Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2024-01

27-12-2023 20:15 (Bijgewerkt op 17-01-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 4357 Weergaven

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op woensdag 3 januari 2024.

 

Mededelingen

2024-01/1 Berichtgeving voor 2024 

Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze ben je, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten.

Wijzigingen in januari

Per januari 2024 zijn, zoals elk jaar in januari, veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn, dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. Je moet hierbij denken aan:

 • Algemene bedragen en percentages, zoals voor de loonheffing en sociale premies, die op je specificatie productiegegevens en in Gemal Direct met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd;
 • Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen;
 • Premiepercentages AOF;
 • Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes);
 • De NS-reiskostentabel;
 • De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd,
  Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt deze door ons niet aangepast,
 • De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars,

Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers, zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst, gepubliceerd worden.

Wijzigingen die uiterlijk vrijdag 5 januari 2024 bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie, met terugwerkende kracht, opnemen. Hierover informeren wij je dan in de release notes.

2024-01/2 Payroll Gemal Jaarovergang 2023-2024

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Je bent van ons gewend dat we jaarlijks een "Payroll Gemal Jaarovergang" artikel plaatsen met daarin de acties en aandachtspunten voor een goede jaarovergang in Payroll Gemal. Dit jaar hebben deze instructie verplaatst naar de Gemal handleiding, bij het onderwerp "Jaarwerk algemeen", maar willen dit handige overzicht alsnog hier op de community onder de aandacht brengen.Ook belangrijk tijdens de jaarovergang is het WAB 30% herzieningsproces, daarvoor hebben we eerder dit jaar deze instructie in de kennisbank van de community geplaatst.

2024-01/3 Blokkeren aanvulling minimumloon

Stagiaires

Stagiaires hebben geen recht op de aanvulling tot het minimumloon. Daarom is het van belang dat invoercode 02339 code minimumloon met waarde 1 wordt meegegeven bij het opvoeren van een stagiaire. Wij zien echter dat dit niet altijd gebeurt. 

Op dit moment zorgen wij in Gemal dat stagiaires geen aanvulling minimumloon krijgen, dit doen we middels een maatwerk proces, dat een hoog risico op fouten oplevert. Om die reden willen we dit proces over enkele maanden verwijderen.

Actie
Het is daarom van belang de code 02339 code minimumloon met waarde 1 in het proces van in dienst melden wordt meegegeven bij een stagiaire. Dit geldt ook voor de zakgelders. Wij geven je enkele maanden de tijd om dit proces aan te passen.

Te zijner tijd zullen we bestaande situaties converteren. Bij nieuwe stagiaires of zakgelders die vanaf dat moment in dienst komen, dien je dan wel zelf code 02339 vast te leggen.

BBL’ers 

Voor BBL’ers zijn er afwijkende minimumloon percentages. Deze zijn vastgelegd op werkgevercodes 03446 - 03448 Minimumloon BBL percentage 18-20-jarigen. Het is van belang dat, als je een BBL’er in dienst meldt, de waarde 83 (BBL) meegeeft op invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding. Dan kan Gemal de juiste bedragen voor het minimumloon aanhouden. Deze werkwijze is al standaard, maar we willen het nogmaals benadrukken. Als deze waarde niet wordt meegegeven zal Gemal aanvullen tot het wettelijk minimumloon. 

Actie

Het is daarom van belang dat je controleert dat bij alle BBL’ers de waarde 83 vastligt op invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding.

 

Gewijzigd en verbeterd

2024-01/4 Verbeterd scherm synchronisatie betalingen

Achtergrond

Payroll Gemal kent de mogelijkheid om via een speciale productie salarisbetalingen en afdrachten via Betaalmanager te synchroniseren, Dat is met name van belang als er na het uitvoeren van de salarisproductie, correctieproducties uitgevoerd zijn. Zie de Gemal Handleiding > Betalingen, algemeen (SEPA). Je kunt kiezen uit één van de volgende synchronisaties:

 • Een synchronisatie op basis van lijstnummer 6202 (synchroniseren Betaalmanager voor zowel salarisbetalingen als afdracht betalingen).
 • Als je gebruikmaakt van samengevoegde betalingen is een synchronisatie op basis van lijstnummer 6202 gewenst.
 • Een synchronisatie op basis van lijstnummer 6204 (synchroniseren van alleen de afdracht betalingen). Van belang is één betaalmoment in Betaalmanager.
 • Lijstnummers voor incidentele afroepen geef je normaal gesproken op bij Afroep variabel, dat is bij de reeks werkgevercodes 99401 t/m 99448.
 • Lijstnummer 6202 en 6204 mogen niet samen in dezelfde speciale productie bij een instelling worden opgegeven.

Aanleiding

Enkele jaren terug is in Gemal Direct module Inrichting, ter ondersteuning bij met name het jaarwerk, het scherm Synchronisatie Betaalmanager gemaakt. Dit scherm zorgt per instelling voor de afroep van lijstnummers 6202 en/of 6204 en afhankelijk van gemaakte keuzes voor de betaaldatum en te synchroniseren afroepnummers. Gebruik van Synchronisatie Betaalmanager wordt echter als te lastig ervaren. De combinatie van mogelijkheden, zoals het per instelling vastleggen, maar ook bestaande mutaties van eerder voor synchronisatie vastgelegde lijstnummers 6202 en 6204, zorgden voor verwarring.

Aanpassing

Het scherm Synchronisatie Betaalmanager is nu gebruiksvriendelijker en robuuster gemaakt, waarbij je voor alle instellingen tegelijk je afroep vastlegt. Bij het opslaan van de in het scherm gemaakte keuzes worden alle reeds bestaande mutaties van lijstnummers 6202 en 6204, alsmede de betaaldatum en eventuele afroepnummers, verwijderd bij alle instellingen van het cea-nummer. Daarna worden de mutaties opnieuw aangemaakt, in alle geselecteerde instellingen, zodat je er zeker van bent dat de synchronisatie naar wens zal worden uitgevoerd.

Actie

Wij raden aan geen gebruik meer te maken van ‘Afroep vast/variabel’ om lijstnummers 6202 en 6204 af te roepen. Om te synchroniseren ga je dus vanaf nu in Gemal Direct Inrichting naar Synchronisatie Betaalmanager dat is te vinden onder het menu ‘Afroep overzichten / bestanden’. Synchronisatie Betaalmanager kan alleen bij een speciale productie toegepast worden.

EvertvanManen_0-1703702999201.png

 

 

Voor de synchronisatie per productie (met de keuze van een bepaald afroepnummer) is gebruik van dit scherm sowieso een vereiste. Het afroepnummer voor de synchronisatie van salarisbetalingen wordt vastgelegd bij werkgevercode 99213. Het afroepnummer voor de synchronisatie van afdrachten wordt vastgelegd bij werkgevercode 99214.

2024-01/5 Werkgevercodes voor instelling 0001 toch bij andere instellingen vastgelegd

Aanleiding

Sommige werkgevercodes kun je alleen vastleggen bij instelling 0001. Dat wordt altijd duidelijk bij de code vermeld in Gemal Direct. Meestal is de reden hiervan dat je de keuze voor deze code moet maken voor je gehele CEA-nummer, omdat de verwerking anders niet correct uitgevoerd kan worden.

Het blijkt dat in incidentele gevallen deze codes toch bij andere instellingen dan 0001 zijn opgegeven in het verleden. Als je werkgevercodes vastlegt in Gemal Direct dan is dit onmogelijk, omdat deze codes direct worden afgekeurd. De situatie is ontstaan door het kopiëren van instellingen of het uitvoeren van WIG-imports (import van onder andere werkgevergegevens). Gemal kan bij dergelijke acties niet de gebruikelijke invoercontroles op de codes uitvoeren. Als er zo'n code is vastgelegd bij een instelling anders dan 0001 en er was tevens geen waarde vastgelegd bij instelling 0001 zelf, dan bleek de code toch afgehandeld te worden op alleen die hogere instelling. Dat kon ertoe leiden dat je een overzicht ontving met alleen werknemers uit de betreffende instelling. 

Hoe werkt het vanaf deze release?

Gemal handelt deze codes nu alleen af als ze zijn vastgelegd op instelling 0001 en ook conform de waarde op die instelling. Als je in het verleden toch per ongeluk een waarde hebt vastgelegd op een andere instelling, dan wordt die vanaf 2024 genegeerd. 

Actie

Wij verwachten dat deze aanpassing in de praktijk niet tot ongewenste verschillen zal leiden. Wij hebben nooit meldingen ontvangen over de onvolledige overzichten die in de oude situatie hadden kunnen ontstaan. Als je toch ervaart dat je voorheen een overzicht afriep en dat overzicht nu niet meer ontvangt ofwel dat er meer werknemers op het overzicht staan dan voorheen, dan heb je mogelijk met bovenstaande situatie te maken. Controleer in dat geval je aansturing voor dat overzicht. Als je een afroepcode hebt gebruikt die alleen voor instelling 0001 van toepassing is, dan kun je de nieuwe gewenste situatie bij deze instelling nogmaals kenbaar maken. Een eventuele waarde bij een andere instelling kun je verwijderen.

2024-01/6 Vervallen waarde 3 van werkgevercodes 08014 en 08021 (opdracht 4793)

Per 01-01-2024 is de waarde 3 bij werkgevercodes 08014 doorbetalen ORT tijdens ziekte en 08021 meer-uren doorbetalen bij ziekte vervallen. Deze waarde (vastlegging van ziekte twee maanden later) wordt niet meer gebruikt. Daarnaast brengt het behouden van deze waarde een stuk extra complexiteit met zich mee. Daarom is ervoor gekozen om deze waarden te laten vervallen. 

2024-01/7 Aftopping 30%-regeling op WNT-norm (opdracht 4791)

Maximering

In de nieuwsbrief loonheffingen van 2023 is een maximumgrens bekendgemaakt voor de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Het betreft de WNT norm. Er mag niet meer dan 30% van de WNT norm worden uitgeruild of uitbetaald aan extraterritoriale kosten. 

Deze grens geldt vanaf 1-1-2024 of 1-1-2026, afhankelijk van of de werknemer in de laatste periode van 2022 al gebruik maakte van de regeling. Omdat de ingangsdatum per werknemer hierdoor verschillend kan zijn, hebben we een nieuwe invoercode geïntroduceerd. 

Gegeven: Maximum 30%-regeling

Vastleggen: invoercode 02844:

0 (of niet vastgelegd) = Maximum toepassen
1 = Maximum niet toepassen

Met deze invoercode kan worden aangegeven of het maximum wel of niet moet worden gehanteerd. 

Omdat voor werknemers bij wie nu de 30%-regeling al wordt toegepast in 2022-12 het maximum pas geldt per 2026, wordt er bij die werknemers de waarde 1 gegenereerd. Deze dien je zelf in 2026 om te zetten naar de waarde 0, zodat dan het maximum wordt toegepast. Hoe de maximering werkt is dat de grondslag voor de 30%-regeling (01670 grondslag 30%-regeling) wordt gemaximeerd op werkgevercode 03150 norm topinkomen per jaar, volgnummer 1. Er wordt maandelijks maximaal 1/12e van het bedrag van 03150 norm topinkomen per jaar als maximum genomen. Voor deze methodiek is gekozen om te voorkomen dat, als een werknemer gedurende het jaar uit dienst gaat, het maximum naar rato van het jaar voor die werknemer al is overschreden. Daarnaast kan op deze manier ook een eventueel inhaaleffect plaatsvinden. Om de maximering correct uit te voeren is er ook een nieuwe uitvoercode geïntroduceerd: 01671 grdsl 30% ongemaximeerd. Als de grondslag van de 30%-regeling handmatig wordt opgegeven met invoercode 01670 grondslag 30%-regeling wordt de maximering niet gehanteerd, ondanks een eventuele waarde van invoercode 02844 Maximum 30%-regeling.

Aanpassing grondslag 01670 bij regeling 2

Als je regeling 2 (invoercode 02836 30% regeling = 2) in de oude situatie toepaste, werd het resultaat van grondslag 55122, uitvoercode in gronslag 30%-regeling, eerst omgerekend. Het resultaat van de grondslag x 30/70 werd getoond op uitvoercode 01670 Grondslag 30%-regeling. Vervolgens werd 30% van de waarde van uitvoercode 01670 netto uitbetaald op uitvoercode 01421 30% vergoeding.

Voorbeeld:

Resultaat grondslag 55122 = €2.000,-
30/70e van €2.000,- = €857,14
Uitvoercode 01670 = €857,14 / 30% = €2.857,13
Uitvoercode 01421 wordt €2.857,13 x 30% = €857,14

Deze berekening van de grondslag is hierdoor lastig te volgen en is ook onnodig ingewikkeld. Over de oorspronkelijke uitvoercode 01670 moet simpelweg 30/70e worden berekend. Uitvoercode 01670 zal daarom niet langer worden gemanipuleerd. Op uitvoercode 01671 zal het resultaat van grondslag 55122 uitvoercode in grondslag 30%-regeling worden getoond. Vervolgens wordt dat bedrag gemaximeerd en gepresenteerd op uitvoercode 01670. Over dat bedrag zal 30/70e worden berekend en netto worden uitbetaald op uitvoercode 01421 30% vergoeding.

Maximering in geval van regeling 2

Het feit dat er in het geval van regeling 2 30/70e van de grondslag netto wordt uitbetaald, zorgt er wel voor dat die grondslag (uitvoercode 01670 Grondslag 30%-regeling) op een lager bedrag moet worden gemaximeerd dan in het geval van regeling 1.  De wetgeving heeft het maximum netto te vergoeden bedrag namelijk bepaald op 30% van de WNT norm. Als er 30/70e van de WNT norm zou worden uitbetaald zou dat die 30%, en daarmee het maximum, overstijgen. De maximum grondslag in het geval van regeling 2 (uitvoercode 01670 in het geval van regeling 2) wordt daarom berekend op 70% van de WNT-norm. Als er dan 30/70e netto over die grondslag wordt uitbetaald, komt dat overeen met 30% van de WNT norm. 

Voorbeeld: 

WNT-norm (wgcode 03150) = 233.000,- per jaar (bedrag voor 2024). Dat is €19.416,67 per maand.

Maximering 01670 per maand op €19.416,67 x 70% = €13.591,67.
30/70e van €13.591,67 = €5.825,- 

Dit komt overeen met het wettelijk maximum = €19.416,67 x 30% = €5.825,-. Als uitvoercode 01670 niet op 70% van het maximum zou worden gemaximeerd zou er €19.416,67 x 30/70e = €8.321,43 worden uitbetaald, wat boven het maximum zit.

Actie

Vanaf deze release kan je invoercode 02844 Maximum 30%-regeling gebruiken om de maximering van de 30%-regeling te regelen. Let er hierbij op dat de standaard waarde van deze invoercode (waarde 0) is dat het maximum wel wordt toegepast. Als het maximum bij een werknemer pas per 2026 moet worden toegepast dien je de invoercode op waarde 1 te zetten. Er is voor gekozen om waarde 0, het toepassen van het maximum, de standaard te laten zijn. Dit is om te voorkomen dat het maximum wordt overschreden en de werknemer een naheffing krijgt bij de inkomstenbelasting. 

2024-01/8 Minimum uurloon (Opdracht 4801)

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd. Wij hebben de programmatuur van Gemal hier op aangepast. 

Er zijn twee nieuwe werkgevercodes beschikbaar:

Gegeven: minimum uurloon

Vastleggen: werkgevercode 03452

En 

Gegeven: Werkuren per jaar

Vastleggen: werkgevercode 03463

Op de eerste nieuwe werkgevercode (03452 minimum uurloon) zal het wettelijk voorgeschreven minimum uurloon worden vastgelegd. De werkgevercodes 03453 t/m 03459 (minimumloon voor 15 - 21 jarigen) zullen ook van deze nieuwe werkgevercode (03452) worden afgeleid. De werkgevercode 03451 minimumloon is vervallen. Op de andere nieuwe werkgevercode (03463 werkuren per jaar) is het aantal werkuren per jaar vastgelegd. Omdat de wetgeving ook uitgaat van jaaruren hebben wij die systematiek overgenomen.  Deze uren liggen op C(ao)-niveau vast, omdat dit aantal uren per cao kan verschillen. We hebben dit aantal afgestemd met de betreffende werkgeverorganisaties. 

Er is een nieuwe invoercode gemaakt om op werknemerniveau van deze werkuren per jaar af te wijken: 

Gegeven: Afw jaarurn fullt

Vastleggen: invoercode 02345

Nieuwe berekening

Aan de hand van het minimum uurloon zal nog steeds een minimum maandbedrag voor de werknemer worden berekend. Daarvoor is gekozen, omdat een minimum maandbedrag wordt gebruikt voor andere functionaliteiten in Gemal, zoals het berekenen of er een aanvulling minimumloon moet worden vastgesteld. Daarnaast wil je dat er elke maand eenzelfde bruto bedrag wordt betaald aan salaris. 

Dit vaste bedrag berekenen is toegestaan, aldus de documentatie van de overheid: Een vaste beloning per maand afspreken mag, als er ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet in een cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd zijn. Dit kan ook als de werknemer per week (gemiddeld) een vast aantal uren werkt. Bijvoorbeeld in de ene week 36 uur en de andere week 40 uur, wat op een vast gemiddelde van 38 uur per week uitkomt. 

Het berekenen van het minimum maandbedrag gebeurt met de formule:

Werkuren per jaar / 12 x minimum uurloon x factor gewerkt = minimum maandloon

Eventuele meeruren zitten in die factor gewerkt en worden daarom tegen het juiste uurloon afgerekend.
Voor Overwerk, BRD en ORT geldt dat in de grondslag voor dat uurloon zowel de uitvoercode 01001 (salaris) als 01007 (aanvulling minimumloon) zijn opgenomen. Ook daar zal er daarom nooit onder het minimumloon worden betaald in het geval van Overwerk, ORT of BRD.

Exact aantal jaaruren

Er zijn situaties waarin het aantal werkuren per jaar dat op werkgevercode 03463 werkuren per jaar niet correct is. Zie het voorbeeld hieronder. Conform wetgeving moet er worden uitgegaan van het exacte aantal gewerkte uren en daarom is, zoals al gemeld, de nieuwe invoercode 02345 Afw jaarurn fullt gemaakt. Daarmee kan een afwijkend aantal werkbare uren per jaar worden opgegeven op werknemerniveau.  

Let op! De afwijkende jaaruren moeten op fulltime basis worden vastgelegd op invoercode 02345.

Voorbeeld: Bij een cao met een werkweek van 40 uur werkt een werknemer met een vast werkpatroon op maandag, woensdag en vrijdag. De werknemer werkt 8 uur per dag. In een jaar dat op dinsdag eindigt klopt het aantal jaaruren 2080 x 60% deeltijd = 1248 uur niet. Het daadwerkelijke aantal is (24 uur x 51 weken) + 8 uur = 1232 uur / 60% (factor gewerkt) = 2053,33 uur. Het aantal uren mag met twee decimalen achter de komma worden vastgelegd.  

Nieuwe uitvoercodes

Er zullen twee nieuwe uitvoercodes worden geïntroduceerd: 

02322 Toegep min uurl

02323 Toegep min maandl

Uitvoercodes 02322 en 02323 zullen ook worden gepresenteerd op de salarisstrook. 

Uitvoercode 02323 zal gebruikt worden als uitgangspunt voor functionaliteiten waar eerst werkgevercode 03451 minimumloon voor werd gebruikt, zoals de berekening van uitvoercode 01601 netto eq.min.ln en de berekening van uitvoercode 01007 aanvulling minln

Cao-inrichting

Per cao is, naar aanleiding van wat er door de werkgeversverenigingen is aangegeven, het aantal werkuren per jaar ingericht op werkgevercode 03463 werkuren per jaar.  Als er bij een cao specifieke keuzes hierin zijn gemaakt, zal daar onder het hoofdstukje “cao informatie” in deze release notes nog extra uitleg over worden gegeven. Hieronder een overzicht van de jaaruren die per cao zijn ingericht. 

CAO nr

Omschrijving

Werkgevercode 03463

Maandbedrag

01 =

Sociaal Werk

1.878,00

2.076,76

02 =

Kinderopvang

1.886,40

2.086,05

04 =

Sector Ambulancezorg

1.872,00

2.070,12

08 =

Sociale werkvoorziening (WSW)

1.886,40

2.086,05

10 =

Rijkspersoneel

1.886,40

2.086,05

11 =

Jeugdzorg

1.872,00

2.070,12

13 =

Zorgverzekeraars

1.734,00

1.917,52

18 =

Waterbedrijven (WWB)

2.096,00

2.317,83

19 =

Middelbaar Beroepsonderwijs

1920,00

2.123,20

20 =

Universitair Medische Centra (UMC)

1.872,00

2.070,12

25 =

Politie

1.884,00

2.083,39

26 =

Voortgezet Onderwijs

1931,46

2.135,88

27 =

Gemeenten

1.831,00

2.024,78

28 =

Provincies

1.850,40

2.038,27

29 =

Waterschappen

1.886,40

2.086,05

30 =

CAO Bestuurders Funderend Onderwijs

1.800,00

1.990,50

32 =

Huisartsenzorg

1.980,00

2.189,55

35 =

Ziekenhuizen

1.872,00

2.070,12

36 =

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

1.886,40

2.086,05

38 =

Gehandicaptenzorg

1.878,00

2.076,76

39 =

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

1.882,29

2.081,49

40 =

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

1.878,00

2.076,76

41 =

Primair Onderwijs

2.096,00

2.317,83

48 =

Energie- en nutsbedrijven, sector Grondstoffen, Energie en Omgeving - onderdeel Proces

1.991,20

2.201,94

80 =

UWV

1.991,20

2.201,94

81 =

Kraamzorg

1.872,00

2.070,12

82 =

Veiligheidsregio's

1.836,00

2.030,31

83 =

SGO

1.831,00

2.024,78

84 =

Aan de Slag

1.938,80

2.143,99

Op algemeen niveau hebben wij een aantal van 2.096 uur ingevoerd. Dit is gebaseerd op een dienstverband van 8 uur x 262 werkdagen in 2024. 

Voor Pensioen en uitkeringen (P&U) hebben we werkgevercodes 03452 en 03463 op 0 gezet, zodat er hier geen minimumloon wordt toegepast..

Actie

 • Het is van belang dat je zelf nagaat of er werknemers zijn bij wie het aantal werkuren per jaar niet accuraat is. Let er daarbij op dat het aantal uren op werkgevercode 03463 werkuren per jaar, en dus ook het aantal uren dat je opgeeft met invoercode 02345 opgeeft, het fulltime aantal uren is. 
 • Schrijf zo nodig zelf het juiste aantal uren voor bij een werknemer met invoercode 02345 Afw jaarurn fullt
 • Als je bedrijf of enige instelling van je bedrijf niet valt onder een CAO die wij ondersteunen, dien je zelf het aantal werkuren per jaar vast te leggen op werkgevercode 03463 werkuren per jaar. Wij hebben op algemeen niveau een aantal werkuren vastgelegd dat doorgaans overeenkomt met een 40-urige werkweek, zodat er altijd een berekening plaatsvindt tbv aanvulling minimumloon. Dit biedt echter geen garantie dat het aantal dat door ons is vastgelegd, het juiste aantal is voor jouw bedrijf.

2024-01/9 Alleenstaande ouderenkorting (AOK)

Aanleiding

Per 2024 wordt de alleenstaande ouderenkorting verwerkt in de Loonheffingstabellen. Als een werknemer loonheffingskorting (LHK) heeft, kan hij/zij aanvullend ook alleenstaande ouderenkorting (AOK) toepassen, mits de werknemer een AOW-uitkering ontvangt en alleenstaande is.

Aanpassingen

Om aan te geven dat bij een dienstverband Alleenstaande Ouderenkorting moet worden toegepast is in Payroll Gemal invoercode 02260 Alleenstaande ouderenkorting geïntroduceerd. 

Gegeven: Alleenstaande Ouderenkorting.
Vastleggen: invoercode 02260:
0 (of niet vastgelegd) = geen Alleenstaande Ouderenkorting toepassen;
1 = wel Alleenstaande Ouderenkorting toepassen.

Op het moment dat bij dat dienstverband ook loonheffingskorting wordt toegepast, door middel van invoercode 02354 Code loonheffingskorting met waarde 1, zal rekening worden gehouden met Alleenstaande Ouderenkorting in de loonheffings-routine.

Let op: Gemal voert geen controle uit op de leeftijd of burgerlijke staat van de werknemer. De werknemer dient zelf te controleren of deze in aanmerking komt voor de korting. Daarnaast zal de werknemer kenbaar moeten maken bij de Sociale Verzekeringsbank, dat de AOK niet ook toegepast moet worden op de AOW-uitkering.

Voor de individuele loonstaat, de loonstaat-csv (lijstnummer 4802) en de IKV-loonstaat-csv (lijstnummer 4803) geldt dat, conform wet- en regelgeving, de alleenstaande ouderenkorting getoond wordt. De AOK staat  boven de maandkolom op de locatie waar de loonheffingskorting wordt vermeld, middels de waarde A in plaats van de gebruikelijke waarde J.
We tonen dezelfde waarde A op de verzamelloonstaat in de kolom loonheffingskorting indien het hele jaar alleenstaande ouderenkorting is toegepast. Indien de korting een deel van het jaar is toegepast, tonen we de bestaande waarde G voor gewijzigde korting gedurende het jaar.

Actie

Je hoeft niet direct actie te ondernemen. Op het moment dat een werknemer aangeeft dat hij/zij gebruik wil maken van de alleenstaande ouderenkorting, dan kun je dit aangeven met de nieuwe invoercode 02260 Alleenstaande Ouderenkorting.

2024-01/10 Verval IZZ functionaliteit voor aantal x bedrag

Aanleiding

Zoals aangekondigd in de release notes 2023-03/1 vervalt de IZZ functionaliteit in Gemal, waarbij je op invoercodes het aantal verzekerden kon vastleggen. De methode waarbij je een incassoborderel inleest blijft bestaan. Het borderel is veel minder onderhoudsgevoelig voor zowel werkgevers als voor ons in de CAO ondersteuning en is reeds de meest gebruikte verwerkingsmethode. Nadere uitleg waarom deze keuze is gemaakt kun je nalezen in de release notes 2023-03/1.

Aanpassingen

Alle invoercodes, waarmee je het aantal verzekerden vastlegt en de werkgevercodes met het bijbehorende bedrag, vervallen. Hieronder is een tabel opgenomen met de vervallen codes.

 

Werkgevercode

Omschrijving

07230 t/m 07235

IZZ-VGZ basisverzekering basisregeling 1 t/m 6

07240 t/m 07245

IZZ-VGZ basis restitutie regeling 1 t/m 6

07250 t/m 07255

IZZ VGZ basis natura regeling 1 t/m 6

07260 t/m 07265

IZZ VGZ basis bewuzt regeling 1 t/m 6

07422

IZZ-VGZ instap

07430

IZZ VGZ zorg voor de zorg

07421 / 07434 / 07436

IZZ VGZ Extra 1 t/m 3

07420

IZZ VGZ bijzonder bewust

07423

IZZ VGZ fysio goed

07424

IZZ VGZ fysio beter

07425

IZZ VGZ tand goed

07426

IZZ VGZ tand beter

07427

IZZ VGZ  buitenland

07428

IZZ VGZ bundel actief

07429

IZZ VGZ bundel fit

07431

IZZ VGZ bundel gezond

07280 / 07281

IZZ CZ basis bewust regeling 1 / 2

07282 t/m 07287

IZZ CZ basis natura regeling 1 t/m 6

07288 t/m 07293

IZZ CZ basis restitutie regeling 1 t/m 6

07294

IZZ CZ aanvullend goed

07295

IZZ CZ aanvullend zorg voor de zorg

07296

IZZ CZ aanvullend compleet

07298

IZZ CZ aanvullend start

07299

IZZ CZ aanvullend beter

07300

IZZ CZ aanvullend tandInvoercode

Omschrijving

02006 t/m 02011

Aant verz VGZ basis 1 t/m 6

03260 t/m 03265

Aant verz VGZ basis bewuzt 1 t/m 6

02281 t/m 02286

Aant verz VGZ basis natura 1 t/m 6

02275 t/m 02280

Aant verz VGZ basis restitutie 1 t/m 6

02012

Aant verz VGZ instap

02287

Aant verz VGZ zorg voor de zorg

02292 / 02288 / 02290

Aant verz VGZ extra 1/2/3

02291

Aant verz VGZ bijzonder bewust

03126

Aant verz VGZ fysio goed

03127

Aant verz VGZ fysio beter

03128

Aant verz VGZ tand goed

03129

Aant verz VGZ tand beter

03130

Aant verz VGZ buitenland Europa

03131

Aant verz VGZ bundel actief

02215

Aant verz VGZ bundel fit

02216

Aant verz VGZ bundel gezond

03280 / 03281

Aant verz CZ basis bewust 1 / 2

03282 t/m 03287

Aant verz CZ basis natura 1 t/m 6

03288 t/m 03293

Aant verz CZ basis restitutie 1 t/m 6

00690

Aant CZ zorg start

00691

Aant CZ zorg beter

00692

Aant CZ zorg tand

03294

Aant verz CZ goed

03295

Aant verz CZ zorg voor de zorg

03296

Aant verz CZ compleet

 

De werkgeversbijdrage blijft bestaan

De invoercodes en werkgevercodes voor de werkgeversbijdragen blijven bestaan. Dit betreft 

 • een algemene variant (invoercode 01333 / werkgevercode 07407)
 • een IZZ VGZ variant (invoercode 01075 / werkgevercode 07305)
 • een IZZ CZ variant (invoercode 03297 / werkgevercode 07297)
 • de codes voor omrekenen van deze bijdragen bij in-/uitdienst, gedurende de maand, in de VGZ en CZ variant (werkgevercodes 07438 en 07439)

De algemene variant wordt ook gebruikt voor bijdragen aan andere zorgverzekeringen dan die van het IZZ. 

Het IZZ kan bovendien niet in alle situaties de werkgeversbijdrage opnemen in de incassoborderel. In sommige CAO’s is er een overgangsrecht van toepassing op specifieke groepen werknemers, of wordt er een onderscheid gemaakt naar functiegroepen. IZZ heeft die informatie niet. Ook zijn er werkgevers die met het IZZ hebben afgesproken dat de premie direct bij de werknemer wordt geïnd, dus niet via de salarisstrook. Je bent dan als werkgever nog steeds verantwoordelijk voor het uitbetalen van de werkgeversbijdrage, zoals in de CAO is vastgesteld.

Actie

Als je nog gebruik maakt van de IZZ premie-inning via de methode bedrag x aantal, dan dien je per 2024 over te stappen naar de methode waarbij je het IZZ borderel inleest in HR Core. Je kunt daarvoor de functie ‘import kolom mutaties’ gebruiken. Wij adviseren je dit proces tijdig in te richten. Hoe je het borderel download en verwerkt, lees je in de handleiding salarisadministratie IZZ.

2024-01/11 Aanvulling bij kortdurend zorgverlof

Tot op heden was de doorbetaling van 70% niet ingericht op de verlofregeling van kortdurend zorgverlof. In plaats daarvan moest je zelf 30% van het percentage korting (invoercode 02549) of 30% van het aantal uren (invoercode 03216) vastleggen, zodat de korting waarin dit resulteerde de 30% was in plaats van 100% korting en 70% doorbetaling. We hebben het zorgverlof nu ingericht inclusief de doorbetaling. Dit hebben we gedaan door werkgevercodes 13023 en 13024 in te richten met respectievelijk de waarde 2 en 70%. Met invoercodes 02549 of 03216 kan je vanaf nu het daadwerkelijke percentage of aantal uren zorgverlof dat wordt opgenomen, vastleggen. Deze korting wordt dan op uitvoercode 01441 Zorgverlof kort ingehouden. Vervolgens wordt 70% van deze korting weer uitbetaald op uitvoercode 00640 Kzg vrl doorbet

Actie

Pas het aantal uren / het percentage zorgverlof kort dat aan Gemal wordt doorgegeven aan, waarbij je rekening houdt met deze inrichting. 

2024-01/12 Beëindiging ondersteuning CAO Bibliotheken, Kunsteducatie en Gezondheidscentra

In de releasenotes van 2023-07 en 2023-12 is gemeld dat de CAO-inrichting van de CAO’s Bibliotheken, Gezondheidscentra en Kunsteducatie niet meer ondersteund wordt en dat per 2024 deze CAO’s worden verwijderd. Ook de gerelateerde salaristabellen zullen worden verwijderd.

Zie ook de vooraankondiging in de releasenotes van 2023-12/3 en 2023-07/2 Beëindiging ondersteuning CAO's Gezondsheidscentra, Bibliotheken en Kunsteducatie.

2024-01/13 Foutieve mutaties Transitie- en Ontslagvergoeding

Een transitievergoeding kun je op twee manieren uitbetalen:

 • Je maakt een nieuw dienstverband aan, waarop je zelf alle invoercodes voor correcte afhandeling van de loonheffing en loonaangifte vastlegt. De transitie- en ontslagvergoeding zelf betaal je uit met een code voor bruto diversen. Invoercode 02516 Code type IKV speelt in deze situatie geen rol.
 • Je geeft op het bestaande dienstverband (dat mogelijk wordt beëindigd) invoercode 02378 Code gelijktijdige IKV op, waarmee je Gemal een nieuwe IKV laat genereren onder het bestaande dienstverband. De transitie- en ontslagvergoeding betaal je met respectievelijk invoercode 00694 en 00699. Gemal genereert in deze situatie invoercode 02516 Code type IKV = 2 transitievergoeding op de IKV voor de transitievergoeding. Dit is noodzakelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen de hoofd IKV van de loonbetaling en de IKV van de transitievergoeding.

De situatie heeft zich voorgedaan dat er een nieuw dienstverband werd aangemaakt, waarop invoercode 02516 Code type IKV = 2 transitievergoeding werd vastgelegd door de werkgever. Bovendien werd op hetzelfde dienstverband ook een nieuwe IKV voor transitievergoeding aangemaakt met invoercode 02378 Code gelijktijdige IKV. Dit leidde tot de onwenselijke situatie dat er 1 dienstverband aanwezig was met 2 IKV's die beiden gekenmerkt werden als transitievergoeding. Gemal wist hierdoor niet meer hoe de mutaties moesten worden toegekend en de productie liep vast. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen, hebben we twee nieuwe controles toegevoegd op de invoer in Gemal.

 • Als op het dienstverband invoercode 02516 Code type IKV is vastgelegd met een waarde anders dan 0 of 1 (hoofd IKV of tijdelijke uitbreiding) dan is het aanmaken van een aparte IKV voor een transitievergoeding geen logische optie. Invoercode 02378 Code gelijktijdige IKV, 00694 Ontslagvergoeding en 00699 Transitievergoeding worden dan afgekeurd met de nieuwe foutcode 085 - Dit is geen regulier dienstverband (invoercode 02516 is vastgelegd met waarde > 1), paralelle IKV voor transitievergoeding niet toegestaan.
 • Als bij het dienstverband in het verleden reeds een transitievergoeding is geboekt op een aparte IKV met invoercode 02378 Code gelijktijdige IKV, dan is het niet toegestaan om invoercode 02516 Code type IKV te wijzigen. Deze mutatie werd afgekeurd met de algemene foutcode 112 - Opgegeven waarde niet toegestaan. We hebben dit gewijzigd naar de meer specifieke foutcode 95 - Op dit dienstverband zijn meerdere IKV's aanwezig, wijzigen type IKV is daarom niet toegestaan.

2024-01/14 Vervallen van 'Jeugd-LIV'

Aanleiding

Per 2024 vervalt het Jeugd LIV- Lage Inkomensvoordeel voor 18-20 jarigen in de wetgeving.

Aanpassing

Deze wijziging hebben we overgenomen in Gemal. Alle betrokken codes vervallen. Het aanmaken van de uitvoercode 02266- Berekende LIV wordt niet meer uitgevoerd op basis van de condities van Jeugd-LIV.  Deze werknemers zullen daarom ook niet meer op het signaleringsoverzicht 31 te zien zijn. Medewerkers tussen 18 en 20 jaar kunnen nog wel voldoen aan de condities van de gewone LIV en zullen op basis van deze condities nog wel op het signaleringsoverzicht 31 terechtkomen.

Actie

Er is geen actie nodig.

2024-01/15 LIV maximum naar 104% van het Wettelijk Minimumloon

Aanleiding

Momenteel is het LIV beschikbaar voor werkgevers met medewerkers die in een kalenderjaar 1.248 uur of meer werken en gemiddeld 100 tot 125 procent van het WML verdienen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van 125 procent verlaagd naar 104 procent. 

Aanpassing

Per 1-1-2024 voeren we deze verlaging van de bovengrens door in Payroll Gemal. Ook wijzigen we de namen van onderstaande 4 werkgevercodes.

wgcode

Oude naam

Nieuwe naam

3361

LIV - minimum uurloon WML 100% tot 110%

LIV - minimum uurloon WML 100% tot 104%

3362

LIV - maximum uurloon WML 100% tot 110%

LIV - maximum uurloon WML 100% tot 104%

3363

LIV - subsidie per uur WML 100% tot 110% 

LIV - subsidie per uur WML 100% tot 104% 

3364

LIV - maximum subsidie WML 100% tot 110%

LIV - maximum subsidie WML 100% tot 104%

De bedragen voor werkgevercodes 03361 en 03362 waren niet op tijd bekend voor deze release. Daarom is er een geschat bedrag ingevoerd. Inmiddels zijn de bedragen wel bekend en deze zullen in de release met nagekomen wijzigingen (05-01-2024) worden meegenomen. 

Payroll Gemal kent ook de werkgevercodes 3365 tot en met 3368, die betrekking hebben op het bereik van 110% tot 125% van het WML. Deze 4 werkgevercodes hebben per 2024 geen effect meer, omdat ze buiten het nieuwe waardebereik vallen.

Actie

Er is geen actie nodig.

2024-01/16 Tekst gewijzigd bij signaal 209 voor niet-unieke combinatie BSN en IKV

In de release notes 2023-12/08 hebben we geschreven hoe we de invoercontrole in Gemal hebben verscherpt, waardoor de situatie veel minder vaak zal voorkomen dat een niet-unieke combinatie van BSN en IKV is ontstaan. We hebben ook geschreven dat we in één situatie deze controle niet kunnen toepassen. Als je in dezelfde productie twee personen (verschillend persoonsnummer) opvoert met hetzelfde BSN en tevens hetzelfde IKV-nummer toekent, dan zal Gemal deze mutatie wel verwerken. Gemal toont dan signaal 209. De bestaande tekst gaf weliswaar aan dat er een niet-unieke combinatie van BSN en IKV was ontstaan, maar hieruit bleek ons inziens onvoldoende dat er ernstige gevolgen zijn voor de loonaangifte. Daarom hebben we de tekst in deze release aangepast.

209 - Ernstige fout in de loonaangifte! Meer dan 1 registratienummer met eenzelfde combinatie van BSN- en IKV-nummer.

2024-01/17 Nieuwe melding bij dienstverbanden die uit de loonheffing worden gehouden

Aanleiding

Het is in Gemal mogelijk om registratienummers (al dan niet onder voorwaarden) uit de loonaangifte te houden. Dit is van belang als je in Gemal betalingen verricht aan personeel niet in loondienst voor wie je UBD (voorheen IB-47) aangifte doet of vrijwilligers aan wie je een vergoeding betaalt die binnen de fiscale normen blijft. Je realiseert dit door invoercode 02887 Code dienstverband vast te leggen met waarde 1 vrijwilliger of 3 overig. Zie voor meer informatie de Gemal handleiding, hoofdstuk Personeel niet in Loondienst.

Als je een registratienummer uit de loonaangifte houdt, dan dien je alleen netto codes te gebruiken. Je berekent immers geen loonheffingen, maar neemt het registratienummer op in de UBD. Vrijwilligers van wie de vergoeding binnen de fiscale normen blijft, dragen zelfs geheel geen loonheffingen af.

Het komt regelmatig voor dat per ongeluk toch een bruto code wordt gebruikt. Dit leidt tot verschillen die lastig te verklaren zijn. De uitvoercodes waarop de loonheffingen worden gepresenteerd, worden namelijk onderdrukt voor het controle overzicht loonaangifte en in de loonaangifte zelf, maar worden wel getoond op alle andere overzichten. Je hebt dan bijvoorbeeld een verschil tussen je resultatenoverzicht en je controleoverzicht loonaangifte. Omdat deze overzichten doorgaans de data tonen van grote groepen werknemers, is het moeilijk na te gaan waar de oorzaak ligt.

Aanpassing

Met ingang van deze release wordt een melding getoond in MSG als bij een werknemer de invoercode 02887 Code dienstverband is vastgelegd met waarde 1 of 3 en er ook loonheffingen zijn berekend. Onder loonheffingen verstaan we in deze alle uitvoercodes die ook op het controleoverzicht loonaangifte worden getoond. De tekst van de melding luidt: 'Er zijn LB/PVV, Eindheffingen en/of Premies SV berekend, maar deze zijn niet opgenomen in de Loonaangifte'. De melding wordt getoond als de fout zich in de actuele productie voordoet. Situaties die in het verleden zijn ontstaan en die niet voortduren in de huidige productie, kunnen we niet alsnog signaleren.

Actie

Als deze melding wordt getoond, dan adviseren wij je dit registratienummer goed te controleren. Ofwel invoercode 02887 Code dienstverband is ten onrechte vastgelegd, of je hebt per ongeluk een betaling geboekt op een bruto code, terwijl dat een netto code had moeten zijn.

2024-01/18 CAO-, Sectoren-, en Nationaliteitencodes: update 2024

Aanleiding

Elk jaar publiceert de belastingdienst lijsten van de CAO codes, sectorcodes UWV en landencodes. Toevoegingen, wijzigingen en vervallen codes in deze lijsten worden vervolgens bijgewerkt in Gemal.

Aanpassing

CAO Codes: In deze release zijn onderstaande 4 CAO codes geconverteerd bij werkgevercode 07005 CAO CBS/LA, de oude codes vervallen:

Oude Code

Oude Naam

Nieuwe code

Nieuwe naam

49

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG 

2948

VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG

468

ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN

1471

WENB SECTOR

1045

THUISZORG

2948

VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG

1747

LANDELIJKE ONDERWIJS
VERZORGINGSINSTELLINGEN

9999

GEEN REGULIERE CAO VAN TOEPASSING

1752

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN ARBEID EN GEZONDHEID

2948

VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG


Sectorcodes UWV: Bij werkgevercode 07007 UWV Sectorcode voeren we deze naamswijziging door bij code 28:

Code

Oude naam

Nieuwe naam

28

Taxi- en ambulancevervoer

Taxivervoer

Landencodes: Er worden dit jaar geen nationaliteiten en/of landencodes toegevoegd of verwijderd.

Actie

Je hoeft niets te doen. Het is vanaf nu mogelijk om in GDI de toegevoegde codes vast te leggen.
Daarnaast zal de conversie zichtbaar zijn. Als dat niet de gewenste code is, kan je deze zelf aanpassen met werkgevercode 07005 Code CAO CBS/LA of op werknemerniveau met invoercode 02842 Code CAO CBS/LA.

2024-01/19 Uitvoercode 01554 Te ontvangen UWV bij Wajong-uitkering

Originele situatie

Op uitvoercode 01554 Te ontvangen UWV wordt het bedrag gepresenteerd dat door het UWV wordt overgemaakt aan jou als werkgever, bestaande uit:

 • de bruto uitkering - waaronder uitkering ZW, uitkering AGVB (aanvullend geboorteverlof), uitkering BOSV (betaald ouderschapsverlof), Wajong uitkering, uitkering AO, VT uitkering WAO-WIA en de zwangerschapsuitkering
 • de WW-lasten over de uitkering 
 • de WIA lasten over de uitkering (AOF)
 • de Zvw bijdrage over de uitkering

De belastingdienst schrijft echter voor:

De Wajong-uitkering is de enige uitkering van UWV in een werkgeversbetaling die niet tot SV-loon leidt. Daarom zijn daarover geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd en hoeft UWV ook geen premies te compenseren. UWV compenseert wel de werkgeversheffing Zvw over de Wajong-uitkering. In het geval van een Wajong-uitkering moeten de WW- en WIA-lasten dus niet worden meegeteld in het totaal van uitvoercode 01554 Te ontvangen UWV

Nieuwe situatie 

We hebben de berekening van uitvoercode 01554 Te ontvangen UWV aangepast, waardoor het bedrag nu correct is bij een Wajong uitkering. Bij een ander type uitkering was de berekening al correct. 

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. De uitvoercode 01554 is een presentatie van het bedrag dat je van het UWV gestort krijgt. Mocht je ook over 2023 ook het juiste bedrag willen, dan kan je vanaf 2024-02 herrekenen over vorig jaar. 

2024-01/20 Budgetten en Arbeidsvoorwaardenbedrag

Meerdere budgetten

Bij de invoering van Persoonlijk Budget bij diverse CAO’s was het budget vaak opgebouwd uit meerdere bronnen zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, gekapitaliseerde verlofdagen etc. , met vaak ook verschillende grondslagen, waarover de bedragen moesten worden berekend, soms met verschillende minimumbedragen en soms met verschillen in pensioengevendheid. Deze diversiteit aan componenten maakte het in het verleden noodzakelijk om ook verschillende budgetten hiervoor in te richten in Gemal. Nadeel hiervan was dat de medewerker ook verschillende ‘potjes’ zag in bijvoorbeeld Flex Benefits, om zijn gewenste arbeidsvoorwaarden mee te financieren.

Werkgevers zijn in het verleden op verschillende manieren hiermee omgegaan. Eén van de oplossingen was bijvoorbeeld om budget 1 en 2  uit te betalen en deze uitbetaling weer te gebruiken als inleg voor budget 3, zodat er alsnog maar één budget voor de werknemer ontstond. Omdat wij dit niet de meest gewenste oplossing vonden, hebben we een aansturing ontwikkeld, waarmee je door Gemal het recht (het saldo) kunt laten doorschuiven van het ene budget naar een ander budget [1].

We constateren dat de constructie van uitbetalen en inlezen soms nog gebruikt wordt en tot onjuistheden kan leiden. 

Arbeidsvoorwaardenbedrag dubbel

Het UWV berekent op basis van het SV-loon, tijdens een referteperiode van een jaar, het dagloon. Dit dagloon vormt de basis van een eventuele toekomstige uitkering. Onderdeel van het door UWV berekende loon is hetgeen we kennen als ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’ uit de loonaangifte. Om te voorkomen dat uitbetaling van opgebouwde rechten pieken in het loon veroorzaakt, wordt niet de uitbetaling maar de opbouw van het recht opgenomen tijdens de referteperiode. Denk bij opgebouwde rechten aan bijvoorbeeld Recht EJU of Persoonlijk Budget. Welke uitvoercodes meetellen als opgebouwd recht en als uitbetaling wordt bepaald via respectievelijk grondslag 55167 en 55168, die we op Algemeen niveau standaard gevuld hebben met de rechten van uitkeringen (EJU) en budgetten (PB, IKB etc) [2].

Wanneer je nu bijvoorbeeld budget 1 en 2 uitbetaalt, weer inhoudt en opslaat als recht voor budget 3, dan kan het zijn (afhankelijk van je aansturing in grondslag 55167 / 55168) dat daarmee hetzelfde recht dubbel geteld wordt als arbeidsvoorwaardenbedrag en dat UWV op basis hiervan dus een te hoog dagloon vaststelt.

Mogelijke actie

Om bovenstaande situatie te voorkomen, adviseren we je gebruik te maken van de constructie van doorschuiven van budgetrecht binnen Gemal [1]. Alternatief is ervoor te zorgen dat je de grondslagen 55167 / 55168 aanpast om dubbeltelling te voorkomen. Wanneer je gebruikmaakt van Flex Benefits voor het benutten van bijvoorbeeld IKB, kan het noodzakelijk zijn om de inrichting hiervan ook aan te passen.

Meer informatie

[1] Zie Handleiding Gemal, onderwerp Persoonlijk Budget bij onderdeel 2.11
[2] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Grondslagen Loonaangifte > Uc gr opb/opn arbeidsvoorwaardenbedrag.

2024-01/21 VT of EJU uitkeren bij uit dienst in vaste betaalmaand (opdracht 4806)

Aanleiding

Als een werknemer uit dienst gaat, staat er vaak nog een reservering vakantiegeld (VT) en/of eindejaarsuitkering (EJU) open. Er bestaan reeds diverse opties voor het al dan niet afrekenen van deze reservering bij uitdienst. Een veel gekozen optie, is het reserveren van de uitbetaling tot een maand na uitdienst. De uitbetaling kan dan verrekend worden met eventuele inhoudingen wegens minuren.

Deze optie is echter meestal juist niet gewenst indien de datum uitdienst valt in de vaste periode van uitbetalen. Als een werknemer in mei uit dienst gaat, wordt bij iedereen de VT uitbetaald, behalve bij de werknemer die uit dienst gaat. Dit leidt tot vragen en is vaak niet conform CAO. Tot op heden was het noodzakelijk om jaarlijks in de vaste uitbetalingsmaand van de VT de aansturing aan te passen bij werknemers die in die maand uitdienst gingen, om te garanderen dat zij ook direct hun VT in de betreffende maand zouden ontvangen.

Bij EJU’s was het reeds zo dat als de periode van uitdienst samenviel met de vaste uitbetalingsmaand, de EJU direct werd afgerekend (en dus niet een maand later). Dit bleek echter niet uit de toelichting in Gemal Direct of in de Gemal Handleiding.

Veel werkgevers hebben de wens geuit dat dit proces geautomatiseerd zou worden, omdat dit jaarlijkse handelingen en kans op fouten voorkomt. 

Aanpassing

In deze release hebben wij de werking aangepast van werkgevercode 03210 Code VT bij uitdienst met waarde 1. Bij deze optie rekent Gemal de VT af in de maand na uitdiensttreding, tenzij de maand van uitdiensttreding de maand is dat de VT standaard wordt uitbetaald of het maand 12 betreft bij de EJU. De werking van werkgevercode 03230 Code VT / EJU bij uitdienst was al op deze manier vormgegeven, maar dit bleek niet uit de omschrijving in Gemal Direct en de handleiding. Dit is ook aangepast met ingang van deze release.

Let op: onderstaande is reeds van kracht en blijft onveranderd:

 • werkgevercode 03210 wordt alleen afgehandeld als invoercode 02362 Code afhandeling VT uit-/opnieuw indienst = 3 
 • werkgevercode 03230 wordt alleen afgehandeld als invoercode 02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering = 1

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Opgeloste meldingen

2024-01/22 LKV / LIV teruggeboekt na opgave transitie- / ontslagvergoeding [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Melding

In release notes 2023-07/9 hebben we bericht over een fout die ertoe leidde dat LIV of LKV ten onrechte niet werd berekend bij werknemers met meerdere dienstverbanden. Het blijkt dat deze situatie zich ook heeft voorgedaan in de situatie dat er sprake is van één dienstverband, maar meerdere IKV's. Die situatie komt voor als je een transitie- of ontslagvergoeding boekt met invoercode 02378 Code gelijktijdig IKV. Werknemers aan wie een dergelijke betaling wordt verricht, zijn doorgaans uit dienst. Wij nemen werknemers uit dienst normaal gesproken niet mee in automatische herrekeningen om ongewenste verschillen na uitdienst te voorkomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de functionaliteit voor de beschreven situatie wel hersteld is vanaf 2023-07, maar dat reeds bestaande gevallen niet automatisch herrekend zijn.

Actie

 • Het is helaas niet mogelijk om alle voorkomende situaties automatisch te herrekenen, omdat de LIV en LKV bedragen over het hele jaar nulgesteld zijn. Als je vermoedt dat de situatie zich bij je heeft voorgedaan, dan kun je collectief herrekenen door werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1. Dit dien je te doen in je reguliere productie over periode 12-2023, zodat alle werknemers herrekend worden. Dit leidt tot herstel van de situatie.
 • Als je zelf een rapportage hebt samengesteld voor werknemers met LIV of LKV, dan zou je ook individuele gevallen kunnen herrekenen door invoercode 02475 beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 1. Dit kun je ook doen in een aanvullende correctieperioductie over 12-2023.

Bij herrekening worden de LIV en/of LKV codes gepresenteerd op de laatst verwerkte IKV, omdat Gemal altijd de informatie van alle IKV's moet verwerken voordat een definitief bedrag vastgesteld kan worden. Dat kan de IKV van de transitievergoeding zijn! Dit is geen probleem voor je loonaangifte. De getoonde bedragen zijn slechts voor je eigen administratie. Voor LIV berekent UWV zelf of je recht hebt op een tegemoetkoming. Voor LKV wordt een indicatie meegegeven in de loonaangifte op de IKV waarop je de invoercode mbt de doelgroepverklaring hebt vastgelegd.

2024-01/23 Presentatie reiskosten (change 5196763)

Je kunt voor variabele posten, zoals thuiswerkvergoeding of internetvergoeding, in Gemal gebruik maken van bijvoorbeeld de systematiek Vergoeding van Eenheid. Dit wordt op de salarisstrook dan gepresenteerd met in de kolom ‘Perc./Aantal’ het aantal keer thuiswerken, in de kolom ‘Berekening over’ het basisbedrag per keer en in de kolom ‘Betaling’ het totaalbedrag. Daarnaast vindt dan in de kolom ‘Waarvan eenmalig’ presentatie plaats van dit variabele, eenmalige, resultaat

EvertvanManen_1-1703702999204.png

 

Daarnaast kun je gebruik maken van de mogelijkheid om reiskosten te vergoeden via de ‘code omrekening reiskostenvergoeding’, waarbij het bedrag per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal eenheden dat in de werknemergegevens is vastgelegd (werkgevercode 26001 / 26601 = 7). We constateren dat in deze situatie de presentatie van enerzijds vergoeding per eenheid en anderzijds reiskosten per eenheid niet consequent is; bij de reiskosten presenteren we dit niet in de kolom eenmalig. De afwijkende presentatie riep vragen op bij de werknemer. Daarom hebben we dit aangepast, zodat bij deze aansturing van reiskosten ook de kolom waarvan eenmalig gevuld is:

EvertvanManen_2-1703702999205.png

 

2024-01/24 Controleoverzicht Werkkosten afwezig bij een inactieve instelling (change 5395251)

Het controle overzicht werkkosten wordt standaard in elke salarisrun aangemaakt. Het overzicht wordt gepresenteerd op het hoogste instellingsnummer van het betreffende loonheffingennummer. Als deze laatste instelling 'gelicht' is (inactief), maar wel werkgevercode 03399 - Keuze werkkosten met waarde 1 = toepassen heeft, ging het fout en werd het hele overzicht niet meer gepresenteerd.  Vanaf deze release is deze fout hersteld.

Actie

Er is geen actie nodig.

 

2024-01/25 Ziekengeld ORT/BRD/OVW/meerwerk teruggevorderd bij onderbroken ziektegeval (change 5477943)

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

In release 2023-12/18 hebben wij een verbetering aangebracht in de berekening van het ziekengeld ORT. In een zeer specifieke situatie gaat het echter nu niet meer goed:

 • De werknemer was ziek in 2023
 • De werknemer is in 07-2023 of later een volle maand beter of met verlof geweest  (er zijn een maand geen ziektedagen of uren vastgelegd)
 • De werknemer is vervolgens weer ziek geworden
 • Beide perioden hebben betrekking op hetzelfde ziektegeval. In die situatie heb je invoercode 02445 Code doorlopend ziek vastgelegd met waarde 1 vanaf de eerste ziekteperiode, deze laten staan in de korte periode van beterschap en laten doorlopen in de tweede ziekteperiode.

 

In deze situatie dat alle bovenstaande punten van toepassing zijn, vordert Gemal alle berekende ziekengeld ORT terug vanaf de ziekteperiode ná de maand van beterschap.

Aangezien de situatie zeer specifiek is en jullie al volop salarisproducties aan het draaien zijn, voeren wij geen wijziging meer door in een tussentijdse release. Wij streven ernaar om een structurele oplossing zo spoedig mogelijk in een reguliere release te leveren, zodat deze eerst grondig getest kan worden. We houden je op de hoogte via de release notes.

Als de situatie zich heeft voorgedaan, dan kun je onderstaande workaround hanteren:

 • Je geeft invoercode 02445 Code doorlopend ziek op met waarde 0 in de tussentijdse maand van beterschap en de eerste maand ziekte die daarop volgt. 
 • Je kijkt op de individuele loonstaat wat de waarde was van uitvoercode 02001 Gemiddelde ORT in de maand voorafgaand aan de beterschap. Vervolgens geef je deze waarde op in de eerste maand  de beterschap op invoercode 02438 Afwijkend periodegemiddelde ORT.
 • In de maand daarop kan je weer invoercode 02445 opgeven met waarde 1. De opgegeven waarde die de vorige maand is opgegeven met invoercode 02438 wordt dan overgenomen op uitvoercode 02001.

Toelichting: de eerste handeling zorgt ervoor dat Gemal de gemiddelde ORT, ten behoeve van bv de bepaling ziekengeld ORT, niet vasthoudt in de maand van beterschap en de nieuwe ziekteperiode. Deze actie is nodig, omdat de berekening misloopt in de periode van beterschap. De tweede handeling zorgt ervoor dat je het gemiddelde uit de eerste ziekteperiode overneemt in de tweede ziekteperiode. Zonder deze actie zou Gemal een nieuw gemiddelde berekenen.

Update release januari

In de release van januari is de programmatuur aangepast en zal bovenstaande situatie weer correct worden verwerkt. 

 

CAO informatie

CAO Aan de Slag

2024-01/26 CAO akkoord is definitief [1] 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 15/12/23

De aanpassing is afgelopen nacht doorgevoerd,

Actie

Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

14/12/23

In onze releasenotes Gemal van december hebben we je bij onderwerp 2023-12/28 geïnformeerd over het voorlopig akkoord voor de CAO Aan de Slag. Wij hebben inmiddels bericht gekregen dat het akkoord definitief is geworden en we hebben de nieuwe salarisbedragen ontvangen. Ons streven is om de gewijzigde salarisregeling 84 in de nacht van 14 op 15 december in productie te nemen. We houden je op de hoogte over de voortgang.

2024-01/27 Salariswijziging 2024-01

Zoals aangegeven in onze eerdere berichtgeving, is de CAO Aan de Slag definitief geworden. Daarom zullen we conform de nieuwe CAO met ingang van 2024-01 een salariswijziging doorvoeren [1].

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 84.

CAO Ambulancezorg

2024-01/28 Wijzigingen per 1 januari 

Verhuiskostenregeling vervalt

In artikel 4.16 van de CAO staat de verhuiskostenregeling beschreven. Deze werd onder bepaalde voorwaarden aan een werknemer toegekend. Echter staat in het akkoord van de nieuwe CAO Ambulancezorg dat deze regeling vervalt per 1 januari 2024. De werknemer heeft hier dan geen recht meer op. 

Bereikbaarheidsdiensten 

Per 1 januari zijn de vergoedingen per uur voor het bereikbaar zijn tijdens bereikbaarheidsdiensten verhoogd. Daarnaast is er onderscheid gemaakt in het bereikbaar zijn op maandag - vrijdag, op zaterdag en zondag en op feestdagen. 

Bereikbaar zijn van maandag - vrijdag en op zaterdag en zondag. 

Voor het bereikbaar zijn op maandag - vrijdag geldt een vast bedrag per uur dat je bereikbaar bent. Hetzelfde geldt voor het beschikbaar zijn op zaterdag en zondag. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze vergoedingen per uur in te richten op de functionaliteit van bedrag per eenheid. Daarvoor zijn de invoercodes 00865 (maandag - vrijdag) en 00866 (zaterdag en zondag) gekozen. Op deze invoercodes kan het aantal uren bereikbaarheidsdienst worden ingevoerd. Dit wordt dan in Gemal x het bedrag per uur berekend. 

We hebben ook ingericht dat het aantal uren zichtbaar wordt op de uitvoercodes 02390 (maandag - vrijdag) en 02391 (zaterdag en zondag). De uren gaan mee naar de loonaangifte als verloonde uren (worden bijgeteld op uitvoercode 01832 urn aang. loonh,).

Bereikbaar zijn op feestdagen

Voor het bereikbaar zijn op feestdagen geldt dat de werknemer recht heeft op 4 uurlonen, zonder toeslagen en ongeacht de lengte van de bereikbaarheidsdienst. Hiervoor hebben wij werkgevercode 08144 Percentage uren invoercode ingericht met 400%. Op invoercode 01062 dient dan het aantal diensten te worden doorgegeven. Dit aantal wordt dan maal 4x het uurloon gedaan, vanwege de inrichting op werkgevercode 08144. Deze code wordt niet geteld in de loonaangifte als verloonde uren. Er is geen eenduidige relatie tussen de beloning en het aantal gewerkte uren, waardoor deze beloning buiten de definitie van verloond uur valt.

Verhoging maaltijdvergoeding

In het definitieve akkoord voor de CAO Ambulancezorg staat: Vanaf 1 januari 2024 wordt de maaltijdvergoeding (de hoogte blijft ongewijzigd) bij een dienst van minimaal 10 uur vergoed voor één maaltijd, bij diensten van 12 uur of meer worden er twee maaltijden vergoed. Wij wilden dit even onder de aandacht brengen. In Gemal blijft de functionaliteit verder ongewijzigd. 

Introductie wasvergoeding

In het definitieve akkoord voor de CAO Ambulancezorg staat: Aan artikel 2.6 wordt toegevoegd dat de werkgever met ingang van 1 januari 2024 met instemming van de Ondernemingsraad voor medewerkers van de meldkamer ambulancezorg die dienstkleding dragen een wasvergoeding kunnen afspreken, rekening houdend met de adviezen van het NIBUD, als de werkgever op die locatie niet kan zorgdragen voor het reinigen van de dienstkleding. Wij willen dit onder de aandacht brengen. In Gemal kan deze vergoeding worden vergoed via een netto diversen-code. 

Reiskosten

Verhoging reiskosten bedrag

Per 1 januari 2024 wordt de reiskostenvergoeding verhoogd naar het toegestane belastingvrije bedrag. We hebben werkgevercode 26002 daarom ingevuld met dit bedrag. 

Schonen oude regeling: Er stond op werkgevercode 26101 t/m 26103 nog een oude reiskostenregeling ingericht. Deze is niet meer van toepassing en is daarom geschoond. 

Actie

Er is geen actie nodig, maar het nieuwe reiskostenbedrag is nu ingericht. 

Aanvulling BOSV tot 100%

Net als bij de CAO Ziekenhuizen, wordt de uitkering bij betaald ouderschapsverlof bij de CAO Ambulancezorg vanaf januari 2024 aangevuld tot 100%. We hebben dit aangepast bij de inrichting van het betaald ouderschapsverlof. 
Werkgevercode 13023 - 13025 zijn ingericht en de uitkering wordt aangevuld tot 100%, met als maximum het maximum dagloon. 

Actie

Er is geen actie nodig. Een eventuele uitkering betaald ouderschapsverlof wordt automatisch aangevuld tot 100%. 

Vrijwillige voortzetting bij AGBV

In de nieuwe CAO krijgt de werknemer de mogelijkheid om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten tijdens aanvullend geboorteverlof (AGBV). PFZW heeft aangegeven dat in een dergelijke situatie de pensioenpremie en pensioenopbouw niet veranderen ten opzichte van de situatie zonder verlof. Als de werknemer deze keuze maakt, dan leg je invoercode 02559/02560/01955/01956/01957/01958/01959 verlofregeling 09 t/m 15, pensioenpremie vast met waarde 5 - verlofregeling heeft geen invloed op pensioenberekening. Je hebt AGBV zelf ingericht op een vrije verlofregeling naar keuze, je dient daarom zelf na te gaan welke regeling dat is en welke invoercode je dan gebruikt voor de beschreven aansturing.

Minimumloon

De werkgeversvereniging heeft aangegeven voor het aantal jaaruren dat moet worden gebruikt voor het berekenen van het minimum maandbedrag mee te gaan met de CAO Ziekenhuizen. Dat betekent dat er 1.872 uur gehanteerd wordt. 

Dit resulteert, voor een werknemer die fulltime werkt, in een minimum maandbedrag van 1.872 / 12 x €13,27 = €2.070,12.

CAO Gehandicaptenzorg

2024-01/29 Wijzigingen per 1 januari

Thuiswerkvergoeding

In de CAO Gehandicaptenzorg staat: De werkgever treft vanaf 1 juli 2022 een regeling voor het vergoeden van de kosten in verband met thuiswerken en/of werkgerelateerde communicatiemiddelen met instemming van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging. Als de decentrale regeling niet tot stand komt bedraagt voor functies waarvoor de werkgever stelt dat thuiswerken mogelijk is, de thuiswerkvergoeding 2 euro per dag. De vergoeding is bedoeld voor de kosten zoals benoemd in het NIBUD-advies.

Echter is in Gemal in het afgelopen jaar op invoercode 00941 (netto diversen) op A(lgemeen)-niveau een bedrag van €2,15 aangehouden, conform de fiscaal vrijgestelde vergoeding. Deze vergoeding werd aangestuurd via de functionaliteit van bedrag per eenheid, middels werkgevercode 03800 bedrag per eenheid diversen. Wij hebben nu het bedrag op C(ao)-niveau aangepast naar €2,-, zodat de CAO wordt gevolgd. Mocht je wel een eigen regeling hebben afgesproken met je OR/personeelsvertegenwoordiging, dan kan je deze uiteraard handhaven en zelf inrichten in Gemal. Wij richten in Gemal echter alleen de standaard regeling in, omdat deze wordt beschreven in de CAO. 

Actie

 • Mocht je vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de functionaliteit bedrag per eenheid en invoercode 00941 om de thuiswerkvergoeding te betalen en 2023 willen aanpassen, dan kan je het bedrag zelf met terugwerkende kracht aanpassen en herrekenen over vorig jaar. Het bedrag aanpassen kan bij werkgevergegevens/algemene regelingen/vergoeding per eenheid/Eenheid bruto/netto div. Let op dat je rechtsonder in het scherm "TWK aan" aanklikt en 202301 vastlegt.
 • Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt:
  - Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
  - Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals de Betaaldatum.
  - Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
  - In het venster met het veld Beginperiode herrekening vul je de waarde 202301 in en daarna klik je op OK.
  - Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1.
  - Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
  - Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
  - Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
  - Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen. 

Percentage EJU teruggezet naar 8,33%

Eenmalig was het percentage van de eindejaarsuitkering in 2023 naar 8,83% gezet. Deze verhoging geldt niet meer voor 2024. Daarom hebben we het percentage nu weer teruggezet naar 8,33%. 

Maximering onregelmatigheidstoeslag

In de CAO staat de volgende regel: Recht op vergoeding voor het verrichten van onregelmatige dienst hebben die werknemers die zijn ingedeeld in functiegroep 65 of lager. Daarnaast stond er de conditie dat als maximum ORT-uurloon het bedrag geldt afgeleid, van nummer 19 van de inpassingstabel. Voor beide condities geldt dat er vermeld staat dat deze vervallen per 1 januari 2024. Per 1 januari 2024 hebben dus ook de werknemers uit functiegroepen hoger dan 65 recht op onregelmatigheidstoeslag en wordt het bedrag aan onregelmatigheidstoeslag niet langer gemaximeerd. ORT wordt doorgaans een maand later betaald, dus daarom zullen wij per 2024-02 de werkgevercode 08214 leegmaken. 

Reiskosten

Per 1 januari 2024 is het bedrag per kilometer bij woon-werk verkeer verhoogd. Wij hebben het nieuwe bedrag ingevoerd op werkgevercode 26002 Bedrag per eenheid 1

Toelichting op minimum maandbedrag

De werkgeversorganisatie heeft aangegeven 1878 jaaruren te hanteren en daarom wordt het minimum maandbedrag in het geval van een fulltime dienstverband 1878 / 12 x €13,27 = €2.067,67. 

CAO Gemeenten / SGO

2024-01/30 Betaald OuderSchapsVerlof (BOSV) per 2024 (herhaling)

In de CAO Gemeenten voor 2023 is opgenomen dat per 2024 (31-12-2023) wijzigingen gelden met betrekking tot het Betaald OuderSchapsVerlof . We hebben je hierover eerder geïnformeerd via de Community en de Releasenotes Gemal [1]. In het verlengde van dat bericht hebben we de betreffende inrichting in GDI voor de CAO Gemeenten en de CAO SGO aangepast per 2024-01.

Meer informatie

[1] https://community.visma.com/t5/Nieuws-Visma-Raet/CAO-s-Gemeenten-en-SGO-Ontwikkelingen-m-b-t-Betaald...  en Releasenotes Gemal, onderwerp 2023-12/33

2024-01/31 Nieuwe CAO

Er is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Gemeenten en CAO SGO. Het akkoord kent onder andere de volgende onderdelen:

 • 1 - Looptijd en loonstijging
 • 2 - IKB, premie reparatie-uitkering en toelagen
 • 3 - Vakantie, RVU, vitaliteit en werkdruk
 • 4 - Arbeidsmarkt

Niet alle onderdelen uit het akkoord zijn relevant voor Gemal, dus niet alle onderdelen komen hierna aan bod.

1 - Looptijd en loonstijging

De looptijd van de CAO is van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Voor die  periode zijn de volgende salariswijzigingen afgesproken voor de salarisregeling Gemeenten [1]:

 • 1 januari 2024 met 4,75%
 • 1 oktober 2024 met 1,25%

Ook voor de salarisregeling Kunstzinnige Vorming geldt per 1 januari 2024 een salarisverhoging. Over de loonstijging per oktober 2024 zullen we je te zijner tijd verder informeren.

Nieuwe periodiek

Partijen spreken af dat aan schaal 1 een nieuwe trede/periodiek 3 wordt toegevoegd van € 2.184,00. Deze periodiek wordt niet geïndexeerd met de salarisstijging.

NB - In 2023 gold een salariswijziging met ingang van 2 januari en toen heeft de werkgeversvereniging enkele eerste treden waaronder periodiek 3 van schaal 1 laten vervallen:

Om de bedragen met invoeringsmoment per 2 januari mogelijk te maken, hebben we voor Gemal destijds gewerkt met de systematiek van muteren met ingangsdatum waarbij we in de eerste, ‘lege’ treden van schaal 0001, 0002, 0003 nog de oude bedragen moesten opnemen:

Deze ‘lege’ treden kunnen we nu dus daadwerkelijk leeg maken per 2024, waarbij de trede 03 van schaal 0001 dus meteen weer gevuld wordt met € 2.184,00.

Schaal A

Schaal A (Gemal schaal PA-A) is gerelateerd aan het Wettelijk Minimum Loon en stijgt dus ook per 2024. Het CAO minimumloon van € 14,00 / € 2184,00 wordt niet geïndexeerd en zal dus langzaam ingehaald worden door het wettelijk minimumloon. Er wordt geen maandbedrag genoemd voor schaal A - trede 00 = 100% WML. We gaan uit van hetgeen we ook geschreven hebben in het onderwerp “Minimum uurloon” in deze releasenotes: (aantal te werken uren 1886,40 / 12 maanden) x € 13,27 = € 2.086,05

2 - IKB, premie reparatie-uitkering en toelagen

IKB geheel pensioengevend

We hebben in 2017, bij de invoering van het IKB, verschillende budgetten moeten benoemen in Gemal, omdat de afzonderlijke componenten waaruit het IKB destijds was opgebouwd, òf verschillende grondslagen hadden, òf een verschil in pensioengevendheid hadden, òf er verschillende minimumbedragen golden. De component die voortkwam uit voormalige verlofdagen, ter hoogte van 0,8%, was niet-pensioengevend, maar wordt nu met de nieuwe CAO overgeheveld naar de component van de voormalige (en pensioengevende) eindejaarsuitkering.

 

In onze CAO-ondersteuning was de aansturing voor de 0,8% ingericht via Persoonlijk Budget “02 IKB NPG”, waarvoor je bij de medewerker invoercode 02601 moest vastleggen. We gaan de inrichting per 2024 aanpassen, waardoor deze aansturing kan vervallen. Het percentage van de voormalige eindejaarsuitkering gaan we verhogen van 6,75% naar 7,55%, waardoor de component van 0,8% automatisch meegenomen wordt. Je kunt bij de medewerkers de invoercode 02601 verwijderen. Daarnaast kun je ook beoordelen of je de uitvoercodes, die voor Budget 02 IKB NPG in gebruik waren, kunt verwijderen uit je comprimeertotalen, cumulaties etc.

 • 01754 - vaste opbouw PB2
 • 01904 - Opbouw PB2
 • 02222 - opsl.soc.lst PB2
 • 02846 - saldo PB2
 • 02552 - cum.opsl.last.pb2
 • 01178 bruto opname PB2
 • 01449 opn opbouw PB2-1
 • 01455 opn saldo PB2-1
 • 01459 inleg bruto PB2

Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om de rechten van budgetten door te schuiven, moet je beoordelen of je het doorschuiven van saldo Budget 2 (via werkgevercode 03669) nu kunt nulstellen. Kijk ook of je inrichting van Flex Benefits aangepast moet worden door het wegvallen van Budget 2.

IKB geheel pensioengevend en Kunsteducatie

Er zijn medewerkers voor wie hoofstuk 14 van de CAO Gemeenten van toepassing is, dat handelt over Kunstzinnige vorming. In dat onderdeel is bij artikel 14.10 lid 3 opgenomen: “Artikel 4.2 lid 1, onder d geldt niet voor de werknemer in de kunsteducatie voor wie dit artikel geldt.”. Voor hen zou daarmee het voormalige percentage eindejaarsuitkering niet verhoogd moeten worden met de 0,8% naar 7,55%. Of dit inderdaad als zodanig geïnterpreteerd moet worden, ligt nog voor bij de onderhandelende partijen. Wil je voorkomen dat je eventueel later weer moet terugvorderen, dan kun je er voor kiezen om bij de kunsteducatie-medewerker invoercode 02642 vast te leggen met waarde 0,01. Hierdoor wordt voor deze medewerker het afwijkend percentage van 6,75% toegepast van werkgevercode 25025. 

Tijdelijk geen premie reparatie-uitkering WW

Voor de reparatie van het derde WW-jaar geldt bij de medewerker een inhouding van 0,1% van het salaris. In de CAO 2024 is afgesproken dat, gedurende de looptijd van de CAO, deze premie niet geïnd wordt, omdat de inhouding niet in verhouding staat tot het aantal langdurige werklozen in de sector. We hebben de premie voor deze reparatie-uitkering WW ingericht in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verz bij volgnummer 15. Bij de medewerker heb je vastgelegd dat deze premie van toepassing  is (invoercode 02183 =1). We zullen in GDI het percentage inhouding en afdracht op 0 zetten. Omdat de premie na afloop van de CAO alsnog kan herleven, is dit vooralsnog de enige actie, je hoeft hiervoor verder niets te doen.

Schaalmaxima Toelage onregelmatige dienst en beschikbaarheidsdienst omhoog

Aan de Toelagen onregelmatige dienst van artikel 3.11 CAO (voor Gemal vast te leggen met de invoercodes 01031 t/m 01034) is een maximum uurloon ORT van schaal 0006 opgenomen via werkgevercode 08214 met waarde (inpasnummer) 8072. Aan de Toelagen beschikbaarheidsdienst van artikel 3.13 CAO (voor Gemal vast te leggen met de invoercodes 01057, 01058) is een maximum uurloon beschikbaarheidsdienst van schaal 0007 opgenomen via werkgevercode 08206 met waarde (inpasnummer) 8084. Met ingang van 2024-02 (uitgaande van vastlegging één maand achteraf) zullen we beide maxima, conform de nieuwe CAO, aanpassen naar waarde (inpasnummer) 8096 van schaal 0008.

3 - Vakantie, RVU, vitaliteit en werkdruk

Vakantie - Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt per 01-01-2025 verhoogd naar 8. Je zult hier te zijner tijd in HRCore Beaufort een aanpassing voor moeten doen.

RVU - De voorwaarde, waaronder de medewerker kan deelnemen aan de regeling voor RVU-drempelvrijstelling tot 31-12-2025, wordt aangepast van 43 naar 41 jaar in dienst. Voor de werkwijze van RVU in Gemal is een handreiking beschikbaar.

Vitaliteitsbeleid - Je zult als organisatie in overleg met OR een beleidsplan vitaliteit moeten opstellen, dat voldoet aan in LOGA afgesproken criteria.

Werkdruk - Werkgever en werknemers moeten het gesprek aangaan over een reëel takenpakket om werkdruk te voorkomen.

4 -  Arbeidsmarkt

Om meer perspectief te bieden op de krappe arbeidsmarkt worden de volgende afspraken gemaakt:

arbeidsduur - kiezen voor individuele, afwijkende 40-urige werkweek hoeft niet meer via de Ondernemersraad afgestemd te worden. Voltijdsnorm blijft 36 uur.

arbeidsmarkttoelage - conform art. 3.9 in de CAO kun je een arbeidsmarkttoelage vastleggen met invoercode 01016 (bedrag) of 01383 (percentage). Het maximum hierbij van 10% van het salaris wordt verhoogd naar 15% van het salaris.

extra periodieke salarisverhoging - het wordt mogelijk buiten de reguliere periodiekdatum een extra periodiek toe te kennen.

doorwerken na AOW-leeftijd - de medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt recht op doorbetaling van salaris en salaristoelagen bij ziekte.

opzegtermijn - voor de medewerker wordt de opzegtermijn 2 maanden, ipv 1 maand. Voor de werkgever wordt dit ook 2 maanden voor dienstverbanden tot 5 jaar, of 3 (10-15 jaar) of 4 (meer dan 15 jaar).

Actie

 • We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024, afhankelijk van je HR-systeem:
  HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
  HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling, zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.
 • Denk aan het eventueel aanpassen van je gegevens naar aanleiding van de aanpassing van het IKB, zie dit onderwerp bij onderdeel 2.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 34 Gemeenten, 02 Kunstzinnige Vorming.

2024-01/32 Decentrale bestuurders: salariswijziging

In de huidige CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2024-01 sprake is van een salariswijziging. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Voor B&W heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [1]. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2024-01 opgenomen in de programmatuur.

Zoals aangegeven in de circulaire [2], geldt ook een indexering van diverse bedragen voor de burgemeester, wethouders en raadsleden per 2024-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 • toelage fractievoorzitter.
 • tegemoetkoming ZKV raadsleden.
 • etc.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Zie de Gemal handleiding, onderdeel CAO-inrichting bij CAO Rijkspersoneel bij 1.1.
[2] Zie de “Circulaire gemeenten indexatie (onkosten)vergoedingen en toelagen per 1 januari 2024” dd 14-12-2023.

CAO GEO

2024-01/33 Invoering minimum(uur)loon

CAO minimumuurloon

In de loop van 2023 zijn extra afspraken gemaakt voor de CAO GEO, die nog doorloopt tot en met 31 maart 2024. Eén van de onderdelen betreft de invoering van een CAO minimumuurloon van € 14,00 per 1 januari 2024. Dit wordt gerealiseerd door het verhogen van de salarisbedragen in de schalen die lager zijn. Uitgangspunt hierbij is het aantal maanduren van de sector. 

 • In de Services-CAO worden per 1 januari 2024 de treden B1 (Gemal schaal SE-B trede 01, inpasnummer 8005) en C0 (Gemal schaal SE-C trede 00, inpasnummer 8006) aangepast naar  € 2.422,00  (173 maanduren x € 14,00).
 • in de Proces-CAO en in de Services Salarisregeling 2003 wordt per 1 januari 2024 trede B2 (Gemal schaal PR-B trede 02, inpasnummer 9004 en schaal 03-B trede 01, inpasnummer 7004)  aangepast naar € 2.310,00 (165 maanduren x € 14,00).

Wettelijk minimumuurloon

Daarnaast geldt het volgende: Er bestaat een schaal Garantiebanen voor de CAO GEO. Deze schaal is opgebouwd uit minimaal 100% tot maximaal 120% van het Wettelijk Minimum Loon. Met ingang van januari 2024 geldt een wettelijk minimumuurloon, gebaseerd op het aantal werkuren. De sector Services heeft echter een aantal uren per week van 40 en voor de sector Proces geldt 38 uur. Dit leidt dan ook tot verschillende maandlonen, afgeleid van het wettelijk minimumuurloon, namelijk € 2317,83 voor Services en € 2201,94 voor Proces. Voor de garantieschaal (in Gemal GAR.) gaan we in Gemal vooralsnog alleen uit van garantieschaal Proces met 38 weekuren.

 

Zoals je in het onderwerp “Minimum uurloon” in deze releasenotes hebt kunnen lezen, hebben we voor de diverse CAO's het aantal werkuren op jaarbasis vastgelegd (werkgevercode 03463), hetgeen resulteert in een bepaald maandbedrag, gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon. Voor de CAO GEO hebben we gekozen voor de sector Proces met 38 uur met bijbehorende jaaruren 1991,20 en maandloon 2201,94. Wanneer voor jouw organisatie bijvoorbeeld sprake is van Services met 40 uur, dan leg je met werkgevercode 03463 het aantal 2096,00 vast. Op werknemerniveau kun je overigens ook een afwijkend aantal uren vastleggen, zie het betreffende onderwerp in deze releasenotes.

CAO GGZ

2024-01/34 Wijzigingen per 1 januari

Thuiswerkvergoeding

In de CAO GGZ staat: Per 1 januari 2022 ontvangt de werknemer die thuis werkt een thuiswerkvergoeding van € 2,= per thuis gewerkte werkdag volgens het geldende fiscale regime.

 

Ondanks dat er hier wel "volgens het geldende fiscale regime" staat, wordt het bedrag van €2,- wel expliciet genoemd. Echter is in Gemal in het afgelopen jaar op invoercode 00941 (netto diversen) op A(lgemeen)-niveau een bedrag van €2,15 aangehouden, conform de fiscaal vrijgestelde vergoeding. Deze vergoeding werd aangestuurd via de functionaliteit van bedrag per eenheid, middels werkgevercode 03800 bedrag per eenheid diversen. Wij hebben nu het bedrag op C(ao)-niveau aangepast naar €2,-, zodat de CAO wordt gevolgd. 

Actie

Mocht je vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de functionaliteit bedrag per eenheid en invoercode 00941 om de thuiswerkvergoeding te betalen en 2023 willen aanpassen, dan kan je het bedrag zelf met terugwerkende kracht aanpassen en herrekenen over vorig jaar. Het bedrag aanpassen kan bij werkgevergegevens/algemene regelingen/vergoeding per eenheid/Eenheid bruto/netto div. Let op dat je rechtsonder in het scherm "TWK aan" aanklikt en 202301 vastlegd. 

Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt: 
- Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
- Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals de Betaaldatum.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
- In het venster met het veld Beginperiode herrekening vul je de waarde 202301 in en daarna klik je op OK.
- Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1.
- Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
- Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
- Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen

Vergoedingen slaapdiensten en crisisdiensten

Conform CAO hebben wij de nieuwe bedragen voor slaapdiensten en crisisdiensten, die gelden per 1 januari 2024, bijgewerkt. Het betreft de werkgevercodes 08129 (slaapdiensten) en werkgevercodes 14001, 14002, 14004 en 14005 (crisisdiensten). 

2024-01/35 Salarisverhoging

Per 1 januari 2024 is er een nieuwe salaristabel. Wij hebben deze ingericht in Gemal. 

Toelichting minimum maandbedrag

De werkgeversorganisatie heeft aangegeven 1878 jaaruren te hanteren. Daarom wordt het minimum maandbedrag, in het geval van een fulltime dienstverband, 1878 / 12 x €13,27 = €2.067,67.  Voor de bedragen bij de participatiebanen is er aangegeven dat er een bedrag van €2.077,- moet worden gehanteerd. 

BVP'ers

De bedragen voor BVP'ers zijn gebaseerd op het minimumloon. Per 2024 zijn deze ook door de werkgeversorganisatie aangeleverd en deze zijn afgerond op hele bedragen. Echter is nu het resultaat dat in dat er bedragen zijn die soms net boven en soms net onder het minimum maandbedrag voor BBL'ers zitten. Wij hebben daarover navraag gedaan bij de werkgeversorganisatie en deze heeft aangegeven dat het hier om BVP'ers gaat en dat deze geen arbeidsovereenkomst, maar een leerovereenkomst hebben. Ze hebben daarmee geen recht op het minimum maandbedrag van BBL'ers. 

Om te zorgen dat deze BVP'ers niet de automatische aanvulling krijgen, dien je daarom bij deze groep de invoercode 02339 Code minimumloon met waarde 1 (niet aanvullen) op te geven.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024, afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.
 • Voor BVP'ers (inpasnummers 9416 - 9421) dien je de invoercode 02339 met waarde 1 vast te leggen. 

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 

Minimum vakantietoeslag en eindejaaruitkering

Naar aanleiding van de nieuwe salaristabel hebben wij ook de bedragen voor de minimum vakantietoeslag (03206) en de minimum eindejaarsuitkering (25012) aangepast.

2024-01/36 Minimum VT bij 21-jarigen [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

GGZ Nederland heeft ons kennis gegeven van een correctie in de CAO tekst met betrekking tot de minimum vakantietoeslag, dat ook met jullie als werkgevers is gedeeld. Hieronder wordt het bericht voor de duidelijkheid herhaald. In H3 artikel 16 lid 2 van de cao staat een minimum vakantiebijslag genoemd. Per abuis staat in de gedrukte versie van de cao ggz hier de leeftijd van 22 jaar. Dit moet zijn de leeftijd van 21 jaar. In de algemeen verbindend verklaring van de cao ggz is de leeftijd van 21 jaar correct weergegeven.

Wat betekent dit? Strikt genomen moet je een nabetaling doen als een werknemer te weinig vakantiebijslag heeft ontvangen in de leeftijd tussen 21 en 22 jaar. We laten het aan jullie als organisatie om te bepalen hoe je hiermee omgaat. Ons advies is om dit met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 te corrigeren (wetswijziging minimumloon 1 juli 2019). Oplossing zou kunnen zijn om in plaats van een nabetaling het betreffende tekort in de vorm van een eenmalige gratificatie uit te keren.

Op basis van de oude CAO tekst zijn in Gemal specifieke rekenregels opgenomen voor CAO GGZ, die garanderen dat de minimum VT alleen wordt toegepast bij werknemers van 22 jaar of ouder. Wij zullen deze rekenregels aanpassen in release 02-2024. We voeren die aanpassing dan door per 2024 met een herrekening over 01-2024. De details van de aanpassing, herrekening en nieuwe inrichting zullen wij in de release notes van 02-2024 beschrijven.

Nadat de regeling kortgeleden met ons is gedeeld, hebben we diverse van onze grootste klanten in de sector GGZ gebeld om te peilen of er een voorkeur is voor aanpassing per 2024 of met terugwerkende kracht. Hierbij is bij meerderheid gekozen voor aanpassing per 2024. We realiseren ons tegelijkertijd dat deze keuze niet voor iedereen de voorkeur heeft, maar op de termijn die nog resteert voor de jaarovergang is het helaas niet mogelijk beide opties op een redelijke manier aan te bieden.

De gekozen werkwijze heeft een aantal voordelen:

 • Je hoeft niet in je aanvullende correctieproductie over 12-2023 een herrekening uit te voeren over 2022 en 2023, waarbij mogelijk ook nabetalingen VT ontstaan bij werknemers voor wie je de keuze maakt deze nabetaling niet uit te voeren.
 • Wanneer je er voor kiest om in de aanvullende correctierun niet te herrekenen word je in 2024 ook niet geconfronteerd met verschillen indien een werknemer om een andere reden wordt herrekend over 2023. De situatie in 2023 blijft immers ongewijzigd.
 • Uit de vorige punten vloeit voort dat je meer tijd hebt om na te denken hoe je de betreffende werknemers wilt compenseren.
 • Herstel over 2019 t/m 2021 is in geen geval mogelijk met een automatische herrekening. Je kunt bij aanpassing zonder TWK alle werknemers gelijk behandelen.

Wel heeft deze werkwijze tot gevolg dat je zelf in een rapportage inzichtelijk dient te maken welke werknemers het betreft en welk bedrag zij tekort zijn gekomen. Over 2019 t/m 2021 was dat overigens ook bij aanpassing met TWK de situatie geweest.

Aandachtspunten:

 • De vakantietoeslag kan uitbetaald zijn in mei, maar ook bij uitdienst in een andere maand.
 • Op basis van de geboortedatum (invoercode 02921) kun je de leeftijd per maand vaststellen. Alleen werknemers die 21 jaar oud waren op het moment van uitbetalen van de vakantietoeslag, behoren tot de mogelijke doelgroep.
 • De minimum vakantietoeslag is gebaseerd op inpasnummer 16, alleen werknemers met inpasnummer 15 of lager hebben mogelijk te weinig vakantietoeslag betaald gekregen. Let op: het minimum is niet gelijk aan inpasnummer 16. Je berekent de minimum VT door het bedrag van inpasnummer 16 x 12 maanden x 8% VT nemen.

CAO Huisartsenzorg

2024-01/37 Nieuwe CAO

Er is een nieuwe CAO Huisartsenzorg per 1-1-2024. In het definitieve akkoord zijn de volgende afspraken gemaakt:

Thuiswerkvergoeding

Deze volgt het belastingvrije bedrag. Dit bedrag is al ingericht op werkgevercode 03800 Eenheid Bruto/netto diversen en middels netto diversen-code 00941.

Salarisverhogingen

De eerstvolgende salarisverhoging zal plaatsvinden per februari 2024. Wij zullen je hierover informeren in de release notes van 2024-02.

Reiskosten

In het CAO-akkoord staat: "De vergoeding ter compensatie van de reiskosten in verband met woon-werkverkeer wordt verruimd. Als de werknemer geen gebruik maakt van openbaar vervoer ontvangt de werknemer per werkdag een reiskostenvergoeding van de maximale belastingvrije kilometervergoeding tot een maximum van 50 kilometer enkele reis. De ondergrens van 5 kilometer vervalt voor enkele reizen van meer dan 5 kilometer."

Wij hebben daarom de werkgevercodes 26002 bedrag per eenheid 1 en 26304 maximum aantal km 1 aangepast met de nieuwe waarden. Daarnaast hebben we werkgevercode 26350 werking minimum aantal km reiskosten aangepast van waarde 1 (minimum is een franchise) naar waarde 0 (minimum is een drempelwaarde). 

De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat het nieuwe bedrag geldt voor reiskosten die vanaf januari zijn gemaakt. Reiskosten uit december die in januari worden betaald, dienen dus nog tegen het oude bedrag te worden afgehandeld. Wij zien dat de reiskosten woon-werk doorgaans als vaste vergoeding worden betaald, dus dat deze betrekking hebben op de huidige periode. 

Actie

Als je reiskosten een maand achteraf vergoed, dan dien je de bovenstaande codes voor januari nog op de oude waarde te zetten. In 2024-02 dien je dan weer het C(ao)-niveau te volgen.

Overwerkvergoeding

In de oude CAO was opgenomen dat werknemers, met een maandsalaris dat hoger is dan het maximum van schaal 7, van een overwerkvergoeding zijn uitgesloten. In de nieuwe CAO is dit aangepast. Werknemers in schaal 8 hebben dan ook recht op overwerkvergoeding. 

2024-01/38 Minimum uurloon / maandbedrag

Per 1 januari 2024 is het minimumloon aangepast en daarom hebben wij de eerste 7 inpasnummers (9001 - 9007) opgehoogd naar het nieuwe minimumloon. 

Toelichting minimum maandbedrag 

De werkgeversorganisatie heeft aangegeven uit te gaan van 1980 werkuren op jaarbasis. Dit resulteert in een minimum maandbedrag van €2.189,55.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 

2024-01/39 Werkgeversbijdrage IZZ

Conform de CAO Huisartsenzorg is er al jaren een werkgeversbijdrage IZZ ingeregeld. Echter was dit gedaan voor de CZ (werkgevercode 07297), maar niet voor de VGZ. Daarom hebben wij nu ook werkgevercode 07305 ingericht. 

Actie

Vanaf release 2024-01 kan je van deze inrichting gebruik maken. Met invoercode 01075 waarde 1,00 t/m 9,00 leg je het aantal verzekerden vast waarvoor de werkgeversbijdrage verstrekt wordt. Dat aantal wordt vermenigvuldigd met het bedrag op werkgevercode 07305.

2024-01/40 PLB regeling

In het definitieve akkoord van de CAO Huisartsenzorg staat dat er een PLB-regeling (persoonlijk levensfasebudget) wordt geïntroduceerd. Met deze regeling wordt er jaarlijks een bepaald aantal uur gespaard en daarnaast kan ook bovenwettelijk verlof in deze regeling worden gestopt. Gezien dit het sparen van verlofuren betreft kan dit niet worden bijgehouden in Gemal, maar moet dit in de verlofregistratie worden bijgehouden. 

CAO Jeugdzorg

2024-01/41 CAO Jeugdzorg definitief akkoord [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 

Er is een definitief akkoord over de nieuwe CAO Jeugdzorg. In het akkoord zijn de volgende wijzigingen beschreven die van belang zijn voor 1 januari 2024:

Loon

Per 1 januari 2024 zal er een loonstijging en een schaalaanpassing plaatsvinden. Wij hebben op dit moment de nieuwe salaristabellen nog niet ontvangen. Zodra wij deze hebben ontvangen zullen wij informeren wanneer deze in Gemal beschikbaar komen en hoe er moet worden omgegaan met de schaalaanpassing. 

Het bedrag aan minimum vakantietoeslag zal uiteraard ook worden bijgewerkt conform de informatie vanuit de werkgeversorganisatie. 

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2024 bepaald op €3,- netto. Dit is boven het fiscaal vrijgestelde bedrag. Dat betekent dat we een splitsing moeten aanmaken tussen het fiscaal vrijgestelde bedrag en het bovenmatige bedrag. Je kunt dat bovenmatige bedrag in de vrije ruimte van de werkkostenregeling stoppen of bruteren.

Wij hebben het volgende ingericht bij de functionaliteit voor vergoeding per eenheid voor de diversen codes:

 • Netto diversen invoercode 00941 met het fiscaal vrijgestelde bedrag, dit is de standaard code voor thuiswerkvergoeding. Deze code gebruik je altijd ongeacht je keuze voor het bovenmatige deel.
 • Netto diversen invoercode 00942 met het bovenmatige bedrag. Als je het bovenmatige gedeelte in de werkkostenregeling wilt stoppen, dan gebruik je deze code. De invoercode is op C(ao)-niveau ook opgenomen in de grondslag werkkostenregeling (55100). 
 • Netto/bruto invoercode invoercode 00951 met het bovenmatige bedrag. Als je het bovenmatige bedrag wilt bruteren, gebruik je deze code.

Let op: je legt dus altijd invoercode 00941 (fiscale vergoeding) vast in combinatie met ofwel 00942 (WKR) ofwel 00951 (bruteren). Hoe je in de Youforce app de twee codes in combinatie met elkaar kan gebruiken staat uitgelegd in paragraaf 2.2.1 van de App-handleiding.

Overige afspraken

Er staan nog meer afspraken in het akkoord, zoals latere loonstijgingen en een verhoging van de reiskosten. Deze zijn echter nog niet van toepassing met ingang van 1 januari 2024 en wij zullen je in de betreffende release notes informeren als deze effectief worden. 

2024-01/42 Nieuwe salaristabel 

Per 1 januari 2024 geldt er een nieuwe salaristabel voor de CAO Sociaal Werk. Wij hebben deze nieuwe salaristabel ingericht in Gemal. Een belangrijke wijziging daarin, naast de aangepaste bedragen, is dat de onderste drie schalen vervallen. Werknemers die in de schalen 1, 2 en 3 zaten moeten worden omgeschaald naar schaal 4. Dit moet gebeuren aan de hand van een conversietabel die de werkgeversvereniging heeft gepubliceerd:

EvertvanManen_3-1703702999207.png

 

In de release notes van Beaufort zal ook aandacht worden besteed aan dit overschalen. 

Minimum maandbedrag

De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat er voor het berekenen van het minimum maandbedrag moet worden uitgegaan van 1.872 gewerkte uren op jaarbasis. Dit resulteert voor een werknemer die fulltime werkt in een minimum maandbedrag van 1.872 / 12 x €13,27 = €2.070,12.

Minimum vakantietoeslag

Vanwege de salarisverhoging is ook de minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) bijgewerkt. 

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Kinderopvang

2024-01/43 Salaristabel aanpassing

Per 1 januari is er een nieuwe salaristabel voor de CAO Kinderopvang. De bedragen zijn verhoogd, maar er zijn ook schaal wijzigingen:

 • Bij iedere salarisschaal vervalt de eerste trede, behalve bij schaal 1.
 • Bij iedere salarisschaal worden aan het einde van de salarisschaal twee treden toegevoegd. De salaristabel wordt hiervoor uitgebreid met salarisnummer 65 en 66.

Deze schaal wijzigingen zijn doorgevoerd in Gemal. 

Toelichting minimum maandbedrag

De werkgeversorganisatie heeft aangegeven nog geen definitief aantal jaaruren te kunnen geven voor de berekening van het minimum maandbedrag. Om wel een berekening te kunnen maken hebben wij het aantal jaaruren aangehouden dat in de CAO wordt genoemd: 1886,40 uur. Dit resulteert in een minimum maandbedrag bij een fulltime dienstverband van 1.886,40 / 12 x €13,27 = €2086,05. Mocht op het aantal jaaruren nog een wijziging komen, dan zullen wij hier uiteraard over berichten. 

Actie

 • We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:
  HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
  HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.
 • Medewerkers die op de vervallen (laagste) trede waren ingeschaald, gaan één trede omhoog door het vervallen van de laagste trede. Het moment van individuele salarisverhoging blijft gewoon staan. Gaat de medewerker bijvoorbeeld in april in salaris omhoog? Dan krijgt de medewerker per april 2024 een periodieke verhoging. In totaal wordt in 2024 dus twee keer salarisverhoging gegeven.
 • Medewerkers die in de hoogste trede zaten en nu verder omhoog kunnen, krijgen hun salarisverhoging bij de eerstvolgende periodiek; ging de medewerker bijvoorbeeld in april 2023 in trede omhoog? Dan krijgt de medewerker per april 2024 een periodieke verhoging door het verhogen van de treden in de salarisschalen. 

Minimum vakantietoeslag

Op basis van de nieuwe salaristabel is ook het bedrag aan minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) bijgewerkt. 

2024-01/44 Normuren 2024

In de CAO staat in artikel 4.1 het aantal jaaruren dat wordt aangehouden. Wij hebben dit aantal voor 2024 gedeeld door 12 maanden en bijgewerkt op werkgevercode 03300 Normuren fulltime per periode. Dit aantal uren wordt ook gebruikt voor het berekenen van het minimum maandbedrag (zie ook de tabel eerder in deze release notes). Daarom zijn de jaaruren ook ingevuld op werkgevercode 03463 Werkuren per jaar

Dit aantal uren (1886,40) hebben wij, in overleg met de werkgeversorganisatie, ook aangehouden voor het berekenen van het minimum maandbedrag. Dit resulteert in een minimum maandbedrag van 1.886,40 / 12 x 13,27 = 2.086,05. 

2024-01/45 Cao-uurloon

De CAO Kinderopvang heeft ook een minimum uurloon genoemd van €14,08. Echter wordt daarbij vermeld dat dit minimum al is verwerkt in de salaristabel. Het laagste bedrag uit die tabel is daar al op gebaseerd. Daarom hebben wij dit bedrag niet ingericht op de werkgevercode van het minimum CAO-loon. Uiteraard wordt er, doordat wij de jaaruren zoals hierboven vermeld hebben ingevuld, wel rekening gehouden met het wettelijk minimum uurloon. 

CAO Kraamzorg

2024-01/46 Nieuwe salaristabel

Per 1 januari is het minimum maandloon omgezet naar een minimum uurloon. Zoals eerder in deze release notes geschreven, zullen wij nog steeds een minimum maandbedrag berekenen. De eerste paar inpasnummers van de salaristabel van de CAO Kraamzorg bevatten het minimum maandloon. Die inpasnummers (5001 - 5007) zijn onderdeel van de schalen 5, 10 en 15. Wij hebben hier nu het minimum maandbedrag opgenomen, gebaseerd op 1872 jaaruren (1872 x €13,27 / 12 maanden = €2.070,12). De rest van de bedragen zijn nog niet aangepast, omdat de koepel nog in onderhandeling is over een nieuwe CAO. De nieuwe bedragen zijn daarom nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen wij hierop actie ondernemen en uiteraard informeren via de bekende kanalen. 

Minimum maandbedrag

De werkgeversorganisatie heeft aangegeven 1872 werkuren op jaarbasis aan te houden. Dat resulteert in een minimum maandbedrag bij een fulltime dienstverband van 1872 / 12 x €13,27 = €2.070,12. 

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 

CAO Onderwijs

2024-01/47 CAO HBO vaststelling minimum maandbedrag per 1 januari 2024

In overleg met de Vereniging voor Hogescholen (HBO-raad) zijn de Werkuren per jaar op 1.886,40 uur (7,2 uur * 262) bepaald. Het wordt minimum jaarloon 25.032,53 (1.886,40 * 13,27). Het minimum maandbedrag is opgerond naar 2.086,05 (25.032,53/12).

Zie ook het onderwerp “Minimum uurloon”.

2024-01/48 CAO HBO - extra werktijdvermindering senioren

In de nieuwe CAO 2023-2024 is ook een extra werktijdvermindering senioren  opgenomen. Deze verlofregeling krijgt dezelfde inrichting (grondslagen) als de al bestaande verlofregeling werktijdvermindering senioren (deze is ingericht in verlofregeling 9). Alleen is de extra werktijdvermindering senioren onbetaald en wordt derhalve 100% gekort. De verlofregeling 13 wordt hernoemd naar Extra Werktijdverm. Sr. Ook de bijbehorende invoercodes en uitvoercodes worden hernoemd. De extra werktijdvermindering senioren kan opgeven worden met de invoercode 01927 (Extra WS uren perc), 01937 (Extra WS uren wk) en 01947 (Extra WS uren mnd) en wordt gepresenteerd met de uitvoercode 00677 (Korting Extra WS).

Meer informatie

Zie het onderwerp Verlofregelingen in de handleiding.

2024-01/49 CAO MBO vaststelling minimum maandbedrag per 1 januari 2024

De MBO-raad heeft aangegeven dat het minimum maandbedrag per 1 januari 2024 is vastgesteld  op 2.123,20 (160 * 13,27). Het aantal Werkuren per jaar  is op 1920 uur bepaald. Zie ook het onderwerp “Minimum uurloon”.

2024-01/50 CAO MBO verhoging salarisbedragen per 1 januari 2024 

Conform de CAO worden de salarisbedragen per 1 januari 2024 structureel verhoogd met 3%. Tevens zijn ook de Uitlooptoeslagen, Bindingstoelage, EHBO toelage, Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering en de Minimum vakantie-uitkering aangepast. Bij de participatiebanen zijn twee treden vervallen. Dit heeft als gevolg dat het carrièrepatroon participatiebanen ingekort wordt en dat de treden 6 en 7 vervallen per 1 januari 2024.

Actie

 • We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:
  HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
  HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 61 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 

2024-01/51 CAO Primair Onderwijs vaststelling minimum maandbedrag per 1 januari 2024

De PO-raad heeft aangegeven dat het minimum maandbedrag per 1 januari 2024 is vastgesteld  op 2.317,83. 

Dit is bepaald volgens de formule 262 * 8 * 13,27 / 12 (werkdagen per jaar * uren per dag * wettelijk minimumuurloon / 12). 

Het aantal Werkuren per jaar  is op 2096 uur bepaald.

2024-01/52 CAO Primair Onderwijs wijziging salaristabellen n.a.v. het minimumloon 1 januari 2024

De PO-raad heeft aangegeven dat  n.a.v. het minimumloon 1 januari 2024 de volgende schalen/treden zijn aangepast.

Functieschaal 1 trede 1 t/m trede 5

Functieschaal 2 rede 1 t/m trede 3

Functieschaal 3 trede 1 en trede 2

Functieschaal 4 trede 1 en trede 2

Functieschaal 5 trede 1 en trede 2

Functieschaal 6 trede 1

Hiervoor is de salaristabel 65 aangepast.

Let op De participatiebanen en door- en instoombanen zijn niet aangepast. Deze zijn vervallen per 01-07-2023.

2024-01/53 CAO Primair Onderwijs wijzigingen Pf en Vf per 1 januari 2024 

Het bestuur van Vervangingsfonds en Participatiefonds heeft de premiepercentages voor 2024 vastgesteld. De premie voor het Vervangingsfonds stijgt van 4,50% naar 4,75% en de premie voor het Participatiefonds daalt van 2,40% naar 1,75%. Per 01-01-2024 zijn de nieuwe percentages ingericht t.b.v. begrotingen.

2024-01/54 CAO Primair Onderwijs reiskosten woonwerk

De reiskosten woonwerk worden op basis van een kilometervergoeding van 0,17 berekend en uitbetaald over 11 maanden (augustus geen vergoeding). Er geldt een minimum reisafstand van 7 kilometer die als franchise werkt met een maximum van 25 kilometer. Er is geen sprake meer van verschil tussen de functiecategorieën en er wordt op fulltime basis uitgegaan van maximaal 208 reisdagen.

 

Aanvulling: Vanwege de recente wijziging door de koepel om de reiskosten woonwerk niet te laten declareren maar automatisch te laten verlopen, komt de inrichting van dit onderwerp op 6 januari 2024 beschikbaar, met de reeds geplande tussenrelease van Payroll Gemal.

2024-01/55 CAO Voortgezet Onderwijs vaststelling minimum maandbedrag per 1 januari 2024

De VO-raad heeft aangegeven dat het minimum maandbedrag per 1 januari 2024 is vastgesteld  op 2.135,88. 

Dit is bepaald volgens de formule 262 * (36,86/5) * 13,27 / 12 (werkdagen per jaar * uren per dag * wettelijk minimumuurloon / 12). 

Het aantal Werkuren per jaar  is op 1931,46 uur bepaald.

Zie ook het onderwerp “Minimum uurloon”.

2024-01/56 CAO Voortgezet Onderwijs wijziging salaristabellen n.a.v. het minimumloon 1 januari 2024

De VO-raad heeft aangegeven dat  n.a.v. het minimumloon per1 januari 2024 de volgende schalen/treden zijn aangepast.

In- en doorstroombaan schaal 1 trede AT1 ,AT2, 1 en trede 2

Doorstroombaan schaal 2 trede 1

Doorstroombaan schaal 3 trede 1

Functieschaal 1 trede 1 en trede 2

Functieschaal 2 trede 1

Functieschaal 3 trede 1

Hiervoor zijn de salaristabellen 63 en 64 aangepast.

2024-01/57 CAO Voortgezet Onderwijs verhoging reiskostenvergoeding met ingang van 2024

Conform de CAO wordt de woon/werk reiskostenvergoeding vanaf 2024 verhoogd van 0,12 naar 0,17 per kilometer. 

CAO Politie

2024-01/58 Diverse aanpassingen 2024-01

In periode 2024-01 vinden, conform het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 - 2024, enkele aanpassingen plaats. Behalve een wijziging van de salarisbedragen, worden ook enkele bedragen in Payroll Gemal aangepast die gerelateerd zijn aan de salarisverhoging:

 • de minimum eindejaarsuitkering;
 • de minimum vakantietoeslag;
 • het drempelbedrag vakantieloon: er geldt een gemiddeld, geïndexeerd drempelbedrag voor heel 2024 [1].

Voor zover van toepassing, zullen ook de contributies voor de politievakbonden worden aangepast.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Via eindejaarsuitkeringsregeling-4, werkgevercode 25612 Jaarminimum. 

CAO Provincies

2024-01/59 Decentrale bestuurders: salariswijziging

In de huidige CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2024-01 sprake is van een salariswijziging. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. 

Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [1]. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2024-01 opgenomen in de programmatuur.

Zoals aangegeven in de circulaire [2], geldt ook een indexering van diverse bedragen voor de Commissaris van de Koning, Gedeputeerden en Raadsleden per 2024-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 • toelage fractievoorzitter.
 • tegemoetkoming ZKV leden algemeen bestuur;
 • etc.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Zie de Gemal handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO Rijkspersoneel bij 1.1.
[2] Zie de “Circulaire provincies indexatie (onkosten)vergoedingen en toelagen per 1 januari 2024” dd 14-12-2023.

CAO Rijk

2024-01/60 Aanpassingen 2024

Salariswijziging

Conform de huidige CAO Rijkspersoneel zullen we in 2024-01 een salarisverhoging van 1,5% doorvoeren [1].

 

De schaal PART van salarisregeling Rijk voor arbeidsbeperkten volgt de wettelijk minimumloon ontwikkelingen en verandert dus ook per 1 januari 2024. Dit keer is het bijzonder, omdat per 2024 een wettelijk minimumuurloon in plaats van minimum maandloon geldt, zie het betreffende onderwerp in deze releasenotes. Voor de CAO Rijk wordt voor 2024 uitgegaan van 262 werkbare dagen, waardoor het berekende maandbedrag (262 * 7,2 * € 13,27 / 12) uitkomt op (afgerond) € 2.086,05. Dit bedrag geldt dan ook als het 100%-bedrag dat in de schaal PART telkens voor elke treden met 2% wordt verhoogd tot 120%.

Er zijn bedragen gekoppeld aan de loonafspraken Rijk (zie bijlage 6 van de CAO). Daarvan hebben we het minimumbedrag vakantietoeslag aangepast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206).

Roosterafspraken

In onderdeel 4 “Roosterafspraken“ van het huidige CAO-akkoord 2022-2024 is opgenomen dat per januari 2024 nog diverse roosterafspraken gelden. Hierbij komen ook enkele salaris-gerelateerde zaken aan bod zoals:

 • werknemers die nadat ze 55 jaar zijn geworden en vrijwillig nachtdiensten draaien, krijgen een extra toelage van 25% per nachtdienst uur (bijvoorbeeld in Gemal via invoercode 01027 / 01028);
 • Per januari 2024 wordt het percentage TOD voor nachtdienst uren (00.00 - 06.00 uur) verhoogd van 40% naar 50%. In Gemal passen we het percentage ORT-2 (van werkgevercode 08117) aan van 40% naar 50%, per februari uitgaande van vastlegging één maand achteraf.
 • De maximering van de berekening van de toelage onregelmatige dienst (TOD) en de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst wordt verhoogd van schaal 7, periodiek 10 naar schaal 8, periodiek 10. In Gemal passen we het inpastabelnummer maximum uurloon ORT (van werkgevercode 08214) aan van 9026 naar 9029, per februari, uitgaande van vastlegging één maand achteraf.
 • Het maandelijkse bedrag van de aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst en de vergelijkbare aanvullende toelage voor personenchauffeurs wordt verhoogd naar € 50,-. (hiervoor is in Gemal geen automatische CAO-ondersteuning).
 • Werknemers in roosterdiensten in salarisschaal 11 krijgen recht op de overwerkvergoeding (hiervoor is in Gemal geen automatische CAO-ondersteuning).
 • Er wordt een andere staffel geïntroduceerd voor de toelage bereikbaarheids- en  beschikbaarheidsdiensten, al naar gelang de locatie bij oproep.

Voor een totaaloverzicht, zie bijlage 2 van het CAO-akkoord 2022-2024.

Actie

Beoordeel of de roosterafspraken voor je organisatie van toepassing zijn.

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] De code CAO (werkgevercode 03002 / invoercode 02317) voor Rijk in Gemal = 10, de code salarisregeling (werkgevercode 03003 / invoercode 02314) = 13.

CAO Sociaal werk

2024-01/61 Wijzigingen per 1 januari 

Minimum vakantietoeslag

Op basis van artikel 6.9 uit de CAO hebben wij in Gemal het bedrag aan minimum vakantietoeslag bijgewerkt op werkgevercode 03206.

Bovenwettelijke uren niet meer in IKB

In de CAO staat in hoofdstuk 4 vermeld: Het bovenwettelijk verlof wordt [...] vanaf 1 januari 2024 als tijd opgenomen in het IKB. Wij hebben daarom het percentage op werkgevercode 03601 percentage opbouw persoonlijk budget 2 naar 0 gezet. De opbouw van bovenwettelijke verlof dient vanaf 2024 in de verlofregistratie te gebeuren in de vorm van tijd.

2024-01/62 Nieuwe salaristabel

Per 1 januari geldt er een nieuwe salaristabel. Deze hebben we ingericht in Gemal.

Schalen 16 en 17

De salaristabel is, zoals alle salaristabellen, opgebouwd uit een inpastabel (de tabel met alle bedragen) die de basis vormt voor de schaal - trede indeling. Zo wordt het bedrag op inpasnummer 9055 gebruikt voor trede 4 uit schaal 10 én voor trede 1 uit schaal 11. 

Dit principe geldt ook voor inpasnummer 9077. Deze wordt zowel gebruikt voor trede E (garantietrede van schaal 9) als trede 1 van schaal 16. Echter zit hier toch een euro verschil tussen. Wij hebben hierover navraag gedaan bij de koepel. Deze gaf aan dat dit twee oorzaken heeft:

 • Dit komt enerzijds omdat de garantieschalen zijn voor medewerkers die in 2003 meer verdienden dan het schaalmaximum van het nieuwe loongebouw.
 • Daarnaast kan ook de afronding van de onderliggende bedragen, die twee cijfers achter de komma hebben, leiden tot een verschil.

De oplossing voor het verschil zou het maken van aparte inpasnummers voor de schalen 16 en 17 zijn. Omdat wij bezig zijn om te kijken of we een aparte salarisregeling kunnen opzetten voor de werknemers met arbeidsmarkttoeslag, willen we die twee wijzigingen combineren. Op dit moment zit er dus nog een euro bruto verschil in sommige bedragen van de schalen 16 en 17. 

Mocht je de euro verschil willen corrigeren, dan kan je het juiste bedrag als nominaal salaris opgeven. 

Minimum maandbedrag

De werkgeversorganisatie heeft aangegeven 1878 werkuren op jaarbasis aan te houden. Dat resulteert in een minimum maandbedrag bij een fulltime dienstverband van 1878 / 12 x €13,27 = €2.076,76.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO Sociale Werkvoorziening

2024-01/63 Tussentijdse CAO-aanpassing is definitief [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 18/12/23

De koepel heeft enkele bedragen gepubliceerd die onder het Wettelijk Minimum Loon liggen; dit is eerder gebeurd. Bij de aanpassing van het Wettelijk Minimum Loon in juli 2023, hadden we het Wettelijk Minimum Loon echter als bedrag in de schaal opgenomen terwijl we eigenlijk het schaalbedrag, wat lager was, hadden moeten opnemen. Daardoor kwam er vanaf juli geen aanvulling tot het Wettelijk Minimum Loon. Bij deze aanpassing hebben we voor de twk-salariswijziging de publicatie van de koepel gevolgd en het gepubliceerde bedrag dat onder het Wettelijk Minimum Loon ligt, in de schaal opgenomen waarna alsnog weer aanvulling tot het Wettelijk Minimum Loon volgt. Dit is conform hetgeen de koepel heeft gepubliceerd. Per saldo is voor de werknemer geen verschil, alleen de presentatie is anders. Extra aandachtspunt: we wijzen je ook nog op de de releasenotes 2023-12/41 over het onderwerp Reiskosten - Eenmalige uitkering, waarin deze uitkering door klanten zelf moet worden geactiveerd (indien gewenst).

Update 15/12/23

De aanpassing is afgelopen nacht doorgevoerd.

Actie

Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

14/12/23

In onze releasenotes Gemal van december hebben we je bij onderwerp 2023-12/41 geïnformeerd over het voorlopig akkoord voor de tussentijdse aanpassing CAO Sociale Werkvoorziening. Wij hebben inmiddels bericht gekregen dat het akkoord definitief is geworden en we hebben de nieuwe salarisbedragen ontvangen. Ons streven is om de gewijzigde salarisregeling 06 in de nacht van 14 op 15 december in productie te nemen. We houden je op de hoogte over de voortgang.

2024-01/64 Salariswijziging 2024-01

Zoals aangegeven in onze eerdere berichtgeving, is de tussentijdse aanpassing van de CAO Sociale Werkvoorziening definitief geworden. Daarom zullen we conform de nieuwe afspraken met ingang van 2024-01 een salariswijziging doorvoeren [1].

NB - Ook in deze nieuwe CAO komen in de diverse schalen bedragen voor die onder het maandloon liggen van € 2086,05 gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon. We nemen de bedragen op zoals gepubliceerd. Dat wil zeggen dat in die gevallen er vanuit Gemal automatisch aanvulling plaatsvindt tot het maandloon van € 2086,05 tenzij je dit geblokkeerd hebt.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06.

CAO UMC

2024-01/65 Thuiswerkvergoeding

In de CAO UMC staat: De werkgever betaalt de medewerker die in het kader van de arbeidsovereenkomst thuiswerkt een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per thuiswerkdag. Echter is in Gemal in het afgelopen jaar op invoercode 00941 (netto diversen) op A(lgemeen)-niveau een bedrag van €2,15 aangehouden, conform de fiscaal vrijgestelde vergoeding. Deze vergoeding werd aangestuurd via de functionaliteit van bedrag per eenheid, middels werkgevercode 03800 bedrag per eenheid diversen. Wij hebben nu het bedrag op C(ao)-niveau aangepast naar €2,-, zodat de CAO wordt gevolgd. 

Actie

Mocht je vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de functionaliteit bedrag per eenheid en invoercode 00941 om de thuiswerkvergoeding te betalen en 2023 willen aanpassen, dan kan je het bedrag zelf met terugwerkende kracht aanpassen en herrekenen over vorig jaar. Het bedrag aanpassen kan bij werkgevergegevens/algemene regelingen/vergoeding per eenheid/Eenheid bruto/netto div. Let op dat je rechtsonder in het scherm "TWK aan" aanklikt en 202301 vastlegd.

Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt: 
- Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
- Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals de Betaaldatum.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
- In het venster met het veld Beginperiode herrekening vul je de waarde 202301 in en daarna klik je op OK.
- Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1.
- Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
- Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
- Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen

2024-01/66 Minimum maandbedrag 

De werkgeversorganisatie heeft aangegeven 1872 werkuren op jaarbasis aan te houden. Dat resulteert in een minimum maandbedrag bij een fulltime dienstverband van 1872 / 12 x €13,27 = €2.070,12. 

CAO Veiligheidsregio's (WVSV)

2024-01/67 NFST Netto FLO-spaartegoed vanaf 1 januari 2024 niet meer uitbetalen.

In een brief van 8 december 2023 gericht aan de Veiligheidsregio's (LOAV circulaire 23/07) is aangegeven, dat het NFST Netto FLO-spaartegoed per 1 januari 2024 komt te vervallen. We hebben eerder, vanwege de nog niet definitieve status ervan, in de release notes van december 2023 een voormelding over geschreven (2023-12/44 Werkgeversbijdrage NFST als RVU). De Circulaire geeft aan dat de beëindiging komt door de ongewenste kostenstijging als gevolg van de verplichte pensioengevendheid ervan en de recente  uitspraak dat er een RVU-heffing van 52% over van toepassing is. Deze hoge kosten, in combinatie met het feit dat er geen voorzieningen voor vastgelegd kon worden, heeft tot deze beslissing geleid voor de sector.

CAO VVT

2024-01/68 Compensatie pensioenaftopping

Inrichting van de uitkeringen

In de CAO VVT is voor enkele jaren achtereen een eenmalige uitkering beschreven als compensatie pensioenaftopping. 

 • De eenmalige uitkering als compensatie pensioenaftopping over 2022 is uitgekeerd in begin 2023 op EJU-6 (zie release notes van 2023-04/31).
 • Voor de compensatie pensioenaftopping over 2023 is EJU-7 ingericht (zie de release notes van 2023-08/25) 
 • Voor de compensatie pensioenaftopping over 2024 hebben we wederom EJU-6 ingericht. 

Bij werknemers die boven de maximale pensioengrondslag zitten (uitvoercode 01639 per.grndsl. Pf is hoger dan uitvoercode 01629 per.grslg Pf max), is er gedurende 2023 een recht opgebouwd. Dit recht is te zien op uitvoercode 01653 recht EJU-7, dat in 2024-02 wordt uitbetaald. Vanaf 2024-01 wordt er op uitvoercode 01643 recht EJU-6 een recht opgebouwd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit recht wordt in 2025-02 uitbetaald. De uitkering is niet pensioengevend en ook geen onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbedrag, omdat de voorwaarde bestaat dat de werknemer op 1 december in dienst moet zijn om recht te hebben. De uitkering wordt in februari van het volgende jaar uitbetaald.

Actie

Er is geen actie vereist. De uitkering wordt automatisch uitbetaald. 

2024-01/69 Wijzigingen per 1 januari 

ORT maximum vervalt

In de CAO staat over ORT-toeslag: toeslag is alleen van toepassing voor functies die zijn ingedeeld t/m FWG 65 en berekend over het voor jou geldende uurloon met een maximum dat is afgeleid van het uurloon nummer 20 van de inpassingstabel. Voor beide condities geldt dat er vermeld staat dat deze vervallen per 1 januari 2024. Per 1 januari 2024 hebben dus ook de werknemers in de functiegroepen hoger dan 65, recht op onregelmatigheidstoeslag en wordt het bedrag aan onregelmatigheidstoeslag niet langer gemaximeerd. ORT wordt doorgaans een maand later betaald, dus daarom zullen wij per 2024-02 de werkgevercodes 08214 en 08224 leegmaken. 

Verhoging reiskosten

Conform artikel 4.5.1. uit de CAO hebben wij de reiskosten en het maximum aantal kilometers per periode verhoogd en zijn de werkgevercodes 26002 en 26304 aangepast op de nieuwe bedragen.  

Vergoeding co-assistenten

In de CAO staat: Coassistenten hebben tijdens hun coschappen bij een VVT-organisatie recht op een onkostenvergoeding van € 100,- netto per maand/ € 495,- bruto per maand (vanaf 1 januari 2024). Je ontvangt deze vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten en kosten van levensonderhoud en huisvesting. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat je deze onkostenvergoeding ontvangt voor de periode waarin je bij in de VVT organisatie coschap loopt op maandbasis. Is de coschap korter dan de periode van een maand, dan wordt de vergoeding naar rato toegekend van het aantal weken (op hele weken naar boven afgerond), waarin je in de betreffende maand coschap loopt. 

De nieuwe vergoeding kan worden uitbetaald op een bruto-diversen code. Let erop dat deze vergoeding maandelijks dient te worden uitbetaald, maar dat er hier geen sprake is van een dienstverband. De coassistent is bijvoorbeeld niet verzekerd voor de ZW, WW en WIA.

Werkgeversbijdrage IZZ 

De bedragen voor de werkgeversbijdrage IZZ zijn bijgewerkt. Het betreft de werkgevercodes 07297 en 07305.

Schonen grondslag EJU-7

In februari wordt de opgebouwde reservering van de compensatie pensioenaftopping over 2023 uitbetaald. Echter hebben wij de grondslag van deze uitkering (55197) per januari al geschoond. Deze grondslag is immers niet meer nodig voor de opbouw, omdat de opbouw over 2024 plaatsvindt op EJU-6. Na de betaling van de uitkering over 2023 in 2024-02 zal ook de inrichting op EJU-7 worden geschoond. 

2024-01/70 Salaristabel aanpassing n.a.v. minimumloon

De CAO VVT heeft gekozen voor 1.882,29 werkuren op jaarbasis voor 2024. Dit is als volgt opgebouwd: 366 dagen / 7 dagen in een week x 36 uur per week = 1.882,29 uur. 

Hier komt een minimum maandbedrag uit van 1.882,29 / 12 x €13,27 = €2.081,50. Doordat de koepel met een onafgerond aantal jaaruren rekent (1882,2857) komen zij op een maandbedrag van €2.081,49. Dit bedrag is opgenomen op de eerste inpasnummers uit de salaristabel, omdat deze onder dit bedrag lagen. Voor salaristabel 12 (de IMF tabel) betreft dit de eerste vier inpasnummers (0001 - 0004) en voor salaristabel 39 (oude V&V garantietabel) en 15 (hoofd-salaristabel) betreft dit de eerste vijf inpasnummers (0001 - 0005). Naast deze laagste inpasnummers zijn ook de bedragen voor jeugdigen en hulp in de huishouding bijgewerkt, naar aanleiding van het aangepaste minimum maandbedrag. Tot slot zijn ook de bedragen voor de oriëntatiebaan en de stagevergoeding aangepast.  

Afrondingsverschil

Doordat het minimum maandbedrag in de salarisregelingen, zoals gezegd, lager is dan wij in Gemal berekenen vindt er in sommige gevallen (bij 21 jaar en ouder, 17 jarigen en 18-jarigen) een aanvulling van één cent plaats, omdat er een verschil is met wat de koepel heeft berekend. Mocht je dit niet wenselijk vinden, dan kan je de aanvulling uitschakelen door invoercode 02339 Code minimumloon op te geven met waarde 1. 

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

2024-01/71 WGA-inloopverzekering

Zoals in de release notes van 2023-03/27 vermeld, had de premie van de inloop verzekering niet bij de werknemer ingehouden moeten worden. Daarom heeft de werkgeversvereniging destijds aangegeven dat de compensatie van de ingehouden premie op twee manier kan gebeuren:

 • Je kan het premiepercentage van VRZ-regeling 14 aanpassen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023, zodat alleen de premie voor de dekking van het WGA-hiaat wordt ingehouden bij de werknemer. 
 • Je kan, uiterlijk in januari 2024, een eenmalige uitkering betalen om de premie van de inloopdekking te compenseren. 

Mocht je voor de tweede optie hebben gekozen, dan is deze maand, 2024-01, de laatste maand waarin je de eenmalige uitkering kan betalen om de premie te compenseren. Zoals destijds is vermeld, hebben wij deze eenmalige uitkering niet ingericht, omdat wij niet weten welke van de twee opties jij hebt gekozen. 

Op VRZ-regeling 14 waren beide verzekeringen (WGA-hiaat en de inloop verzekering) samen ingericht. We hebben het percentage (werkgevercode 05018 en 05019) nu aangepast naar alleen het percentage van de WGA-hiaatverzekering.

De premie van de inloop verzekering over 2023 moet uiteraard wel per factuur worden betaald en je dient deze premie zelf jaarlijks af te dragen aan Loyalis.

CAO Waterbedrijven

2024-01/72 Nieuwe CAO

De tekst voor de nieuwe CAO was nog niet beschikbaar voor deze releasenotes, dit volgt binnenkort op de Community. De nieuwe salarisbedragen per 2024-01 zijn al wel opgenomen in Gemal.

CAO Waterschappen

2024-01/73 Decentrale bestuurders: salariswijziging

In de huidige CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2024-01 sprake is van een salariswijziging en een eenmalige uitkering. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1].

Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2024-01 opgenomen in de programmatuur.

Zoals aangegeven in de circulaire [2] geldt ook een indexering van diverse bedragen voor de voorzitter van het waterschap, leden dagelijks bestuur en algemene bestuursleden per 2024-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 • toelage fractievoorzitter;
 • tegemoetkoming ZKV leden algemeen bestuur;
 • etc.

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Zie de Gemal handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO Rijkspersoneel bij 1.1.
[2] Zie de “Circulaire waterschappen indexatie (onkosten)vergoedingen en toelagen per 1 januari 2024” dd 14-12-2023.

2024-01/74 Nieuwe CAO

Onlangs is een nieuwe CAO Waterschappen afgesproken met een looptijd van 01-01-2024 t/m 31-12-2024 met onder andere de volgende onderdelen:

Salarisontwikkeling

Met ingang van 1 januari 2024 geldt een salariswijziging die zoals vorig jaar helaas weer deels handmatig is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging: de salarisbedragen van de medewerkers moeten verhoogd worden met nominaal € 25,00 op fulltime basis en vervolgens nog eens met 3,0%. We passen in Gemal de betreffende maximum schaalbedragen aan per 2024-01, maar daarnaast geldt dat je zelf bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen.

NB - Een eventuele verhoging van het salaris, naar aanleiding van de beoordeling van het functioneren van de medewerker, vindt plaats voorafgaand aan de salarisverhogingen van januari 2024.

 

Voorbeeld schaal 0007 per 31-12-2023

met max oud = €3637,00

Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2024

met max nieuw = €3771,00

     1

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt:

100% * €3637,00 = €3637,00

De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt 100% * €3771,00 = €3771,00.  Dit is een verhoging van:

(€3637,00 + €25,00) * 103% = 3771,83 = afgerond €3771,00

=> geen actie nodig

2

Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% krijgt:

80% * €3637,00 = €2909,60.

De fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% zou nu moeten krijgen:

(80% * €3637,00) + (100% * €25,00) = €2934,60 

€2934,60 * 103% = €3022,64

=> De procentuele inschaling van deze medewerker moet je nu dus aanpassen naar: 

€3022,64 / €3771,00 = 80,1549%

3

Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij:

(80% * €3637,00) * 60% = €1745,76.

De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80% zou nu moeten krijgen: 

((80% * €3637,00) * 60%) + (60% * €25,00) = €1760,76 

€1760,76 * 103% = €1813,58

=> Zijn RSP moet je dus aanpassen naar:

€1813,58 / (€3771,00 * 60%) = 80,1547%

 

Voor de ‘reguliere’ procentuele verhoging passen wij de max-bedragen aan per 2024-01. Op de salariswijziging per 2024-07 komen we later terug.

CAO minimumloon per uur

Per 01-01-2024 worden de salaristabellen zo aangepast dat het minimale uurloon € 14,95 bruto bedraagt. We leggen het CAO minimumloon vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per uur.

Reiskostenvergoeding ww

De onbelaste reiskostenvergoeding zal per 01-01-2024 worden verhoogd naar € 0,23 netto per kilometer. We passen dit voor de CAO Waterschappen aan, zie GDI > Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen, bij Bedrag reiskosten per Eenheid-1. 

Vergoeding zakelijke kilometers

Per 01-01-2024 zal de vergoeding voor zakelijke kilometers worden verhoogd naar € 0,39 per kilometer. Hiervan zal € 0,23 netto en € 0,16 bruto worden uitbetaald. We hebben hiervoor geen specifieke CAO-inrichting in GDI.

Een mogelijkheid is om het in te richten in Youforce App. De gebruiker / beheerder van de Youforce App kan instellen dat mutaties gedupliceerd moeten worden, zodat één mutatie van de medewerker in de App leidt tot twee mutaties richting Gemal, een netto en een bruto invoercode.

Doorbetaling salaris bij wettelijk OV

In de huidige CAO staat bij artikel 4.5.4 Betaald ouderschapsverlof: Aanvullend op de bepalingen in de WAZO, wordt de uitkering bij betaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 9 weken aangevuld tot 100% van het voor de werknemer geldende salaris, toelagen en IKB. In de nieuwe CAO is de bedoeling dat met ingang van 2024, gedurende 13 weken, aanvulling plaatsvindt tot 100%. In dat geval is de gewenste aansturing dat je voor de eerste 9 weken gebruik maakt van verlofregeling 5, voor Wettelijk Betaald OuderschapsVerlof, zoals we geschreven hebben in de releasenotes Gemal onderwerp "2023-01/84 Nieuwe CAO 2023". 

Daar komt nu in het kader van de nieuwe CAO 2024 het advies bij om de resterende 4 weken  CAO-betaalde-ouderschapsverlof, vast te leggen met verlofregeling 3. De verlofuren leg je voor deze regeling vast met bijvoorbeeld invoercode 03203 (uren per week). De aanvulling tot 100% leg je vast met invoercode 00613 en nadat de 13 weken voorbij zijn en het ouderschapsverlof doorloopt, kun je dat aanvullingspercentage stopzetten [1].

Extra (bovenwettelijke) dag vakantie / uitruil feestdagen

De medewerker krijgt vanaf 1 januari 2024 bij een voltijds dienstverband 7,2 uur vakantie extra. Je zult hiervoor zelf een aanpassing moeten doen voor de eigen verlofadministratie en/of een nieuwe verlofregeling aan te maken in HRCore Beaufort.

Overwerk / Wachtdienst / Roosterdienst / werk bijzondere eisen

Deze items betreffen zaken die waarschijnlijk pas in februari aan bod zullen komen (in verband met vastlegging achteraf en/of afhankelijkheid van overleg met de OR in de organisatie en/of overleg in de sector). We zullen je zo nodig te zijner tijd verder informeren.

RVU

Werknemers die 41 jaar hebben gewerkt voor een bij het ABP aangesloten werkgever, waarvan de laatste 10 jaar in de sector waterschappen, hebben per 1 januari 2024 recht op een RVU, mits zij maximaal 2 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten. 

De RVU-regeling is algemeen en hiervoor is een algemene beschrijving beschikbaar op de community en in de handleiding Gemal.

Actie

Denk onder andere aan volgende acties:

 • Leg de aangepaste procentuele inschalingen vast.
 • Pas eventueel je werkwijze / formulieren reiskostenvergoeding aan.
 • Afhankelijk van je HR-systeem:
  - HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
  - HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.
  - Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen

Meer informatie

[1] Zie handleiding Gemal onderwerp Verlof-/generatieregelingen bij onderdeel 3.3.9.

CAO Ziekenhuizen

2024-01/75 Jaaruren minimum maandbedrag

De werkgeversvereniging heeft aangegeven dat er voor nu 1.872 jaaruren moeten worden aangehouden om het minimum maandbedrag te berekenen. Dit resulteert voor een werknemer die fulltime werkt in een minimum maandbedrag van 1.872 / 12 x €13,27 = €2.070,12.

Daarbij is ook aangegeven dat dit wellicht nog kan veranderen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij je hierover informeren in toekomstige release notes. 

2024-01/76 Toelage generatiebeleid uit de grondslag uurloon salaris 

Voor de CAO Ziekenhuizen was de toelage generatiebeleid (uitvoercode 00695) opgenomen in grondslag 55090 (uurloon salaris). Hierdoor werd het uurloon salaris, uitvoercode 01747, mogelijk te hoog. De kans dat er in het verleden teveel is betaald is heel erg klein. Je moet dan de keuze hebben gemaakt om meerwerk te betalen tegen het uurloon salaris en meerwerk hebben uitbetaald in combinatie met het toepassen van het generatiebeleid. Dat is een bijzondere situatie, aangezien het generatiebeleid juist bedoeld is om minder te werken. We hebben er daarom voor gekozen om het niet nog in eind 2023 aan te passen, in verband met vorderingen op meerwerk of aanvulling minimumloon. Voor 2024 hebben we de toelage wel uit de grondslag gehaald. 

2024-01/77 Thuiswerkvergoeding

In de CAO Ziekenhuizen staat: De werknemer heeft recht op een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag.

Echter is in Gemal in het afgelopen jaar op invoercode 00941 (netto diversen) op A(lgemeen)-niveau een bedrag van €2,15 aangehouden, conform de fiscaal vrijgestelde vergoeding. Deze vergoeding werd aangestuurd via de functionaliteit van bedrag per eenheid, middels werkgevercode 03800 bedrag per eenheid diversen. Wij hebben nu het bedrag op C(ao)-niveau aangepast naar €2,-, zodat de CAO wordt gevolgd. 

Actie

Mocht je vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de functionaliteit bedrag per eenheid en invoercode 00941 om de thuiswerkvergoeding te betalen en 2023 willen aanpassen, dan kan je het bedrag zelf met terugwerkende kracht aanpassen en herrekenen over vorig jaar. Het bedrag aanpassen kan bij werkgevergegevens/algemene regelingen/vergoeding per eenheid/Eenheid bruto/netto div. Let op dat je rechtsonder in het scherm "TWK aan" aanklikt en 202301 vastlegd.

 

Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt:


- Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
- Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals de Betaaldatum.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
- In het venster met het veld Beginperiode herrekening vul je de waarde 202301 in en daarna klik je op OK.
- Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1.
- Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
- Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
- Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
- Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen

2024-01/78 Aanvullende Arbeidsongeschikheidsverzekeringen

Per 1 januari 2024 is door de CAO partijen een afspraak gemaakt omtrent een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via Loyalis. Er zijn 4 verschillende verzekeringen:

 • WGA-hiaat verzekering
 • WGA-hiaat inlooppremie
 • WIA-bodem verzekering
 • Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering (BOA)

WGA-hiaat verzekering

Wij hebben deze verzekering ingericht op de regeling voor premie diverse verzekeringen 14. De premie bedraagt 0,15% van het ongemaximeerde pensioengevend inkomen en wordt ingehouden bij de werknemer. Op werkgevercodes 5018 en 5019 hebben wij het inhoudings- en afdrachtpercentage van 0,15% ingericht. Het volledige bedrag dat je afdraagt wordt dus ingehouden bij de werknemer. Als grondslag voor deze verzekering (werkgevercode 55164) is vastgelegd uitvoercode 01639 periodegrondslag PFZW zonder maximering.

Deze verzekering is verplicht, tenzij je reeds een andere WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten met een andere partij. Werknemers kunnen op individuele basis afzien van deze verzekering.

Je activeert de premieberekening door invoercode 02180 code premie VRZ regeling 14 vast te leggen met waarde 1. Dat betekent dat Gemal de premie inhoudt bij de werknemer (uitvoercode 01322) en de afdracht berekent (uitvoercode 01630). Je dient deze premie zelf jaarlijks af te dragen aan Loyalis. Je kan dit bijvoorbeeld vastleggen middels collectief muteren. Een werknemer is officieel alleen verzekerd als deze ook deelnemer is aan pensioenfonds PFZW. Aangezien de grondslag voor de verzekering het ongemaximeerd pensioengevend inkomen voor PFZW betreft, berekent Gemal automatisch geen premie en afdracht bij onverzekerde werknemers.

WGA-hiaat inlooppremie

De premie voor deze verzekering wordt niet ingehouden bij de werknemer, maar moet jaarlijks worden afgedragen door de werkgever. Deze premie is verplicht voor alle werkgevers die onder de CAO Ziekenhuizen vallen. Wij hebben deze verzekering niet ingericht, omdat er geen sprake is van maandelijkse inhouding en je de premie jaarlijks afdraagt. Je kunt de afdracht zelf berekenen door in je resultatenoverzicht of een eigen rapportage het totaalbedrag te nemen van uitvoercode 01639 periodegrondslag PFZW zonder maximering. Over deze grondslag betaal je een premie van 0,062% aan Loyalis.

WIA-bodem verzekering

Wij hebben deze verzekering ingericht op de regeling voor premie diverse verzekeringen 13. De premie bedraagt 0,085% van het ongemaximeerd pensioengevend inkomen en wordt ingehouden bij de werknemer. Op werkgevercodes 5018 en 5019 hebben wij het inhoudings- en afdrachtpercentage van 0,085% ingericht. Het volledige bedrag dat je afdraagt wordt dus ingehouden bij de werknemer. Als grondslag voor deze verzekering (werkgevercode 55164) is vastgelegd uitvoercode 01639 periodegrondslag PFZW zonder maximering.

Deelname aan deze verzekering spreek je op bedrijfsniveau af met de ondernemingsraad. Indien hiertoe besloten wordt, is deelname verplicht voor elke werknemer die ook deelneemt aan de WGA-hiaat verzekering. Je activeert de premieberekening door invoercode 02177 code premie VRZ regeling 13 vast te leggen met waarde 1. Dat betekent dat Gemal de premie inhoudt bij de werknemer (uitvoercode 01318) en ook de afdracht berekent (uitvoercode 01583). Je dient deze premie zelf jaarlijks af te dragen aan Loyalis.

Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij hebben deze verzekering ingericht op de regeling voor premie diverse verzekeringen 12. De premie bedraagt 0,085% van het ongemaximeerd pensioengevend inkomen en wordt ingehouden bij de werknemer. Op werkgevercodes 5018 en 5019 hebben wij het inhoudings- en afdrachtpercentage van 0,69% ingericht. Het volledige bedrag dat je afdraagt wordt dus ingehouden bij de werknemer. Als grondslag voor deze verzekering (werkgevercode 55164) is vastgelegd uitvoercode 01639 periodegrondslag PFZW zonder maximering.

Deelname aan deze verzekering spreek je op bedrijfsniveau af met de ondernemingsraad. Indien hiertoe besloten wordt, is deelname verplicht voor elke medisch specialist die ook deelneemt aan de WGA-hiaatverzekering.

Je activeert de premieberekening door invoercode 02174 code premie VRZ regeling 12 vast te leggen met waarde 1. Dat betekent dat Gemal de premie inhoudt bij de werknemer (uitvoercode 01316) en ook de afdracht berekent (uitvoercode 01579). Je dient deze premie zelf jaarlijks af te dragen aan Loyalis.

2024-01/79 Salaristabel

Per 1 januari geldt een nieuw minimumloon, dus wij hebben de bedragen voor de BVP'ers (inpasnummers 9416 - 9421) bijgewerkt. 

Actie

We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 3 januari 2024. Afhankelijk van je HR-systeem:

 • HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf;
 • HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. 
 • Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen.

2024-01/80 Overige wijzigingen per 1 januari 

Maximum dagloon BOSV verlofregeling bijgewerkt

Op werkgevercode 13025 staat het maand-equivalent van het maximum dagloon ingericht, zodat de aanvulling tot 100% bij betaald ouderschapsverlof wordt gemaximeerd op dit maximum dagloon. Per januari en juli vindt hier altijd een indexatie op plaats. De werkgevercode is daarom per 2024-01 bijgewerkt naar het actuele bedrag. 

Werkgeversbijdrage IZZ 

De bedragen voor de werkgeversbijdrage IZZ zijn bijgewerkt. Het betreft de werkgevercodes 07297 en 07305.

CAO Zorgverzekeraars

2024-01/81 Minimum maandbedrag 

Bij de CAO Zorgverzekeraars worden er twee jaarwerkuren aangehouden. Voor de schalen 1 - 10 geldt een aantal werkuren van 1734 uren per jaar, voor de schalen 11 - 16 geldt een aantal werkuren van 1836 uren per jaar. Wij hebben in Gemal het laagste aantal vastgelegd, omdat de meeste werknemers in schalen 1 - 10 zitten. Dat komt overeen met een minimum maandbedrag van 1734 / 12 x €13,27 = €1.917,52. 

 

Mocht je werknemers hebben in schalen 11 - 16 dan dien je invoercode 02345 Afw jaaruren full bij die werknemers vast te leggen met 1836 uur. Dat zal resulteren in een minimum maandbedrag van 1836 / 12 x €13,27 = €2.030,31.

Het laagste bedrag in de salaristabel ligt overigens al flink hoger dan dat bedrag, dus het is niet de verwachting dat er werknemers in de CAO Zorgverzekeraars zijn die tegen het minimum maandbedrag worden verloond.

 

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2024-01/82 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2023-2024

Om je gegevens van 2023 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden, willen we je over het volgende informeren. Je dient, zoals gebruikelijk, uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele aanvullende correctieproductie (ACP) over december moet je uiterlijk vrijdag 26 januari 2024 verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden.

Schematisch gelden dus de volgende datums:

periode 

uiterste inzenddatum APG aangifte

2023-12

05-01-2024

ACP 2023-12

26-01-2024

2024-01

07-02-2024

2024-02

07-03-2024

2024-01/83 Indexatie jaarinkomen ABP bij uitkeringen   

Bij het einde van het dienstverband van een medewerker die ABP-deelnemer is, heeft dat einde gevolgen voor zijn pensioenopbouw. Afhankelijk van de situatie kan het volgende in grote lijnen spelen:

Ontslaguitkering

Er kan sprake zijn van een ontslaguitkering, waarbij de ex-medewerker recht heeft op een wachtgelduitkering, FLO- of VUT-uitkering of een andere periodieke uitkering die je als werkgever betaalt aan de ex-medewerker, vanwege onvrijwillige werkloosheid. (Aansturing: invoercode 02421=2, leidt tot verbijzondering WOU). De pensioenopbouw loopt hierbij voor de helft door (meetelwaarde = 50,00) tegen dezelfde premieverdeling werkgever/werknemer als voorheen. (Aansturing: gebeurt automatisch op basis van een andere aansturing). Als pensioengevend inkomen geldt het salaris (plus eventuele componenten), waarover de ontslaguitkering wordt berekend. Met ingang van elk nieuw jaar, moet het jaarinkomen geïndexeerd woren met de gemiddelde stijging van de diverse overheidssectoren. De salarisstijging, zoals van toepassing voor de CAO van de ex-medewerker, moet hierin dus niet gevolgd worden.

Werkloosheidsuitkering

Wanneer de ex-medewerker recht heeft op een WW-uitkering, dan verloopt deze uitkering vanuit het UWV. Deze uitkering van UWV speelt buiten Gemal om voor wat betreft de berekening, pensioenopbouw en verantwoording. Er kan echter ook vanuit de werkgever sprake zijn van een aansluitende werkloosheidsuitkering, (aansturing: invoercode 02421=7, leidt tot verbijzondering WWU). Voor deze uitkering moet wel berekening en verantwoording via Gemal plaatsvinden. De pensioenopbouw loopt hierbij ook voor de helft door (meetelwaarde = 50,00) maar tegen een gewijzigde premieverdeling: er is geen inhouding meer, de werkgever betaalt de afdracht.  (Aansturing: gebeurt automatisch op basis van een andere aansturing.)

Als pensioengevend inkomen geldt het salaris (plus eventuele componenten), waarover de aansluitende  werkloosheidsuitkering wordt berekend. Met ingang van elk nieuwe jaar, moet het jaarinkomen geïndexeerd worden met de gemiddelde stijging van de diverse overheidssectoren. De salarisstijging, zoals van toepassing voor de CAO van de ex-medewerker, moet hierin dus niet gevolgd worden.

Indexatie

In januari van elk jaar bepalen we in Gemal automatisch het jaarinkomen voor degene bij wie deelnemerschap ABP is vastgelegd (invoercode 02315 = 1 of 2). Voor degene met een ontslag- of werkloosheidsuitkering met schaalverloning (code soortloner invoercode 02332 = 1 of 5) kan dat gezien de indexatievoorschriften, mogelijk niet juist zijn omdat het jaarinkomen moet stijgen met het door ABP gepubliceerde ‘gewogen gemiddelde salarisverhogingen ABP-sectoren’. Voor 2023 was dat bijvoorbeeld 5,19%, voor 2024 wordt dit 6,77%.

Heb je maar een enkele (ex)werknemer voor wie dit speelt, dan kun je zelf het betreffende jaarinkomen indexeren en met invoercode 02407 vastleggen. Verzorg je de uitkeringen van veel (ex)werknemers, dan kun je bijvoorbeeld de betreffende medewerkers overhalen vanuit HR Core Beaufort naar een spreadsheet, je vult dit aan met de waarde van uitvoercode 02791 (= jaargrondslag pensioenfonds) die je overhaalt uit Gemal, vervolgens verhoog je in het spreadsheet dat jaarinkomen met het gewenste percentage en via kolommutaties HRCore Beaufort lees je dat weer in via invoercode 02407. Dit  lever je dan aan voor Gemal als mutatie per 2024-01.

NB - voor militaire deelnemers kunnen bijzonderheden gelden, op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen.

Pensioenfonds APPA

2024-01/84 Wijziging franchise 

Met ingang van 2024-01 hebben we de franchise, zoals van toepassing voor de APPA, gewijzigd van € 16.350,00 naar € 17.550,00 [1] conform de circulaire met kenmerk 2023-0000630374.

Meer informatie

[1] Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Diversen ABP.

Pensioenfonds PWRI

2024-01/85 Wijziging franchise

Pensioenfonds PWRI heeft de premiepercentages en franchisebedragen per 1 januari 2024 vastgesteld voor de SW-deelnemers. Met ingang van periode 2024-01 geldt alleen een wijziging van de franchise, de inhouding- en afdrachtpercentages wijzigen niet [1].

Meer informatie

[1] Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI > Diversen.

 

Automatische herrekeningen

2024-01/86 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

 

13-02

CAO Sociale Werkvoorziening 2023-2024 (dezelfde herrekening als 12-16)

13-03

CAO Aan de Slag 2023-2024 (dezelfde herrekening als 12-17)

 

Opmerkingen
Sylvia van Horick
CONTRIBUTOR ***
door Sylvia van Horick

Jullie geven aan dat bij de CAO Kinderopvang de werkgeverscode 03300 normuren fulltime per periode wordt aangepast naar 1886,40/12. Dit zou dan 157,2 uur zijn. Heeft dit ook nog effect op het uurloon van medewerkers? In release 2021-07/25 is daar eerder iets over geschreven. Wij hebben toen de normuren op 156 uur gezet, zodat het uurloon niet ieder jaar wijzigt. Is daar inmiddels iets in veranderd? Wij willen niet dat het uurloon van onze medewerkers wijzigt, zonder dat er een inschalingswijziging is.

door Niek Grupstra (Bijgewerkt ‎03-01-2024 07:46 door Niek Grupstra VISMA )

@Sylvia van Horick 

 

Een wijziging van werkgevercode 3300 heeft inderdaad effect op het uurloon van de medewerkers. Het maandbedrag dat hoort bij de toegepaste schaal en inpasnummer wordt gedeeld door het aantal uren van werkgevercode 3300 bij bepaling van het uurloon salaris.

 

In release 2021-07/25 hebben wij aangegeven dat we conform artikel 4.1 in de CAO jaarlijks het aantal uren op werkgevercode 3300 aanpassen conform de tabel in de CAO. In 2022 en 2023 is dat aantal toevallig 156 geweest, per 2024 ligt het op 157,2 omdat er meer werkbare dagen in dat jaar vallen.

 

Als je zelf op werkgeverniveau een ander aantal (zoals 156) hebt vastgelegd, dan hanteert Gemal je eigen waarde en niet de waarde die wij in de CAO ondersteuning aanbieden. Je wijkt op dit punt dan af van de regeling zoals die in de CAO is bepaald.

Medewerkers