos eventuell tidligere arbeidsgiver samme ferieår komme til fradrag. Etter ordlyden er det kun de som har hatt feriefritid hos en annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret som får avkortning i feriefritiden hos ny arbeidsgiver. Dette betyr at annen form for arbeidsfri tidligere i ferieåret, for eksempel arbeidsledighet, skoleferie ol, ikke medfører avkortning i feriefritiden hos ny arbeidsgiver.  

 

Nye arbeidsgiver kan kreve at den nyansatte dokumenterer at vedkommende har rett til ferie ved en bekreftelse på feriedager avviklet hos tidligere arbeidsgiver samme år. En måte å sikre dette på kan være å ta inn opplysninger i den sluttattest arbeidstaker har krav på ved fratreden, jf aml. § 15-15.

 

Avtalefestede feriedager

Mange virksomheter har i tillegg til den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag, avtalefestede feriedager. Dette innebærer at arbeidstakerne til sammen ofte har 5 uker ferie, og de over 60 år har 6 uker ferie. Ferieloven gjelder ikke for disse feriedagene direkte, her vil de avtaler som er inngått, enten i den enkelte virksomhet eller i tariffavtaler, regulere hva som gjelder. 

 

Om en nyansatt har rett til de avtalefestede feriedagene i tillegg til feriedager etter ferieloven, løses derfor i den enkelte avtale. 

 

Høstens fagkonferanse med årsavslutning

Lær mer om overføring av feriedager og feriepenger i forbindelse med årskifte på høstens fagkonferanse - der oppdaterer vi deg også på nye og endrede regler i 2023 og 2024 og hvordan du håndterer årsavslutning korrekt.


Les mer her.

Feriepenger

Ikke krav på feriepenger

Arbeidstaker som avvikler ferie hos ny arbeidsgiver samme år som man tiltrer, vil ikke ha opptjent feriepenger hos ny arbeidsgiver. Den ansatte har heller ikke rett til lønn fra ny arbeidsgiver under avvikling av feriedager. 

 

Rett til full ferie

Det er verdt å merke seg at den nyansatte likevel vil kunne kreve full ferie uavhengig av manglende opptjening av feriepenger.  

 

Kan motsette seg ferieavvikling

Arbeidstakere uten full feriepengeopptjening må likevel ikke avvikle full ferie. Med full feriepengeopptjening menes at feriepengene opptjent i opptjeningsåret fullt ut dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av ferie i samme utstrekning som feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.  Unntaket er hvis virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, og arbeidstakeren omfattes av driftsstansen.

 

Feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver i opptjeningsåret teller med, selv om pengene ble utbetalt ved opphøret av arbeidsforholdet. Har arbeidstakeren opptjent seg feriepenger hos NAV skal disse også inngå i beregningen.

 

Du kan lese mer om arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger her.

 

Skatt og forskuddstrekk

Dersom feriepengene utbetales i det året de opptjenes, skal det beregnes ordinært forskuddstrekk av beløpet.

 

Utbetales feriepengene i ferieåret, altså året etter opptjeningsåret, vil trekkfritaket som hovedregel gjelde.

 

Dersom en ansatt f.eks. slutter i virksomheten i løpet av 2023, og arbeidsgiver utbetaler feriepengene som er opptjent fra januar og fram til sluttdato, vil feriepengene være trekkpliktig og forskuddstrekk skal beregnes. Avventer arbeidsgiver, etter avtale med den ansatte, å utbetale feriepengene til 2024, vil feriepenger opptjent i 2023 kunne utbetales uten forskuddstrekk i 2024. 

 

Når ferie og feriepenger overføres til neste år, utbetales feriepengene i året etter ferieåret. Feriepengene vil da være trekkpliktige.


Du kan lese mer om feriepenger og forskuddstrekk her

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"