Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-11

20-10-2022 21:09 (Bijgewerkt op 01-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 647 Weergaven

Nieuw

WENS - Nieuwe elementen arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen)

Waarom

Omdat bij veel klanten de wens bestond een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen), hebben we dit deze release gerealiseerd.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket
Medewerker > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen)

Aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, dagen/uren hebben we het volgende element toegevoegd:

 • Uren verkopen 2

Aan Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) hebben we de volgende elementen toegevoegd:

 • Uren verkopen (dag)
 • Uren verkopen 2 (dag)
 • Uren verrekenen (dag)
 • Uren Doneren (dag)

Actie

Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dam kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren, zodat medewerkers bovenstaande zaken per dag kunnen aanvragen en dit niet hoeven op te sparen per periode.

WENS - Nieuwe elementen Salary split

Bij veel klanten bestond de wens om een aantal nieuwe elementen toe te voegen voor het vastleggen van diverse zaken voor de Salary split. Daarom hebben we hiervoor elementen toegevoegd aan de vrije looncomponenten.

Hoe

Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen vast/periode
Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen dagvergoedingen

Aan de vrije looncomponenten zijn daarom een aantal nieuwe elementen toegevoegd voor zowel vaste en periode elementen als dagelementen. Deze beginnen allemaal met de tekst Sal. split

Actie

Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dan  kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren.

WENS - Arbeidsvoorwaardenclusters op niveau klant- en bedrijfscao

Als binnen dezelfde klant meerdere bedrijven en CAO's zijn ingericht, was het tot nu alleen mogelijk om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op klant- en/of bedrijfsniveau . De wens is om deze ook, net als de grondslagen, op klant- en/of bedrijfscao te kunnen inrichten.

Hoe

Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters

Als je bovenin het scherm teruggaat naar klantniveau, zie je nu ook de tabbladen Klant CAO en Bedrijf CAO, zodat je de arbeidsvoorwaardenclusters kunt  inrichten op klant- en bedrijfscaoniveau.

Actie

Als het helpt om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op een CAO-niveau, is dat vanaf nu mogelijk.

Feedback op onze applicatie - Proforma berekening

Waarom

Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en ook opgepakt.

In de afgelopen release hebben we de nieuwe Proforma berekening beschikbaar gesteld en we zouden hierover graag direct feedback willen ontvangen.

Hoe

Daarom vragen we vanaf deze release jouw feedback hierover:

 • Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening

Actie

Als je gebruik maakt van de Proforma berekening, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen.

Gewijzigd en verbeterd 

Risicogroep niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers

Waarom 

In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn hier indertijd op aangepast.

Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Vanaf deze release hebben we deze overgangsmaatregel beëindigd.

Hoe 

Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract)

Met ingang van deze release wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep. Daarom is het voortaan nodig dat hiervoor óf een correcte defaultwaarde is ingericht óf dat bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie wordt vastgelegd. Mutaties op de risicogroep zullen niet worden afgekeurd, maar ze hebben heeft geen betekenis meer.

Actie 

Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service.

Let op: loonaangiftes zullen worden afgekeurd als de sector geen juiste waarde bevat.

 

Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector bij het vastleggen:

 • Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier, en vervang dit door Sector.
 • Als er bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel wordt gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector.
 • Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels.

Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in:

 • Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf deze release ook op het niveau Klant-CAO of Bedrijf-CAO.
 • Dit heeft als voordeel dat je bij nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen.
 • Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk.

Alleen voor consultants en administratiekantoren

Instellingen > Bedrijf - Risicogroep 

Deze menukeuze is uit het menu verwijderd, het is dus niet meer mogelijk om Bedrijven te koppelen aan risicogroepen.

Instellingen > Klant-CAO en Instellingen > Bedrijf-CAO - alleen voor consultants en administratiekantoren

Het is voortaan mogelijk om ook op deze twee niveaus een default waarde voor de sector vast te leggen. Als er meerdere CAO's van toepassing zijn, kun je zodoende ook meerdere default waarden voor de Sector vastleggen.  

IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau

Waarom 

Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd.

In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs.

Hoe 

Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid)

De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID:

 • 10524588 Sector
 • 10204689 Incidentele inkomstenvermindering
 • 10205315 Verzekeringssiutatie ZVW
 • 10300022 Compensatie ink. afh. premie
 • 10300057 Reden geen bijtelling auto
 • 10305522 Auto categorie

De laatste twee velden zijn standaard beschikbaar bij de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak.  Sommige gebruikers hebben ze ook toegevoegd aan een ander medewerkerscherm, maar vervolgens blijken ze daar niet gebruikt te worden. Om verwarring te voorkomen, hebben we ze daarom verwijderd van deze schermen. Je kunt ze vanaf nu eventueel wel toevoegen aan andere contractschermen.

Actie

Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract.

Banknummer uit Andorra toegevoegd aan SEPA-betalingen

Waarom 

Vanaf 2019 is ook Andorra toegevoegd bij de SEPA-betalingen. Wij hadden dit echter nog niet aan de codelijst toegevoegd, waardoor je geen banknummer uit Andorra kon toevoegen in de schermen van SEPA-betalingen.

Hoe 

Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA

Vanaf release 2022-11 staat Andorra in de codelijst, zodat je banknummers uit Andorra kunt invullen.

Actie

Er is geen actie nodig.

Invullen en opslaan Alternatieve omschrijvingen van meer dan 50 posities niet meer mogelijk

Waarom 

De omschrijving die je kan vastleggen bij de Alternatieve omschrijvingen heeft een maximaal aantal posities van 50. Je kon wel langere omschrijvingen invullen en opslaan, maar na het opslaan kapte het systeem de alternatieve omschrijving af op 50 posities. Hierdoor werd de nieuwe omschrijving niet exact opgeslagen zoals je zou willen.

Hoe 

Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen

Bij het invoeren van een alternatieve omschrijving is het niet meer mogelijk om meer dan 50 posities in te vullen. Hierdoor zie je direct dat je aan het maximaal aantal posities zit en kun je zelf kiezen hoe je de omschrijving wilt afkorten.

Actie

Controleer eventueel of er alternatieve omschrijvingen zijn die zijn afgekapt en pas deze zo nodig aan.

Code meetelling APG Architecten DGA soms niet correct bepaald

Waarom

Soms kwam het specifieke situaties voor dat de code meetelling niet correct werd bepaald bij een medewerker voor wie in de Periodieke interface APG PFAB bij APG Verbijzondering inkomstenverhouding (PFAB) de waarde DGA of WIA was ingevuld.

Hoe

Met ingang van 1-1-2022 is er een aanpassing gedaan waardoor de Code meetelling altijd de waarde Ja heeft als er sprake is van Verbijzondering inkomstenverhouding DGA of WIA.

Actie

Er is geen nodig.

Opgeloste meldingen

PME pensioenfonds beschikbaar maken voor eigen regeling (3808787)

Melding 

Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van het ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en medewerker een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte.

In de release van september 2022 hebben we deze mogelijkheid al beschikbaar gesteld voor de benoemde regeling van PME Pensioenfonds. Nu hebben we dit ook voor de eigen regeling beschikbaar gesteld.

Oplossing

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens >Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag)

Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (eigen) zijn de volgende velden toegevoegd:

 • Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME)
 • Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME)
Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag)

In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen (ouderschapsverlof - PME) kiezen voor  Ja

Actie

Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022. 

Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen.

Loondoorbetaling bij ziekte in combinatie met Transitievergoeding en Verwerkingseenheid (3592685)

Melding

Als jouw organisatie gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte, dan werd het bedrag aan ziekengeld soms niet juist berekend als:

 • de medewerker uit dienst ging met een transitievergoeding én
 • er was sprake van een verwerkingseenheid bij de medewerker

Oplossing

Dit is in deze release opgelost met ingang van 01-01-2022.

Actie

Er is geen actie nodig.

Afrekenmatrix per periode toonde geen gegevens (change 3770429)

Melding

Als een element een alternatieve omschrijving heeft van 50 posities en is vastgelegd als TWK-mutatie, dan toonde de afrekenmatrix per periode geen gegevens.

Oplossing

Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker/werkgever/per periode

Het probleem kwam voor als een omschrijving van 50 posities voor een looncomponent was vastgelegd als TWK-mutatie. Door het *2 achter het element werd deze omschrijving echter langer dan 50 posities, waardoor het rapport niet meer werd aangemaakt.

De procedure van alle afrekenmatrices is nu zo aangepast dat de omschrijving 50 posities kan zijn zonder de *2 aanduiding voor een TWK-mutatie.

Actie

Er is geen actie nodig. Na het herrekenen van de betreffende medewerker, wordt de correcte berekening toegepast.

Loonaangifte - Awf herzien werd niet berekend (change 3692901) 

Melding

Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage AWf-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de herziene (hoge) AWf-premie betalen. U

Je kunt aangeven dat deze herziening automatisch plaats moet vinden binnen het systeem door het gegevenselement WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja te geven. Het kon echter voorkomen dat deze herziening niet plaatsvond. Met ingang van deze release is dit hersteld.   

Oplossing

Instellingen > Berekening > Gegevens UWV

Als op het scherm Gegevens UWV het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja heeft en het systeem constateert dat een werknemer binnen 2 maanden uit dienst is gegaan, dan muteert de de payroll het gegevenselement WW herzien bij deze medewerker en vult deze dan met de waarde Ja. De ingangsdatum van deze mutatie is de datum in dienst. De AWf wordt in de salarisverwerking waarin dit gebeurt echter nog niet herzien.

Bij de daarop volgende salarisverwerking heeft het gegevenselement WW herzien de waarde Ja en wordt de AWf voor de desbetreffende medewerker herzien, waardoor alsnog de hoge AWf premie wordt toegepast. 

Actie

Er is geen actie nodig.  Als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in.

Jaaropgaaf 2022 - onjuiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen (3785445) 

Melding

Als de jaaropgaaf voor 2022 wordt opgevraagd toonde de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen een verkeerde waarde.    

Oplossing

Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker

Met ingang van deze release toont de jaaropgaaf voor 2022 wel de juiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen.  

Actie

Er is geen actie nodig. 

Fout in berekening Jaarloon bijzondere beloningen bij opnieuw in dienst melden (3841954) 

Melding

Een medewerker opnieuw in dienst melden is binnen Payroll Business mogelijk via de volgende twee wizards.

 • Stagiair wordt medewerker
 • Herindienst

In dat geval moet het Jaarloon bijzondere beloningen opnieuw berekend worden. Dit gebeurde echter niet. Als de berekening vervolgens werd afgedwongen door het Jaarloon bijzondere beloningen op nul te stellen, werd er een te hoog Jaarloon berekend. Het eerdere verdiende fiscale loon in dat jaar werd ten onrechte ook meegenomen bij de berekening.       

Oplossing

Workflows > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker
Workflows > Instroom > Herindienst

Als u gebruik maakt van bovenstaande wizards om een medewerker opnieuw in dienst te melden, wordt het Jaarloon bijzondere beloningen nu wel automatisch opnieuw berekend. Tevens vindt de berekening dan plaats op het nieuwe fiscale loon van de medewerker.

Actie

Er is geen actie nodig. 

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen