Mijn Communities
Help

Payroll Business 2020-12

19-11-2020 22:48 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 707 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd 

Aantal looncomponenten Variabele Werkgeverslast uitgebreid

Waarom 

Vanuit de markt kwam de wens voor het uitbreiden van het aantal looncomponenten met het kenmerk Variabel werkgeverslast eenmalig.

Hoe 

We hebben 30 nieuwe looncomponenten (nummer 31 t/m 60) met het kenmerk Variabele werkgeverslast eenmalig aangemaakt met een ingangsdatum van 1-1-2021

Actie

Als je deze nieuwe looncomponenten wilt gebruiken, kun je deze muteren bij de medewerker.

Bruto inhouding 30%-regeling in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn 

Waarom

Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de bruto inhouding van de 30%-regeling, de grondslag kan verlagen van de variabele pensioenen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW.  Dit is toen gerealiseerd voor de volgende variabele pensioenen: 

 • Pensioen
 • Pensioen aanvulling
 • Pensioen overbrugging
 • Pensioen extra
 • VUT
 • Vroegpensioen
 • Vroegpensioen extra
 • WIA hiaat
 • WIA hiaat extra
 • ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP)

Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen:

 • Sociaal fonds
 • Opleidingsfonds
 • Extra fonds
 • Extra fonds 2
 • Extra fonds 3
 • Extra fonds 4

In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2021.   

Hoe

Contract > Arbeidsvoorwaarden > 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding

Aan het scherm 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding is per 1-1-2021 het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) toegevoegd. Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de 30%-regeling vanaf 01-01-2021 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn. 
Let op: dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij 10 Soort grondslag is opgegeven 1 in eigen grondslag SV-loon

De omschrijving van het bestaande veld Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen heeft nu als omschrijving gekregen Bruto inh. 30% in gronds. var. pens. (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar

Actie

Wil je de nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) de waarde Ja vast. Dit is pas mogelijk met ingang van 1-1-2021. Vanaf die datum is deze nieuwe functionaliteit beschikbaar. 

Uurloon standaard niet goed berekend bij 53e week

Waarom

Als bij een vierwekenbedrijf de 53e week werd uitbetaald en het salaris werd aangevuld tot het minimum loon, dan werd het payrollelement Uurloon standaard te hoog bepaald.

Hoe

Dit is opgelost. Als het salaris aangevuld moet worden tot het minimum loon, wordt nu naast de looncomponent Minimumloon - aanvulling, ook de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 geschreven, zodat dit net als het salaris wordt uitgesplitst.

Als de looncomponenten Salaris (salaris per periode) en Minimumloon - aanvulling zijn opgenomen in de grondslag Uurloon standaard, dan wordt het uurloon correct berekend, ook als er sprake is van de 53e week.

Actie

Als er in jouw organisatie wordt aangevuld tot het minimum loon, moet je de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 toevoegen aan de journalisering.

Foutcode Belastingdienst toegevoegd aan signaleringen

Waarom

Bepaalde signaleringen die ons systeem geeft, worden ook teruggekoppeld door de Belastingdienst. Om duidelijk te maken welke signaleringen in ons systeem de Belastingdienst zal terugkoppelen, hebben wij hieraan de foutcode van de Belastingdienst toegevoegd.

Hoe

Vanaf deze release zijn de volgende signaleringen hernoemd:

Nieuwe omschrijving  Oude omschrijving
1828 - LKV aanvr oudere wn niet toegest: lft < 56 LKV aanvr. oudere wn. niet toegest.: leeft. < 56 
1829 - LKV aanv niet toeges bij Srt.ink en WN verz LKV aanvr. niet toegest. bij Srt.ink. en WN verz. 
1830 - LKV aanvr niet toegest: AOW ger.lft bij ind LKV aanvr. niet toegest.: AOW ger.leeft. bij ind
1831 - LKV aanv niet toeges AOW lft bij start per. LKV aanvr. niet toegest.: AOW lft. bij start afr.p

 Deze signaleringen worden nog steeds in dezelfde situaties gegeven. Vanaf 2021 gaat Payroll Business deze gegevens toetsen als poortcontrole en wordt de loonaangifte hierop bij het inzenden afgekeurd. Daarom worden deze signaleringen vanaf 2021 als Fout gegeven.

Actie

Er is alleen actie nodig als deze signaleringen in het Signaleringverslag staan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte.

Signaleringen aangepast

Waarom

De volgende signaleringen stonden soms onterecht in het Signaleringsverslag:

2031 - Contract onbep/bep tijd is verplicht
2035 - Ind. schr. arb.overeenk. verplicht
2039 - Indicatie oproepovereenkomst verplicht

Dit kwam voor als in de overeenkomstige velden van het scherm Arbeidscontract was gekozen voor Niet van toepassing.

Hoe

Met ingang van release 2020-12 hebben we ervoor gezorgd dat het systeem de hiervoor genoemde signaleringen alleen nog geeft in de juiste situatie.

Daarnaast zijn deze signaleringen met ingang van 2021 beëindigd. Voor 2021 komen hier nieuwe signaleringen voor in de plaats, zie het onderwerp Nieuwe signaleringen Loonaangifte L2102, L2103, L2109 en L 2110 aan het eind van deze release notes. Voor deze nieuwe signaleringen geldt dat je ze moet oplossen voordat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt. 

Actie

Als deze signaleringen nog in het Signaleringsverslag voorkomen, pas dan de inrichting aan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte.

Waardenlijsten in meerdere talen

Waarom

HR Core Business en Payroll Business worden in meerdere talen gebruikt. Daarom is het wenselijk om de namen van bijvoorbeeld functies en afdelingen vast te kunnen leggen in een andere taal dan het Nederlands.

Hoe

Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst

Aan het scherm Waardenlijst is het veld Taal toegevoegd, waarmee je de taal kunt selecteren zodat je ook in andere talen de toegestane waarden en omschrijvingen kunt vastleggen. Als in een bepaalde taal nog niet alle omschrijvingen zijn vastgelegd, terwijl dat in een van de andere talen wel het geval is, zie je in de omschrijving de betreffende waarde, omsloten door een hekje (#). Voorbeeld: de functie 1000 Verkoper is alleen in het Nederlands vastgelegd. Kies je Duits of Engels, dan zie je de functie 1000 #1000#.

Daarnaast is in dit scherm manier van navigeren aangepast aan de gangbare norm: het selecteren van de soort doelgroep en doelgroep is vervangen door een navigatiepad bovenin het scherm.

Actie

 • Inventariseer welke behoefte er is bij medewerkers en managers in jouw organisatie om gegevens in andere talen te zien, bijvoorbeeld in Self Service. Gegevenselementen waarvoor jouw organisatie zelf een waardenlijst heeft aangemaakt, kun je van een eigen vertaling voorzien. Denk aan afdelingen en functies, maar ook aan bijvoorbeeld Reden ontslag en Type medewerker.  
 • Controleer het niveau waarop je de lijst wilt onderhouden. Selecteer de klant (jouw organisatie) of een van de bedrijven via het navigatiepad bovenin het scherm.
 • Zorg dat je de juiste ingangsdatum hebt geselecteerd.
 • Selecteer het betreffende gegevenselement, kies een taal en vul de lijst aan. Met de export- en importoptie gaat dit gemakkelijk:
  • zet de taal in het scherm op Nederlands
  • exporteer de lijst
  • pas de lijst in Excel aan naar bijvoorbeeld Engelse functie-omschrijvingen
  • zet de taal in het scherm op Engels
  • importeer de lijst
  • klikt op Opslaan om de lijst in het Engels te bewaren

Waardenlijsten die door Visma | Raet op een hoger niveau zijn gedefineerd, zoals Geslacht of Nationaliteit, zijn nog niet in alle talen beschikbaar, maar gaan we in de komende releases bijwerken.

Actie Administratiekantoren

Wist je dat je met een spreadsheet voor meerdere klanten en bedrijven tegelijkertijd de waardelijsten in meerdere talen kunt onderhouden? Dat kan via Beheer  > Externe mutaties. Log daarvoor in op Adminstratieniveau. Uitleg over het formaat spreadsheet dat daarvoor geschikt is, vind je in de  online help, zoek naar Raet Basisdocument.

PAWW-maximum vanaf 2021 juist berekend - geen workaround meer voor verkeerde PAWW-premieberekening bij medewerkers uit dienst

Waarom

Bij medewerkers die uit dienst waren en een nabetaling ontvingen waarover PAWW moest worden ingehouden, werd de PAWW premie soms foutief berekend. Dit kwam omdat Payroll Business niet op de juiste manier rekening hield met het maximum loon waarover PAWW moest worden ingehouden. Via een workaround kon je er toch voor zorgen dat voor die medewerkers de juiste PAWW werd berekend. Vanaf 2021 wordt het maximum loon voor de PAWW wel op de juiste manier berekend. De workaround is hierdoor niet meer nodig en wordt met ingang van 1-1-2021 weer verwijderd.  

Hoe

Medewerker > Medewerker > Samenvoegregeling

In het scherm Samenvoegregeling kon je bij het veld PAWW afwijkend cumulatief maximumloon wn het maximum bedrag opgeven waarmee Payroll Business moest rekenen bij het bepalen van de PAWW-premie. Met ingang van 1-1-2021 is dit veld van het scherm verwijderd. 

Actie

Er is geen actie nodig. 

Opslaan Conversietabel niet meer mogelijk bij dezelfde waarden

Waarom

Bij het aanmaken van een conversietabel was het mogelijk om dezelfde waarde nog een keer op te slaan. Hierdoor werden onder andere dat foutieve APG-aangiftes aangemaakt of werd een foutieve Reden uit dienst aan de Belastingdienst doorgegeven. Om dit te voorkomen hebben we een controle aan het veld Waarde toegevoegd.

Hoe

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel

Als je een regel in het conversieschema wilt aanpassen waarvan een waarde al bestaat, krijg je voortaan de volgende een melding:  ... waarde bestaat al. Deze melding verschijnt ook als het conversieschema al is ingericht, omdat het systeem bij het openen van het scherm de bestaande inrichting controleert, zodat je ook dan bij het opslaan eventuele fouten kunt herstellen. 

Actie

Er is geen actie nodig.

30% regeling en het overgaan van mastertitel naar regulier bij het behalen van de 30-jarige leeftijd

Waarom

Als een medewerker een mastertitel heeft en de 30-jarige leeftijd bereikt, gaat de berekening van het norminkomen van laag naar hoog. Het is wenselijk dat dit automatisch plaatsvindt door een toetsing in het systeem, zodat altijd het juiste norminkomen wordt gehanteerd. 

Hoe

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30% regeling excl extraterritoriale kosten
Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten

In deze arbeidsvoorwaardevariant kun je kiezen hoe het Norminkomen wordt getoetst bij de overgang van mastertitel naar regulier:

 1. Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door
 2. Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden nieuw opgebouwd

1. Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door

Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. De berekening van de 30%-regeling werkt volgens het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen. Bij deze keuze zal dus het totaal fiscaal inkomen over alle perioden van het lopende jaar worden opgeteld, zo ook het norminkomen, en met dit cumulatief wordt het 30%-percentage berekend. 

2. Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden opnieuw opgebouwd

Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. Echter hier is het verschil dat bij het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen vanaf dat moment het hoge norminkomen van toepassing is. Het norminkomen en het cumulatief fiscaal loon worden vanaf de eerstvolgende maand gestart met 0 euro.

De inrichting voor keuze 1 of 2

Je kunt het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) inrichten op zowel bedrijfs- en klantcao niveau als op contractniveau.

Actie

Als je de cumulatieven per soort norminkomen apart wilt laten berekenen, vul dan per de 1e van het jaar op bedrijfs- of klantcaoniveau bij het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) de waarde Mastertitel norminkomen splitsen in.

Waardebereik velden voor Verkopen uren uitgebreid

Waarom

Om, zeker in deze tijd waarin veel mensen thuiswerken vanwege Corona, stuwmeren aan verlof te voorkomen, moet het mogelijk zijn voor medewerkers om ook grotere aantallen verlofuren te kunnen verkopen. Daarom is het is het nu mogelijk om voor het verkopen van uren maximaal 9999,99 vast te leggen.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren

In het scherm Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren is het waardebereik van de volgende velden aangepast, zodat je hier nu als maximale waarde 9999,99 kunt vastleggen:

 • Uren doneren
 • Uren verkopen 
 • Uren verrekenen

Acties

Er is geen actie nodig.

Nieuw icoon voor oproepen online help

Waarom

Payroll Business en HR Core Business hebben een uitgebreide online help. Hierin vind je niet alleen per scherm uitleg over de velden in dat specifieke scherm, maar er zijn ook hoofdstukken met Procedurebeschrijvingen met uitleg over speciale onderwerpen, zoals transitievergoeding, TWK-berekening en loonkostenverdeling.

Tot nu toe kon je deze help alleen oproepen via het menu van de rechtermuisknop, maar dat was niet voor alle gebruikers makkelijk te vinden. Daarom is het nu ook mogelijk de help op te roepen via een icoon rechtsboven in het scherm.

Hoe

Aan bijna alle schermen is rechtsboven het icoon  toegevoegd. Door hier op te klikken open je eveneens de helpfunctie.

Acties

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen

Inhouding PAWW in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn (2102146)

Waarom

Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de inhouding van de PAWW, de grondslag van de variabele pensioenen kan verlagen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen: 

 • Pensioen
 • Pensioen aanvulling
 • Pensioen overbrugging
 • Pensioen extra.
 • VUT
 • Vroegpensioen
 • Vroegpensioen extra
 • WIA hiaat
 • WIA hiaat extra
 • ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP)

Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Dit gaat om de volgende variabele pensioenen:

 • Sociaal fonds
 • Opleidingsfonds
 • Extra fonds
 • Extra fonds 2
 • Extra fonds 3
 • Extra fonds 4

In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2020.   

Hoe

Instellingen > Berekeningen > Stichting PAWW

Aan het scherm Stichting PAWW is per 1-1-2020 het volgende veld toegevoegd:

 • PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)

Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, verlaagt de inhouding van de PAWW-premie vanaf 01-01-2020 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn.

Let op
Dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij de parameter Soort grondslag is opgegeven: 1 in eigen grondslag SV-loon

Het bestaande veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. heeft nu als omschrijving gekregen PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar

Actie

Wil je deze nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) de waarde Ja vast. Denk eraan dat hierdoor herberekeningen zullen plaatsvinden.

Genereren Overzicht Bedrijfsinrichting lukte niet altijd (2039446)

Melding

Soms werd het overzicht bedrijfsinrichting niet gegenereerd. Dit kwam doordat het het aanmaken van het rapport nog via een oude server verliep. Dit is vanaf deze release veranderd.

Oplossing

We laten het Overzicht bedrijfsinrichting voortaan genereren via een nieuwe, snellere server. Ook hebben wij het overzicht als volgt aangepast:

 • Het overzicht wordt niet meer gegenereerd in PDF, maar in XSLX-formaat.
 • Voor ieder subrapport dat je hebt aangevinkt, zie je in het excelbestand een apart tabblad.
 • In het laatste tabblad van het excelbestand vind je de Rapport-parameters op basis waarvan het overzicht is aangemaakt.

Actie

Er is geen actie nodig.

Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816)

Melding

Soms was in de rapporten Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) niet de juiste waarde zichtbaar. Op contractniveau was er dan bijvoorbeeld een mutatie te zien in het arbeidsvoorwaardenscherm, terwijl de rapportage de waarde van het CAO-niveau liet zien. In andere gevallen was de CAO-waarde niet zichtbaar.

Oplossing

Mutaties worden nu altijd correct getoond, het systeem kijkt in deze volgorde naar het voorkomen van een waarde:  

 1. Als er een mutatie bij het contract van de medewerker is, wordt deze altijd getoond.
 2. Als die niet aanwezig is, kan er een klantspecifieke waarde zijn ingericht op Bedrijf-CAO niveau, Bedrijf niveau, Klant-CAO niveau of Klantniveau.
 3. Als er geen klantspecifieke inrichting is, wordt de waarde van het CAO-niveau getoond.

Deze verbeteringen zijn doorgevoerd bij:

 • Exporteren CSV
 • Ad-hoc rapportage (uitgebreid)

Actie

Er is geen actie nodig. 

Ad-hoc rapportage (uitgebreid) verbeterd

Melding

Soms was niet de juiste waarde zichtbaar in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid)

Oplossing

Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid)

Je ziet weer de juiste waarden in het rapport, zie het vorige onderwerp Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816).

Daarnaast zie je voortaan bij het resultaat onder Mijn rapporten de toegepaste peildatum.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Verwerken Externe mutaties ging fout voor Locatieomschrijving (1796917)

Melding

Bij het importeren van een extern mutatiebestand, verscheen in het verwerkingsverslag de melding: Gegevens op het veld Locatieomschrijving en deze zijn niet opgeslagen, terwijl het importeren van de Locatieomschrijving wel plaatsvindt.

Oplossing

Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties

Vanaf deze release is het weer mogelijk om het veld Locatieomschrijving (postadres) te importeren, daarnaast hebben we hetzelfde probleem opgelost voor het veld Locatie omschrijving.

Actie

Er is geen actie nodig.

Auto van de zaak - Onjuiste ingangsdatum nieuw bijtellingspercentage bij 4-weken verloning

Melding

Bij 4-weken verloning vond de toetsing van de 60 maandsperiode niet plaats op de eerste dag van de maand die volgde op de tenaamstelling van de auto, maar op de eerste dag van de afrekenperiode. Op 7 oktober 2020 werd de 60 maanden na tenaamstelling vastgesteld en werd het toegepaste bijtellingspercentage aangepast naar 7% tot 50.000 en daarboven naar 25%. Deze toetsing zou echter plaats moeten vinden op de eerste dag van de maand die volgt op de tenaamstelling. In dit voorbeeld is het bijtellingspercentage voor de maand oktober nog 7% en zou de afsluiting van de 60 maandsperiode pas ingaan op 1 november.

Oplossing

De beëindiging van de 60 maandsperiode vindt voortaan plaats op de eerste van de maand nadat 60 maanden zijn verstreken. Bij een 4-weekse verloning zal dit in die periode een splitsing in het toegepaste percentage en de aftopwaarde veroorzaken. Als bijvoorbeeld de 60 maanden termijn vervalt per 1 april 2021, dan zal vanaf volgend jaar in periode 4 een splitsing worden toegepast: van 29 - 31 maart het reductietarief en vanaf 1 - 25 april het standaard percentage.

De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2021.

Acties

Er is geen actie nodig.

Berekening voorstel Transitievergoeding rekende met vakantietoeslag voorgaande jaar en niet met de toekomstige vakantietoeslag (2310095)

Melding

Voor een medewerker die uit dienst gaat, werd bij het bepalen van het voorstel transitievergoeding niet gerekend met 8% vakantietoeslag van het laatste salaris, terwijl de verwachting is dat bij de grondslag onafhankelijke looncomponenten 8% van de grondslag van het laatste basisloon wordt gehanteerd.

Oplossing

Vanaf deze release wordt bij de transitievergoeding voor de onafhankelijke looncomponenten gekeken naar de huidige periode op basis van het fulltime dienstverband. Hierbij bepaalt de grondslag wat meegenomen wordt in het bepalen van het bedrag voor de onafhankelijke looncomponenten. Voor het uurloon/variabele salaris kijkt het systeem voortaan naar de referteperiode en voert op basis daarvan de berekening uit.

Actie

Er is geen actie nodig.

Onterechte melding Incidentele inkomstenvermindering ziekte in Mutatieverslag (2316644) 

Melding

In het Mutatieverslag werd bij veel medewerkers een incidentele inkomstenvermindering getoond, die met terugwerkende kracht door muteerder Payroll engine was aangemaakt. Er stond voor 2020 wel een incidentele inkomstenverlaging Ziekte in het Mutatieverslag, terwijl er geen korting was in de betreffende periodes. Het was onduidelijk hoe je dit kon verhelpen.

Oplossing

Dit is opgelost. In 2021 zal voor de situaties waarin geen korting is, ook geen incidentele inkomstenverlaging Ziekte meer worden geschreven.

Actie

Er is geen actie nodig.

Betalen compensatie ziektegeld variabele vergoeding (2279297)

Melding

Voor Variabel ziekengeld is in het veld Afw. ziekteuurloon var. verg de waarde 0 ingevoerd, zodat er geen variabel ziekengeld wordt berekend. Hierdoor vonden echter onverwacht herberekeningen plaats. 

Oplossing

Medewerker > Contract > Loondoorbetaling bij ziekte  Uitsplitsing / Referentietabel

Aan het scherm Loondoorbetaling bij ziekte Uitsplitsing / Referentietabel is vanaf deze release het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding toegevoegd.

Als je hier Nee invult, voorkom je dat Payroll Business variabel ziekengeld berekent, zonder herberekeningen te veroorzaken. Het is ook mogelijk dit nieuwe veld gedurende de maand te muteren, omdat de ingangsdatum van ziekte doorgaans niet op de eerste dag van de periode valt. Het veld is per 1 oktober 2020 beschikbaar voor de varianten:

 • Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing)
 • Loondoorbetaling bij ziekte (Referentietabel)

Meer informatie vind je in de online help.

Actie

Als je wilt dat er geen compensatie ziektegeld variabele vergoeding wordt uitbetaald, zet dan het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding op Nee.

Logo te groot weergegeven op loonstrook (2327530)

Melding

Na het uploaden van een nieuwe afbeelding van een logo werd het logo veel te groot weergegeven op de salarisstrook.

Oplossing

Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo

Het probleem was de breedte / hoogte verhouding van het logo. In de huidige versie van Payroll Business zijn de eisen aan het logo versoepeld.

Bestandsformaat: GIF/PNG
Bij een verhouding van  2:1 (breedte:hoogte) wordt de beschikbare ruimte in de loonstrookmodellen het beste benut. Wil je hiervan afwijken, bijvoorbeeld als het logo vierkant is, dan adviseren wij om het resultaat goed op de voorlopige loonstrook te controleren.
Omvang: max. 125 KB

Acties

Controleer voor je een logo gaat uploaden of het bestand voldoet aan de hierboven genoemde specificaties.

Ziektedagen werden niet meegeteld in SV-dagen

Melding

Na een salarisverwerking waren er voor de periode negatieve SV-dagen, terwijl je verwacht dat SV-dagen niet worden gecorrigeerd. 

Dit kwam doordat er sinds oktober een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte is en de ziektedagen niet meer werden meegeteld in de SV-dagen. Er werd namelijk gekeken of het doorbetalingspercentage ziektedagen of ziekte bij één van de twee varianten gelijk is aan 0. Hier werd altijd aan voldaan, omdat er geen onderscheid werd gemaakt tussen de variant Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) en de variant Loondoorbetaling ziekte (referentietabel) waardoor dit resulteerde in correctiedagen.

Oplossing

Voortaan kijkt Payroll Business eerst welke variant van toepassing is en daarna pas of voor de toegepaste variant het doorbetalingspercentage voor ziekte of ziekte-uren gelijk is aan 0.

Actie

Er is geen actie nodig.

Wijzigen Rapportsjablonen weer mogelijk

Melding

Let op: de functie Rapportsjablonen is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en consultants

Het was tijdelijk niet meer mogelijk om rapportsjablonen te wijzigen.

Oplossing

Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen

Het probleem is verholpen, het scherm werkt weer. Daarnaast hebben we de zoekfunctie verbeterd: als je veel sjablonen hebt aangemaakt kun je nu filteren op de naam van het rapport of van het sjabloon.

Actie

Er is geen actie nodig.

Wet- en regelgeving

Nieuwe signaleringen Loonaangifte - L2102, L2103, L2109 en L2110

Waarom

Vanaf 2021 zijn er nieuwe signaleringen geïntroduceerd en zijn bepaalde signaleringen aangescherpt. 

Hoe

Vanaf deze release zijn de volgende foutsignaleringen toegevoegd met ingang van 1-1-2021:

 Let op: dit zijn foutsignaleringen die je moet oplossen vóórdat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt. 

2102 - Ind. Arbeidsovereenkomst ontbreekt

Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 1113 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Contr. onbep./bep. tijd gevuld zijn met onbepaalde tijd of bepaalde tijd.

2103 - Indicatie overeenkomst Arb, Opr, Schrift

Als het veld Aard arbeidsverhouding gelijk is aan 4, 6, 7, 18 , 79 of 81 dan moeten de velden Contr. onbep./bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovk en Oproepovereenkomst allemaal gevuld zijn met Niet van toepassing.

2109 - Ind. Schriftelijke overeenkomst ontbreekt

Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 1113 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Ja of Nee hebben.

2110 - Indc. Oproepovereenkomst ontbreekt

Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 1113 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Ja of Nee hebben.

Actie

Als je deze signaleringen in het Signaleringsverslag ziet, controleer dan de inrichting en pas deze zo nodig aan. Zie voor informatie over deze en andere signaleringen de online help Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte.

APG - wijzigingen pensioenaangifte per 2021

Waarom

Elk jaar geeft APG wijzigingen door voor het aanleveren van de pensioenaangifte. Voor de pensioenaangiftes richting APG voor 2021, hebben we daarom de hieronder vermelde wijzigingen doorgevoerd.

Hoe

Vanaf 2021 verandert er voor twee van de vier interfaces voor APG het volgende:

 • Voor Woondiensten is het vanaf 2021 niet meer nodig het VPL-pensioen door te geven.
  Wij zorgen ervoor dat vanaf de eerste periode van 2021 dit productkenmerk niet meer wordt doorgegeven aan APG.
 • Voor Baksteen is het vanaf 2021 niet meer nodig BPFBAK als regelingkenmerk door te geven.
  Wij zorgen ervoor dat dit regelingkenmerk vanaf de eerste periode van 2021 niet meer wordt doorgegeven aan APG.

Redenen uit dienst conform Belastingdienst

Daarnaast zal APG de redenen uit dienst van de Belastingdienst gaan gebruiken. Tot en met 2020 gebruikte APG eigen redenen die werden opgegeven via een conversietabel. Deze conversietabel kan je vanaf 2021 verwijderen.

Actie

Om ervoor te zorgen dat vanaf 2021 de juiste redenen uit dienst worden doorgegeven, moet je het volgende aanpassen.

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces

Als jouw organisatie de waardenlijst met redenen uit dienst van de Belastingdienst gebruikt die Visma | Raet onderhoudt op landniveau, maak dan in het scherm van de Periodieke interface APG het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel leeg.

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel

Gebruikt jouw organisatie een eigen waardenlijst met redenen uit dienst, dan is er voor het doorgeven van de juiste waarden aan de Belastingdienst al een conversietabel ingericht. Deze Conversietabel kun je dan ook koppelen via het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel in het scherm Periodieke interface APG.

Publishing Date : 11/19/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen