Mijn Communities
Help

Thema's Wet- en regelgeving

Sorteren op:
Bijgewerkt tot 10 augustus 2022 Vragen: Antwoorden: Wat houdt de regeling precies in? Werknemers kunnen maximaal 9 keer het aantal uren van hun werkweek als betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind Wanneer gaat de regeling in? 2 augustus 2022 Wie kan betaald ouderschap opnemen? Alleen werknemers kunnen gebruik maken van deze regeling Hoe hoog is de uitkering? De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer. Of tot 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat u de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult. Kan de werknemer de uitkering zelf aanvragen? De werkgever vraagt voor zijn werknemer de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder of Digipoort. Dit kan vanaf 2 augustus 2022. De uitkering is een WAZO-uitkering. Hij vraagt de uitkering achteraf aan nadat zijn werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Wie ontvangt de uitkering, de werkgever of de werknemer? UWV betaalt in principe de uitkering aan de werkgever die doorbetaald aan zijn werknemer. In de aanvraag zelf bestaat de mogelijkheid om aan te geven de uitkering rechtstreeks aan de werknemer over te maken. Moet de werknemer het betaald ouderschapsverlof in 1 keer opnemen? Nee, de werknemer kan het betaald ouderschapsverlof flexibel, dus in delen, opnemen. Bijvoorbeeld 1 à 2 of meer dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Of 3 keer 3 hele werkweken verdeeld over meerdere maanden. Komt de 9 weken betaald ouderschapsverlof boven de 26 weken ouderschapsverlof, dus totaal 35 weken? Nee, de 9 weken maken deel uit van het totaal van 26 weken ouderschapsverlof. Geldt het betaald ouderschapsverlof voor 1 van de partners? Nee, indien beide partners werkzaam zijn in loondienst kunnen ze beide gebruik maken van 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste levensjaar van hun kind. Gaat de regeling echt op 2 augustus 2022 in, en wat als het kind voor 2 augustus is geboren, bijvoorbeeld op 1 juli van dat jaar? Indien de werknemer nog niet alle 26 weken ouderschapsverlof heeft opgenomen en het kind is nog geen 1 jaar oud dan kan de werknemer maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen, hij mag de 26 weken totaal niet overschrijden. Hoeveel weken betaald ouderschapsverlof krijgt men als er sprake is van een meerling? Voor elk kind heeft men recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof, op te nemen voordat de kinderen 1 jaar zijn Meerdere werkgevers of wisselen van baan tijdens het ouderschapsverlof Heb je meerdere werkgevers? Dan heb je bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Ook dan geldt 26 keer je aantal contracturen. Je hoeft het verlof niet gelijktijdig op te nemen. Als je tijdens het verlof bij een nieuwe baan start, kun je de overige uren meenemen naar je nieuwe werkgever. Je vorige werkgever is verplicht de overgebleven verlofuren in een verklaring voor je op papier te zetten Hoe vraag je ouderschapsverlof aan bij je werkgever? Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, moet je dit minstens twee maanden van tevoren schriftelijk aangeven. Je werkgever mag het verlof niet weigeren Ouderschapsverlof en min-maxcontract Ook met een min-maxcontract heeft u recht op ouderschapsverlof. U heeft recht op verlof van 26 keer uw aantal werkuren (arbeidsduur) per week. Als arbeidsduur gelden in ieder geval uw garantie-uren. Garantie-uren zijn het minimum aantal uren dat u volgens uw contract per week werkt. U werkt meer dan uw garantie-uren Werkt u structureel meer dan de garantie-uren in uw min-maxcontract? Bereken dan uw ouderschapsverlof op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden. Geeft die periode geen goed beeld? Bijvoorbeeld omdat er zich net een piek of een dal in de werkzaamheden voordeed? In dat geval kunt u de berekening op een langere periode baseren, bijvoorbeeld een jaar. Ouderschapsverlof en nulurencontract Ga bij de berekening van uw ouderschapsverlof bij een nulurencontract uit van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden. Geeft die periode geen goed beeld? Bijvoorbeeld omdat er zich net een piek of een dal in de werkzaamheden voordeed? Gebruik voor uw berekening dan een langere periode, bijvoorbeeld een jaar. Probleem met werkgever over berekening gewerkte uren Werkt u werkgever niet mee aan de berekening van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week? Dan moet hij bewijzen dat de berekening van uw gemiddelde gewerkte uren niet klopt. Of dat u in die periode tijdelijk – en dus niet structureel – meer heeft gewerkt. Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2022? Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 70%* van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon (Het maximum dagloon in 2022 is 228,76)   Betaald ouderschapsverlof 2022 terugwerkende kracht De regeling gaat in per 2 augustus 2022, In de wet is geen overgangsrecht opgenomen. Het verlof kan niet met terugwerkende kracht voor 2 augustus worden opgenomen. Als het kind op 2 augustus nog geen 1 jaar oud is en de ouders hebben nog niet de volledige 26 weken ouderschapsverlof opgenomen, dan kunnen ze tot het moment dat het kind 1 jaar oud is nog tot maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Opbouw vakantie dagen tijdens het betaald ouderschapsverlof de werknemer ontvangt over de periode van het betaald ouderschapsverlof een uitkering vanuit het UWV via de werkgever. Derhalve blijft de werknemer recht houden op opbouw van de wettelijke vakantiedagen gedurende het betaald ouderschapsverlof. Op basis van de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken aan de orde zijn. Om in aanmerking te komen voor betaald ouderschapsverlof moet er wel een relatie zijn met het kind. Op de site van UWV staat volgende: Wettelijke ouder: zijnde moeder of vader, adoptieouder of erkenning van het kind. ook als men geen wettelijke ouder is maar samenwoont met het kind en deze verzorgt en opvoedt . Mag een werkgever de relatie vastleggen?   De werkgever heeft voor de aanvraag van het ouderschapsverlof deze informatie niet nodig.   In het aanvraagformulier van UWV wordt niet specifiek gevraagd om de relatie. UWV controleert op basis van de Gemeentelijke basis administratie of er een relatie is met het kind, eventueel vraagt men nadere informatie op.   Werknemer werkt 40 uur in de week, Nadat hij twee weken betaald ouderschapsverlof heeft genoten en de werkgever een eerste uitkering heeft ontvangen van UWV, gaat de werknemer   1 dag minder werken in de week.        Heeft dat invloed op de uitkering betaald ouderschapsverlof van UWV? Bij de aanvraag van betaald ouderschapsverlof stelt UWV de hoogte van de uitkering maar 1 keer vast, bij het berekenen van het dagloon gaat men uit van de referteperiode. Bij latere betalingsverzoeken wordt de hoogte van de uitkering niet opnieuw berekend. Als een werknemer gedurende het betaald ouderschapsverlof minder gaat werken gaat UWV bij vervolg uitkeringen uit van het aantal uren  dat gold bij de eerste aanvraag.  Andersom is ook mogelijk als de werknemer meer uren gaat werken. In artikel 6.3A van de WAZO staat dat een werkgever na de eerste aanvraag nog twee verzoeken om verdere betaling van de uitkering mag indienen. Wat als de werknemer 6 weken betaald ouderschapsverlof heeft genoten, uit dienst gaat, naar een andere werkgever en de oude werkgever alle  drie verzoeken voor betaling heeft gebruikt. Kan de nieuwe werkgever geen betalingsverzoek meer indienen bij UWV? Als we naar de letter van de wet kijken is dat inderdaad juist, We hebben hierover gesproken met UWV. Zij bekijken deze gevallen individueel en zullen in die gevallen een verzoek tot betaling van de nieuwe werkgever positief beschikken.
Volledig artikel weergeven
26-04-2022 12:05 (Bijgewerkt op 12-08-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 4 kudos
  • 2478 Weergaven
Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking.   Het doel van deze wet is om ouders te laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen de keuze te maken over de verdeling werken en zorgen.   Het reeds bestaande ouderschapsverlof was in veel gevallen onbetaald, In enkele CAO's was sprake van een (deels) doorbetaald verlof.    Om te voorkommen dat mensen met een laag inkomen geen gebruik konden maken van een onbetaald verlof, heeft het Europees Parlement richtlijnen gegeven waarbij ieder aangesloten land een deels betaald ouderschapsverlof moest invoeren.   Beide ouders kunnen als ze werkzaam zijn in loondienst gebruik maken van het betaalde ouderschapsverlof.   De ouder (werknemer) kan maximaal 9 keer het aantal uren van zijn/haar werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen. Het betaald ouderschapsverlof maakt deel uit van het bestaande ouderschapsverlof van max 26 weken tot het kind 8 jaar is. De ouder kan het verlof  flexibel (in delen) opnemen, binnen 1 jaar na de geboorte. Bij pleegzorg of adoptie kan de werknemer betaald ouderschapsverlof flexibel opnemen in het eerste jaar na opname van het kind in het gezin. De werknemer moet het verlof wel opnemen voor de achtste verjaardag van het kind. Het betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering van 50%* van het dagloon, tot 50% van max.dagloon en wordt achteraf na opname van het verlof (in delen) aangevraagd en betaald. Werkgever kan maximaal 3 keer een betaalverzoek doen. De werkgever vraagt de uitkering aan via de Verzuimmelder of Digipoort. *In het coalitieakkoord is afgesproken dat het percentage zal worden verhoogd tot 70%. Minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft hiertoe op 8 maart 2022 een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd.   Zie voor vragen en antwoorden de  FAQ betaald ouderschapsverlof        
Volledig artikel weergeven
18-02-2022 14:01 (Bijgewerkt op 26-04-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 686 Weergaven