Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-10

28-09-2022 19:00 (Bijgewerkt op 16-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2446 Weergaven

 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

 

Mededelingen

2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' (voormelding)

In het 4e kwartaal 2022 gaan we het overzicht 'Resultaten, speciaal doorbelast' uitfaseren. Dit overzicht wordt als extra overzicht aangemaakt wanneer er sprake is van een speciale Loonverdeling. De resultaten van een Loonverdeling worden reeds gepresenteerd in het Resultatenoverzicht en dit extra overzicht heeft geen toegevoegde waarde meer. Mede door de nieuwe Inkomstenverhoudingslaag (IKV) op termijn, waarvoor reeds veel overzichten zijn aangepast, worden deze eerst functioneel beoordeeld op relevantie. Daarom komt dit overzicht te vervallen en wanneer dit gebeurt, wordt dit beschreven in de Release notes.

Uit de handleiding:

5.1 Overzicht

Er wordt een extra overzicht vervaardigd ter controle: het overzicht resultaten speciaal doorbelast. Dit overzicht wordt automatisch vervaardigd wanneer u gebruik maakt van de speciale loonverdeling. Het wordt afgedrukt, direct voorafgaand aan het normale resultatenoverzicht (volgorde: laagste niveau per werknemer). Het registratienummer van de werknemer wordt ook vermeld. Ook bij een herrekening wordt dit overzicht vervaardigd.

De speciale doorbelastingen worden ook gepresenteerd in het resultatenoverzicht, in de journaalpost, in de selectieve resultatenoverzichten en in de staat van salarissen en sociale lasten.

2022-10/2 Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

De verscherping van het begrip IKV heeft grote impact op alle administratieve processen en systemen. Hoewel de daadwerkelijke regelgeving is uitgesteld tot 2025, zullen wij in de komende jaren onze systemen al stap voor stap aanpassen aan de nieuwe situatie. Per 2023 zullen in Gemal voor het eerst grootschaliger wijzigingen live gaan in verband met IKV. Wij hebben een handleiding samengesteld waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen. 

Alle wijzigingen uit de handleiding gaan in per release 01-2023. In de release notes van die release zullen we hier nogmaals aandacht aan besteden. Door deze handleiding echter nu al aan te bieden, willen we je de mogelijkheid bieden om op tijd werkprocessen, rapportages en systemen aan te passen, indien dat nodig mocht zijn. 

 

Gewijzigd en verbeterd

2022-10/3 Samengevoegde codes op de persoonlijke loonstaat

Als een persoon meerdere dienstverbanden heeft, dan is het mogelijk om een persoonlijke loonstaat af te roepen. Op deze loonstaat worden de samengevoegde gegevens gepresenteerd van alle dienstverbanden van de persoon. 

Voor het samenvoegen van de uitvoercodes waren in de oude situatie regels in Gemal opgenomen per uitvoercode apart. Dit kon leiden tot onverwachte situaties. We hebben daarom reeds in 2021 de nieuwe werkgevercode 58011 Niveau aggregatie toegevoegd. Met deze werkgevercode wordt aangegeven hoe uitvoercodes worden samengevoegd op de persoonlijke loonstaat. Deze werkgevercode wordt in release 2022-10 in gebruik genomen. Het gaat om de persoonlijke loonstaat die kan worden aangestuurd met werkgevercode 31007, ten behoeve van gekoppelde meerdere dienstverbanden. Werkgevercode 58011 kan alleen door Visma|Raet worden vastgelegd.

Gegeven: Niveau Aggregatie

Vastleggen: Werkgevercode 58011

0 (of niet vastgelegd) = Optellen

1 = Optellen

2 = Geselecteerd DV / IKV

3 = Maximering obv de aangestuurde periodiciteit

4 = Speciale afhandeling

Toelichting bij waarde 1: alle uitvoercodes die zijn vastgelegd met waarde 1 worden opgeteld over de dienstverbanden heen. Deze waarde wordt gebruikt voor bedragen en aantallen.

Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op elk dienstverband wordt €1000 uitbetaald op uitvoercode 01001 Salaris. Op de persoonlijke loonstaat wordt €2000 getoond.

Toelichting bij waarde 2: de waarde van het hoofddienstverband wordt getoond. Met werkgevercode 31120 leg je vast welk dienstverband het hoofddienstverband is. Deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor uurlonen.

Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 geldt een uurloon van €12, op dienstverband 2 een uurloon van €15. Er moet nu een keuze gemaakt worden welk uurloon Gemal toont, want optellen zou zeker onjuist zijn. Dienstverband 1 is het hoofddienstverband, daarom toont Gemal op de persoonlijke loonstaat €12. 

Toelichting bij waarde 3: Deze waarde wordt met name gebruikt bij uitvoercodes met een maximering van het aantal dagen zoals is vastgelegd.

Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 wordt 15 vd 21 salarisdagen gewerkt. Op dienstverband 2 wordt 10 v/d 21 salarisdagen gewerkt. Gemal telt nu de salarisdagen van beide dienstverbanden op, maar maximeert dit aantal op 21,67 omdat de maand niet meer salarisdagen heeft. Waarschijnlijk heeft deze werknemer een aantal dagen op beide dienstverbanden gewerkt bijvoorbeeld in de ochtend en middag wat Gemal telt als 2 dagen.

Toelichting bij waarde 4: Deze waarde wordt gebruikt bij enkele uitvoercodes die niet gelijk zijn voor wat betreft de maximering en worden met maatwerk vastgesteld.

2022-10/4 Van 'zenden en ontvangen' naar File API

Waarom

'Zenden en ontvangen' biedt de mogelijkheid om met IBU de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, te downloaden naar je lokale omgeving. Het gaat om het ophalen van data bestanden zoals de journaalposten, flexbestanden, loonstaten in csv; hetgeen in bestandsvorm bij 'zenden en ontvangen' gedownload kan worden.

We willen door versturen van data via de File API, de noodzaak de IBU te moeten gebruiken, laten vervallen. Daarnaast levert de overgang naar File API meer voordelen op zoals het verdwijnen van de noodzaak van een certificaat, het transport via File API is beter schaalbaar wat de performance ten goede komt en deze nieuwe techniek levert een nog betere GDPR en Security op.

In juli 2022 hebben we het artikel Van IBU naar File API gepubliceerd in de Youforce API’s en Youforce Portaal communities om je te informeren over deze migratie en haar fasen. Om voorbereid te zijn op deze migratie hebben we onderstaande werkgevercode toegevoegd. Wil je meer weten over de overgang van IBU naar File API, abonneer je dan op Youforce API's in de community. De transitie en de planning worden daar verder uitgelegd. Onderstaande werkgevercode is voor alle klanten die met losse Gemal output (zie bestandnamen verderop) werken in 'zenden en ontvangen' en kunnen dit onderdeel via de File API laten verlopen zodra de overstap naar de File API is gemaakt.

Hoe

Werkgeverscode 30050 is vanaf 2022-10 beschikbaar in Gemal Direct Inrichting om de ontvangen bestanden naar beiden of alleen de File API te sturen. Deze werkgevercode vind je in Gemal Direct Inrichting via Selecteren werkgever-productie / werkgevergegevens / overzicht en bestanden / algemeen

Werkgeverscode 30050 File-API

0 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen'

1 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' en via de File API

2 = Bestanden via File API - (werkt voorlopig nog gelijk aan waarde 1, maar ben je over op de File API, leg deze waarde dan vast)

 

EvertvanManen_0-1664377160615.jpeg

 

 • Als de waarde 0 is, worden de bestanden op de oude/huidige manier verzonden.
 • Een waarde van 1 maakt de bestanden ook beschikbaar in de File API.
 • Waarde 2 heeft nu nog hetzelfde effect als 1, maar door dit vast te leggen als je over bent, krijgen we inzicht in de mate waarin klanten deze stap hebben gezet. Op termijn zal waarde 2 conform de beschrijving alleen via File API worden verwerkt.

Gewijzigde bestandsnamen

Daarnaast zijn de bestandsnamen als deze via de File API worden getransporteerd, aangepast en de nieuwe namen krijg je via de route File API te zien. Hiermee wordt het meer helder welk bestand je daar ziet staan. In 'Zenden en Ontvangen' blijven de huidige benamingen van toepassing (linker kolom hieronder).

EvertvanManen_0-1665124234612.png

 

Werkgeverscode 30050 hoeft alleen geregistreerd te worden bij instelling nummer 1.

Tenslotte: het downloaden van de Salaristabellen staat los van deze aanpassing en deze blijven voorlopig op dezelfde manier beschikbaar komen in 'Zenden en Ontvangen' ten behoeve van de Core.

Hoe verder naar de File API voor de bestanden in 'zenden en ontvangen'

Binnenkort stellen wij een formulier beschikbaar in 4me waarmee klanten kunnen aangeven over te willen stappen op de File API.

2022-10/5 WAB - 30% overschrijding in uitvoercodes (opdracht 4712)

Signaleringslijst 1832- overschrijding 30% contracturen is in 2020 gemaakt om al tijdens het jaar te voorspellen voor welke medewerkers de WW premie herzien zal moeten worden bij een ongewijzigd werkpatroon.

Het is de wens van veel klanten om flexibeler gebruik te kunnen maken van de informatie op dit overzicht. Ook is deze informatie nodig als de functionaliteit ‘Automatisch herzien WAB WW-premie’ (wordt ook in deze release uitgeleverd) wordt gebruikt.

We hebben de gegevens van het overzicht beschikbaar gesteld op uitvoercodes, zodat deze data beschikbaar is in MI als je BO4 online gebruikt en daarnaast op de loonstaten in CSV formaat, resultatenoverzichten in CSV formaat en in 1917 bestanden. Je kunt hierdoor zelf bepalen op welke wijze je deze gegevens wilt analyseren. De uitvoercodes worden voor elk registratienummer aangemaakt. Je kan met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes aansturen dat je de uitvoercodes niet wilt krijgen. 

Let op: Het signaleringsoverzicht presenteert de laatste stand, de uitvoercodes worden echter per maand op de individuele loonstaat gepresenteerd. Bij herrekeningen worden de uitvoercodes over oudere maanden bijgewerkt, maar eigenlijk is alleen de laatste maand actueel en belangrijk voor het beoordelen van de overschrijding.

Werkgevercode 30024 - Niveau sorteren overzicht overschrijding contract gaat veranderen, de huidige waarde 1 strookt niet met de filosofie van meerdere dienstverbanden. Met een conversie zullen alle waarden 2 in waarde 1 veranderen met de betekenis: Overzicht per loonheffingennummer. De inrichting ‘Overzicht per instelling’ wordt daarmee : Overzicht per loonheffingennummer. De overzichten zullen vanaf deze release altijd onder instelling 1 in dossier te vinden zijn.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Vanaf deze release wordt de informatie welke op signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wordt gepresenteerd ook weggeschreven naar uitvoercodes:

2460

Contr uren tm hui

2461

Verl uren tm hui

2462

Perc over tm hui

2463

Contr uren progn

2464

Verl uren progn

2465

Perc over progn

2466

Premieverschl WAB

2467

Perc over totaal

2468

Perc progn totaal

Dit gebeurt voor alle registratienummers, ook als de overschrijding erg klein is.

 

Als WW premie in enige instelling niet van toepassing is, dan kun je de uitvoercodes blokkeren met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes.

Gegeven: Aansturing uitvoercodes WAB 30% overschrijding

Vastleggen: Werkgevercode 03359

0 (of niet vastgelegd) = wel uitvoercodes

1 = uitvoercodes 2460-2468 worden niet berekend (blokkade).

 

Ter attentie1: de code is een jaarwaarde. Als je deze vastlegt en je wilt de uitvoercodes voor het hele jaar berekend hebben, moet je ook een collectieve herrekening aansturen.

Ter attentie2: als je de code op 1 zet zal de signaleringslijst 1832 - WAB 30% overschrijding ook leeg zijn. 

Op basis van deze uitvoercodes kan je je eigen rapportages samenstellen.

Je kan op basis van de uitvoercodes 02462, 02465, 02467 en 02468 beoordelen of medewerkers in de gevarenzone verkeren (overschrijding contracturen tussen 21,00 en 30,99%) of een daadwerkelijk overschrijding van 31% of meer zullen hebben.

Let op: de uitvoercodes hebben geen toegevoegde waarde over voorgaande maanden, er is daarom voor gekozen de uitvoercodes pas per berekeningsmaand 2022-10 te berekenen en te presenteren.

Verval splitsingsmogelijkheid per instelling

Met de bestaande werkgevercode 30024 kun je aangeven hoe je signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wilt sorteren. 

Gegeven: niveau sorteren overzicht overschrijding contracturen.
Vastleggen: werkgevercode 30024.
0 (of niet vastgelegd) = één overzicht voor het gehele cea-nummer.
1 = overzicht per instellingsnummer - VERVALT
2 = overzicht per loonheffingennummer - verhuist naar waarde 1

In de huidige release hebben wij de sorteringsmogelijkheid per instelling apart (waarde 1) laten vervallen. De Belastingdienst toetst de overschrijding in het kader van de WAB namelijk per loonheffingennummer. De rapportage sluit daardoor beter aan bij de eisen vanuit de fiscus. 

Wij zetten de functie van waarde 2 - overzicht per loonheffingennummer over naar waarde 1, zodat het waardenbereik van werkgevercode 30024 aansluitend blijft. Als je werkgevercode 30024 -  Niveau sorteren overzicht overschrijding contract op waarde 2 hebt ingericht, dan wordt deze in productie 10-2022 automatisch omgezet naar waarde 1. Op het mutatieverslag zal een mutatie verschijnen met waarde 1 - Overzicht per loonheffingennummer. Als je al hebt ingericht op waarde 1, zullen de overzichten vanaf deze release per loonheffingennummer worden aangemaakt.

Wat moet je doen?

Als je de uitvoercodes niet berekend wilt hebben, moet je in GDI bij Werkgevergegevens > Sociale verzekering algemeen > WW bij WAB-30% overschrijding uitvoercodes (werkgevercode 03359) op waarde 1 zetten. Wij adviseren dit alleen te doen als de WW-premie niet op je bedrijf van toepassing is.

Bij de sector overheid ben je in de regel voor je werknemers Ufo-premie verschuldigd en niet Awf. De Ufo-premie kent geen differentiatie in een hoog en een laag premietarief. Met andere woorden: inzicht in een eventuele 30%-overschrijding zal niet relevant zijn. Daarom hebben we voor diverse CAO’s in de sector Overheid de presentatie van deze uitvoercodes geblokkeerd op C-niveau [1]. Ook voor de sector Pensioen en Uitkeringen hebben we deze blokkade vastgelegd. Uiteraard kun je altijd op W-niveau de blokkade ‘overrulen’.

Meer informatie

[1] Cao-codes 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 48, 82 en 83.

2022-10/6 WAB - Automatisch herzien WW premie (opdracht 4694)

Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van die wet is een differentiatie in hoge, lage en herziene WW premie. Het doel van deze wet is om flexibele arbeid terug te dringen. Daarom moet de lage premie worden herzien, als na afloop van het kalenderjaar blijkt dat de werknemer veel meer gewerkt heeft dan in het contract is vastgelegd. De grens is gelegd bij 31% meer verloonde uren dan contracturen.

Deze regel is in 2020 en 2021 opgeschort in verband met de coronacrisis. De wetgever vond het onredelijk om de werkgevers extra premie te laten betalen, terwijl de maatschappij juist een beroep deed op de flexibiliteit van veel werknemers en werkgevers. In 2022 is de regel weer onverminderd van kracht. Vele werkgevers hebben bij ons de wens geuit om het herzien van WW premie te automatiseren, omdat het erg arbeidsintensief kan zijn om elke periode van elke werknemer de WW premie na te lopen en te muteren. In deze release leveren wij deze functionaliteit.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Het automatisch herzien van WW premie doe je door een nieuwe werkgevercode vast te leggen bij de afroep van je productie. 

 • Je doet dit altijd in een aanvullende correctieproductie, nadat je alle andere producties van het jaar hebt afgeroepen. Je weet dan zeker dat na het herzien van de premie geen nieuwe mutaties meer komen die invloed hebben op de verloonde uren of contracturen van de werknemer. In de productie waarin je de WW premie herziet kun je geen andere mutaties op invoercodes vastleggen, omdat deze het proces kunnen verstoren. Ook kun je geen werkgevercodes wijzigen. Je kunt alleen werkgevercodes vastleggen die worden gebruikt voor de afroep van een productie (de reeks 99XXX)
 • Na het herzien van de WW premie roep je het jaarwerk af. De WW premie wordt dan correct getoond in het jaarwerk.

Gegeven: Automatisch herzien WW premie

Vastleggen: werkgevercode 99234

0 (of niet vastgelegd) - WW premie niet automatisch herzien

1 - WW premie automatisch herzien

Gemal selecteert vervolgens alle dienstverbanden van alle personen die zijn getoond op signaleringsoverzicht 32 - Overschrijding contracturen - van je laatste productie. 

De toetsing vindt conform de WAB plaats op persoonsniveau over alle dienstverbanden. Bij de personen die de WAB normen overschrijden wordt elk dienstverband met lage WW premie in enige periode doorlopen. 

Let op: in de productie voor het automatisch herzien van WW premie worden gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 heeft waarde 1), met een waarde op uitvoercode 02467 Percentage overschrijding totaal van 31% of meer, altijd verwerkt. Dit is noodzakelijk om de toetsing over alle gekoppelde dienstverbanden van de persoon goed uit te kunnen voeren. Je krijgt daarom output (loonstaat, afgeroepen bestanden) voor al deze dienstverbanden. Dit wil niet zeggen dat bij elk dienstverband ook de premie wordt herzien. Als er een uitzondering van toepassing is (zoals gemiddeld 35 of meer contracturen per week of BBL contract) dan kan dit een reden zijn om de premie toch niet automatisch te herzien. In MSG zie je bij welke dienstverbanden er daadwerkelijk een mutatie op invoercode 02170 Code WW Awf is gegenereerd.

 

Je kunt de selectie van Gemal zelf beïnvloeden met een nieuwe invoercode:

Gegeven: Herzien WW premie

Vastleggen: invoercode 2266

0 (of niet vastgelegd) - automatisch herzien

1 - wel herzien

2 - niet herzien

Gemal doorloopt de geselecteerde dienstverbanden van januari t/m de huidige productie. En voert daarbij per periode een aantal handelingen uit:

 • Gemal berekent welke WW premie van toepassing is. In elke periode waarin lage WW premie wordt gesignaleerd, genereert Gemal invoercode 02170 Code WW Awf stam/vast met waarde 3 - herzien tarief. Als er in enige periode sprake is van hoge WW premie, dan wordt invoercode 02170 nulgesteld. Gemal kijkt hierbij alleen naar het toegepaste tarief. Dit is het tarief dat je in de laatste productie, voorafgaand aan het herzien op de loonstaat, ziet staan. Als je zelf invoercode 02170 eerder in het jaar had vastgelegd dan gaat Gemal ook in die situatie uit van het toegepaste tarief van die eerdere mutatie. WW laag wordt omgezet naar herzien, WW hoog of herzien blijft staan.
 • Op basis van de nieuwe vastgelegde waarde van invoercode 02170 berekent Gemal de WW premie opnieuw.
 • In de januariproductie van het volgende jaar  wordt invoercode 02170 weer nulgesteld bij alle dienstverbanden. Het herzien van de WW premie wordt immers getoetst per jaargang. Er wordt in januari géén expliciete nulmutatie getoond in MSG.

Uitzonderingen werken hetzelfde als het signaleringsoverzicht. Werknemers met gemiddeld 35 contracturen of meer en BBL’ers worden bijvoorbeeld niet op het overzicht getoond (of ze worden gekenmerkt) en bij hen wordt de premie ook niet herzien. Een volledig overzicht van uitzonderingen en de manier waarop zij worden geselecteerd, vind je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6.

Voor werknemers jonger dan 21 jaar kunnen we deze actie niet uitvoeren, omdat het aantal verloonde uren over alle gezamenlijke dienstverbanden van de persoon moeten worden geteld en per periode afzonderlijk moet worden getoetst. Als de overschrijding op persoonsniveau op jaarbasis 31% of hoger is en het aantal uren in enige periode hoger dan 52 is en er wordt lage premie toegepast, dan geldt voor die specifieke periode wel de regel dat de premie herzien moet worden. Ook signaleringsoverzicht 32 heeft nooit rekening gehouden met deze uitzonderingssituatie vanwege de complexiteit. 

IKV kolom toegevoegd aan signaleringsoverzicht 32

In verband met de ontwikkeling van functionaliteit voor IKV, hebben we aan signaleringsoverzicht 32 alvast de kolom IKV toegevoegd. Deze kolom toont de waarde van invoercode 02322 IKV-nummer.

Actie

Afroepen functionaliteit

De toetsing op meer dan 30% overschrijding vindt plaats op jaarbasis. Je kunt het proces voor automatisch herzien dus pas starten op het moment dat je zeker weet dat er geen nieuwe producties meer volgen. In die nieuwe producties kunnen immers mutaties zijn opgenomen die invloed hebben op de verloonde uren of de contracturen van je werknemer. 

Doorgaans roep je deze functie pas af als je je laatste (aanvullende) correctieproductie over december hebt gedraaid. Je kunt wel al eerder een proefproductie afroepen om na te gaan wat de functionaliteit voor automatisch herzien tot resultaat zal hebben. 

Je legt werkgevercode 99234 Automatisch herzien WW premie vast in een aparte aanvullende correctieproductie, waarin je geen andere mutaties vastlegt. Deze productie roep je af nadat je alle correcties over het oude jaar hebt doorgevoerd. 

Corrigeren nadat je automatisch herzien hebt uitgevoerd

 • Als je na het automatisch herzien onverhoopt toch nog mutaties wilt toevoegen, dan adviseren wij je bij de betreffende werknemers het WW tarief zelf te controleren en indien nodig met invoercode 02170 per maand zelf het juiste tarief vast te leggen. 
 • Als het om veel werknemers gaat, kun je er ook voor kiezen om met een collectieve mutatie invoercode 02170 bij alle werknemers weg te halen (waarde 0 stam vastleggen vanaf 01-2022). Vervolgens roep je in een extra aanvullende correctieproductie de functie voor automatisch herzien WW premie nogmaals af. Gemal past dan automatisch de juiste waarde toe voor invoercode 02170.

Let op: als je collectief invoercode 02170 nulstelt, dan kan het zijn dat je de invoercode verwijdert bij dienstverbanden waar je de code gedurende het jaar zelf had vastgelegd, om andere redenen dan het automatisch herzien van WW premie. Je dient dit zelf te controleren.

 

De functionaliteit testen in een proefproductie

Als je een proefproductie wilt afroepen om de functionaliteit voor automatisch herzien te testen, dan roep je ook een proefproductie af alsof het een aanvullende correctieproductie is. Dit doe je door bij de afroep van de proefproductie werkgevercode 99231 Code correctieproductie vast te leggen met waarde 2 - Aanvullende correctieproductie. Bovendien leg je werkgevercode 99236 - Code selectie proefproductie vast met waarde 4 - Proefproductie laten werken als correctieproductie.

 

Dienstverbanden uitzonderen

Diverse categorieën dienstverbanden / werknemers worden door Gemal automatisch uitgezonderd van het automatisch herzien, conform de eisen van de WAB (zie Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6.).  Als je andere uitzonderingen wilt vastleggen, dan dien je zelf invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Wij adviseren je deze handeling - indien mogelijk - in je HR workflow op te nemen.

Specifieke aandacht is nodig voor werknemers onder de 21 met minder dan 52 verloonde uren per maand. Wij adviseren bij hen invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Hiermee voorkom je dat Gemal bij 31% of meer overschrijding automatisch alle perioden met lage WW premie herziet. Als er één of meer perioden zijn dat de werknemer 52 verloonde uren of meer heeft, dan dien je zelf in die perioden de premie te herzien. Dit doe je door invoercode 02170 Code WW Awf vast te leggen met waarde 3 - Herzien.

NB: over uitkeringsbetalingen wordt altijd de lage WW premie berekend. Gemal presenteert de totale WW grondslag en premie echter op het tarief (hoog / laag / herzien) dat van toepassing is in de betreffende periode. Dit is noodzakelijk, omdat in de loonaangifte slechts één tarief per periode aangeleverd mag worden, ook als loon en uitkering tegelijkertijd worden betaald. Ter registratie wordt de premie die je betaalt over het uitkeringsdeel ook gepresenteerd op uitvoercode 02345. Invoercode 02170 heeft dus geen invloed op de premie die je over uitkeringsbetalingen betaalt, maar wel op de post waarop deze premies gepresenteerd worden. De WW premie over uitkeringen zal nooit tegen het herziene tarief berekend worden. Het is wel mogelijk dat Gemal invoercode 02170 genereert bij dienstverbanden met uitkeringen, omdat deze dienstverbanden, conform de gestelde eisen, voor uren en WW tarief aan de eisen lijken te voldoen. Vanaf 2023 zal dit automatisch verholpen zijn, omdat de WW premie over uitkeringen vanaf dat jaar verantwoord wordt op de aparte post WW uitkering. 

Uitvoercodes waarop uitkeringen worden uitbetaald zijn opgenomen in grondslag 55107 samenloop SV premie. Je kunt deze grondslag zelf aanpassen als je eigen uitvoercodes hebt ingericht voor de uitbetaling van uitkeringen. 

Daarnaast dien je zelf te onderzoeken of er andere (typen) dienstverbanden zijn die je wilt uitzonderen van het automatische proces. Ook bij deze (typen) dienstverbanden kun je invoercode 02266 opnemen in je workflow of deze incidenteel zelf vastleggen.

 

Opgeloste meldingen

2022-10/7 Bijdrage ZVW premie buitenland (uvc 01394) wordt niet berekend bij negatief netto loon (change 3688187)

Melding

In Gemal kon zich de situatie voordoen dat uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland op 0 werd gesteld op het moment dat deze bijdrage zou leiden tot een negatief netto loon (uitvoercode 1500) of als het netto loon al negatief is.

Oplossing

Met ingang van periode 2022-10 hebben we de programmatuur aangepast. Uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland zal niet langer op 0 worden gesteld, als dat leidt tot een negatief netto loon, of als het netto loon al negatief is.

Automatische herrekening 10-03

In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Zorgverzekeringswet en wonen in het buitenland.

2022-10/8 PAWW-premie over nabetalingen 2021 wordt niet afgedragen (change 3697271)

Melding

Wij hebben meldingen ontvangen van klanten over de berekening van de premie WW-3e jaar (specifiek over de PAWW-premie), bij een herrekening over vorig jaar. De premie inhouding wordt wel zichtbaar in het vorige jaar, maar niet de grondslag waarover deze is berekend en de premieafdracht. Dit gaat ook fout als er een automatische afdracht voor is ingeregeld. Na analyse blijkt dat de betreffende premie niet door mag werken in het voorgaande jaar, maar ingehouden moet worden op de bedragen van de nabetaling in het huidige jaar.

Alle werkgevers die de regeling derde ww-jaar / PAWW actief hebben en in dit jaar nabetalingen over vorig jaar hebben doorgevoerd, worden hierdoor geraakt.  De regeling is op algemeen niveau via premie diverse verzekeringen 15 ingeregeld, maar je kunt ook via een eigen aansturing de regeling op een ander nummer ‘Premie diverse verzekeringen’ hebben ingericht. 

Oplossing

Vanaf deze release wordt de premieberekening voor derde WW-jaar / PAWW, welke in het voorgaande jaar werd berekend, niet meer doorgevoerd. De premieberekening moet namelijk op het genietingsmoment plaatsvinden. Dit  zal gebeuren voor de premie diverse regeling, waarvoor werkgevercode 05029 - code pensioenfonds op de nieuwe waarde 5-derde WW-jaar / PAWW is ingericht. Op algemeen niveau is premie diverse verzekeringen nummer 15  ingericht voor de PAWW-premieberekening.

Wat moet je doen?

Als je een bruto nabetaling over vorig jaar hebt uitgevoerd, dan heeft Gemal in de oude situatie de PAWW premie berekend in vorig jaar tegen het toen geldende tarief. De PAWW premie heeft Gemal afgetrokken van de bruto nabetaling en het resultaat is gepresenteerd op uitvoercode 01066 Nabetaling 4 in het huidige jaar. Deze werkwijze blijkt op een aantal punten fout te zijn:

 • Er is geen afdracht PAWW premie gepresenteerd over vorig jaar. De werkelijke afdracht van de premie aan de stichting is daardoor niet uit te voeren.
 • Conform het reglement van Stichting PAWW, moet bij een nabetaling over vorig jaar het premietarief worden toegepast van het huidige jaar. Gemal heeft dus het verkeerde tarief toegepast.

We lossen deze problemen op met de volgende wijzigingen:

Er wordt PAWW premie berekend over nabetalingen vorig jaar tegen het tarief van het huidige jaar en in de periode van nabetaling. Dit is conform het reglement van SPAWW. De grondslag voor de PAWW (werkgevercode 55165) is het loon in geld (uitvoercode 02102). 

 • In de oude situatie werd uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar uitgezonderd van deze grondslag; in de nieuwe situatie hebben we die uitzondering verwijderd en is uitvoercode 01066 wel opgenomen in de grondslag. In de grondslag PAWW zie je dus alleen uitvoercode 02102 loon in geld staan.
 • Door bovenstaande aanpassing wordt de premieberekening PAWW meegenomen in het reguliere traject. De PAWW premie over de nabetaling zie je dus direct terug in uitvoercode 01324 premie PAWW en de afdracht van deze premie in uitvoercode 01634.
 • Er wordt géén PAWW premie meer berekend in de herrekening over vorig jaar. Die is immers berekend over de nabetaling in het huidige jaar.

Wat kunnen we automatisch herstellen?

Door de bovengenoemde aanpassing van de grondslag PAWW (werkgevercode 55165) wordt automatisch PAWW premie berekend in het huidige jaar (over uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar) tegen het tarief van dit jaar (0,2%).

Met een automatisch herrekening zal deze herstelactie afgerond worden. Deze kan je herkennen aan nummer 10-06 in MSG.

Wat kunnen we niet automatisch herstellen?

Het bedrag van uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar is te laag vastgesteld omdat de PAWW premie tegen het tarief van vorig jaar (0,4%) reeds op het bedrag in mindering is gebracht. 

Dit zal je zelf moeten herstellen, door met invoercode 01066 - nabetaling vorig jaar het juiste bedrag op te geven over de maand waarin de nabetaling is uitbetaald.

Voorbeeld: medewerker heeft in juli 2022 1000 euro extra gekregen over 2021. Hierover is ten onrechte 0.4% PAWW-premie berekend en op uitvoercode 1066 - nabetaling vorig jaar  is 996,00 euro geboekt. De 4 euro PAWW-premie is daarbij niet afgedragen.

Dit kan in dit voorbeeld hersteld worden, door voor deze medewerker de uitvoercode 1066 te overrulen in juli, door het juiste bedrag (1000 euro) op te geven met invoercode 1066 nabetaling vorig jaar.

Je kunt een eigen rapportage maken, waarin je werknemers opneemt met uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar in combinatie met uitvoercode 1324 premie PAWW . De gevonden waarden in uitvoercode 1066 moeten worden gedeeld door 0,996 (dat is 100 % - het percentage premie PAWW van 2021).

In HR Core kunnen deze mutaties collectief, via een kolommutatie worden doorgevoerd.

Indien je niet Premie diverse regeling nummer 15 gebruikt voor de berekening van de premies derde WW - jaar , moet je voor het nummer welke je voor derde WW - jaar in gebruik hebt, werkgevercode 05029 - code pensioenregeling vastleggen met waarde 5, om de nieuwe berekening te activeren. Ook moet uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar niet opgenomen worden in de grondslag van deze regeling, want de bedragen staan al in uitvoercode 02102 - Loon in geld. Voor de inrichting van je eigen regeling nummer 15 moet je de werkgevercode 05029 uitzetten.

2022-10/9 Budget en kortingen (change 3790108)

Bij een Persoonlijk Budget wordt de opbouw vaak gevormd door een doorstorting van bijvoorbeeld het recht van de (voormalige) eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Deze posten presenteren we dan met de uitvoercodes 02200 (PB VT) en 02201 t/m 02207 (PB EJU-1 t/m 7). De uitvoercodes met het oorspronkelijke recht (bijvoorbeeld 01618 voor VT en 01611 voor EJU-1) presenteren we dan niet meer, evenmin als de uitvoercodes waarmee een eventuele korting op dat recht werd gepresenteerd (bijvoorbeeld 01652 voor VT en 01801 voor EJU-1). Deze posten zijn immers al verdisconteerd in de doorstorting.

Toevoeging kortingcodes

Met ingang van periode 10 hebben we een aanpassing gedaan, waardoor ook bij Persoonlijk Budget met doorstorting, de kortingscodes voor vakantietoeslag (uitvoercode 01652) en (eindejaars)uitkering (uitvoercodes 01801 t/m 01807, 02298, 02299) gepresenteerd worden. Deze uitvoercodes zijn dus al verdisconteerd in de naar Budget doorgestorte bedragen en zijn verder niet van invloed op de uitbetaling van deze posten. De afzonderlijke presentatie van het kortingsbedrag biedt echter wel de mogelijkheid om deze korting ook afzonderlijk op te nemen in grondslagen.

Met ingang van periode 2022-10 gaan we dus ook de kortingscodes (met terugwerkende kracht tot 2022-01) presenteren. Aandachtspunten hierbij:

Kortingscodes zelf toegevoegd

Mogelijk heb je in het verleden ooit deze kortingsuitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298, 02299) zelf vastgelegd in grondslagen. Door de overgang naar budget zijn ze daarna zonder waarde / betekenis voor berekening geworden. Nu ze weer in het leven worden geroepen, moet je beoordelen of het nog steeds gewenst is dat deze zelf vastgelegde codes in die grondslagen voorkomen. Je kunt zien waar een uitvoercode voorkomt en of deze door ons op A(lgemeen) of C(ao)niveau is vastgelegd in: GDI > Werkgevergegevens > In en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes.

Kortingscodes en grondslag dagloon

In onze releasenotes van periode 09 hebben we geschreven dat we de kortings-uitvoercodes hebben toegevoegd aan de grondslag op basis waarvan het dagloon bij benadering wordt vastgesteld (55105) [1]. Deze aanpassing zal nu ook doorwerken voor de situaties dat het (verlaagde) recht VT / EJU wordt doorgestort in een persoonlijk budget / IKB.

Kortingscodes en grondslag verlofuren

In diverse CAO's is de vaste budget-opbouw een voorgeschreven onderdeel van de waarde van een verlofuur. Deze vaste budget-opbouw presenteren we met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246. Op deze codes is de korting echter in mindering gebracht. Om dit weer te compenseren kun je in de grondslag van het door jou gekozen verlofuur - indien van toepassing - ook de uitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298 en 02299) toevoegen.

 Automatische herrekening 10-08

Voor de situatie van de aanpassing dagloon is het gewenst dat we een automatische herrekening doorvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Release notes Gemal onderwerp 2022-09/10 Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering.

 

CAO informatie

CAO Ambulancezorg

2022-10/10 Maximum uurloon ORT

We werden erop gewezen dat we werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT niet hadden bijgewerkt op cao-niveau. Deze werkgevercode had, sinds 1-7-2022, op inpasnummer 32 moeten staan, in plaats van inpasnummer 28. Het gevolg was dat werknemers met inpasnummer 9029, 9030, 9031 en 9032 (of een schaal/anciënniteit combinatie waar deze inpasnummers achter zitten) mogelijk een te laag bedrag aan ORT hebben ontvangen.

Oplossing

De werkgevercode is nu met terugwerkende kracht aangepast. 

Automatische herrekening 10-05

In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

CAO Jeugdzorg

2022-10/11 Cao-inrichting niet kunnen overrulen voor werkgevercode 26402(change 3689584)

Melding

We werden er op gewezen dat het niet mogelijk was een afwijkende waarde te kiezen voor werkgevercode 26402 - Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding. In de CAO ondersteuning voor Jeugdzorg is deze code vastgelegd met waarde 2 - netto reiskosten uitbetalen en het bovenmatige deel bruteren.  De oorzaak bleek van technische aard.

Oplossing

Dit is opgelost. Vanaf deze release kun je desgewenst weer een afwijkende waarde vastleggen voor werkgevercode 26402. Deze wordt dan gekenmerkt door de W van werkgeverniveau. 

Let op: deze werkgevercode is een jaarwaarde. Als je deze wijzigt, dan adviseren wij je een collectieve herrekening uit te voeren door werkgevercode 99221 vast te leggen met waarde 1. De reiskosten over het hele jaar worden dan herrekend conform de nieuwe waarde.

CAO Gehandicaptenzorg

2022-10/12 Stichting arbeidsmarkt gehandicaptenzorg

In de cao staat dat: "in 2022, 2023 en 2024, bij de werkgevers die lid zijn van de VGN, een bijdrage wordt geïnd van 0,02% van de loonsom van de organisatie per jaar, ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Werkgevers die geen lid zijn van de VGN, maar wel onder de werkingssfeer van de CAO vallen, kunnen deelnemen aan de activiteiten van de StAG, indien en voor zover ze de heffing van 0,02% van de loonsom hebben voldaan en voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden."

Wij hebben contact gehad met de werkgeversvereniging hierover en deze bevestigden dat deze afdracht voor nu niet via Gemal hoeft plaats te vinden, maar dat deze bijdrage buiten Gemal om zal worden afgehandeld. Mocht dit veranderen, dan zullen wij hier - uiteraard - over informeren. 

CAO Gemeenten

2022-10/13 CAO gemeente, provincies, waterschap [1]

Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector gemeente betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de burgemeester en wethouders ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.

 

Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden.

Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel. 

Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte.

CAO Gemeenten / SGO

2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s

In het kader van de WNRA had de Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dat organisaties, niet zijnde gemeentes, met ingang van 2020 niet langer aangesloten konden zijn bij de VNG. Daarom was een aparte werkgeversvereniging opgericht voor organisaties die geen gemeente zijn maar wel (deels) gemeentelijke taken uitvoeren en daarbij dezelfde arbeidsvoorwaarden als die in de Cao Gemeenten volgen: de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, SGO.

De veiligheidsregio’s nemen een bijzondere positie in, omdat ze tot nu toe nog steeds uitgesloten zijn van de WNRA en nog steeds qua rechtspositie vallen onder de CAR/UWO en niet de CAO gemeente. Ook voor deze doelgroep is nu per 01-01-2022 een afzonderlijke werkgeversvereniging opgericht: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De afspraken, gemaakt in de recente CAO gemeenten, zijn ook afzonderlijk bekrachtigd door de WVSV, met enkele bijzonderheden voor FLO’ers.
 
Vanaf 1 januari 2022 maakt de WVSV, namens de veiligheidsregio’s, afspraken met de vakbonden over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Dit doen zij samen in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV). Uit overleg, dat we op reguliere basis met de werkgeversvereniging hebben, blijkt ook dat hun verwachting is dat deze arbeidsvoorwaarden zullen gaan afwijken van die van de gemeenten.
 
Om hierop voorbereid te zijn, nemen we in Gemal met ingang van periode 2022-10 voor deze doelgroep een nieuwe code CAO en code salarisregeling in gebruik: 82 = Veiligheidsregio’s. In Payroll Gemal zullen we de arbeidsvoorwaardelijke aansturingen, die nu gekoppeld zijn aan code CAO 27 Gemeente, kopiëren voor de nieuwe CAO 82 Veiligheidsregio’s. De bestaande salarisregeling voor Gemeenten (code salarisregeling 34) kopiëren we naar de nieuwe code salarisregeling 82. Berichtgeving, zoals in de Releasenotes voor de nieuwe CAO, zullen we vooralsnog publiceren onder het kopje CAO gemeenten, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de nieuwe CAO.

Vooralsnog zijn er op gebied van arbeidsvoorwaarden of salarisregeling verder geen wijzigingen bekend, maar het is wel gewenst hierop voorbereid te zijn. In september starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO gemeenten. Zodra die nieuwe CAO eenmaal definitief is, zullen de afspraken hierin dus nog niet voor de Veiligheidsregio’s toegepast mogen worden en op dat moment (of zelfs eerder bij tussentijdse afspraken) is afzonderlijke aansturing met een eigen code CAO / salarisregeling dus noodzakelijk. Daarom bieden we nu al de mogelijkheid om van de nieuwe aansturing gebruik te maken.

Actie

Leg met ingang van periode XX vast

 • in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen, wijzig Code CAO (werkgevercode 03002) naar 82.
 • in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen, controleer dat bij Code salarisregeling (werkgevercode 03003) de CAO-waarde vastligt (deze waarde wordt automatisch op de salarisregeling, behorende bij CAO 82, gezet, tenzij je die afwijkend had vastgelegd (W-aansturing)).
 • Voer de aanpassing eerst door in een proefproductie in Gemal en beoordeel de resultaten. Leg bijvoorbeeld vast, met terugwerkende kracht, om de resultaten te vergelijken met die van de ‘Gemeente’-aansturing.
 • voor HR Core Beaufort: zie de wijzigingen zoals opgenomen in de releasenotes HR Core Beaufort.

CAO Gemeenten / SGO

2022-10/15 Vervallen minimum (change 3689687)

Bij de invoering - met terugwerkende kracht - van de nieuwe CAO gemeenten in 2022-02, golden diverse aanpassingen. Eén van die aanpassingen betrof de invoering van een CAO minimum uurloon van € 14,00. Dit resulteerde in een minimum maandloon van € 2184,00. Mede door de invoering hiervan, was het niet langer noodzakelijk om een minimumbedrag te handhaven bij de opbouw IKB van voormalige vakantietoeslag of voormalige eindejaarsuitkering (zie ook schema art. 4.2 lid 1 a en b). We hebben daarom in periode 2022-10 met terugwerkende kracht tot 2022-01 deze aansturing verwijderd [1].

Automatische herrekening 02

In periode 10 zullen we voor medewerkers met salaris onder een minimum salarisgrens een automatische herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening in MSG op het mutatieverslag aan reden 02. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div. vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206).
GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 01 Eindejaarsuitkering 1 bij jaarminimum uitkering (werkgevercode 25012).

CAO GGZ

2022-10/16 Balansbudget bijhouden in de functie voor persoonlijk budget

Wij hebben in de eerdere berichtgeving omtrent het Balansbudget aangegeven dat als een werknemer het Balansbudget gebruikt voor opleiding of studie, je het saldo zou kunnen bijhouden middels de functionaliteit voor Persoonlijk Budget in Gemal.

Helaas is onze berichtgeving op dit punt niet eenduidig geweest. Wij hebben in release 2022-07/18 beloofd met een nadere instructie te komen hoe je het budget voor opleiding of studie kunt opnemen in een Persoonlijk Budget. In release 2022-09/21 hebben we aangegeven dat deze instructie reeds in 2022-07 geleverd is. Tussentijds is er wel een instructie opgenomen in de Gemal handleiding, hoofdstuk CAO-Inrichting → Geestelijke Gezondheidszorg → 3.4 Balansbudget. Hier is echter nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Bovendien blijkt deze instructie niet bijgewerkt te zijn. In deze instructie werd aangegeven dat je de uitkering op uitvoercode 01004 zou moeten blokkeren, terwijl we in release 2022-09/21 juist hadden onderstreept dat dit niet langer de bedoeling is.

Allereerst onze excuses voor deze onduidelijkheden. We hebben de instructie gecorrigeerd en hieronder vermeld. Tegelijk met het plaatsen van deze release notes zal ook de handleiding worden bijgewerkt, zodat je altijd de instructie kunt nalezen.

Instructie Balansbudget inzetten voor studie / opleiding

Het Balansbudget betaalt Gemal als gebruikelijk uit op uitvoercode 01004. Ook als de werknemer het budget omzet naar een budget voor studie / opleiding laat je deze betaling staan. Dit is noodzakelijk omdat de werknemer op het moment van toekenning pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag. De bruto uitbetaling boek je vervolgens tegen door hetzelfde bedrag negatief vast te leggen op een bruto diversen code naar keuze.

Je kunt in Gemal het saldo voor studie / opleiding bijhouden, hiervoor gebruik je de functie voor Persoonlijk Budget. We hebben de naam van de uitvoercodes van PB1 aangepast naar “balansbudget”. Met invoercode 02604 corr. Saldo PB1 boek je het bruto bedrag dat is uitbetaald op uitvoercode 01004 op als saldo in Persoonlijk Budget 1. Het saldo is te zien op de strook van de betreffende werknemer in blok 3 rechts onderaan de strook en op uitvoercode 02845.  Het saldo blijft in dit budget staan, totdat het opgenomen wordt. Bij opname gebruik je opnieuw invoercode 02604 corr. Saldo PB1, maar dan leg je het opgenomen bedrag negatief vast.

Als de werknemer nog saldo in het budget heeft zitten op het moment dat er een nieuwe uitbetaling van Balansbudget is, dan kun je de nieuwe betaling gewoon bijstorten met invoercode 02604 corr. Saldo PB1.

Let op: hoewel je hetzelfde bruto bedrag aan Balansbudget uitbetaalt en weer inhoudt, is er wel een netto effect voor de werknemer. De oorzaak is dat de werknemer bij toekenning van het budget wel pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag.

Let op: er is Gemal geen automatische check op het feit dat het saldo maximaal 3 kalenderjaar mag worden opgespaard. Dit dien je zelf bij te houden. 

CAO Kinderopvang

2022-10/17 CAO Kinderopvang - Minimumbedrag Vakantietoeslag onjuist

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

In de releasenotes van september meldden we dat voor de CAO Kinderopvang het bedrag minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag, was aangepast. We stellen nu echter vast dat dit niet correct gebeurd is en bereiden een tussentijdse release voor. Deze tussentijdse release komt vanaf vrijdag 16 september beschikbaar. 

Wat fout is gegaan is dat de werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag nu van januari 2021 tot en met juni 2022 een te hoge waarde van 2177,76 (181,48 euro per maand) heeft. En in september 2022 een te lage waarde van 2166,96 (180,58 euro per maand). Alleen de maanden juli en augustus 2022 hadden de correcte waarde. De tussentijdse release corrigeert de incorrecte periodes voor werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag naar de juiste waarde.

Acties

Mocht je al een salarisproductie gedraaid hebben voor periode 9, dan adviseren we om een vervangende correctieproductie te draaien vanaf 16 september (dus na de tussentijdse release). In deze vervangende correctierun selecteer je de dienstverbanden die in de salarisproductie een waarde of herrekeningsverschil hebben in enige periode vanaf 01-2021 t/m 09-2022 op code 01887 Aanv. minimum VT. Voor deze dienstverbanden voer je in de vervangende correctieproductie de mutaties op die je in de salarisrun ook hebt opgevoerd.

Mocht je nog geen salarisproductie voor de maand september hebben gedraaid, dan adviseren we te wachten met draaien tot vrijdag 16 september.

CAO Kraamzorg

2022-10/18 Nieuwe CAO kraamzorg [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Op 1 september is het onderhandelingsakkoord van de cao kraamzorg definitief geworden. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken per 1 maart 2022. 
 Wij hebben de nieuwe salaristabellen van de werkgeversvereniging ontvangen en zullen deze in een tussentijdse release opleveren in de nacht van 6 op 7 september.  Daarom willen we je vragen te wachten met het draaien van de salarisproductie van september, tot deze tussentijdse release is geweest, zodat deze aanpassing hierin kan worden meegenomen. Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden. 

De andere wijziging die geldt per 1 maart 2022, is de aanpassing van normuren per jaar van 1878 naar 1872 uur. Hierop hebben we werkgevercode 03315 normuren t.b.v. bezetting aangepast per 1 maart 2022. Werkgevercode 03300 Normuren fulltime per periode staat al op 156 uur conform specificatie.

Overige wijzigingen uit het akkoord (zoals de verhoging van de reiskosten per kilometer) gelden vanaf een latere ingangsdatum en wij zullen je te zijner tijd hierover informeren. 

Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid, dan is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie af te roepen.

Automatische herrekening 

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-13

Actie

 • Op 7 september kan je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij 'zenden en ontvangen'.
 • Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie te doen.

CAO Onderwijs

2022-10/19 CAO VO - Nieuwe CAO 2022 Eenmalig uitkering OOP

Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2022. Daarin is ook een structurele uitkering van € 275,00 per oktober 2022 voor het OOP opgenomen.

Voor de uitkering OOP is EJU-8 ingericht.

De inrichting van deze uitkering OOP:

De wijziging voor de uitkering OOP wordt zonder automatische aansturingen uitgevoerd. Je geeft op bij welke medewerker(s) deze uitkering van toepassing moet zijn.

 • Het bedrag van € 275  is ingericht bij bedrag 2
 • Bij recht op de uitkering OOP, moet de invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2)) opgegeven worden per 1-11-2021. De toelage wordt dan opgebouwd vanaf november 2021.
 • De uitkering is pensioengevend.
 • De uitkering is gemaximeerd op € 275. 

Bij de berekening van deze uitkering werken onderstaande verlofkortingen verlagend door:

 • korting ouderschapsverlof
 • korting onbetaald verlof
 • korting zorgverlof-kort
 • korting zorgverlof-lang
 • korting calamiteitenverlof
 • seniorenverlof

Actie

Uitkering OOP zelf vastleggen: Je kunt invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2) stam opgeven per 2021-11-01 bij iedere medewerker die de uitkering moet ontvangen.

Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij eindejaarsuitkering 8 (en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zo nodig.

Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 00628 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. 

 

Meer informatie

[1] Code CAO = 26 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

CAO Provincies 

2022-10/20 Nieuwe CAO 2022 - 2023

Het onderhandelaarsakkoord is inmiddels bekrachtigd door de achterban van werkgevers en werknemers. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de verwachting uitgesproken dat in november de loonafspraken verwerkt gaan worden. Op dit moment zijn de bedragen echter nog niet bekendgemaakt en leven er ook nog interpretatieverschillen met betrekking tot uitvoering van de CAO. We houden je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

CAO Provincies

2022-10/21 CAO gemeente, provincies, waterschap [1]

Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector provincies betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de commissaris van de Koning en de gedeputeerden ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.

 

Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden.

Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel. 

Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte.

CAO Sociaal werk

2022-10/22 Inrichting grondslag IKB

Van de werkgeversvereniging van de CAO Sociaal Werk hebben wij onderstaande schema ontvangen:

Aan de hand van dit schema hebben we de CAO-inrichting in Gemal bekeken en hebben we één wijziging aangebracht. Dit betreft de grondslag 55176 (grondslag IKB-2), waar de uitvoercodes 01302 Betaald oud verl en 01071 Ouderschaps-verl. in zijn opgenomen. Deze uitvoercodes waren opgenomen met waarde 1 (tellen in grondslag), maar zouden eigenlijk moeten worden opgenomen met een 5 (telt in de grondslag als een percentage). De reden is dat de uitvoercodes 01071 en 01302 zelf het gevolg zijn van een grondslag (respectievelijk 55118 en 55117) en daarom moet er gekeken worden welke overeenkomstige uitvoercodes de grondslagen 55118/55117 en 55176 hebben. Alleen deze uitvoercodes moeten worden meegerekend voor de grondslag IKB 2 (55176). 

 

Zie onderstaand rekenvoorbeeld ter illustratie van de werking van waarde 5:

- uitvoercode 01001 salaris = € 1000.
- uitvoercode 00700 bruto div = € 100.
- uitvoercode 00701 bruto div = € 200.

 

In de grondslag van werkgevercode 55118 Uc in grondslag ouderschapsverlof is opgenomen: uitvoercode 01001 en 00700: resultaat grondslag = € 1100. Er is 10% ouderschapsverlof vastgelegd.

- werkgevercode 13023 = 2 (doorbetalen bij verlof obv dezelfde grondslag als de korting).
- werkgevercode 13024 = 40% (percentage doorbetalen bij verlof).
- uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof = € 1100 x 10% =  € 110.
- uitvoercode 00637 OSV doorbet. = 40% x € 110 = € 44.

 

In de grondslag van werkgevercode 55176 Grondslag IKB-2 is opgenomen:
- uitvoercode 01001 salaris = 1.
- uitvoercode 00701 bruto div = 1.
- uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof = 5.
- uitvoercode 00637 OSV doorbet. = 5.

 

Uitvoercode 01071 was berekend over uitvoercode 01001 én 00700, maar alleen uitvoercode 01001 zit in de grondslag van werkgevercode 55118 én werkgevercode 55176. Daarom wordt uitvoercode 01071 fictief opnieuw berekend met behulp van de berekening: uitvoercode 01071 = 10% x € -1000 = € -100.

 

Uitvoercode 01071 wordt dus geteld voor 100/110 = 90,90%. Dit percentage wordt bewaard. Deze berekening wordt achter de schermen uitgevoerd voor de bepaling van de grondslag van werkgevercode 55176 en niet gepresenteerd.

 

Voor uitvoercode 00637 wordt een fictieve koppeling gemaakt, waardoor ook gekeken wordt naar de grondslag van werkgevercode 55118 en 55176 via het percentage uit de vorige stap.

- uitvoercode 01071 korting ouderschapsverlof werd geteld voor 90,90%.
- uitvoercode 00637 moet dan tegen hetzelfde percentage geteld worden: € 44 x 90,90% = € 40.

Resultaat grondslag van werkgevercode 55176 = uitvoercode 01001 + 00701 + 01071 + 00637 = € 1000 + € 200 - € 100 + € 40 = € 1140.

 

Voor meer informatie over de werking van de waarde 5 in grondslagen verwijzen we graag naar paragraaf 1.3 van het hoofdstuk grondslagen in de Gemal handleiding.

Herrekening

Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden die te herkennen is aan reden 10-04 in MSG en eventueel effect zal hebben op het recht IKB.

CAO Universitair Medische Centra (UMC) 

2022-10/23 Aanpassing inrichting TVO- toelage verzwarende omstandigheden

Per augustus is de inrichting van diverse werkgevercodes aangepast, naar aanleiding van de nieuwe CAO. Hierin is de waarde van werkgevercode 08136 - Bedrag invoercode 01014 en 01019 foutief aangepast.

De waarde stond op 12.265 euro, maar had 11786 euro moeten zijn. Dit is nu aangepast.

Herrekening

Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden, die te herkennen is aan reden 10-09 in MSG. Hierin worden de medewerkers herrekend die vanaf augustus 2022 invoercodes 1014 of 1019  hebben.

CAO VVT 

2022-10/24 Derde WW jaar en WGA-hiaat herverzekering [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Onlangs heeft Actiz ons geïnformeerd dat de verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) per 01-10-2022 zal worden stopgezet. In plaats daarvan is er bij Loyalis een verzekering afgesloten voor het derde WW-jaar. 

In combinatie daarmee wordt er een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten (“WGA-hiaat”). 

De herverzekering van het 3e WW-jaar gaat in per 01-10-2022 en de bestaande verzekering bij PAWW loopt van rechtswege af per 01-10-2022. Voor de WGA-hiaat verzekering hoeft pas per 01-01-2023 premie te worden betaald. Dit in verband met het opzeggen van je eventueel bestaande huidige verzekering. 

Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar het mailadres dat voor dergelijke vragen beschikbaar is gesteld: vvt@montaepartners.nl.

Wij hebben inmiddels duidelijkheid verkregen over de inrichting van het 3e WW jaar en de WGA-hiaat verzekering. De inrichting zullen we opleveren in de periode dat de eerste premie-inning plaatsvindt:

 • De inrichting van het 3e WW jaar in release 10-2022
 • De inrichting van de WGA-hiaat verzekering in release 01-2023

We zullen de regeling 3e WW-jaar inrichten op premie diverse verzekeringen regeling 13 en de WGA-hiaat verzekering op regeling 14. Dit is noodzakelijk omdat de regelingen een verschillende grondslag kennen. 

De start van de verzekering voor het 3e WW jaar is al erg dichtbij. Daarom hebben we hieronder alvast de specificaties voor je uiteengezet. Extra informatie over de WGA-hiaat verzekering volgt in de informatie voor release 01-2023.

Specificaties inrichting 3e WW jaar

De inrichting voor het 3e WW jaar is vastgelegd op de regeling voor Premie diverse verzekeringen (VRZ regeling) 13.

Werkgevercode

Waarde

05001 Code soort grondslag

2 - Jaarcumulatieve grondslag

05008 Code omrekening periode grondslag

4 - Niet naar rato berekenen

05013 Maximum grondslag VRZ regeling

59706.00 (maximum SV loon)

05014 Code afronding grondslag

1 - Afronden

05018 Percentage inhouding

0.126%

05019 Percentage afdracht

0.126%

05025 Code beëindiging VRZ regeling

2 jaar voor AOW leeftijd, peilen op laatste dag van de maand

05029 Code pensioenregeling VRZ regeling

0 - standaard - we hebben deze code niet vastgelegd met waarde 5 - PAWW omdat bij die waarde herrekeningen over vorig jaar in het huidige jaar worden geboekt. Dat is een specifieke eis van PAWW die niet geldt voor Loyalis. 

 

 • In de grondslag (werkgevercode 55168) is alleen uitvoercode 01598 Loon SV opgenomen met waarde 1 - tellen.

We hebben de tekstuele weergave gewijzigd van de gebruikte codes voor deze regeling.

Code

Tekst

Werkgevercode 55168

Grondslag Loyalis 3e WW jaar

Invoercode 02177

Cd pr WW Loyalis

Uitvoercode 01318

Premie WW Loyalis

Uitvoercode 01582

Afdrgrsl WW Loyali

Uitvoercode 01583

Afd.pr.WW Loyalis

Uitvoercode 02638

Jaargrsl WW Loya

 

Indien een andere naamgeving je voorkeur heeft, dan kun je deze zelf wijzigen:

 • De naamgeving van de grondslag wijzig je onder Werkgevergegevens → Werkgever, extra → Tekst bij regeling
 • De naamgeving van in- en uitvoercodes wijzig je onder Werkgevergegevens → In- en uitvoercodes → Tekst bij in- / uitvoercode

Aandachtspunten

 • Er is géén automatische afdracht ingericht. Loyalis brengt op basis van de totale loonsom een premie in rekening en zal deze aan je factureren. Deze loonsom zal door Loyalis eenmaal worden opgevraagd bij aanvang van de verzekering en vervolgens na afloop van ieder jaar vóór 1 april. Op basis van die opgave wordt een premie herberekend.
 • Loyalis heeft aangegeven dat als je in 2023 nog wijzigingen vastlegt over 2022, dat je deze wijzigingen kunt meenemen in de loonsom die je aan Loyalis verantwoordt. Je dient echter vóór 1 april 2023 de loonsom over 2022 aan te leveren. Als je na die tijd nog significante wijzigingen doorvoert over 2022, dan kun je contact opnemen met Loyalis om te bespreken of dit gevolgen heeft voor de premie over het oude jaar.
 • De maximum grondslag (werkgevercode 05013) hebben wij ingericht met het maximum SV loon (€59706,00). Het zou dan logisch zijn om per maand te rekenen met 1/12 van dit bedrag, te weten €4975,50. Uit onze testen blijkt dat Gemal vanuit een oudere berekeningsstructuur rekent met €59706,00 / 260 SV dagen per jaar x 21,67 SV dagen in de maand. Met enkele afrondingen komt Gemal dan op een maximum grondslag per periode van €4976,08. Dit verschil leidt tot een premie-afwijking van slechts 0,007ct. Wij hebben besloten deze berekening aan te passen per 01-2023. We kunnen de wijziging namelijk alleen doorvoeren voor alle VRZ regelingen gelijktijdig. Dit zou tot vervelende herrekeningsverschillen kunnen leiden bij werkgevers die andere VRZ regelingen gebruiken. 
 • Bij aanvang van de verzekering kun je de loonsom voor het 3e WW jaar als volgt bepalen:
  • Als je productie 10-2022 reeds gedraaid hebt, is de grondslag voor VRZ regeling 13 beschikbaar. Je neemt in dat geval de totaalwaarde van uitvoercode 01582 Afdrachtgrondslag VRZ 13. Deze waarde kun je vermenigvuldigen met 12 om tot een jaarbedrag te komen.
  • Als je productie 10-2022 nog niet gedraaid hebt, kun je zelf een rapportage maken waarin je de werknemers selecteert die deelnemen aan de regeling. Dat zijn in principe de werknemers bij wie invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW (zie ook hieronder bij actie). Van deze werknemers neem je de waarde van uitvoercode 01598 Loon SV. Ook dit loon kun je weer omrekenen naar een jaarwaarde door te vermenigvuldigen met 12.

 Actie

 • Zoals in het voorgaande bericht aangegeven, dien je in productie 10-2022 zelf de PAWW premie stop te zetten. Dit doe je door invoercode 02183 te verwijderen bij alle werknemers. In HR Core kan je dit doen door een collectieve mutatie op te geven bij rubriek P02183.
 • In 10-2022 activeer je bovendien de premie-inning voor de verzekering van het 3e WW jaar bij Loyalis. Hiertoe leg je invoercode 02177 (HR Core rubriek P02177) vast bij alle werknemers die in aanmerking komen voor deze verzekering. De regeling is van toepassing op alle werknemers die een arbeidscontract hebben en tevens pensioenpremie afdragen aan PFZW. In Gemal herken je deze werknemers aan het feit dat invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW.
 • Eventuele eigen comprimeertotalen, journaalposten en cumulaties dien je zelf aan te passen aan de nieuwe situatie.

CAO Waterschappen

2022-10/25 CAO gemeente, provincies, waterschap [1]

Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector waterschappen betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de voorzitter en leden dagelijks bestuur ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.

 

Onderstaand  bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden.

Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel. 

Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte.

CAO Ziekenhuizen

2022-10/26 Cao ziekenhuizen trede 8 van schaal 103 [1] 

 Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

We hebben in 1-1-2022, naar aanleiding van communicatie die destijds werd verstrekt aan ons vanuit de NVZ, de schaal voor medewerkers die een opleiding volgen tot medisch specialist (AIOS), ziekenhuisapotheker, klinisch-chemicus of klinisch fysicus met één extra trede uitgebreid. Dit betrof trede 8 van salarisschaal 103 in Gemal met inpasnummer 47. 

Nu blijkt dat op een later moment de datum 1-7-2022 op de website van de NVZ is geplaatst. In een eerdere versie van de volledige cao-tekst, die dit jaar is gepubliceerd stond de extra trede ook vermeld, maar dan met een ingangsdatum van 1-1-2023. 

We werden geattendeerd op deze inconsistentie en hebben bij NVZ navraag gedaan. 1-7-2022 blijkt nu de correcte ingangsdatum te zijn. 

Gezien er in de periode januari - juni 2022 werknemers zijn geweest die door een periodiek in deze trede zijn terechtgekomen, zijn er werknemers die een te hoog bedrag aan salaris hebben ontvangen gedurende de periode dat ze door hun periodiek in trede 8 terecht kwamen en 1 juli. Afhankelijk van de periode waarin de werknemer een periodiek heeft ontvangen en het deeltijdpercentage van de werknemer kan dit om uiteenlopende bedragen gaan.

We hebben ervoor gekozen om de salarisschaal niet met terugwerkende kracht aan te passen, omdat dit zou leiden tot vorderingen voor de betreffende werknemers. Gezien deze bijzondere gang van zaken willen we je als werkgever de keuze laten of je deze bedragen wilt terugvorderen bij de betreffende werknemers.

Hieronder zullen we de stappen beschrijven die je kan ondernemen om de betreffende werknemers te identificeren en de keuzes die je hebt wat betreft het teveel betaalde bedrag aan salaris. 

Actie

 • Om de werknemers te identificeren dien je de stappen uit het bijgevoegde PDF document te volgen.
 • Als je ervoor kiest om de werknemers het teveel betaalde bedrag aan salaris te laten houden dan hoef je geen verdere actie te ondernemen. 
 • Als je ervoor kiest om het bedrag bij de werknemers terug te vorderen is het advies om ze, vanaf de periodiekdatum waarop ze in trede 8 zijn terechtgekomen, weer terug te zetten naar trede 7. Vanaf periode 7 (juli) kunnen de werknemers die recht hadden op een periodiek alsnog hun periodiek ontvangen en dien je ze dan weer in trede 8 te zetten. Voor deze mutaties kan je invoercode 02326 anciënniteit gebruiken en daar de waarde (trede) 7 of 8 opgeven.

CAO Ziekenhuizen

2022-10/27 Trede 8 van schaal 103 (extra toelichting)

Zoals in het stukje hierboven (dat op de community heeft gestaan) wordt vermeld, kun je het te veel betaalde bedrag desgewenst terugvorderen van de werknemer, door de periodiek terug te draaien als deze vóór juli heeft plaatsgevonden. 

Voor een instructie hoe je dit in Beaufort kunt doen, verwijzen wij graag naar de release notes van Beaufort. 

CAO Ziekenhuizen 

2022-10/28 Extra inrichting bij AMS

In de handleiding staan adviezen voor het aanpassen van de werkgevercodes bij Medisch specialisten. Hierin is wel werkgevercode 03300- uren per periode opgenomen,  maar niet 03319 - uren per week. 

We hebben meldingen gekregen dat bij aanleveringen aan PFZW de weekuren niet correct staan. Dit zal aangepast worden in de handleiding. Deze werkgevercode zal waarde 45 moeten krijgen.

Let hierbij op: dit kan invloed hebben op verlofregelingen welke rekenen met de uren per week.

 

 

Automatische herrekeningen

2022-10/29 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

 

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

10-02

CAO Gemeenten / SGO - Vervallen minimum

10-03

Bijdrage ZVW premie buitenland (uvc 01394) wordt niet berekend bij negatief netto loon (change 3688187)

10-04

Grondslag IKB cao Sociaal werk

10-05

Inpasnummer maximum ORT CAO ambulancezorg

10-06

PAWW - premie over nabetaling 2021 niet afgedragen (change 3697271)

10-07

Deze herrekening is vervallen.

10-08

Budget en kortingen (change 3790108)

10-09

CAO-ziekenhuizen - herrekening tgv TVO