Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-11

26-10-2022 12:00 (Bijgewerkt op 24-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1628 Weergaven

 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community

 

Mededelingen

2022-11/1 Uitfaseren UPA overzichten

Aanleiding

Zoals in de Release notes van september (2022-09/1 Controle-overzicht UPA/GMA mutatie vervalt), als voormelding is gedaan, stoppen we per 1 november 2022 met het aanmaken van het controle overzicht UPA. De gegevens ervan zijn op andere plekken ook beschikbaar zoals in het UPA Domein (waar de levering wordt verzonden) of in de resultatenoverzichten. In de nieuwe MI (power BI), beschikbaar voor Beaufort-On-Line klanten, kun je zelf een relevant rapport maken en deze uitvoercodes als default rapport opnemen en dit desgewenst uitbreiden met meer uitvoercodes.

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig. De overzichtslijsten 5701 (controle-overzicht UPA) en 5702 (controle-overzicht UPA (historisch), die je in werkgevercode 99401 t/m 99448 kunt afroepen in een speciale productie, laten we vervallen.

 

Vooraankondiging

2022-11/2 Vervallen codes per 2023

Aanleiding

Begin 2023 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes gaan vervallen. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving niet meer gewenst zijn of codes die in de praktijk nooit gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Payroll Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2022 nog wel actueel was, kan je in 2023 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht in het jaar 2022 (indien mutaties over het voorgaande jaar zijn toegestaan op deze invoercode), maar niet meer voor het jaar 2023. Aan het einde van dit bericht vind je een overzicht van de codes die wij in het nieuwe jaar zullen laten vervallen. In onderstaande lijst staan ook codes welke in de loop van 2022 zijn komen te vervallen (naar aanleiding van het vervallen van de regeling levensloop). Hier is al eerder in de release notes over geschreven.

 

Let op: codes die in Payroll Gemal zijn vervallen, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer je deze codes niet uit uw HR-systeem of rapportages verwijdert, zou dit in de toekomst tot onverwachte resultaten kunnen leiden.

 

Invoercode

Omschrijving

Vervaldatum

02273

dagloon bepaling

202301

01307

Opn Levensloop 2

202201

01336

Opn. levensloop

202201

01398

Levensl.verlofkrt

202201

01688

Inleg Levensloop2

202201

02086

Corr. EJU in LA

202201

02260

Levensloop jaren

202201

02264

Cd FLO overgangsr

202201

02265

Afw toetsln 12%ll

202201

02531

ABP levensloop

202201

02616

Jaren levensloop

202201

02694

Inleg prc Levensl

202201

02695

Inleg Levensloop

202201

02875

Cc levensl saldo2

202201

02988

Instnr hoofd dvb

202201

02989

Regnr  hoofd dvb

202201

 

Uitvoercode

Omschrijving

vervaldatum

01307

Opn. Levensloop 2

202201

01366

Opn. levensloop

202201

01398

Levensl.verlofkrt

202201

01671

Levensloop >12%

202201

01673

Netto inleg

202201

01688

Inleg Levensloop2

202201

01695

Inleg Levensloop

202201

02101

Tot. opn. levensl

202201

02285

Uren BAPO LA

202201

02287

uren verlof LA

202201

02803

Cum.pens.uitk.a

202201

02804

Cum.pens.uitk.

202201

02839

Saldo Levensl2

202201

02875

Cc levensl saldo2

202201

02895

Cum. levensloop

202201

 

werkgevercode

wgcode tekst

vervaldatum

3004

aansturing prorata - blokkeren van prorata is niet langer mogelijk, deze berekening wordt voortaan standaard toegepast

202301

8121

deelfactor invoercode 02540 (bereikbhd)

202301

8122

deelfactor invoercode 02543-02545 (dagaanwezighd)

202301

8123

deelfactor invoercode 02546-02548 (nachtaanwezighd)

202301

8138

deelfactor invoercode 02541 (bereikbhd)

202301

8139

deelfactor invoercode 02542 (bereikbhd)

202301

8016

dagloon bij benadering, doorlopend ziek

202301

3539

Keuze WN sel signaleringsovz levensloop

202201

3540

Maximum levensloopverlofkorting

202201

24040

Levensloop rekeningnummer bijschrijving

202201

24041

2e Levensloop rekeningnummer bijschr.

202201

24042

Spaarrekening rekeningnummer bijschr.

202201

30019

Controleoverzicht UPA

202301

30100

Code afroep loonstaat in csv-formaat

202301

55116

LEVENSLOOPVERLOFKORTING

202201

55134

Inleg levensloop

202201

Actie

Deze codes dienen in 2023 uit je rapportages of eigen cumulaties verwijderd te worden. Als je geen gebruik maakt van HR Core, dan moet je ervoor zorgen dat je HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt.

 

Gewijzigd en verbeterd

2022-11/3 Naamswijziging werkgevercode 30050

Aanleiding

Om begripsverwarring te voorkomen met betrekking tot werkgevercode 30050 die beschikbaar is in het kader van de File API (de nieuwe manier om bestanden van Zenden&Ontvangen te kunnen downloaden, zie release note 2022-10) is de naam nu: Route uitvoerbestanden.

Nieuwe werkgevercode voor de routering van de bestanden.

Werkgevercode 30050 Route uitvoerbestanden

0 = Bestanden via Zenden&Ontvangen 

1 = Bestanden via Zenden&Ontvangen en File API

2 = Bestanden via File API (en tijdelijk ook in Zenden&Ontvangen)

Bij de waarde 0 blijven de bestanden op de oude manier verstuurd worden.

Bij de waarde 1 worden de bestanden ook in de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld.

Bij de waarde 2 worden de bestanden tijdelijk naar zowel Zenden&Ontvangen en via de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld.

Let op: voorlopig werkt waarde 2 gelijk aan waarde 1; wanneer je overgestapt bent en de bestanden die je eerder uit Zenden&Ontvangen haalde, alleen nog vanuit de File API ophaalt dan 30050 met waarde 2 vastleggen.

 

Actie

Voor deze naamswijziging is geen klantactie nodig. Wel blijft de klantactie van toepassing, zoals in Release notes 2022-10 staat beschreven. 

2022-11/4 Uitfaseren functie voor onderdrukken individuele loonstaat

Aanleiding

Het is in Gemal mogelijk om bij werknemers met meerdere gekoppelde dienstverbanden alleen de persoonlijke loonstaat te tonen. In dat geval worden de individuele- en historische loonstaat onderdrukt. Je stuurt deze optie aan door werkgevercode 31007 samenstelling loonstaat vast te leggen met waarde 2. Deze functie belemmert echter analyse van de afzonderlijke dienstverbanden op het moment dat er iets fout gaat of lijkt te gaan. Met de introductie van nieuwe IKV functionaliteit per 2023 zou deze optie er bovendien toe leiden dat we geen informatie over de IKV's kunnen tonen. Dit heeft ons doen besluiten om deze optie uit te faseren.

 

 • Met ingang van release 2022-11 is het niet langer mogelijk om werkgevercode 31007 vast te leggen met waarde 2.
 • In release 2023-01 zullen wij de waarde 2 op deze werkgevercode automatisch converteren naar waarde 1. Je ontvangt bij gekoppelde dienstverbanden dan nog steeds een persoonlijke loonstaat, maar ook een individuele loonstaat (in 2023 IKV loonstaat en/of dienstverbandloonstaat). Voor meer informatie over deze loonstaten kun je de IKV Gemal handleiding 2023 raadplegen die onlangs is gepubliceerd op de community.

Actie

Er is hiervoor geen klantactie nodig.

2022-11/5 Maximale uurlonen Jeugd-LIV 1 cent te hoog

Aanleiding

Met signaleringsoverzicht 31 kan je een prognose opvragen over de te verwachten Loonkostenvoordelen UWV. We hebben geconstateerd dat wij de maximale uurlonen voor jeugdigen (jeugd LIV) als 'tot en met' waarde afvragen. Dit moet echter een 'tot' waarde zijn.

Oplossing

Daarom hebben wij vanaf deze release deze uurlonen op algemeen niveau 1 cent verlaagd om tot de juiste prognoses te komen. Dit is te zien op het overzicht  'specificatie productiegegevens' bij werkgevercode 03370- max uurloon 18-jarige, 03372 - max uurloon 19-jarige en 03374 - max uurloon 20-jarige.  Omdat het signaleringsoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens en bovendien aan het einde van het jaar pas het gemiddelde uurloon kan vaststellen, is het in dit geval niet nodig een herrekening aan te sturen.

Actie

Er is hiervoor geen klantactie nodig.

2022-11/6 Ten onrechte loonheffingmelding L2225-  WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding of contractindicatie.

Melding

Over een uitkering moet altijd WW premie tegen het lage tariefpercentage worden berekend. In 2022 is het echter zo dat de grondslagaanwas en afdracht WW geboekt moeten worden op de post die past bij de contractindicaties. Als je bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt, dan geldt daarvoor WW hoog. Wanneer een werkneemster met zo'n contract een hele maand zwangerschapsverlof heeft, dan boek je de WW premie over de zwangerschapsuitkering op WW hoog, terwijl deze eigenlijk tegen het lage tarief berekend is. We hebben geconstateerd dat Gemal in zo'n situatie waarbij het hele loon bestaat uit uitkering, soms de WW afdracht boekte op de verkeerde tariefpost, waardoor loonheffingsmelding L2225  - WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht. optreedt. Gemal beschouwt in deze berekening alle uitvoercodes die zijn opgenomen in grondslag 55107 Samenloop SV tarief als uitkeringsbetaling.

Oplossing

Deze situatie is opgelost met ingang van deze release. 

Herrekening 11-02 

Betreffende werknemers worden automatisch herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Let op: De berekende bedragen waren wel correct. Er ontstaat dus geen hogere of lagere afdracht WW premie. De bedragen zullen enkel verplaatst worden van de post WW laag naar WW hoog of andersom.

2022-11/7 Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL)

Aanleiding

De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd, waarvoor we codes beschikbaar stellen zodat je al voorwerk hiervoor kunt doen. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven, voor 31 januari 2023 (en daarna). Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat wijziging. Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).

 

Wat is er nu beschikbaar?

Er zijn in deze release een aantal voorbereidende acties opgestart. De signaleringslijst ‘personeel niet in loondienst’ is vervallen (lijstnr 3901). De lijst is vervangen door uitvoercodes met dezelfde informatie en deze zijn direct beschikbaar via MI/loonstaat in CSV/resultatenoverzicht CSV. Deze bieden veel meer flexibiliteit: je kunt daarmee meteen zelf filteren en overzichten aanmaken. Met nieuwe uitvoercodes kan beoordeeld worden welke medewerkers in het uiteindelijk aan te maken bestand zullen worden opgenomen.

Uitvoercode 01560 - UBD - ind fisc - hierin is een indicatie opgenomen of voor vrijwilligers aan de fiscale toets wordt voldaan, waarde 1 geeft aan dat aan de fiscale toets is voldaan.

Uitvoercode 02177 - UBD- cumBedr lev - hierin is opgenomen het cumulatieve bedrag, wat voor een medewerker opgenomen zal worden als de levering wordt gemaakt. De waarde van de laatste maand is hierin leidend. Er is een nieuwe invoercode (01304, zie hieronder) benoemd, om het te leveren bedrag (van uitvoercode 2140) in een berekeningsmaand te overschrijven.

 

Gegeven: Afwijkend bedrag UBD.

Vastleggen: invoercode 01304

Op te geven als vast of variabele waarde, waarbij 0,01 werkt als blokkering. Deze invoercode is primair bedoeld voor foutherstel. In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is niet verplicht deze gegevens te vullen.

Deze codes zijn bedoeld voor administratiekantoren die de loonadministratie voeren voor andere werkgevers. In de UBD moet dan gespecificeerd worden wat de adresgegevens zijn van respectievelijk het administratiekantoor en van de werkgever waar de persoon-niet-in-loondienst daadwerkelijk heeft gewerkt. Voor werkgevers die geen administratiekantoor zijn is het niet verplicht deze gegevens te vullen, als één van de werkgevercodes 02105-02109 niet is gevuld, zal het adres uit de adresgegevens van de instelling worden gehaald (werkgevercodes 02102-instelling adres, 02104-Instelling postcode, 02103-Instelling vestigingsplaats).

 

EvertvanManen_0-1666770294283.png

Herrekening 11-05

Indien je personeel niet in loondienst hebt, zullen voor deze medewerkers nieuwe uitvoercodes worden berekend met een automatische herrekening. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

Actie

Je kan de beschikbare werkgevercodes voor de UBD-levering nu al vullen. Het aan kunnen maken van de nieuwe gegevenslevering is nog niet gerealiseerd. Dit zal in 2022-12 gebeuren en dan wordt er verder over gecommuniceerd.

 

LET OP - voor de UBD- levering zijn 2 gegevens verplicht, de voorletters en het burgerservicenummer, medewerkers zonder deze gegevens zullen niet opgenomen worden in de UBD-levering. Indien je een medewerker op wilt gaan nemen in de levering, MOET je deze gegevens opgegeven hebben.  We hebben geconstateerd dat er diverse medewerkers met uitvoercode 02140- bedrag PNIL geen burgerservicenummer hebben. zie ook de release notes van 2022-01: 2022-01/1 BSN vastleggen toegestaan als er nog geen waarde is opgegeven

2022-11/8 Jaarbedragen in premie diverse verzekeringen naar maandbedragen.

Aanleiding

Bij de premie diverse verzekeringen kan je diverse bedragen als jaarbedrag opgeven. In de berekening moet dit jaarbedrag omgerekend worden naar een maandbedrag. Je mag verwachten dat dit 1/12e deel is. Tot aan 2023 rekende Gemal met dagbedragen x het aantal dagen per maand. Dit levert afrondingsverschillen op in jaren dat met 260 dagen wordt gerekend. Deze berekeningssystematiek is gewijzigd per januari 2023. Een maandbedrag wordt vanaf deze release berekend door het jaarbedrag te delen door 12. Over 2022 zal de systematiek niet worden aangepast, omdat dat veel zeer kleine verschillen oplevert. We schrijven dit al wel, omdat je het terug kunt zien in begrotingsproducties.

 

Voorbeeld:

Premie diverse regeling 13: Werkgevercode 05013 (13) maximum grondslag = 59706 op jaarbasis. Op uv 1583 - premie-afdracht basis 13 wordt het maximum per periode getoond. De werknemer zit boven het maximum. Verwachte waarde = 59706 / 12 = 4975.50. Gemal berekende echter 59706 / 260 * 21.67 = 4976.08 (met een afrondingsfout).

Actie

Er is hiervoor geen klantactie nodig.

2022-11/9 Pensioenfonds APPA inwerkingtreding wijzigingen

Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, willen we je over het volgende informeren:

Eerder dit jaar is een circulaire verschenen met daarin informatie over de Aanpassingswet Appa en wijzigingen per juli 2022 [1]. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op invoering peildatumsystematiek, aanpassing franchise en afschaffing overhevelingstoeslag. In lijn met de regelgeving van ABP en de peildatumsystematiek, zullen deze wijzigingen pas effect krijgen bij de vaststelling van het pensioengevend inkomen in 2023-01. Meer informatie hierover ontvang je in de eindejaarscirculaire en/of onze release notes voor januari 2023.

Meer informatie

[1] Circulaire met kenmerk: 2022-0000265370

 

Opgeloste meldingen

2022-11/10 Melding L2268 verscheen, omdat cumulatieve grondslagaanwas bij werknemersverzekeringen op jaarbasis onterecht niet negatief kon zijn (change 3630428)

Melding

We kregen meerdere meldingen, dat bij klanten loonaangiftemelding L2268 verscheen. Deze melding wordt getoond op het moment dat er geen premie Wko wordt afgedragen, terwijl er wel een positieve of negatieve waarde aan premie Aof (laag, hoog en/of uitkering) aanwezig is. Dit bleek te komen omdat Payroll Gemal in deze situaties niet toeliet dat de cumulatieve grondslagaanwas voor een werknemersverzekering op jaarbasis negatief werd, terwijl dit sinds 2022 voor de werknemersverzekeringen juist wel mag (paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022). Voor de ZVW geldt nog steeds wel dat de cumulatieve grondslagaanwas op jaarbasis nooit negatief mag zijn. De tekst van loonaangifte melding L2268 is "Opslag Wko is gelijk aan 0, terwijl 1 of meer van de rubrieken Premie Aof laag, Premie Aof hoog en/of Premie Aof uitkering ongelijk is aan 0."

Oplossing

Het onderstaande versimpelde voorbeeld geeft de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie weer. De nieuwe situatie is conform paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022.

 

   

Oude situatie

Nieuwe situatie

Toelichting

 

Periode

Januari

Januari

De situatie deed zich vooral voor aan het begin van het jaar, als er nog weinig bijdrageloon is opgebouwd.

 

Salaris

2000

2000

 
 

Uitkering

-4000

-4000

 

1901

Grondslag Aof totaal (gemaximeerd)

0

-2000

Gemal stond in de oude situatie niet toe dat de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief werd. In de nieuwe situatie mag dit wel.

1557

Grondslag Aof hoog

2000

2000

 

1559

Grondslag Aof uitkering

-2000

-4000

De grondslag Aof uitkering werd in de oude situatie gemaximeerd op -2000, omdat anders de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief zou worden

1874

Afdracht Aof hoog

141

141

 

1893

Afdracht Aof uitkering

-141

-282

Het kan zijn dat je in de nieuwe situatie een uitbetaling aan werknemersverzekering premies krijgt, in dit voorbeeld een uitbetaling van 141 euro (-282+141)

2047

Afdracht Wko

0

-10

Er werd in de oude situatie een bedrag van 0 euro voor de Wko berekend (0,5% van de waarde) op uitvoercode 1901 Grondslag Aof totaal (gemaximeerd)

   

L2268 verschijnt wel

L2268 verschijnt niet

In de oude situatie werd wel premie Aof afgedragen danwel uitbetaald, maar geen Wko afgedragen danwel uitbetaald. Hierdoor verscheen loonaangifte melding L2268. In de nieuwe situatie is er wel afdracht Wko en verdwijnt de Loonaangifte melding

Automatische herrekening

In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes, gerelateerd aan grondslagen en premies voor werknemersverzekeringen, opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het kan zijn dat je door deze herrekening een uitbetaling aan premies werknemersverzekering krijgt.

2022-11/11 Mutatie op werkgevercode 10107- Reiskosten woon-werk bruto diversen wordt afgekeurd (change 3842978)

Melding

Het muteren van werkgevercode 10107 - reiskosten woon-werk bruto diversen leverde een melding 112 (= waarde niet toegestaan) op.

Oplossing

Deze bug is opgelost. Het is weer mogelijk deze mutaties op te geven.

Actie

Klantactie vereist: Dit kan niet automatisch door ons hersteld worden. Daarom moet je deze mutatie op werkgevercode 10107 opnieuw vastleggen.

2022-11/12 Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702)

Melding

In 2022-09 is change 3591919 opgelost: Release notes 2022-09/11 Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919)
De vakantietoeslag kan uitbetaald worden of doorgestort worden naar een IKB of PB. Bij een vakantietoeslag op basis van een peildatum (werkgevercode 03201 met waarde 3) moet in beide gevallen, bij het verhogen van het salaris met terugwerkende kracht, deze verhoging doorwerken in de vakantietoeslag. Het doorstorten van de vakantietoeslag gaat echter nog niet goed bij medewerkers met een deeltijdfactor van kleiner dan 100.

Oplossing

Deze bug is opgelost. 

Herrekening 11-06

Je vindt deze herrekening terug als reden 11-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

2022-11/13 Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof (change 3873200) [1] 

Update: Automatische herrekening 11-09

De hierna beschreven aanpassing is in periode 2022-11 in productie genomen. Voor de betreffende medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Wanneer de medewerker in het kader van betaald ouderschapsverlof volledig verlof opneemt en er naast de UWV-uitkering ook sprake is van CAO-aanvulling, dan maximeren we in Gemal automatisch de aanvulling om te voorkomen dat de medewerker meer zou ontvangen dan zijn korting bedraagt. We constateren dat deze maximering nog niet wordt toegepast wanneer het geen volledig maar gedeeltelijk verlof (geen volledige maand) betreft. Hiervoor zullen we een aanpassing doen in de programmatuur in combinatie met een herrekening met ingang van (waarschijnlijk) periode 2022-11.

 

(eventuele) Actie:

De aanpassing in de programmatuur kan tot een terugvordering leiden indien het bedrag van de aanvulling wordt verlaagd. Om vorderingen te voorkomen en voorgaande periodes vooruitlopend op de aanpassing te corrigeren, kun je bij wijze van work-around zelf nu al het juiste bedrag aanvulling vastleggen dat dan in plaats komt van de automatische aanvulling. Dit doe je met invoercode 00639 (P03639) voor verlofregeling 05 BOSV / UWV. Je kunt in een proefproductie in GDI bekijken wat de korting en aanvulling zal bedragen en op basis daarvan het bedrag van de aanvulling bepalen.

2022-11/14 Foutieve waarde in de flexbestanden  (change 3852602)

Melding

In september is helaas een fout geintroduceerd in het aanmaken van flexbestanden waarbij je de huidige maandbedragen en de herrekeningsbedragen wilt opvragen, dit kan je opgeven met werkgevercode 70001 - periodenummer gegevens - voor het betreffende flexbestand, met waarde 18: gegevens huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste (in één record). In dit geval werden voor medewerkers met een herrekeningsbedrag de totale bedragen verdubbeld.

 

Oplossing:

Dit is aangepast.

Actie

Er is hiervoor geen klantactie nodig. Echter, indien je salarisrun november nog niet hebt gedraaid, kun je de flexbestanden over oktober desgewenst nogmaals afroepen via een speciale productie.

2022-11/15 Resultatenoverzicht bij een correctieproductie soms niet correct [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Melding

Wanneer je in de salarisproductie van oktober een nieuwe medewerker hebt opgevoerd met terugwerkende kracht en deze medewerker daarna in een vervangende of aanvullende correctieproductie hebt gewijzigd, dan wordt het resultaat van deze medewerker vanuit de correctieproductie niet correct meegenomen naar het resultatenoverzicht. De database in payroll Gemal is wel correct en bijvoorbeeld het 1917-bestand is correct, maar de presentatie van het resultatenoverzicht, betreffende het resultaat van de nieuwe medewerker(s) in de correctieproductie van oktober, is niet correct voor deze medewerkers. Daarmee is ook het totale resultatenoverzicht niet correct.

 

Oplossing

Dit gaan we vanavond 13/10/22 herstellen zodat het  resultatenoverzicht van correctie producties vanaf 14/10/22 gedraaid, weer correct zijn.

Actie

Wanneer deze situatie voor jou van toepassing is, kun je het resultatenoverzicht in een speciale productie opnieuw afroepen, waarin dan het resultaat van de salaris-/ en van de correctieproductie samen wordt gepresenteerd. Dit zijn lijstnummers 0601 t/m 0605 (de resultaten overzichten. Kijk ook welke resultatenoverzicht je altijd afroept en voor jou relevant zijn.

2022-11/16 VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589)

Melding

Wanneer je de pensioenpremie berekent via de premie diverse regelingen en deze via UPA aanlevert aan je pensioenfonds (je hebt in dit geval werkgevercode 04104 ( volgnummer x ) op een waarde tussen 101 en 115 staan), kan het bij herrekeningssituaties voorkomen, bij medewerkers uit dienst, dat het regelingloon met 0 euro wordt aangeleverd. Dit gebeurt alleen als het regelingloon wordt aangeleverd middels de uitvoercode die op A-niveau is ingericht bij werkgevercode 04604 - UPA regelingloon. Ook gebeurt het alleen als voor de betrokken regeling werkgevercode 05001 - Code soort grondslag VRZ de waarde 1 = jaargrondslag heeft. Bij deze medewerkers is de uitvoercode, waaronder het regelingloon is vastgesteld, ook niet meer terug te vinden op het resultaten overzicht. Indien je ingeregeld hebt dat je de cumulatieve uitvoercodes onderaan de loonstaat wilt zien, is deze uitvoercode daar ook niet zichtbaar. Vanuit Gemal kunnen wij niet constateren of de situatie van ontbrekende regelinglonen in de UPA-aanlevering zich heeft voorgedaan. Betrokken klanten zullen aangeschreven worden om dit onder de aandacht te brengen.

 

Oplossing

Het aanleveren van het regelingloon als jaarbedrag zal vanaf deze release goed plaatsvinden, ook bij medewerkers uit dienst. De uitvoercode zal blijvend berekend blijven en is vanaf deze release ook weer zichtbaar op het resultatenoverzicht en in de cumulatieve uitvoercodes op de loonstaat.

Actie

De klanten waarvan wij kunnen constateren dat ze in de doelgroep vallen, zullen worden aangeschreven. Indien je twijfels hebt over de juiste aanlevering in UPA, moet je in het UPA-portaal controleren of het regelingloon bij een medewerker uit dienst correct is aangeleverd. Indien dit niet het geval is, kan je over 2021 een synchronisatie UPA vorig jaar aanvragen via een speciale productie met lijstnummer 6401. Na verwerking zullen alle regelinglonen correct in de berichten staan. Voor 2022 zal met een herrekening de UPA-berichten hersteld worden.

We voorzien niet dat er in de berekening op andere uitvoercodes verschillen gaan optreden.

Herrekening 11-07

Voor 2022 zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Indien de regelinglonen in de UPA-berichten onterecht op 0 stonden, is deze oplossing in het UPA-portaal herkenbaar aan correctieberichten. 

2022-11/17 Nogmaals: Vervallen minimum [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Melding
In onze releasenotes voor oktober hebben we geschreven over het vervallen van de minimumbedragen (voormalige) VT en EJU zoals we deze hanteerden voor de werknemers bij de opbouw van het IKB conform artikel 4.2 lid 1 van de CAO gemeenten. We hebben daarom in Gemal de betreffende aansturing op werkgeverniveau verwijderd [1]. Voor vakantiekrachten en enkele bijzondere dienstverbanden is in de CAO opgenomen bij artikel 2.5 lid 3 dat zij het bedrag minimum vakantietoeslag ook ontvangen. Voor hen is het minimumbedrag VT echter niet vervallen.

Oplossing
Voor de betreffende personen van artikel 2.5 kun je met terugwerkende kracht tot 01-01-2022 het fulltime jaarbedrag vastleggen op werknemerniveau met invoercode 02455 zoals dat voorheen voor alle medewerkers gold, te weten € 1759,80.  Maak je gebruik van profielen in HR Core Beaufort of Self Service, overweeg dan om die code daarin mee te nemen.

Meer informatie
[1] ReleaseNotes Gemal onderwerp 2022-10/15 Vervallen minimum.

 

CAO Informatie

CAO Energie- en nutsbedrijven

2022-11/18 Sector GEO: Salariswijziging

Aanleiding

Conform CAO hebben we voor de sector GEO met ingang van periode 2022-11 de salariswijziging doorgevoerd voor de salaristabellen Services, Proces en Services 2003 [1]. Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd, maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Bij de vorige aanpassing naar aanleiding van de nieuwe CAO eerder dit jaar, was de schaal voor ID-banen (in Gemal schaal IN-D) komen te vervallen. Deze schaal is dit jaar nog met de oude bedragen aanwezig, maar zal in het nieuwe jaar daadwerkelijk uit de salarisregeling worden verwijderd.

Actie

Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisbedragen 48 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API).

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).
[2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206.

CAO Gehandicaptenzorg

2022-11/19 Thuiswerkvergoeding

Aanleiding

In de release notes van 2022-08/22 is beschreven dat het bedrag van de thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd conform de fiscale wet-en regelgeving. Echter is dit niet zoals het in de cao gehandicaptenzorg wordt beschreven. In de cao wordt namelijk het bedrag van 2 euro per dag genoemd en wordt er niet gesproken over een eventuele indexering. De 2 euro is het bedrag dat op dit moment door de fiscus is vrijgesteld van belasting en dat ook conform CAO wordt vergoed. Het vrijgestelde bedrag wordt eventueel jaarlijks geïndexeerd, maar het is aan de CAO om te bepalen of dat gehele bedrag ook betaald wordt aan de werknemers. In de huidige CAO zijn geen afspraken gemaakt voor verhoging van het bedrag per 2023. Dit bleek onvoldoende uit de release notes van 08-2022. Onze excuses voor de verwarring die hierdoor wellicht is ontstaan. Daarnaast werd er in 2022-08/22 de volgende toelichting gegeven: Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Daarmee wordt bedoeld dat, gezien de wetgeving, een samenloop van onbelaste reiskosten woon-werk en een onbelaste thuiswerkvergoeding voor een zelfde dag niet is toegestaan. Als er reiskosten woon-werk worden betaald voor een werkdag mag er voor diezelfde dag niet ook een thuiswerkvergoeding onbelast worden uitbetaald. Als een werknemer op één dag zowel thuiswerkt als naar kantoor reist mag daarom óf de van toepassing zijnde reiskosten (zoals die in de cao worden beschreven) worden betaald óf de thuiswerkvergoeding. Deze samenloop wordt niet specifiek benoemd in de cao, maar er is hier sprake van landelijke wetgeving. Je kunt als werkgever daarom zelf beleid formuleren welke vergoeding in dit geval wordt verstrekt.

Actie

Er is geen directe klantactie nodig, wellicht een beleidsmatige actie.

CAO Gemeenten / SGO

2022-11/20 Uitkeringen burgemeester

Aanleiding

Zoals elk jaar, is er in november weer sprake van uitkeringen voor de burgemeester. Voor 2022 betreft dit

 • Eenmalige uitkering november 2022
 • Reguliere eindejaarsuitkering november 2022
 • Daarnaast zal in het kader van de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de CAO Rijk in december nog een eenmalige uitkering van toepassing zijn, we informeren je hierover in de release notes voor december [1].

Eenmalige uitkering november 2022

In het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is afgesproken dat de burgemeester ieder jaar een eenmalige uitkering van € 450,00 in de vorm van een eindejaarsuitkering ontvangt [2]. Bij de uitbetaling moet rekening worden gehouden met de in de circulaire genoemde uitgangspunten:

 • De uitkering is een bruto bedrag.
 • De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd.
 • Bij opbouw over minder dan 12 maanden (bijvoorbeeld bij uit-dienst) vindt uitbetaling plaats naar rato van de in-dienstdatum.
 • In geval van ziekte tijdens de ambtsvervulling moet de bezoldiging onverkort doorbetaald worden, dus moet ook geen korting op de eenmalige uitkering plaatsvinden.
 • De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters die een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen.
 • De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen.
 • De uitkering is pensioengevend.
 • De uitkering geldt ook voor een waarnemend burgemeester.

Actie

Wij adviseren je te beoordelen of de uitkering van toepassing is en zo ja, deze variabel vast te leggen met een door jou gekozen bruto diversen invoercode [3]. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de tekst bij de invoer/uitvoercode. Vervolgens neem je de bijbehorende uitvoercode op in Uitvoercodes in jaargrondslag ABP (werkgevercode 55056), zodat deze meetelt in de grondslag voor het jaarinkomen ABP. Je kunt controleren of dit juist staat in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Denk eraan deze uitvoercode ook op te nemen in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties.

Eindejaarsuitkering november 2022

Op grond van artikel 3.2.1, twaalfde lid, van het Rechtspositiebesluit, heeft de burgemeester recht op een eindejaarsuitkering van 9,8 % van de genoten bezoldiging (de ‘reguliere’ 8,3% plus een toeslag 1,5%). Het eindejaarsuitkeringsjaar loopt voor CAO rijkspersoneel van december t/m november. Heb je bij de betrokkene met invoercode 02642 (afwijkend percentage eindejaarsuitkering 1) de waarde 1 (0,01) vastgelegd, dan wordt dit verhoogde percentage automatisch toegepast (via afwijkend percentage voor de uitkering, werkgevercode 25025).

Meer informatie

[1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022.

[2] Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van BZK

[3] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2.

CAO Gemeenten / SGO

2022-11/21 Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar

Aanleiding

Voor de CAO gemeente is een deel van het IKB ingericht dat bestaat uit de tegenwaarde van 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren, opgenomen als 0,8% over het salaris. Dit deel van het budget is niet-pensioengevend (NPG). Dit percentage en de grondslag salaris is opgenomen in de IKB-regeling 2 (GDI > Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Definitie / Grondslag Budgetten > 02 IKB NPG). In de grondslag voor dit budget zijn wel de (verlof)kortingen opgenomen, maar niet de (verlof)doorbetalingen. Aan deze grondslag zijn met ingang van 2022-10 de diverse uitvoercodes toegevoegd. Soortgelijks geldt voor de grondslag Premie diversen-15, die voor de sector gemeente in gebruik is voor reparatie 3e WW-jaar (GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verz > Grndslg Div verz > 15 Reparatie 3e WW-jaar). Ook hier waren wel de kortingen maar nog niet de doorbetalingen opgenomen. 

Automatische herrekening 11-10

Voor de juiste toepassing zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

CAO Gemeenten / SGO

2022-11/22 Sector Veiligheidsregio’s: Code voor Compensatieregeling

Aanleiding

De werkgeversvereniging WVSV heeft ons als salarisleverancier verzocht een code beschikbaar te stellen, waarmee de veiligheidsregio een uitbetaling kan doen in het kader van de Compensatieregeling. Deze netto-betaling moet gebruteerd worden en tegen bijzonder tarief belast. De werkgever kon de uitbetaling boeken op FLO-kosten.

 

Actie

Je kunt hiervoor gebruik maken van invoer-/uitvoercode 00956. Deze code heeft nu als standaardtekst "Netto.brt.uitk.23", maar je kunt deze tekst ook aanpassen in "Compensatieregel." Je kunt dit aanpassen bij GDI > Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij uitvoercode. Ook de tekst van de invoercode kun je uiteraard aanpassen, maar de uitvoercode is hetgeen de medewerker zal terugzien op de strook, vandaar dat we dit hier vermelden.

CAO GGZ

2022-11/23 Eenmalige uitkering geschoond

Aanleiding

In de cao GGZ was voor november 2021 een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3, conform de toenmalige cao.  Deze eindejaarsuitkering hebben we nu geschoond, zodat er in november 2022 niet nogmaals een eenmalige uitkering wordt betaald.  Maak je voor een andere, eigen uitkering, gebruik van eindejaarsuitkering 3, houd er dan rekening mee de codes die waren ingericht op C-niveau nu zijn geschoond. Als je gebruik wilt blijven maken van de uitkering, zal je de geschoonde codes op W-niveau moeten vastleggen. 

Actie

Er is hiervoor geen klantactie nodig.

CAO Jeugdzorg

2022-11/24 Reiskosten werkgevercode 26402

Aanleiding

In de release notes van 2022-10/11 staat aangegeven dat, als je de waarde van 26042 verandert, je ook collectief dient te herrekenen van januari. Echter zal Gemal, omdat er in dit geval een zogeheten jaarwaarde (de code geldt voor het hele jaar) wordt aangepast, al automatisch herrekenen.  Een handmatige herrekening aansturen is daarom niet nodig. Excuses voor de eventuele verwarring. 

Actie

Er is hiervoor geen klantactie nodig.

CAO Onderwijs

2022-11/25 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Aanleiding

Partijen hebben een nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 maart 2023, die de CAO Bestuurders PO/VO zal gaan vervangen. Daarvoor gaan we CAO code 30 (de huidige CAO Bestuurders VO) inrichten, aangezien deze al veel gelijkenis heeft. In de CAO is onderstaande van toepassing:

 • De wijziging betreft dat beide Bestuurders CAO PO en VO onder één nieuwe CAO verder gaan, geënt op de CAO Bestuurders VO
 • Er is sprake van een nieuw loongebouw gebaseerd op 7 schalen met een min-/max- salarisbedrag.
 
EvertvanManen_2-1666771482383.png
 • Het percentage Eindejaarsuitkering is 7,4%  (Bestuurders PO heeft nu 6,3%).
 • De norm/fulltime betreft een 40 urige werkweek.

Gekozen oplossing:

 • Omdat de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs is geënt op de CAO Besturen VO (CAO code 30), wordt CAO 30 leidend voor deze nieuwe CAO.
 • Voor wat betreft het nieuwe loongebouw: we hebben met enkele klanten hierover gesproken; een nominale variant of een nieuwe salaristabel met een percentage aansturing over het maximum bedrag. De voorkeur heeft de nominale oplossing mits de naam van de schaal op strook zichtbaar is.
 • Voor dit doel gebruiken we invoercode 02979 ‘alfanumerieke personeelsinformatie 10’. Deze invoercode is hernoemt naar ‘Salarisschaal’.
 • Omdat CAO 30 leidend wordt, behoeft de eindejaarsuitkering geen aanpassing: daar is 7,4% reeds van toepassing die bij omzetting van de CAO Code per 1/1/22 leidt tot een aanvullende opbouw eindejaarsuitkering.
 • De norm van cao 30 is ook reeds gebaseerd op 40 uur/wk en 173,33 uur/mnd.
 • Werkgevercode 03002 en invoercode 02317: Hernoemen van CAO code 30 (CAO Besturen VO) naar CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs).
 • Met werkgevercode 31251 is met een C-waarde ingeregeld dat invoercode 02979 op de salarisspecificatie wordt afgedrukt in blok 1 (linksonder).

Hoe kom je tot een implementatie van inschaling van deze Bestuurders:

 1. Conform de Handreiking Remuneratiebeleid Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 van de VTOI-NVTK, bepaal je de inschaling. Dit wordt bepaald in overleg en daarom kunnen wij niets converteren.
 2. Het salaris van januari 2022 + 3% wordt het nieuwe salarisbedrag tenzij dit boven de WNT norm is of hoger dan het maximum van de schaal is.

Daarmee zijn de voorwaarden compleet voor verloning CAO Bestuurders Funderend Onderwijs.

Actie

Leg onderstaande per 1/1/22 vast bij de bestuurder (advies is dit eerst in een proefproductie te doen):

Werkgeverscode 03002 (of invoercode 02317) waarde 30 indien CAO Bestuurder PO; de VO bestuurder wordt al met CAO 30 verloond en hoeft niet te worden aangepast.

Invoercode 02332 waarde 2 (om nominaal te kunnen verlonen ipv via een salaristabel).

Invoercode 02350 het salarisbedrag.

Invoercode 02979 ingeschaalde schaal.

De herrekening vindt automatisch plaats door de opvoer van het gewijzigde salaris.

 

Aandachtspunten:

 • Normuren: de CAO Bestuurders PO kent andere normuren; controleer bij bijvoorbeeld uitruil uren of BAPO, of op dat vlak een herrekening plaatsvindt. Dit komt door het samengaan van de CAO-en met 1 norm waarde.
 • Salarisregelingen: de salarisregeling (-tabel) 30 en 75 blijven intact zodat wanneer je nog geen nieuw salaris hebt bepaald, er op de huidige manier verloond blijft worden. Op termijn gaan we CAO code 31 en Salarisregelingen 30 en 75 schonen en zullen dit dan melden.
 • Maandelijkse uitbetaling VT EJU: het vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (7,4%) worden maandelijks opgebouwd zoals gebruikelijk; wanneer je conform artikel 3.3 een afspraak hebt gemaakt dit maandelijks uit te laten betalen dan staan hieronder de codes waarmee je dit kunt doen:
  • Invoercode 01006 waarde 0,07
  • Invoercode 02342 waarde 1
  • Bij overstap naar een maandelijkse uitbetaling van de VT/EJU moet worden nagedacht hoe om te gaan met de reservering VT/EJU die tot dit moment is gedaan, ook rekening houdend met de WNT.
 • CAO CBS/LA: de Code CAO CBS/LA (werkgeverscode 07005) is bij de VTOI-NVTK nagevraagd en is nog niet bekend.
 • Sectorindeling APG: In de sectoren PO en VO wordt gerekend met een verschillend percentage AOP; 0,8% in het bij PO en 0,9% in het VO. Dit wordt aangestuurd met werkgeverscode 04211 bij de instelling van verloning. Vooralsnog blijft dit ongewijzigd. We hebben bij APG hier aandacht voor gevraagd.
 • ABP 2023: Het pensioen/productloon van 2023 wordt door deze salarisverhoging vanaf januari 2022 (peilmaand ABP) hoger; dit is conform specificatie ABP.

2022-11/26 CAO Primair onderwijs - Bedrag bij inschaling participatiebaan trede 1 is niet correct (change 3861389)

Melding

Het blijkt dat het salarisbedrag, behorende bij  participatiebaan trede 1, niet correct was gewijzigd (per juli 2002)  in de salaristabel.

 

Oplossing

Salaristabel 65, die geldig is per juli 2022, is aangepast.

Herrekening 11-08

In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer PART en Anciënniteit = 01 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

CAO Provincies

2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023

Aanleiding

Het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO Provincies, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, is definitief geworden door akkoord van de achterban. De aanpassingen die hieruit voortkomen hebben voor wat betreft Payroll Gemal onder andere betrekking op:

 • loonontwikkeling
 • eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding
 • structurele thuiswerk- en internetvergoeding
 • ouderschapsverlof
 • verlofafspraken

Loonontwikkeling - salarisverhoging

Voor wat betreft de loonontwikkeling is het volgende afgesproken:

 • Per 2022-01 worden de functieschalen met fulltime € 75,00 verhoogd.
 • Per 2022-07 worden de salarisbedragen met 3% verhoogd.
 • Per 2023-01 worden de salarisbedragen met 4% verhoogd.

Helaas hebben partijen er dus voor gekozen om weer een salariswijziging door te voeren die voor de werkgevers arbeidsintensief is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden de schaalbedragen verhoogd met 75 euro. We passen de betreffende maximum schaalbedragen aan. Hierbij is het echter niet alleen de bedoeling dat de maximum schaalbedragen verhoogd worden maar ook dat de medewerkers een verhoging krijgen van € 75,00 op fulltime basis. Dit heeft tot gevolg dat je bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen.

 

 

Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022
met max oud = € 3136,19

Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022
met max nieuw = € 3211,19

1

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 3136,19 = € 3136,19

De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt nu 100% * € 3211,19 = € 3211,19.  Dit is een verhoging van € 3211,19 -/- € 3136,19 = € 75,00

=> geen actie nodig

2

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 3136,19 = € 2508,96.

De fulltime medewerker zou nu krijgen 80,00% * € 3211,19 = € 2568,96 Dit is een verhoging van € 2568,96 -/- € 2508,96 = € 60,00. Voor deze medewerker moet zijn procentuele inschaling dus verhoogd worden zodat hij ontvangt: € 2508,96 + € 75,00 = € 2583,96. 

=> De procentuele inschaling moet je nu aanpassen naar: € 2583,96 / € 3211,19 = 80,4673%

3

Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij (80% * € 3136,19) * 60% = € 1505,38.

De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80,00% moet er 60% * € 75,00 = € 45,00 bij krijgen, dus €‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁠⁠ 1505,38 + € 45,00 = € 1550,38. 

=> Zijn RSP moet je dus aanpassen naar

€ 1550,38 / (€ 3211,19 * 60%) = 80,4673%

Voor de procentuele salarisaanpassingen van 2022-07 en 2023-01 speelt dit niet, maar daar speelt wel een mogelijke aanvulling in verband met het CAO minimumloon.

 

Loonontwikkeling - CAO minimumloon

Net als bij enkele andere overheidssectoren, vindt voor de CAO Provincies per 2022-07 introductie plaats van een bodem in het salarisgebouw van € 2184,00, gebaseerd op een CAO minimum uurloon van €14,00. We leggen het CAO minimumloon vast met terugwerkende kracht in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462). Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon.

 

Let op: Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal A (in Gemal schaal PA-A) moet je blokkeren door (met terugwerkende kracht tot 2022-07) invoercode 02940 waarde 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen vast te leggen. Op schaal A zijn de cao-loonstijgingen niet van toepassing.

 

 

Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022
met max oud (van 2022-01) = € 2533,71

Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022
met max nieuw = € 2533,71 * 103% = €‌ 2609,72

4

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 2533,71 = € 2533,71

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * €2609,72 = €2609,72

=> geen actie nodig

5

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2533,71 = € 2026,97.

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2609,72 = € 2087,78

=> geen actie nodig
omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met € 2184,00 -/- € 2087,78 = € 96,22

6

De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2533,71) * 60% = € 1216,19.

De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2609,72) * 60% = € 1252,67.

=> geen actie nodig
omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met (€ 2184,00 * 60,00%) -/- € 1252,67 = € 57,73

 

Waarde verlofuur

Vanuit Gemal-standpunt heeft de salariswijziging tot gevolg dat alle zaken, gerelateerd aan het salaris, ook mee wijzigen. Zo ook verlofuren, immers: de waarde van het verlofuur is gebaseerd op het salaris en wanneer het salaris wijzigt, wijzigt dus ook de waarde van het verlofuur. De CAO stelt echter (art. 4.5.6) dat deze salariswijziging niet mag doorwerken in de waarde van verlofuren. Je kunt dit daarom voorkomen door (met twk) bij de betreffende werknemer een afwijkend uurloon verlofuren vast te leggen, zie de handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen bij 5.1: U kunt een uurloon vastleggen dat afwijkt van het uurloon aangegeven op werkgeverniveau en dat alleen voor de regeling, voor het (ver)kopen van verlofuren van toepassing is:
Gegeven: afwijkend uurloon 1 (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8).
Vastleggen: invoercode 02774 (02775 / 02787 / 02788 / 03142 / 03143 / 03144 / 03145):
het bedrag. Voor HR Core Beaufort komt dat overeen met de rubrieken: P00774 (P00775 / P02787 / P02788 / P06142 / P06143 / P06144 / P06145)

 

De waarde van die uitvoercode uurloon verlofuren van januari moet je dan bij de betreffende medewerker (met terugwerkende kracht) vastleggen op de bijbehorende invoercode afwijkend uurloon verlofuren

 

invoercode                                      / uitvoercode

02774 afwijkend uurln verlofurn 1 / 02931 uurln verlofurn 1
02775 afwijkend uurln verlofurn 2 / 02932 uurln verlofurn 2
02787 afwijkend uurln verlofurn 3 / 02933 uurln verlofurn 3
02788 afwijkend uurln verlofurn 4 / 02934 uurln verlofurn 4
03142 afwijkend uurln verlofurn 5 / 02877 uurln verlofurn 5
03143 afwijkend uurln verlofurn 6 / 02878 uurln verlofurn 6
03144 afwijkend uurln verlofurn 7 / 02879 uurln verlofurn 7
03145 afwijkend uurln verlofurn 8 / 02880 uurln verlofurn 8

 

Hiervoor moet je wel aangestuurd hebben dat op de loonstaat ook de toegepaste uurlonen verlofuren worden gepresenteerd. Deze uitvoercodes worden altijd berekend, maar staan namelijk niet standaard op de individuele loonstaat. Je kunt dat wel aansturen: GDI > Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting ind. loonstaat > Algemeen bij Individuele loonstaat cumulatieve resultaten (werkgevercode 31021). Vanaf dat moment wordt dan de berekende waarde van één verlofuur, onderaan de loonstaat, gepresenteerd met bijvoorbeeld uitvoercode 02774 voor verlofuren-1, maar alleen voor de actuele periode.

 

Andere aanpassingen door loonontwikkeling

Als gevolg van de salariswijzigingen geldt verder nog het volgende: 

 • Omdat de nominale salariswijziging teruggaat tot peildatum 1 januari, zal deze doorwerken in het jaarinkomen van volgend jaar. Je ziet dit verschilbedrag ten opzichte van de oorspronkelijke pensioengevend maandinkomen van januari terug op de individuele loonstaat bij uitvoercode 02231.
 • Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2022-01 en per 2022-07 verhoogd [1].
 • Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie toelagenregelingen bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we de bedragen vast behorend bij art. 4.3.4 lid:2
  per 1 januari 2022:
  a. voor de allround BHV'er: € 255,35 / 12 = € 21,28 met werkgevercode 14001;
  b. voor de BHV'er met specialistische taken: € 511,10 / 12 = € 42,60 met werkgevercode 14002;
  c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 766,68 / 12 = € 63,89 met werkgevercode 14004;
  En per 1 juli 2022:
  a. voor de allround BHV'er: € 263,01 / 12 = € 21,92 met werkgevercode 14001;
  b. voor de BHV'er met specialistische taken:€ 526,43 / 12 = € 43,87 met werkgevercode 14002;
  c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 789,68 / 12 = € 65,81 met werkgevercode 14004.
 • Tegemoetkoming ziektekosten: De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan met ingang van periode 2022-01 naar € 18,70 en vanaf periode 2022-07 naar € 19,26, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor overige schalen. 

Eenmalige Thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding

Werknemers ontvangen een eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding van fulltime max € 500,00 naar rato van omvang en duur van het dienstverband tussen 1 januari en 1 september 2022, o.a. ter compensatie van meerkosten thuiswerk. Je kunt in GDI zien hoe we op basis van deze gegevens in Gemal de uitkeringsregeling-3 (ThuiswrkFlex.verg) aangestuurd hebben. Dit is dezelfde uitkeringsregeling en vergelijkbaar met de Flexibiliteitsvergoeding van vorig jaar (2022-11).  Hierbij geldt onder andere:

 • Omdat de uitkering pensioengevend is, hebben we de uitvoercode waarop de uitbetaling plaatsvindt, in dit geval uitvoercode 01099 eindejaarsuitkering 3, vastgelegd bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP (werkgevercode 55056): 01099 waarde 1.
 • We hebben de standaard tekst van deze uitvoercode en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "ThuiswrkFlex.verg." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen.
 • Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is (denk aan herrekenen!) en desnoods de uitkering blokkeren bij de medewerker met invoercode 01099 waarde 0,01 (met terugwerkende kracht tot 01) en/of een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code; deze bruto diversen uitvoercode moet je dan ook in de grondslag van werkgevercode 55056 opnemen om deze pensioengevend te maken.

Structurele thuiswerk- en internetvergoeding

Met ingang van 2023 geldt een vergoeding voor de werkdagen dat de medewerker thuiswerkt en geen woon-werkverkeer heeft (muv dienstreizen). Dit is een netto vergoeding van € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel, bijvoorbeeld in Self Service, een formulier (laten) maken, waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 3,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in bijvoorbeeld 'Thuiswerkverg.'. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Daarnaast krijg je per 2023 (waarschijnlijk) de mogelijkheid om opgave van thuiswerken via Self Service te laten resulteren in twee Gemal-invoercodes, dus bijvoorbeeld € 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding, hetgeen natuurlijk nog beter inzicht biedt over wat er wordt betaald.

 

Doorbetaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus geldt de aangepaste wetgeving met betrekking tot wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Partijen hebben voor de CAO Provincies hierbij het volgende afgesproken:

 • de regeling gaat in per 2 augustus, ook voor medewerkers waarvan betaald ouderschapsverlof voor een kind tot 1 jaar al eerder is ingegaan.
 • er vindt aanvulling plaats tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof
 • voor de aansluitende 4 weken verlof geldt een aanvulling tot 75% loondoorbetaling.

Partijen hebben afgesproken de CAO-aanpassingen niet per augustus te laten ingaan, maar pas met terugwerkende kracht wanneer de CAO definitief is.

Voor Payroll Gemal hebben we hier op de volgende manier invulling aan gegeven:

 

UWV-doorbetaald ouderschapsverlof

Om invulling te geven aan doorbetaling, naast de UWV-uitkering tot 100%, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof:

 • Wij leggen hier, met ingang van 2022-08, voor de CAO Provincies bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting.
 • Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd.
 • Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03205 het aantal uren per week).

CAO-doorbetaald ouderschapsverlof

Voor de aansluitende periode van 4 weken, waarop geen recht (meer) is op de UWV-uitkering, geldt een doorbetaling van 75%. Je moet dan zelf op het gewenste moment de benodigde mutaties doen. Je kunt hiervoor gebruik  maken van de Verlofregeling-03 Ouderschapsverlof of een andere, vrije verlofregeling:

 • Leg hier met ingang van 2022-XX aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting.
 • Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) leg je vast het percentage 0%.
 • Bij de medewerker leg je per de gewenste periode vast het percentage doorbetaling (invoercode 00613) met 75%
  (door het vastleggen van percentage doorbetaling op werknemerniveau, kun je bij verlofregeling-03 ook op enig moment de doorbetaling laten stoppen of het verlof laten doorlopen).
 • Je legt bij de medewerker het aantal verlofuren voor de betreffende verlofregeling vast (bijvoorbeeld voor verlofregeling-03 met invoercode 03203 het aantal uren per week). Vergeet niet de verlofuren voor verlofregeling-05 nul te stellen.

Doorbetaling in grondslag met verlofkorting

Er zijn dus situaties waarbij sprake is van een verlofkorting ('min-bedrag') waartegenover ook sprake is van een doorbetaling ('plus-bedrag'), Daar waar we nu in (bijvoorbeeld) de grondslag voor IKB de uitvoercodes voor kortingsbedragen hebben opgenomen, nemen we nu dus ook de uitvoercodes voor doorbetalingsbedragen op.

 

Verlofafspraken - bijzonder verlof

De sociale partners vinden het belangrijk om werknemers in staat te stellen de voor hen belangrijke levensgebeurtenissen met bijzonder verlof in te kunnen vullen en niet uitsluitend de familieband daarin leidend te laten zijn. Aan de bestaande regels voor bijzonder verlof wordt de mogelijkheid voor twee zogenaamde lief- en leeddagen toegevoegd. Deze bijzonder verlofdagen zijn niet in te wisselen voor salaris of op te sparen.

 

Verlofafspraken - pilot diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’)

In 2023 vindt een pilot plaats. De werknemer kan (vooralsnog alleen in 2023) de zeven benoemde feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede Kerstdag) omruilen voor dagen die passen bij de eigen levensovertuiging. De medewerker moet de te ruilen dagen vóór 1 april 2023 registreren in het verlofsysteem. Er vindt nog overleg plaats hoe omgegaan moet worden met aan feestdagen gekoppelde vergoedingen.

 

Automatische herrekening 11-04
In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Je vindt deze herrekening terug als reden 11-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

Actie

 • Bepaal de nieuwe RSP-percentages per januari 2022, conform de beschrijving.
 • Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.
  Let op: We bieden HR Core Beaufort, ter download, altijd alleen de meest recente versie aan van een salarisregeling/salarisbedragen (dus in dit geval die van 2022-07).
 • Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast:
  - met terugwerkende kracht tot periode 2022-01: € 29,08.
  - met terugwerkende kracht tot periode 2022-07: € 29,95.
 • Pas de inrichting van de verlofregeling voor ouderschapsverlof aan met terugwerkende kracht tot 2022-08 

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206.

CAO VVT

2022-11/28 Correcties PAWW

In de release notes van 2022-10/24 is er beschreven hoe de oude verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) uit te zetten en de nieuwe verzekering (Loyalis) aan. Wij kregen echter ook verschillende vragen over wat te doen in het geval dat er nog correcties zijn voor de periodes waarin de oude verzekering nog van toepassing was. Daarover hebben wij navraag gedaan bij PAWW. Hieronder lees je welke actie je in welke situatie dient te nemen:

 • Als je een wijziging hebt binnen het huidige jaar dan dien je de aangifte van de betreffende maand te corrigeren. Ons is medegedeeld datin het portaal van PAWW de mogelijkheid bestaat om de aangiften te corrigeren.
 • Als je in 2023 een wijziging hebt over 2022 dan kan dit niet meer worden gemeld aan PAWW, omdat ze correcties over het voorgaande jaar niet toestaan.

CAO Ziekenhuizen

2022-11/29 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Afgelopen vrijdag (21 oktober 2022) is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen. 

Wij zijn in contact met de NVZ, maar de afspraken zoals in het bericht beschreven zijn nog niet definitief. Ook zijn nog niet alle parameters van de uitkering bij ons aangeleverd. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. We houden het wel nauwlettend in de gaten. Zodra de afspraken definitief zijn en de informatie volledig, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten. Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte.

 

Automatische herrekeningen

2022-11/30 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

11-02

Algemeen - Ten onrechte melding L2225 bij WW premie bij uitkering en invoercode 02170 = 3

11-03

Algemeen - De grondslagaanwas bij wn-verzekering mag negatief (3630428)

11-04

CAO Provincies - Nieuwe CAO 2022 - 2023

11-05

Algemeen - IB-47 nieuw formaat

11-06

Algemeen - Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702)

11-07

VRZ-UPA - VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589)

11-08

CAO Primair Onderwijs - Bedrag bij inschaling PART 01 = onjuist

11-09

Algemeen -  Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof 

11-10

CAO Gemeenten / SGO - Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar