Mijn Communities
Help

Payroll Business 2020-03

21-02-2020 17:34 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 765 Weergaven

Mededelingen 

Update Wet Arbeidsmarkt in Balans

Over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die vanaf 1-1-2020 in werking is getreden, worden regelmatig vragen gesteld aan de Servicedesk over de volgende onderwerpen.

Uitbreiden uren bij parttimers

De overheid kent een aantal voorschriften voor het uitbreiden van de uren bij (parttime) medewerkers. Wij adviseren u deze goed te lezen, voordat u besluit hoe u het uitbreiden van uren in Payroll Business wilt laten verwerken.

 • In Payroll Business kunt u afhankelijk van de situatie, extra uren laten uitbetalen als meeruren. Dit doet u op de gebruikelijke manier voor het uitbetalen van (meer)uren binnen uw bedrijf.
 • Als het uitbreiden van de uren bij een parttimer voor onbepaalde tijd is, kunt u de uren en dagen aanpassen via het scherm Arbeidscontract
 • Als het bij een parttimer gaat om het uitbreiden van het aantal contracturen voor bepaalde tijd, kunt u in Payroll Business een tweede contract voor deze medewerker vastleggen met een andere inkomstenverhouding en tegen de hoge WW-premie. Dit doet u door de medewerker te kopiëren en vervolgens de informatie voor het tweede contract vast te leggen. 

Meer dan 30% verloonde uren dan contracturen

Als er sprake is van de lage WW-premie, maar er zijn in een kalenderjaar meer dan 30 % verloonde uren ten opzichte van de contracturen, dan moet aan het einde van het jaar de lage WW-premie worden herzien. Daarom komen in een van de volgende releases in Payroll Business nieuwe payrollelementen beschikbaar, waarmee u kunt controleren of een medewerker meer dan 30% verloonde uren heeft ten opzichte van de contracturen.  

Awf premieberekening bij uitbetalen werknemersverzekeringen - dit is een aanvulling op eerdere berichtgeving

Bij uitkeringen werknemersverzekeringen, zoals Uitkeringen door UWV, Betalingen door een eigenrisicodrager ZW / WGA en werkgeversbetalingen, is altijd de lage Awf-premie van toepassing. Dit kan gelden voor de volgende drie situaties:

 1. Naast de uitkering werknemersverzekeringen, betaalt u geen loon meer aan de werknemer.
  In dit geval vult u in het scherm Loonheffingen bij het nieuwe veld Uitsluitend werkgeversbetaling (WW laag toepassen) de waarde Ja in.
  In het scherm Arbeidscontract vult u bij de velden Contract onbepaalde / bepaald tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing in.
  Hierdoor berekent Payroll Business de lage Awf-premie.
 2. Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u ook brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de lage Awf-premie verschuldigd.
  In dit geval vult u in het scherm Arbeidscontract bij de volgende velden de volgende waardes in:
  • Contract onbepaalde / bepaalde tijd = Onbepaalde tijd
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst = Ja
  • Oproepovereenkomst = Nee
   Hierdoor berekent Payroll Business over de uitkering en het brutoloon de lage AWf-premie. 
 3. Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de hoge AWf premie verschuldigd.
  In dat geval moet u de looncomponent(en) waarmee u de uitkering werknemersverzekeringen uitbetaalt, in de volgende grondslag plaatsen: Looncomponenten AWf laag. Dit doet u via Instellingen > Berekening > Grondslag.
  In het scherm Arbeidscontract is minimaal één van de volgende velden niet gevuld met een waarde die geldt voor de lage AWf (zie punt 2):
  • Contract onbepaalde / bepaalde tijd
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst
  • Oproepovereenkomst
   Hierdoor berekent Payroll Business over het brutoloon de hoge Awf premie en over de uitkering werknemersverzekeringen de lage Awf premie. De totale aanwas en de totale premie wordt aan de Belastingdienst doorgegeven als Awf hoog, conform de richtlijnen van de belastingdienst.

Awf berekening bij bedrijven met weekperodiciteit

Bij bedrijven met  medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week werken kon het voorkomen dat zowel Afw-hoog als Awf-laag werd berekend voor deze medewerker. Deze fout is nu vanaf 1-1-2020 hersteld. 

Menu aangepast - Instroom gewijzigd in Instroom / Uitstroom

Waarom 

Met het toevoegen van de menuoptie Voorstel transitievergoeding en de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding worden nu via het menu Instroom, naast de instroomprocessen ook uitstroomprocessen ondersteund. Daarom is met release van januari 2020 de naam van de menu-ingang gewijzigd van Instroom naar Instroom / Uitstroom.

Hoe

Medewerker > Instroom / Uitstroom

De naam van de menu-ingang is aangepast 

Uw actie 

Er is geen actie nodig. 

Logo Visma | Raet in rapporten staat nu rechtsboven

Waarom

Om de leesbaarheid van onze rapporten te verbeteren, komt het Visma | Raet logo niet meer linksboven, maar rechtsboven in de rapporten te staan. Wij blijven de komende tijd aandacht besteden aan het verbeteren van de overzichtelijkheid van onze rapporten en de weergave van de Visma | Raet logo's. 

Hoe

Wij gaan deze wijziging de komende tijd doorvoeren in alle rapporten.

Uw actie 

Er is geen actie nodig. 

Nieuw 

Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven in één keer

Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor

Deze functie is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en organisaties met veel bedrijven.

Waarom 

Het proces Tussentijds betalen controleert of uw medewerkers specifieke declaraties hebben ingediend en betaalt deze direct uit. Hierdoor hoeft de medewerker niet te wachten tot de eerstvolgende payrollverwerking. Dit proces kon u tot nu toe alleen maar voor één bedrijf starten. Vanaf deze release kunt u het proces voor meerdere bedrijven tegelijk starten.

Hoe 

 • Log in met de gebruikersgroep voor Administratiebeheer.
 • Ga naar Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor.
 • In dit scherm ​kunt u een productiegroep selecteren.
  Vervolgens ziet u alle bedrijven die zijn gekoppeld aan de betreffende productiegroep. 
  Per bedrijf ziet u in welke payrollperiode het bedrijf zich bevindt en welke tussentijdse evaluatie eerder heeft plaatsgevonden.
 • Selecteer de bedrijven in de groep waarvoor het proces gestart moet worden.
  Gebruik eventueel het bovenste vinkje om alle bedrijven in één keer te selecteren.
 • Controleer onderaan de lijst de datum en het tijdstip van de verwerking en kies voor Evaluatie, Betaling of Beide

De manier waarop het proces de betalingen evalueert is verder niet veranderd. Voor meer uitleg zie de online help, onderwerp Tussentijdse betalingen.

Betalingen controleren
Als u de gegenereerde betalingen wilt controleren, kan dit via het rapport Tussentijdse betalingen. Hiervoor moet u op dit moment nog steeds inloggen bij de betreffende klant. Binnenkort komt er een optie bij om ook dit rapport collectief aan te maken.

Uw actie

Als u al gebruik maakt van productiegroepen, is het scherm meteen klaar voor gebruik. Kies een productiegroep, controleer eventueel de getoonde bedrijven en start de verwerking.

Als u nog geen productiegroepen heeft ingericht, kan dit alsnog:

 • Maak productiegroepen aan via Administratiebeheer > Instellingen > Productiegroepen.
 • Koppel de bedrijven aan de groepen via Administratiebeheer > Instellingen > Payroll stuurgegevens.

Automatisch cumulatief journaliseren

Waarom 

Tot op heden was het alleen mogelijk om via Payroll Business de automatische journalisering te gebruiken voor de maandelijkse journaalposten. Het maken van een cumulatieve journaalpost moest u handmatig doen en het was niet mogelijk om deze dan in het Salarisdossier te plaatsen. 

Hoe 

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Automatische journalisering

Aan het scherm Automatische journalisering ​zijn per 1-1-2020 de volgende nieuwe velden toegevoegd:

 1. Aanmaken overzichten cumulatieve journaalpost
  Kies hier Ja, als u wilt dat Payroll Business voor alle overzichten die u aanvinkt in het scherm Overzichtdefinitie (zie de tekst hieronder), automatisch een cumulatieve journaalpost aanmaakt en naar Salarisdossier stuurt.
 2. Eerste periode boekjaar 
  Hier geeft u aan wat de eerste periode is van het boekjaar. Als voor deze periode de eerste salarisverwerking plaatsvindt, maakt Payroll Business automatisch een cumulatieve journaalpost aan over alle periodes die liggen tussen de hier opgegeven periode boekjaar van afgelopen jaar en huidig jaar. 
Journalisering > Beheer > Uitvoerdefinitie > Overzichtdefinitie

Aan het scherm Overzichtdefinitie is nu de optie​ Automatisch cumulatief journaliseren toegevoegd. Plaats hier een vinkje als u wilt dat er bij het automatisch journaliseren, ook automatisch een cumulatieve journaalpost wordt aangemaakt.

Denk er dus aan dat u hiervoor zowel de optie Automatisch journaliseren als de optie Automatisch cumulatief journaliseren moet aanzetten.

U kunt dit per rapport aangeven en ook afwijken van de maandelijkse automatische journaaloverzichten..

Uw actie

Als u gebruik wilt maken van de automatische journalisering na afsluiting van een boekjaar, moet u bovenstaande acties uitvoeren.

Signalering Wet Arbeidsmarkt in Balans - uit dienst binnen twee maanden

Waarom

De hoogte van de WW-premie is mede afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Als een dienstverband waarvoor u als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet u alsnog de hoge WW-premie betalen. Om u erop te attenderen dat dit speelt, hebben we een nieuwe signalering gemaakt.

Hoe

Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag

De nieuwe signalering is een Waarschuwing en het gaat om een signalering voor de categorie Loonaangifte. In het scherm Signaleringsverslag geeft u bij Periode t/m de periode op waarin de ontslagdatum valt. Als de periode vanaf de datum in dienst t/m de datum uit dienst korter is dan twee maanden ziet u de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met schrikkeljaren conform de regels van de Belastingdienst.

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Loonheffing niet meer verdeeld in afzonderlijke componenten

Waarom

Tot dusver werd de totaal berekende loonheffing uitgesplitst in de volgende afzonderlijke componenten:

 • AOW component
 • ANW component
 • WLZ component
 • Loonbelasting component

In de praktijk blijkt dat de verdeling van de loonheffing in afzonderlijke premiedelen niet meer uitvoerbaar is, met name als er sprake is van heffingskortingen en bijzondere beloningen. Daarom vindt de uitsplitsing niet meer plaats in Payroll Business.

Hoe

Vanaf 01-01-2020 worden de bovenstaande payrollelementen niet meer berekend. Uiteraard blijft Payroll Business wel het totale bedrag van de loonheffing berekenen, zoals nu ook al plaatsvindt.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Berekening Loonheffing bij herleidingsregels met alleen premieplicht

Waarom 

Als een medewerker alleen premieplichtig is voor de volksverzekering, geldt er een maximum bedrag aan Loonheffing dat u bij een medewerker mag inhouden. Payroll Business hield al rekening met dit maximum. Als een een medewerker echter in de loop van het jaar een herleidingsregel kreeg, werd voor het bepalen van het maximum ten onrechte ook het gedeelte meegenomen van de periodes waarin voor de  medewerker nog geen herleidingsregel van toepassing was.

Hoe

Met ingang van 01-01-2020 is dit aangepast en wordt het maximum van de Loonheffing vanaf het moment dat de herleidingsregel met alleen premieplicht wordt aangezet, correct berekend. Hiervoor is ook het nieuwe payrollelement Loonheffing (alleen premieplichtig) in Payroll Business opgenomen. Dit cumulatieve payrollelement wordt gebruikt om te toetsen of de medewerker het maximum bedrag voor de Loonheffing heeft bereikt.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Gewijzigd en verbeterd 

Meer mogelijkheden Betalingsoverzicht netto resultaat

Waarom

Omdat er veel wensen en ideeën zijn gemeld over het Betalingsoverzicht netto resultaat, hebben we het rapport op basis hiervan aangepast en nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Hieronder staan de voornaamste wijzigingen. Meer informatie over de werking van het rapport en uitleg over de nieuwe velden vindt u in de online help via Schermen en velden > Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat.

Hoe

Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat

Aan het rapport Betalingsoverzicht netto resultaat zijn de volgende mogelijkheden en functionaliteiten voor het samenstellen van rapportages toegevoegd:

 • U hoeft niet meer te kiezen welk type betaling u wilt. In het rapport zijn nu altijd alle types opgenomen per tabblad (xlsx) of pagina (pdf)
 • Het nieuwe rapport bevat altijd een totaalblad waarop alle totalen van de verschillende types betalingen zijn uitgewerkt. Zo kunt u sneller de aansluiting maken met uw betaalbestand en journaalpost. 
 • U kunt zelf kiezen of u uw rapport wilt opslaan in Mijn rapporten of  in Gedeelde Rapporten zodat uw collega's dit rapport ook kunnen ophalen en het rapport maar een keer aangemaakt hoeft te worden.
 • Bij betalingen via Kas of betalingen met een negatief netto resultaat, worden de kolommen BIC en IBAN niet meer getoond.
 • Het is nu mogelijk om op klantniveau een rapport aan te maken voor meerdere bedrijven. Payroll Business maakt dan per bedrijf een rapport aan.

Uw actie 

Er is geen actie nodig. U kunt het rapport aanmaken zoals u gewend bent.

Arbeidsvoorwaarde Reiskosten - Fiscale uitruil verrekenen in specifieke periode 

Waarom

Tot nu toe was het mogelijk de fiscale uitruil van reiskosten iedere periode te verrekenen of alleen aan het einde van het jaar of niet. Sommige klanten hebben echter de wens om de uitruil in specifieke perioden te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer het uitbetalen van de vakantietoeslag of eindejaarsuitkering plaatsvindt. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om met ingang van 1-1-2020 in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten specifieke perioden op te geven waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden.

Hoe

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten
Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten

Aan het bedrijfs- en medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd:

 • Periode fiscale uitruil (1e afrekenperiode)
 • Periode fiscale uitruil (2e afrekenperiode)

waarin u een specifieke periode kunt vastleggen waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden. 

Daarnaast is aan de volgende velden:

 • Fiscale ruimte verrekenen
 • Afrekenen bij uitdienst (fisc.ruimte)

 de optie In opgegeven periode fiscale uitruil en einde jaar toegevoegd. Deze optie moet u selecteren als u een specifieke afrekenperiode hebt opgegeven. Naast de opgegeven periode(n) vindt er ook altijd een afrekening plaats in de laatste periode van het kalenderjaar.

Uw actie

Als u de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kunt u dit met ingang van 1-1-2020 inrichten in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten.

Wijzigen medewerkercode beperkt toegestaan

Waarom

Sinds release 01-2020 is de identificatie van inkomstenverhoudingen in de Loonaangifte gewijzigd: voorheen was dit een technisch nummer. Dit is vervangen door een functionele code, die is samengesteld uit Bedrijfscode, Medewerkercode en Nummer Inkomstenverhouding. 

Door deze wijziging kunt u, als de Belastingdienst vragen stelt over een specifieke aangifte, de medewerker gemakkelijker opzoeken.

Ook bij de gegevensuitwisseling met andere applicaties is de medewerkercode een belangrijke sleutel, bijvoorbeeld voor een urenregistratiesysteem of pensioenaangifte. Om deze gegevensstromen zo betrouwbaar mogelijk te maken, is het wijzigen van de medewerkercode vanaf deze release alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Hoe

Medewerker

Als u een nieuwe medewerker heeft vastgelegd, kunt u daarna de medewerkercode nog wijzigen zolang er geen definitieve payrollverwerking heeft plaatsgevonden.

Zodra de payrollcyclus is afgesloten (definitief gemaakt), is de medewerkercode meestal al doorgegeven in diverse interfaces. Het wijzigen is daarom vanaf dat moment niet meer mogelijk.

Als u toch medewerkercodes wilt wijzigen van medewerkers die al verloond zijn, kunt u in overleg met onze Servicedesk de mogelijkheid tot wijzigen laten activeren. Hernummeren kan nodig zijnbijvoorbeeld bij een fusie of overname.

Administratiebeheer  > Inrichting > Algemeen > Bedrijf 

Deze menu-ingang is alleen beschikbaar voor administratiekantoren, consultants en de Servicedesk van Visma | Raet.

Aan het scherm Bedrijf is het veld Wijzigen medewerkercode toestaan toegevoegd. Hiermee kunt u aangeven vanaf wanneer het is toegestaan om bij medewerkers de medewerkercode te wijzigen en wanneer dit weer geblokkeerd moet worden. Dit doet u als volgt.

 • De standaard waarde is Nee, dus wijzigen is normaal gesproken niet toegestaan.
 • Kies de gewenste Ingangsdatum en wijzig de waarde in Ja, als gedurende een bepaalde periode wijzigen mogelijk moet zijn.
 • Zet - indien van toepassing - de waarde weer op Nee met ingang van een latere Ingangsdatum.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Alleen In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een fusie of overname, kan het ook nodig zijn medewerkercodes te wijzigen. In dat geval zal de consultant die het proces begeleidt actie ondernemen.

Selecteren medewerker verbeterd bij Afrekenmatrices en Looncomponenten uitvoer

Waarom 

Soms werd bij de rapporten Afrekenmatrix Medewerker, Werkgever, Per periode en Looncomponenten uitvoer een medewerker niet gevonden, terwijl deze wel via het zoekscherm was geselecteerd. 

Hoe

Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker
Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix werkgever
Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix per periode
Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer

De zoekmethode is aangepast. U kunt direct beginnen met het intypen van een zoektekst en tegelijkertijd wordt de lijst van medewerkers die aan de zoekcriteria voldoen, getoond. U kunt zoeken op medewerkercode of medewerkernaam.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Nieuw scherm voor rapport Overzicht bedrijfsinrichting

Waarom

Als u het scherm voor het opvragen van het Overzicht bedrijfsinrichting opende, zag u in het navigatiepad niet altijd het laatst geselecteerde bedrijf. Daarom is het scherm vernieuwd.

Hoe 

Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting

Het nieuwe scherm ondersteunt wel het vasthouden van het laatst geselecteerde bedrijf in het navigatiepad.  

Uw actie

Het het nieuwe scherm Overzicht bedrijfsinrichting moet worden toegevoegd aan de profielen. Voor de volgende standaard profielen is dit onderdeel van de release van maart 2020:

 • Payroll Business klant profiel
 • Payroll Business Raet Consultant
 • HR Core
 • HR Core Raet consultant

Als u eigen profielen gebruikt, raden wij u aan te inventariseren in welke profielen het rapport Overzicht bedrijfsinrichting en het bijbehorende scherm is opgenomen. U kunt deze profielen dan na de release van maart 2020 aanpassen.

Koppeling arbeidsvoorwaardevariant ANW Hiaat op basis van fulltime met Periodieke interface UPA

Waarom

Per ingang van 1-1-2020 is aan de arbeidsvoorwaarde ANW Hiaat de nieuwe variant ANW Hiaat op basis van fulltime toegevoegd. Het was echter nog niet mogelijk om  de volgende gegevens via de Periodieke interface UPA aan te leveren:

 • berekende ANW Hiaat-premies
 • Verzekerd bedrag
 • Jaarloon fulltime
 • Productkenmerk 
 • Productvariant

Vanaf release 03-2020 kunt u deze gegevens wel aanleveren.

Hoe

Aan het bedrijfsscherm en het medewerkersscherm van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime  zijn de volgende velden toegevoegd:

 • Verzekerd bedrag (ANW Hiaat)
 • Productkenmerk (ANW Hiaat)
 • Productvariant (ANW Hiaat) 

Daarnaast is het mogelijk gemaakt ook voor deze variant de ANW Hiaat-gegevens aan te leveren via de Periodieke interface UPA.

Uw actie

Als u ANW Hiaat-gegevens van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime via de Periodiek interface UPA wilt aanleveren, moet u het volgende uitvoeren, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020:

Arbeidsvoorwaarde variant ANW Hiaat op basis van fulltime
De nieuwe velden Verzekerd bedrag (ANW Hiaat), Productkenmerk (ANW Hiaat) en Productvariant (ANW Hiaat) invullen.

Referentietabel UPA – koppeling pensioenregelingen (Instellingen/Berekening/Referentietabellen beheer)
Een nieuwe regel toevoegen aan de referentietabel met de volgende instellingen:

 • Selecteer een vrij Regelinggegevensbloknummer
 • Selecteer de Pensioensoort ANW_Hiaat
 • Voer bij Kenmerk het Productkenmerk in
 • Voer bij Variant de Productvariant in
 • Voer bij Relatienummer PUO het relatienummer in

De overige velden zijn voor ANW Hiaat niet van toepassing.

Vakantietoeslag Peilmoment- en Combinatiemethode met Generatiepact-functionaliteit

Waarom

Bij medewerkers met de arbeidsvoorwaarde Generatiepact werd bij het bepalen van de vakantietoeslagreserveringen bij de arbeidsvoorwaardevarianten Peilmoment methode en Combinatie methode (peil deel), geen rekening gehouden met het doorbetalingspercentage. Hierdoor waren de vakantietoeslagen te hoog. Vanaf release 2020-03 wordt er wel rekening gehouden met het doorbetalingspercentage als u het nieuwe veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) op Ja heeft gezet.

Hoe

Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Peilmoment methode)
 • Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Peilmoment methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten.
 • U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen. 
Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Combinatie methode)
 • Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Combinatie methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact., kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten.
 • U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen.
 • In de grondslagen Vakantietoeslag -extra opbouw en Vakantietoeslag – extra opbouw afw. periode plaatst u indien nodig, wel één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3.

Uw actie

Vanaf de ingangsdatum 1-1-2020 kunt u de Generatiepact-functionaliteit voor de arbeidsvoorwaardevarianten Vakantietoeslag Peilmoment methode en Combinatie methode aanzetten. 

Rapport Looncomponenten uitvoer verbeterd

Waarom

Het rapport looncomponenten uitvoer zag er verouderd uit. Daarom is de achterliggende techniek vernieuwd. Tevens is hiermee een melding opgelost, zie onder Opgeloste meldingen, onderwerp Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039).

Hoe 

Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer

Voornaamste wijzigingen:

 • Het XLS-formaat is vervangen door het nieuwere XLSX-formaat.
 • Naast de looncomponent, wordt voortaan ook de sublooncomponent vermeld - indien van toepassing.
 • De PDF-variant wordt bij het afdrukken niet meer gecomprimeerd naar A4-formaat. 

Ook is het voortaan gemakkelijker om zelf de Excel-data te bewerken:

 • Als u een groepeerkenmerk toepast, bijvoorbeeld Afdeling, wordt dit niet meer tussen de detailregels vermeld, maar als kolom. 
 • Het blok met totaalregels staat nu op een apart tabblad.

Uw actie

Er is geen actie nodig. Eventuele definities die u eerder gemaakt heeft, kunt u blijven gebruiken.

Gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting van schermen verwijderd

Waarom

Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting wordt vanaf 1-1-2020 niet meer gebruikt in de salarisberekening. Het aansturen van de levensloopverlofkorting vindt nu plaats via de referentietabel Loonheffing levensloopverlofkorting. 

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop bijdrage werkgever
Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop opname
Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop sparen
Medewerker > Contract > Loonkostenvoordelen

Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting is van de volgende schermen verwijderd:

 • Levensloop bijdrage werkgever
 • Levensloop opname
 • Levensloop sparen
 • Loonkostenvoordelen

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Generatiepact Percentages pensioen aanpassen naar max 200%

Waarom

Tot nu toe was het uitgangspunt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact dat er werd gekeken naar de fulltime-uren en dat er een vermindering plaatsvond van het salaris.

Een aantal CAO's schrijven echter voor dat er bij deelname aan het generatiepact, voor het bepalen van de premie moet worden uitgegaan van de parttime-uren.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Generatiepact

Vanaf deze release is voor het veld Generatiepact percentage pensioenopbouw van het medewerkerscherm Generatiepact het waardebereik uitgebreid, zodat het nu mogelijk is hier een percentage groter dan 100% op te geven. Deze wijziging geldt vanaf 1-1-2020.

Uw actie

Als u de nieuwe functionaliteit van het Generatiepact wilt gebruiken, dan kan dit met ingang van 1-1-2020.

Aanpassen maximale lengtes velden doorgifte Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Waarom

Het bestandsformaat van de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) heeft voor elk veld dat moet worden doorgegeven, een validatie op het maximum aantal posities van elk veld. Voor een aantal van deze velden zagen wij dat vanuit Payroll Business een te lange waarde werd doorgegeven, waardoor de aangifte werd afgekeurd. Dit hebben we in de maart release opgelost.

Hoe

Wij hebben deze velden afgekapt, zodat deze met een juiste lengte naar de aangifte worden doorgegeven. De waarde in Payroll Business kunt u zo laten staan. Wij zorgen voor de afkapping in de Uniforme Pensioen Aangifte. Het gaat om de volgende velden:

 • Functiecode
  Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 8.
 • Woonplaats
  Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 24.

Uw actie

Als u zelf een andere waarde mee wilt geven die niet afgekapt hoeft te worden, dan moet u uw inrichting hierop aanpassen.

Toegepast percentage fiscale bijtelling auto van de zaak getoond in arbeidsvoorwaarde

Waarom

Door het afbouwen van de kortingsregelingen voor de fiscale bijtelling, is nu niet eenduidig van de categorie af te lezen welk bijtellingspercentage wordt toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld bij een eerste datum toelating in 2019 voor categorie 11. Auto op waterstof een bijtellingspercentage gelden van 4%, terwijl bij een eerste datum toelating in 2020, een bijtellingspercentage van 8% geldt. Daarom is het wenselijk het toegepaste percentage te tonen in het arbeidsvoorwaardenscherm Auto van de zaak.

Hoe

Medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket > Auto van de zaak

Aan het medewerkerscherm Auto van de zaak is het veld Toegepast % bijtelling toegevoegd. Hierin ziet u, na een salarisverwerking, het toegepast bijtellingspercentage. Dit is het percentage voor aftopping in verband met een cataloguswaarde hoger dan € 50.000 euro.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Voorstel Transitievergoeding - melding bij datum in dienst voor medewerker onder de 18 

Waarom

Bij het bepalen van de dienstjaren voor het berekenen van de transitievergoeding geldt het volgende:

 1. Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte, is er geen transitievergoeding van toepassing.  
 2. Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden maanden waarin de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen, tot het bereiken van de achttienjarige leeftijd buiten beschouwing gelaten.

Hoe

Instroom / Uitstroom > Voorstel transitievergoeding

Omdat de historie van de medewerker en de gewerkte uren niet altijd beschikbaar is in Payroll Business, wordt er een waarschuwing gegeven bij het berekenen van een voorstel transitievergoeding voor een medewerker die ten tijde van de indiensttreding nog geen 18 jaar is. Er wordt hierbij gekeken naar het laatste contract. 

Uw actie

Als de medewerker nog geen 18 was en 12 uur of minder heeft gewerkt, kunt u Afwijkende jaren in dienst, afwijkende maanden in dienst en afwijkende dagen in dienst invoeren, óf u kunt er voor kiezen een Afwijkende datum in dienst in te voeren, bijvoorbeeld de datum waarop de medewerker meer dan gemiddeld 12 uur per week ging werken, of de datum waarop de medewerker 18 werd. 

PAWW in samenvoegregeling 

Waarom

Om de reeds berekende en ingehouden PAWW-premie van andere Inkomstenverhoudingen (IKV's) mee te nemen, moeten de PAWW-gegevens beschikbaar komen in het scherm Samenvoegregeling.

Hoe

De volgende velden zijn beschikbaar voor de samenvoegregeling:

 • PAWW cumulatieve premie wn (overige ikv)
 • PAWW cumulatieve grondslag wn (overige ikv)
 • PAWW cumulatief loon wn (overige ikv)
 • PAWW cumulatief maximumloon wn (overige ikv)
 • PAWW cumulatieve franchise wn (overige ikv)

In de MKV PAWW moeten deze waarden meegenomen worden in de berekening.

Uw actie

Als u gebruik de Samenvoegregeling wilt gebruiken om de berekende en ingehouden premie PAWW van andere IKV's in de berekening mee te nemen, moet u deze vastleggen in de beschikbare velden in de Samenvoegregeling.

Opgeloste meldingen 

Afrekenmatrix zoeken op medewerkernaam werkte niet altijd (change 1845471)

Melding

In specifieke gevallen werd bij het gebruiken van het zoekvenster de medewerker niet gevonden. Dit is nu opgelost.

Oplossing

De zoekmethode is aangepast. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd.

Uw actie

Er is geen actie nodig

Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039)

Melding

Als het rapport Looncomponenten uitvoer voor  één persoon werd opgevraagd met output in Pdf-formaat, dan werden de cumulatieven dubbel weergegeven. 

Oplossing

We hebben de werking van het rapport aangepast zodat de dubbeltelling in de hiervoor genoemde situatie niet meer voorkomt. Ook is de lay-out aangepast,  aan die van de huidige standaard. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Validatiewaarden op Engelse loonstroken in het Nederlands (change 1897893)

Melding

Op de Engelstalige loonstrook worden de validatiewaarden (Ja / Nee / Niet van toepassing) van de gegevenselementen Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst in het Nederlands weergegeven.

Oplossing

We hebben de validatiewaarden vertaald, zowel in het Engels als het Duits. 

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Engelse vertaling ontbrak of was onjuist (change 1834766)

Melding

De looncomponent ANW Hiaat onbelast staat op de loonstrook als Free pay component (general). Door deze algemene vertaling was het niet duidelijk welke looncomponent werd bedoeld.

Oplossing

Voortaan staat de looncomponent ANW Hiaat onbelast in het Nederlands op de Engelstalige loonstrook.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Levensloopverlofkorting niet getoond in referentietabel (change 1904076)

Melding

Bij het overzicht Referentietabel was het niet mogelijk de tabel Loonheffing levensloopverlofkorting te kiezen. 

Oplossing

Dit is opgelost, zodat u de tabel weer kunt selecteren. 

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Automatisch route berekenen - Nee tenzij... veranderde niet bij wijziging adres (change 1643628)

Melding

Als u op medewerkerniveau bij de automatische route berekening had gekozen voor Nee tenzij, werd deze waarde bij een adreswijziging niet altijd automatisch aangepast naar Ja.

Oplossing

Vanaf deze release is dit opgelost en verandert voortaan wel automatisch in Ja.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Vermelding Contract bepaalde/onbepaalde tijd op de loonstrook

Melding

In release 2019-07 hebben wij de naam van het veld Soort contract gewijzigd in Contr. onbep./bep. tijd. Dit is namelijk de omschrijving dit de Belastingdienst hanteert. In het scherm Arbeidscontract ziet u sindsdien de nieuwe omschrijving, maar op de loonstrook stond nog de oude omschrijving Soort contract

Oplossing

Ook op de loonstrook is de omschrijving nu aangepast.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Exporteren CSV mist gegevens

Melding

Bepaalde gegevens die u wilde exporteren, werden niet opgenomen in het exportbestand. Ook bij het opvragen van een exportbestand met alleen de betreffende elementen, gaf geen resultaat.

Oplossing

De oplossing van het probleem is inmiddels uitgeleverd, De elementen worden nu correct opgehaald en opgenomen in het exportbestand.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Ten onrechte salarisberekening voor medewerkers uit dienst (change 970895)

Melding

Door een wijziging in de inrichting op klantniveau, verscheen voor twee medewerkers die ruim zeven jaar uit dienst zijn voor een grondslagregeling de foutmelding: deling door nul

Payroll Business controleert ook bij medewerkers die uit dienst zijn sommige waarden, omdat er sprake kan zijn van nabetalingen.

De fout is ontstaan omdat de berekening van overuren was gewijzigd; de basis was periodebedrag van grondslag en dit werd gewijzigd in standaard uurloon. Bij deze medewerkers faalde de controle en vond er een salarisberekening plaats, omdat er gecontroleerd werd met elementen die nog niet bestonden, toen de medewerkers uit dienst gingen.

Oplossing

Vanaf deze release is de berekening van de volgende grondslagen hierop aangepast:

 • Overuren
 • Overige uren tabel
 • Overige uren bijzonder tarief
 • Toeslagen vast
 • Toeslagen variabel 

De berekende waarde zelf is niet veranderd, maar de berekeningswijze wel zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 mei 2020.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Payrollelement Reservering Vakantietoeslag periode foutief vastgesteld (change 987515)

Melding

Een medewerker krijgt vakantiegeld uitbetaald, waarna blijkt dat het gereserveerde bedrag extreem hoog is.

Het probleem ontstond doordat de medewerker geen salaris heeft, maar alleen uitkeringen en aanvullingen. Deze uitkeringen en aanvullingen worden deels meegenomen in de vakantietoeslag extra opbouw. Omdat er geen salaris is, is de basisgrondslag vakantietoeslag 0.

Bij de reserveringen ging dit fout, omdat de vakantietoeslag werd berekend met de peilmethode en er geen grondslag was, maar wel een reservering in de vorige periode. Deze reservering werd overgenomen en daar werden de cumulatieve reservering over de extra opbouw en de sublooncomponenten bij opgeteld. Hierdoor werd de reservering te hoog vastgesteld.

Oplossing

De berekening is aangepast, zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 januari 2020.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Onterechte signaleringen - Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83) (change 1888964)

Melding

Na het verwerken van de eerste periode van 2020 bleek dat de volgende signalering onterecht werd gegeven bij medewerkers die de eerste dag van een perdiode in dienst kwamen:

Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83)

Oplossing

De signaaldefinities is aangepast, zodat de signalering niet meer worden gegeven als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt. Deze aanpassing gaat in per 01-01-2020.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Onterechte signaleringen - oproepovereenkomst (change 1876482 )

Melding

Na verwerking van de eerste periode van 2020 bleek dat bepaalde signaleringen voor een oproepovereenkomst onterecht werden gegeven. 

Oplossing

De signaaldefinities zijn aangepast, zodat de signaleringen niet meer worden gegeven:

 • als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt.
 • als bij een DGA of een transitievergoeding voor bepaalde gegevens de waarde Niet van toepassing is vastgelegd.

Deze aanpassingen gaan in per 01-01-2020.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 2/21/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen