Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2023-02

25-01-2023 16:00 (Bijgewerkt op 08-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1571 Weergaven

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 31 januari 2023.

 

Mededelingen

2023-02/1 Foutieve aansturing herzien WW premie 30% WAB [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Update 12-01-2023 11:00

Het hieronder beschreven probleem is door de aanpassing van vannacht opgelost. Wij adviseren je nog steeds om de productie voor automatisch herzien van WW premie af te roepen voor al je instellingen gelijktijdig, omdat op deze manier de toetsing correct wordt uitgevoerd voor werknemers met dienstverbanden in meerdere instellingen. Als je er toch voor kiest dit niet te doen, dan leidt dit niet meer tot problemen in de salarisverwerking.

We hebben daarnaast berichten ontvangen over problemen met het afroepen van een nieuwe salaris, correctie of proefproductie nadat de productie voor het automatisch herzien van WW premie is uitgevoerd. Deze problemen hebben zich ook vanochtend nog voorgedaan. Ze zouden nu verholpen moeten zijn. Als je problemen hebt ondervonden bij de afroep van een dergelijke productie, dan kun je deze nu opnieuw afroepen.

Update 11-01-2023 14:00

Wij streven ernaar om onderstaand probleem vannacht te verhelpen met een tussentijdse release.

Origineel bericht

Het automatisch herzien van WW premie stuur je aan door in een aanvullende correctieproductie (ACP) werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vast te leggen met waarde 1. Wij adviseren je tevens om deze code vast te leggen bij al je instellingen. Hierdoor wordt de toets ook correct uitgevoerd als een werknemer dienstverbanden in meerdere instellingen heeft en dit voorkomt de technische fout die hieronder beschreven wordt.
 
Het opgeven van werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB mag alleen gebeuren zonder opgave van invoercodes. Dit moet daarom een aparte aanvullende correctieproductie zijn. 
 
Voor de duidelijkheid: ook invoercode 02266 voor het blokkeren of forceren van de automatische herrekening geef je niet op in de productie waarin je de WW premie herziet. Je doet dat in een reguliere salaris- of correctieproductie.
 
Er is geconstateerd dat er een volledig onjuiste situatie ontstaat als je een productie afroept voor automatisch herzien en

 • Niet bij alle instellingen  werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vastlegt
 • Je in dezelfde productie bij instellingen waar werkgevercode 99234 niet is vastgelegd wel invoercodes opgeeft. 

In deze situatie kunnen door een technische fout je payroll gegevens over december worden nulgesteld of dat opvolgende januariproducties, proefproducties, correctieproducties of jaarwerkproducties onverwachte en onjuiste resultaten opleveren.
 
Actie
Als bovenstaande situatie zich toch bij je heeft voorgedaan dan dien je:

 • Een backup van de situatie voorafgaand aan deze correctieproductie terug laten zetten. Neem hiervoor contact op met het Service Center.
 • Daarna draai je eerst de ACP's met invoercode mutaties voor zover van toepassing
 • Daarna draai je een aparte ACP waarin je de WW premie herziet met werkgevercode 99234. 

De afroep van de ACP voor automatisch herzien kun je direct aansturen vanuit Gemal. Een mutatiebestand vanuit HR Core is niet noodzakelijk. Door direct vanuit Gemal de productie aan te sturen voorkom je dat je onverhoopt invoercodes aanlevert en je spaart een jaarwerkproductie in HR Core. 
 
Let op: in deze situatie dien je werkgevercodes 99231, 99232 en 99239 zelf opnieuw vast te leggen met de correcte waarden. Dit betekent dat je eerst de werkgevercodes verwijdert, ook als deze al vooraf ingevuld zijn. Vervolgens leg je ze opnieuw vast.
Bij het inzenden van de productie vraagt Gemal of je 'Alle mutaties wilt opnemen in deze zending', je kiest dan voor "N". Hiermee voorkom je dat ten onrechte invoercodes of werkgevercodes vanuit je voorgaande run worden gekopieerd naar de run voor automatisch herzien.

2023-02/2 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Update 10-01-2023

Melding 3

Er is geconstateerd dat in sommige gevallen werknemers die gemiddeld meer dan 35 vaste contracturen per week hebben gewerkt, toch op het signaleringsoverzicht worden getoond als de verloonde uren bij hen de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Dit zou niet het geval moeten zijn, omdat zij onder een uitzondering vallen. 

Je kunt op twee manieren controleren of deze situatie zich bij je voordoet:

 • Je kijkt op signaleringsoverzicht 32 en controleert of er werknemers zijn bij wie in de kolom sectie 'overschrijding 31% of meer', in de kolom 'resultaat t/m huidige periode, contract' 1820 (=35 x 52)of meer uren staan.
 • Je maakt een rapportage waarin je werknemers toont bij wie in 12-2022 uitvoercode 02461 contracturen t/m huidige periode 1820 of hoger is en uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding 31,00 of hoger.

Wij verwachten dit probleem op te lossen met een tussentijdse release op 11-01-2023.
 
Let op: als je je productie voor automatisch herzien van WW premie nog niet hebt gedraaid, dan adviseren wij je te wachten tot deze release.
 
Actie
Na de tussentijdse release draai je eerst een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022. In deze productie herrekenen we de werknemers bij wie de foutsituatie zich voordoet met reden 13-04. Deze herrekening heeft als resultaat dat uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding wordt nulgesteld en dat betreffende werknemers niet meer op signaleringsoverzicht 32 worden getoond. Daarna draai je je productie voor het automatisch herzien van WW premie op gebruikelijke wijze.
 
Als je de productie voor het automatisch herzien van de WW premie inmiddels al hebt uitgevoerd en de premie blijkt ten onrechte herzien, dan kun je dat herstellen door invoercode 02170 Code tarief WW Awf vast te leggen met waarde 0Dit doe je met terugwerkende kracht naar 01-2022.  Je legt deze mutatie vast in een extra aanvullende correctieproductie over 12-2022. Hiermee schoon je de mutaties voor automatisch herzien over het hele jaar bij dit dienstverband.

Bericht 22-12-2022

Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Releasenotes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ

Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later.

Melding 1

Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'. 

Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode. 

Melding 2

Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien. 

Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien. 

We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt. 

Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist.

Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult.

Actie

Ga na of:

 • Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben
 • Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan
 • Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie.
 • Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien.

Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept.

2023-02/3 Melding L2208 bij transitievergoeding [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Update 19-01-2023
Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd. 
 
Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellenvan loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.
 
Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout
zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen. 
Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd.
 
Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.
 
Oorspronkelijk bericht 18-01-2023

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald).

Foutmelding L2208 signaleert:

Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63
DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”.

Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden:

 • 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst).
 • 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst).
 • 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst).

Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208.

Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal. 

We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes.

 

Gewijzigd en verbeterd

2023-02/4 Salary Split (opdracht 4732)

Het komt zo nu en dan voor, dat er een werknemer is die in twee landen werkt. Dit komt bijvoorbeeld voor als een werknemer werkt in Nederland, maar woont in België. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salary split”. 

De berekening van de loonheffing is in dit geval een stukje ingewikkelder dan als een werknemer in één land woont en werkt. Van de loonheffing (die voor een deel bestaat uit premie volksverzekeringen en voor een deel uit loonbelasting) moet de loonbelasting bij een salary split worden berekend naar rato van het percentage dat de werknemer in Nederland werkt. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 2 van de 5 dagen in Nederland en 3 in België, dan moet er voor 40% loonbelasting worden afgedragen in Nederland.

In Gemal waren er al wel invoercodes waarmee het bedrag aan loonheffing kon worden gemanipuleerd in split payroll situaties, maar er was nog geen functionaliteit waarbij dit bedrag aan loonheffing automatisch werd berekend. 

Deze functionaliteit hebben we nu wel ingebouwd. 

Om een correct bedrag aan loonbelasting te kunnen berekenen, dient het percentage te worden vastgelegd waarvoor de werknemer in Nederland belast dient te worden voor de loonbelasting. Daarvoor is de nieuwe invoercode 01512 percentage sal. split geïntroduceerd: 

Gegeven: perc. salary split

Vastleggen: 01512

Om verder een correcte berekening te kunnen maken is het van belang dat invoercode 02334 code speciale fiscale regeling op de juiste waarde staat, zodat Gemal weet met welke premie volksverzekeringen er rekening moet worden gehouden. 

Het totaal van de premie volksverzekeringen en de loonbelasting die wordt berekend aan de hand van de nieuwe invoercode 01512 wordt vervolgens gepresenteerd als loonheffing op uitvoercode 01158 / 01159. 

Er zit een maximum aan het af te dragen bedrag voor de premie volksverzekeringen. Als er geen salary split is zit dit verwerkt in de toegepaste loonheffingstabel, maar bij een salary split moet er wel rekening worden gehouden met dit maximum. Op werknemerniveau hebben we daarom uitvoercode 01911 Afgedragen premie volksverzekeringen gemaakt. Op uitvoercode 01911 Afgdr pr. volksv zal worden bijgehouden hoeveel de betreffende werknemer tot en met die periode al heeft afgedragen aan premie volksverzekeringen. 

Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen 

Uitvoercode: 01911 

Deze uitvoercode zal gemaximeerd worden aan de hand van de herleidingsregel die van toepassing is en is vastgelegd op invoercode 02334 code speciale fiscale regeling

Uitvoercode 01911 zal alleen worden berekend bij werknemers waar invoercode 01512 is vastgelegd en die in Nederland verzekerd zijn voor de premie volksverzekeringen. 

Voor de berekening in Gemal is het van belang dat ook het bedrag aan premie volksverzekeringen zonder loonheffingskorting beschikbaar is op een uitvoercode. Dit zal worden getoond op uitvoercode 01933:

Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK 

Uitvoercode: 01933 


Buitenlandse belasting

Wij willen benadrukken dat we in Gemal alleen het Nederlandse deel van de loonheffing kunnen berekenen, maar niet het buitenlandse deel. 


Actie

Als je een werknemer hebt die zowel in Nederland als het buitenland werkt dan kan je met bovenstaande nieuwe invoercode (01512 percentage sal. split) en de bestaande invoercode 02334 code speciale fiscale regeling de automatische berekening van de correcte loonheffing aansturen. Het bedrag aan loonheffing hoeft dan niet langer zelf berekend en vastgelegd te worden. 

Let op! Je dient een salary split op één dienstverband vast te leggen. Als het verdeeld wordt over twee dienstverbanden is een automatische correcte loonheffing niet meer te garanderen.   

2023-02/5 ISO landcodes update 2023 (opdracht 4750)

Als een werknemer een buitenlands adres heeft moet de landcode van het betreffende land worden opgegeven met invoercode 02252 landcode ISO

Naar aanleiding van de uitgegeven lijst van de belastindienst, zijn er drie nieuwe ISO landcodes. In deze release zijn deze drie waarden toegevoegd. Deze nieuwe waarden kunnen met invoercode 02252 vanaf deze release worden opgegeven. 

De nieuw toegevoegde codes zijn:

 • Montenegro (ME)
 • Oeganda (UG)
 • Thailand (TH)

In HR Core Beaufort worden deze landencodes ook toegevoegd, maar houdt de release notes van HR Core Beaufort in de gaten om te zien wanneer deze codes daar beschikbaar zijn. 

Actie 

Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel bovenstaande waarden opvoeren bij invoercode 02252 landcode ISO.

2023-02/6 Werkgevercode 05004 (percentage opslag VRZ-regeling) (opdracht 4751) op te geven met 3 achter de komma

Vanaf deze release is het mogelijk om werkgevercode 05004- percentage opslag VRZ-regelingen voor alle 15 VRZ-regelingen op te geven met 3 cijfers achter de komma. Dit was 2 cijfers achter de komma. Deze functie is vereist bij sommige pensioenfondsen.

Actie 

Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel dit opslagpercentage opgeven met 3 cijfers achter de komma.

NB: Als je werkt met een jaargrondslag, moet je het gewijzigde opslagpercentage per 1-1-2023 opgeven.

2023-02/7 Vervallen correctiecodes

Eerder hebben we de levensloopregeling grotendeels laten vervallen. De toelage levensloop met bijbehorende werkgevercodes, uitvoercodes en invoercodes hebben we gehandhaafd als een algemene toelage, omdat er ook nog CAO’s waren die deze toelage ontvingen, al dan niet onder een andere benaming. Maar daarnaast hebben we ook enkele codes ten onrechte gehandhaafd, namelijk codes die vanuit de kortingsregeling Levensloop verband houden met cafetariaregelingen (in- /uitvoercodes 02060, 02061, 02062 en werkgevercodes 06123, 06124, 06125). Deze codes komen alsnog te vervallen en dat zullen we bij de reguliere schoning van vervallen codes eind van het jaar doen.

Automatische herrekening

De uitvoercodes 02060 / 02061 / 02062 kunnen echter nog wel ten onrechte aanwezig zijn in je gegevens. Om ongewenste verschillen te voorkomen, zullen we daarom in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren om deze gegevens op nul te zetten. Je vindt deze herrekening terug in MSG (Mutaties en Signalen Gemal) met als kenmerk 02-02.

2023-02/8 Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Zoals in de Release notes van januari 2023 is voorgemeld, wordt op vrijdagavond 6 januari een extra release met nagekomen berichten/wijzigingen opgenmen in Payroll Gemal. Deze extra release wordt vrijgegeven op zaterdag 7 januari 2023.

VGZ aanvullende pakketten

De VGZ heeft per 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten:

 • Bundel actief
 • Bundel fit
 • Bundel gezond

Deze zijn nog niet ingericht in Gemal. Wij zullen voor deze pakketten zo snel mogelijk nieuwe werkgevercodes en invoercodes beschikbaar stellen. Daarover zullen we je in de betreffende release notes informeren.

WW-Awf uitkering op aparte uitvoercodes en doorgeven in de Loonaangifte

Deze wijziging was al onderdeel van release 2023-01, per abuis is onderstaande tekst niet opgenomen in de release notes van 2023-01. Hierbij publiceren wij de achtergrond en impact van de wijziging alsnog.

Waarom en voor wie?

Per 2023 krijgt het WW-Awf uitkering-tarief dezelfde behandeling en status als de andere drie WW-Awf tarieven, met een eigen grondslag en berekening op basis van de VCR methodiek. Bovendien wordt de waarde afzonderlijk doorgegeven in de loonaangifte.

Sinds 2020 kent Gemal, met de invoering van de WAB, 3 WW-Awf tarieven: hoog, laag en herzien. Deze tarieven worden volledig met grondslagaanwas en de VCR-methodiek berekend en worden vervolgens doorgegeven aan de loonaangifte. We kennen ook nog een vierde WW-Awf tarief, WW-Awf uitkering, die op een andere wijze werd bepaald en die, afhankelijk van de situatie, bij 1 van de andere 3 tarieven werd opgeteld en op deze wijze werd doorgegeven in de loonaangifte. Voor dit vierde tarief kenden we al uitvoercode 02345 WW-Awf uitkering, enkel ter presentatie. Per 2023 geldt dat de WW-Awf-uitkering niet meer op een andere wijze wordt bepaald, opgeteld en doorgegeven, maar dat het tarief net als de andere 3 tarieven met grondslagaanwas en VCR-methodiek wordt bepaald.

Hoe werkt het vanaf deze release?

We hebben een extra uitvoercode 02377 Grondslag WW-Awf uitkering toegevoegd, de vierde in het rijtje naast 02339 Grsl WW-Awf hoog, 02341 Grsl WW-Awf laag en 02343 Grsl WW-Awf herzien.

Voor alle dienstverbanden die WW-Awf verzekerd zijn (en dus niet UFO) en die één of meerdere uitkeringen ontvangen die in de grondslag 55107 Uitvoercodes in grondslag samenl SV tarief vallen, zal nu met grondslagaanwas en de VCR methodiek de premie WW-Awf uitkering worden bepaald. Deze premie wordt getoond op de reeds bestaande uitvoercode 02345 afdracht WW-Awf uitkering.

Ook wanneer een persoon op 1 dienstverband tegelijkertijd loon en uitkering ontvangt, berekent Gemal de juiste premie afdracht voor zowel WW-Awf uitkering als WW-Awf hoog/laag/herzien. Verder geldt dat als binnen het dienstverband of over meerdere dienstverbanden het maximum SV loon wordt overschreden, Gemal de premie WW-Awf uitkering zal toekennen naar rato van het aandeel dat de uitkering heeft in het totale SV loon. Hiermee sluiten we aan bij de voorschriften vanuit de belastingdienst.

Let op: als je tussen 3 januari 2023 en 6 januari 2023 een run hebt gedraaid in Payroll Gemal, zul je op het controle-overzicht loonaangifte nog geen informatie zien over zowel 02377 Grondslag WW-Awf uitkering als 02345 afdracht WW-Awf uitkering. In de release van 6 januari zal deze informatie toegevoegd worden aan het controle-overzicht.

Wat moet de klant doen?

Controleer grondslag 55107. Op algemeen niveau is deze grondslag door Visma | Raet al gevuld, maar mocht je zelf op een bruto diversen code een uitkering betalen, controleer dan of je deze code aan de grondslag hebt toegevoegd.

Meer informatie?

Gemal Handleiding Online, onderwerp Sociale verzekering, algemeen

Correctieproductie: te veel herrekeningen

In een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12 werden, als de automatische herrekeningen werd aangestuurd  (werkgevercode 99232 = 1), er te veel herrekeningen uitgevoerd. Dit resulteerde ten onrecht in lege herrekenings specificaties. Dit gold ook als er een proefproductie van een correctieproductie (werkgevercode 99236 = 4) werd afgeroepen.Met de ingang van deze release is dit verholpen.

Loonaangiftemelding L2202 verschijnt onterecht bij min-max dienstverbanden (change 4121658)

Melding

Er zijn 2 gevallen geconstateerd, waarbij onterecht loonaangifte melding L2202 naar voren komt. Melding L2202 controleert of arbeidsovereenkomst-IKV's zonder contracturen (uitvoercode 02139 = 0), de indicatie oproepovereenkomst hebben (invoercode 02474 = waarde 1). 

Het eerste geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, was bij dienstverbanden waarbij gedurende 2022 de invoercode 03182 min-max contract was aangepast. Bij deze dienstverbanden werd een maand te lang het contractloon (uitvoercode 02138) en de contracturen (uitvoercode 02139) op 0 gesteld. Dit leidde tot het verschijnen van loonaangifte melding L2202: er werden geen contracturen aangeleverd, maar het dienstverband had ook niet langer de indicatie oproepovereenkomst (invoercode 02474). 

Het tweede geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, is als invoercode 03182 min-max contract met een ingangsdatum gedurende de maand was opgegeven. De belastingdienst wil in dat geval dat je de gegevens doorgeeft zoals die waren aan het begin van de maand, dus voor de wijziging. Gemal gaf echter de gegevens door zoals ze waren aan het eind van de maand, dus na de wijziging. Ook dit kon leiden tot het verschijnen van melding L2202.

Oplossing

Beide gevallen zijn opgelost. Als je nu, bijvoorbeeld op 1 maart, invoercode 03182 van waarde 1 naar waarde 0 zet, worden de uitvoercodes 02138 en 02139 in maart al niet meer op 0 gesteld. En niet pas in april, zoals eerder het geval was. Ook geven we bij een wijziging op invoercode 03182 min-max contract) gedurende een periode, de gegevens van het begin van de periode door.

Automatische herrekening 13-03

Herrekening 13-03 herstelt foutsituaties die door beide gevallen zijn ontstaan en voorkomt het verschijnen van loonaangifte melding L2202. Alle dienstverbanden waarbij in 2022 een wijziging is geweest op invoercode 03182 min max contract, worden door de herrekening automatisch berekend. 
Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-03.

Actie

Klanten die geen HR Core gebruiken dienen in de aanvullende correctieproductie 12-2022 zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1. Bij klanten die wel HR Core gebruiken is de waarde 1 voor werkgevercode 99232 al gegenereerd. Deze waarde dient dan niet meer te worden aangepast.

Aanpassingen vakantieloon CAO Politie (change 4137555 / 4075405)

Ten behoeve van de regeling Vakantieloon zijn per 2023 enkele aanpassingen doorgevoerd:

 • Medewerkers die vorig jaar uitdienst zijn gegaan, maar dit jaar nog nabetalingen krijgen, ontvingen vakantieloon zonder dat hiervoor het juiste drempelbedrag bepaald kon worden. Op verzoek is dit nu aangepast, de medewerker krijgt over nabetaalde variabele betalingen in het jaar na uitdiensttreding, geen vakantieloon uitbetaald.
 • Bij herrekeningen konden zich ongewenste centen-verschillen voordoen bij eerder uitbetaald vakantieloon. Dit is aangepast.

CAO Gemeenten / SGO

In onze releasenotes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Gemeenten / SGO geschreven, dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt, vooralsnog op € 2,00. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren.

We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit gebouwd, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan.

Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Gemeenten doen. 

Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Mogelijk dat een toekomstige vergoeding, bijvoorbeeld internetvergoeding, dan door ons voor de CAO op invoercode 00942 wordt ingericht.

Aandachtspunten

 • Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029, bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is.
 • Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen.
 • In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo dus je hoeft 00944 niet om te zetten.
 • We hebben de standaardtekst van bijbehorende uitvoercode(s) aangepast.
 • In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal, onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”.

CAO Jeugdzorg

In onderwerp 2023-01/41 hebben wij beschreven dat wij werkgevercode 04130 PFZW percentage inhouding OP gelijk hadden gesteld aan het A-niveau. Echter bleek dat de cao jeugdzorg een andere verdeling heeft van de premie (geen 50% werknemer - 50% werkgever). 

In deze tussentijdse release hebben wij het percentage dan ook weer aangepast naar de oorspronkelijke / juiste waarde. Ook hier was het percentage niet gewijzigd ten opzichte van 2022.

CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 januari

De inpasnummers 9001, 9008,  9016,  9700,  9707,  9715,  9730, 9731, 9732, 9900, 9901  en 9999 in salaristabel 65 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

CAO Provincies

In onze  release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Provincies geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 per thuiswerkdag bedraagt (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren.

We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan.

Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Provincies doen. 

Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag per thuiswerkvergoeding van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Daarnaast leggen we daar ook het CAO-bedrag internetvergoeding van € 1,00 vast met invoercode 00942. 

Aandachtspunten

 • Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is.
 • Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken, moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen.
 • In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten.
 • We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast.
 • In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”.

CAO VVT

Doorbetaling meerwerk bij ziekte

In de cao-inrichting in Gemal stond werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 06. Dat wilde zeggen dat meerwerk voor een referteperiode van 6 maanden werd meegenomen en bij ziekte resulteerde in uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk

Na navraag bij de werkgeversvereniging leverde het volgende op: dit bleek niet terecht te zijn, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Daarom hebben we per 2023-01 de werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 gezet op C(ao)-niveau. Uitvoercode 01190 wordt dan niet meer berekend. 

Actie

Je hoeft niets te doen. Uitvoercode 01190 wordt vanaf 1-1-2023 niet meer berekend.

Mocht je over 2022 de te veel betaalde uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk willen terugvorderen bij de werknemers, dan kan je op W-niveau werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 zetten. Vergeet niet om deze code per 1-1-2023 weer op C-niveau te zetten, om eventuele toekomstige wijzigingen ook automatisch te volgen. 

Stagevergoeding

In de release van 2023-01 is ook het bedrag aan stagevergoeding bijgewerkt conform cao. Het betreft inpasnummer 9402.

CAO Waterschappen

In onze release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”, voor de CAO Waterschappen, onder andere geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 netto per thuiswerkdag blijft. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren.

We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Waterschappen. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan.

Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Waterschappen doen. 

Op Algemeen niveau ligt voor invoercode 00941 reeds het maximum onbelaste bedrag thuisvergoeding van € 2,15 vast. Per 7 januari gaan we voor de CAO Waterschappen, bij invoercode 00958, het bovenmatige bedrag van € 0,85 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Omdat de CAO stelt dat de hele thuiswerkvergoeding netto is, leggen we deze bovenmatige € 0,85 vast met een netto-bruto code.

Aandachtspunten

 • Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is.
 • Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of je roostersysteem aanpassen.
 • In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten.
 • We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast.
 • Ervan uitgaande dat de thuiswerkvergoeding variabel maar elke maand wordt vastgelegd, hebben we de fiscale afhandeling van variabele code 00958 op tabel gezet in plaats van tarief.
 • In hetzelfde onderwerp wordt gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in release notes Gemal, bij onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”.

CAO Ziekenhuizen - Uurloon OVW

In de release notes van 2022-12/37 is gemeld dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. uit de grondslag van het uurloon ORT (55085) was gehaald. Hij is destijds van waarde 1 (tellen) naar waarde 8 (niet tellen) gezet, omdat deze toelage anders een incorrect uurloon ORT veroorzaakte. 

Nu werd geconstateerd dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. ook in de grondslag voor het uurloon OVW (55087) zat voor de cao ziekenhuizen. Ook hier zorgt de toelage voor incorrect uurloon en daarom is ook in deze grondslag de toelage van waarde 1 naar waarde 8 gezet. 

Het uurloon OVW wordt nu weer correct berekend, indien de toelage aanwezig is bij een werknemer. 

Pensioenfonds PWRI

We hebben het franchisebedrag voor 2023 voor pensioenfonds PWRI aangepast. Zie Gemal Direct Inrichting > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI
> Diversen.

 

Opgeloste meldingen

2023-02/9 LIV-bedragen niet bijgewerkt (change 4177917)

Melding

In de release van januari en ook in de tussentijdse release van 6 januari waren de bedragen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) niet bijgewerkt, omdat deze niet tijdig bij ons bekend waren. 
Na het lezen van de nieuwsbrief loonheffingen hebben wij geconstateerd dat de juiste bedragen al in Gemal waren ingericht op werkgevercodes 03363, 03364, 03367 en 03368, omdat de aangekondigde aanpassing voor 2023 niet doorgaat. 
De werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn wel bijgewerkt op basis van artikel 3.1 van de wet tegemoetkoming loondomein.  

Op de website van het UWV staan andere bedragen, maar bij navraag bleek dat de nieuwsbrief loonheffingen de accurate informatie al had verstrekt. 

Oplossing

De bedragen op werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn bijgewerkt in Gemal. 

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. De uitvoercodes, behorende bij LIV en signaleringsoverzicht 31, geven maandelijks een actuele prognose voor het lopende jaar. De prognose zal vanaf productie 02-2023 zijn bijgewerkt met de actuele bedragen. Een herrekening is om die reden niet van toepassing. 

2023-02/10 Te hoge grondslag WIA-WGA premie (change 4096176)

Melding

Als er een uitkering werd vastgelegd, bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof of een Wia-uitkering, werd de grondslag van de WIA-WGA inhouding (uitvoercode 01831) te hoog berekend. Het gevolg was dat ook de inhouding bij de werknemer (uitvoercode 01193) te hoog was. 

Oplossing

Dit is opgelost en uitvoercode 01831 wordt nu correct berekend. 

Wat moet je doen?

Als je de premie WIA-WGA niet deels op je werknemers verhaalt en daardoor geen uitvoercodes 01831 en 01193 hebt, hoef je niets te doen. 
Als je alleen over 2023 wilt corrigeren is herrekening niet nodig. Deze code rekent conform de VCR methode en daarom zal de aanpassing uiteindelijk het gewenste bedrag opleveren. 

Als je 2022 wilt corrigeren, kan je een collectieve herrekening over vorig jaar doen. Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt: 
- Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
- Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
- In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK.
- Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1.
- Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
- Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
- Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen

Let op! Als je als workaround invoercode 01283 restitutie WGA hebt gebruikt om de inhouding bij de werknemer te compenseren dien je die weer op 0 te zetten als je herrekend. Als dat niet gebeurt, krijgt de werknemer ten onrechte zowel de correctie van de herrekening (over 2022) en de juiste berekening (in 2023) als de restitutie van de premie op uitvoercode 01283 restitutie WGA doorberekend.

2023-02/11 Werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV-berekening (change 4182566)

Melding

Het bedrag van werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening was per abuis in Gemal Direct Inrichting ingevoerd met het bedrag van werkgevercode 07145 Maximum jaarbedrag SV berekening, gedeeld door 261 in plaats van 260 dagen. 

Werkgevercode 07140 heeft voor de berekening geen functie, want het dagbedrag wordt vastgesteld op basis van werkgevercode 07145 / 260 dagen. 07140 dient dus enkel voor presentatie. In de specificatie productiegegevens was bij werkgevercode 07140 wel het correcte bedrag te zien. 

Oplossing

We hebben werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening in Gemal bijgewerkt om verwarring te voorkomen. 

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. Omdat de werkgevercode geen effect op de berekening heeft, levert de aanpassing geen verschillen op. 

2023-02/12 Doorstorten VT naar persoonlijk budget in combinatie met peildatum VT (change 3965175)

Melding

Het doorgestorte bedrag van de vakantietoeslag naar een persoonlijk budget is niet goed, als er na de peildatum vakantietoeslag een salarisverhoging doorgevoerd wordt. 

Oplossing

Dit is aangepast. De correcte vakantietoeslag op peildatum wordt gebruikt voor de doorstorting naar persoonlijk budget.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. 

2023-02/13 Fulltimers komen ten onrechte op het signaaloverzicht 32 -WAB 30% (change 4127896)

Melding

Op het signaaloverzicht 32 - WAB 30% overschrijding werden ten onrechte fulltimers, welke lopende het jaar uit dienst zijn gegaan, gepresenteerd.

Oplossing

Dit is aangepast. Zie hiervoor ook de berichtgeving op de community van 10-1-2023. Fulltimers zullen niet meer op het signaleringsoverzicht gepresenteerd worden. Ook worden voor deze medewerkers de uitvoercodes 2467 - Perc over totaal en 2468 - Perc progn totaal niet meer gepresenteerd op de loonstaat.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen.

 

CAO informatie

 

CAO Gemeenten / SGO

2023-02/14 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200) [1]

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering.

Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag.

We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn).

We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald.

Meer informatie

[1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december”

CAO Kinderopvang

2023-02/15 Levensfasebudget

In de CAO is een spaarregeling gedefinieerd, genaamd levensfasebudget. Het bedrag van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget naar keuze gebruiken die nog niet in gebruik is. 

Je moet een koppeling te maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5 leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast. 

Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653.

Actie

 • Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen. 
 • Je moet zelf de opbouw tot 1 februari 2023 opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget 
 • Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, met een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999).
 • Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3. 
 • De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag 55167.

Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424) het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB. 

CAO Kraamzorg

2023-02/16 Nieuwe salaristabel 

Per 1 februari heeft de CAO Kraamzorg een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij in Gemal ingeregeld. 

Actie

Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Sociaal Werk

2023-02/17 Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag

In de CAO Sociaal werk is beschreven: De onregelmatigheidstoeslag wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat hoort bij schaal 4 periodiek 10 uit artikel 6.4 of 6.6.

De reden dat er hier twee artikelen genoemd staan is, dat in artikel 6.4 de salarisschalen beschreven staan en in artikel 6.6 de arbeidsmarkttoeslag van 1,13%. Deze toeslag wordt gezien als deel van je salaris en is in Gemal ingericht als een procentuele toelage, die terechtkomt op uitvoercode 00631. Als een werknemer recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag, is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 daarom 1,13% hoger dan bij een werknemer die de arbeidsmarkttoeslag niet ontvangt.

In Gemal hebben wij daarom werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT ingericht met een inpasnummer dat wij aan de salarisregeling hebben toegevoegd (inpasnummer 9240). Hierop is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 + 1,13% arbeidsmarkttoeslag vastgelegd. 

Hoe werkt het vanaf 2023

Gemal zal voor de ORT percentages 1 t/m 4 (invoercodes 01031 t/m 01034) het "normale" maximum van werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT hanteren (schaal 4 periodiek 10) en voor de invoercodes 01060, 01113, 01114 en 01115 het afwijkende maximum van werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT (schaal 4 periodiek 10 inclusief arbeidsmarkttoeslag) toepassen. 

Let op! Inpasnummer 9240 is niet bedoeld als inpasnummer om werknemers te verlonen, maar is een inpasnummer enkel en alleen voor dit maximum. 

Daarnaast zal op uitvoercode 01748 uurloon ORT alleen het maximum, resulterend uit werkgevercode 08214, te zien zijn, ondanks dat er voor de ORT percentages 6 t/m 9 dus wel het andere maximum van werkgevercode 08224 wordt gehanteerd.

Actie

Het is vanaf deze release van belang dat je voor de werknemers die een arbeidsmarkttoeslag hebben, met de juiste invoercodes (01060, 01113, 01114 en 01115 in plaats van 01031 t/m 01034) de ORT vastlegt. Zorg ervoor dat dit in je aanleverende systeem op deze manier aan Gemal wordt aangeleverd. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort, kan je een tijdregistratie regeling toekennen aan de werknemer om dit proces juist te laten verlopen. Zie voor meer informatie de release notes van Beaufort.  

CAO Veiligheidsregio's

2023-02/18 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200)  [1]

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering.

Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag.

We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn).

We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald.

Meer informatie

[1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december”

2023-02/19 Thuiswerkvergoeding

Voor de CAO Gemeenten / SGO hebben we beschreven hoe om te gaan met de afgesproken thuiswerkvergoeding, zie deze releasenotes bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]". De CAO Veiligheidsregio's heeft ook aangegeven dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. De bijzonderheden hiervan voor Gemal zijn hetzelfde als beschreven bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]".

CAO VVT

2023-02/20 Werkgevercode 08034

In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Dit was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau werd toegepast. Nu is de code wel op de juiste wijze gemuteerd en staat deze werkgevercode op waarde 0. 

Voor de verwerking van januari 2023 hebben wij een berichtje hierover op de community geplaatst. Aanvullend hebben we een automatische herrekening ingebouwd voor de februari salarisproductie.

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met als reden 02-05, in MSG.

2023-02/21 Werkgevercode 08034 Ziekengeld meerwerk [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

Update 18-01-2023 14:00

Het blijkt dat als je werkgevercode 8034 vastlegt met waarde 0, Gemal ten onrechte alsnog rekent met de referteperiode van 6 maanden afkomstig van Algemeen niveau. Wij gaan dit probleem verder onderzoeken.

Indien je in je januariproductie de berekening van ziekengeld meerwerk wilt voorkomen dan adviseren wij je om invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk vast te leggen met waarde 0,01. Deze mutatie kun je dan in je februariproductie weer verwijderen. Je kunt deze mutatie collectief vastleggen omdat bij alle werknemers in de CAO VVT ziekengeld meerwerk niet van toepassing is. 

Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 8:00

In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk volgens de cao VVT niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Er zou conform de cao daarom helemaal geen ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) hoeven te worden betaald. 

De aanpassing naar de waarde 0 was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau (waarde 03) werd overgenomen.

Wij hebben dit voor release 2023-02 aangepast, maar de incorrecte waarde van de release van 06-01-2023 zou in de maand januari tot gevolg kunnen hebben, mits er sprake is van ziekte, dat er ziekengeld meewerk wordt uitbetaald terwijl daar geen recht op bestaat. 

Afhankelijk van of je de salarisverwerking van januari al hebt gedraaid is onderstaand het advies wat betreft deze werkgevercode:

 • Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedraaid dien je werkgevercode 08034 op waarde 0 te zetten. Let op! Zet de code niet op de blanco regel, omdat dan het A-niveau wordt overgenomen.

In februari dien je deze code dan weer het C-niveau te laten volgen. Ondanks dat de waarde dan hetzelfde is (0) is dit het advies, omdat je op deze manier wel meelift met eventuele toekomstige cao-wijzigingen.

 • Als je de salarisverwerking van januari al wel hebt gedraaid kan je nog een correctieproductie over januari draaien waarin je werkgevercode 08034 aanpast naar waarde 0

Als in de salarisverwerking van januari geen 0 is vastgelegd kan de automatische herrekening die in 2023-02 zal worden aangestuurd tot vorderingen leiden.

CAO Waterschappen

2023-02/22 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

In de releasenotes over de nieuwe CAO Waterschappen 2023 [1], hebben we je onder andere geschreven dat we met ingang van 2023-01 bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 zouden vastleggen (= aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting). Deze mutatie door ons blijkt echter niet doorgekomen zijn.

Moet je de januari-productie nog afroepen, of moet je correctie uitvoeren voor een medewerker over januari 2023, leg dan vooralsnog zelf deze waarde 2 vast. In de volgende productie zullen we alsnog deze waarde ook voor de CAO vastleggen en een herrekening uitvoeren.

Meer informatie

[1] Release notes Gemal onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”.

2023-02/23 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg

In vervolg op ons Community-bericht van 16-01-2023, "Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof", hebben we de aansturing met terugwerkende kracht aangepast, conform de berichtgeving. Had je voor de januari-productie al zelf deze aanpassing gedaan, denk er dan aan om deze aansturing weer van W naar C te zetten, zodat je bij eventuele toekomstige C(AO)-aanpassingen weer de CAO-aansturing volgt. 

Automatische herrekening

We zullen in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers met korting BOSV (uitvoercode 01302) vanaf 2023-01. Je vindt de herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) als reden 02-07.

CAO Ziekenhuizen

2023-02/24 Stagevergoeding

Het bedrag aan stagevergoeding is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aangepast. Wij hebben hierop inpasnummer 9402 bijgewerkt. 

Actie

Als je stagaires in dienst hebt die je verloont via inpasnummer 9402, dien je deze te herrekenen met de variabele invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 1.

 

Pensioenfondsen

Pensioenfonds APG

2023-02/25 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald

 

Aanstaande vrijdag, 27 januari 2023, is de laatste dag waarop u de bestanden van uw producties over 2022 kunt accorderen voor verzending. 

Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden vrijdag, 27 januari 2023, niet worden geaccordeerd voor verzending, zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma|Raet de bestanden te verzenden naar het APG. U kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2023 wij uw herrekeningen over 2022 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte.

Vanaf zondag 29 januari 2023 zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte, indien u een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01, die nog niet verzonden zijn naar het APG, kunt u dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden, zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen u op dat moment ook informeren.

 

Let op: Indien uw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, moet u dit vóór vrijdag 27 januari kenbaar maken aan onze Service Desk via een aanvraag 4Me met vermelding van cea-nummer en aansluitnummer waarvoor inzending niet moet plaatsvinden.

Pensioenfonds PFZW

2023-02/26 Uitvoercode 01110 in maandgrondslag

Naar aanleiding van een eerdere melding hebben wij, zoals in de release notes van 2022-12/40 beschreven, uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte in de maandgrondslag PFZW (55052) van waarde 5 naar waarde 8 gezet. 

De conclusie van destijds was helaas incorrect, waardoor deze aanpassing van waarde 5 naar 8 ten onrechte is gedaan. We waren in de foutieve veronderstelling dat korting bij langdurige ziekte ofwel in het regelingloon zou moeten doorwerken, ofwel in de maandgrondslag. In werkelijkheid zit het echter als volgt:

Korting bij langdurige ziekte (uitvoercode 01110) wordt berekend over zowel het vaste salaris als over variabele componenten, zoals ORT. In de pensioenberekening voor PFZW betekent dit dat de korting over het vaste deel wordt berekend over componenten die vanuit de jaargrondslag in het regelingloon zijn opgenomen. Deze worden gekort middels werkgevercode 13020. Deze werkgevercode heeft als effect dat het regelingloon wordt verlaagd met het percentage korting, wegens langdurige ziekte.

De korting over het variabele deel moet via de maandgrondslag gebeuren. Dat wordt bereikt door uitvoercode 01110 met waarde 5 op te nemen in de maandgrondslag PFZW. Dit heeft tot effect dat Gemal apart berekent welk deel van uitvoercode 01110 toe te rekenen is aan de variabele componenten die in de maandgrondslag zijn opgenomen. We tellen dus niet het volledige bedrag van uitvoercode 01110.

We hebben de wijziging van 2022-12 daarom met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Alle vorderingen die de vorige wijziging teweeg hebben gebracht, zullen bij een eventuele herrekening ook ongedaan worden gemaakt en nu tot een uitbetaling leiden.  Bij werknemers die nog in dienst zijn wordt de premie nabetaald op de strook. Bij werknemers die al uit dienst zijn gegaan en in 2022 een vordering na uit dienst hebben gekregen, zijn er twee opties: 

 • Als de vordering niet op de werknemer is verhaald, dan zal de uitbetaling in 2023-02 geblokkeerd moeten worden. 
 • Als de vordering wel is verhaald, dan zal nu een losse nabetaling na uitdienst volgen.

Herrekening

Voor de maand januari zal er een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-06 in MSG. Het is echter voor ons niet mogelijk om een automatische herrekening over het vorige jaar (2022) uit te voeren. Daarom is het advies om desgewenst zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen. Dit doe je als volgt:

Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01:

 1. Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
 2. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum.
 3. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
 4. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK.
 5. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1.
 6. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
 7. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
 8. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
 9. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen

Actie

Bepaal of je wilt herrekenen over 2022 en stuur in dat geval de herrekening aan, zoals hierboven beschreven. De maand januari 2023 wordt dan ook herrekend.

Pensioenfonds Zorgverzekeraars

2023-02/27 Pensioenfonds Zorgverzekeraars

De parameters voor het Pensioenfonds Zorgverzekeraars zijn onlangs bekend geworden. Wij hebben in Gemal de benodigde wijziging doorgevoerd aan de hand hiervan. Dit betreft enkel de franchise (werkgevercode 05016). 

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-03 in MSG, om het bedrag aan pensioenpremie voor januari te corrigeren.

 

Ziektekostenverzekeraars

Ziektekostenverzekering IZZ

2023-02/28 IZZ VGZ premie regeling 5 en 6

In Gemal worden de premies voor de IZZ zorgverzekeringen van CZ en VGZ bijgehouden. Deze waren voor 2023 in Gemal bijgewerkt. Echter waren de bedragen van IZZ VGZ basis regeling 5 (werkgevercode 07234) en IZZ VGZ basis regeling 6 (werkgevercode 07235) omgedraaid. Dit hebben wij in deze release weer rechtgezet.  

Automatische herrekening

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-04 in MSG, om de maand januari te corrigeren. 

Automatische herrekeningen

2023-02/29 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

02-02

Vervallen correctiecodes

02-03

Pensioenfonds zorgverzekeraars

02-04

IZZ VGZ regeling 5 en 6

02-05

CAO VVT - 2023-02/... Werkgevercode 08034

02-06

Uitvoercode 01110 in maandgrondslag PFZW

02-07

CAO Waterschappen - Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg

02-08

CAO Aan de Slag - Aanpassing salaristabel [1]

02-09

CAO WIW Wijziging minimumloon

 

Medewerkers