Mijn Communities
Help

Releases Youforce Template Editor

Sorteren op:
22-03-2022 Opgelost:  Foutmelding "Server error" bij uploaden Word-document als template In bepaalde situaties werd bij het uploaden van een Word-document als nieuwe template een foutmelding getoond. Het ging hierbij om het valideren van het Word-document, waarbij bepaalde elementen in het document niet goed werden verwerkt.  Een voorbeeld hiervan is een IF-expressie die niet als zodanig kan worden herkend nadat een template eerst is bewerkt in Word. In deze release is een aanpassing doorgevoerd zodat dit probleem niet meer optreedt. Let er echter op dat een IF-expressie die niet als zodanig kan worden herkend niet meer beschikbaar is in de Template Editor. Dit was overigens ook al het geval in de oude editor.   Opgelost:  Documentsoorten Personeelsdossier niet beschikbaar In de bèta-versie van Templatebeheer met de nieuwe editor werden de documentsoorten van Personeelsdossier niet getoond bij de gegevens van een mergefunctie. In deze release is een aanpassing doorgevoerd, zodat de beschikbare documentssoorten van Personeelsdossier weer worden getoond.    Opgelost:  Aangepast samenvoegblok invoegen onvolledig Bij het invoegen van een samenvoegblok ging de context verloren als het dialoogvenster tussentijds werd verlaten. Bij het samenstellen van een samenvoegblok wordt er eerst een beginmarkering geplaatst, vervolgens enkele samenvoegvelden en tenslotte een eindmarkering. Als de beginmarkering was ingevoegd en daarna het dialoogvenster werd verlaten, dan werd het samenvoegblok niet als zodanig herkend als de eindmarkering later alsnog werd toegevoegd.   In deze release is het aangepast invoegen van een samenvoegblok gewijzigd, zodat het dialoogvenster tussentijds kan worden verlaten, bijvoorbeeld om een tab in te voegen of om de cursor te verplaatsen naar een andere cel in een tabel. Om het invoegen van een samenvoegveld eenvoudiger te maken is ons advies om eerst de beginmarking te plaatsen en daarna de eindmarkering, zodat het samenvoegblok al gereed is en als zodanig wordt herkend. Daarna kunnen de samenvoegvelden worden ingevoegd op de gewenste locatie. Om de beginmarkering en de eindmarkering te herkennen wordt gebruik gemaakt van 'dummy' samenvoegvelden die zichtbaar zijn als blokhaken:  [ en ]. Deze komen niet in het uiteindelijke document terecht wat wordt gegenereerd op basis van de betreffende template. Als het samenvoegblok gereed is dan kleurt deze roze. Indien gewenst kunnen op dat moment kunnen ook de tijdelijk samenvoegvelden [ en ] worden verwijderd met Rechtermuisknop > Veld verwijderen:   Export intern formaat Bij het opslaan van een template als Word-document en bij het importeren van een Word-document als nieuwe template vindt er conversie plaats van het interne formaat naar DOC/DOCX en vice versa. Tijdens de conversie kunnen er wijzigingen optreden in de template, zoals bijvoorbeeld een Enter in een IF-expressie die verdwijnt, de layout van tabellen of de precieze locatie van een afbeelding in het document.  Om een oplossing te bieden voor het 1 op 1 kopiëren van templates tussen omgevingen is in deze release een export-functie toegevoegd waarbij de template in intern formaat kan worden geëxporteerd. Vervolgens kan deze template worden gebruikt om een nieuwe template aan te maken of een bestaande template te vervangen. Gebruikers die toegang hebben tot meerdere omgevingen kunnen hiermee zonder compatibiliteitsproblemen templates kopiëren.   Met de export-functie kan een template worden opgeslagen op de lokale computer:   Het bestand wordt opgeslagen met de extentie 'bin, omdat het een 'binary file' betreft. DIt bestand kan niet worden geopend met een andere applicatie, maar het kan wel worden geupload als een nieuwe template of om een bestaande template te vervangen met de optie Gebruik een lokale template:     De nieuwe template is een hiermee een letterlijke kopie van de originele template zonder conversies. Deze functie is alleen beschikbaar in de nieuwe bèta-versie van de Template Editor.
Volledig artikel weergeven
22-03-2022 18:20 (Bijgewerkt op 22-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1049 Weergaven
13-04-2022 Internet Explorer toont geen samenvoegvelden In sommige situaties werd alleen in Internet Explorer het dialoogvenster 'Samenvoegveld invoegen' en 'Speciaal veld invoegen > IF' niet gevuld met samenvoegvelden. In andere browsers werden de samenvoegvelden wel getoond bij dezelfde mergefunctie en templates.    Dit probleem trad op als er sprake was van grote hoeveelheden samenvoegvelden in veel verschillende categorieën en subcategorieën. In dat geval kon de hoeveelheid samenvoegvelden niet door Internet Explorer worden verwerkt. Door in deze release het opbouwen van het dialoogvenster aan te passen kunnen de samenvoegvelden nu ook in Internet Explorer worden getoond.     02-04-2022 Template Editor 2.0 algemeen beschikbaar In deze release is de nieuwe Template Editor beschikbaar voor alle gebruikers. De bestaande tegel Templates beheren is aangepast zodat nu de nieuwe editor wordt gebruikt. De aparte tegel Templatebeheer (Bèta) is hiermee komen te vervallen. De nieuwe editor is ook beschikbaar via het nieuwe inloggen op youforce.raet.com, en zal ook beschikbaar zijn voor gebruikers van admin.youforce.com en portal.youforce.com. Opgelost:  Mergevelden worden soms niet getoond Wanneer de Template Editor wordt gestart worden de beschikbare mergevelden uitgevraagd aan de betreffende module, zodat de actuele mergevelden beschikbaar zijn voor gebruik binnen een template. In sommige gevallen bleek dat de mergevelden niet getoond werden, omdat de HR Self Service module deze niet (tijdig) beschikbaar stelde. In deze release is in samenwerking met het HR Self Service Team een aanpassing doorgevoerd, zodat de aanroep de actuele mergevelden beschikbaar stelt.    
Volledig artikel weergeven
02-04-2022 11:08 (Bijgewerkt op 13-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 747 Weergaven
Opgeloste meldingen Layout HTML wordt niet correct toegepast (364014) Melding Bij gebruik van Youforce Docs wordt  voor het genereren van emails gebruik gemaakt van het HTML-formaat. Als er in de Template Editor een template werd opgemaakt met gebruik van stijlen (zoals vet, schuingedrukt, lettertypes en - groottes) werden deze stijlen niet altijd correct toegepast in het uiteindelijke HTML-document. Oplossing Als je vanaf release 2020-09 een email aanmaakt op basis van een door Youforce Docs gegenereerd HTML-document, dan worden de stijlen nu goed toegepast. Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Voor nieuwe templates hoef je geen workarounds meer te gebruiken om emailteksten te genereren op basis van het HTML-formaat van Youforce Docs. Ruimte tussen letters niet altijd correct (364570) Melding Bij gebruik van sommige lettertypes- en groottes werd er te veel witruimte getoond tussen letters, als het gegenereerde document werd opgevraagd als PDF. Bij de conversie van het document naar PDF werd er bij brede letters soms onvoldoende ruimte (spacing) gereserveerd, waardoor er ogenschijnlijk een spatie tussen de letters werd geplaatst. Dit trad met name op bij het lettertype Ariel in de grootte 8, en in mindere mate ook bij andere lettergroottes. In dit voorbeeld met het lettertype Arial is met name bij de 'w' en de 'm' zichtbaar dat er onverwachte witruimte wordt toegevoegd: Oplossing Als je vanaf release 2020-09 een document laat genereren en deze opvraagt in PDF-formaat, dan wordt een verbeterde manier van ruimte allocatie toegepast (rendering), waardoor de tekst wordt weergeven met de juiste witruimte (spacing). Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Op alle documenten die vanaf deze release worden gegenereerd wordt de verbeterde manier toegepast. Publishing Date : 8/26/2020
Volledig artikel weergeven
25-08-2020 13:26 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 680 Weergaven
07-02-2022 Opgelost:  Foutmelding "Name cannot begin with" (change 3068110) In sommige situaties werd meteen bij het openen van een template in de Template Editor een foutmelding "Name cannot begin with" getoond. Het samenstellen van de menubalk mislukte als de naam van een mergefunctie begint met een cijfer. Sommige menuopties werkte vervolgens niet naar behoren, waaronder Samenvoegblok invoegen.   In deze release is een aanpassing doorgevoerd zodat dit probleem niet meer optreedt.   Dialoogvensters aangepast Enkele dialoogvensters zijn verder aangepast.   Samenvoegvelden Bij de menuoptie Samenvoegveld invoegen is de optie Sluiten na invoegen toegevoegd aan het dialoogvenster. Deze optie staat standaard geselecteerd zodat het dialoogvenster sluit na het invoegen van een samenvoegveld door op Ok te klikken. Als deze optie wordt uitgezet dan zal het dialoogvenster niet sluiten, zodat er nog een ander samenvoegveld ingevoegd kan worden.    Bij het bewerken van een samenvoegveld met de optie Veldeigenschappen wordt nu een breder dialoogvenster getoond met dezelfde indeling als het dialoogvenster van Samenvoegveld invoegen.   IF-expressies Het dialoogvenster van de IF-expressies is aangepast zodat er meer ruimte is ontstaan om de 'dan' en de 'anders' te kunnen bewerken. Voor beiden zijn nu 3 regels beschikbaar. Het dialoogvenster om een bestaande IF-expressie is aangepast zodat de categorie en subcategorie niet langer worden getoond. In specifieke gevallen kon op basis van de Veldnaam de bijbehorende Categorie en/of Subcategorie niet worden bepaald, waardoor het hele dialoogvenster leeg bleef.     Performance overzicht mergefuncties  Indien er sprake is van veel mergefuncties met veel templates per mergefunctie dan was de performance van het overzicht van de beschikbare mergefuncties soms slecht.  In deze release is een aanpassing doorgevoerd waardoor het ophalen van de benodigde gegevens in het overzicht wordt versneld.
Volledig artikel weergeven
08-02-2022 09:12 (Bijgewerkt op 07-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 412 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. General information  This document contains important additional information for the Docs release on Thursday, April 4 th , 2019. New Additional fonts Why We received requests to support additional fonts in documents generated with Youforce Docs. In general, we do not install additional fonts, because license fees are required. Especially for generic applications like Youforce Docs, this is a significant amount of money each year. However, there are many Open Source fonts that can be used free of charge for commercial activities. We have decided to install the 5 most used Open Source fonts for general use, of which some are equivalents of well known commercial fonts. Open Sans Source Sans Pro Roboto Libre Franklin PT Sans C39barcode How The above new fonts will be added to our merge servers, which can be used in the Docs Designer (Template Editor). However, you first need to install these fonts first need to your local Windows PC to make them available in the Font Picker. The fonts will be made available for download on the Youforce Docs Publication Page within Youforce. This page also contains a list of recommend standard Windows fonts that can be used in documents, because not all Windows fonts are actually suitable for use in documents.  Making new fonts available requires significant infrastructural changes. Also, not all fonts are suitable for use in Youforce Docs. For this reason, we do not install new fonts randomly, even when they are Open Source. When a request for a new font is made we have to determine per request if the fonts can be added, both from a technical perspective and a license perspective. Be aware that the recipient of a document (an employee for example) also needs to be able to open the document. So the font needs to be embedded in the document to be able to do that. This also means that the document becomes larger because of this. We strongly recommend choosing one of the recommended fonts to prevent any issues.  Your action Before you can use one of these new fonts, you need to download it from the Youforce Docs publication page on Youforce Portal and install the font on the local Windows PC on which the Docs Designer (Template Editor) will be used. The manual of the template editor will also be available on the publication page. Attention: Please start using the new fonts after the roll-out of the releases. On the 5th of April it is save to use the new fonts.   Publishing Date : 3/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-03-2019 18:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 351 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteit en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen en berichten van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (wijziging …) registreren. Algemeen Dit document bevat belangrijke aanvullende informatie voor de Youforce Doc-release op donderdag 4 april 2019. Nieuw Aanvullende lettertypes Waarom We hebben verzoeken ontvangen om extra lettertypes te ondersteunen in documenten die zijn aangemaakt met Youforce Docs. We installeren doorgaans geen extra lettertypes omdat hier licentiebedragen mee gemoeid zijn. Dit kost jaarlijks een aanzienlijk bedrag, vooral voor generieke apps zoals Youforce Docs. Er zijn echter veel Open Source lettertypes die gratis kunnen worden gebruikt voor commerciële activiteiten. We hebben besloten de vijf populairste Open Source lettertypes te installeren voor algemeen gebruik. Een aantal hiervan zijn gelijkwaardig aan bekende commerciële lettertypes. Open Sans Source Sans Pro Roboto Libre Franklin PT Sans C39barcode Hoe Bovenstaande nieuwe lettertypen zijn toegevoegd aan onze merge-applicaties, die in de Docs Designer (Template Editor) kunnen worden gebruikt. U dient deze lettertypes echter eerst op uw lokale Windows-computer te installeren om ze beschikbaar te stellen in de Font Picker. De lettertypes u downloade gedownload via de Youforce Docs publicatiepagina in Youforce. Hier vindt u ook een opsomming van de aanbevolen standaard Windows lettertypes die in documenten kunnen worden gebruikt, aangezien niet alle Windows lettertypes geschikt zijn voor gebruik in documenten.  Er zijn aanzienlijke infrastructurele veranderingen nodig om nieuwe lettertypes beschikbaar te stellen. Bovendien zijn niet alle lettertypes geschikt voor gebruik in Docs. Daarom installeren we niet zomaar lettertypes, zelfs wanneer ze Open Source zijn. Wanneer een verzoek voor een nieuw lettertype wordt ingediend, stellen wij per aanvraag vast of de lettertypen worden toegevoegd. Het is namelijk zo dat de ontvanger van een document (bijvoorbeeld een medewerker) het document ook moet kunnen openen. Daarom moet het lettertype worden opgenomen in het document. Dit betekent ook dat het document groter wordt. We raden sterk aan een van de aanbevolen lettertypes te kiezen om problemen te voorkomen.  Uw actie Voordat u een van deze nieuwe lettertypes kunt gebruiken, moet u het downloaden. Ga naar de Publicatiepagine van Youforce Docs en download en installeer de lettertypen uw lokale Windows computer waarop u de Docs Designer (Template Editor) wilt gebruiken. Ook de handleiding Templatebeheer is te vinden op de publicatiepagina. Let op. U kunt de nieuwe fonts pas gebruiken na de release van Youforce Docs. Dus vanaf 5 april kunt u deze fonts gebruiken in de diverse templates. Publishing Date : 3/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-03-2019 18:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 507 Weergaven