Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business Juni 2024 (English Release Notes are at the bottom)

06-06-2024 16:22 (Bijgewerkt op 27-06-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 237 Weergaven

27 juni 2024

Document is soms twee keer in Personeelsdossier (Change 5999530)

Soms worden documenten twee keer verzonden naar het Personeelsdossier. Om dit te voorkomen, hebben we een controlemechanisme ingebouwd. Dit zorgt ervoor dat elk document slechts één keer wordt verzonden naar het Personeelsdossier.

 

20 juni 2024

Wijzigingen in formulieren btw CO2-uitstoot formulieren (Change 6463417)

De huidige formulieren die worden gebruikt in de YouServe App met betrekking tot CO2-uitstoot moeten worden gewijzigd. Dit zorgt voor nauwkeurige gegevens en een betere gebruikerservaring.

Het betreft de volgende rubrieken:
- FS0033 (ingangsdatum): de indicatie wordt op ‘export’ gezet.
- FS0037 (bon): wordt verborgen (hidden) voor zowel PSA als medewerker/manager.

 

De betreffende formulieren zijn:
- APP_Kilometers
- APP_OfficeTravel
- APP_Public Transportation
- APP_OtherMobility

 

Voor de klanten die deze formulieren hebben geïmporteerd, wordt dit door ons met een script gecorrigeerd.

13 juni 2024

Documenten bereiken het persoonsdossier niet (Change 6370122)

We hebben een verbetering doorgevoerd zodat de medewerkerscode altijd up to date is in de medewerkersgegevens en mutatiegegevens in Self Service voor een nieuw medewerkersproces zodat altijd de geupdate gegevens naar HR Core worden gezonden en dat de documenten correct in het Persoonlijk Dossier terechtkomen.

Er was een bug bij het openen van de template-editor in de workflowdefinitie met een templatenaam die een enkel aanhalingsteken bevatte als onderdeel van de naam (Change 6408496)

Dit probleem deed zich voor wanneer een document een enkele quote in de naam had. Het werd niet correct herkend in Self Service. Dit hebben we opgelost door aanhalingstekens toe te staan als onderdeel van de naam van een template.

 

6 juni 2024

Eindgebruiker data is niet synchroon met de manager data (Change 4462189)

Een manager (Eindgebruiker) welke uit dienst is gegaan bij een onderdeel van een organisatie en in dienst is getreden bij een ander onderdeel van dezelfde organisatie wordt niet geüpdatet in Self Service bij het onderdeel Eindgebruiker. Zijn oude gegevens zoals bijvoorbeeld Bedrijfsnaam, maar ook Medewerker ID manager blijven die van het oude organisatieonderdeel dat hij heeft verlaten. Hierdoor ziet hij verouderde gegevens in Self Service en niet de nieuwe gegevens waar hij voor is geautoriseerd als gevolg van zijn nieuwe dienstverband. Daarnaast ontvangt hij ook geen meldingen. De functioneel beheerder dient dit altijd handmatig aan te passen.


In Self Service gaan we nu het volgende aanpassen bij Eindgebruikers:

 

1. Eindgebruiker krijgt bij beëindiging van een contract een einddatum

2. Het IC-nummer wordt vervangen door het voorvoegsel “DEPR_VIA_UM” + huidig ​​IC-nummer

3. Het Gebruikersnummer wordt bij deze Eindgebruiker verwijderd

4. De betreffende Eindgebruiker wordt vanaf dat moment inactief. Dit betekent dat de betreffende Eindgebruiker geen toegang meer heeft tot Self Service

 

PascalMoeskops_1-1717682825079.png

 

Wanneer een manager een nieuw contract ontvangt en wordt gekoppeld aan een of meerdere organisatorische eenheden in HR Core, wordt er een nieuw eindgebruiker record aangemaakt in Self Service. Er wordt een nieuw Eindgebruiker regel aangemaakt en ingevuld met de nieuwe feitelijke informatie:

 • Gebruiker
 • Bedrijfsnaam
 • Begindatum
 • Gebruikersnummer
 • Groepsnummer
 • Emailadres
 • Groepsnummer manager
 • Medewerker ID manager
 • Medewerkernaam

De filter Inactief/Actief wordt op een later moment apart toegevoegd. Dit valt nu buiten de scope.

Let op! We gaan deze verbetering nu eerst uitvoeren bij 2 pilot klanten. We verwachten in de loop van volgende week deze verbetering bij de rest van onze klanten door te voeren.

English translation:

June 27th 2024

Document is sometimes two times in Personal Dossier (Change 5999530)

Sometimes documents are sent to the Personnel File twice. To prevent this, we have built in a control mechanism. This ensures that each document is sent to the Personnel File only once.

 

June 20th 2024

Changes to CO2-emission form (Change 6463417)

The current forms used in the YouServe App related to CO2 emissions need to be modified. This ensures accurate data and a better user experience. It concerns the following sections:

 • FS0033 (start date): the indication is set to ‘export.’
 • FS0037 (voucher): hidden for both PSA and employee/manager.

The relevant forms are:

 • APP_Kilometers
 • APP_OfficeTravel
 • APP_Public Transportation
 • APP_OtherMobility

For customers who have imported these forms, we will correct this using a script."

June 13th 2024

Documents do not reach the personal file (Change 6370122)

We have made an improvement so that the employee code is always up to date in the employee data and mutation data in Self Service for a new employee process so that the updated data is always sent to HR Core and that the documents are correctly entered in the Personal File.

There was a bug when opening the template editor in the workflow definition with a template name that contained a single quote as part of the name (Change 6408496)

This problem occurred when a document had a single quote in its name. It was not recognized correctly in Self Service. We solved this by allowing quotes as part of a template name.

June 6th 2024

End user data is out of sync with manager data (Change 4462189)

A manager (End User) who has left employment at one part of an organization and has joined another part of the same organization is not updated in Self Service under the End User component. His old details, such as Company name, but also Employee ID manager, remain those of the old organizational unit that he left. As a result, he sees outdated data in Self Service and not the new data for which he is authorized as a result of his new employment. In addition, he does not receive any notifications. The functional manager must always adjust this manually.

In Self Service we will now adjust the following at End Users:

 1. End user will receive an end date upon termination of a contract

2.The IC number is replaced by the prefix “DEPR_VIA_UM” + current IC number;

3.The User Number will be deleted from this End User;

4.The relevant End User will become inactive from that moment on. which means that the End User in question no longer has access to Self Service.

PascalMoeskops_2-1717683083539.png

 When a manager receives a new contract and is linked to one or more organisational units in HRCore, a new end user record is created in Self Service. A new End User line is created and filled in with the new factual information:

 • User
 • Company Name
 • Starting date
 • User number
 • Group number
 • E-mail address
 • Group number manager
 • Employee ID manager
 • Employee name

The Inactive/Active filter will be added separately at a later time. This is now out of scope.

 

NB! We are now going to implement this improvement on 2 customers. We expect to roll out this improvement to the rest of our customers over the course of next week. 

Actieve onderwerpen