Mina produkter
Hjälp

Beräkning av sjuklön, Transportavtalet

25-11-2021 10:01 (Uppdaterad 17-04-2023)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 2011 Visningar

Här kommer en förklaring till hur TransPA beräknar sjuklön

Sjuklön i korthet

När en anställd blir sjuk behöver du som arbetsgivare säkerställa att du betalar ut rätt sjuklön. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av vad den anställde hade tjänat om hen hade arbetat. 

 

Om ni vill läsa om karensavdrag, se vår artikel karensavdrag Transportavtalet

 

Allmänt om beräkningen

I underlaget för timlön skall ingå samtliga utbetalda löneposter förutom övertid, restidsersättning och traktamente. 

Timlönen skall minst uppgå till grundtimlön

+ ordinarie premiekomp

+ schemalös premiekomp (vid tillämpning av 3 § 5b)

+ personliga tillägg (fasta och timbaserade)

 

Övertid skall inte räknas med i arbetade timmar då den tiden ingår i arbetad tid.

Frånvaroposterna ska tas med eftersom frånvarotiden ingår i månadslönen

 

Vid kontrollräkning av sjuklön

Lägg ihop summan av följande lönerader:

Månadslön

Timlön

Veckolön

Övertid (dock ej övertidsersättning)

OB vardag

OB helg

Tillägg (både fasta och timbaserade)

Premiekomp

Schemalöst arbete (vid tillämpning av 3 § 5b)

Måltidskuponger

Uppfyllnadstid mot garantilön

Milersättning

Milersättning dubbelbemanning

Timlön utland

Timlön helg utland

Lastningar/lossningar

 

Räkna nu fram och summera antalet timmar av följande lönerader:

Arbetad tid (tänk på att övertid är inkluderad i arbetad tid, så du inte räknar med den två gånger)

Semesterfrånvaro

Sjukfrånvaro

Övrig frånvaro (inkluderar frånvaro utan lön)

Frånvaro med lön (t ex permission)

Uttag från kompbank

Uttag från flextidsbank

Uttag från arbetstidsförkortning

 

Dela nu totalsumman med totala antalet timmar så får du resultatet av den genomsnittliga förtjänsten.

Multiplicera nu resultatet med 0,8 (80%) för att få fram sjuklönens timlön.

 

Här finns en artikel som ger er ett exempel på beräkning av sjuklön, samt förklarar vilka kalenderkvartal du skall kontrollera när en anställd blir sjuk vid arbetstidsförläggning schemalöst arbete 3 § 5 mom B eller vid lokala överensekommelser.

 

Kända begränsningar, beräkning av sjuklön

Vid schemalösa arbetstidsförläggningar som 3 § 5b och schemalösa lokala överenskommelser enligt 3 § 6 mom där man inte har kryssat i "föreslå schemalagd tid vid frånvaro" har TransPA satt ett maxbelopp för sjuklön som för närvarande är satt till 160kr per timma. 

Vid dessa arbetstidsförläggningar räknar TransPA fram en sjuklön baserat på genomsnittlig timlön från föregående kalenderkvartal. Dvs sjukfrånvaro som uppstår i oktober, som ju tillhör kvartal 4, räknas då fram baserat på underlag från kvartal 3, dvs juli, augusti och september. Denna beräkning grundar sig i Transportavtalets avtalstext "I sjuklöneunderlaget skall ett genomsnitt av det ob-tillägg som utbetalats senast föregående kalenderkvartal ingå."

 

Utan taket hade vi kunnat se fall där en oönskad och orimligt hög sjuklön beräknas. Exempel när detta kan inträffa är om intjänandebeloppet i förhållande till antalet timmar är onormalt högt eller när vi saknar tillräckligt beräkningsunderlag från föregående kvartal

 

Ska vi spara lönen som den är när vi ser beloppet 160kr per timma med varningen ?

Har ni fall där tillräckligt beräkningsunderlag finns och varningen kommer? Kanske har den anställde ett högt extra tillägg i premiekomp, många ob-timmar och dessutom övertid i föregående kvartal vilket skulle resultera i högre sjuklön än 160kr per timma? I dessa fall kommer vi alltså inte klara att visa upp en sjuklön som är högre än vårt nuvarande sjuklönetak på 160kr. Varningen kommer då och ni kan om ni önskar göra en egen beräkning och ändra beloppet TransPA föreslagit.

Har det skett någon förändring i beräkning och funktion för sjuklön i TransPA? 

Det som hänt i vår release-2021-64 som släpptes måndag 23 augusti 2021 är att vårt tak för sjuklön har höjts från 144kr till 160kr. Vi har förtydligat löneraden för sjuklön och informerar nu med en varning i de fall då TransPAs maxbelopp begränsar sjuklönen till 160kr.

Vår metod och logik hur vi räknar sjuklön är dock helt oförändrad sedan tidigare.

Sjuklön beräknas olika beroende på vilken arbetstidsförläggning den anställde går på.

Här nedan är en artikel som beskriver de olika arbetstidsförläggningarna som finns i TransPA med en lathund som beskriver kort på hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån den arbetstidsförläggning ni väljer på personkortet.

Arbetstidsförläggning enligt Transportavtalet 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här