Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-05

24-04-2023 08:32
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 767 Weergaven

Mededelingen

1. IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau

Waarom

Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. 

Daarom hebben we in release 2022-08  nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs.

Hoe

Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid)

De volgende elementen zijn voortaan voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract-ID:

 • 293 Soort inkomen
 • 10204685 Aard arbeidsverhouding

Actie

Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract.

 

Nieuw

2. Aangifte 2023 - Rapport Aangifte totalen en afdrachten voor meerdere ondernemingen tegelijk

Waarom

Van klanten kregen wij de feedback dat het handig zou zijn om het rapport Aangifte totalen en afdrachten te kunnen aanmaken voor meerdere of alle ondernemingen tegelijk. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat dit vanaf deze release mogelijk is.

Standaard hebben wij vast alle ondernemingen geselecteerd waarvoor je bent geautoriseerd én waarvoor er een aangifte is in de betreffende periode.

Hoe

Loonaangifte - Rapporten > Aangifte totalen en afdrachten

Het aanmaken van het rapport voor meerdere ondernemingen tegelijk doe je op klantniveau. Klik je in het navigatiepad bovenin het scherm Aangifte totalen en afdrachten op de klantnaam, dan zie je daar alle ondernemingen die beschikbaar zijn in de aangifte voor de betreffende periode.

Wijzig zonodig het Jaar en de Aangifte waarvoor je voor alle geselecteerde ondernemingen het rapport wilt aanmaken en geef op waar je de pdf's wilt opslaan: in Mijn Rapporten of in Gedeelde Rapporten

Actie

Er is geen actie nodig. 

 

Gewijzigd en verbeterd 

3. Veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden heeft nu Ja als standaardwaarde

Waarom 

Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de hoge WW-premie betalen. Het was al mogelijk om vast te leggen dat deze herziening van de WW-premie automatisch plaatsvindt. Hiervoor moet je WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja geven. De standaard waarde van dit veld was Nee. Vanaf deze release is de standaard waarde gewijzigd in Ja. Hierdoor vindt de herziening van de WW-premie bij uitdienst binnen 2 maanden automatisch plaats, zonder dat je hiervoor actie moet ondernemen. 

Hoe 

Instellingen > Berekening > Gegevens UWV

Het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden staat op het scherm Gegevens UWV.  

Als je in dit veld Ja laat staan en een medewerker gaat uit dienst binnen twee maanden na indiensttreding, dan gebeurt het volgende:

 • Tijdens de salarisverwerking krijgt het veld WW herzien de waarde Ja , met als ingangsdatum de datum in dienst.
 • Als je het Signaleringsverslag opvraagt (type waarschuwing), dan staat hierin de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien ind. op Ja .
 • Als bij een medewerker waarvoor de lage WW (AWf) is toegepast het veld WW herzien op Ja staat, gaat Payroll Business de hoge WW (AWf) toepassen en verantwoordt dit dan in de Afrekenmatrix medewerker in de kolom AWf herzien

Als je in dit veld de waarde Nee invult, dan gebeurt er het volgende:

 • Om te waarschuwen dat de WW herzien moet worden, verschijnt in het signaleringsverslag de volgende signalering als waarschuwing: Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien .  
 • Als je de WW-premie wilt herzien, moet je vervolgens in het scherm Loonheffingen (contract)  het veld WW herzien de waarde Ja geven. 

Let op
Je kunt er ook voor kiezen om zelf in het scherm Loonheffingen (contract)  bij de medewerker een waarde vast te leggen in het veld WW herzien .  Als je dit doet, prevaleert deze waarde op medewerkerniveau en zal Payroll Business het veld WW herzien niet meer muteren als de medewerker uit dienst gaat binnen twee maanden na indiensttreding.

Actie

Op woensdag 26 april krijgt dit gegevenselement de waarde Ja met als ingangsdatum 1-1-2023. Dit kan tot herberekeningen leiden. Dit gebeurt echter alleen als een medewerker uitdienst is gegaan binnen 2 maanden en de procedure om de WW te herzien niet goed is toegepast. 

4. Lay-out Individuele- en Collectieve loonstaat gewijzigd

Waarom

Rapporten > Controle > Individuele loonstaat
Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat

De Individuele loonstaat is als volgt aangepast: 

 • Het loonheffingennummer wordt niet meer getoond.
  Omdat het loonheffingennummer is leeg sinds het is verplaatst naar het niveau onderneming in de nieuwe loonaangifte en het ook geen verplicht veld is op de Individuele loonstaat, is besloten om dit nummer niet meer te tonen. 
 • De NAW-gegevens van het bedrijf werden getoond onder de kop Inhoudingsplichtige. Deze kop is gewijzigd in Bedrijf

Voor zowel de Individuele loonstaat als de Collectieve loonstaat is het volgende aangepast:

 • Kolom 19 Levensloopverlofkorting is verwijderd.
  De levensloopregeling is namelijk eind 2021 definitief gestopt.

Actie

Er is geen actie nodig.

5. Signalering over Vaste reisdagen per week niet meer bij uitdienst (4495103)

Waarom

De signalering Vaste reisdagen per week; foute berekeningsmethode werd ook gegeven bij medewerkers die al uitdienst waren, dit is niet gewenst.

Hoe

Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag

Vanaf deze release is dit aangepast per 01-01-2023, zodat de bovenstaande signalering alleen wordt getoond voor medewerkers die in dienst zijn.

Actie

Er is geen actie nodig

6. Aangifte 2023 -Verzendknop verplaatst naar welkbalk onderin scherm

Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04.

Waarom

Van diverse klanten kregen wij feedback dat de verzendknop voor het versturen van de loonaangifte lastig te vinden was. Je zag de knop pas in het scherm met de aangifte details bij de tab Verzending en verwerking rechtsonderin.

Op basis van deze feedback hebben we daarom in de april release een aantal wijzigingen doorgevoerd. De knop is verplaatst en ook is de naam gewijzigd van Versturen in Verzenden, zoals de knop ook heet bij Collectief verzenden aangiftes.

Hoe

Loonaangifte - Beheer > Aangifte > Aangifte details

Vanaf release 2023-04 staat knop Verzenden in de werkbalk rechts onderin het scherm, zodat deze nu duidelijker in beeld is. Daanaast is de verzendknop niet alleen meer zichtbaar bij de tab Verzenden en Verwerking, maar ook in de overige tabs van de aangifteschermen. Hierdoor moet het duidelijker en sneller werken als voorheen.

Actie

Er is geen actie nodig. 

7. Aangifte 2023 - Eindheffingen en afdrachtverminderingen

Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04.

Waarom

Soms moet je een aangifte corrigeren en verwacht de Belastingdienst dat je een negatief bedrag opgeeft. Omdat dit in het scherm Eindheffingen en afdrachtverminderingen nog niet mogelijk was, hebben we dit aangepast.  
Daarnaast kon je in het verleden via Payroll Business een vast bedrag vastleggen voor sommige gegevenselementen en in de aangifte een eenmalig bedrag. Daarom hebben we nu naast de vaste elementen ook eenmalige elementen aangemaakt.

Hoe

Loonaangifte - Beheer > Eindheffingen en afdrachtverminderingen

Vanaf release 2023-04 hebben we aan het scherm Eindheffingen en Afdrachtverminderingen eenmalige gegevenselementen toegevoegd en ervoor gezorgd dat je bij alle eenmalige elementen ook een negatief bedrag kunt invullen. Je herkent deze eenmalige elementen aan de aanduiding (per.) achter de omschrijving. Onderin het scherm zie je nu de vaste elementen. 

Als er zowel periode-elementen als vaste elementen zijn aangemaakt, gaan de periode-elementen altijd voor. Als je in een periode beide hebt, moet je dit dus in die periode als saldo vastleggen in het veld van de eenmalige componenten.

Actie

Als je nog een eenmalig negatief bedrag moest doorgeven, dan is dit mogelijk. Ook kun je nu vaste bedragen invoeren. Deze worden aan het begin van een nieuw jaar automatisch leeggemaakt, omdat er dan altijd sprake is van een nieuwe beschikking.

8. Aangifte 2023 - Omschrijving rapport Aangifte totalen en afdrachten bevat nu naam onderneming

Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04.

Waarom

Van diverse klanten kregen wij de feedback dat het lastig was dat je aan de omschrijving van het rapport Aangifte totalen en afdrachten niet kon zien voor welke onderneming het rapport was aangemaakt. Daarom hebben we de naam van de onderneming en het tijdvak toegevoegd aan de omschrijving van het rapport. Dit zie je als je het rapport hebt aangemaakt en dit is opgeslagen in Mijn Rapporten. Zeker als je meer ondernemingen hebt en dus ook meer rapportages achter elkaar aanmaakt, was dit niet werkbaar.

Hoe

Vanaf release 2023-04 hebben we deze aanpassing doorgevoerd. Na het aanmaken van het rapport zie je voortaan duidelijk voor welke onderneming je het rapport hebt aangemaakt.

Actie

Er is geen actie nodig. Vanaf de release van april is de omschrijving van het rapport bij het opslaan veranderd.

9. Aangifte 2023 - Melding L2327 en L2329

Deze wijziging is beschikbaar vanaf release 2023-04.

Waarom

In de loonaangifte kwam een melding dat als er bij een medewerker sprake was van een negatieve nabetaling over het voorgaande jaar en het bedrijf in nabetalingsmodus zit, er geen aanwas Whk en wel een premie Whk werd berekend. Bij het betreffende bedrijf is sprake van een werknemersdeel voor de WGA-premie.

Hoe

Hiervoor hebben wij met ingang van 1-1-2023 een aanpassing gedaan zodat de WGA-premie correct berekend en aangeleverd wordt.

Actie

Er is geen actie nodig. Deze aanpassing kan kleine correcties veroorzaken in de eerder berekende WGA-premie die ingehouden wordt bij de medewerker. Dit komt alleen voor als er een nabetaling is geweest over het voorgaande jaar.

10. Aangifte 2023 - L2287 Verplicht element bsn heeft geen waarde

Waarom

De Belastingdienst kent het signaal L2287 - Verplicht element bsn heeft geen waarde.  Dit signaal gaven we ook in het Signaleringsverslag voor medewerkers die alleen voor HR-doeleinden in het systeem zijn opgenomen en waarvoor geen aangifte werd gedaan. Soms wordt er bewust voor gekozen om daar geen BSN in te vullen. Omdat hierdoor in het Signaleringsverslag lastiger te zien was bij welke medewerkers dit wel echt aangepast moest worden voor een juiste aangifte, hebben wij het signaal aangepast.

Hoe

Met ingang van 2023 hebben we ervoor gezorgd dat dit signaal niet meer afgaat als voor de betreffende medewerker de Interface Loonaangifte op Blokkeren staat.  

Actie

Er is geen actie nodig. Vanaf deze release worden de medewerkers waarvoor in de interface Loonaangifte (medewerker) bij Blokkeren interface Loonaangifte de waarde Ja is ingevuld, niet meer getoond in het Signaleringsverslag.

11. Aangifte 2023 - L1829 Loonkostenvoordelen af bij Transitievergoeding

Dit is opgelost in release 2023-04.

Waarom

Medewerker > Arbeidsrelatie > Loonkostenvoordelen

Als voor een medewerker in het scherm Loonkostenvoordelen bij een van de volgende velden Ja was ingevuld:

 • Ind. aanvraag LKV oudere werknemer
 • Ind. aanvraag LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • Ind. aanvraag LKV doelgroep banenafspraak
 • Ind. aanvraag LKV herplaatsen arbeidsgeh wn

dan werd deze indicatie in de Loonaangifte zoals gebruikelijk in de normale inkomstenverhouding aangeleverd. Deze indicatie werd echter ook doorgegeven als er sprake was van een transitievergoeding, terwijl in dat geval het veld op Nee moet staan of niet aangeleverd worden.  

Hoe

Dit is met ingang van 1-1-2023 aangepast. Als er sprake is van een transitievergoeding worden deze indicatievelden niet aangeleverd in de loonaangifte.

Actie

Als dit veld als workaround tijdelijk op Nee was gezet, dan kan dit je dit nu weer terugzetten op Ja

12. Aangifte 2023 - L2050 en L2057 probleem Awf-premie hoog en laag bij medewerker jonger dan 21 jaar 

Waarom

De loonaangifte van een klant gaf een foutmelding waardoor de loonaangifte niet ingezonden kon worden. Dit werd veroorzaakt door een fout bij medewerkers jonger dan 21 jaar bij wie het aantal verloonde uren lag onder de grens van 52 verloonde uren (maandaangifte).
Voor deze medewerkers moet de premie Awf laag worden toegepast, maar er werd naast de premie Awf laag ook premie Awf hoog berekend.

Hoe

De hierboven beschreven situatie kwam alleen voor bij twee arbeidsvoorwaarden.

 • Bij L oondoorbetaling bij verlof (variant uitsplitsen) als verlofuren waren opgegeven met daglementen.
 • Bij K open, verkopen, verrekenen dagen/uren als er uren waren gekocht. 

Dit is opgelost met ingangsdatum 1-1-2023.

Actie

Medewerker > Arbeidsrelatie > Interfaces

Als je de medewerkers had geblokkeerd voor de loonaangifte, om de aangifte toch tijdig ingezonden te krijgen, zet dan bij de betreffende medewerker in het scherm Loonaangifte (medewerker) het veld Blokkeren interface Loonaangifte op Nee met ingang van 1-1-2023.
Payroll Business zal dan na de release van mei de verlof uren en kopen uren in de voorgaande periodes van 2023 opnieuw berekenen.

 

Opgeloste meldingen

13. Salarisberekening klopte niet (4361065)

Melding

Als in de loop van de afrekenperiode de contracturen van een medewerker worden gewijzigd en de medewerker maakt in die periode gebruik van betaald ouderschapsverlof 1 of 2, dan wordt de sublooncomponent niet altijd correct berekend en daardoor ook de korting op het ouderschapsverlof niet.

Oplossing

De looncomponentenregeling is aangepast, zodat de intervallen die ontstaan door de wijziging van de contracturen correct worden toegepast. Deze wijziging gaat in per 1-1-2023.

Actie

Er is geen actie nodig. Payroll Business zal na de release van mei het ouderschapsverlof in voorgaande periodes van 2023 opnieuw berekenen.

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen