Minun alueeni
Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Henkilökortistossa on useita erilaisia rooleja, joita voidaan valita ohjelmaan syötetyille henkilöille. Henkilökortisto –ikkunan yläreunassa on Henkilörooli –valinta, joilla voidaan helpottaa henkilökorttien selausta. Esimerkiksi valinnalla ”Myyjät”, voidaan selata pelkästään niitä henkilöitä, jotka ovat asetettu myyjärooliin. Henkilörooleja on valittavissa sen mukaan, mitä ohjelmassa on aktiivisena osioita. Mahdollisia henkilörooleja ovat Myyjä, Vastuuhenkilö, Ostaja, Palkansaaja, Matkustaja, Projektihenkilö, Työajankirjaaja, Hyväksyjä ja Päähyväksyjä.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 11:49
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 673 Näytöt
Maksuposti mahdollistaa projektitapahtumien laskuttamisen koosteena esimerkiksi vaiheen valmistumisen jälkeen. Maksupostitoiminnon käyttämiseen tarvitaan lisäksi Laskutus ja Myyntireskontraosio, jonne laskut luodaan. Projektin Laskutustavaksi voidaan valita Maksuposti. Maksuposti voidaan muodostaa tarjouksista, myyntitoimituksista tai työajasta. Työajat siirtyvät Maksuposti-toimintoon, kun työaikarivillä käytetään sellaista projektia/projektivaihetta, jolla on laskutustapana Maksuposti ja se on Hyväksytty-tilassa. Kun tapahtumilla käytetään sellaista Projektia tai Projektin vaihetta, jossa laskutustapana Maksuposti, tulevat tapahtumat kyseisen projektin taakse Maksuposti-toimintoon, josta ne voidaan laskuttaa. Näissä tapauksissa pitää tapahtumaa kirjatessa valita oikea projekti/projektivaihe sekä laskutustapa tapahtuman kirjausikkunan ”Muut tiedot” -ikkunassa. Kun halutaan luoda lasku, avataan ”Maksuposti” –toiminto. Listassa on ne avoimet Projektit, joiden laskutustavaksi on määritelty Maksuposti. Valitaan laskutettava Projekti. Maksupostin laadinnassa näytettäviä rivejä voidaan rajata valitsemalla vain halutut vaiheet tai tyypit Maksuposti –laskulle. Lasku luodaan ”Luo valituista” –painikkeen kautta ja lasku muodostuu Laskutus ja myyntireskontran Laskutuksenhallintaan.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:30
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1562 Näytöt
Projekteille voidaan määritellä eri vaiheita, jolloin Projekteja voidaan hallita vaihekohtaisesti. Projekteihin voidaan lisätä uusia vaiheita Vaiheet -välilehden ”Lisää vaihe” -painikkeella. Vaiheelle annetaan Nimi ja Lisätunnus. Tunnus on oletuksena vaiheen numero. Vaiheen mahdollisia tiloja ovat Suunnitelma, Aktiivinen ja Valmis. Suunnitelma -tilassa pystyy muokkaamaan suunniteltua aikataulua (toteutunut aikataulu päivittyy automaattisesti) ja suunnitelmaa. Aktiivinen -tilassa pystyy muuttamaan toteutunutta aikataulua, mutta ei suunnitelmaa. Vain aktiiviselle vaiheelle voidaan lisätä tapahtumia. Valmis -tilassa ei voi vaikuttaa aikoihin ja suunnitelmaan. Vaiheelle on mahdollista luoda rakenteita, joilla ohjataan projektin etenemistä. Rakennetyyppejä ovat Esivaatimus ja Valmistumisrajoite. Esivaatimus tarkoittaa että ”Vaihe A” on esivaatimuksena ”Vaiheelle B”. Tällöin ”Vaihe A:n” päättymispäivä on oltava pienempi kuin ”Vaiheen B” Valmistumisrajoite tarkoittaa, että ”Vaihe A:n” pitää olla valmis ennen kuin ”Vaihe B” voidaan asettaa valmiiksi. ”Vaihe A:n” päättymispäivä on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin ”Vaiheen B”. Henkilöt –välilehdellä voidaan lisätä Projektin vaiheisiin sellaisia henkilöitä, jotka ovat henkilökortistossa merkittynä Projektihenkilöiksi. Välilehdellä on myös ne henkilöt jotka on jo lisättynä Projektille aiemmin ”Perustiedot” –välilehdellä. Suunnitelma –välilehdellä voidaan laatia ja muokata vaiheen Suunnitelmia, kun vaihe on Suunnitelma –tilassa. Suunnitelmaan voidaan lisätä nimikkeitä, omia kuluja tai työtehtäviä. Työtehtävien lisääminen edellyttää Työajankirjaus –osion sisältymistä Passeli Yritys ohjelmaan. Suunnitelmaan lisätyistä riveistä lasketaan automaattisesti vaiheen tuloja ja kuluja. Muuttamalla kustannus- tai tuottoarviota ohjelma kysyy hinnan tasaamista riveille. Jyvityksen perustana on rivin hinta. Hintojen ollessa nollia tasataan summa tasan rivien kesken. Vaiheen kustannus- ja tuottoarviota hyödynnetään ”Suunnitelmat” –tulosteella sekä ”Suunnitelmat vs. toteutuneet” –raportilla.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:28
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 645 Näytöt
Kun luodaan uutta projektia, pitää projektin tila olla avoin, jotta tapahtumien kohdistaminen kyseiselle projektille on mahdollista. Annetaan projektia kuvaava Tyyppi. Laskutustavaksi voidaan valita normaalin lisäksi Maksuposti. Kun Laskutustapa on Maksuposti, voidaan myyntiprojekti laskuttaa koosteena kirjatuista toimituksista, tarjouksista, joilla on Muut tiedot-ikkunassa määritelty laskutustavaksi maksuposti. Lisäksi myös työaikaa voi tällöin laskuttaa maksupostin kautta. Projektiasiakas -kentässä annetaan projektin laskutusasiakas. Projektitunnus näytetään oletuksena kirjausikkunoissa kyseisellä laskutusasiakkaalla. Mikäli asiakasta ei anneta, näytetään projekti kaikilla asiakkailla oletuksena. Tyypin ollessa ostoprojekti, kentässä valitaan toimittaja. Lisäksi annetaan projektille nimi, sekä aloitus- ja loppupäivämäärät. Tunnus tulee automaattisesti, mutta tunnuksen voi muuttaa myös käsin. Lisäksi automaattista muodostuskaavaa voi muokata Projektiosion Asetukset-valikon kohdassa Passeli asetukset. Projekteille voidaan lisätä myös Henkilöitä, joille on Henkilökortille määriteltynä rooliksi Projektihenkilö. Nämä henkilöt näkyvät oletuksena projektin eri vaiheilla. Valittavissa on myös käytettävä Hintaluokka. Valittua hintaluokkaa käytetään suunnitelmaa luotaessa. Maksupostilaskutusta käytettäessä myös työn hinnoittelu määräytyy ensisijaisesti käytetyn hinnaston mukaan. Tapauksissa, joissa kuluja ja tuottoja ei kirjata osakirjanpidon osioissa määrittelemällä projekti halutulle kululle tai tuotolle (esim. lasku- tai ostolaskuriville), voidaan kirjata kuluja suoraan projektille. Valittavia kulutyyppejä on kolme: Palkkakulu, Matkalasku ja Muu kulu Jokainen kulutyyppi sisältää tapahtumapäivän (Pvm), Selitteen, Arvonlisäveron, sekä verottoman ja verollisen summan euroissa. Erikseen kirjatut kulut näkyvät omina alakohtinaan projektilaskelma-, tapahtuma- sekä aikajana-raportilla.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:27
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 613 Näytöt
Projektinhallinta on Projektiseurantaosion lisäosio, joten Projektinhallintaosion lisääminen ohjelmaan edellyttää, että lisenssi sisältää myös Projektiseurantaosion. Projektinhallinnassa voidaan projekteja hallinnoida ja seurata vaihekohtaisesti. Projekti voidaan jakaa vaiheisiin, jolloin tapahtumakirjaukset on mahdollista tehdä vaihetarkkuudella. Vaiheelle voidaan määritellä sekä suunniteltu aloitus- ja lopetusaika, että toteutunut aloitus- ja lopetusaika. Vaiheelle voidaan määritellä projektihenkilöt, jotka osallistuvat kyseiseen vaiheeseen. Vaiheen suunnitelmaan voidaan liittää vaiheeseen liittyvät nimikkeet, esimerkiksi laskutettavat tuotteet ja/tai palvelut. Jos käytössä on myös Passeli Yritys työajankirjausosio, vaiheen suunnitelmaan voidaan liittää myös työtehtäviä. Suunnitelmaan kirjattujen nimikkeiden ja työtehtävien perusteella tulee suunnitelmalle oletusarvot kustannusarvioon ja tuloarvioon. Vaiheella on erilaisia tiloja, joiden avulla voidaan esimerkiksi hallita, voidaanko vaiheelle kirjata tapahtumia. Vaiheille voidaan määritellä myös riippuvuussuhteita. Projektille voidaan valita laskutuksessa käytettävä hinnasto. Tarvittaessa jokaiselle projektille voidaan määritellä oma hinnasto.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:26
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 610 Näytöt
 Projektille ei saa valittua Henkilökortiston henkilöä. Tarkistakaa, että kyseisellä henkilöllä on Henkilökortiston Perustietohin määritelty rooliksi Projektihenkilö. Projektin vaiheita ei saa valittua tapahtumille, kuten myyntitilaukselle. Tarkistakaa, että kyseinen vaihe on määritelty tilaan Aktiivinen. Projektille on merkitty laskutustavaksi Maksuposti, mutta kirjattua Tarjous tai myyntitoimitus -tapahtumaa ei saa valittua Maksuposti –toiminnossa. Tarkistakaa Tarjouksen kirjaus-ikkunassa, että Tarjouksen ”Muut tiedot” -painikkeen takaa löytyy oikea projekti ja että Laskutustapana on Maksuposti. Vastaavasti voidaan tarkistaa asia tilauksen kirjauksessa, mikäli toimitukset ei siirry Maksuposti-toimintoon. Projektin vaiheelle ei saa lisättyä / muokattua Suunnitelmaa. Vaiheen suunnitelmaa voi muokata vain silloin, kun vaiheen tila on ”Suunnitelma”. Myyntitoimitus ei siirry Maksuposti-toimintoon, vaikka sille on valittu oikea Projekti ja laskutustapa. Varmistakaa, että kyseinen toimitus on tulostettu paperille tai tiedostoon. Esikatseluun tulostus ei vielä riitä.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 529 Näytöt
Avoimelle projektille voidaan kohdistaa tapahtumia Passelin ohjelmaosioista. Valitaan projektille kuuluva tapahtuma, esimerkiksi ”Uusi lasku”. Valitaan Laskun kirjausikkunan työkaluriviltä ”Muut tiedot” painike, jolloin voidaan kohdistaa koko lasku avoimelle projektille. Toinen vaihtoehto on kirjata rivikohtaisesti tapahtumia avoimelle projektille. Valitse nimikerivien ”Näytä sarakkeet” painike ja valitse ”Projekti” sarake näkyviin. Tämän jälkeen voit valita nimikeriville avoimen projektin pudotusvalikosta. Tapahtuman kirjauksen jälkeen projekti näkyy Projektiseurannan raporteilla. Samankaltaista kirjaustapaa käytetään myös muissa Passselin osioissa.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:23
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 757 Näytöt
Kun luodaan uutta projektia, pitää projektin tila olla avoin, jotta tapahtumien kohdistaminen kyseiselle projektille on mahdollista. Valitaan Projektit –osiosta ”Uusi projekti” Annetaan projektia kuvaava Tyyppi. Projektiasiakas -kentässä annetaan projektin laskutusasiakas. Projektitunnus näytetään oletuksena kirjausikkunoissa kyseisellä laskutusasiakkaalla. Mikäli asiakasta ei anneta, näytetään projekti kaikilla asiakkailla oletuksena. Tyypin ollessa ostoprojekti, kentässä valitaan toimittaja. Lisäksi annetaan projektille nimi, sekä aloitus- ja loppupäivämäärät. Tunnus tulee automaattisesti, mutta tunnuksen voi muuttaa myös käsin. Lisäksi automaattista muodostuskaavaa voi muokata Projektiosion Asetukset-valikon kohdassa ”Passeli asetukset”. Muut kulut –välilehdellä voidaan määrittää projektin muita kuluja, joita ei ole merkitty ohjelman muiden osioiden kautta. Kulutyyppejä on kolme: Palkkakulu, Matkalasku ja Muu kulu. Projekti tallennetaan ”Tallenna” –painikkeella
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:22
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 558 Näytöt
Projektiseurantaa voidaan hyödyntää yhdessä muiden Passeli Yritys ohjelmassa olevien osioiden kanssa. Järjestelmään kirjattavalle tarjoukselle voidaan valita projektitieto, johon tarjous kohdistuu. Tällöin projektitieto siirtyy tilaukselle ja siitä eteenpäin normaalisti. Projektin materiaali kustannukset tulevat myyntitoimituksilta, laskuilta (mikäli tehty suoraan laskutukseen jolloin materiaalit on myös toimitettu) sekä varastotapahtumien kirjauksilta. Ostoreskontrassa kirjattaville ostolaskuille voidaan myös määritellä projektitunnus, jolloin ostolasku kirjataan projektin kustannukseksi. Palkkakulut sekä matkalaskut tulevat suoraan kyseisissä osioissa kirjattavien tapahtumien mukaan projektille, kun ne ovat maksettu tilassa. Kirjanpidossa voidaan myös kohdistaa uusi tosite projektille. Mikäli tosite luodaan osakirjanpidon tapahtumasta, tulee tositteelle automaattisesti projektitieto, mikäli projektitunnus on valittu osakirjanpidon tapahtumalla. Projekti osiosta löytyy useita eri raportteja, joiden avulla voi seurata projekti tapahtumia sekä projektin tuottavuutta.
Näytä koko artikkeli
24-10-2017 10:22
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 575 Näytöt