Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business februari 2024 (English Release Notes are at the bottom)

14-02-2024 17:26 (Bijgewerkt op 20-03-2024)
  • 2 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 364 Weergaven

29 februari 2024

Voeg een draaiend wieltje toe om te laten zien dat de gebruiker moet wachten tot het verzoek is voltooid in de Verlofaanvraag  (Change 5707815)

Wanneer een gebruiker verlof aanvraagt, kan er een pop-up bericht worden weergegeven wanneer bijvoorbeeld de werknemer niet genoeg vakantie heeft of dat de werknemer ziek is. Wanneer deze pop-up wordt weergegeven, klikt de gebruiker op de Verder knop. De gebruiker zou dan moeten wachten tot het http-verzoek is voltooid. Echter, als de gebruiker opnieuw op de knop Verder klikt voordat het vorige verzoek is voltooid (niet voltooid) wordt de pop-up opnieuw weergegeven en een nieuw http-verzoek opgestart.
We tonen in dit geval nu een spinner zodat de gebruiker ziet dat het http-verzoek nog niet is afgerond.

Verlofmutaties geblokkeerd tijdens document generering (Change 5887755)

Het is sinds kort mogelijk om verlofaanvraaggegevens van het 2e formulier (gegevenssoort DV)  in een document te presenteren. Bij verlofaanvragen over een langere periode gaat dit echter niet goed omdat er te veel gegevens moeten worden gepresenteerd en het document geblokkeerd raakt. We gaan hier nu een grens aan stellen van maximaal 90 dagen zodat er geen blokkade optreedt.

Aanvullende e-mails zijn verdwenen uit de audit trail (Change 5458904)

In een workflow proces kan ik een of meerdere documenten aanmaken binnen een mutatie. Het is ook mogelijk om deze documenten te verzenden via e-mail naar een werknemer of dat je het document verzendt naar het personeelsdossier. Dit wordt zichtbaar in de de audit (onder het + teken) bij Archief. Echter, als je een document (als bijlage in het proces) vervolgens verwijdert, wordt de audit regel van de verzending van de e-mail of verzending naar het personeelsdossier ook verwijderd. Dit hebben we nu verbeterd. De audit regel blijft nu altijd staan en zal niet worden verwijderd.

 

28 februari 2024

Terugkoppeling performance problemen in februari

In februari heb je mogelijk performance problemen ervaren in Self Service, waarbij processen traag werden opgestart of bijvoorbeeld toegang tot Self Service niet mogelijk was. Om deze problemen op te lossen en om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, hebben we verschillende maatregelen genomen. We blijven de komende tijd de performance van Self Service monitoren en zullen indien nodig verdere acties ondernemen.

21 februari 2024

Wanneer je geen toegang had tot Self Service kreeg je een onduidelijke melding.

Wij hebben een wijziging doorgevoerd in de toegangscontrole voor Self Service. Als blijkt dat je geen toegang hebt tot Self Service dan krijg je een foutmelding die beter uitlegt waarom je de melding ontvangt.

15 februari 2024

De gegevens van het formulier Verlof per dag wordt niet getoond in het gegenereerde document (Change 5691006)

De gegevens op het formulier Verlof per dag (met gegevenssoort VD) werden niet getransporteerd naar een gegenereerd document. Het mergeveld was aanwezig op het sjabloon maar de informatie werd niet getoond in het gegenereerde document. Dit hebben we nu opgelost. De informatie van  het formulier Verlof per dag wordt nu getoond.

 

Het verzenden van documenten naar het personeelsdossier faalde soms wanneer  (Change 4917760)

Wanneer een workflow is geconfigureerd om bij verschillende activiteiten meerdere documenten naar het Persoonsdossier te verzenden, kreeg je de vermelding in de tegel Uitvalsverslag dat de verzendactie was geslaagd. Echter, het kon zijn dat er documenten niet waren verzonden. Het was dan ook niet mogelijk om deze niet verzonde documenten alsnog te verzenden vanuit de tegel Uitvalsverslag. Als nu een of meerdere documenten niet zijn verzonden wordt de status in de tegel Uitvalsverslag als mislukt genoteerd. Je kunt dan altijd zelf het mislukte document opnieuw verzenden via de tegel Uitvalsverslag.

_____________________________________________________________________________________________

Release notes Self Service Business February 2024

February 29, 2024

Add a spinning wheel to show the user to wait for the request to complete in the Leave Request (Change 5707815)

When a user requests leave, a pop-up message can be displayed if, for example, the employee does not have enough vacation or if the employee is sick. When this pop-up appears, the user clicks the Continue button. The user would then have to wait for the http request to complete. However, if the user clicks the Continue button again before the previous request is completed (not completed), the pop-up will be displayed again and a new http request will be initiated.

In this case we now show a spinner so that the user can see that the http request has not yet been completed.

 

Leave transactions blocked during document generation (Change 5887755)

It has recently become possible to present leave application data from the 2nd form (data type DV)  in a document. However, this does not work well for leave applications over a longer period because too much data has to be presented and the document becomes blocked. We are now going to set a limit on this of a maximum of 90 days so that no blockage occurs.

 

Additional emails have disappeared from the audit trail (Change 5458904)

In a workflow process I can create one or more documents within a transaction. It is also possible to send these documents via email to an employee or to send the document to the personnel file. This becomes visible in the audit (under the + sign) at Archive. However, if you subsequently delete a document (as an attachment in the process), the audit line of sending the email or sending it to the personnel file is also deleted. We have now improved this. The audit line now always remains and will not be deleted.
February 28, 2024

Feedback on performance problems in February

In February you may have experienced performance problems in Self Service, where processes were slow to start or, for example, access to Self Service was not possible. To resolve these issues and prevent similar situations in the future, we have taken several measures. We will continue to monitor the performance of Self Service in the near future and will take further actions if necessary.February 21, 2024

If you did not have access to Self Service, you received an unclear message.

We have made a change to the access control for Self Service. If it turns out that you do not have access to Self Service, you will receive an error message that better explains why you are receiving the message.

 

February 15, 2024

The data from the Leave per day form is not shown in the generated document (Change 5691006)

The data on the form Leave per day (with data type VD) was not transferred to a generated document. The merge field was present on the template but the information was not shown in the generated document. We have now resolved this. The information from the Leave per day form is now shown.

 

Sending documents to the personnel file sometimes failed when (Change 4917760)

When a workflow is configured to send multiple documents to the Personal File for different activities, you were notified in the Failure Report tile that the send action was successful. However, some documents may not have been sent. It was therefore not possible to send these unsent documents from the Outage Report tile. If one or more documents have not been sent, the status in the Outage Report tile will be noted as failed. You can always resend the failed document yourself via the Failure Report tile.

 

Opmerkingen
Petra van Rossum2
CONTRIBUTOR **
door Petra van Rossum2

Komt het door de release dat Self Service wederom niet werkt?

door Léon van Berkel

@Petra van Rossum2 

 

Nee, dit werd veroorzaakt door een storing op een van de servers van HR Self Service.

Actieve onderwerpen