Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2023-01

28-12-2022 19:30 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3368 Weergaven

 

 

 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 3 januari 2023.

 

Mededelingen

2023-01/1 Berichtgeving voor 2023

Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten. 

Wijzigingen in januari

Per januari 2023 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn, dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast.

U moet hierbij denken aan:

 • Algemene bedragen en percentages, zoals voor de loonheffing en sociale premies, die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd.
 • Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen.
 • Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes).
 • Fiscale bijtelling auto van de zaak (zie verder in deze release notes). 
 • De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd.
  • Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast.
 • De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars.
 • NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas.

Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers, zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst, gepubliceerd worden.

Wijzigingen die uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie, met terugwerkende kracht opnemen. Hierover informeren wij je dan in de release notes.

Onbelaste reiskosten per 2023

Per 1-1-2023 is de onbelaste reiskostenvergoeding van 19ct naar 21ct gegaan. Dit hebben wij in Gemal op A(lgemeen)-niveau aangepast door werkgevercode 26204 op 21ct te zetten. Reiskosten die in januari worden uitbetaald, en daarmee als genietingsmoment 2023 hebben, worden uitbetaald met als nieuwe onbelast maximum 21ct per kilometer. 

2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV

Per 2023 verandert er veel in Gemal in verband met IKV. Wij hebben deze wijzigingen reeds in een eerder stadium op de community gepubliceerd, zodat je je hierop kunt voorbereiden. In verband met de omvang van de tekst, zullen wij deze niet in deze release notes opnemen. Je kunt de afzonderlijke tekst hier raadplegen: Handleiding Gemal wijzigingen 2023 in verband met IKV.

2023-01/3 Gebruik van invoercode 02511 Percentage vaste contracturen in 2022 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Afgelopen januari is naar aanleiding van een kamerbrief de premiedifferentiatie voor tijdelijke contractuitbreidingen on hold gezet. Dit is gerealiseerd door de invoercode 02511 Percentage vaste contracturen voor iedereen op 0 te stellen. Zie hiervoor ook de releasenotes van 2022-01- hierna opgenomen. 

Destijds was de verwachting dat deze functionaliteit per 2023 alsnog in zou gaan, daarom is deze niet uit Gemal verwijderd. Inmiddels is de regelgeving omtrent tijdelijke urenuitbreidingen (verbonden aan de discussie omtrent IKV) nog steeds niet duidelijk en zal deze functionaliteit ook in 2023 niet gebruikt worden.

We hebben geconstateerd dat deze invoercode bij diverse werkgevers in 2022 toch is vastgelegd, met name in 01-2022. HR Core levert de invoercode vanaf 01-2022 niet langer aan Gemal. Vermoedelijk is de oorzaak dat de invoercode toch voorkomt het te laat installeren van de update van HR Core.

Invoercode 02511 leidt tot een aanpassing van de vaste contracturen van de werknemer (uitvoercode 02139) in de loonaangifte en kan tevens gevolgen hebben voor het herzien van de WW premie. Het kan grote gevolgen hebben als je deze code niet in het oude jaar corrigeert. Je zou dan in 2023 de loonaangifte over 2022 met de hand moeten corrigeren. 

Om deze reden hebben wij besloten om in een tussentijdse release een aanpassing te doen. Door deze aanpassing wordt invoercode 02511 niet langer verwerkt. Het geplande releasemoment is dinsdag 6 december.

01-2023 zullen we bij alle werknemers invoercode 02511 automatisch verwijderen. Deze conversie wordt om technische redenen niet over 2022 uitgevoerd.

Automatische herrekening 12-21

Betreffende werknemers zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-21.

Actie

Wij adviseren je te wachten met het afroepen van salarisproductie 12-2022 tot dinsdag 6 december.

Als je toch al voor dinsdag 6 december reeds je salarisproductie 12-2022 hebt afgeroepen EN je hebt bij enige werknemer invoercode 02511 vastgelegd in 2022, dan adviseren wij je dringend om voor deze werknemers een vervangende correctieproductie uit te voeren. In die productie leg je invoercode 02475 beginperiode herrekening vast met waarde 1. Dit leidt ertoe dat de loonaangifte voor deze werknemers alsnog wordt gecorrigeerd.

2023-01/4 Reden einde arbeidsverhouding bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen

In onze vorige release notes hebben we bij onderwerp “2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023” de betreffende wijzigingen beschreven. We willen je er hierbij nog eens extra op attenderen, dat het per 2023 ook de bedoeling is om de reden einde arbeidsverhouding vast te leggen bij de medewerker, met een fictieve dienstbetrekking of publiekrechtelijke aanstelling. Fictieve dienstbetrekkingen worden gekenmerkt door aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) met waarde 07 (stagiair), 79 (opting-in regeling) en 81 (overige fictieve dienstbetrekkingen). Publiekrechtelijke aanstellingen door aard arbeidsverhouding 18 (publiekrechtelijke aanstelling, bijvoorbeeld medewerker politie of veiligheidsregio).

2023-01/5 Verlofsparen

In verschillende CAO’s staat een verlofspaarregeling beschreven. De inhoud van dergelijke regelingen verschilt per CAO. In de meeste CAO’s vindt een indexatie van de gespaarde uren plaats. Deze regelingen voor het sparen van verlof kunnen niet in Gemal worden bijgehouden. Dit heeft te maken met het feit dat in Gemal wel een “potje” in de vorm van geld kan worden bijgehouden, maar niet in de vorm van uren. Als de uren worden geïndexeerd dienen dergelijke verlofregelingen daarom in de verlofadministratie in je HR- of roostersysteem te worden bijgehouden. 

Als de uren niet worden geïndexeerd kan het wel in Gemal worden bijgehouden, namelijk in de vorm van een persoonlijk budget. Hoe een dergelijk persoonlijk budget kan worden verwerkt en bijgehouden in Gemal, kan je verderop lezen bij de betreffende CAO’s. Het gaat om de CAO kinderopvang en CAO jeugdzorg.  

2023-01/6 Verwijderen correctiecodes

Ter informatie: Ten behoeve van de voormalige levensloop hadden we destijds ook in- en uitvoercodes gemaakt om in geval van cafetaria-regeling / bron-doel-uitruil, eventuele correcties mogelijk te maken. De betreffende in- en uitvoercodes (02060, 02061, 02062) zijn niet meer van toepassing. Voor 2023-01 hebben we ze verwijderd uit de grondslagen waarin ze voorkwamen op Algemeen niveau (werkgevercodes 55128, 55131, 55133). In een volgende periode zullen we ook de invoercodes verwijderen.

2023-01/7 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen,

zie hiervoor Release notes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ

Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'.

Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %).

Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later.

Melding 1

Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'. 

Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tot en met huidige periode. 

Melding 2

Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien. 

Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur. 

De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien. 

We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt. 

Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist.

Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult.

Actie

Ga na of:

 • Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben
 • Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan
 • Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie.
 • Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien.

Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept.

 

Wet- en regelgeving

2023-01/8 Wijziging minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is € 1.934,40 per maand [1]. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd of wanneer de bedragen ‘hard’ gekoppeld zijn aan een percentage minimumloon. Als een minimumloonsalarisbedrag niet is aangepast, dan vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [2]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes.

Meer informatie

[1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij werkgevercode 03451.

[2] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4.

2023-01/9 AOW-leeftijd verhoogd per 2028  

Per 2028 zal de AOW-leeftijd verhoogd worden met 3 maanden. Dit gaat gelden voor de mensen met geboortejaar 1961 en later, voor deze mensen gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden.

Hoe werkt het vanaf deze release?

De AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden is nu beschikbaar in Gemal. Dit kun je terugvinden in regelingen die een aantal jaar voor AOW-leeftijd ingaan of juist stoppen (bijvoorbeeld de premie diverse verzekeringen). Ook in de resultaten van een begrotingsproductie over 2028 is dit zichtbaar.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen.

 

Gewijzigd en verbeterd

2023-01/10 Grondslag reiskosten: Fiscale afhandeling van reiskosten via een diversen-invoercode  

De fiscale afhandeling van reiskosten woonwerk, bedrag diversen, werd tot nu toe o.a. aangestuurd via werkgevercode 10107 Reiskosten woon-werk bruto diversen, waarin via een code van een eigen cumulatie (uitvoercodes 029XX) de betrokken uitvoercodes gedefinieerd waren. Daarnaast werden een aantal vaste uitvoercodes in de programmatuur meegenomen in de fiscale afhandeling.

Deze manier van werken is niet flexibel en met de verwachting dat er behoefte ontstaat aan meer codes voor reiskosten, zijn we tot deze aanpassing gekomen.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Uitvoercodes die zijn opgenomen in de nieuwe grondslag 55126 - grondslag reiskosten fiscaal worden door Gemal aangemerkt als reiskosten woon-werk ten behoeve van de fiscale afhandeling. Grondslag 55126 komt in de plaats van werkgevercode 10107. In Gemal Direct is de inrichting van de grondslag terug te vinden onder de Werkgevergegevens/Reiskosten/auto. 

Met een conversie is de inrichting van de eigen cumulatie voor de reiskosten (via werkgevercode 10107 - Reiskosten woon-werk bruto diversen) verhuisd naar de inrichting van grondslag 55126. De eigen cumulatie en werkgevercode 10107 zijn daarbij op 0 gesteld. Deze conversie is terug te vinden op het Mutatie en signaleringsoverzicht (MSG).

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. Je hebt vanaf deze release de mogelijkheid uitvoercodes toe te voegen aan deze grondslag.

2023-01/11 Reiskosten op standaard codes 

Hoe werkt het vanaf deze release?

Vanaf deze release is het mogelijk om reiskosten op te geven via de invoercodes 00575-00599. Omdat deze codes op algemeen niveau zijn opgenomen in de grondslag reiskosten (werkgevercode 55126- zie onderwerp ‘grondslag reiskosten’), worden deze reiskosten fiscaal correct afgehandeld.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. 

Aandachtspunt: Deze in- uitvoercodes zijn gereserveerd voor algemeen of CAO-inrichting. Dit wil zeggen dat als je zelf de codes inricht, je het gevaar loopt dat je onze ondersteuning in de toekomst niet kan gebruiken.

2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes 

In aanvulling op de functionaliteit ‘Vergoeding per eenheid’, worden alle bruto, netto en netto-bruto diversen componenten aangepast, zodat via deze codes ook een vergoeding per eenheid kan worden berekend. Dit wordt gedaan, omdat deze codes wel via de directe doorbelasting aan te sturen zijn en de 'oude' vergoeding per eenheid - code niet.

Dit heeft betrekking op de volgende codes:

(in/uitvoercodes 00700-00950, 01025-01026, 01119-01136, 01139-01142, 01173-01174, 01245-01261, 01278-01279, 01330-01332, 01341-01361, 01460-01484, 01200, 01272-01273, 01284-01294, 01361-01370, 01485-01494) en de netto/bruto codes (00951-00958, 01082,01083, 01143, 01201, 01202, 01203, 01207, 01371-01380)

Hoe werkt het vanaf deze release?

Alle diversen codes krijgen vanaf deze release een vermenigvuldigingsfactor. De factor zal standaard 1 euro zijn. Hierdoor verandert er niets aan de bestaande berekeningen van deze in/uitvoercodes.

Via werkgevercode 03800 - bedrag per eenheid bruto/netto kan een bedrag per eenheid worden opgegeven en met Werkgevercode 03801 - afronden bruto/netto kan gestuurd worden hoe de opgegeven invoercode moet worden afgerond (vergelijkbaar met werkgevercode 11701- code eenheid). In Gemal Direct zijn deze werkgevercodes terug te vinden op het formulier 'Vergoeding per eenheid'.

De in/uitvoercombinaties 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt als codes bedoeld om in te richten op A(lgemeen) of C(AO) niveau.

Het advies is om, als je een van deze codes nu gebruikt, deze te verhuizen naar een ‘vrije’ code.

Op algemeen niveau zal in/uitvoercode 00941 ingericht worden voor de thuiswerkvergoeding van €2,15 per dag. Invoercode 00941 representeert het aantal thuiswerkdagen. Uitvoercode 00941 wordt de thuiswerkvergoeding.

Voorbeeld: bruto diversen code 00700 is ingericht met werkgevercode 03800 op waarde 3 en werkgevercode 03801 op waarde 2 - opronden. Bij het opgeven van 10,60 op invoercode 00700, wordt de uitvoercode 00700 berekend met de formule:

€10,60 wordt opgerond €11=> €11 x 3 = €33.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. 

2023-01/13 Reservering eindejaarsuitkering bij deeltijdpercentage van meer dan 100%

Een eenmalige uitkering (doorgaans ingericht op een eindejaarsuitkering) kan worden gemaximeerd op een deeltijdpercentage van 100%. Het wordt bij enkele eenmalige uitkeringen vanuit CAO's ook vaak expliciet genoemd dat dit dient te gebeuren. Als een eenmalige uitkering met een peildatum was ingericht, waarbij de betaling in een latere maand plaatsvond (bijvoorbeeld peildatum 1 juli, uitbetaling in september), werd er bij een deeltijdpercentage van meer dan 100% echter een te hoge reservering berekend in de maand van de peildatum. Het overschot aan reservering werd in de maand van uitbetaling wel teruggeboekt, maar zorgde bij tussentijdse uitdiensttreding voor een te hoge uitbetaling. 

Voorbeeld:

De peildatum van een eenmalige uitkering van €500,- is 1 juli en deze uitkering moet worden gemaximeerd op 100%. De betaling dient echter pas in september plaats te vinden. 
Een werknemer werkt 111,11% en bij de reservering stond voor de aanpassing 500 x 111,11 = €555,55 in juli. In september werd er €500 euro uitbetaald en op de reservering stond -€55,55.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Vanaf deze release wordt in de peilmaand het bedrag aan reservering gelijk correct gemaximeerd. In de voorbeeldsituatie hierboven zal er in juli netjes €500,- aan reservering worden berekend. 

Wat moet je doen?

Wij gaan ervan uit dat, als deze situatie zich in 2022 heeft voorgedaan, je dit zelf hebt hersteld. In dat geval hoef je niets te doen. Mocht een situatie zich in 2022 hebben voorgedaan en je hebt dit nog niet hersteld, dan dien je dit alsnog te doen.

 

2023-01/14 Het versturen van output per koerier vervalt

Hoe werkt het vanaf deze release?

Het versturen van output per koerier wordt door PostNL (Paragon) niet meer ondersteund. Derhalve wordt deze optie uit de verzendgegevens verwijderd. Alleen de verzendwijze PostNL wordt nu nog aangeboden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we nog een andere verzendwijze gaan ondersteunen, want we willen ook op termijn het printen uitfaseren.

De Verzendwijze vast en eenmalig (Werkgevercode 02315 en 99065) komen te vervallen. De fysieke output wordt altijd per PostNL verstuurd.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen.

2023-01/15 Overzicht ‘Resultaten, Speciaal doorbelast’ is vervallen

In oktober 2022 (2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' voormelding) is aangegeven dat dit overzicht komt te vervallen. Met ingang van januari 2023 wordt dit overzicht niet meer aangemaakt. De daadwerkelijke loonverdeling vindt wel plaats op het resultatenoverzicht.

 

Opgeloste meldingen

2023-01/16 Variabele codes tegen tabeltarief

Hoe een bruto uitvoercode in Gemal wordt belast, hangt af van twee zaken:

 • Als de uitvoercode het resultaat is van een stam / vaste opgave, dan wordt deze altijd belast tegen de reguliere tijdvaktabel (maand of vierweken)
 • Als de uitvoercode (mede) het resultaat is van een variabele opgave, dan wordt deze standaard ook belast tegen de reguliere tijdvaktabel, tenzij deze uitvoercode is ingericht op werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling variabele opgave met waarde 2 - Bijzonder tarief.

Werkgevercode 58002 heeft dus alleen effect op variabele opgave en is door ons ingericht in de ondersteuning op A(lgemeen) niveau. Je kunt deze inrichting indien gewenst zelf wijzigen.

In het handboek loonheffingen wordt aangegeven dat betalingen tegen bijzonder tarief moeten worden belast als deze in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend.

Wij hebben diverse meldingen ontvangen, dat een aantal uitvoercodes belast worden tegen bijzonder tarief, terwijl deze doorgaans vaker dan eenmaal per jaar worden geboekt. Naar aanleiding van deze meldingen hebben wij onderzocht welke codes:

 • Doorgaans vanuit hun functie vaker dan eenmaal per jaar variabel worden opgegeven
 • Reeds door veel werkgevers zodanig zijn ingericht dat ze tegen de tijdvaktabel worden verloond.

Hieruit leiden we af dat een betaling tegen tijdvaktabel inderdaad in de praktijk het gebruik is.

Wij hebben de standaard werking alleen aangepast naar tijdvaktabel, voor codes die aan beide criteria voldoen. Dit is op basis van algemeen gebruik. Het is goed mogelijk dat een bepaald type dienst of vergoeding in jouw organisatie een andere frequentie kent of op een andere manier wordt betaald. Je kunt in dat geval de wijze van belasten zelf wijzigen. Dit doe je in Gemal Direct bij Werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → aansturing uitvoercodes → fiscale afhandeling variabele opgave.

Hieronder een overzicht van codes die in de huidige release zijn aangepast:

Uitvoercode

Omschrijving

00698

IZZ CZ werkgeversbijdrage

00974

Opslag PB uurloner

01002

Correctie salaris

01005

AO uitkering

01008

Wachtgeldvervangende toeslag

01021

Afkoop vakantie / ADV uurloner

01056

Beschikbaarheidstoeslag

01057

Uren beschikbaarheid

01058

Dagdienst

01059

Nachtdienst

01061

Slaapdiensten

01062

Uren beschikbaarheidstoeslag 100%

01067

Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis

01068

Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis

01077

Uitkering IP

01107

Aanvulling WAO-WIA

01118

toelage bij arbeid

01155

UWV uitkering

01188

correctie loonwaarde

01420

30% verlaging

2023-01/17 Presentatie percentage doorbetaling bij verlof op salarisstrook

Als tijdens een verlofvorm de werkgever een deel van het salaris doorbetaalt, dan toont Gemal dit op de salarisstrook. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bij betaald ouderschapsverlof de uitkering aanvult tot 100% van het salaris dat de werknemer misloopt tijdens het verlof. 

Melding

Gemal toonde het percentage doorbetaling omgerekend met het percentage deelbetrekking en het percentage verlof. Hierdoor was het percentage doorbetaling, dat op de strook werd getoond, verwarrend voor de werknemer en niet te herleiden naar de CAO.

Voorbeeld

Een werknemer werkt fulltime 100%. Deze werknemer neemt voor 40% van de tijd kortdurend zorgverlof op. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever 70% van het gekorte salaris door. Gemal toonde bij deze doorbetaling op de strook echter 40% verlof x 70% doorbetaling = 28% doorbetaling, berekend over het totale salaris.

Situatie oud

EvertvanManen_0-1672250147425.png

 

Oplossing

Vanaf de huidige release toont Gemal altijd het werkelijke percentage dat je tijdens de betreffende verlofvorm doorbetaalt. Dit percentage is vastgelegd op werkgevercode 13024. In bovenstaand voorbeeld is dat dus 70%.

In de kolom 'berekend over' toont Gemal het bedrag waarover de aanvulling wordt gegarandeerd (afhankelijk van de inrichting op werkgevercode 13023, meestal het gekorte salaris).

 

Situatie nieuw

EvertvanManen_1-1672250147430.png

 

 

Gemal toont geen percentage en 'berekend over' op het moment dat deze niet eenduidig zijn vast te stellen. Dat is het geval als:

 • Er een bedrag wordt verrekend met de aanvulling, bijvoorbeeld de WAZO uitkering bij betaald ouderschapsverlof. De aanvulling is in dit geval immers niet meer een consistent percentage over het bedrag dat op het salaris is gekort.
 • Er wordt aangevuld tot een maximum bedrag of inpasnummer. 

Let op: deze wijziging in presentatie is doorgevoerd op alle salarisstroken, die vanaf januari worden aangemaakt. Je ziet dit dus ook terug in een eventuele correctieproductie over het oude jaar.

2023-01/18 API files worden toch aangemaakt als de werkgevercode weer uitgezet wordt. (change 4013826)

Melding

Indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) was gemuteerd naar de waarde 1 (ook API Files aanleveren), kan dit een foutmelding veroorzaken in de Payrollmanager, als de API Files nog niet ingericht is. Indien de werkgevercode weer gemuteerd werd naar 0, werden er toch nog API Files aangeleverd.

Oplossing

Vanaf de huidige release worden er, indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) gemuteerd is naar 0, geen API Files meer aangeleverd.

2023-01/19 UPA-normuren per week niet correct bij medewerkers met afwijkende normuren per periode (ivc 2480) (change 4041567)

Melding

Indien de medewerker een afwijkende normuren per periode heeft: invoercode 2480 - code normuren fulltime per periode op waarde 1, 2 of 3, werden vanaf release 2022-01 de UPA-normuren niet correct doorgegeven.

Oplossing

Vanaf de huidige release is dit hersteld.

Wat moet je doen?

Indien je medewerkers hebt met afwijkende normuren per periode en je geeft de pensioenaangifte via UPA door, dan dien je een synchronisatie UPA over 2022 uit te voeren om dit te herstellen. Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedaan, kan je dit doen met een speciale productie met lijstnummer 6301 - synchronisatie UPA. 

2023-01/20 Uitkering BOSV en AGBV ten onrechte niet in grondslag loonkosten (change 4102953)

Melding

De uitkeringen BOSV en AGBV (uitvoercodes 000672 en 00984) zijn ten onrechte niet opgenomen in de grondslag loonkosten (werkgevercode 55149). Dit bleek in sommige gevallen de oorzaak te zijn van verschillen in de loonjournaalposten.

Oplossing

Vanaf de huidige release is dit hersteld.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen.  

2023-01/21 Berekening UFO premie over BOSV uitkering (change 4075479) 

Melding

Als je namens UWV een uitkering betaalt aan een werknemer, dan draag je over die uitkering SV premies af. UWV vergoedt de uitkering en vermeerdert die met de premies voor de relevante sociale verzekeringen. Voor de UFO premie bestaat een uitzondering. De UFO premie wordt rechtstreeks door UWV afgedragen. Als werkgever betaal je over een uitkering dus geen UFO premie. 

In Gemal stuur je de uitzonderingssituatie voor de UFO premie bij een uitkering aan door invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2. Het bleek dat specifiek bij de betaling van een BOSV uitkering (uitvoercode 00672) deze functionaliteit niet werkte. Er werd dus onterecht UFO premie berekend over het bedrag BOSV uitkering.

Oplossing

Wij hebben dit probleem in de huidige release verholpen. Wij hebben ook de programmatuur over 2022 aangepast, zodat de UFO afdracht (uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag UFO en 01672 afdracht premie UFO) gecorrigeerd kan worden in een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12-2022.

Automatische herrekening 13-02

Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-02.

Actie

In de aanvullende correctieproductie 12-2022 dien je zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1

 

CAO informatie

CAO Aan de Slag

2023-01/22 Geen loonstijging

Voor de CAO Aan de Slag komt er geen loonstijging van de lonen boven het WML. In deze CAO is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt, zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet. Daarnaast: door de relatief grote stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen bedragen bij de schalen van de bestaande loontabel onder het WML zijn. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon.

CAO energie- en nutsbedrijven

2023-01/23 Sector GEO: aanpassingen minimumloon

Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen voor de sector Proces en voor de sector Services. In Gemal is deze als schaal GAR. opgenomen (de instroom-/doorstroomschaal IN-D was al vervallen per 2022-07). De bedragen van deze schaal GAR. (garantiebanen) hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Daarnaast hebben we, conform CAO, per 2023-01 het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd van 3,25% naar 3,50%.

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Gehandicaptenzorg

2023-01/24 Eindejaarsuitkering 

In de CAO staat: In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering uit artikel 4:6 eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%. 

We hebben dit echter nog niet aangepast bij werkgevercode 25011, omdat deze verhoging alleen geldt voor werknemers die in december 2023 nog in dienst zijn. Dit hebben wij geverifieerd met de werkgeversvereniging.

Wij zullen in de release van 2023-12 de verhoging verwerken, inclusief een automatische herrekening om de reservering met terugwerkende kracht te verhogen. 

2023-01/25 "Persoonlijk budget levensfase" naar "balansverlof"

Per 1 januari 2023 gaat het "persoonlijk budget levensfase" over in het "balansverlof". Inhoudelijk verandert er vanuit een Gemal perspectief niets. In beide gevallen kan er verlof worden aangekocht en verkocht en dit kan in Gemal met de functionaliteit "verlofuren (ver)kopen". Voor meer informatie verwijzen wij naar de Gemal Handleiding, hoofdstuk "Verlofuren (ver)kopen". 

Actie

In je verlofregistratie moet je zorgen dat de benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd, omtrent deze nieuwe regeling. 

2023-01/26 Aanlevering loonkostengegevens

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling).

In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn, vanzelfsprekend, anoniem.

CAO Gemeenten / SGO

2023-01/27 Pensioengevendheid extra IKB FLO

Voor de gemeenten was in de ‘oude’ CAR UWO, voor de overgang naar de CAO, bij artikel 3:28 (opbouw IKB) een lid opgenomen op grond waarvan de medewerker, die vanaf 1 januari 2006 in dienst was getreden op een bezwarende functie en die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag, aanspraak had op een extra 1% IKB  (voormalig extra levensloop). Deze extra bijdrage was niet pensioengevend. We hadden dit destijds ingericht via uitkeringsregeling-4 met als afwijkend percentage 1%. Bij de betrokken medewerker kon je dit vervolgens aansturen [1].

Met ingang van 2023-01 is dit bedrag wel pensioengevend geworden en hebben we de inrichting in Gemal hierop aangepast, door uitvoercodes 01645 en 02204 op te nemen in de grondslag ABP. Omdat tot nu toe de inrichting van CAO Veiligheidsregio’s vooralsnog gelijk is aan CAO Gemeenten en SGO, is voor alle drie de CAO’s de inrichting aangepast. Ben je veiligheidsregio, maar stuur je nog de CAO Gemeenten aan, dan verzoeken wij je de code CAO te wijzigen, zie ook ons eerdere bericht in release notes “2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s”. Op enig moment zullen we de inrichting van de CAO’s namelijk verschillend moeten aanpassen.

Meer informatie

[1] Zie ook de beschrijving in de Handleiding Gemal, CAO-inrichting bij onderdeel 6.3, onder het kopje “Voormalige levenslooptoelage bezwarende functie naar IKB2 (CAR UWO 3:28 lid 3b), 1% van het salaris in maand van opbouw”.

2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01

Met ingang van 1 januari 2023 zijn voor de CAO gemeenten / SGO onder andere de volgende aandachtspunten van belang.

 • Thuiswerkvergoeding: In de CAO is opgenomen dat de thuiswerkvergoeding geldt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Omdat er nog geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, hebben partijen afgesproken dat deze thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. Eventuele inhoudelijke aanpassing is onderdeel van de nieuwe CAO.
 • Verlofharmonisatie: afspraken over verlofharmonisatie (elke medewerker per 1 januari 2023 heeft 6 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar, 43,2 uur bij fulltime) en bijbehorend overgangsrecht is niet van toepassing voor Gemal maar is onderdeel van uw verlofadministratie.
 • Wijziging minimumloon: In de salarisregeling voor gemeenten hebben we de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1].

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/29 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers

Bij wijze van herinnering:

Zoals aangegeven in de circulaire [1], geldt een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren.
Bijvoorbeeld voor:
• ambtstoelage burgemeester.
• ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming.
• vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden.
• tegemoetkoming zkv raadsleden.
etc.

Meer informatie

[1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682934
[2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517

CAO GGZ

2023-01/30 Wijziging salaristabel per 1 januari

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling GGZ [1] zijn aangepast. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434.

Daarnaast zijn inpasnummers 8031, 8100, 8102, 8104 en 8106 vervallen. Dit waren de AGGZ garantiebedragen. Deze waren niet meer in gebruik en worden ook niet meer in de CAO genoemd. 

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/31 Aanpassing maximum en eigen bijdrage reiskosten

Conform CAO is het maximum bedrag reiskosten per periode en het bedrag franchise reiskostenvergoeding (de eigen bijdrage van de reiskosten) per 1-1-2023 aangepast. Dit betreft de werkgevercodes 26003 en 26004. Omdat de eigen bijdrage (werkgevercode 26004), die met dat maximum wordt verrekend, nu lager is, is werkgevercode 26003 nu hoger dan in 2022. 

2023-01/32 Overwerk conform werkgevercode 08003

In de CAO GGZ is de volgende alinea opgenomen:

Als het aantal overuren gemiddeld per week niet uitkomt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur, krijgt de werknemer voor die uren het geldende uurloon vergoed, plus ORT als dat van toepassing is. Het aantal overuren wordt gemeten over de periode waarvoor de werktijdenregeling of het rooster geldt. 
Bovendien wordt een vergoeding als genoemd in artikel 3, lid 2 van dit hoofdstuk toegekend voor zover het gemiddeld aantal overuren per week uitstijgt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur.

Deze alinea geeft aan dat, als een parttimer meeruren werkt, deze worden vergoed tegen het reguliere uurloon. Deze regel geldt voor zover de werknemer niet meer uren werkt dan een fulltime werknemer (156 uur per maand). Zodra de werknemer meer dan 156 uur in een maand werkt, worden de extra uren betaald als overwerk met alle bijbehorende toeslagen.

Om deze reden hebben wij werkgevercode 08003 Betaling uren boven 100% op waarde 1 Uren boven 100% uitbetalen als uren overwerk gezet. 

2023-01/33 Aanlevering loonkostengegevens

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling).

In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

CAO Huisartsenzorg

2023-01/34 Salaristabel

Per 1 januari heeft de CAO Huisartsenzorg nieuwe salarisbedragen. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal. 

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/35 Verhoging eindejaarsuitkering

Voor het jaar 2023 is de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33%, conform de CAO. Werkgevercode 25011 is aangepast op C(ao)-niveau. 

2023-01/36 Reiskostenvergoeding

In de CAO staat het volgende: 

Als de werknemer geen gebruik maakt van het openbaar vervoer ontvangt de werknemer per werkdag een reiskostenvergoeding op basis van afstand woon-werk - volgens de meest gebruikelijke route - van €0,19 per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. De hoogte van deze reiskostenvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het CBS indexcijfer. 

Wij hebben bij de werkgeversvereniging geïnformeerd: de eventuele verhoging naar 0,21ct is voor CAO huisartsenzorg nog niet definitief. Daarom hebben wij het bedrag op werkgevercode 26002 niet aangepast. Wij zullen begin 2023 wederom infomeren bij de werkgeversvereniging en dan de eventuele verhoging doorvoeren. 

CAO Jeugdzorg

2023-01/37 Salaristabel

Per 1 januari heeft de CAO Jeugdzorg nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB).

We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal. 

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/38 Minimum Vakantietoeslag

Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt. 

2023-01/39 Eenmalige uitkeringen 2, 3 en 4

Op eindejaarsuitkering 2, 3 en 4 stonden nog eenmalige uitkeringen ingericht, die in een eerdere periode waren uitbetaald. Deze zijn per 1 januari 2023 geschoond.

2023-01/40 Regeling voor het sparen van verlofuren

In de CAO is een regeling voor het sparen van verlofuren gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel. 

Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. 

Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.  

Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167.

Actie

 • Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen. 
 • Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen, de invoercode 02958 opgeven met waarde 1
 • Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2
 • Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes, de gewenste naam vastleggen door deze bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen. 

2023-01/41 Pensioeninrichting

Bij de inrichting van de pensioenpremie op C(ao)-niveau, stonden werkgevercodes 04130 PFZW percentage inhouding OP en 04147 PFZW maximumbedrag inhouding OP afwijkend ingericht van het A(lgemeen)-niveau. Hier was vanuit de CAO echter geen reden voor. Daarom is per 1-1-2023 de inrichting van het A-niveau overgenomen. De werkgevercodes kunnen desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022 worden aangepast op W(erkgever)-niveau. Let er daarbij wel op dat dit tot vorderingen kan leiden en dat een eventuele wijziging op A-niveau dan niet zal worden overgenomen. 

2023-01/42 Aanlevering loonkostengegevens

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling).

In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

CAO Kinderopvang 

2023-01/43 Regeling voor het sparen van verlofuren

In de CAO is het levensfasebudget gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel. 

Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. 

Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.  

Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167.

Actie

 • Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen. 
 • Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen de invoercode 02958 opgeven met waarde 1
 • Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2
 • Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes de gewenste naam vastleggen door de tekst bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen.

2023-01/44 Gratificatie 

In een nieuwsbericht van de werkgeversvereniging staat het volgende: 

Waardering in aandacht én in beloning. Dat is wat de werkgevers betreft het uitgangspunt voor de nieuwe CAO kinderopvang. Na intensieve gesprekken met de FNV en CNV Kinderopvang zijn we er nog niet uit. Daardoor is er per 1 januari geen nieuwe CAO en nog geen CAO-loonsverhoging. Bij het ontbreken daarvan is het advies van de BK en BMK om op initiatief van de werkgevers een eenmalige bruto beloning (naar rato van het aantal contracturen) uit te keren. Naar aanleiding van het gegeven advies om de medewerkers € 300 bruto te geven in januari op basis van artikel 5.9 uit de CAO Kinderopvang, is er onduidelijkheid over onder meer de achtergrond en de uitbetaling. We willen benadrukken dat het een advies is en dat er natuurlijk organisaties zijn die dit recent al op een andere manier hebben opgelost voor (begin) 2023 en daarom geen invulling geven aan het advies.

Omdat deze eenmalige uitkering een advies is en geen overeengekomen CAO-afspraak, zullen wij deze uitkering niet inrichten op CAO-niveau. Uiteraard kan deze betaling wel zelf worden ingericht als je dat wilt. Hiervoor kan je de functionaliteit van de eindejaarsuitkeringen gebruiken of een bruto diversen opgeven. 

Verder willen we ook benadrukken dat in het voorstel van de nieuwe CAO een salarisverhoging per 1-1-2023 is opgenomen. Als deze in de toekomst wordt doorgevoerd en deze eventueel uitbetaalde gratificatie als tussentijdse oplossing gold voor het nu nog niet aanwezig zijn van die verhoging, kan het zijn dat deze gratificatie weer moet worden teruggedraaid. Dit kan leiden tot vorderingen. 

2023-01/45 Aanlevering loonkostengegevens

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling).

In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

CAO Kraamzorg

2023-01/46 Salaristabellen

De salaristabellen zijn geactualiseerd per 1 januari 2023. De wijzigingen zijn als volgt:

 • De minimumloonbedragen zijn geactualiseerd en daarmee de bedragen van schaal 5. 
 • Het bedrag aan stagevergoeding is bijgewerkt met de waarde, conform CAO per 1 januari 2023.
 • Bij de schalen 15 t/m 50 zijn de aanlooptreden vervallen. Bij werknemers die verloond worden met een aanlooptrede, dien je deze om te zetten naar de eerste trede (trede 0) van de betreffende schaal. 
 • Bij de schalen 35 t/m 50 is er een extra trede aan de bovenkant van de schaal bijgekomen. Indien de werknemer op 1 januari 2023 reeds 2 jaar is ingedeeld in het laatste volgnummer van de salarisschalen 35, 40, 45 of 50 en een primaire functie heeft (waarbij de werknemer minimaal 50% van de tijd een functie in de directe zorg heeft en ook activiteiten in het kader van medezeggenschap/werknemersorganisaties meetellen), krijgt de werknemer één extra periodiek boven op je huidige salarisschaal.

Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort is hier in de release notes van HR Core Beaufort ook communicatie aan gewijd met een instructie hoe deze mutaties vast te leggen.

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/47 Reiskosten

De reiskosten voor zowel woon-werk verkeer als het vanuit huis reizen naar cliënten wordt verhoogd naar 21ct. Werkgevercode 26002 is daarop aangepast. 

Voor de kraamverzorgenden die ver rijden is een extra bepaling opgenomen in het CAO akkoord; zij ontvangen vanaf 23 kilometer €0,26 per afgelegde kilometer. Dit hebben wij niet op C-niveau ingeregeld, omdat dit bedrag per kilometer al in eerdere CAO's stond voor werknemers die verder moesten reizen. We gaan er daarom vanuit dat je zelf reeds een proces hebt ingericht om deze kilometers te vergoeden. Dat proces willen we niet verstoren.

2023-01/48 Maximum ORT

Omdat salarisschaal 35 met één trede is verhoogd heeft dit ook effect op het maximum inpasnummer ORT (werkgevercodes 8214 en 8224). Deze zijn namelijk gelijk aan de hoogste trede van schaal 35. 

Werkgevercodes 8214 en 8224 zijn in Gemal per 1 januari geactualiseerd met de nieuwe hoogste trede van schaal 35 (inpasnummer 22).

2023-01/49 Wachtdienstvergoeding

In de CAO Kraamzorg zijn wachtdiensten beschreven. Voor deze diensten is bepaald dat er een vergoeding per blok van 8 uur wachtdienst is. Als de werknemer halverwege een wachtdienst wordt opgeroepen, krijgt de werknemer deze vergoeding en daarnaast de vergoeding voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Als de werknemer de gehele dienst niet wordt opgeroepen krijgt de werknemer 150% van de vergoeding. 

De vergoedingen voor deze wachtdienst zijn ingericht in Gemal op C-niveau. Hieronder een overzicht van de inrichting. 

 

Wachtdienst ma-vr - wel opgeroepen

Wachtdienst za-zon-feestdagen - wel opgeroepen

Wachtdienst ma-vr - niet opgeroepen

Wachtdienst za-zon-feestdagen - niet opgeroepen

invoercode

0865

0866

0867

0868

werkgevercode

3800

3800

3800

3800

waarde werkgevercode

11,44

17,16

17,16

25,74

uitvoercodes

0865

0866

0867

0868

Actie

Het is van belang dat het roostersysteem, waar je eventueel gebruik van maakt, op bovenstaande inrichting is aangepast. 

2023-01/50 CAO Kraamzorg minimum vakantietoeslag [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Onlangs is de volledige tekst van de CAO kraamzorg beschikbaar gekomen. In deze tekst wordt er nog een minimumbedrag vakantietoeslag beschreven voor 2021 en 2022. We hebben deze bedragen met terugwerkende kracht vastgelegd op werkgevercode 03206. Deze aanpassing zit in de tussentijdse release van 5 op 6 december. Het is voor ons niet mogelijk om het jaar 2021 automatisch te herrekenen. Om die reden vragen wij je deze herrekening zelf op te starten. Als je 2021 herrekent, wordt automatisch 2022 ook herrekend: 

Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01:

 1. Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
 2. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum.
 3. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
 4. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK.
 5. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1.
 6. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
 7. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
 8. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
 9. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen

Het bedrag aan minimum vakantietoeslag wordt dan met terugwerkende kracht over 2021 en 2022 toegepast. 

Let op: deze herrekening kan leiden tot nabetalingen, ook voor werknemers die al uit dienst zijn. Die nabetaling kan ook ontstaan als je ervoor kiest om bovenstaande handeling niet uit te voeren, maar de werknemer wordt toch herrekend om een andere reden. Dat kan zijn een automatische herrekening of een mutatie met terugwerkende kracht. Deze nabetalingen vloeien voort uit de aanpassingen die in de nieuwe CAO beschreven zijn.

Als je de herrekening toch wilt blokkeren bij een specifieke werknemer, doe je dat door met invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 99 op te geven. 

Desgewenst kun je met invoercode 01079 vakantietoeslag het oude bedrag aan vakantietoeslag opgeven om verschillen tegen te gaan. Dit bedrag geef je dan op met terugwerkende kracht naar de periode waarin de vakantietoeslag uitbetaald is. Met waarde 0,01 kun je de uitbetaling geheel blokkeren.

CAO Onderwijs

2023-01/51 CAO PO - Premiewijzigingen voor Pf en Vf.

Voor het Participatiefonds (Pf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 2,4% (was 0%). Voor het Vervangingsfonds (Vf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 4.5% (was 6,05%). De opslag voor BGZ vervalt.

2023-01/52 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs

In de Release notes van november hebben we geschreven over de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs en dat we CAO 30 hiervoor beschikbaar hebben, die qua aansturing grote gelijkenis heeft met deze nieuwe CAO. We hebben geschreven hoe om te gaan met de AOP percentages die voor het PO en VO verschillend zijn. De samenvoeging van de Bestuurders PO en VO levert dit soort dilemma’s op. Een soortgelijk probleem speelt ook bij het Participatiefonds dat voor het PO van toepassing was, maar door de omzetting naar CAO 30, niet meer tot berekening komt. Gemal ondersteunt vanuit het verleden het Participatiefonds, maar doet verder geen betaling. Dit ligt in het verlengde van het Vervangingsfonds dat de gelden bij besturen via een incasso-traject ophaalt. 

Om tegemoet te komen aan de klantmelding, hebben we mogelijk gemaakt dat het Participatiefonds ook voor CAO 30 tot berekening komt. Uitvoercode 01693 afdracht part.fonds wordt berekend en het percentage Participatiefonds is in werkgevercode 04803 opgevoerd. De aanpassing is gedaan vanaf 2022-01, zodat je desgewenst zelf herstel kunt doen.

Actie:

Als je van deze berekening wilt gebruik maken dan is het nodig dat invoercode 01693 (nog steeds) met waarde 1 is vastgelegd bij de medewerker. Ook is het nodig om de medewerker te herrekenen vanaf 2022-01 in een aanvullende correctieproductie (ACP) over je december-productie voordat je de januari-productie afroept. Dit kun je doen met looncomponent 2530 in HR Core Education die Gemal invoercode 02475 aanstuurt. Dit doe je vanaf januari 2022 en advies is dit eerst te beoordelen in een proefproductie.

2023-01/53 CAO MBO - Indexering EHBO-toelage en Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering

Het bedrag voor EHBO en de Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering zijn per 01-2023 geïndexeerd.

2023-01/54 CAO MBO - Wijziging minimumloon per 1 januari

Naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari, zijn de schaalbedragen in salaristabel 61 voor de Participatiebanen aangepast. Tevens inpasnummer 8999.

2023-01/55 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 januari

De inpasnummers 8999, 9610, 9001 en 9002 in salaristabel 63 en de inpasnummers 8999, 9001 en 9002 in salaristabel 64 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Let op: De schaalbedragen van de aanloopschalen van At-1 en At-2 (van de instroombanen) zijn hoger dan de het bedrag bij schaal 1. Dit is volgens voorschrift van de VO-raad.

CAO Politie

2023-01/56  Diverse aanpassingen 2023-01

In periode 2023-01 vinden, conform het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 - 2024, enkele aanpassingen plaats. Behalve een wijziging van de salarisbedragen, worden ook enkele bedragen in Payroll Gemal aangepast die gerelateerd zijn aan de salarisverhoging:

 • de minimum eindejaarsuitkering;
 • de minimum vakantietoeslag;
 • het drempelbedrag vakantieloon: er geldt een gemiddeld, geïndexeerd drempelbedrag voor heel 2023 [1].

Voor zover van toepassing, zullen ook de contributies voor de politievakbonden worden aangepast.

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Via eindejaarsuitkeringsregeling-4, werkgevercode 25612 Jaarminimum.

CAO Provincies

2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01

Conform de onlangs afgesloten nieuwe CAO Provincies 2022-2023, zijn met ingang van januari 2023 onder andere de volgende wijzigingen van toepassing voor Gemal.

Salariswijziging

Per 2023-01 hebben we de salarisbedragen aangepast. Dit betreft een ‘reguliere’, procentuele salarisverhoging van 4%. Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2023-01 verhoogd [1]. Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen als schaal PA-A, met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Bedrag BHV-toelage

Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie Toelagenregelingen > Bedrag, bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we per januari 2023 de bedragen vast, behorend bij art. 4.4.5 lid:3

 1. voor de allround BHV'er: € 273,53 / 12 = € 22,79, met werkgevercode 14001;
 2. voor de BHV'er met specialistische taken: € 547,49 / 12 = € 45,62, met werkgevercode 14002;
 3. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 821,27 / 12 = € 68,44, met werkgevercode 14004.

Tegemoetkoming ziektekosten

De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan, met ingang van periode 2023-01, naar € 20,03, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor de overige schalen.

Structurele thuiswerk- en internetvergoeding

Conform CAO geldt met ingang van januari 2023 een structurele thuiswerkvergoeding van netto € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. We hebben hier eerder over geschreven in onze release notes (zie 2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023).

Actie

 • Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.
 • Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast met invoercode 01333 Werkgeversbijdrage aanvullende
  verzekering, met ingang van periode 2023-01: € 31,15.

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206.

2023-01/58 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers

Bij wijze van herinnering:

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. 
Bijvoorbeeld voor:
• ambtstoelage commissaris van de Koning.
• ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde.
• vergoeding en onkostenvergoeding statenleden.
• tegemoetkoming zkv statenleden.
etc.

Meer informatie

[1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682986.
[2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517

CAO Rijkspersoneel

2023-01/59  Diverse aanpassingen 2023-01

Voor de CAO Rijkspersoneel gelden per 2023 onder andere de volgende aandachtspunten die betrekking kunnen hebben op de verwerking in Gemal.

 • De IKB-leeftijdsuren en de PAS-regeling komen vanaf 2023 te vervallen. Je kon voor de PAS-regeling in Gemal gebruik maken van de verlofregeling-2, Seniorenverlof, maar hiervoor was verder geen CAO-inrichting. Voor betreffende medewerkers is overgangsrecht van toepassing zoals beschreven in de CAO.
 • RVU-regeling. Onder condities kan de medewerker gebruik maken van de RVU-regeling. Voor aansturing van de RVU-regeling zie ook de Community kennisbank Youforce Payroll Gemal bij RVU.
 • Voor het IKB-doel fiets zijn diverse aanpassingen van toepassing. Je kunt deze bijvoorbeeld in Flex Benefits aansturen.
 • Met ingang van 2023 wordt de waarde van een IKB-uur niet langer salaris per uur plus 16,37% IKB, maar maandinkomen per uur, zodat ook diverse vaste salariscomponenten in de waarde meetellen. Je kunt hiervoor in de grondslag van de verlofuren de betreffende componenten opnemen.
 • Daarnaast zijn in de salaristabel voor de CAO rijkspersoneel [1] de bedragen van schaal PART voor arbeidsbeperkten aangepast, conform de wijziging minimumloon per 1 januari.

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Salarisregeling Rijkspersoneel (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 13

CAO Sociaal werk

2023-01/60 Salaristabel

Per 1 januari gelden er voor de CAO Sociaal werk nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en 9220.

We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal. 

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/61 Minimum Vakantietoeslag

Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt. 

2023-01/62 Aanlevering loonkostengegevens

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0, dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling.

In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

CAO Sociale Werkvoorziening (WSW)

2023-01/63 Nieuwe loontabel per 2023

Per 1 januari 2023 krijgt de CAO Sociale Werkvoorziening (SW) een nieuwe loontabel [1]. In de huidige CAO is namelijk opgenomen dat CAO-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO), die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers, die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwerking van deze verhoging is in deze nieuwe loontabel verwerkt. 

Door de relatief grotere stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen sommige bedragen bij enkele schalen van de nieuwe loontabel nog onder het WML blijven. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon.

Door de teruglopende populatie van deelnemers aan deze loontabel, vindt niet langer publicatie plaats van jeugdsalarissen. Bij een volgende aanpassing van de loontabel zullen we deze jeugdtreden verwijderen. We informeren je tegen die tijd verder.

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] WSW code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 08, code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06.

CAO Tandartsassistenten

2023-01/64 Salarisregeling tandartsassistenten

In Gemal is salarisregeling 47 ingericht met de salarisschalen voor tandartsassistenten. 

Echter, hebben wij van werkgeversorganisatie KNMT te horen gekregen dat zij vanaf 2023 geen adviesschalen meer aanleveren. De praktijkhouders zijn vanaf nu dus zelf verantwoordelijk voor de salarisregeling. 

In Gemal hebben wij de functionaliteit van “eigen salarisregeling” die hiervoor kan worden gebruikt. Gezien het feit dat de bedragen ook naar eigen inzicht moeten worden ingevuld is salarisregeling 97 met eigen salarisschalen, eigen inpasnummers en eigen bedragen het meest geschikt. 

Deze nieuwe salarisregeling leg je als volgt vast:

 • Leg de code salarisregeling 97 vast bij werkgevercode 03003. Deze is in Gemal Direct te vinden bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen;
 • Voer bij Werkgevergegevens > Eigen salarisschalen > Opgave eigen schalen (werkgevercode 05501) de gewenste schalen en inpasnummers en bedragen in. 
  • In het veld Schaalnr/anc of inpasnr vul je allereerst een 'sleutel' in; een 'sleutel' bestaat uit de laatste twee cijfers van het bij de werknemer vastgelegde schaal-/tabelnummer (minimaal 01 maximaal 99) gevolgd door de uit twee cijfers bestaande anciënniteit;
  • In het veld Inpasnr of bedrag vul je het bij de sleutel behorende inpasnummer in.
  • In het veld Schaalnr/anc of inpasnr en in het veld Inpasnr of bedrag vul je voor elk inpasnummer die je in de vorige stap hebt vastgelegd het bijbehorende bedrag in.

Vergeet niet om bij alle werknemers met invoercode 02314 Code salarisregeling salarisregeling 97 (stam) vast te leggen in plaats van 47. In Gemal zal salarisregeling 47 namelijk niet langer worden bijgewerkt.

CAO UMC

2023-01/65 Nieuwe salaristabel per 1 januari

De CAO UMC heeft een nieuwe salaristabel per 1 januari en de bedragen hiervan zijn bijgewerkt [1]. 

Bij het bijwerken kwam naar voren dat de stagevergoeding in de salaristabel van 2022-08 destijds niet was bijgewerkt. We hebben dit alsnog gedaan. Gezien het feit dat de stagiaires inmiddels wellicht al uit dienst zijn, hebben wij geen automatische herrekening ingericht. Je kan uiteraard wel zelf herrekening door middel van het variabel opgeven van invoercode 02475 bij de stagiaires. Dit kan in een correctieproductie over 2022-12 met waarde 01. 

Actie

 • Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.
 • Eventueel kan je de stagiaires herrekenen in een correctieproductie over 2022-12, door invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 01. 

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/66 Overige wijzigingen per 1 januari

Als gevolg van de nieuwe salaristabel zijn ook de volgende werkgevercodes bijgewerkt:

 • Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206)
 • Het bedrag minimum eindejaaruitkering (werkgevercode 25412)
 • Het bedrag maximum "Toelage verzwarende omstandigheden" (TVO) (werkgevercode 08136).
 • Het maximum inpasnummer voor ORT en BAD. Het gaat om werkgevercodes 08214, 08206 en 08221.

2023-01/67 Periodieken schalen 7 t/m 9 

In het eindbod van de laatst afgesloten CAO UMC's staat het volgende:

De schalen 7, 8 en 9 (voor verpleegkundigen schalen 7, 8a, 8b, 9a en 9b) voor voornoemde groep worden per 1 januari 2022 verlengd door toevoeging van twee extra periodieken aan de schalen. Medewerkers die op 1 januari 2022 één jaar of langer op het maximum van de schaal zitten, krijgen op 1 januari 2022 een periodieke verhoging en op 1 januari 2023 de tweede periodieke verhoging. Alle overige medewerkers van voornoemde groep ontvangen deze periodieke verhogingen op de voor hen geldende periodiekdatum. 

Per 1 januari 2023 dienen de betreffende werknemers een periodieke verhoging te krijgen. Invoercode 02326 anciënniteit dient in dat geval te worden opgehoogd. Als je werkt met HR Core Beaufort dan kan het zijn dat je automatische periodieken al hebt ingeregeld. 

CAO Veiligheidsregio

2023-01/68 CAO Veiligheidsregio (CAO WVSV)

Begin dit jaar is de nieuwe CAO WVSV ontstaan uit de CAO gemeente, als koepel voor de veiligheidsregio. Zij hebben aangegeven dat er op termijn salaristechnisch een eigen koers wordt gevaren. Daarom hebben we in Payroll Gemal in oktober 2022 een nieuwe CAO code beschikbaar gesteld (2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s). Om deze CAO te volgen moet je werkgevercode 03002 met waarde 82 hebben vastgelegd.

2023-01/69 informatie CAO WVSV 29 november 2022

Op 29 november 2022 hebben wij onderstaande bericht ontvangen, de schuingedrukte tekst, met daaronder onze reactie.

Ad.1. Per 1 januari 2023 wordt de werkgeversbijdrage NFST pensioengevend. Dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022.

De werkgeversbijdrage NFST is met ingang van 2023 pensioengevend. De uitvoercode waarmee je de werkgeversbijdrage laat berekenen, kun je met ingang van 1 januari 2023 vastleggen in werkgevercode 55056 met waarde 1. Hierdoor wordt de bijdrage automatisch pensioengevend in 2023.

Ad.2. Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (art. 3:28, lid 3, sub b.) voor medewerkers die vallen onder hoofdstuk 9a CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s eveneens pensioengevend. Ook dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022.

Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (artikel 3.28 lid  3 sub b) pensioengevend. Onder voorwaarden kan voor de medewerker in een bezwarende functie die voorheen recht gaf op FLO, sprake zijn van een (extra) voormalige levenslooptoelage van 1%. Voor deze medewerkers is uitkeringsregeling-4 ingericht met als afwijkend percentage 1%. De bijbehorende uitvoercodes 01055/01645 waren tot nu toe niet opgenomen in de grondslag ABP. Met ingang van 2023 zullen we het recht uitvoercode 01645 of de doorstorting uitvoercode 02204 opnemen in de grondslag ABP werkgevercode 55056.

Ad.3. Onlangs is LOAV circulaire 22/08 verschenen inzake de eenmalige uitkering van 375 of 750 euro bruto. Gelijk vorig jaar is voor de medewerkers die gebruik maken van het FLO-overgangsrecht een uitleg hoe hier mee om te gaan beschikbaar. Medewerkers die op 1 december 2022 50% werken tegen 90% inkomen ontvangen 90% van het voor hen geldende bruto bedrag Medewerkers die op 1 december 2022 inactief zijn en vallen onder FLO2018 en recht zouden hebben op 375 euro bruto wanneer hij nog actief zou zijn geweest ontvangen netto € 143,61 aan eenmalige uitkering. Zou een medewerker recht hebben op 750 euro bruto wanneer actief zou zijn geweest dan ontvangt deze als FLO’er netto € 287,21 aan eenmalige uitkering. Genoemde bedragen dienen netto gemuteerd te worden en gebruteerd tegen het individuele bijzonder tarief.

In deze onlangs verschenen LOAV circulaire (22/08) is beschreven hoe om te gaan met medewerkers die recht hebben op een overgangsrecht FLO. Daarin is sprake van een uitbetaling van 143,61 euro netto wanneer een recht op 375 euro bruto van toepassing is, en 287,21 wanneer een recht van 750 euro is. Deze netto bedragen moeten worden gebruteerd. Je kunt de uitkering vastleggen met een vrije netto/bruto code zoals er meerdere te gebruiken zijn in Gemal: invoercode 01083 / 01143 / 01201 / 01202 / 01203 / 01371 / 01372 / 01373 / 01374 / 01375 / 01376 / 01377 / 01378 / 00951 t/m 00958. Zorg ervoor dat de code ook in de grondslag ABP (55056) is opgenomen. Bij variabele opvoer wordt de gebruteerde waarde in de ABP Jaargrondslag van 2023 opgenomen.

Ad.4. Voor 2023 dient het pensioengevend inkomen 2023 te worden verhoogd met € 900,- zijnde de eenmalige uitkering 2021 en € 375 of € 750 zijnde de eenmalige uitkering 2022. Reden voor het volledige bedrag is dat medewerkers met FLO2018 100% pensioen opbouwen als ware ze in actieve dienst.

De uitkeringen die in Gemal zijn berekend in o.a. februari 2022 waren (deels) pensioengevend. Dit hebben we al automatisch vastgesteld. Dit kun je zien bij uitvoercode 02231 op de Individuele Loonstaat in de januari kolom. De waarde in uitvoercode 02231 benoemd, kun je maal 12 berekenen om de waarde vast te stellen die in het jaarloon 2023 wordt meegenomen; dit is een geautomatiseerd proces. Wanneer je eigen pensioengevende codes hebt vastgelegd na januari 2022 maar wel met ingang van januari 2022, dan zijn deze waarden ook onderdeel van uitvoercode 02231.

2023-01/70 CAO Veiligheidsregio's - Eenmalige uitkering december 2022 [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Update 6/12/22 - In vervolg op het eerder in de Community geplaatste bericht

Voor de eenmalige uitkering gaan we via een tussentijdse programma-aanpassing van 5 op 6 december de specificaties in Gemal Direct Inrichting (GDI) en programmatuur aanbrengen voor de CAO Veiligheidsregio’s [1] zoals we die ook voor de CAO Gemeenten / SGO hebben ingericht. Zie voor de bijzonderheden hiervan de release notes Gemal van december bij onderwerp 2022-12/25 Eenmalige uitkering december.

Meer informatie

[1] code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 82

28/11/22

In onze release notes voor december hebben we de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO beschreven [1]. In de ledenbrief Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) van november was nog sprake van een eenmalige uitkering voor de Veiligheidsregio’s met peildatum 2 januari 2023 en een schaalverdeling tot en met schaal 7. In de ledenbrief die we afgelopen weekend hebben ontvangen, wordt echter aangesloten bij de bepalingen voor de eenmalige uitkering zoals die ook voor de CAO Gemeenten en SGO waren afgesproken om medewerkers financieel tegemoet te komen in deze periode van hoge inflatie. 

We zullen daarom voor de CAO Veiligheidsregio’s (code CAO werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 82) uiterlijk 6 december alsnog een tussentijdse programma-aanpassing doen om ervoor te zorgen dat deze eenmalige uitkering meegaat in de decemberproductie. We houden je op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

Meer informatie

[1] 2022-12/25 Eenmalige uitkering december 

CAO VVT

2023-01/71 Wijzigingen minimumloon per 1 januari

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT [1], zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen, gelinkt aan het minimumloon, de orientatiebaan en de stagevergoeding. 

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 15 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/72 Vergoeding bereikbaarheids-consignatie-en aanwezigheidsdiensten

Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. 

In Gemal hebben wij de vier mogelijke bedragen per uur, op C-niveau, ingericht als vergoeding per eenheid. Dit hebben we gedaan op invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten). Daarvan is ook de naam aangepast op C-niveau. 

Hieronder een overzicht met de inrichting:

Soort dienst

Bereikbaarheids-en consignatiedienst ma-vr 06:00 - 00:00

Bereikbaarheids-en consignatiedienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00

Slaap-of aanwezigheidsdienst ma-vr 06:00 - 00:00

Slaap-of aanwezigheidsdienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00

invoercode

00865

00866

00867

00868

werkgevercode

3800

3800

3800

3800

waarde werkgevercode

3,50

7,00

7,50

15,00

uitvoercodes

00865

00866

00867

00868

Bereikbaarheids-en consignatiediensten

De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk is opgeroepen tijdens een bereikbaarheids-of consignatiedienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO, om te bepalen of er sprake is van meerwerk of een eventuele overwerktoeslag. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden gecompenseerd.

De werknemer heeft, als er daadwerkelijk arbeid moet worden verricht, voor die uren recht op een toeslag van 25% over de uren dat er tijdens de dienst daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht. Als deze toeslag van toepassing is, kunnen deze uren worden geboekt met invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage).

Als de werknemer 75% van een tijdsblok van 8 uur in een bereikbaarheids- of consignatiedienst heeft gewerkt, wordt deze dienst volledig aangemerkt als werktijd. Je ontvangt dan geen vaste vergoeding per uur, maar alle uren worden uitbetaald als ware het werktijd.

Tot slot ontvangt de werknemer, mits dat van toepassing is, de bijbehorende onregelmatigheidstoeslag over de daadwerkelijk gewerkte uren van de dienst. Het percentage is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst is gedraaid. De ORT vergoeding kan worden geboekt met invoercodes 01031 t/m 1034 en 01081:

Code

Tijdstip

Percentage

01031

Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag

22%

01032

Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag

38%

01033

Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag

44%

01034

Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag

49%

01081

Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december

60%

Slaap-of aanwezigheidsdiensten

De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk werk heeft verricht tijdens een slaap-of aanwezigheidsdienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO om te bepalen of er sprake is van meerwerk of overwerk. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden gecompenseerd. 

Als de werknemer 75% van een tijdsblok van 8 uur in een slaap- of aanwezigheidsdienst heeft gewerkt, wordt deze dienst volledig aangemerkt als werktijd. Je ontvangt dan geen vaste vergoeding per uur, maar alle uren worden uitbetaald als ware het werktijd.

Wat onregelmatigheidstoeslag betreft is hier de reguliere regeling van toepassing.

Voor onregelmatigheidstoeslag gelden de percentages zoals beschreven in artikel 4.4. De ORT vergoeding kan worden geboekt met invoercodes 01031 t/m 1034 en 01081:

Code

Tijdstip

Percentage

01031

Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag

22%

01032

Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag

38%

01033

Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag

44%

01034

Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag

49%

01081

Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december

60%

2023-01/73 WGA-Hiaatverzekering

Met ingang van 2023 wordt de WGA-Hiaatverzekering bij Loyalis van kracht. Deze verzekering geldt voor alle werknemers die onder de CAO VVT vallen en pensioen opbouwen bij PFZW. We hebben deze verzekering ingericht op de regeling voor Premie diverse verzekeringen 14.

 • De naamgeving van de regeling voor Premie diverse verzekeringen 14 hebben wij gewijzigd naar "Loyalis WGA-Hiaat". Indien je een andere naamgeving wenst, dan kun je deze wijzigen in Gemal Direct via Werkgevergegevens → Werkgever, extra → tekst bij regeling → volgnummer 55164.
 • De premie wordt berekend over de ongemaximeerde pensioengrondslag voor PFZW, zonder aftrek van franchise. Dit gegeven wordt reeds gepresenteerd op uitvoercode 01639, ten behoeve van de premieberekening voor PFZW. Deze uitvoercode hebben we zonder verdere toevoegingen vastgelegd in grondslag 55164 (Premie diverse verzekeringen 14) met waarde 1 - tellen in de grondslag.
 • Werkgevercode 05001 - Code soort grondslag VRZ regeling is niet ingericht - Dit betekent dat Gemal rekent met een periodegrondslag. Elke maand wordt de grondslag opnieuw vastgesteld, zonder maximering of VCR berekening.
 • Werkgevercode 05008 - Code omrekening periodegrondslag is vastgelegd met waarde 4 - Niet naar rato berekenen. De grondslag wordt maandelijks vastgesteld op de waarde van uitvoercode 01639. In de berekening van die uitvoercode is het deeltijdpercentage, verlof of langdurige ziekte en in- of uitdienst gedurende de maand al verwerkt. In de berekening van de grondslag van de WGA Hiaatpremie is dus geen extra naar rato berekening meer nodig.
 • Werkgevercodes 05018 Percentage inhouding en 05019 Percentage afdracht zijn vastgelegd met 0.394%
 • Werkgevercode 05025 - Code beëindiging VRZ regeling is vastgelegd met waarde 14 - 2 jaar voor AOW leeftijd, peilen op de eerste dag van de maand. Dit betekent dat de premie-inhouding stopt in de maand volgend op de maand waarin de werknemer 2 jaar voor de AOW leeftijd zit.

Wij hebben de naamgeving gewijzigd van enkele benodigde in- en uitvoercodes.

Type code

Nummer

Omschrijving oud

Omschrijving nieuw

Invoercode

02180

Cd Pr VRZ 14

Cd pr WGA Hiaat

Uitvoercode

01322

pr basis VRZ 14

Premie WGA Hiaat

Uitvoercode

01625

afdgrsl basVRZ 14

Afdgrsl WGA Hiaat

Uitvoercode

01630

afd.pr.basVRZ 14

Afd.pr. WGA Hiaat

Werkgevercode

55164

Premie diverse verzekeringen 14

Loyalis WGA-Hiaat

Indien een andere naamgeving je voorkeur heeft, dan kun je deze zelf wijzigen:

 • De naamgeving van de grondslag wijzig je onder Werkgevergegevens → Werkgever, extra → Tekst bij regeling
 • De naamgeving van in- en uitvoercodes wijzig je onder Werkgevergegevens → In- en uitvoercodes → Tekst bij in- / uitvoercode

Aandachtspunten

 • Er is géén automatische afdracht ingericht. Loyalis brengt op basis van de totale loonsom een premie in rekening en zal deze aan je factureren. Deze loonsom zal door Loyalis eenmaal worden opgevraagd bij aanvang van de verzekering en vervolgens na afloop van ieder jaar vóór 1 april. Op basis van die opgave wordt een premie herberekend.
 • Loyalis heeft aangegeven dat als je in 2023 nog wijzigingen vastlegt over 2022, dat je deze wijzigingen kunt meenemen in de loonsom die je aan Loyalis verantwoordt. Je dient echter vóór 1 april 2023 de loonsom over 2022 aan te leveren. Als je na die tijd nog significante wijzigingen doorvoert over 2022, dan kun je contact opnemen met Loyalis om te bespreken of dit gevolgen heeft voor de premie over het oude jaar. Het speciaal hiervoor beschikbaar gestelde mailadres is vvt@montaepartners.nl

Actie

 • In 01-2023 activeer je bovendien de premie-inning voor de WGA-Hiaatverzekering bij Loyalis. Hiertoe leg je invoercode 02180 (HR Core rubriek P02180) vast bij alle werknemers, die in aanmerking komen voor deze verzekering. De regeling is van toepassing op alle werknemers die een arbeidscontract hebben en tevens pensioenpremie afdragen aan PFZW. In Gemal herken je deze werknemers aan het feit dat invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW.
 • Eventuele eigen comprimeertotalen, journaalposten en cumulaties dien je zelf aan te passen aan de nieuwe situatie.

2023-01/74 Premie derde WW jaar Loyalis 2 jaar voor AOW-leeftijd

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Melding

Het bleek dat bij de inrichting van de premie voor het derde WW jaar Loyalis werkgevercode 05025 Code Beëindiging VRZ regeling is vastgelegd met waarde 15, terwijl dit waarde 14 had moeten zijn. 

Deze fout heeft tot gevolg dat de premie-inning voor het derde WW jaar werd stopgezet bij werknemers in de maand dat ze 2 jaar voor het bereiken van hun AOW leeftijd zitten, terwijl de premie een maand na dat moment had moeten stoppen.

Oplossing

Wij hebben de inrichting aangepast met ingang van deze release.

Actie

De inrichting is niet aangepast met terugwerkende kracht over 2022, omdat dit tot zeer kleine vorderingen zal leiden, ook bij werknemers die uitdienst zijn. Als een werknemer in de periode 10-2022 t/m 12-2022 exact 2 jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd zat, dan is bij deze werknemer één maand ten onrechte geen premie derde WW jaar ingehouden. Als je die premie alsnog wilt inhouden, dan kun je werkgevercode 05025 met terugwerkende kracht over 2022 alsnog zelf vastleggen met waarde 14 - 2 jaar voor bereiken AOW gerechtigde leeftijd, toetsen op 1e dag van de maand.

2023-01/75 Balansbudget

In de CAO VVT staat het volgende:

6.4.1 BalansBudget sparen
1. Je kunt kiezen om een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden te sparen tot aan het fiscaal toegestane maximum van 100 x je arbeidsduur per week.
2. Je werkgever bepaalt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op grond van de CAO en het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, welke arbeidsvoorwaarden als spaarbron hiervoor in aanmerking komen.
3. Vanaf 1 januari 2023 moet je werkgever het mogelijk maken om (een deel van) je eindejaarsuitkering, vakantiegeld, bovenwettelijke vakantie-uren en een deel van je salaris aan te wenden voor sparen in het kader van het BalansBudget.
4. Uren die zijn ondergebracht in het BalansBudget kunnen niet verjaren.
5. Gedurende het dienstverband kan het opgebouwde saldo in het BalansBudget alleen in tijd worden opgenomen.
6. Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar.

Omdat er meerdere "bronnen" mogelijk zijn om voor het sparen van deze uren te gebruiken (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc) kan de functionaliteit van de bron-doel regeling niet worden gebruikt. Om deze regeling te verwerken is daarom de volgende instructie van toepassing:

1) Boek in het HR systeem de mutatie voor "verlof kopen" voor het aantal uren dat de werknemer wil sparen. 
2) Boek in de verlofadministratie ditzelfde aantal uren op bij het balansbudget. 
3) Stuur de mutatie van stap 1 naar Gemal
4) In Gemal zal de inhouding plaatsvinden op één van de uitvoercodes van "verlof (ver)kopen", die je in stap 1 hebt gekozen (bijvoorbeeld uitvoercode 01161). 

Deze inhouding kan wegvallen tegen bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering, als deze in de betreffende maand wordt uitbetaald. Omdat het salaris ook één van de aan te wenden bronnen is, hoeft er niet noodzakelijk een bron te zijn die de inhouding (volledig) compenseert. Indien het geldbedrag voor de aankoop van uren hoger uitvalt dan de directe bron die de werknemer voor ogen heeft, dan wordt het restant verdisconteerd met het salaris.

Let op! Dit betekent dat een werknemer die door de inhouding van stap 4 onder het minimumloon komt een aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007) krijgt, waardoor er strikt genomen "gratis" verlof wordt gespaard. We kunnen de uitvoercodes voor aankoop verlof echter niet op A-niveau of C-niveau uit de grondslag minimumloon halen, omdat je als werkgever vrije keuze hebt welke van de 8 regelingen je wilt gebruiken. Het is daarom van belang dat je zelf goed oplet bij een mutatie omtrent het sparen van verlof, vanwege het balansbudget of het feit dat de werknemer hiermee niet onder het minimumloon komt. 

2023-01/76 Tussentijdse wijzigingen CAO VVT 

Op de website van Actiz is een overzicht gepubliceerd van kleine tussentijdse wijzigingen in de CAO VVT. Het overzicht van deze kleine wijzigingen kan je hier lezen: https://www.actiz.nl/tussentijdse-wijziging-van-de-CAO-vvt-2022-2023.

In Gemal hebben wij geen aanpassingen gedaan naar aanleiding van deze kleine wijzigingen, omdat het hier tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen betrof, die geen wijziging tot gevolg hadden voor de inrichting in Gemal. Wel willen we wijzen op het feit dat in artikel 4.3.1, omtrent de bereikbaarheids-en consignatiediensten, in lid 6 een percentage toeslag is opgenomen die eerst niet in de CAO stond. Deze toeslag kan worden verwerkt met invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid

2023-01/77 Afbouwregeling ORT per 2023

In artikel 4.4 staat de afbouwregeling ORT beschreven die geldt per 1 januari 2023. Deze hebben we in Gemal ingericht op CAO-niveau op afbouwregeling 1 in Gemal. We hebben daarbij geen referteperiode ingericht om twee redenen: ten eerste kan er in Gemal geen referteperiode van 3 jaar worden ingericht. Realisatie van zo'n functionaliteit is op korte termijn ook geen optie. Ten tweede willen we de vrijheid bieden, om het bedrag waarover de afbouwregeling moet worden toegepast, zelf op te geven en niet middels een grondslag te laten lopen. 

Actie

Om de regeling te activeren dien je bij de betreffende werknemer invoercode 01700 op te geven met waarde 1. Daarnaast moet bij de betreffende werknemer het bedrag opgegeven worden, waarover de afbouw moet worden berekend.
Let op! Hier dient het volledige bedrag (100%) te worden vastgelegd, waarover vervolgens de afbouw wordt berekend. Als je de regeling bij een werknemer activeert zal de regeling per direct het eerste afbouwpercentage van 75% toepassen en na een jaar automatisch het volgende percentage van 50%. 

2023-01/78 Reiskosten per 1 januari 

In het document "salarisinformatie CAO VVT", die wij van de werkgeversvereniging hebben ontvangen en ook naar werkgevers is verstuurd, staan wijzigingen omtrent reiskosten beschreven.

Allereerst is de vergoeding per kilometer, in Gemal ingericht op werkgevercode 26002, verhoogd. Deze wijziging hebben wij per 1 januari doorgevoerd. 

Daarnaast is de vergoeding per kilometer voor reizen tussen cliënten/locaties én de vergoeding voor dienstreizen verhoogd. Beide vergoedingen zijn niet op C(ao)-niveau in Gemal ingericht. Wij verwachten dat je hier een eigen werkwijze voor hebt die wij niet in de weg willen zitten. Uiteraard dien je de verhoging in de vergoeding per kilometer wel door te voeren. 

Tot slot is er een bedrag per dag beschreven voor het reizen met de scooter of elektrische fiets. Deze bedragen kunnen worden ingericht met de "bedrag per eenheid" functionaliteit in Gemal, die in deze release notes onder het kopje "gewijzigd en verbeterd" wordt beschreven. 

Actie

 • Vergoeding per kilometer voor reizen tussen cliënten/locaties én de vergoeding voor dienstreizen verhogen op W-niveau
 • Vergoedingen per dag voor het reizen met de scooter of elektrische fiets inrichten als "bedrag per eenheid" op een netto diversen. 

2023-01/79 Bruto werkgeversbijdrage IZZ CZ

Voor de IZZ zorgverzekering van CZ hebben wij, op basis van het document "salarisinformatie 2023", die wij hebben ontvangen van de werkgeversvereniging de werkgeversbijdrage aangepast. 

Deze is bijgewerkt op C(ao)-niveau op werkgevercode 07297.

Actie

Je hoeft niets te doen. Voor de werkgeversbijdrage voor de IZZ zorgverzekering bij CZ zal in de januari-verwerking het nieuwe bedrag worden gehanteerd.

2023-01/80 Aanlevering loonkostengegevens

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling).

In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

CAO Waterbedrijven

2023-01/81 Nieuwe CAO 2023

Onlangs is een nieuwe CAO Waterbedrijven afgesproken met een looptijd van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Deze  heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen:

Salarisverhoging

Met ingang van 1 januari 2023 geldt een salariswijziging, die helaas deels handmatig is, namelijk via een nominale verhoging: de salarisbedragen [1] van de medewerkers van schalen 2 t/m 8 (in Gemal schalen 02-B t/m 08-H) moeten verhoogd worden met nominaal €176,00 op fulltime basis. 

Voor medewerkers in schalen 9 t/m 13 geldt:

schaal 

bruto per maand
(voltijds dienstverband)

Salarisschaal 9
(09-I)

€ 195,-

Salarisschaal 10
(10-J)

€ 219,-.

Salarisschaal 11
(11-K)

€ 248,-

Salarisschaal 12
(12-L)

€ 281,-

Salarisschaal 13
(13-M)

€ 334,-

Voor schalen 14 en hoger (die niet als schaalbedrag zijn opgenomen) geldt dat ze een nominale bruto loonsverhoging van 4,75% van het voor hen geldende bruto salaris moeten krijgen.

NB - Een eventuele individuele verhoging van het salaris, naar aanleiding van de beoordeling van het functioneren van de medewerker, vindt plaats voorafgaand aan de salarisverhogingen van januari 2023.

 

Voorbeeld schaal 0008 per 31-12-2022

met max oud = €3700,00

Voorbeeld schaal 0008 per 01-01-2023

met max nieuw = €3876,00

     1

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt:

100% * €3700,00 = €3700,00

De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt 100% * €3876,00 = €38760,00.  Dit is een verhoging van:

(€3700,00 + €176,00) = €3876,00

=> geen actie nodig

2

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% krijgt:

80% * €3700,00 = €2960,00.

De fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% zou nu moeten krijgen:

(80% * €38760,00) + (100% * €176,00) = €3276,80 

=> De procentuele inschaling van deze medewerker moet je nu dus aanpassen naar: 

€3276,80  / €3876,00 = 84,5407%

3

Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij:

(80% * €3700,00) * 60% = €1776,00.

De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80% zou nu moeten krijgen: 

((80% * €3876,00) * 60%) + (60% * €176,00) = €1966,08 

=> Zijn RSP moet je dus aanpassen naar:

€1966,08 / (€3876,00 * 60%) = 84,5407%

Bedragen inpassingstabel

Maak je gebruik van de bedragen in de inpassingstabel, dan is het volgende van belang: Tot nu toe heeft de werkgeversvereniging, naast de salaristabel met minimum- en maximumbedragen, ook steeds inpasnummers met bedragen vanuit een garantieverleden gepubliceerd (inpasnummers 9001 t/m 9104). Bij deze salariswijziging is echter zowel sprake van een procentuele als een nominale verhoging, met daarbij verschillende bedragen voor de schalen. Dit keer zijn daarom alleen de bedragen tot en met inpasnummer 9067 gepubliceerd en in Gemal aangepast. Vooralsnog hebben we de overige bedragen van deze inpassingstabel ongewijzigd gelaten, in afwachting van toekomstige ontwikkeling van deze inpassingstabel. Bij wijze van alternatief voor de inpassingstabel, kun je er voor kiezen om zelf bij de betreffende medewerker een bedrag garantietoelage vast te leggen. (De bedragen van de ‘reguliere’ salaristabel zijn uiteraard wel aangepast voor 2023.)

CAO minimumloon per uur

Per 01-01-2023 krijgen de medewerkers het minimale uurloon van € 14,00 bruto. We leggen het CAO minimumloon vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon, bij CAO minimumloon. Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon. Op grond van staand beleid dient dit minimumuurloon ook toegepast te worden voor uitzendkrachten.

Voor wat betreft de vaststelling van het CAO minimumloon per maand geldt het volgende:

Er wordt uitgegaan van een 38-urige werkweek. Medewerkers ontvangen via het flexibele arbeidsvoorwaardenbudget FAB een toeslag op het salaris van 6,62%, ter compensatie van de twee extra uren per week om te komen tot een 40-urige werkweek. De berekeningswijze voor het CAO minimumloon per maand per 01-01-2023 wordt dan:
(((52 * 40) - 104) / 12) * 14 = € 2.305,00.

Participatiebanen

In het kader van de Participatiewet is voor de CAO Waterbedrijven een loonschaal garantiebaan opgenomen. Voor Gemal is dit schaal PART [1]. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon. 

NB - Deze medewerkers vallen hiermee niet onder het CAO minimumloon. Je moet deze aanvulling daarom blokkeren door invoercode 02940 met waarde 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen vast te leggen.

Bijdrage levensloop in FAB

Werkgevers in de sector geven vaak op verschillende manieren invulling aan het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB). Hierdoor stemmen de bedrijfsspecifieke keuzes die zij maken niet altijd overeen met de inrichting, zoals wij die in Gemal Direct zouden doen. Daarom hebben wij voor de FAB-regeling geen CAO-specifieke inrichting vastgelegd, maar heb je waarschijnlijk in Gemal Direct Inrichting zelf de aansturing op werkgeverniveau reeds vastgelegd. Zie ook de handreiking die we destijds gegeven hebben (Handleiding Gemal, onderdeel CAO-inrichting > CAO Waterbedrijven bij 7.2).

Het niet-pensioengevend budget kon destijds gevuld worden met diverse componenten, al naar gelang de categorie medewerkers die daar recht op hadden. Dit budget werd onder andere gevuld met de component levensloopbijdrage voor 1,5% over de grondslag. Door de beëindiging van de levensloopregeling, wordt de levensloopbijdrage per 2023-01 vervangen door een “Duurzame inzetbaarheidstoeslag” van 1,5% van het maandinkomen. Ook deze is niet-pensioengevend. Per saldo zal deze aanpassing dus voor de medewerker nauwelijks gevolgen hebben.

Werkgeversbijdrage zorgverzekering

De werknemer die kiest voor een aanvullend ziektekostenpakket binnen de collectieve ziektekostenverzekering, ontvangt een bruto vergoeding per jaar in maandelijkse termijnen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van zijn inschaling, boven of onder het maximum van schaal 6. We hebben hier nooit een specifieke CAO-invulling voor aangestuurd, maar we willen je in ieder geval attenderen op de gewijzigde bedragen voor 2023.

Actie

 • Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.
 • Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal (in Gemal schaal PART) moet je blokkeren voor het CAO minimumloon.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Waterbedrijven

2023-01/82 Eenmalige uitkering december [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

In het onderhandelaarsakkoord CAO Waterbedrijven voor 2023 dat recent definitief is geworden, is ook sprake van een eenmalige uitkering. We komen in een volgende release notes van Gemal nog terug op de wijzigingen voor 2023. Voor wat betreft de uitkering had het de voorkeur dat deze nog in december 2022 tot uitbetaling komt. We gaan deze uitkering niet in de programmatuur nog opnemen voor december maar in overleg met enkele werkgevers komen we tot een handreiking voor de uitkering.

Er zijn grofweg twee manieren om de uitkering te laten uitbetalen: 

 • Of je richt in Gemal Direct Inrichting (GDI) een eenmalige uitkering in,
 • Of je levert zelf de gewenste mutaties aan.

Inrichting in GDI

 • Je kunt de uitkering bijvoorbeeld als volgt inrichten bij GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 03 Eindejaarsuitkering 3:

werkgevercode
EJU-3

betekenis

waarde

25401

methode berekenen

2 = peildatum

25406

code categorie soortloner

1 = geen werknemer uitgesloten

25407

code categorie schalen

8 - geen werknemer uitgesloten

25413

periode uitbetaling

12

25414

peildatum in-dienst vanaf

1201

25415

peildatum in-dienst t/m

1201

25419

vast fulltime bedrag 1

1000,00

25421

code factor diensttijd

6 = deel vd maand is hele maand

25422

factor deeltijd

4 = geen omrekening deelbetrekking

25423

referteperiode

1212

25424

verschoven referteperiode

3 = geen verschoven referteperiode

25430

methode opslag uitkering

3 = Geen berekening  

 • De uitkering van € 1000,00 wordt dan uitbetaald in december met uitvoercode 01099 met als standaard tekst “Eenm.uitkering”.
 • De uitkering is niet naar rato van deeltijdfactor en wordt uitbetaald wanneer de medewerker op 1 december 2022 in dienst was.
 • De uitkering is pensioengevend inkomen, je kunt zien dat uitvoercode 01099 is opgenomen in de grondslag ABP (werkgevercode 55056) voor de meetelling volgend jaar in het jaarinkomen ABP.
 • Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01099 met waarde 0,01 variabel in periode 2022-12.
 • Ter controle kun je in GDI een proefproductie voor je instelling afroepen om te kijken of de resultaten naar wens zijn.
 • Omdat de uitkering vrij algemeen is gedefinieerd, is het aan te raden om goed te beoordelen of er situaties zijn waarbij een medewerker volgens jou mogelijk juist wel of juist niet in aanmerking moet komen voor de uitkering. 

Zelf mutaties aanleveren

Je kunt er voor kiezen om de uitkering niet in te richten in GDI bij een (eindejaars)uitkeringsregeling maar om zelf mutaties vast te leggen. Denk hierbij dan aan het volgende.

 • Je kunt dan het uitkeringsbedrag vastleggen voor de betreffende medewerkers en je leest ze via kolommutaties HR Core Beaufort in met een bruto invoercode.
 • Je kunt hiervoor gebruik maken van invoer-/uitvoercode 01099. Gebruik je een andere code, denk er dan aan dat je eventueel:
  - de tekst van de code aanpast,
  - de uitvoercode in GDI vastlegt in de grondslag ABP (werkgevercode 55056),
  - denk aan het eventueel opnemen van je uitvoercode in je journaalposten, eigen cumulaties, etc.

CAO Waterschappen 

2023-01/83 Eenmalige uitkering december 2022 [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Update 6/12/22 - In vervolg op het eerder in de Community geplaatste bericht

Voor de eenmalige uitkering gaan we van 5 op 6 december via een tussentijdse programma-aanpassing de volgende specificaties in Gemal Direct Inrichting (GDI) aanbrengen:

 • We hebben de uitkering ingericht via GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 02 Eenm. uitkering dec.
 • De uitkering van € 1000,00 wordt uitbetaald in december met uitvoercode 01004 met als standaard tekst “Eenm.uitkering”.
 • De uitkering is niet naar rato van deeltijdfactor en wordt uitbetaald wanneer de medewerker op 1 november 2022 indienst was.
 • De uitkering is pensioengevend inkomen dus we hebben uitvoercode 01004 opgenomen in de grondslag ABP (werkgevercode 55056) voor de meetelling volgend jaar in het jaarinkomen ABP.
 • De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte.
 • Omdat de uitkering vrij algemeen is gedefinieerd, is het aan te raden om goed te beoordelen of er situaties zijn waarbij een medewerker volgens jou mogelijk juist wel of juist niet in aanmerking moet komen voor de uitkering. Zie ook de publicatie(s) hierover verschenen door de VWVW.

Actie

 • Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel met terugwerkende kracht in de periode van vaststelling: 2022-11.
 • Leg voor degene die de uitkering wel moet krijgen maar het volgens de inrichting niet krijgt, de eenmalige uitkering met invoercode 01004 vast met de gewenste waarde variabel in periode van uitbetaling: 2022-12.
 • Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01004 in je journaalposten, eigen cumulaties, etc.

Herrekenen

Omdat er gepeild moet worden op de datum in dienst 1 november, moet er een herrekening plaatsvinden. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-20 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

28/11/22

Vooruitlopend op een akkoord voor de nieuwe CAO Waterschappen hebben de werkgevers besloten tot een eenmalige uitkering. Hierbij wordt een raadpleging achterban door de vakbonden niet afgewacht maar vindt de uitkering nog plaats bij de salarisbetaling van december 2022. Dit betreft een eenmalige uitkering van € 1000,00 (ongeacht omvang van dienstverband) voor de medewerker in dienst per 01-11-2022.

We zullen daarom voor de CAO Waterschappen (code CAO werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 29) uiterlijk 6 december alsnog een tussentijdse programma-aanpassing doen om ervoor te zorgen dat deze eenmalige uitkering meegaat in de decemberproductie. We houden je op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

2023-01/84 Nieuwe CAO 2023

Onlangs is een nieuwe CAO Waterschappen afgesproken met een looptijd van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Deze  heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen:

Salarisverhoging

Met ingang van 1 januari 2023 geldt een salariswijziging die helaas deels handmatig is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging: de salarisbedragen van de medewerkers moeten verhoogd worden met nominaal €125,00 op fulltime basis en vervolgens nog eens met 2,5%.  We passen in Gemal de betreffende maximum schaalbedragen aan per 2023-01 maar daarnaast geldt dat je zelf bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen.

NB - Een eventuele verhoging van het salaris naar aanleiding van de beoordeling van het functioneren van de medewerker, vindt plaats voorafgaand aan de salarisverhogingen van januari 2023.

 

 

Voorbeeld schaal 0007 per 31-12-2022

met max oud = €3336,00

Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2023

met max nieuw = €3548,00

     1

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt:

100% * €3336,00 = €3336,00

De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt 100% * €3548,00 = €3548,00.  Dit is een verhoging van:

(€3336,00 + €125,00) * 102,5% = 3547,53 = afgerond €3548,00

=> geen actie nodig

2

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% krijgt:

80% * €3336,00 = €2668,80.

De fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% zou nu moeten krijgen:

(80% * €3336,00) + (100% * €125,00) = €2793,80 

€2793,80 * 102,5% = €2863,65

=> De procentuele inschaling van deze medewerker moet je nu dus aanpassen naar: 

€2863,65 / €3548,00 = 80,7116%

3

Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij:

(80% * €3336,00) * 60% = €1601,28.

De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80% zou nu moeten krijgen: 

((80% * €3336,00) * 60%) + (60% * €125,00) = €1676,28 

€1676,28 * 102,5% = €1718,19

=> Zijn RSP moet je dus aanpassen naar:

€1718,19 / (€3548,00 * 60%) = 80,7116%

 

Je kunt bijvoorbeeld uit HR Core (Beaufort) een aantal werknemer gegevens halen via Impromptu - en nadat je de gegevens verder hebt verwerkt in een spreadsheetprogramma om te komen tot de juiste inschalingsfactor - lees je de gegevens voor HR Core (Beaufort) weer in via kolommutaties of als DPIA100-bestand. Tijdens de aanlevering aan Gemal vindt dan weer aanlevering als procentuele inschaling via invoercode 02513 plaats.

CAO minimumloon per uur

Per 01-01-2023 worden de salaristabellen zo aangepast dat het minimale uurloon € 14,-. bruto bedraagt. We leggen het CAO minimumloon vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462). Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon. Ook medewerkers die verloond worden via schaal 0 (in Gemal schaal 000A) ontvangen de aanvulling.  NB - Het max van schaal 0 wordt in vervolg afgerond gepubliceerd.

Doorbetaling ouderschapsverlof

In de CAO was al afgesproken dat de werkgever bij aanvullend geboorteverlof een aanvulling op de uitkering betaalt tot 100% van het salaris, toelagen en IKB. In de nu afgesproken CAO is opgenomen dat er met ingang van 2023 ook bij wettelijk betaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 9 weken een dergelijke doorbetaling moet plaatsvinden. Om invulling te geven aan doorbetaling tot 100% naast de UWV-uitkering, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof:

 • Wij leggen hier met ingang van 2023-01 voor de CAO Waterschappen bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting.
 • In de grondslag voor verlofregeling -05 (GDI > Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > Grondslag v-/g-regelingen) zijn op Algemeen niveau al diverse uitvoercodes vastgelegd waarover de korting en de aanvulling wordt berekend. Daaraan zijn op CAO-niveau nu toegevoegd recht IKB-1 en IKB-2 (uitvoercodes 01903, 01904) Controleer de samenstelling van deze grondslag en pas deze zo nodig aan voor de uitvoercodes van toelagen die je gebruikt.
 • Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd.
 • Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03215 het aantal uren per maand).

Reiskosten woon- werkverkeer

De onbelaste reiskostenvergoeding zal per 01-01-2023 worden verhoogd tot € 0,21 netto per kilometer. We hebben dit voor de CAO Waterschappen aangepast, zie GDI > Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen, bij Bedrag reiskosten per Eenheid-1.

Vergoeding zakelijke kilometers

Per 01-01-2023 zal de vergoeding voor zakelijke kilometers worden verhoogd naar € 0,37 per kilometer. Hiervan zal € 0,21 netto en € 0,16 bruto worden uitbetaald. We hebben hiervoor geen specifieke CAO-inrichting in GDI.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding CAO Waterschappen blijft per 2023 ongewijzigd € 3,00 netto per dag. De wettelijke gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 2023 verhoogd naar € 2,15 (was in 2022: € 2,00). We hebben je eerder geïnformeerd hoe je hier invulling aan kunt geven via bijvoorbeeld Self Service-formulieren. Je kunt er straks ook voor kiezen om dit via Youforce-APP te doen. In een nieuwe versie van de Youforce-APP (verwachte oplevering januari 2022, let op berichtgeving op de Community hierover), zal het mogelijk worden dat een declaratie van de medewerker van thuiswerkvergoeding vanuit de App, resulteert in aanlevering van twee invoercodes in GDI / Gemal. Dus wanneer er sprake is van een CAO-thuiswerkvergoeding van € 3,00 netto per dag en een wettelijke gerichte vrijstelling onbelaste thuiswerkvergoeding van  € 2,15, kun je de APP zo inrichten dat aan Gemal een netto-invoercode met € 2,15 en een netto-bruto invoercode van € 0,85 wordt aangeleverd.

Actie

 • Leg de aangepaste procentuele inschalingen vast.
 • Pas eventueel je werkwijze / formulieren reiskostenvergoeding aan.
 • Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Release notes Gemal 2020-11/29 CAO-akkoord Thuiswerken

2023-01/85 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers

Bij wijze van herinnering:

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. 
Bijvoorbeeld voor:
• ambtstoelage commissaris van de Koning.
• ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde.
• vergoeding en onkostenvergoeding statenleden.
• tegemoetkoming zkv statenleden.
etc.

Meer informatie

[1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682986.
[2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517.

CAO Ziekenhuizen

2023-01/86 Salaristabellen

Per 1 januari zijn de bedragen voor BVP'ers bijgewerkt. Dit betreft inpasnummers 9416 t/m 9421. De bedragen voor leerlingen (inpasnummers 9541 t/m 9554) en het bedrag aan stagevergoeding (inpasnummer 9402) zijn nog niet bekend gemaakt en daarom nog niet bijgewerkt. 

Actie

Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2023-01/87 Aanlevering loonkostengegevens

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling).

In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

Let op: In het geval van de CAO ziekenhuizen is het zo dat er aan de organisatie die de informatie voor deze CAO verwerkt, dat is Dutch Hospital Data, ook moet worden aangegeven dat je wilt meedoen met de gegevensuitwisseling. Wij gaan er echter vanuit dat, als je de machtiging in Gemal hebt afgegeven door werkgevercode 10106 op waarde 0 hebt gezet, dat je dan ook akkoord bent met het delen van de gegevens met Dutch Hospital Data. 

CAO Zorgverzekeraars

2023-01/88 Definitief akkoord CAO [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Update 28-11-2022

Zoals eerder aangegeven, is de nieuwe salaristabel beschikbaar met de release van december. Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 18) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API).

Daarnaast hebben we ook de eenmalige uitkering en de inrichting omtrent het betaald ouderschapsverlof ingericht voor de release van december. Hieronder worden deze nog even apart toegelicht. 

Eenmalige uitkering

Conform het akkoord van de CAO zorgverzekeraars is er een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3. 

Voor deze uitkering hebben we stagiaires en wachtgelders uitgesloten. Daarnaast hebben we ook uurloners uitgesloten, omdat er op dit moment geen uurloners worden verloond in Gemal die de CAO zorgverzekeraars volgen. Mocht je nog een uurloner opvoeren die recht heeft op de uitkering, dan dien je zelf het bedrag aan eenmalige uitkering op te geven met invoercode 01099.

Omdat het recht in oktober ontstaat (de werknemer moet op 1 oktober in dienst zijn om recht te hebben op de uitkering), moet er herrekend worden. Zie hieronder hoe je dat doet. 

Daarnaast is het bedrag van de uitkering afhankelijk van het deeltijdpercentage op 1 oktober. Eventueel verlof of eventuele extra uren worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De uitkering is, op persoonsniveau, gemaximeerd op €1000,- conform het akkoord.

Werknemers die na 1 oktober uit dienst zijn gegaan hebben vanwege de peildatum van 1 oktober ook recht op de uitkering. Er kunnen daardoor nabetalingen ontstaan. 

Om de uitkering juist tot uitbetaling te laten komen, dien je onderstaande acties uit te voeren: 

 Acties

 • Je dient te herrekenen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Het is het beste om dat vanaf periode 1 te doen door werkgevercode 99221 op te geven met waarde 01. 
 • Als je een werknemer wilt uitsluiten van deze herrekening, dien je invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 99, met terugwerkende kracht in periode 10.
  Let op: dit zal ertoe leiden dat bij het betreffende dienstverband geen enkele herrekening wordt uitgevoerd in de decemberproductie. Ook andere automatische herrekeningen worden niet uitgevoerd. Als de werknemer op een later moment alsnog wordt herrekend (bijvoorbeeld in een (aanvullende) correctieproductie) dan zullen alle wijzigingen van release december alsnog worden doorgevoerd.
 • Als je een werknemer wilt uitsluiten van de uitkering, kan dit door met invoercode 01099 0,01ct op te geven, met terugwerkende kracht in periode 10. Dit kan stam of variabel. 
 • Als je zelf een bedrag wilt opgeven, kan dit door het bedrag variabel op te geven met invoercode 01099. Dit bedrag overschrijft het bedrag dat Gemal zou hebben berekend. 

Betaald ouderschapsverlof

In het akkoord omtrent de nieuwe CAO staat ook een bepaling omtrent betaald ouderschapsverlof. Er is bepaald dat er tot 70% van het salaris wordt aangevuld in het geval van betaald ouderschapsverlof, in plaats van 70% van het maximum dagloon zoals het UWV dat hanteert. 

Wij hebben dit op C(ao)-niveau in Gemal ingericht bij verlofregeling 5 door werkgevercode 13023 en 13024 in te richten, zodat er minimaal 70% van het salaris wordt doorbetaald. 

Voorbeeld:

 • Uitvoercode 01302 betaald ouderschapsverlof = -1000,-
 • Uitvoercode 00672 BOSV uitkering = 600,-
 • Uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling = (1000 x 70%) - 600 = 100,-


Als de BOSV uitkering meer dan 70% van het bedrag op uitvoercode 01302 bedraagt, zal uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling niet negatief worden. De werknemer heeft immers recht op het bedrag aan uitkering dat door het UWV wordt betaald.

Bericht 18-11-2022

De CAO zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe CAO. 

In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen:

 • Salarisverhoging per 1-10-2022
 • Salarisverhoging per 1-10-2023
 • Eenmalige uitkering in november 2022
 • Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof

In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait. 

Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12.

2023-01/89 Pensioenfonds SBZ 

Helaas zijn de parameters van het pensioenfonds SBZ voor 2023 nog niet beschikbaar. Wij hebben daarom de parameters in Gemal bij VRZ-regeling 1 nog niet bij kunnen werken. 

Zodra de parameters beschikbaar zijn, zullen wij deze verwerken en hierover berichten in de eerstvolgende release notes. 

Pensioenfonds ABP

2023-01/90 ABP percentages 2023 in Gemal opgenomen [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Zoals eerder aangegeven in onze releasenotes, hebben we diverse gegevens die betrekking hebben op de verwerking voor 2023 al in productie genomen. Dit doen we voor werkgevers die in december al hun januari productie uitvoeren en voor proefproducties over 2023. Ook is nu per 6 december de premiestelling voor pensioenfonds ABP 2023 hierbij opgenomen, dus de nieuwe franchises, werkgever- / werknemer-premieverdeling OPNP en de premie AAOP.

2023-01/91 Wijzigingen per 2023 voor APG en ABP

Met ingang van 2023 gelden de volgende wijzigingen voor pensioenfonds ABP en/of de gegevenslevering via APG.

Aanpassing premiepercentages

Voor ABP zijn de premiegegevens als volgt gewijzigd:

APB

2022

2023

werkgeverdeel OPNP

17,97%

19,53%

werknemerdeel OPNP

7,93%

8,37%

werkgeverdeel IVP

3,0%

0,0%

werknemerdeel IVP

0,0%

0,0%

franchise

€ 14.850,00

€ 16.350,00

aftoppingsgrens

€ 114.866,00

€ 128.810,00

Vervallen premie IVP (VPL)

Tot aan 2016 was sprake van een overgangspremie VPL (voortkomend uit de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT-Prepensioen en introductie Levensloopregeling) ter financiering van oude vervroegde uittredingsrechten zoals FPU en voorwaardelijk pensioen. De VPL werd vervolgens vervangen door een premie die alleen nog diende voor financiering voorwaardelijk pensioen onder de benaming: premie Inkoop Voorwaardelijk Pensioen, IVP. De laatste jaren was dit alleen nog een werkgeversafdracht zonder premieverhaal bij de werknemer. Met ingang van 2023 is de VPL beëindigd. 

Dit wil zeggen dat er in onze gegevensleveringen aan ABP voor 2023 geen VPL meer mag voorkomen. In de leveringen die nog betrekking hebben op 2022 mag nog wel sprake zijn van VPL (bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging over het jaar heen). We hebben de programmatuur en Gemal Direct Inrichting hierop aangepast. Daadwerkelijk verwijderen van de VPL-gegevens zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Afdracht IVP (VPL)

In het automatische afdrachtensysteem voor de premies ABP waren al geen afzonderlijke afdrachten per premie meer opgenomen maar is er één afdracht voor de ABP-premies met betrekking tot dit jaar (volgnummer 02), en één afdracht voor de premies met betrekking tot vorig jaar (volgnummer 29). We zullen uit de afdracht dit jaar de uitvoercode 01501 (afdracht IVP) verwijderen en volgend jaar 01940 (afdracht VPL vorig jaar).

Politiek verlof en VPL

In een situatie van politiek verlof worden alle (bruto)posten tegen geboekt omdat de medewerker een politieke functie elders heeft. Er kan dan voor gekozen worden om de premies ABP IP en IVP (VPL) die wel door blijven lopen, niet te verhalen op de betrokkene door vast te leggen:

code verlofregeling ABP, invoercode 02839:

1 = inhouding premie IP en IVP vindt niet plaats;
2 = inhouding premie IP en IVP worden normaal berekend.

Door het vervallen van de VPL passen we de waarde / tekst / betekenis van deze code aan naar

1 = inhouding premie IP vindt niet plaats;
2 = inhouding premie IP wordt normaal berekend.

Reden einde IKV

Sinds 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Reden einde inkomstenverhouding’ wordt aangeleverd conform de LoonAangifte (waar datzelfde gegeven overigens “Reden einde arbeidsverhouding’ heet). Ook voor 2023 zijn er op dat gebied enkele wijzigingen; zoals enkele nieuwe codes specifiek voor beëindiging bij publiekrechtelijke aanstellingen, naamgeving etc. Zie het betreffende onderwerp "Reden einde bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen" in deze release notes.

Aanleveren BSN met tijdelijke acceptatie “nul”-waarde

De Pensioenwet maakt geen onderscheid tussen werknemers met of zonder BSN. Daarmee heeft iedere werknemer, die deelnemer is op grond van het pensioenreglement en verplichtstelling, recht op (tijdsevenredige) pensioenopbouw. Voor de pensioenuitvoering is het BSN echter een zeer belangrijk persoonsgegeven en is tevens een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de pensioenfondsen ten aanzien van de bij de pensioenfondsen aangesloten werkgevers en deelnemers.

Huidige werkwijze

In de huidige situatie is het tijdelijk toegestaan BSN “nul” aan te leveren. Deze zou op een later moment alsnog aangeleverd moeten worden. De standaard termijn is gesteld op 3 maanden, echter door omstandigheden is deze verruimd. Voor het aanvragen van een BSN moet een burger fysiek verschijnen bij een gemeenteloket, bij de Corona-pandemie is dat vaak niet mogelijk geweest. Hoe dan ook, gebleken is dat het alsnog aanleveren van een correct BSN niet altijd lukt en op langere termijn ook niet mogelijk blijkt te zijn.

Aangepaste werkwijze vanaf 1-1-2023

 1. BSN nul blijft geaccepteerd met een verwerkbaar signaal, pensioenrechten worden niet geregistreerd in de pensioenadministratie.
 2. Het signaal moet wel hersteld zijn binnen het kalenderjaar, met eventueel een maximale uitloop van 3 maanden na afloop van het kalenderjaar.
 3. Na herstel met een correct BSN worden alle rechten, ook uit voorliggende jaren, geregistreerd in de pensioenadministratie.
 4. Als het BSN achterwege blijft volgt restitutie, immers premies zijn onterecht betaald, er volgt geen registratie in de pensioenadministratie.

Werkwijze Wet betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 geldt de aangepaste wetgeving met betrekking tot wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Vanuit pensioenoptiek is dit geen betaald verlof, maar gewoon onbetaald verlof. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd ten opzichte van voorgaand loon). Er is dus geen sprake van een verlaagd loon als gevolg van de UWV-uitkering.

In feite is de afhandeling vergelijkbaar met de WIEG (extra geboorteverlof):

 • De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon.
 • Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd ten opzichte van voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon als gevolg van de UWV-uitkering.

De pensioenopbouw en de afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor en ongewijzigd productloon. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) volgt de BOSV ook de WIEG:

 • voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geven we de verbijzondering WGP door.
 • voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE).

2023-01/92 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2022-2023

Om uw gegevens van 2022 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden, willen we je over het volgende informeren.

Je dient, zoals gebruikelijk, uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele aanvullende correctieproductie (ACP) over december moet je uiterlijk vrijdag 27 januari 2023 verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden.

Schematisch gelden dus de volgende datums:

periode

uiterste inzenddatum APG aangifte

12-2022

06-01-2023

ACP 12-2022

27-01-2023

01-2023

07-02-2023

02-2023

07-03-2023

2023-01/93 ABP Meetelwaarde met 0%

Soms komt het voor dat een meetelwaarde van het ABP pensioen met 0% moet worden berekend en doorgegeven in de APG levering. Met invoercode 02478 was een work-around beschikbaar, die de deeltijdfactor verlaagde en waardoor ook de AOP premie werd verlaagd. Dit is niet helemaal correct; de AOP premie moet immers ongewijzigd blijven.

Daarom worden de 2 aansturingen voor de ABP meetelwaarde; Invoercode 02530 ABP meetellingswaarde OPNP en Invoercode 02421 Code diensttijd, uitgebreid in de berekening met waarde 0,01. Omdat invoercode 02421 met een tabel werkt, wordt deze uitgebreid met waarde 8. Deze waarde berekent de OP/NP premie en IVP premie met 0%; de AOP premie blijft ongewijzigd berekend worden. Voor 2023 geldt ook dat de IVP is komen te vervallen, dus rekent de meetelwaarde alleen voor de OP/NP.

Invoercode 02530 - ABP meetellingswaarde OPNP : Default staat deze op 0 en wordt in berekening met 100% berekend; 0,01 wordt vanaf nu ook mogelijk. De verbijzondering moet je zelf nog vastleggen met invoercode 02859, waarde WGP.

Een andere aansturing van de meetelwaarde kun je doen met:

Invoercode 02421 - Code diensttijd: Default staat deze op 0 en wordt in de berekening met 100% berekend; 0% wordt vanaf nu ook mogelijk met waarde 8. Bij gebruik van waarde 8 wordt de verbijzondering automatisch gevuld met ‘WGP’ en wordt de OP/NP met 0% gerekend.

De tabel van invoercode 02421 wordt dan:

Volle diensttijd

Halve diensttijd

Kwart diensttijd

Regeling VUT

Regeling FLO”ers

WWU, Periode telt mee voor 37,5 procent

WGP, Periode telt mee voor 0 procent

 • Wanneer je invoercode 02530 of invoercode 02421 waarde 0,01 muteert, moet je ook de aansturing van de juiste verbijzondering opvoeren met invoercode 02859 Code soort diensttijd ABP, zodat ABP kan zien waarom je een gewijzigde of nul meetelwaarde aanlevert.
 • Deze aanpassing is vanaf deze release aanstuurbaar (niet over 2022).
 • Invoercode 02539, waarmee een afwijkende meetelwaarde kon worden vastgelegd voor de IVP, werkt niet meer door naar de APG-levering en wordt op termijn verwijderd. Deze code kon worden vastgelegd in het kader van de Levensloop (WLV), die sinds 31-12-2021 is vervallen.

Pensioenfonds APPA

2023-01/94 Pensioenfonds APPA wijzigingen 2023

We hebben je eerder geïnformeerd over de circulaire met wijzigingen als gevolg van de Aanpassingswet Appa [1]. Belangrijk onderdeel van de wijzigingen is het meer in lijn brengen van de pensioenregelingen voor politieke ambtsdragers met die van de overheidswerknemers. Zoals bijvoorbeeld:

 • Vervallen van de Anw-compensatie (zoals bij ABP). Ook de toeslag nabestaandenpensioen (voorheen artikel 150a van de APPA, 7,5%) komt per 1-7-2022 te vervallen.
 • Kapitaaldekking partnerpensioen. Risicodekking partnerpensioen tussen 1-8-2003 en 1-7-2022, wanneer je geen APPA-belanghebbende meer bent, tot het moment van pensioeningang.
 • Opnemen 10% opgebouwd pensioen op pensioeningangsmoment: niet eerder dan 1-7-2023.
 • Mogelijkheid stopzetten pensioenopbouw geschrapt.
 • Het ingangsmoment van het ouderdomspensioen in de Appa was het tijdstip waarop betrokkene 60 jaar wordt. In lijn met het ABP-reglement wordt dit de eerste dag van de maand waarin betrokkene 60 jaar wordt.

Deze wijzigingen zijn voornamelijk van belang om zelf rekening mee te houden (of je APPA-dienstverlener). Maar wijzigingen die meer op gebied van Gemal liggen, betreffen:

 • Franchise - De pensioengrondslag is de bezoldiging verminderd met een franchise. Nieuw is dat de franchise wordt gekoppeld aan de franchise middelloonstelsel, die wordt gehanteerd ten aanzien van overheidswerknemers. Voorheen werd aangesloten bij de franchise die gold voor de pensioenregeling van beroepsmilitairen. We zullen met ingang van 2023-01 daarom de franchise APPA op die basis aanpassen [2].
 • Overhevelingstoeslag – In het verleden mocht de overhevelingstoeslag gebruteerd worden (tot een max van 791,85). Pensioenfondsen als ABP mochten vervolgens ‘debruteren’, dat wil zeggen: de verhoging voor de pensioen-(premie) berekening ongedaan maken (door het jaarinkomen te delen door 1,019). Met ingang van 1 januari 2023 moet dit niet meer gebeuren voor de vaststelling van jaarinkomens Appa. Omdat er nog enkele bijzondere doelgroepen zijn waar de debrutering nog steeds van toepassing is, blijft de werkgeveraansturing, waarmee dit mogelijk is, vooralsnog in Gemal aanwezig. 

Meer informatie

[1] Releasenotes 2022-11 / Circulaire BZK met kenmerk: 2022-0000265370

[2] GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF Abp > Diversen bij werkgevercode 04260.

Pensioenfonds PFZW

2023-01/95 Wijziging doorwerking kortdurend zorgverlof

PFZW heeft het beleid gewijzigd met betrekking tot kortdurend zorgverlof. Dit beleid is veranderd per 1 juli 2022, maar met een overgangsperiode naar 1 januari 2023. Wij hebben ervoor gekozen de berekening niet halverwege het jaar te wijzigen. We voeren de verandering derhalve per 1 januari 2023 door.

Oude situatie

In de oude situatie werd tijdens deze vorm van verlof het regelingloon verlaagd naar 70% van de oorspronkelijke waarde. Hierdoor werd er minder pensioen opgebouwd en was de pensioenpremie ook lager tijdens de verlofperiode.

Nieuwe situatie - standaard

 In de nieuwe situatie wordt de pensioenopbouw onverminderd voortgezet tijdens kortdurend zorgverlof. Hiertoe hebben we de volgende inrichting vastgelegd:

 • Werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie met waarde 5 - Verlofregeling heeft geen invloed op pensioenberekening
 • Werkgevercode 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof met waarde 0 - Geen uitvoercode verlagen
 • Werkgevercode 13021 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vv hebben we niet vastgelegd. Omdat er reeds sprake is van volledige pensioenopbouw, kan er geen vrijwillige voortzetting zijn

Nieuwe situatie - alternatief

PFZW biedt werkgevers de keuze om de pensioenopbouw tijdens kortdurend zorgverlof toch te verlagen. In dat geval verlaag je niet het regelingloon maar de verloonde uren. Ook in deze situatie is er dus een verschil ten opzichte van 2022 in de pensioenberekening en dus ook de premie.

Als je van deze optie gebruik maakt, dan leg je de volgende inrichting vast:

 • Werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie met waarde 4 - Geen pensioenpremie over verlofdeel
 • Werkgevercode 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof met waarde 2 - Verlagen verloonde uren UPA (uitvoercode 02324)
 • Werkgevercode 13021 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vv waarde 0 - Ook verlagen verloonde uren bij vrijwillige voortzetting. 

2023-01/96 Parameters 2023

Wij hebben in Gemal de parameters voor 2023 voor pensioenfonds PFZW bijgewerkt. Het betreft werkgevercodes 04141 en 04148 t/m 04148. 

Het percentage inhouding (werkgevercode 04144) en de premiekortingen voor het OP en AP (werkgevercodes 04133 en 04134) zijn niet gewijzigd, conform de informatie vanuit PFZW. 

 

Automatische herrekeningen

2023-01/97 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

13-02

BOSV uitkering wordt niet in mindering gebracht op UFO grondslag (4075479)

   
   

 

 

 

Medewerkers