Mijn Communities
Help

Payroll Business 2019-12

22-11-2019 19:27 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 924 Weergaven

Mededelingen

Nieuw logo Visma | Raet nu op salarisstrook en rapporten

Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Daarom ziet u vanaf de release van januari 2020 het Visma | Raet logo op de salarisstrook en in de rapporten. Ook de kleurstelling wordt aangepast aan de vormgeving van Visma | Raet: zo wordt de groene belijning vervangen door zwarte lijnen.

Daarnaast is op de loonstroken de positie van het technische nummer en de paginering veranderd om genoeg plek te hebben voor het nieuwe logo. Als u een eigen logo op de strook toont, blijft dit vanzelfsprekend ongewijzigd. 

Gewijzigd en verbeterd

Looncomponenten Specifieke rekening in combinatie met Tussentijdse betalingen

Waarom

Tot nu toe werd bij het uitbetalen van Tussentijdse betalingen geen rekening gehouden met eventuele inrichting van de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening, zodat alle tussentijdse betalingen uitsluitend werden geboekt op de standaard Salarisrekening van de medewerker.

Hoe

Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen
Instellingen > Berekening > Grondslag
Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA
Beheer > Betalingen > Tussentijdse betalingen

Vanaf deze release wordt bij het uitbetalen van tussentijdse betalingen wel rekening gehouden met de inrichting van Looncomponenten Specifieke rekening.

Looncomponenten die zowel in de selectie-eigenschap Tussentijdse betalingen als in de grondslag Looncomponenten Specifieke rekening zijn opgenomen, worden nu bij tussentijdse betalingen uitbetaald op de Looncomponenten Specifieke rekening. Op de salarisstrook wordt deze betaling verrekend met het dagelement Tussentijdse betaling looncomp. spec. rekening.

Uw actie

Wilt u deze functionalteit gebruiken, dan richt u dit in via de volgende schermen:

 • Selectie-eigenschappen
 • Grondslag voor het bedrijf 
 • Overboekingen SEPA voor de medewerker.

Aanpassingen UPA

Waarom

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het UPA-bestand. Voorheen moest u voor de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) een apart veld invullen met de reden uit dienst. Vanaf 2020 gaat de UPA echter dezelfde redenen uit dienst gebruiken als de Belastingdienst. Hierdoor gebruikt de UPA vanaf 1-1-2020 ook het veld Reden uit dienst in het scherm Medewerker(s) en hoeft u de reden niet meer dubbel te registreren. 

Hoe

Medewerker > Medewerker > Medewerker(s)
Medewerker > Medewerker > Interfaces > Periodieke interface UPA

Als een medewerker uit dienst treedt, moet u de reden hiervoor vastleggen in het scherm Medewerker(s) bij het veld Reden uitdienst. De reden die u hier invult, wordt vanaf 2020 ook doorgegeven naar de UPA. Daarom is het veld UPA Code reden einde inkomstenverhouding met ingang van 2-1-2020 verwijderd van het medewerkerscherm Periodieke interface UPA.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Automatisch starten interfacebestanden UPA en APG

Waarom

Gebruikt u de APG- of UPA-interface, dan moest u tot deze release het aanmaken van het interfacebestand zelf starten.

Hoe

Vanaf deze release worden de bestanden voor de interfaces APG en UPA direct aangemaakt nadat de definitieve salarisverwerking van een periode is afgerond.
De aangifte zelf kunt u oproepen en versturen via de tegel voor APG of UPA.

Uw actie

Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces
Als het nodig is een bestand nogmaals aan te maken, bijvoorbeeld omdat niet payrollgevoelige informatie is gecorrigeerd, kunt u nadat de gegevens zijn gecorrigeerd het bestand handmatig starten. Dit doet u 
met de functie Handmatig starten automatische interfaces, waarmee u één van de interfaces kunt herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode nogmaals worden aangemaakt. Let er hierbij op dat het niet mogelijk is een herstart uit te voeren, als er op dat moment al een interfacebestand van dat type wordt aangemaakt.

Jaaropgaaf Medewerker - zoekfunctie veld Medewerker aangepast

Waarom

De zoekfunctie van het veld Medewerker in het scherm Jaaropgaaf medewerker zoeken werkte nog niet conform onze nieuwe richtlijnen en is met de release van december aangepast. 

Hoe

Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker

Klikt u in het veld Medewerker en begint u met typen, dan wordt de lijst met te kiezen medewerkers automatisch aangepast. Typt u bijvoorbeeld de letters Jans in het veld, dan ziet u alleen nog de medewerkers waarvan de naam begint met deze letters. Dat maakt het zoeken efficiënter. 

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Nummer inkomstenverhouding nu ook in scherm Arbeidscontract

Waarom

Als voorbereiding op het opleveren medio 2020 van de nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt meer inkomstenverhoudingen vast te leggen, wordt het Nummer inkomstenverhouding op meer plekken in de programmatuur getoond, waaronder het  in het scherm Arbeidscontract.

Hoe

Medewerker > Contact > Arbeidscontract

Vanaf deze release is het veld Inkomstenverhouding toegevoegd aan het het scherm Arbeidscontract. Dit veld kunt u hier vooralsnog niet wijzigen. 

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Identificeren medewerker in loonaangifte

Waarom

In het loonaangiftebestand dat Payroll Business aanmaakt, wordt voor het identificeren van een medewerker een technische sleutel gebruikt. Deze sleutel, die ook wordt gebruikt bij een eventuele foutmelding die u van de Belastingdienst ontvangt, vindt u terug in het rapport Controleoverzicht loonaangifte in de kolom Wn Id. Omdat deze technische sleutel voor u niet logisch te herleiden is tot een medewerker, gaan we deze identificatie aanpassen.

Hoe

Vanaf 1-1-2020 vindt in de loonaangifte van Payroll Business het identificeren van de medewerker plaats op basis van de combinatie: Bedrijfscode-Medewerkercode-Nummer inkomstenverhouding, bijvoorbeeld:

 

Bedrijfscode = 001

Identificatie loonaangifte 

001-123-2001

Medewerkercode = 123
Nummer inkomstenverhouding = 2001

Na verloop van tijd  gaan we daarom de kolom Wn Id over het jaar 2020 of later, niet meer opnemen in het rapport Controleoverzicht loonaangifte. Over de jaren tot en met 2019 blijft de kolom Wn Id wel in dit rapport aanwezig.

Uw actie

Het is niet mogelijk om gedurende een lopend jaar voor de loonaangifte de identificatie van een medewerker aan te passen. Daarom kunt u niet zonder meer de bedrijfscode of medewerkercode aanpassen na de defintieve verwerking van de eerste periode van een jaar en ook niet de datum in dienst van de medewerker.

Als dit toch noodzakelijk is, moet u:

 • de bedrijfscode per 1 januari van het jaar aanpassen
 • de medewerkercode aanpassen per 1 januari of per de datum in dienst als deze later in het jaar ligt

Vervolgens moet u contact opnemen met de Service Desk met het verzoek de loonaangifte vanaf de betreffende periode opnieuw aan te maken.

Validatiewaarden bij Woonsituatie loonheffing uitgebreid

Waarom

Vanaf 01-01-2019 wordt er voor het berekenen van de loonheffing onderscheid gemaakt tussen drie groepen medewerkers:

 • Medewerkers die inwoner zijn van Nederland.
 • Medewerkers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of van de de BES-eilanden, de zogenaamde Landenkring.
 • Medewerkers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder bovenstaande punten.

Met ingang  van 01-01-2020 komen hier twee groepen medewerkers bij:

 • Medewerkers die inwoner zijn van België
 • Medewerkers die inwoner zijn van Suriname of Aruba  

Hoe

Medewerker > Medewerker > Loonheffingen

In het scherm Loonheffingen zijn aan het veld Woonsituatie loonheffing per 1-1-2020 de volgende validatiewaarden toegevoegd: 

 • België
 • Suriname/Aruba.

Uw actie

Er is geen actie nodig. Payroll Business voert de volgende conversie uit: voor medewerkers bij wie in het veld Woonland de waarde België, Aruba of Suriname is ingevuld, krijgt het veld Woonsituatie loonheffing automatisch de hierbij horende waarde.

Wijziging AOW-leeftijd

Waarom

Door het aannemen van de wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW-leeftijd minder snel en moeten de AOW-leeftijden voor 2020 en de jaren daarna worden aangepast. 

Hoe

Medewerker > Medewerker > Medewerkers

In het veld ingangsdatum AOW van het scherm Medewerkers, ziet u de AOW-datum die het systeem bepaalt op basis van de geboortedatum en de wettelijk vastgestelde AOW-leeftijd. 

In de tabel hieronder ziet u oude AOW-leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd op basis van de nieuwe wetgeving. 

Jaar De AOW-leeftijd was De AOW-leeftijd wordt
2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden

2020

66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden
2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar

Wij gaan de AOW-leeftijden in de programmatuur aanpassen zoals aangegeven in deze tabel. Het proces hiervoor zal enige tijd duren. We beginnen met het bijwerken van de eerstvolgende AOW-datums, zodat medewerkers die een ingangsdatum AOW in januari 2020 krijgen, als eerste worden bijgewerkt. Daarna volgen de medewerkers met een ingangsdatum AOW in februari 2020, enzovoorts.

Zodra de ingangsdatum AOW voor alle medewerkers is bijgewerkt, laten we u dit weten via de berichtgeving onder het paneel Nieuws op de Portal / Youforce.

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Aantal decimalen uitgebreid voor Percentage uitbetaalde vakantieuren en Percentage berekening uurloon

Waarom

Voor bepaalde organisaties en bedrijven wordt het uurloon gedefinieerd op basis van een percentage van het periodeloon. Omdat het hierbij gaat het om percentages met 3 decimalen, kwam bij ons het verzoek binnen om voor de betreffende percentages het aantal decimalen uit te breiden.

Hoe

Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)
Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Salaris (Variabel bruto)

Voor volgende velden is het aantal decimalen uitgebreid van 2 naar 6 decimalen:

 • Percentage voor berekening uurloon - arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (Uitsplitsing)
 • Percentage van uitbetaalde vakantieuren - arbeidsvoorwaarde Salaris (Variabel bruto)

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Geselecteerde bedrijf uit bedrijfskeuzemenu niet meer zichtbaar in veld linksboven in het scherm

Waarom

Diverse gebruikers hebben teruggekoppeld dat het bedrijf dat was geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en zichtbaar was in het veld in de linksboven in het scherm waarmee u bedrijven kunt selecteren, niet synchroon loopt met de selectie van het bedrijf in het navigatiepad. Soms was bedrijf A geselecteerd in het bedrijfskeuzemenu en werd daar getoond, terwijl u in de schermen al met bedrijf B werkte. Omdat dit verwarring gaf, wordt het bedrijf dat u in het bedrijfskeuzemenu hebt geselecteerd niet meer in het veld linksboven in scherm getoond. 

Hoe

Vanaf deze release staat het geselecteerde bedrijf staat niet meer in het veld linksboven in het scherm. De nadruk ligt nu op de zoekfunctionaliteit binnen het bedrijfskeuzemenu. Daarom is de link Zoek Bedrijf toegevoegd waarmee u de keuzelijst opent waaruit u een bedrijf kunt selecteren. 

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Toegepaste profielcode in mutatieverslag

Waarom

Een profielgroep zorgt er voor dat bij het aanmaken van een nieuwe medewerker er standaard waardes worden toegepast. Het was echter nog niet mogelijk in te zien welke profielgroep werd toegepast. Daarom is deze nu opgenomen in het mutatieverslag.

Hoe

Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag
Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid) 

Aan de rapporten Mutatieverslag en Mutatieverslag (Uitgebreid), is vanaf deze release het gegevenselement Toegepaste profielgroepcode opgenomen. Wanneer u een profielgroep heeft toegepast, ziet u de code van de toegepaste profielgroep in het mutatieverslag met de bijbehorende mutatiedatum. 

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Opgeloste meldingen 

Indienstmelding valt uit door payroll profiel (change 1749822)

Melding 

Wanneer u in Self Service gebruik maakt van een payrollprofiel, dat is voorgedefnieerd via een profielgroep in Payroll Business en deze profielgroep elementen op contractniveau bevatte, zoals arbeidsvoorwaarden, resulteerde dit in een uitgevallen mutatie met de melding: Fout in veld 'Contract ID': waarde veld is niet uniek binnen medewerker; waarde van veld is: 1.

Oplossing 

Vanaf deze release is dit aangepast, zodat u een payrollprofiel kunt toepassen via Self Service waarin contractgerelateerde elementen zijn opgenomen. Denk eraan dat deze profielwaardes niet in Self Service zichtbaar zijn, omdat ze pas worden toegepast in Payroll Business.

Let op: als u in Self Service waardes vastlegt voor elementen die ook in het toegepaste profiel zijn gedefinieerd, overschrijft u hiermee de waardes in het profiel.  

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Wet- en regelgeving

Nieuwe kolommen voor WW hoog/laag/herzien in rapportages

Waarom

We hebben de diverse rapportages aangepast waarin de nieuwe premies WW hoog en WW laag zijn opgenomen. Het gaat om de rapporten Jaaropgaaf, Verzamelloonstaat, Controleoverzicht Loonaangifte, Afrekenmatrix werkgever en Afrekenmatrix per periode. 

Hoe

Per 1-1-2020 zijn aan deze rapporten de volgende kolommen toegevoegd:

 • AWF laag
 • AWF hoog
 • AWF herzien 

Daarnaast zijn de volgende kolommen uit deze rapporten verwijderd:

 • Sectorfondspremie
 • WW werkgever

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Loonaangifte - Indicatie jaarurennorm

Waarom

Vanaf januari 2020 moet ook de Indicatie Jaarurennorm worden doorgegeven aan de Loonaangifte.

Hoe

Medewerker > Interfaces > Loonaangifte

Aan het scherm Loonaangifte is het veld Indicatie jaarurennorm toegevoegd met als mogelijke waarden

 • Ja
 • Nee
 • U mag het veld ook leeg laten. 

Kies Ja als de omvang van de arbeid is vastgesteld als 1 aantal uren per tijdseenheid van meer dan 1 maand, maar ten hoogste van een jaar en het recht op loon evenredig is verdeeld over die tijdseenheid.

In andere gevallen laat u dit veld leeg of kiest u Nee.

Uw actie

Vul bij medewerkers voor wie dit van toepassing is, de waarde Ja in. 

Burgerservicenummer niet meer op loonstrook

Waarom

De Belastingdienst heeft aangegeven dat het niet meer verplicht is om op de loonstrook het Burgerservicenummer (BSN) van een medewerker te vermelden. Als het BSN niet is vermeld, is het risico op identiteitsfraude bij het versturen van de loonstrook kleiner. De Belastingdienst conformeert zich hiermee aan de stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het BSN is bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de burger. Omdat de loonstrook valt onder communicatie tussen uw organisatie en uw medewerkers (burgers), is het aan te bevelen het BSN niet meer op de loonstrook te vermelden. Dit kunt u zelf inrichten.

Let op: als u de laatste loonstrook van het jaar ook gebruikt als jaaropgaaf, is het wel verplicht om het BSN te vermelden op de salarisstrook. Dit komt omdat de jaaropgaaf ook is bestemd voor communicatie tussen uw medewerkers (burgers) en de Belastingdienst (overheid).

Hoe

Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen
 • Open het scherm Loonstrookelementen en selecteer het bedrijf waarvoor u het BSN van de medewerkers niet meer wilt tonen.
 • Selecteer in het veld Loonstrookmodel het loonstrookmodel dat het bedrijf gebruikt.
 • Kies in het veld Loonstrookgebied voor Medewerkergegevens 1 of Medewerkergegevens. Dit hangt af van het loonstrookmodel.
 • Klikt u op de knop Toon regels.
  U ziet de gegevens die u in het loonstrookgebied Medewerkergegevens (1) al dan niet kunt opnemen. 
 • Verwijder het vinkje bij Burgerservicenummer. Zodra u dit doet, slaat Payroll Business de wijziging automatisch op.  

Uw actie

Als u het BSN niet meer op de loonstrook wilt tonen, wijzig dan de betreffende instelling zoals hierboven beschreven.

Pensioen variabel / afwijkende contracturen (change 1542461)

Waarom

Na de release van 2019-11 hebben wij via extra onderhoud een pensioenaanpassing doorgevoerd voor het pensioenfonds voor de Horeca. De pensioenen werden periodiek afgetopt wat niet de correcte berekeningswijze bleek te zijn.

Daarom is de berekeningswijze aangepast zodat er ook getoetst kan worden op de maximale (norm)uren van 1976 uur per jaar, waarbij er getoetst wordt op de jaarlijkse uren. Wanneer deze uren bereikt worden is de maximale franchise genoten en wordt er eventueel nog premie berekend totdat de maximumgrondslag bereikt is.

Hoe

Deze aanpassing hebben wij op 14 november uitgeleverd is via extra onderhoud. Hierbij is met ingang van 1-1-2019 is de arbeidsvoorwaarde Pensioen (benoemd) (variabele grondslag) aangepast:

 • CAO services heeft nu de mogelijkheid om in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de nieuwe kolommen 19 CAO uren en 20 Berekenen CAO uren te vullen.
  • Kolom 19 CAO uren kan gevuld worden met de normuren op jaarbasis waarmee maximaal rekening gehouden moet worden.
  • Kolom 20 Berekenen CAO uren kan gevuld worden met de keuzes Periodiek aftoppen of Jaarlijks aftoppen. Voor CAO horeca is dit ingericht op Jaarlijks aftoppen.
 • De CAO-uren werken alleen in de volgende situaties:
  • kolom 11 Soort dagen heeft de waarde 3 Dagen niet van toepassing en kolom 12 Franchise-factor heeft de waarde 1 Verloonde uren.
  • Ook als kolom 20 Berekenen CAO uren wel een waarde heeft, maar kolom 19 CAO uren niet, wordt de pensioenberekening standaard uitgevoerd (op basis van de bedrijfsuren).

In de berekening worden dan de verloonde uren (periodiek of jaarlijks) getoetst aan de CAO (norm) uren in plaats van de bedrijfsuren.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 11/22/2019

Medewerkers
Actieve onderwerpen