Mijn Communities
Help

HR Core Business 2020-08 NL v3

23-07-2020 21:10 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 834 Weergaven

Mededelingen 

Uniek Persoonlijk id (UPI)

Waarom

Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die:

 • de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken 
  én
 • de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken

Hoe

Medewerker > Medewerker > Medewerkers 

Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers. kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben.

Voorbeeld
J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen.
Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.  

Uw actie 

Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld. 

Feedback op onze applicatie

Waarom 

In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld. 

Hoe

Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties:

 • Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt.
 • Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt.

Uw actie

Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.

Nieuw 

Contracthistorie 

Waarom 

Vanaf deze release kun je de contractgegevens van een medewerker vastleggen. Op basis van deze contracthistorie kun je bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe medewerkers via met name Self Service, beslissen welk type contract je de medewerker gaat aanbieden. Hiervoor zijn nieuwe waardenlijsten en een nieuw scherm in de programmatuur opgenomen. 

 Hoe

1. Aan de lijst van het veld Element zijn de hieronder vermelde waardenlijsten toegevoegd. Via Soort doelgroep geef je op voor welk niveau, klant of bedrijf, je de waardenlijst wilt vastleggen en via Doelgroep voor welke klant of welk bedrijf deze geldt.

Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst

Status contract volgnummer 
Hiermee leg je de waardenlijst vast voor het gelijknamige veld in het scherm Contracthistorie.
Selecteer in het veld Element de waardenlijst Status contract volgnummer en leg de waardes en bijbehorende omschrijving vast, bijvoorbeeld Waarde 1 met omschrijving Actief.

Type contract 1
Hiermee leg je de waardenlijst vast voor de velden Type contract 1 t/m 3 in het scherm Contracthistorie.
Let op: de lijst die je hiermee vastlegt geldt dus zowel voor het veld Type contract 1 als voor de velden Type contract 2 en Type contract 3.

2. Aan het menu Medewerker is het scherm Contracthistorie toegevoegd, waarin je voor 3 opeenvolgende contracten een aantal gegevens kunt vastleggen.

Medewerker > Medewerker > Contracthistorie 
 • Contract volgnummer
  Dit geeft aan wat het huidige volgnummer van het contract is. Als het bijvoorbeeld het tweede opeenvolgende contract is, vul je hier een 2 in. 

Voor contract 1, contract 2 en contract 3 kun je de volgende gegevens invullen:

 • Status contractvolgnummer
  Hier geef je de status van het contractvolgnummer op, bijvoorbeeld actief, inactief, etc. De statussen die je ziet, zijn vastgelegd in een eigen klantspecifieke waardenlijst.
 • Type contract
  Hier geef je op om welk specifiek type contract het gaat, bijvoorbeeld BBL of stage-overeenkomst om inzage te krijgen in of dit meetelt voor de ketenbepaling. De types die je ziet, zijn vastgelegd in een klantspecifieke waardenlijst. Je kunt er ook voor kiezen contracttypes vast te leggen die in jouw organisatie worden gebruikt.
 • Start- en Einddatum
  Daarnaast kun je vanzelfsprekend de start- en einddatum van het contract vastleggen. 

Uw actie

Als je deze functionaliteit wilt gebruiken leg dan op klant- of bedrijfsniveau de waardenlijsten vast voor Type contract en Status contractvolgnummer zodat de bijbehorende waarden zichtbaar zijn in de velden van het scherm Contracthistorie

Gewijzigd en verbeterd 

Nieuw veld Vestigingsland Bedrijf

Waarom 

Omdat er toenemende mate bedrijven in HR Core Business willen koppelen met payroll partners van Visma | Raet in België en Duitsland is het gewenst dat je in de bedrijfsgegevens kan aangeven in welk land het bedrijf is gevestigd.  

Hoe 

Instellingen > Algemeen > Adresgegevens 

Aan de adresgegevens van het bedrijf is het Vestigingsland toegevoegd. Dit is een optioneel veld waaruit je landen conform de ISO landentabel kan kiezen. 

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Opgeloste melding

Verlofberekening Aanvullend Geboorteverlof (change 2148246)

Melding

Als er het aanvragen van Aanvullend Geboorteverlof een afwijking was van de uren per periode voor het bedrijf en de uren per periode voor de medewerker, dan werden de historische uren per periode voor het bedrijf als uitgangspunt genomen. Dit was niet juist.

Oplossing 

Voortaan worden de uren per periode voor de medewerker zoals die gelden op de ingangsdatum van het extra individueel verlofrecht voor Aanvullend geboorteverlof als uitgangspunt genomen. 

Uw actie

Er is geen actie nodig. We hebben de acties voor de productiesituaties gereset.

Publishing Date : 7/28/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen