Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2023-12

29-11-2023 17:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2529 Weergaven

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op 5 december 2023.

 

Mededelingen

2023-12/1 Jaarovergang 2023 - 2024

Zo rond de jaarovergang zijn er altijd bijzondere aandachtspunten en werkzaamheden die zich speciaal rond die tijd voordoen. Wij adviseren je daarom om hiervoor in de handleiding Gemal het onderwerp "Jaarwerk, algemeen" door te nemen.

2023-12/2 Minimumloon per 2024

Per 1-1-2024 wordt het minimum uurloon van kracht. Uiteraard zullen wij je hierover in de release notes van 2024-01 nog uitgebreid over informeren, maar omdat het een onderwerp met grotere impact is, willen wij vast wat informatie geven in deze release notes. 

Vanaf de release van 2024-01 zal er gerekend worden met het minimum uurloon, maar er zal nog steeds een minimum bedrag per maand worden berekend, zodat het bruto salaris elke maand gelijk is. 

Dit minimum bedrag per maand wordt berekend aan de hand van een aantal jaaruren, zoals voorgeschreven door het ministerie. Dit aantal jaaruren zullen wij op C-niveau vastleggen op een werkgevercode. Wij hebben deze jaaruren afgestemd met de werkgeversorganisaties. Het minimum bedrag per maand zal dus, conform de nieuwe wetgeving, verschillen per CAO omdat dit afhankelijk is van het aantal te werken uren per jaar.

Er zal uiteraard een mogelijkheid zijn om, op werknemerniveau af te wijken van dit aantal jaaruren. 

De andere functionaliteiten, zoals het aanvullen tot het minimumloon met uitvoercode 01007 aanvulling minimumloon, blijven hetzelfde werken, maar zullen uitgaan van het berekende minimum maandbedrag dat is berekend aan de hand van het minimum uurloon. 

In de release notes van 2024-01 zullen wij meer informatie geven omtrent dit onderwerp. 

2023-12/3 Beëindiging ondersteuning CAO Bibliotheken, Kunsteducatie en gezondheidscentra (extra vooraankondiging)

In de releasenotes van 2023-07/2 is gemeld dat de CAO-inrichting van de CAO’s Bibliotheken, Gezondheidscentra en Kunsteducatie niet meer ondersteund wordt en dat per 2024 deze CAO’s worden verwijderd. Ook de gerelateerde salaristabellen zullen worden verwijderd. Per januari 2024 is het niet meer mogelijk CAO-code (werkgevercode 3002 en invoercode 2317) op te geven met de waarden 09, 17 en 37. Werkgevercode 03003 - Code salaristabel kan niet meer opgegeven worden met waarden 10,11 of 31.

Voor de instellingen die deze waarden hebben, wordt een conversie uitgevoerd in de eerste productie in 2024:

 • Werkgevercode 03002- codeCAO wordt geconverteerd naar ‘00’.
 • De CAO inrichting van de betreffende CAO zal doorgekopieerd worden naar de W-inrichting van deze instellingen, tenzij op deze specifieke werkgevercode al een W-inrichting bestaat.
 • Werkgevercode 03003- codesalaristabel wordt geconverteerd naar ‘00’.
 • Medewerkers met een afwijkende CAO-code (invoercode 02317) met waarde 9, 17 of 37 krijgen een gegenereerde mutatie op deze invoercode met waarde ‘00 ‘.
 • Medewerkers met een code salaristabel  (invoercode 02314) met waarde 10, 11 of 31 krijgen een gegenereerde mutatie op deze invoercode met waarde ‘00 ‘

Actie

In principe hoef je niets te doen, wij adviseren wel om voor de betrokken instellingen de inrichting van de werkgevercodes te controleren. Zie ook de vooraankonidiging in releasenotes  in juli bij onderwerp 2023-07/02 Beëindiging ondersteuning CAO's gezondsheidscentra, Bibliotheken en Kunsteducatie. 

 

Gewijzigd en verbeterd

2023-12/4 Loonaangifte en UPA aanpassingen 2024 (opdracht 4794)

Aanleiding

Jaarlijks voeren de Belastingdienst en het SIVI wijzigingen door in de Loonaangifte en de gegevenslevering UPA. Dat betekent dat ook in Gemal wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie. Dit jaar zijn de wijzigingen minimaal. Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2023, voor klanten die al in 2023 hun productie over 01-2024 draaien.

Aanpassingen

In Gemal is alleen een wijziging nodig voor de gegevensaanlevering UPA. Het is vanaf 2024 nodig om bij onbetaald langdurige zorg dit aan te geven in UPA. Hiervoor is code OLZ gereserveerd. In Gemal is deze code op algemeen niveau ingericht voor verlofsoort 7 - onbetaald langdurig zorgverlof. Als je verlofsoort nummer 7 gebruikt voor onbetaald langdurig zorgverlof, hoef je niets te doen.

Actie

Als je een andere verlofsoort dan nummer 7 gebruikt voor het onbetaalde langdurige zorgverlof, moet je voor deze verlofsoort werkgevercode 13019 - UPA- verlofsoort inrichten op waarde 8 - ‘OLZ’ op het formulier definitie verlofregelingen: werkgevergevens>verlof/generatieregelingen>Definitie v-/g-regelingen.

2023-12/5 Loonaangifte en UPA-meldingen 2024 (opdracht 4790)

Aanleiding

Jaarlijks voert de Belastingdienst wijzigingen door in de Loonaangifte. Dat betekent dat ook in Gemal wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie. In deze release zijn diverse codes toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Samenhangend met die aanpassingen zijn ook de controles in de loonaangifte vernieuwd. Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2023, voor werkgevers die al in 2023 hun productie over 01-2024 draaien.

Aanpassingen

Voor de loonaangifte zijn er per 2024 8 gewijzigde meldingen en 11 nieuwe loonaangifte meldingen in Gemal. Er zijn geen meldingen verwijderd. Voor de UPA is er 1 nieuwe melding en worden er 3 meldingen verwijderd. In de Gemal handleiding, bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal, Presentatie.wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 wordt een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de melding op te lossen.


Gewijzigde Loonaangifte meldingen

cMelding oud

Type controle*

Melding nieuw

Type controle*

L2212

Terugkoppel

C0224

Extra controle

C0323

Extra controle

L2401

Terugkoppel

C0423

Extra controle

L2402

Terugkoppel

C0523

Extra controle

L2403

Terugkoppel

C0623

Extra controle

L2405

Terugkoppel

L1906

Terugkoppel

L1906

Poort

L1910

Terugkoppel

L1910

Poort

L2267

Terugkoppel

L2267

Poort

 

Nieuwe Loonaangifte meldingen

Melding

Type controle*

Meldingstekst

L2404

Terugkoppel

Je hebt de premie AWf uitkering gevuld met 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf uitkering ongelijk is aan 0.

L2408

Terugkoppel

De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 42 of 43 en de Code loonbelastingtabel is 250, terwijl de Code verzekeringssituatie Zvw niet A, K of M is. 

C0324

Extra controle

Je hebt het Loon LB/PH gevuld met een bedrag ongelijk aan het Loon SV terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 13.

C0424

Extra controle

De indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW is N terwijl de code soort inkomstenverhouding 13 is en deze persoon de AOW-leeftijd niet heeft bereikt.

C0524

Extra controle

Je Vakantiebijslag en/of Opgebouwde recht vakantiebijslag is ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 23, 50, 55 of 62.

C0624

Extra controle

De Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode is gelijk aan 53 terwijl deze persoon de AOW-leeftijd heeft bereikt.

C0724

Extra controle

De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl de Code fase indeling F&Z gelijk is aan 38 of 43.

C0824

Extra controle

De Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is 'N' terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 15 en de Code fase indeling F&Z gelijk is aan 4 of 19.

C0924

Extra controle

De Verrekende arbeidskorting is ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk is aan 11, 13, 15, 17, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46 en 53.

C1024

Extra controle

Je hebt de Verrekende arbeidskorting gevuld met een bedrag groter dan € 0 terwijl het 2e cijfer van de Code loonbelastingtabel NIET een 1 is en ook NIET code bijzondere situatie 210, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 940, 950 en 999 is.

C1124

Extra controle

Je hebt de Werkgeversheffing Zvw gevuld met een bedrag ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17.

 

Nieuwe UPA meldingen

Melding

Meldingstekst

P0154

Je hebt een datum aanvang van de inkomstenperiode opgegeven die ligt voor de aanvangsdatum van de inkomstenverhouding. Corrigeer dit en stuur uw aangifte opnieuw in.

Actie

Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal, Presentatie. Daar wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de melding op te lossen.

 • Corrigeer altijd de situatie nog dezelfde periode in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. 
 • Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht.
 • In het geval van een poortcontrole, past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Deze hangt immers af van de situatie ter plaatse en die is niet altijd in Gemal bekend. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt.

*Extra toelichting

Er is een onderscheid in poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles.

Een poortcontrole heeft tot gevolg dat de gehele aangifte wordt afgekeurd. Je kunt deze dan ook niet inzenden. Vaak wordt deze constatering pas gedaan op het moment dat de salarissen al betaald zijn en je de aangifte daadwerkelijk wilt versturen. Wij begrijpen dat dat een onwenselijke situatie is. Daarom hebben we de poortcontroles in Gemal opgenomen. Zodra aan de condities van een poortcontrole wordt voldaan, dan toont Gemal deze direct in MSG, zodat je de situatie in een correctieproductie kunt herstellen. Daarnaast wijzigt Gemal de waarden richting de loonaangifte en/of UPA zodanig dat de poortcontrole niet afgaat.

Let op: het feit dat Gemal de waarden wijzigt betekent niet dat de nieuwe waarde juist is. Het wijzigen is enkel bedoeld om te zorgen dat de aangiftesoftware niet blokkeert. Je dient ten allen tijde zelf de vastgelegde gegevens te corrigeren als in MSG een loonaangifte- of UPA melding wordt getoond.

Een terugkoppelcontrole wordt door de Belastingdienst of het UPA fonds aan je teruggekoppeld indien de foutsituatie zich voordoet. Die terugkoppeling krijg je echter pas nadat je de foutieve aangifte al hebt ingezonden en deze door de betreffende instantie is gecontroleerd. Daardoor kan feedback lang op zich laten wachten. In Gemal hebben wij deze meldingen opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in MSG worden getoond. Je kunt de fout dan in een correctieproductie herstellen, zodat je direct een correcte aangifte indient.

Een extra controle, te herkennen aan het format Cxxxx, wordt door de belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen.

2023-12/6 Ontbrekende Loonaangifte meldingen (opdracht 4773)

Aanleiding

In Gemal bleken enkele loonaangifte meldingen nog niet te bestaan. In deze release trekken we dat recht.
Volgens de informatie die we hebben ontvangen van de belastingdienst kwam geen van deze ontbrekende meldingen voor bij Gemal-klanten.

Aanpassingen

Naast de nieuwe Loonaangifte meldingen van 2024 die hierboven zijn besproken, zijn ook onderstaande 13 poortcontroles en 5 terugkoppelcontroles toegevoegd in Gemal. 

Nieuwe meldingen

Melding

Type controle

Meldingtekst

L0060

Poort

De waarde "G" voor Code verzekeringssituatie Zvw is alleen toegestaan als Code loonbelastingtabel gelijk is aan 221, 224 of 225.

L0061

Poort

De waarde "H" voor Code verzekeringssituatie Zvw is alleen toegestaan als Code loonbelastingtabel gelijk is aan 220”

L1310

Terugkoppel

Als de Code verzekeringssituatie Zvw ongelijk is aan 'M', dan moet de Ingehouden bijdrage Zvw 0 zijn.

L1311

Poort

U hebt zowel werkgeversheffing Zvw als bijdrage Zvw aangegeven. Maar als u bijdrage Zvw aangeeft, moet de werkgeversheffing Zvw '0' zijn.

L1713

Poort

Het aantal verloonde uren is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 17, 31 en 33.

L1812

Terugkoppel

Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd, terwijl de Waarde privégebruik auto groter dan 0 is.

L1813

Terugkoppel

Als Code reden geen bijtelling auto is aangeleverd, dan moet het saldo van Waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privégebruik auto kleiner dan of gelijk zijn aan € 0.”

L2028

Poort

U heeft ten onrechte Code CAO Inlener aangegeven. U mag deze alleen vullen als Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 82.

L2051

Poort

U hebt wel Premie AWf laag aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag.

L2052

Poort

Als u Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo heeft aangegeven, dan moeten Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag / hoog/ herzien 0 euro zijn.

L2058

Poort

U hebt wel Premie AWf hoog aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog.

L2065

Poort

U hebt wel Premie AWf herzien aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien.

L2071

Poort

U hebt wel Premie AWf laag aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag.

L2073

Poort

U hebt wel Premie AWf hoog aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog.

L2075

Poort

U hebt wel Premie AWf herzien aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien.

L2078

Poort

U hebt wel Premie Ufo aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo.

L2303

Terugkoppel

De inkomstenverhouding is aangeleverd, terwijl de Datum einde inkomstenverhouding meer dan 4 maanden in het verleden ligt en alle bedragen van de inkomstenverhouding gelijk zijn aan € 0 of niet aangeleverd.

Actie

Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal, Presentatie.

 • Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. 
 • Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht.
 • In het geval van een poortcontrole past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt.

2023-12/7 Nieuwe versie loonbelastingtabellen 2024 beschikbaar

De Tweede Kamer heeft wijzigingen doorgevoerd in het Belastingplan 2024, met als gevolg dat de loonbelastingtabellen voor 2024 zijn gewijzigd. Wij hebben de actuele versie van de tabellen opgenomen in deze release.

 • Als je reeds in december 2023 producties draait voor 01-2024, dan maak je dus gebruik van de actuele tabellen.
 • Indien je reeds een begrotingsproductie had afgeroepen voor het nieuwe jaar, dan kan het zijn dat deze een ander resultaat oplevert indien je deze begroting nogmaals draait.

2023-12/8 Controle op gelijke combinatie van BSN en IKVnummer (opdracht 4820)

Achtergrond

Door mutatiefouten komt het jaarlijks meerdere keren voor dat een persoon tweemaal wordt opgevoerd. De persoon is dan bekend met twee persoonsnummers, die hetzelfde BSN hebben. Tot op heden werd gecontroleerd dat bij een persoon elk IKVnummer slechts éénmaal gebruikt wordt. Deze controle gaf echter alleen een melding in MSG - 209 - Meer dan 1 registratienr. met eenzelfde combinatie van BSN en nr.IKV. De mutatie werd niet daadwerkelijk afgekeurd. De melding werd ook niet in alle gevallen getoond.

 In Belasting - en pensioenaangiften is de combinatie BSN - IKV (binnen de werkgever) het identificatienummer. Dat betekent dat de Belastingdienst en pensioenfondsen de aangiften voor beide IKV's als dezelfde aangifte zien. Welke aangifte wordt verwerkt is in praktijk willekeurig, dit kan ook per periode verschillen. Het resultaat is echter in alle gevallen onwenselijk.

Aanpassing

Met ingang van deze release hebben we een dwingender controle ingevoerd, met als doel om de beschreven fouten te voorkomen. Als je een nieuwe persoon of IKV opvoert, dan controleert Gemal of de combinatie BSN en IKV nog uniek is. Een IKV kun je opvoeren door ofwel een nieuw registratienummer aan te maken (met invoercode 02322 IKVnr) ofwel een IKV voor transitievergoeding te creëren (invoercode 02378 Code gelijktijdig IKV). Als de combinatie BSN en IKVnr niet uniek is, dan keurt Gemal de opvoer van de gehele persoon of IKV af.

Dit betekent dat alle invoercodes worden afgekeurd met foutcode: 

* 93 - Dienstverband niet opgenomen in bestand

* 178 - Persoon niet opgenomen in bestand

Gemal toont dan ook de melding: Ikv nummer X is al in gebruik bij BSN X - instnr/registratienr X/X. Werkn./IKV is niet ingevoerd.

 

Als je reeds twee persoonsnummers hebt en je voert een mutatie door op ofwel het BSN of ofwel het IKVnr, waardoor de combinatie BSN en IKV niet langer uniek is, dan keuren we deze mutatie af met de nieuwe foutcode 119 - Mutatie op BSN of IKV niet toegestaan omdat deze combinatie van BSN en IKV al bestaat.

Let op: in de handleiding is foutcode 119 nog vermeld met de tekst code vast/eenmalig niet opgegeven. Dit blijkt achterstallig onderhoud. De foutcode is momenteel niet in gebruik. De handleiding wordt bijgewerkt naar aanleiding van deze aanpassing.

Actie

Bestaande foutsituaties kunnen niet automatisch worden hersteld, omdat wij niet kunnen bepalen wat het juiste BSN of IKVnr zou moeten zijn. Controleer goed in MSG of je in het verleden signaal 209 - Meer dan 1 registratienr. met eenzelfde combinatie van BSN en nr.IKV hebt ontvangen. Zo ja, corrigeer dan het IKVnr of BSN waardoor de combinatie weer uniek is. Als de IKV of persoon reeds in dienst was in vorig jaar, is het wijzigen van IKVnr of BSN niet langer mogelijk in Gemal. In dat geval dien je dit in het loonaangifteportaal aan te passen. Ook daar wordt een melding getoond: ‘niet unieke inkomstenverhouding’.

2023-12/9 Uitkering en peildatum deeltijdfactor

Als onderdeel van de (CAO) onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden wordt vaak gebruik gemaakt van eenmalige uitkeringen. Het komt met enige regelmaat voor dat bij deze uitkeringen gepeild moet worden op de stand van de deeltijdfactor op de eerste dag van de maand. Standaard werken we in Gemal met diverse opties hoe de deeltijdfactor mee moet tellen maar de eerste van de maand was hierbij nog niet mogelijk. Voor de medewerker die juist die maand wijzigt van deeltijdfactor, kon je (met invoercode 02853) wel zelf een deeltijdfactor vastleggen waarmee dan voor de bepaling van de uitkering moet worden gerekend.

We hebben nu een aanpassing gedaan waarmee je ook op werkgeverniveau kunt aansturen dat de (vaste) deeltijdfactor van de eerste van de maand gebruikt moet worden bij de berekening van de uitkering. Hiervoor is in GDI toegevoegd aan de Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Uitkering X - bij werkgevercode 25X22 factor deeltijd de nieuwe waarde 6 = percentage deelbetrekking van de eerste dag van de maand.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met een eventuele verlofkorting. Stel dat sprake is van een uitkering met peildatumfactor van de eerste van de maand en de uitkering moet gekort worden bij onbetaald verlof, dan wordt in de programmatuur ook automatisch rekening gehouden met het peilmoment van dit verlof. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker met ingang van de 5e onbetaald verlof opneemt, dan werkt dat niet door in zijn uitkering maar stel dat hij per de 1e onbetaald verlof  heeft, dan werkt dat wel door in de hoogte van zijn uitkering.

De werkwijze waarbij HR Core Education / HR Core Beaufort bij uitkeringen voor de sector onderwijs de werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) aanmaakt en aanlevert, blijft ongewijzigd.

2023-12/10 Salarisregelingen per relatienummer naar Beaufort -On Line / -On Premise (opdracht 4725)

Vanaf december 2023 worden de salarisregelingen vanuit Gemal per relatienummer ook aan Beaufort geleverd. We baseren ons op de actieve salarisregelingen, zoals deze op de Gemal database zijn vastgelegd met werkgevercode 03003 en invoercode 02314 (de medewerkers aansturing voor de salarisregeling). Het gaat om de salarisregelingen die in Gemal actueel zijn voor het relatienummer. Wanneer later in een maand door ons een tussentijdse aanpassing is gedaan in een salarisregeling, wordt de salarisregeling opnieuw aangeleverd. De verwerking ervan is afhankelijk waarmee je werkt; Beaufort On Line of Beaufort On Premise. Dat bepaalt mede je werkwijze om de salarisregeling te kunnen verwerken. Voorlopig blijven de salarisregelingen via Zenden&Ontvangen ook nog beschikbaar.

Beaufort On Line

Gemal levert de salarisregelingen die in Payroll Gemal actueel zijn aan Beaufort op relatienummerniveau (J). De verdere verwerking ervan in Beaufort is ongewijzigd. 

Beaufort On Premise

Voor On Premise klanten maken we ook een levering aan op relatienummer niveau, maar we kunnen deze niet versturen, omdat Beaufort On Premise lokaal bij jouw bedrijf wordt gedraaid. Deze bestanden versturen we dan naar Bestandsuitwisseling. Als je over bent op de File API, dan kun je bij Bestandsuitwisseling jouw set aan salarisregelingen downloaden. Daarna kun je dit naar je eigen directory kopiëren en deze op de gebruikelijke manier in Beaufort verwerken. Als je nog niet over bent op de File API, dan kun je de gewenste salarisregelingen bij Zenden&Ontvangen downloaden naar je eigen directory en verwerken.

Verwerking in Beaufort

Importeer de salarisregeling en draai daarna functie bepalen bruto salarissen. Deze werkwijze is ongewijzigd.

Een nieuwe salarisregeling in gebruik nemen

Omdat payroll Gemal de salarisregelingen aanlevert aan Beaufort On Line en Beaufort On Premise, moet je voor het eerste gebruik van een nieuwe, nog niet gebruikte salarisregeling, dit Gemal laten weten. Vaak worden medewerkers met een nog niet gebruikte salarisregeling in een nieuwe instelling opgevoerd, omdat het dan vaak om een verloning van een nieuwe CAO gaat. Bij de inrichting van de instelling voer je ook meteen werkgevercode 03003 op met de gewenste salarisregeling. Daardoor kan Gemal deze salarisregeling voortaan ook automatisch aanleveren.

HR Code Education

Hier zijn geen wijzigingen van toepassing.

Informatie

Lees ook hierover in de releasenotes van HR Core Beaufort.

2023-12/11 Directe doorbelasting en waarnemingstoelage

Je kunt in Gemal een waarnemingstoelage toekennen waarbij de hoogte van het bedrag gebaseerd is op het salarisverschil tussen je eigen schaal/trede en dat van de functie die je waarneemt [1]. Dit verschil wordt dan als waarnemingstoelage op uitvoercode 01185 gepresenteerd en uitbetaald. We kregen een melding dat de directe doorbelasting hierbij niet mogelijk was. De reden hiervan is dat je deze vorm van waarnemingstoelage aanstuurt door het vastleggen van o.a. de waar te nemen schaal en trede. Met directe doorbelasting geef je aan dat je een invoercode wilt doorbelasten, niet een uitvoercode en het doorbelasten van invoercode schaal/trede is hier natuurlijk niet zinvol.

Het willen doorbelasten van deze vorm van waarnemingstoelage is echter begrijpelijk en om toch tegemoet te komen aan deze vraag, hebben we een aanpassing gedaan. Naast de andere aansturing die je moet doen voor directe doorbelasting [2], leg je in dit geval vast:

 • invoercode 02795 - volgnummer - 01185
 • invoercode 02796 - volgnummer - 999999,99

Door het vastleggen van de maximale waarde 999999,99 wordt het hele resultaat, dat gepresenteerd wordt met uitvoercode 01185, doorbelast naar de opgegeven loonverdeling.

Meer informatie

[1] Zie handleiding Gemal onderwerp ‘Bruto componenten’ bij onderdeel 3.27.
[2] Zie handleiding Gemal onderwerp ‘Loonverdeling, speciaal’ bij onderdeel 3.4.

2023-12/12 Vervallen codes 2024 aanvulling

In de releasenotes van 2023-11 is een lijst van vervallen codes opgenomen.  Een aantal codes wordt alsnog niet op vervallen gezet.

Dit betreft :

 • Invoercode 03000 - Samenvoegen jaaropgave
 • Uitvoercode 2766 -  Cum.dgn.lnheffing
 • Uitvoercode 2797 - Cum.loon loonh.
 • Werkgevercode 07210 - Nominale bijdrdage ZvW buitenland regeling
 • Werkgevercode 10105 - Jaaropgave meerdere dv’s

In de inrichting van de jaaropgave met werkgevercode 31360 wordt uitvoercode 2797 wel vervangen door uitvoercode 1597 - loon loonheffing, dit zal geen verschillen opleveren.

 

Opgeloste meldingen

2023-12/13 Onjuiste berekening loonheffing bij buitenlands verdiend inkomen (change 5012358)

Melding

In het geval van meerdere dienstverbanden en uitvoercode 02117 buitenl. pensioen, werd de loonheffing niet correct berekend. Het bedrag zou van het loon voor de loonheffing moeten worden afgetrokken, omdat het in buitenland belast is, maar werd er juist bijgeteld. Dit had te maken met een fout in de pro rata verdeling-functionaliteit bij meerdere dienstverbanden. 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. Uitvoercode 02117 buitenl. pensioen wordt nu van het loon voor de loonheffing afgehaald in plaats van bijgeteld. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-02 in Mutaties en Signalen Gemal.

2023-12/14 Nieuwe dienstverbanden worden afgekeurd bij bestaand persoon zonder BSN (change 5267767)

Melding

Op het moment dat je in Gemal in 1 run zowel een ontbrekend BSN wilde toevoegen aan een bestaand persoon, als nieuwe dienstverbanden wilde toevoegen voor dezelfde persoon, werden de nieuwe dienstverbanden afgekeurd. Deze situatie deed zich vooral voor bij stagiaires die enige tijd later later in dienst kwamen, bij het stage dienstverband ontbrak dan het BSN.

Aanpassing

We hebben de programmatuur in Gemal aangepast, zodat je in 1 run zowel een ontbrekend BSN nummer op kan voeren als nieuwe dienstverbanden kan toevoegen bij 1 persoon. Ook is het mogelijk om tegelijkertijd een fout BSN te herstellen en nieuwe dienstverbanden toe te voegen. 

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

2023-12/15 TWK mutatie op invoercode 2332 komt niet goed door bij opvoeren dienstverband  (change 5138980)

Melding

Bij het met TWK opvoeren van een dienstverband, leidt Gemal voor de meeste invoercodes de ingangsdatum af van de datum in dienst. Als er, naast de opgevoerde mutaties omtrent het nieuwe dienstverband, extra mutaties per een specifieke ingangsdatum worden doorgevoerd, ging dat altijd goed, behalve bij invoercode 02332 - code soort loner. Deze code heeft in het verleden een uitzonderingspositie gehad, maar dat is niet meer het geval. Echter handelde Gemal hier nog wel naar. Gemal deed in het overzicht mutaties en signalen Gemal (MSG) wel vermoeden dat de mutatie op invoercode 02332 was doorgevoerd, maar dat was niet het geval. 

Aanpassing

In de uitzonderlijke situatie dat je bij het TWK opvoeren van een dienstverband in de TWK periode invoercode 2332 wilt wijzigen, is dat vanaf deze release mogelijk.

Actie

Als je bovenstaande situatie herkent, is de mutatie op invoercode 2332 in het verleden niet doorgevoerd en zal je deze nog een keer moeten doorvoeren. Op het overzicht Vaste Personeelsgegevens van een werknemer kan je controleren of de invoercode de juiste waarde heeft.

2023-12/16 Herrekenen in proefproductie niet juist bij dienstverband met een transitievergoeding (change 5205365)

Melding

Bij het maken van een proefproductie voor een dienstverband dat ook een transitievergoeding heeft, werd de transitievergoeding niet goed meegenomen in de berekening als er een TWK-mutatie opgevoerd werd. In de gewone productie werd wel goed gerekend.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. Een TWK-mutatie in een proefberekening leidt bij dienstverbanden met een transitievergoeding nu tot de juiste berekening.

Actie

Er is geen actie nodig.

2023-12/17 Mutaties komen ten onrechte bij transitievergoeding (change 5178222) [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Het is in Gemal al langer mogelijk om via invoercodes 00694- ontslagvergoeding, 00699 -transitievergoeding in combinatie met 02378 -Code gelijkt IKV een IKV op te voeren voor een ontslag- of transitievergoeding, Gemal zorgt voor de aanmaak van de extra IKV en de benodigde andere invoercodes. Op deze IKV is daarna alleen te muteren met de oorspronkelijke invoercodes.
Per januari dit jaar is in Gemal de IKV-laag actief geworden. Hiermee is echter veroorzaakt dat in uitzonderlijke gevallen mutaties toch op de gegenereerde IKV voor ontslag- of transitievergoeding terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het andere IKV een type 'uitkering' betreft. Er is geconstateerd dat dit fout is gegaan bij een beperkt aantal dienstverbanden.

Aanpassing

Met een tussentijdse release zal de programmatuur aangepast worden, effectief vanaf 3 november 2023, zodat er geen nieuwe gevallen kunnen ontstaan. Voor de geconstateerde foute gevallen zal een conversie doorgevoerd worden door de waarden van de oorspronkelijke mutaties te verhuizen naar het IKV waarvoor ze bedoeld waren. Dit is helaas niet zichtbaar in MSG. Voor de salarisrun van november zal een automatische herrekening plaatsvinden voor deze registratienummers, herkenbaar aan reden 11-09. Hierna zullen op het overzicht vaste gegevens de mutaties zichtbaar zijn bij de juiste IKV en zullen de berekeningen gecorrigeerd zijn.

 
Actie

Geen, je kunt de herrekening 11-09 voor deze kleine doelgroep op het mutatieverslag zien staan waarbij je de herrekende medewerker kunt beoordelen

2023-12/18 Incorrecte berekening ziekengeld ORT bij doorlopend ziek (change 5144185)

Melding

Als invoercode doorlopend ziek (invoercode 02445) wordt opgegeven, pakt Gemal voor uitvoercode 02001 gemiddelde ORT de laatst beschikbare waarde. Dit is doorgaans de waarde van de vorige maand. In de release van 2023-08 is er echter een aanpassing gedaan omtrent de referteperiode en daarmee ook de berekening van uitvoercode 02001 gemiddelde ORT (zie release notes van 2023-08/7). Omdat de dagen (uitvoercode 01769) of uren (uitvoercode 02046) die worden gebruikt voor de berekening van uitvoercode 02001 gemiddelde ORT door de aanpassing in één periode naar achteren worden geschoven kon Gemal de waarde van uitvoercode 02001 van de vorige periode niet meer vinden. Gemal greep daarom voor uitvoercode 02001 gemiddelde ORT terug op de eerst beschikbare waarde verder in het verleden (van vóór de periode doorlopend ziek). Hierdoor had uitvoercode 02001 een incorrecte waarde en werd uiteindelijk uitvoercode 01035 Ziekengeld ORT incorrect berekend. 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. Gemal pakt bij doorlopend ziek nu netjes de waarde van de benodigde uitvoercodes van de vorige periode voor het berekenen van uitvoercode 01035 ziekengeld ORT. Ditzelfde is ook gebeurd voor de functionaliteit van ORT bij vakantieverlof, waar dezelfde verschuiving binnen de referteperiode had plaatsgevonden. De berekening van uitvoercode 01100 / 00693 doorbetaling ORT tijdens vakantieverlof gaat daar nu ook goed. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-05 in Mutaties en Signalen Gemal.

Let op! deze herrekening leidt tot vorderingen. 

2023-12/19 Niet langer berekenen uurlonen bij transitievergoedingen (change 5241030)

Melding

We ontvingen een melding van een persoon waarbij het uurloon voor de aan- of verkoop van verlofuren 14 euro te hoog werd weergegeven in Flex Benefits. Dit uurloon bleek afkomstig van een transitievergoeding die de persoon had ontvangen. Het berekenen van een uurloon, voor welk doel dan ook, is niet gewenst bij een transitievergoeding.

Aanpassing

We hebben de Gemal programmatuur aangepast, zodat Gemal bij transitievergoedingen geen uurlonen meer berekent. Specifiek betekent dit, dat als een inkomstenverhouding de invoercode 02516 Code Type IKV op de waarde 2 Transitievergoeding heeft staan, er geen uurlonen meer berekend worden. Belangrijk is dat het hier niet alleen gaat om het verlofuren uurloon uit de melding, maar om alle soorten uurlonen (uurloon ORT, uurloon ORD, uurloon BRD, et cetera)

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-06 in Mutaties en Signalen Gemal.

2023-12/20 Onterechte vermelding 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie nav onterechte uitvoercode 01771 (change 5132079/5357454)

Melding

Bij een medewerker met meerdere dienstverbanden werd onterecht na uit dienst nog een 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie getoond. Dit werd veroorzaakt door een onterechte berekening van uitvoercode 01771 - loon voor loonheffing BT. De presentatie op de salarisspecificatie was hierin het enige probleem. In de berekening ging verder niets fout, behalve dat uitvoercode 01771 onterecht werd berekend.

Aanpassing

We hebben de Gemal programmatuur aangepast, zodat dit niet nog een keer zal kunnen voorkomen. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-14 in Mutaties en Signalen Gemal.

2023-12/21 Onjuiste foutcodes en meldingen in MSG bij verhuizingen

Bij een interne test zijn enkele onjuistheden aan het licht gekomen mbt foutcodes en meldingen die in MSG getoond worden bij verhuizingen. 

Fout 1

Gemal foutcode 077 heeft volgens de handleiding de omschrijving - doorverhuizen tijdens jaarwerkperiode. In MSG verscheen deze code echter met de tekst - Verhuizing: Ceanummer van en naar mogen niet gelijk zijn. Het bleek dat dezelfde foutcode in gebruik was voor beide situaties, zowel de situatie beschreven in de handleiding als de situatie die in MSG vermeld werd. 

Oplossing 1

We hebben een nieuwe foutcode aangemaakt, zodat beide situaties nu duidelijk vermeld worden.

Nieuw
Foutcode 63 - Verhuizing: Ceanummer van en naar mogen niet gelijk zijn

Deze foutcode wordt getoond als je middels een Standard Service Request registratienummers verhuist over CEAnrs heen en je het CEAnr van en naar hebt vastgelegd met hetzelfde nummer. Opmerking: in de handleiding was deze foutcode nog vermeld met een andere reden. Dit bleek achterstallig onderhoud. De foutcode was in praktijk niet langer in gebruik.

Gecorrigeerd

Foutcode 077 - Doorverhuizen tijdens jaarwerkperiode 

Deze foutcode wordt getoond indien je in de periodes december t/m februari een registratienummer meer dan eens verhuist. Dit is niet toegestaan.


Fout 2

Als een verhuizing werd afgekeurd, toonde MSG alsnog de melding: Werknemer verhuisd van instnr xxxx, regnr xxxxxx. Deze melding deed vermoeden dat de verhuizing toch was uitgevoerd, terwijl dat niet het geval was. We hebben deze melding verduidelijkt. Gemal toont nu de melding 

Werknemer verhuisd van instnr xxxx, regnr xxxxxx AFGEKEURD.

Actie

Voor beide situaties is geen actie benodigd.

2023-12/22 Berekening uurloon verlof bij wijziging parttime percentage (change 5116961)

Melding

Bij een werknemer was een vaste opbouw persoonlijk budget (uitvoercode 01753) opgenomen in de grondslag verlofuren (werkgevercode 55091 grondslag verlofuren 1). Op het moment dat in een maand verlofuren verkocht werden én in dezelfde maand gedurende de maand het vaste parttime percentage wijzigde, werd het uurloon verlof niet correct berekend. Gemal nam het laatst bekende parttimepercentage en gebruikte dat om uitvoercode 01753 vaste opbouw persoonlijk budget te extrapoleren naar 100%. Dit zorgde voor een incorrect uurloon verlofuren (uitvoercode 02931), omdat Gemal hier het gemiddelde vaste parttime percentage over de maand hiervoor had moeten gebruiken. 

Aanpassing

We hebben de programmatuur aangepast. Gemal berekent vanaf 2024 het correcte uurloon voor de verlofuren. Er is voor gekozen om dit niet nog voor 2023 te doen, omdat deze combinatie van factoren (wijziging parttime percentage gedurende de maand, verkopen verlofuren én vaste opbouw IKB in de grondslag verlofuren) slechts heel sporadisch voorkomt. Een dergelijke aanpassing in de programmatuur zo aan het einde van het jaar is risicovol en daarom is ervoor gekozen om de wijziging per 2024 in te laten gaan.

Actie

Mocht je een dergelijke situatie toch hebben bij een werknemer, dan kan je het uurloon verlofuren over 2023 desgewenst zelf voorschrijven met invoercodes afwijkend uurloon voor het uurloon verlofuren 1 t/m 8 (02774 (02775 / 02787 / 02788 / 03142 / 03143 / 03144 / 03145).

2023-12/23 Toepassing kwartaaltabel bij studenten en scholieren regeling bij een 'gebroken' kwartaal (change 5191278)

Melding

Bij een werknemer met een studenten en scholierenregeling (invoercode 02889 waarde 1 - kwartaaltabel) werd deze tabel niet toegepast als het kwartaal 'gebroken' was: = datum uit dienst in de loop van het kwartaal. Hierdoor werd de dagtabel toegepast en werd wel loonheffing berekend. Bij het toepassen van de kwartaaltabel zou in dit geval geen loonheffing zijn berekend. Het toepassen van de dagtabel is in dit geval niet juist.

Aanpassing

We hebben de programmatuur aangepast. Gemal zal in bovenstaande gevallen de kwartaaltabel toepassen.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-11 in Mutaties en Signalen Gemal.

Actie

Er is geen actie nodig.

2023-12/24 Foutieve presentatie van fiscaal vrije ruimte reiskosten op salarisstrook (change 5255059)

Melding

In oktober hebben wij geschreven dat de berekening van de uitvoercodes 01751 - fiscale ruimte WW en 01752 - fiscale ruimte zakelijk aangepast is bij het uitruilen van de fiscale ruimte. Zie hiervoor de releasenotes 2023-10/17. Hierin is helaas niet meegenomen dat de doorgifte naar Flex Benefits hierdoor veranderde. Hiervoor heeft Flex Benefits al een tussentijdse release uitgebracht, zie hiervoor het bericht van Flex Benefits. Ook was de presentatie van de fiscale ruimte op de salarisstrook niet correct.

Aanpassing

We hebben de programmatuur aangepast.  Als je op de salarisstrook hebt ingericht dat de fiscale ruimte (uitvoercodes 1751 en 1752) gepresenteerd wordt, zal dat vanaf deze release de juiste waarde zijn en gelijk zijn aan de presentatie van uitvoercodes 01751 en 01752 op de loonstaat.

Actie

Er is geen actie nodig.

2023-12/25 Loonheffingsberekening bij BOSV in combinatie met invoercode 02492 (change 5162522)

Melding

Bij de combinatie van betaald ouderschapsverlof waarbij de uitkering direct door het UWV wordt betaald (invoercode 01511 BOSV type betaling = 1 - werknemersbetaling) en de opgave van invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO = 2 (Werkgeversbetaling), werd er een incorrecte loonheffing berekend. De loonheffing hield dan geen rekening met het bedrag dat op uitvoercode 01311 -reeds betaald- werd berekend en daardoor was het bedrag aan loonheffing te hoog. 

Aanpassing

De combinatie van 01511 BOSV type betaling = 1 - werknemersbetaling - en 02492 werkgeversbetaling UFO = 2 - werkgeversbetaling - mag niet voorkomen. Immers, als het een werknemersbetaling is moet er voor de UFO premie niet worden ingesteld dat het een werkgeversbetaling betreft. De correcte combinaties zijn 01511 = 1 en 02492 = 0 OF 01511 = 0 en 02492 = 2. We hebben de foute situatie nu afgevangen door de waarde 2 van invoercode 02492 niet toe te passen als invoercode 01511 is opgegeven. De loonheffing wordt dan correct berekend.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-12 in Mutaties en Signalen Gemal.

2023-12/26 Ondanks blokkade toch een doorbetaling bij verlofregeling (change 5099486)

Melding

Ondanks dat er een blokkade was opgegeven voor de doorbetaling bij betaald ouderschapsverlof (invoercode 00639 met 1ct), vond er in sommige gevallen toch een doorbetaling plaats. Dit gold overigens ook voor andere verlofregelingen waar een doorbetaling was ingericht door middel van de werkgevercodes 13023 toepassen aanvulling bij verlofregeling en 13024 toepassen percentage van bedrag/inpasnummer bij aanvulling verlofregeling. Dit was onterecht, want als er een blokkade wordt opgegeven met één van de invoercodes 00635 t/m 00649 moet dit uiteraard wel worden toegepast. 

Aanpassing

De programmatuur is aangepast en bij het opgeven van een blokkade zal deze nu weer correct worden toegepast.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-07 in Mutaties en Signalen Gemal.

<Let op> Deze herrekening kan tot vorderingen leiden.

2023-12/27 Ingezonden mutaties komen onterecht bij de transitie- of ontslagvergoeding terecht [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Het is in Gemal al langer mogelijk om via invoercodes 00694- ontslagvergoeding, 00699 -transitievergoeding in combinatie met 02378 -Code gelijkt IKV een IKV op te voeren voor een ontslag- of transitievergoeding, Gemal zorgt voor de aanmaak van de extra IKV en de benodigde andere invoercodes. Op deze IKV is daarna alleen te muteren met de oorspronkelijke invoercodes. Per januari dit jaar is in Gemal de IKV-laag actief geworden. Hiermee is echter veroorzaakt dat in uitzonderlijke gevallen mutaties toch op de gegenereerde IKV voor ontslag- of transitievergoeding terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het andere IKV een type 'uitkering' betreft. Er is geconstateerd dat dit fout is gegaan bij een beperkt aantal dienstverbanden.
 
Aanpassing
Met een tussentijdse release zal de programmatuur aangepast worden, effectief vanaf 3 november 2023, zodat er geen nieuwe gevallen kunnen ontstaan. Voor de geconstateerde foute gevallen zal een conversie doorgevoerd worden door de waarden van de oorspronkelijke mutaties te verhuizen naar het IKV waarvoor ze bedoeld waren. Dit is helaas niet zichtbaar in MSG. Voor de salarisrun van november zal een automatische herrekening plaatsvinden voor deze registratienummers, herkenbaar aan reden 11-09. Hierna zullen op het overzicht vaste gegevens de mutaties zichtbaar zijn bij de juiste IKV en zullen de berekeningen gecorrigeerd zijn.
 
Actie
Geen, je kunt de herrekening 11-09 voor deze kleine doelgroep op het mutatieverslag zien staan waarbij je de herrekende medewerker kunt beoordelen.

 

CAO informatie

CAO Aan de Slag

2023-12/28 CAO-akkoord

Er is tussen partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Aan de Slag met een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 [1]. Onderdeel hiervan is het openbreken van de CAO voor 2023 om nog een salarisaanpassing per oktober te doen. Dit onderhandelaarsakkoord moet nog bekrachtigd worden door de achterban van de partijen voordat het definitief is. Deze beslissing wordt pas rond 14 december verwacht maar partijen spreken de hoop en verwachting uit dat uitvoering van de onderdelen voor 2023 desondanks nog in december kan plaatsvinden. Wij kunnen echter pas uitvoering geven aan een arbeidsvoorwaardenakkoord wanneer dit de definitieve status bereikt heeft. Om toch tegemoet te komen aan deze wens, willen we als volgt te werk gaan.

Salarisontwikkeling

Per 1 oktober 2023 moeten de salarisbedragen aangepast worden waarvoor we een nieuwe salaristabel voor Gemal ontvangen [2]. Wanneer we rond 14 december het definitief akkoord ontvangen, zullen we in Gemal tussentijds een aanpassing doen van de salarisregeling Aan de Slag met bijbehorende berichtgeving op de Community.

Volgens onze informatie verwerkt ongeveer de helft van de organisaties hun salarissen na de 15e van de maand, maar mogelijk zal dit in december een paar dagen vroeger liggen. Nadat het akkoord definitief is, nemen wij de gewijzigde salarisregeling in Gemal in productie en zetten we de salarisregeling klaar voor downloaden voor de presentatie in HRCore Beaufort. Er zijn diverse scenario’s mogelijk waarbij je kunt kiezen voor de variant die het meest aansluit bij jouw organisatie en werkwijze.

 

 • December-productie nog niet afgeroepen:

Je moet de reguliere december-salarisverwerking nog starten.

Ga dan zoals gebruikelijk de gewijzigde salarisregeling downloaden voor de presentatie in HRCore Beaufort en bij de verwerking in Gemal ontvangen de betreffende medewerkers vervolgens de salarisverhoging vanaf oktober 2023 samen met de salarisbetaling van december. Wij zullen ervoor zorgen dat in december sowieso een automatische herrekening zal plaatsvinden.

 

 • December-productie al wel afgeroepen, ACP in december:

Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HRCore Beaufort.

Je kunt er dan voor kiezen om een aanvullende correctieproductie (ACP) te doen. Zorg er dan wel voor dat je bij de afroep een collectieve herrekening aanstuurt door bij de afroep beginperiode Af te roepen beginperiode herrekening (werkgevercode 99221) vast te leggen met waarde 01. Bij de ACP-verwerking in Gemal ontvangen de medewerkers dan een extra salarisstrook met daarop nog in de maand december de nabetaling van de salarisverhoging vanaf oktober 2023. Je gaat zoals gebruikelijk ook de gewijzigde salarisregeling weer downloaden om in te lezen in HRCore Beaufort.

 

 • December-productie al wel afgeroepen, productie overdraaien:

Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HRCore Beaufort.

Je kunt er dan voor kiezen om in plaats van een ACP een volledige overdraai te doen.

 

 • December-productie al wel afgeroepen, ACP in januari:

Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om dit alsnog niet in de maand december te laten verwerken. Je kunt er dan voor kiezen om pas begin januari de gewijzigde salarisregeling te downloaden en in Gemal in januari een aanvullende correctieproductie (13e productie) over december 2023 uit te voeren. De herrekening hierbij stuur je aan met Automatische herrekening aanvullende correctieproductie (werkgevercode 99232), zie bij Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. Deze code is gevuld met de waarde 1 (automatische  herrekening) als je uit een ACP een EJP-bestand vanuit de HR Core systemen gebruikt.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Zoals bekend, geldt per 2024 een nieuwe systematiek van wettelijk minimumloon. Voorheen was dit gebaseerd op een wettelijk minimummaandloon onafhankelijk van het aantal te werken uren van de CAO. Per 2024 gaan we over op een wettelijk minimumuurloon waarbij wel een relatie komt te liggen met het aantal te werken uren. Voor de CAO Aan de Slag is dit in Gemal gebaseerd op het aantal uren per week (37), per dag (37 / 5 = 7,4) en per jaar (262 * 7,4 = 1938,80). Dit resulteert in een minimum maandloon van (1938,80 * €13,27) / 12 =  € 2143,99 dat zal worden toegepast in de loonschalen waarbij “WML” is opgenomen in de tabel.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Per 1 juli zal weer een aanpassing volgen naar aanleiding van de wijziging minimumloon. We zullen je hierover te zijner tijd informeren.

Reiskosten

Partijen spreken af de tegemoetkoming woon – werkverkeer (reiskosten) per 1 januari 2024 te verhogen van € 0,10 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. We hebben voor de reiskosten woon-werk geen CAO-regeling in Gemal opgenomen. Dat wil zeggen dat je zelf in de reiskostenregeling die je gebruikt hiervoor een aanpassing moet doen.

Eenmalige uitkering

Medewerkers die op 1 december 2023 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 575,00 bruto naar rato van de omvang van hun dienstverband. We hebben hiervoor de uitkeringsregeling 3 in Gemal ingericht. Ook voor de uitkering hebben partijen aangegeven dat het de voorkeur geniet om deze in december uit te betalen. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we de uitkering helemaal ingericht maar is het aan jou om deze ook daadwerkelijk te activeren. Wanneer je in december in Gemal Direct Inrichting kijkt bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen klik je op regeling 03 Eenmalige uitker. dec. Vervolgens zie je de inrichting van de uitkering maar bij de eerste aansturing methode berekenen (werkgevercode 25401) staat de waarde op 3 = Geen uitkering. Zolang er immers geen definitief akkoord is, kunnen we nog niet tot uitkering overgaan. Op het moment dat het akkoord wel definitief is geworden, moet je zelf deze aansturing op waarde 2 = Peildatum zetten waarna de uitkering in je verwerking tot uitbetaling komt.

Bij deze uitkering gelden de volgende bijzonderheden:

 • We hebben de standaardtekst van enkele uitvoercodes (01099 waarop de uitbetaling plaatsvindt, 01644 het recht) en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "Eenmalige uit. dec." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen.
 • Voor de aansturing geldt als criterium dat de medewerker op 1 december indienst moet zijn. We hebben aangestuurd dat wanneer de medewerker in de loop van december uitdienst gaat, dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van het bedrag (Uitkering 3 - code factor diensttijd, werkgevercode 25421= 6).
 • Uitgangspunt is de deeltijdfactor van 1 december (Uitkering 3 - factor deeltijd, werkgevercode 25422=6). Stel dat de medewerker altijd fulltime werkte maar halverwege december 60% ging werken, dan gaat Gemal uit van de stand van 1 december, dus 100%.
 • De uitkering van € 575,00 is het maximale bedrag.
 • Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is.
 • De uitkering blokkeren bij de medewerker doe je met invoercode 01099 variabel met waarde 0,01.
 • Je kunt desgewenst ook een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code.

Aandachtspunten

Automatische herrekening

We weten nog niet of, en zo ja wanneer, in december het akkoord definitief wordt. Wanneer het definitief wordt, zal er een herrekening moeten plaatsvinden gezien de salariswijziging vanaf oktober 2023. Daarom zullen we een automatische herrekening in periode 2023-12 uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met als reden 12-17. Lees in de tekst hiervoor de actie die je eventueel zelf moet doen voor een herrekening bij een ACP in december of januari.

Actie

 • Bepaal hoe je om wil gaan met de wijzigingen voor 2023 qua salarisverwerking.
 • Zet bij definitief akkoord de eenmalige uitkering op berekenen volgens Peildatum.
 • Beoordeel of er nog bijzondere situaties zijn waarvoor je moet ingrijpen op de eenmalige uitkering.
 • Nadat het akkoord definitief is en wij het aangeven op de Community, kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] CAO Aan de Slag, code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02417) = 84. Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer.

[2] Code salarisregeling Aan de Slag (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 84

CAO Ambulancezorg

2023-12/29 Nieuwe salaristabel

Per 2023-12 is er conform de CAO een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij ingericht in Gemal.

Actie

Vanaf 5 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Zie ook het eerdere onderwerp in deze release notes: Salarisregelingen per relatienummer.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 04 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 

CAO Gehandicaptenzorg

2023-12/30 Eindejaarsuitkering

In de CAO Gehandicaptenzorg staat dat de eindejaarsuitkering in 2023 eenmalig verhoogd wordt naar 8,83%. Deze verhoging geldt alleen voor werknemers die in de maand december in dienst zijn. Wij hebben deze verhoging in Gemal verwerkt en ook ingeregeld, dat de werknemers die niet in dienst zijn, de verhoging niet krijgen. 

Pensioen

De verhoging van de uitkering is niet pensioengevend. Dit gaat automatisch goed, omdat de eindejaarsuitkering deel uitmaakt van de jaargrondslag en die is in januari vastgesteld. Daar is de verhoging niet in meegenomen. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-03 in Mutaties en Signalen Gemal.

2023-12/31 Nieuwe salaristabel

Per 2023-12 heeft de CAO Gehandicaptenzorg een nieuwe salaristabel. Het betreft hier alleen verhoging van de bedragen en geen schaalwijzigingen. Wij hebben deze salaristabel ingericht in Gemal.

Actie

Vanaf 5 december kan je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer.

CAO Gemeenten / SGO

2023-12/32 Machtiging uitvraag salarisgegevens

Het A&O fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband toestemming gegeven aan het A&O-fonds Gemeenten. Als je deze toestemming aan het A&O-fonds gegeven hebt, moet je deze machtiging ook voor Gemal vastleggen / hebben vastgelegd, uiterlijk in periode 12 [1]. (Vastlegging na periode 12 is pas weer relevant voor het volgend jaar.)

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen, bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611).

2023-12/33 Betaald OuderSchapsVerlof per 2024

In de CAO Gemeenten voor 2023 is opgenomen dat per 2024 (31-12-2023) wijzigingen gelden met betrekking tot het Betaald OuderSchapsVerlof (BOSV). We willen je hierbij attenderen op de berichtgeving die we hiervoor gedaan hebben via de Community [1].

Meer informatie

[1] Cao's Gemeenten en SGO - Ontwikkelingen met betrekking tot Betaald Ouderschapsverlof per2024 

2023-12/34 Te lage tegemoetkoming ZKV bij uitdienst (change 5277035)

Bij de CAO Gemeenten / SGO en de CAO Veiligheidsregio’s heeft de medewerker recht op een hoog of laag bedrag tegemoetkoming Ziektekostenverzekering (ZKV). Dit bedrag (uitvoercode 01241) wordt in principe in december uitbetaald of eerder bij uitdienst.

Melding

Bij medewerkers met recht op de hoge tegemoetkoming van 296 euro per jaar, die in de loop van het jaar uitdienst zijn gegaan en bij wie met invoercode 02375 = 1 is aangegeven dat de uitkering gereserveerd moet worden, constateren we het volgende: in eerste instantie werd in de maand na uitdienst een onjuist bedrag uitgekeerd dat vervolgens in een volgende maand alsnog werd gecorrigeerd.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast, waardoor de hoge tegemoetkoming in een keer juist berekend wordt.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal.

2023-12/35 Vooraankondiging vervallen inpasnummers

In de salaristabel 34 voor de CAO Gemeenten / SGO zijn nog inpasnummers opgenomen die inmiddels geruime tijd vervallen zijn. Dit betreft de nummers in de serie 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406. We zijn van plan deze nummers te laten vervallen met de eerstvolgende salariswijziging, waarschijnlijk per januari 2024.

2023-12/36 Tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Eerder dit jaar hebben we geschreven over de wijzigingen als gevolg van de nieuwe CAO Gemeenten met een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De wijzigingen op met name salarisgebied hebben we in 2023-05 met terugwerkende kracht tot 2 januari ingevoerd. Diverse onderdelen uit deze CAO kenden een later ingangsmoment waar we nog op terug zouden komen. Dit onderwerp gaat over de tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) per 2024. We schrijven daar nu al over, zodat je eventueel vast voorbereidingen kunt treffen.

In de CAO is een nieuw artikel 7.5 opgenomen dat geldt met ingang van 31-12-2023 over een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De medewerker met een AOV krijgt een tegemoetkoming in de kosten van €10,00 per maand. We nemen dit bedrag op als CAO-onderhoud. Voor Payroll Gemal gelden hierbij de volgende bijzonderheden.

 • Als ingangsmoment voor de tegemoetkoming AOV (en ook voor enkele andere afspraken), is in de CAO opgenomen 31-12-2023. Deze datum is gekozen om ervoor te zorgen dat de afspraak binnen de looptijd van de CAO ingaat en ook in 2024 van toepassing blijft. Uit overleg met VNG blijkt dat over de 31e geen tegemoetkoming hoeft te worden uitbetaald. In Gemal nemen we de inrichting daarom ook op per 2024-01.
 • Je kunt die inrichting hiervan dan terugzien in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Toelagenregelingen > Bedrag > Definitie toelagenregeling en dan volgnummer 2. Via volgnummer 1 van de toelagenregeling hebben we destijds ook op CAO-niveau het bedrag voor EHBO / BHV-vergoeding vastgelegd.
 • Als uitvoercode waarop de tegemoetkoming wordt aangestuurd en uitbetaald, hebben we gekozen voor 00867. De standaard tekst van deze bruto-diversen uitvoercode hebben we aangepast naar “Werkg. bijdr. AOV”.
 • Bij de medewerker die de tegemoetkoming AOV moet ontvangen, leg je vast met ingang van 2024-01 invoercode 02622 met als waarde 1. Voor de presentatie op het overzicht vaste persoonsgegevens, zullen we de tekst van invoercode 02622 aanpassen omdat de standaardtekst “Code In toelagenregeling 2” niet informatief is. (Je kunt de tekst natuurlijk ook zelf ook wijzigen).
 • Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt dat de medewerker een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Wanneer je een semi-collectief contract met bijvoorbeeld Loyalis hebt afgesloten, zul je al (deels) weten wie hiervoor in aanmerking komt omdat deze de IPAP-aansturing heeft (invoercode 02888). Wanneer je een collectief AOV-contract hebt, dan zul je dit mogelijk via een premie diversen-regeling in Gemal hebben ingericht waarbij je ook de betreffende medewerker aan de hand van de aansturing kunt bepalen. Daarnaast zul je moeten inventariseren of er medewerkers zijn die daarbuiten een AOV-verzekering hebben afgesloten.
 • Omdat de tegemoetkoming naar rato van deeltijd en diensttijd gaat (gemaximeerd op 100%), hebben we de aansturing van invoercode 00867 hiernaar aangepast [1].
 • Deze werkgeversbijdrage heeft het karakter van een onkostenvergoeding en sociale partners hebben in het verleden afgesproken dat een tegemoetkoming ziektekosten niet tot het productloon behoort. We hebben daarom uitvoercode 00867 als niet-tellend in de grondslag ABP opgenomen [2].

ACTIE

 • Selecteer de betreffende medewerkers.
 • Pas eventueel je procedure nieuwe medewerker aan.
 • Denk aan het opnemen van uitvoercode 00867 in je journaalposten, overzichten, comprimeertotalen etc.

Meer informatie

[1] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en Uitvoercodes > Aansturing invoercodes > Afhandeling vast: 00867 = 08 = omrekenen met factor gewerkt met maximum van 100%.

[2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP, 00867 = 8

CAO Onderwijs

2023-12/37 CAO VO - Schonen eindejaarsuitkering

Voor de CAO VO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 12 geschoond in Gemal Direct Inrichting.

2023-12/38 CAO PO - Schonen eindejaarsuitkering

Voor de CAO PO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 12 geschoond in Gemal Direct Inrichting.

2023-12/39 CAO PO Reiskosten woonwerk op basis van declareren vanaf 2024 (voormelding)

De reiskosten in het Primair Onderwijs worden met ingang van 2024 aangepast naar €0,17 per kilometer. Een grotere impact is het feit dat dit op basis van declareren achteraf moet worden gedaan. Er is geen verschil meer op dit vlak tussen bijvoorbeeld een onderwijsgevende of onderwijsondersteunende medewerker. Ook vervalt de blokkering van 1 of 2 maanden in de zomervakantie. Wanneer je reist, kun je declareren. Deze voormelding is ook bedoeld, zodat klanten vast een selfservice formulier kunnen maken. Voor ondersteuning is er consultancy capaciteit beschikbaar, via de servicedesk aan te vragen.

In Payroll Gemal kun je de reisbewegingen (invoercode 02508) voor iedere medewerker aansturen waardoor de reiskosten worden berekend. Omdat dit ingaat vanaf januari 2024 komen de reiskosten achteraf, vanaf februari 2024. De reisafstand van een medewerker moet vastgelegd zijn op invoercode 02372 (kilometers, enkele reis); vaak is dat al het geval. Het doel van de PO-Raad is declareren op basis van de werkelijke reisdagen.

2023-12/40 CAO PO - bedrag eenmalige uitkering LIO-er en OAIO aangepast [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Bij de inrichting van van de Eenmalige uitkering 11 zijn wij er vanuit gegaan dat de LIO'ers en de OAIO'ers recht hebben op de helft van 350 euro. Na vragen hierover heeft de PO-raad ons laten weten dat de LIO'ers ook recht hebben op 350 euro. Dit is per 2023-11-03 in de programmatuur aangepast in een tussentijdse release.

2023-12/41 CAO Sociale Werkvoorziening - tussentijdse CAO-aanpassing

Er is tussen partijen een akkoord bereikt over een tussentijdse aanpassing van de bestaande CAO SW die nog doorloopt tot 31-12-2025 [1]. Dit tussentijds akkoord moet nog bekrachtigd worden door de achterban van de partijen voordat het definitief is. Deze beslissing wordt pas rond 14 december verwacht, maar partijen spreken de hoop en verwachting uit dat uitvoering van de onderdelen voor 2023 desondanks nog in december kan plaatsvinden. Wij kunnen echter pas uitvoering geven aan een arbeidsvoorwaardenakkoord wanneer dit de definitieve status bereikt heeft. Om toch tegemoet te komen aan deze wens, willen we als volgt te werk gaan.

Salarisontwikkeling

De verhoging van de lonen voor werknemers die meer dan het WML verdienen dat was voorzien voor 1 januari 2024, wordt eenmalig vervroegd naar 1 oktober 2023. We hebben hiervoor een nieuwe salaristabel voor Gemal ontvangen [2]. Wanneer we rond 14 december het definitief akkoord ontvangen, zullen we tussentijds een aanpassing doen van de salarisregeling 06 Sociale Werkvoorziening met bijbehorende berichtgeving op de Community.

 

Volgens onze informatie verwerkt ongeveer de helft van de organisaties hun salarissen na de 15e van de maand, maar mogelijk zal dit in december een paar dagen vroeger liggen. Nadat het akkoord definitief is, nemen wij de gewijzigde salarisregeling in Gemal in productie en zetten we de salarisregeling klaar om te downloaden voor de presentatie in HR Core Beaufort. Er zijn diverse scenario’s mogelijk waarbij je kunt kiezen voor de variant die het meest aansluit bij jouw organisatie en werkwijze.

 

 • December-productie nog niet afgeroepen:

Je moet de reguliere december-salarisverwerking nog starten.

Ga dan zoals gebruikelijk de gewijzigde salarisregeling downloaden voor de presentatie in HR Core Beaufort en bij de verwerking in Gemal ontvangen de betreffende medewerkers vervolgens de salarisverhoging vanaf oktober 2023 samen met de salarisbetaling van december. Wij zullen ervoor zorgen dat in december sowieso een automatische herrekening zal plaatsvinden.

 

 • December-productie al wel afgeroepen, aanvullende correctieproductie (ACP) in december:

Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om een aanvullende correctieproductie (ACP) te doen. Zorg er dan wel voor dat je bij de afroep een collectieve herrekening aanstuurt door bij de afroep beginperiode Af te roepen beginperiode herrekening (werkgevercode 99221) vast te leggen met waarde 01. Bij de ACP-verwerking in Gemal ontvangen de medewerkers dan een extra salarisstrook met daarop nog in de maand december de nabetaling van de salarisverhoging vanaf oktober 2023. Je gaat zoals gebruikelijk ook de gewijzigde salarisregeling weer downloaden om in te lezen in HR Core Beaufort.

 

 • December-productie al wel afgeroepen, productie overdraaien:

Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om in plaats van een ACP een volledige overdraai te doen.

 

 • December-productie al wel afgeroepen, ACP in januari:

Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om dit alsnog niet in de maand december te laten verwerken. Je kunt er dan voor kiezen om pas begin januari de gewijzigde salarisregeling te downloaden en in Gemal in januari een aanvullende correctieproductie (13e productie) over december 2023 uit te voeren. De herrekening hierbij stuur je aan met Automatische herrekening aanvullende correctieproductie (werkgevercode 99232), zie bij Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. Deze code is gevuld met de waarde 1 (automatische  herrekening) als je uit een ACP een EJP-bestand vanuit de HR Core systemen gebruikt.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Zoals bekend, geldt per 2024 een nieuwe systematiek van wettelijk minimumloon. Voorheen was dit gebaseerd op een wettelijk minimummaandloon onafhankelijk van het aantal te werken uren van de CAO. Per 2024 gaan we over op een wettelijk minimumuurloon waarbij wel een relatie komt te liggen met het aantal te werken uren. Voor de CAO WSW is dit in Gemal gebaseerd op het aantal uren per week (36), per dag (36 / 5 = 7,2) en per jaar (262 * 7,2 = 1886,40). Dit resulteert in een minimum maandloon van (1886,40 * €13,27) / 12 =  € 2086,05 dat zal worden toegepast in de loonschalen waarbij “WML” is opgenomen in de tabel.

Nominale verhoging € 50,00

Partijen hebben afgesproken om de schaalbedragen te verhogen met € 50,00. Deze verhoging is al verwerkt in de salarisbedragen zoals gepubliceerd en opgenomen in Gemal.

Reiskosten

Partijen spreken af de tegemoetkoming woon – werkverkeer  (reiskosten) per 1 januari 2024 te verhogen van € 0,10 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. We hebben voor de reiskosten woon-werk geen CAO-regeling in Gemal opgenomen. Dat wil zeggen dat je zelf in de reiskostenregeling die je gebruikt hiervoor een aanpassing moet doen.

Reiskosten - Eenmalige uitkering

Medewerkers die op 1 december 2023 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 75,00 bruto naar rato van de omvang van hun dienstverband als compensatie voor de reiskosten gemaakt in 2023. We hebben hiervoor de uitkeringsregeling 3 in Gemal ingericht. Ook voor deze uitkering hebben partijen aangegeven dat het de voorkeur geniet om deze in december uit te betalen. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we de uitkering helemaal ingericht maar is het aan jou om deze ook daadwerkelijk te activeren. Wanneer je in december in Gemal Direct Inrichting kijkt bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen klik je op regeling 03 Eenmalige uitker. dec. Vervolgens zie je de inrichting van de uitkering maar bij de eerste aansturing methode berekenen (werkgevercode 25401) staat de waarde op 3 = Geen uitkering. Zolang er immers geen definitief akkoord is, kunnen we nog niet tot uitkering overgaan. Op het moment dat het akkoord wel definitief is geworden, moet je deze aansturing op waarde 2 = Peildatum zetten waarna de uitkering in je verwerking tot uitbetaling komt.

Bij deze uitkering gelden de volgende bijzonderheden:

 • We hebben de standaardtekst van enkele uitvoercodes (01099 waarop de uitbetaling plaatsvindt, 01644 het recht) en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "Eenmalige uit. dec." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen.
 • Voor de aansturing geldt als criterium dat de medewerker op 1 december indienst moet zijn. We hebben aangestuurd dat wanneer de medewerker in de loop van december uitdienst gaat, dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van het bedrag (Uitkering 3 - code factor diensttijd, werkgevercode 25421= 6).
 • Uitgangspunt is de deeltijdfactor van 1 december (Uitkering 3 - factor deeltijd, werkgevercode 25422=6). Stel dat de medewerker altijd fulltime werkte maar halverwege december 60% ging werken, dan gaat Gemal uit van de stand van 1 december, dus 100%.
 • Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is.
 • De uitkering blokkeren bij de medewerker doe je met invoercode 01099 variabel met waarde 0,01.
 • Je kunt desgewenst ook een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code.

Aandachtspunten

 • Lees in de handleiding Gemal bij onderwerp Jaarwerk, Algemeen de onderdelen 2.2 Proefproductie van de aanvullende correctie productie en 2.3 Afroep Aanvullende Correctieproduct... in het onderdeel Jaarovergang 2023-2024. Hierin staan instructies en tips over ACP bijvoorbeeld over een proefproductie ACP.
 • De werkgeversvereniging publiceert niet langer jeugdtreden van schalen. We hebben eerder aangegeven dat we deze bij een volgende aanpassing zouden verwijderen [3]. Gezien de bijzondere omstandigheden van de huidige aanpassing, zullen we dat op een ander moment dan nu doen.

Automatische herrekening

We weten nog niet of, en zo ja wanneer, in december het akkoord definitief wordt. Wanneer het definitief wordt, zal er een herrekening moeten plaatsvinden gezien de salariswijziging vanaf oktober 2023. Daarom zullen we een automatische herrekening in periode 2023-12 uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met als reden 12-16. Lees in de tekst hiervoor de actie die je eventueel zelf moet doen voor een herrekening bij een ACP in december of januari.

Actie

 • Bepaal hoe je om wil gaan met de wijzigingen voor 2023 qua salarisverwerking.
 • Zet bij definitief akkoord de eenmalige uitkering op berekenen volgens Peildatum.
 • Beoordeel of er nog bijzondere situaties zijn waarvoor je moet ingrijpen op de eenmalige uitkering.
 • Nadat het akkoord definitief is en wij het aangeven op de Community, kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] CAO Sociale Werkvoorziening, code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02417) = 08.

[2] Code salarisregeling SW (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06. Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer.

[3] Releasenotes Gemal 2023-01/63.

CAO UMC's

2023-12/42 Toelage verzwarende omstandigheden / 24-uursdiensten

Het maximum bedrag voor de toelage verzwarende omstandigheden / 24-uursdiensten is vastgelegd op werkgevercode 08136 bedrag invoercode 01014 en 01019. Dit bedrag is maximaal het schaalbedrag behorend bij salarisnummer 7 van de schaal ‘universitair medisch specialist'. Dit bedrag had door de salarisverhoging per 2023-11 moeten worden verhoogd. Echter hadden wij dit in Gemal nog niet aangepast. Dit hebben we nu wel gedaan. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-15 in Mutaties en Signalen Gemal. 

CAO Veiligheidsregio's

2023-12/43 Te lage tegemoetkoming ZKV bij uitdienst (change 5277035)

Bij de CAO Gemeenten / SGO en de CAO Veiligheidsregio’s heeft de medewerker recht op een hoog of laag bedrag tegemoetkoming Ziektekostenverzekering (ZKV). Dit bedrag (uitvoercode 01241) wordt in principe in december uitbetaald of eerder bij uitdienst.

Melding

Bij medewerkers met recht op de hoge tegemoetkoming van 296 euro per jaar, die in de loop van het jaar uitdienst zijn gegaan en bij wie met invoercode 02375 = 1 is aangegeven dat de uitkering gereserveerd moet worden, constateren we het volgende: in eerste instantie werd in de maand na uitdienst een onjuist bedrag uitgekeerd dat vervolgens in een volgende maand alsnog werd gecorrigeerd.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast, waardoor de hoge tegemoetkoming in een keer juist berekend wordt.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal.

2023-12/44 Werkgeversbijdrage NFST als RVU

In een recent overleg met de koepel WVSV is aangegeven dat de werkgeversbijdrage NFST met ingang van 1 januari 2024 moet worden beëindigd. Dit is het geval omdat de huidige manier van verlonen werkgevers niet in staat stelt om te kunnen anticiperen op de bijkomende kosten, door dit vooraf een begroting te hebben berekend. Wat zijn de bijkomende kosten die bij aanvang van deze bijdrage nog niet van toepassing waren: In RN 2023-01/69 hebben we aangegeven dat deze bijdrage pensioengevend moet zijn, waardoor er ook meer werkgeverslasten ontstaan. Maar hogere kosten zitten in hetgeen de belastingdienst onlangs heeft aangegeven bij de koepel: de NFST-gelden moeten als een RVU-regeling worden beschouwd en er moet 52% over afgedragen worden als eindheffing, dus als werkgeverlast. Ook moet dit met terugwerkende kracht worden gedaan vanaf 1 januari 2022.

Daarom deze actie in deze handreiking die je moet beoordelen en indien van toepassing moet uitvoeren:

 • Zorg voor eindheffing 52% over de jaren 2022 en 2023 voor de uitbetaalde NFST-gelden

2022

Doel is een handmatige actie te doen in de Loonaangifte op het collectieve deel en daar de eindheffing doorvoeren (dus het concrete bedrag na berekening met 52%).

<Jouw actie> Selecteer eerst alle medewerkers met een NFST-bijdrage, die onder deze eindheffing gaan vallen en tel de bedragen bij elkaar op. Neem daarvan 52%; wat de extra kosten zijn als eindheffing. Deze waarde moet je handmatig opvoeren in de loonaangifte over 2022, waarbij het advies is dit in één van de maanden (bijv december 2022) te doen. Ga naar de loonaangifte naar het collectieve deel hieronder een testsituatie  en vul in de betreffende maand(en) bij Pseudo Eindheffing RVU (laatste regel) de af te dragen eindheffing op.

 

EvertvanManen_0-1701273064363.png

 2023

Als Gemal deze eindheffing wil laten berekenen kun je onderstaande uitvoeren: Ga in GDI naar Selecteren Werkgever / Productie / Werkgevergegevens / Algemene Regelingen / Eindheffing. Je ziet daar een aantal invoercodes, zoals hieronder vermeld, ten behoeve van een berekende eindheffing.

invoercode

werkgevercode

   

01186

03301

01206

03302

02327

03320

02328

03321

01329

03327

01340

03328

 

De gekozen invoercode wordt verwerkt op basis van de (bijbehorende) werkgevercode die met waarde 15 moet zijn gevuld: => 15 = werkgeversbijdrage VUT, verstrekking, wordt belast met een speciaal tarief (werkgevercode 03325), geen presentatie op de salarisspecificatie. Werkgevercode 03325 is met A-inrichting gevuld met 52%.

<Jouw actie>

Je hebt destijds met een netto-bruto code de NSFT-bijdrage bij de medewerker vastgelegd waarover je eindheffing moet betalen. Dit doe je met een aanvullende mutatie door bij één medewerker invoercode 01340 (met werkgevercode 03328 op waarde 15)  vast te leggen met dezelfde uitbetaling van de NFST gelden. Doe dit eerst bij één medewerker in een proefproductie om te zien of de resultaten naar wens zijn. Het resultaat is dat Gemal 52% erover berekent en deze met uitvoercode 01835 Ps heff.RVU werkg zal be/her-rekenen over 2023. Het bruto/netto wijzigt niet, maar de werkgever gaat daardoor de eindheffing betalen.

Tenslotte:

De koepel WVSV had eerder aangegeven dat de NSFT-werkgeverbijdragen per 1 januari 2024 moet worden gestopt. Recent is aangegeven dat hierover een ledenraadpleging aan vooraf moet gaan. Deze actie ligt bij de werkgever om dit te stoppen, maar pas na aanvullende informatie hierover.

CAO Waterschappen

2023-12/45 CAO-minimumloon

We constateren dat we de aanpassing van het CAO minimumloon per uur van € 14,00 naar € 14,35 per juli 2023 nog niet hebben doorgevoerd. Dit hebben we alsnog in 2023-12 gedaan met terugwerkende kracht. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-04 in Mutaties en Signalen Gemal.

CAO Ziekenhuizen

2023-12/46 Nieuwe salaristabel

Per 2023-12 is er conform de CAO een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij ingericht in Gemal.

Actie

Vanaf 5 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer.

2023-12/47 CAO Ziekenhuizen - Verloonde uren PFZW bij betaald ouderschapsverlof [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Sinds februari 2023, met het ingaan van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, wordt er (onder bepaalde voorwaarden) bij betaald ouderschapsverlof aangevuld tot 100% van het salaris.  In de release notes van 2023-10/35 is hierover extra uitleg gegeven. Er zijn echter meldingen binnengekomen dat de verloonde uren voor PFZW (uitvoercode 02324) niet correct worden berekend. De aanvulling van het betaald ouderschapsverlof (uitvoercode 00639) is pensioengevend, maar wordt voor de verloonde uren dubbel geteld. We zijn op dit moment bezig met het analyseren van deze melding en streven ernaar deze voor de jaarovergang op te lossen. Zodra de exacte oplossing en het release moment bekend zijn, dan laten we dit weten.

 

Sector Pensioen en Uitkeringen

2023-12/48 De WLZ-premie bij pensioen in het buitenland wordt onterecht gemaximeerd (change 5251177)

Melding

Bij een medewerker met een pensioen in het buitenland, wordt de WLZ-premie middels uitvoercode 01392 - premie WLZ geïnd om af te dragen aan het CAK. Deze premie is afhankelijk van het woonland van de medewerker, er wordt een zogenaamde woonlandfactor toegepast. Gemal paste de woonlandfactor ten onrechte toe op de (maximum)grondslag en niet op de premie die uit die grondslag wordt afgeleid. Als een medewerker verhuisde van een land met een relatief hoge woonlandfactor naar een land met een lage woonlandfactor, werd daardoor onterecht geconstateerd dat het jaarmaximum aan WLZ-premie was ingehouden, en stopte de aanmaak van uitvoercode 01392. 

Aanpassing

Gemal past de woonlandfactor niet langer toe op de (maximum)grondslag, maar op de premie. Hierdoor wordt er nog steeds premie ingehouden bij verhuizing naar een land met een lagere woonlandfactor. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-08 in Mutaties en Signalen Gemal.

Actie

Er is geen actie nodig

2023-12/49 Ten onrechte ZVW en WLZ premie tbv CAK bij een afkoop pensioen (change 5167098)

Melding

Bij een afkoop pensioen wordt een specifieke uitvoercomponent gebruikt om te zorgen dat er geen tijdvak wordt gecreëerd (de uitvoercode zit niet in grondslag 55106 - Tijdvakvaststelling bij variabele opgave). Hierdoor zullen er in dat geval geen standaard ZVW of WLZ-premies worden berekend. Bij de afkoop van het pensioen van een medewerker woonachtig in het buitenland, waarbij geen loonheffing hoeft te worden ingehouden (invoercode 2333 -Code loonheffingtabel  = 3), werden ten onrechte wel de uitvoercodes 1743 - ZVW-dagen , 1391 - Premie ZVW en 1392 - Premie WLZ  aangemaakt.

Aanpassing

De programmatuur is aangepast. Als er geen tijdvak mag worden aangemaakt, zal het tijdvak ook niet worden aangemaakt als invoercode 2333 heeft waarde 3 en daardoor zullen de berekeningen van de ZVW- en WLZ-premies achterwege blijven.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-10 in Mutaties en Signalen Gemal.

 

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2023-12/50 Verschil in de APG levering en Controle Overzicht Pensioenaangifte

Het komt soms voor dat bij medewerkers die met ontslag zijn gegaan, het deelnemerschap ABP wordt beëndigd na het ontslag, bijvoorbeeld door start van de AOW, om eventuele problemen te voorkomen bij de medewerker.

Wanneer je dit doet, ontstaan er juist problemen; de medewerker is losgekoppeld van het ABP en het controle overzicht pensioenaangifte. In de APG levering wordt deze medewerker zelfs ingetrokken en met terugwerkende kracht uit de levering verwijderd, ondanks dat de berekening intact blijft. Daarom het advies, zoals in de handleiding staat beschreven, om invoercode 02315 met de oorspronkelijke waarde altijd te laten staan na ontslag en dit niet te wijzigen.

Pensioenfonds PFZW

2023-12/51 Doorbetaling bij verlof incorrect in verloonde uren PFZW (change 5138751)

Melding

In het geval dat er een verlofregeling werd aangestuurd waar, ook een doorbetaling bij verlof plaatsvond, werd deze doorbetaling dubbel geteld in de verloonde uren voor PFZW. Dit kwam omdat de doorbetaling zowel op algemeen niveau in de grondslag verloonde uren (werkgevercode 55053) zat, als dat er rekening werd gehouden met de doorbetaling die werd aangestuurd door werkgevercode 13020 (verlagen uitvoercodes pensioen tijdens verlof), met de waarde 2 (verlagen verloonde uren). Waarde 2 bij werkgevercode 13020 zorgde er namelijk zowel voor dat de verloonde uren werden verlaagd door de verlofregeling, als dat de verloonde uren weer (een stukje) werden aangevuld bij een eventuele doorbetaling van die verlofsoort. Op deze manier werd de doorbetaling dubbel meegenomen in de verloonde uren en daardoor werd er te veel pensioenpremie berekend. 

Aanpassing

We hebben de uitvoercodes van doorbetaling bij verlof (uitvoercode 00635 t/m 00649) uit de grondslag verloonde uren gehaald. Nu wordt er, mits dat is ingericht op werkgevercode 13020, maar één keer rekening gehouden met een eventuele aanvulling bij het berekenen van de verloonde uren. Voor de CAO Sociaal Werk zat uitvoercode 00637 al op C(ao)-niveau met een 8 (niet tellen) in grondslag 55053. Vanaf 2024 zal deze weer het A-niveau volgen en niet worden geteld in grondslag 55053. 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-09 in Mutaties en Signalen Gemal.

 

Automatische herrekeningen

2023-12/52 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

11-09

Mutaties komen ten onrechte bij transitievergoeding (change 5178222) [1] 

12-02

Bedrag buitenlands verdiend in loon voor loonheffing

12-03

CAO Gehandicaptenzorg - Eindejaarsuitkering

12-04

CAO Waterschappen: CAO-minimumloon

12-05

Doorlopend ziek en referteperiode

12-06

Niet langer berekenen uurlonen bij transitievergoedingen 

12-07

Blokkades doorbetaling bij verlofregelingen

12-08

WLZ-premie in het buitenland

12-09

Verloonde uren PFZW bij verlofregeling

12-10

Ten onrechte WLZ en ZVW premies voor CAK bij afkoop pensioen

12-11

Toepassen kwartaaltabel bij gebroken kwartaal

12-12

Loonheffing bij opgave invoercodes 01511 = 1 en 02492 = 2

12-13

CAO Gemeenten / SGO - Veiligheidsregio's: te lage tegemoetkoming ZKV bij uitdienst

12-14

Onterechte uitvoercode 1771 bij meerdere dienstverbanden en uit dienst

12-15

CAO UMC - Toelage verzwarende omstandigheden / 24-uursdiensten

12-16

CAO Sociale Werkvoorziening 2023-2024

12-17

CAO Aan de Slag 2023-2024

 

Medewerkers