Mina produkter
Hjälp

Lönearter för Tjänstemannaavtalet

29-05-2018 14:27 (Uppdaterad 12-01-2023)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1616 Visningar

När Tjänstemannaavtalet är aktiverat på företaget kommer det för tjänstemän att beräknas lön enligt Tjänstemannaavtalet.
För att detta skall vara möjligt har det även skapats upp en del nya lönearter.
I Löneartsregistret finns nu lönearter separerade på avtalsområde. Dessa lönearter behöver ett löneartsnummer för att kunna exporteras till ett lönesystem.

 

image.png
Det betyder att en person som är registrerad som tjänsteman enbart kommer att generera lönearter markerade med Tjänstemannaavtalet.
Till exempel kan ni ha ett löneartsnummer för Månadslön för kollektivanställda och ett annat löneartsnummer för tjänstemännens Månadslön.

Aktuella lönearter för Tjänstemanna avtalet

Månadslön
Dagslön
Timlön
Mertid
Övertid
Undertid
Komptid
Flextid
Semestertillägg
Semesterersättning
Sjukavdrag
Frånvaro med lön
Vård av barn
Pappaledig
Tjänstledig
Restid
Traktamente
Arbetad tid
Tillägg

 

 

 

 

Månadslön
Beräknas för arbetstagare med löneformen Månadslön.
image.png


Dagslön
Beräknas för löneformen Månadslön när anställningen påbörjas eller avslutas under utbetalningsmånaden. Månadslön beräknas då inte
image.png


Timlön
Beräknas för arbetstagare med löneformen Timlön/månad.
image.png


Mertid
Beräknas för arbetstagare med deltidsanställning. Utgår när arbetstagaren arbetat mer än normal tid arbetstid under en dag. Med normal tid avses den tid som denne skall arbeta enligt sitt deltidsmått. Exempel: vid 20 tim. arbetstid/vecka är arbetstagarens arbetstid/dag = 4 tim
image.png


Övertid
Övertid uppstår när arbetstagaren har utfört arbete utöver den ordinarie arbetstiden. Avstämning kan ske per dag (8 tim. helgfri vardag) eller per vecka (40 tim. helgfri vecka). Valet anges i anställningskontraktet.

Beräknas för alla löneformer. Beräknas inte om det på personkortet är valt att övertid ingår i lönen, eller om komptid eller flextid är registrerat i tidrapporten

Övertid enkel
image.png

Övertid kvalificerad
image.png


Undertid
Undertid uppstår när arbetstagaren arbetstid inte uppnår ordinarie arbetstiden. Avstämning kan ske per dag (8 tim. helgfri vardag) eller per vecka (40 tim. helgfri vecka). Valet anges i anställningskontraktet.
Beräknas ej om komptid eller flextid är markerat i tidrapporten

image.png


Komptid
Arbetstagaren kan ange om över- och undertid skall hanteras i komptid. Detta sker genom att på tidrapporten kryssa välja "Komptid" Valet sker per avstämningsperiod, dvs. dag eller vecka. En arbetstagare kan alltså välja att spara övertid till kompbanken en avstämningsperiod och få övertiden utbetald i pengar för en annan avstämningsperiod.
Vid överskjutande tid används lönearterna Överföring till kompbank enkel/kvalificerad istället för Övertid enkel/kvalificerad, och vid undertid används lönearten Uttag från kompbanken
OBS: Den tid som valts att sparas till kompbanken beräknas på samma sätt som övertid. Det betyder att även Överföring till kompbanken avrundas till fullgjorda kvartstimmar.

Överföring till kompbank enkel
image.png

Överföring till kompbank kvalificerad

image.png

Uttag från kompbank

Beräknas när arbetstagaren önskar att kvitta frånvaro mot innestående tid i kompbanken.

Kvittningen kan ske på två sätt:

  1. Arbetstagaren kryssar på tidrapporten i 'Komptid'. Detta innebär att arbetstagaren har arbetat del av dag och önskar att återstoden skall plockas från kompbanken.
  2. Arbetstagaren registrerar en frånvaro av typen Kompledig. Detta innebär att det antal timmar som registreras skall plockas från kompbanken.

Beräknas inte om det på personkortet är valt att övertid inte skall beräknas för arbetstagaren

image.pngFlextid

Överföring till flexbank
Som ett kompelment till komptid finns nu även möjlighet att hantera över- resp undertid med flextid. Flextid är som standard aktiverat och förvalt i tidrapporteringen.
Läs mer om flextid här
Beräknas inte om det på personkortet är valt att övertid inte skall beräknas för arbetstagaren
image.png

Uttag från flexbanken
Beräknas när arbetstagaren önskar att kvitta frånvaro mot innestående tid i flexbanken.

Kvittningen kan ske på två sätt:

  1. Arbetstagaren kryssar på tidrapporten i 'Flextid'. Detta innebär att arbetstagaren har arbetat del av dag och önskar att återstoden skall plockas från flexbanken.
  2. Arbetstagaren registrerar en frånvaro av typen Flexledig. Detta innebär att det antal timmar som registreras skall plockas från flexbanken.

image.png


Semestertillägg

Semestertillägg utgår för uttagna betalda semesterdagar. Beräknas för löneformen Månadslön.

Intjänandeår är 1 april-31 mars.
image.png


Semesterersättning

Semestersättning utgår för löneformen Timlön. Beräknas när företagsinställningen Beräkna semesterersättning för timanställda är vald.

image.png

 

Sjukavdrag

Sjukavdrag dag 1
Beräknas för den första sjukdagen i varje sjuklöneperiod under avräkningsmånaden. Om personen återinsjuknar inom 5 kalenderdagar betraktas det som samma sjukperiod som den tidigare.

image.png


Sjukavdrag dag 2-14
Beräknas för dag 2-14 under sjuklöneperioden.
image.png

Sjukavdrag dag 15-90
Eter sjuklöneperioden skall sjukavdrag ske med dagsavdrag. Dagsavdraget sker varje kalenderdag. Beräknas endast för löneformen Månadslön.

Värdet för dagsavdraget sker enligt två modeller beroende på om arbetstagarens månadslön ligger över eller under en lönegräns. Gränsvärdet är 10 x prisbasbelopp / 12 (prisbasbeloppet hämtas från generell inställning)

Sjukavdraget per dag får inte överstiga ((fasta kontanta månadslönen x 12) / 365). I fast kontant månadslön skall fasta lönetillägg inkluderas.
image.png

Sjukavdrag dag 91>

Beräknas när sjukperioden överstiger 90 dagar. Beräknas endast för löneformen Månadslön.

image.png


Frånvaro med lön
Beräknas för löneformen Månadslön.
image.png


Vård av Barn
Beräknas för löneformen Månadslön
image.png


Pappaledig
Beräknas för löneformen Månadslön
image.png


Tjänstledig

Beräknas för löneformen Månadslön. Alla former av tjänstledighet beräknas enligt denna modell. Varje frånvaroorsak särredovisas med namn och löneart och beräknas som separata frånvaroperioder. Varje frånvaroorsak har tre möjliga lönearter, Del av dag, Dag 1-5, Dag 6>.

Tjänstledig del av dag
image.png

Tjänstledig dag 1-5

Denna löneart beräknas när frånvaroperioden är 1-5 arbetsdagar.
image.png

Tjänstledig dag 6>

Denna löneart beräknas när frånvaroperioden är längre än 5 arbetsdagar.

image.pngRestid
Restid utgår för all rapporterad tid med arbetsuppgiften Restid. Restiden fördelas på lönearterna Enkel och Kvalificerad beroende på när restiden utförts. Eftersom restid endast kan utföras utanför ordinarie arbetstid sker inget avdrag för rast som registrerats under restiden.

beräknas för alla löneformer

Kvalificerad

image.png

Restid Enkel
image.png


Traktamente

Beräknas enligt Skatteverkets regler. Beräknas för alla löneformer.

Inrikes traktamente dag
image.png

Inrikes traktamente logi
image.png

Utrikes traktamente dag
image.png
Utrikes traktamente logi
image.png
Skattefritt traktamente

image.png

Skattepliktigt traktamente
image.pngArbetad tid

Beräknas på samma sätt som för övriga avtal.
Tillägg
Personliga tillägg

Beräknas på samma sätt som för övriga avtal med dessa undantag:

lönetillägg per löneperiod skall inte beräknas första och sista anställningsmånaden vid Månadslön. De ingår då i dagslönen.

Arbetsuppgiftstillägg

Beräknas på samma sätt som för övriga avtal.

Tidnyckeltillägg
Beräknas på samma sätt som för övriga avtal

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här