Mijn Communities
Help

Presentatie loonheffing 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie

door Evert van Manen

Naar aanleiding van release 2022-05 komen er vragen over het ontbreken van de presentatie van de component loonheffing in de kolom 'waarvan eenmalig'  bij eenmalige betalingen die tegen het (tijdvak) tabeltarief worden berekend. In release 2022-05 is besloten deze presentatie niet meer op te nemen op de salarisspecificatie, omdat bij de berekeningen van eenmalige posten die tegen het tabeltarief worden berekend, de bijbehorende loonheffing niet eenduidig kan worden bepaald. Het tabeltarief is namelijk niet lineair en dit leverde vragen op.

 

Daarom presenteren we de eenmalige componenten die berekend worden met het tabeltarief, niet meer in de kolom 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie. De presentatie van de loonheffing voor eenmalige posten die tegen bijzonder tarief worden berekend, blijven wel zichtbaar in de kolom 'waarvan eenmalig'.

13 Opmerkingen
Wilma S
CONTRIBUTOR **
door Wilma S

Jammer dat dit gegeven niet meer gepresenteerd wordt op de salarisspecificatie, omdat veel medewerkers hun ‘basis’ salaris berekenen met de kolom ‘waarvan eenmalig’. Het ontbreken van dit gegeven doet af aan het nut van de gegevens in de kolom ‘waarvan eenmalig’. Er is weliswaar geen lineair verband met de loonheffing, maar het geeft wel een indicatie van het netto van de eenmalige betalingen en het netto van het basissalaris. In juli zal een algemene salariswijziging plaatsvinden bij mijn werkgever en we verwachten dan ook nog meer vragen dan we nu al hebben. Voor de wijziging hebben we hier een stuk minder vragen over gehad. 

Yvonne126
CONTRIBUTOR ***
door Yvonne126

Vervelend! We hebben al veel vragen gehad van medewerkers. Zij menen dat als je van het totaal netto, het saldo van de eenmalige afhaalt je komt op het netto basis maandloon. Hierdoor lijkt het dat als je extra werkt, ORT hebt het netto maandloon fors daalt. Voor medewerkers is dit erg verwarrend en het kost salarisadministrateurs veel tijd aan extra uitleg.

Ellie van der Heide
CHAMPION *
door Ellie van der Heide (Bijgewerkt ‎16-06-2022 08:27 door Ellie van der Heide )

Deze toch wel ingrijpende wijziging werd luchtig gecommuniceerd terwijl deze al was doorgevoerd. Sindsdien hebben onze salarisadministrateurs meerdere vragen gehad en gebeurt er voor 't eerst iets wat wij als sa niet wensen: medewerkers die overleg hebben over de salarisstrook "die niet klopt" en menen dat er fouten gemaakt worden én een correctie verwachten. Wil zouden deze wijziging graag teruggedraaid zien worden! Of dat een werkgever de keuze heeft in de presentatie. Is dit door Raet te overwegen? Graag liken collega's indien jullie ook ongemak ervaren en ook deze wens hebben. Dank. 

Freddy de Jong
CONTRIBUTOR **
door Freddy de Jong

De kolom "waarvan eenmalig" gaf de medewerker belangrijke informatie, namelijk wat blijft er netto over van de eenmalige uitbetalingen. De kolom heeft nu vrijwel geen enkele toegevoegde waarde meer, sterker nog: het geeft juist een verkeerd beeld! Het lijkt nu alsof geen loonheffing wordt ingehouden op de eenmalige belaste uitbetaling. Wat mij betreft deze aanpassing z.s.m. ongedaan maken, of anders de kolom helemaal schrappen.

door Niek Grupstra

Jammer om te lezen dat deze wijziging heeft geleid tot meer druk en onduidelijkheid bij de salarisadministratie. Ons doel is juist het tegenovergestelde geweest. Ik hoop dat onderstaande tekst meer inzicht geeft in onze bedoelingen. Tevens is er een alternatief beschikbaar. Ook dat heb ik hieronder beschreven.

Het was onze bedoeling om dit, net als alle wijzigingen, netjes te vermelden in de release notes. Door een technische fout bleek dat helaas niet gebeurd te zijn. Om die reden is alsnog bovenstaand schrijven op de community geplaatst.

 

 

Wij hebben de weergave alleen geschrapt voor eenmalige betalingen die worden belast tegen de reguliere loonbelastingtabel. Omdat de reguliere belastingtabel een progressief karakter kent, wordt elke volgende euro zwaarder belast dan de vorige. Om die reden is het onmogelijk om correct een bedrag aan belasting toe te kennen aan een specifieke post die eenmalig op de salarisstrook tegen deze tabel wordt belast. 

 

Voorbeeld

Een werknemer ontvangt

-€2000 vast salaris

-€500 eenmalige ORT

-€1000 eenmalige bonus

De witte maandtabel met loonheffingskorting is van toepassing

 

Stel ik bereken eerst de belasting over de eenmalige ORT. De belasting over de eenmalige ORT is dan €0

Stel ik bereken eerst de belasting over het salaris en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT

(belasting salaris + ORT) -/- belasting salaris = €387,83 -/- €185,67 = €202,16

Stel ik bereken eerst de belasting over het salaris, daarna de bonus en daarna over de ORT, dan is de belasting op de ORT

(belasting salaris + bonus + ORT) -/- (belasting salaris + bonus) = €829,58 -/- €589,92 = €239,66

 

Dit terwijl de totale loonheffing over de gezamenlijke componenten in alle 3 gevallen gelijk is.

 

In de praktijk kennen veel loonberekeningen veel meer dan bovenstaande 3 componenten. De berekeningsvolgorde van die componenten kent in veel gevallen complexe volgordelijkheid, omdat niet alleen de belasting maar vele andere factoren een rol spelen in die berekening.

 

Kortom: het te tonen bedrag in de kolom waarvan eenmalig is in deze situaties bijna willekeurig te noemen.

 

Een werknemer kan daardoor vaak niet simpelweg de loonheffing over de vaste onderdelen berekenen door de eenmalige heffing van het totaal af te trekken. Toch ontvangen wij met enige regelmaat vragen en meldingen van werkgevers die een mening hebben over het getoonde bedrag waarvan eenmalig in bovenstaande situatie en ons vragen de programmatuur aan te passen. Ik hoop dat bovenstaand voorbeeld aantoont dat het onmogelijk is om een 'goede' situatie voor iedereen te creëren. Daarom hebben we uiteindelijk besloten om de eenmalige heffing tegen tabeltarief dan maar niet te tonen, omdat deze meer vragen oproept dan beantwoordt.

 

Alternatief

Wel is er een alternatief, waarmee je tegelijkertijd de berekening inzichtelijker maakt en de presentatie van de loonheffing in de kolom waarvan eenmalig weer activeert. Je kunt zelf de keuze maken of je een eenmalige component belast tegen de reguliere loonbelastingtabel of tegen de tabel bijzondere beloningen. De tabel bijzondere beloningen kent wel een consistent tariefpercentage. Daardoor is de heffing over elke component afzonderlijk wel eenduidig vast te stellen. Deze tonen we dan ook als vanouds in de kolom waarvan eenmalig

 

In Gemal Direct ga je naar Werkgevergegevens --> In- en uitvoercodes --> Aansturing uitvoercodes --> Fisc afh var opgave. Deze werkgevercode werkt als een grondslag. Je kunt zelf uitvoercodes toevoegen. Als je bij de uitvoercode waarde 2 vastlegt, dan wordt het bijzonder tarief toegepast indien de uitvoercode berekend wordt naar aanleiding van een variabele mutatie. Bij stammutaties is altijd de reguliere loontabel van toepassing.

 

Freddy de Jong
CONTRIBUTOR **
door Freddy de Jong

Een variabele beloning mag alleen volgens het bijzonder tarief worden belast als deze slechts één keer in het jaar wordt uitbetaald, bijvoorbeeld bij vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering. Die arbeidsvoorwaarden hebben in veel cao's plaats gemaakt voor IKB en daarbij heeft de medewerker de mogelijkheid deze vaker dan eens te laten uitbetalen. Ook een overwerkvergoeding en andere declarabele vergoedingen/toelagen worden vaker uitbetaald. Het is dan niet toegestaan het bijzonder tarief toe te passen bij de inhouding van loonheffing, dus die keuze hebben werkgevers niet.

 

Bovendien ben ik van mening dat het een correct beeld geeft als de inhouding loonheffing op de eenmalige (extra) uitbetaling volgens het hogere tarief in de kolom "waarvan eenmalig" wordt gepresenteerd. Prima dus zoals het was!

Froukje Veenje
CONTRIBUTOR **
door Froukje Veenje

Niek, dank voor de toelichting.

 

Dit verandert helaas mijn wens dat de wijziging wordt teruggedraaid niet.

Bij ons gaat het ook om vragen bij declarabele vergoedingen waarbij je geen bijzonder tarief mag toepassen (met name ORT), waardoor de door jou genoemde oplossing geen soelaas biedt.

 

Voor medewerkers voegde de kolom 'waarvan éénmalig' in het verleden echt iets toe, zij gebruikten deze kolom actief. Maar zij kunnen nu niets meer met deze bedragen, het helpt hen niet meer om inzicht te krijgen in wat het structurele bedrag is.

Yvonne126
CONTRIBUTOR ***
door Yvonne126

Niek, de geboden oplossing is een beetje kort door de bocht en behalve dat er over een aantal componenten oa ORT geen bijzonder tarief geheven mag worden, kan jou oplossing heel onvoordelig zijn voor medewerkers met een hoger bijzonder tarief.

 

Ook wij vragen om deze ontwikkeling terug te draaien

Ellie van der Heide
CHAMPION *
door Ellie van der Heide

Ik denk dat jullie vanuit werkgevers mogelijk wel eens een vraag krijgen maar dat dat niet in verhouding staat tot de tiental vragen per werkgever die er nu gesteld worden en mogelijk maandelijks ook gesteld blijven worden. 

Dus wat telt dan het zwaarst?  Vandaar mijn vraag een werkgever hier zelf een keuze in te laten maken. Want de voorgestelde oplossing is fiscaal een onjuiste en grootser dan de door jullie benoemde foutief berekende loonheffing op de strook zoals in de oude situatie - waar bij ons de afgelopen 15 jaar ook nog nooit een vraag over is gesteld....

door Niek Grupstra

Hartelijk dank voor jullie feedback. We zien in dat deze wijziging niet het gewenste effect heeft en willen jullie niet belasten met de consequenties daarvan. In release 07-2022 zullen we deze wijziging terugdraaien. 

 

Daarbij plaatsen we wel de kanttekening dat er dan geen inhoudelijke discussie meer gevoerd wordt over het getoonde bedrag in de kolom 'waarvan eenmalig' bij variabele betalingen tegen de reguliere tijdvaktabel, met verwijzing naar bovenstaande uitleg. Excessieve situaties daargelaten natuurlijk.

Ellie van der Heide
CHAMPION *
door Ellie van der Heide

Dat is heel goed nieuws Niek, fijn dat jullie onze feedback zo serieus nemen. 

Ellie van der Heide
CHAMPION *
door Ellie van der Heide

En nog een vraag, is het  mogelijk om de stroken van de afgelopen maanden opnieuw te genereren in het salarisdossier als de aanpassing is doorgevoerd? Zodat we niet hoeven te onthouden dat voor een korte periode de methodiek van berekening loonheffing anders was maar weer éénduidige stroken hebben?

door Niek Grupstra

Het is helaas niet mogelijk om stroken uit het verleden opnieuw af te roepen. De programmatuur wordt per release bijgewerkt. Je zou dan een strook periode 05-2022 krijgen maar berekend tegen de programmatuur van release 07-2022. Dat levert in de praktijk teveel vragen en problemen op. Het is dan immers ook niet meer duidelijk hoe en waar je herrekeningsverschillen zou moeten presenteren.

 

De berekening loonheffing is overigens niet anders geweest in periode 05 en 06. Het betreft alleen een kwestie van presentatie.