Mine områder
Hjelp

Lønnsart - beskrivelse av felter.

02-01-2018 14:50 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 10221 Visninger

 Visma Lønn kommer med 100+ lønnsarter. Disse lønnsartene dekker behovet til 99% av våre kunder. Men det er fult mulig å lage egne lønnsarter. I den sammenheng er det behov for å ha kunskap og forståelse for hvilke felt som er viktig eller ikke. Og hva feltet brukes til.

 

LønnsartFelt.GIF

Felt "Kopier, nummer, navn og egnelsk navn".

Lartbeskrivelsenr.GIF

Kopier kan brukes når du skal lage en lønnsart hvor en annen lønnsart er et godt utgangspunkt. 

Lønnsartnummer er "bare" et nummer. Hvilket nummer du bruker har ingen betydning.

"Navn" og "Engelsk navn", hva du skriver i disse feltene har ingen betydning for Visma Lønn, men bruk et navn som er beskrivende for deg og dine ansatte.

 

Felt "Lønnsarttype".

lønnsartType.GIF

 "0-Lønn/godtgjørelse" - beløpet utbetales den ansatte, eventuelt fratrukket skatt og andre trekk.

 "1-Trekk" beløpet trekkes fra den ansatte.

 "2-Fast betalingsoppdrag (sparing o.l.) det er mulig å sette opp av deler av lønnen til en ansatt skal til annen konto. Visma anbefaler ikke å tilby dette grunnet transaksjonskostnad og administrasjons tid. Den ansatte kan sette opp dette i sin egen nettbank.

 "3-Påvirker grunnlag, ikke utbetaling" brukes på lønnsarter som ikke skal utbetales eller trekkes fra den ansattes lønn. Brukes eksempelvis på skattemessige fordeler som firmabil, elektronisk kommunikasjon m.m.

 

Felt "Behandlingsregel"

Når du lager egne lønnsarter brukes normalt behandlingsregel "Beløp" eller "sats x faktor x antall".

Se følgende side for nærmere beskrivelse av de andre behandlingsreglene.

Felt "Beregn.rekkef."

Her legger du inn rekkefølgen lønnsarten skal bli beregnet i lønnsbehandlingen. Når du lager egen lønnsart, velger du normalt nr. 1. Du kan velge rekkefølgen fra 0 - 9. Under lønnsbehandlingen behandler Visma Lønn lønnsartene etter stigende rekkefølge. Hvis lønnsarter har samme tall i rekkefølgen, behandler Visma Lønn det laveste lønnsartnummeret først.

 

Felt "Sats, Faktor, Beløp".

lartSatsFaktorBeløp.GIF

 Feltene er kun tilgjengelige ut ifra hva du har valgt i behandlingsregel. Dvs. har du valgt behandlingsregel = 1-Beløp, vil det ikke være mulig å registrere noe i "sats" eller "faktor".

 

Felt "Kontonr, Motkonto" 

Her legger du inn ønsket hovedbokskontonummer. Nummeret du registrer har ingen betydning for Visma Lønn, kun hva som fremkommer på regnskapsbilag/bunt. Motkonto er kun tilgjengelig hvis "Lønnsarttypen" = "3-Påvirker grunnlag / ikke utbetaling".

 

Felt "Beh.reg.akkum." 

Her legger du inn akkumulatornummeret som behandlingsreglene nedenfor skal bruke.

Feltet er kun tilgjengelig når det er valgt behandlingsregel:
•5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring
•6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring
•11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall
•12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall
•13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt)
•14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt)

 

Felt "Avrunding"

Visma fraråder bruk av avrunding da det ikke er noen praktisk fordel av å bruke dette. Hvis du likevel ønsker å bruke avrunding skal du ikke bruke avrunding på lønnsarter som benyttes for feriepenger (standard nr. 275-299). Lønnsart 495 skal ha avrunding = 1-kutt desimaler

 

Felt "Beh.regel tilleggsinformasjon"

LartBehRegelTill.GIF

Feltene brukes i forhold til behandlingsregel 11-14.  "Grensev.type" her kan du velge mellom beløp eller G - grunnbeløp. I forhold til pensjonstrekk skal du velge G. "Ant.per" er hvor mange lønnskjøringer ditt firma har pr. år. 12 hvis en lønnskjøring pr. md, 26 hvis du har 14 dagers lønn.
"Grenseverdier" for eksempel i forhold til pensjonsberegning så er reglene at den ansatte må tjene minst 1 G og ikke over 12 G. Verdiene i forhold til pensjon blir da 1 og 12.
Se beskrivelse av behandlingsregel for mer detaljer.

 

Felt "Stopp i felt"

LartStoppIfelt1.GIF Flere felt under fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger LartStoppIfelt2.GIF

 

Disse avkrysningen er for å effektivisere lønnsregistreringen. Markøren vil stopp i feltene som er avkrysset. For eksempel bør et firma som ønsker å registrere forskjellige prosjekt på lønnstransaksjonene ha krysset av for "Stopp i prosjekt". 

 

Felt "Lønnsslipp" 

LartLonnsslipp.GIF

 Vis på utskrift - I dette feltet kan du bestemme om lønnsarten skal bli vist på utskrift av lønnsslipp eller ikke. Eksempel på lønnsart som ikke har kryss er lønnsart "99-refusjon fra NAV".

 Samle på utskrift - I dette feltet er det et avkrysningsfelt for å velge om like lønnsarter skal bli samlet på utskrift av lønnsslippen eller ikke.

Eksempel: Hvis du har en ansatt med timelønn som jobber på mange forskjellige prosjekter, kan du for eksempel på lønnsart "Timelønn" (lønnsart 5) krysse for "Samle på utskrift". På lønnsslippen vil du da kun få en linje med lønnsart "Timelønn", selv om du har registrert flere linjer på lønnsart "Timelønn" med forskjellige prosjekter.

Merk: Dersom du har registrert to satser på en lønnsart på samme lønnskjøring, skriver Visma Lønn ikke satsen på lønnsslippen.

Gruppere lønnsart - Dette feltet er et avkrysningsfelt for å markere om du vil gruppere lønnsarten på lønnsslippen eller ikke. Dette for å gjøre det letter for de ansatte å forstå. Du kan lage egne grupper, se brukertips for "Beskjed til ansatt".

Lønnsslippkategori - Brukes i forbindelse med Visma.net Payslip - en effektiv og gratis distribusjon av lønnslipper til de ansatte. 

 

Felt "Lønnsartakkumulator"

lartAkkum.GIF

Lønnsartakkumulatorer brukes for å skrive hittilverdier på lønnslippen. Feltet brukes ikke i forhold til a-melding. Med unntak for akkumulator 955.

 

Felt "Lønnsartår" 

lartAr.GIF

 Det er denne delen som påvirker A-meldingen. Verdiene ligger pr. år. 

A-meldingsnr - Det er dette feltet som styrer hvordan denne lønnsarten blir rapportert inn. For å finne "riktig" a-meldingsnr. kan dette brukertipse være til hjelp. 

Inntektstype- Beskrivelsen som sendes til Altinn.

Forsk.trekk - Forteller om og hvordan skatt som skal beregnes på denne lønnsarten. Valgene 
0 - Tabelltrekk  - betyr at skatt beregnes etter tabellnummer hvis den ansatte har skattetabell
1 - Prosenttrekk -betyr at skatt beregnes etter prosentsatsen på den ansatte
2 - Ikke trekkpliktig -betyr at skatt ikke beregnes.

 

Inngår i grunnlag for trekk a-melding- Det er dette krysset som gjør om beløpet blir med på skatteligningen til den ansatte eller ikke. På lønnsart 290-Feriepenger m.fl. så er lønnsarten trekkfri, det beregnes ingen skatt, men rapporteres til som skattepliktig inntekt. Dette i hht. gjeldende regelverk.

Arb.g.avg - Om det skal beregnes arbeidsgiveravgift eller ikke. 

Utløser arb.g.avg. a-melding - Rapporterer inntektekten som arbeidsgiveravgift eller ikke i a-meldingen.

Feriepenger - Om lønnsarten skal være med i feriepengegrunnlaget eller ikke.

Fagforening - Om lønnsarten skal være med i fagforeningsgrunnlaget eller ikke. 

Pensjon - Om lønnsarten skal summers opp i akkumulator 942 -Grunnlag pensjon. Brukes kun på lønnsart 480 / 481. Betyr ikke noe for A-meldingen. Om lønnsarten skal være med i pensjonsgrunnlaget styres av a-meldingsnr./inntektsbeskrivelse. Les mer her.

L/T-kode- Brukes ikke etter 2015

 

Fane 5 Lønnsarter tilleggsopplysninger

Felt "Ansvarsenehter"

lartFastAnsv.GIF

Brukes hvis du ønsker at transaksjoner på denne lønnsarten skal gå til bestemt ansvarsenhet.

 

Felt "Kjede til lønnsart"

LartKjede.GIF

Brukes når du ønsker at når det er nådd et antall eller beløp så skal det benyttes en annen lønnsart. Brukes i vårt brukertips for elektronisk kom. 

 

Felt "Koble til lønnsart" 

lartKoble.GIF

Kan brukes når du ønsker at ved reg. av en lønnsart at også en lønnsart til kommer automatisk. Du kan kun krysse av i et av felten "Arve..." Kryss det du ønsker overført til den andre lønnsarten.

 

Felt "Tilleggsinformasjon a-melding"

Her kan du sette på hake for at markøren skal stoppe i feltet som kreves på aktuell inntektsbeskrivelse ved registrering på denne lønnsarten.(Står på som standard)

 

Om du ønsker å IKKE rapportere antall på denne lønnsarten, så kan du sette på haken her:

ikke rapportere.PNG

 

 

Felt "Timelønnsfaktor" 

Hvis ditt firma skal utbetale overtid med en annen timesats en ved normaltimer. Som standard regner Visma Lønn ut timelønnsats ved å dele årslønn på 1950 (kan endres), men f.eks i h.h.t. tariffavtale skal overtidssatsen beregnes etter 1850 timer.  Da legger du inn 1850 timer i dette feltet og denne verdien blir brukt ved generering av satsen som blir generert i faste transaksjoner.

 

Felt "Tilleggsinformasjon til økonomisystem"

Du krysser i dette feltet hvis du ønsker å overføre antall fra lønnsarten til økonomisystemet.
I Visma Business blir antall overført til feltet "Mengde".
I Visma Global blir antall overført til feltet "Antall".

 

Felt "Tilleggsinformasjon Visma.net"

Kryss av på lønnsarter som skal overføre til Visma.net.

 

Fane 6 Beskrivelse

Teksten beskrivelse fremkommer i lønnsregistrering når du trykker F12 for å søke etter lønnsarter. Du kan endre fritt i feltet "Beskrivelse" og "Merknad". 

 

 

 

 

  

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"