Mijn Communities
Help

Releases Youforce Performance Management

Sorteren op:
Nieuw Standaard rapport Status gesprekken alle medewerkers Waarom Naar aanleiding van meldingen in het ideeënportaal van de community hebben we een nieuw standaardrapport toegevoegd. Het nieuwe rapport toont de status van review meetings van alle medewerkers, inclusief degenen waarvoor nog geen cyclus is gestart.  Hoe Naast enkele standaardgegevens over de werknemer zoals naam, personeelsnummer, functie, afdeling enz. toont dit rapport de status van de beoordelingscyclus, de datum van ondertekening (indien van toepassing), de status van het gesprek en de actuele termijn. Indien een cyclus nog niet gestart is zal het rapport de status Cyclus nog niet gestart tonen voor Status Cyclus en Status onbekend voor Status gesprek. Als een termijn ook nog niet van toepassing is, wordt bij de Actuele termijn"-" getoond. Als digitaal ondertekenen niet wordt gebruikt in de bedrijfsinstellingen, dan zal de datum van ondertekening de datum tonen waarop de cyclus werd afgerond. Als de cyclus nog niet is voltooid, dan is Ondertekendatum leeg. Als er geen cyclus is voor de beoordeling van een werknemer, dan zal de datum van ondertekening ook leeg zijn. We hebben dit rapport opgenomen als een Standaard rapport dat beschikbaar is voor alle beheerders van een bedrijf.   Jouw actie Geen actie vereist.    Opgeloste meldingen Zoeken in TMA analyse aangepast (change #1980610) Melding Zoeken in namen met apostrof werkte niet. Oplossing In het scherm 'Medewerkers uitnodigen voor TMA analyse' wordt nu correct omgegaan met medewerker met een apostrof in de naam.     Jouw actie Geen actie vereist. Verkeerde opmaak van een afgerond gesprek in PDF (change #3449035) Message De PDF met de tekst van een beëindigde review bevat opmaak fouten.  Oplossing De PDF is nu correct opgemaakt   Jouw actie Geen actie vereist. Leerbaarheid competenties is niet te verwijderen (change #2128726) Melding Het is onmogelijk om de Leerbaarheid van competenties te verwijderen als deze niet gebruikt worden. Oplossing Beheerders hebben nu de mogelijkheid de optie Leerbaarheid competenties inzien uit te vinken, waarna dit niet meer getoond wordt in de verdere review cycle en PDF's.   Jouw actie Geen actie vereist. Tekst bij ‘Totaalbeeldeindbeoordeling’ in het wijzigingsverslag komt niet overeen (change #3632980) Bericht De tekst die zichtbaar is onder ‘Totaalbeeldeindbeoordeling’ in het wijzigingsverslag komt niet overeen met wat er in dit veld in het gesprek is ingevuld. In het wijzigingsverslag wordt hier nu de tekst weergegeven van wat er in het veld ‘Totaalbeeld’ in het gesprek is ingevuld. Oplossing De tekst die in het gesprek is ingevuld onder ‘Totaaleindbeoordeling, zal ook in het wijzigingsverslag zichtbaar zijn. Actie Geen actie vereist.      
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 14:55 (Bijgewerkt op 19-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 392 Weergaven
Opgeloste meldingen De tegel Managementinformatie was niet zichtbaar op het dashboard (change #3513904) Melding De managementinformatie-tegel was niet zichtbaar wanneer slechts één rapport was geselecteerd. Oplossing We hebben de nodige wijzigingen aangebracht om de tegel Managementinformatie weer te tonen. Actie Er is geen actie vereist.
Volledig artikel weergeven
19-05-2022 16:05
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 374 Weergaven
Opgeloste meldingen Het gebruikte e-mailadres wijkt af van de instelling in Type afzender (change #3121973) Melding Bij het versturen van feedback verzoeken werd het verkeerde email adres gebruikt. Wanneer Type afzender was ingesteld op Ingelogde gebruiker werd de e-mail toch naar het standaard e-mailadres verzonden. Oplossing Wanneer de e-mailinstelling is ingesteld op Ingelogde gebruiker, wordt nu dat e-mailadres gebruikt.    
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 08:02 (Bijgewerkt op 22-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 419 Weergaven
Solved messages The email address used deviates from the setting in Sender type  (change #3121973) Message When sending feedback requests, the wrong email address was used. When the email setting was set to Logged in user, the email was still sent to the default email address. Solution When the email setting is set to Logged in user, the correct email address is used.    
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 08:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 319 Weergaven
Solved messages Unexpected deletion of Adhoc reviews (change #3159783) Message When deleting a conversation under the tile Status review meeting, the conversations in the tile Extra review meeting were deleted too. Solution When removing a review meeting after this release, the extra meeting reviews will not be deleted. Action No action is required. The final step shows incorrect data in Contents of feedback request (change #3021053) Message In the final step, incorrect data is displayed in the pop-up Contents of feedback request. The content in the pop-up Contents of feedback request, does not match with the selected item in the checkboxes on page Request feedback | Competencies. Solution The content in the pop-up Contents of feedback request, now will match the selection of competencies in page Request feedback | Competencies. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 15:08 (Bijgewerkt op 25-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 240 Weergaven
Opgeloste meldingen Onterecht verwijderen van Adhoc gesprek (change #3159783) Melding Na het verwijderen van een gesprek onder de tegel Status review meeting, wordt ten onrechte ook het gesprek onder Extra review meeting verwijderd. Oplossing Na het verwijderen van het gesprek worden de extra gesprekken niet meer verwijderd. Actie Geen actie noodzakelijk. In de laatste stap van Feedback aanvragen wordt foutieve data getoond. (change #3021053) Melding In de laatste stap van Feedback aanvragen wordt foutieve data getoond in de pop-up Inhoud feedback verzoek. De inhoud van de pop-up komt niet overeen met de gemaakte keuzes in de voorgaande pagina's Oplossing De keuzes gemaakt in de voorgaande pagina's worden nu correct vermeld in de pop-up in de laatste stap. Actie Geen actie noodzakelijk.  
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 15:10 (Bijgewerkt op 25-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 347 Weergaven
Opgeloste meldingen Werknemers zien de ondertekenknop onderaan het scherm niet (wijziging #2747639) Bericht In sommige gevallen navigeerden medewerkers naar de beoordelingscyclus en kregen zij een verzoek om te ondertekenen. De knop voor ondertekenen was echter niet altijd zichtbaar. Oplossing We hebben de grootte van het scherm aangepast en de onderteken popup is nu voor iedereen zichtbaar. Actie Er is geen actie nodig. Data van werknemersgegevens in HCM worden in het verkeerde formaat weergegeven (wijziging #2644760) Bericht Datums in HCM werden in het verkeerde formaat getoond. Bijvoorbeeld: 18 april 1958 werd weergegeven als 04/18/1958 in plaats van 18/04/1958. Oplossing De datumnotatie wordt nu weergegeven als DD/MM/JJJJ. Actie Er is geen actie vereist.  
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 12:18 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 409 Weergaven
Solved messages Employees do not see the signing button on the bottom of the screen (change #2747639) Message In some cases, employees navigated to the review cycle and got a request for signing. However, the signing button was not always visible. Solution We have resized the screen and the signing popup is now visible for everyone. Action No action is required. Dates of employee data in HCM are presented in the wrong format (change #2644760) Message Dates in HCM were shown in the wrong date format. For example: 18 April 1958  was presented as 04/18/1958 instead of 18/04/1958. Solution The date format is now presented as DD/MM/YYYY. Action No action is required. 
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 12:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
New We like to have your feedback! Why To improve our solutions we like to have your feedback on our products. How From July on we will be asking you for feedback on Performance Management within the application. What do you think of our software? We will ask you one question and request for a short elaboration if applicable. This will help us in getting a better understanding of your prioritie. In return it will  help us in aligning these priorities with the development and planning of improvements. The survey is anonymous and will not be shared outside of Visma | Raet. See an example of a survey below. Your action No action needed. Publishing Date : 6/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-06-2020 21:10 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 232 Weergaven
Nieuw Wij horen graag jouw mening! Waarom Om onze producten en services te verbeteren horen wij graag jouw mening. How Vanaf juli vragen we je in  de applicatie om feedback over Performance Management. Wat vind je van onze software? We stellen je één vraag en vragen indien van toepassing om een korte toelichting. Dit helpt ons om jouw ervaringen met en prioriteiten over onze producten beter in kaart te brengen.  Jouw antwoorden helpen ons toekomstige ontwikkelingen af te stemmen op gewenste inhoud en planning van nieuwe en verbeterde functies. De enquête is anoniem en wordt niet gedeeld buiten Visma | Raet. Bekijk hieronder een voorbeeld van een enquête. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 6/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-06-2020 21:09 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 376 Weergaven
Opgeloste meldingen  Synchronisatie Extra vragen tussen manager en medewerker (change 2207541) Waarom De antwoorden die managers gaven op Extra vragen van medewerkers waren niet zichtbaar voor de desbetreffende medewerkers Oplossing Nu zijn alle antwoorden en vragen zichtbaar voor zowel de manager als de medewerker. Actie Geen actie noodzakelijk Aangepaste layout van pdf document (change 2434231) Waarom Na de nieuwe gebruikersinterface was er een verschil ontstaan tussen de getoonde pagina op het scherm en de corresponderende pdf. Hoe Het PDF document kent nu een vergelijkbare opmaak als de corresponderende schermlayout in Performance Management. Actie Geen actie noodzakelijk Foutieve term in Status review Waarom In de Nederlandse versie van deze pagina stond een Engelse term Oplossing We hebben de tekst Title aangepast in Titel. Actie Geen actie noodzakelijk Publishing Date : 1/25/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 19:10 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 389 Weergaven
Solved Changes Synchronization Extra Questions between manager and employee. (change #2207541) Why We received the request about the functionality, that employee was not able to see the manager's comments. How Functionality was changed so that comments are visible for both users, the manager can see the employee's comments and the employee manager's comments.  Your action No action needed. Fixed layout of pdf report files (change #2434231) Why After the redesign of UI, pdf styles were not the same as on the page. How Now PDF document content and style should be the same as in Review/Details. Your action No action needed Fix of popup field text in Status Reviews (change #2446403) Why In the Dutch version of the status reviews, we displayed an English term. How We changed the text Title into Titel in the result area popup. Your action No action needed. Publishing Date : 1/25/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 19:03 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 249 Weergaven
Solved messages Print preview PDF not properly formatted (change #2931443) Message The created PDF print preview was not properly formatted. Picture and text were separated into different pages. Solution Page is now formatted as designed. Action No action is required. Revoked feedback requests still visible in Home (change #2028064) Message Revoked feedback requests are still visible in the notification section in Home Solution After revoking the notifications will not appear in Home Action No action is required. Publishing Date : 10/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:26 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 261 Weergaven
Opgeloste meldingen Afdrukvoorbeeld PDF niet goed geformatteerd (change #2931443) Melding Het PDF afdrukvoorbeeld was niet juist geformatteerd. Afbeelding en tekst waren gescheiden in verschillende pagina's. Oplossing De pagina is nu correct opgemaakt. Jouw actie Er is geen actie nodig. Ingetrokken feedbackverzoeken nog steeds zichtbaar in Home (wijziging #2028064) Melding Ingetrokken feedbackverzoeken zijn nog steeds zichtbaar in de notificaties van Home Oplossing Na het intrekken verschijnen deze meldingen niet meer in Home Jouw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 10/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:24 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 373 Weergaven
Modified and Improved Button in Defining general goals and parts of the text were not visible. Why When working in the Dutch and English environment, users experienced in the General goals section, parts of the text and buttons were not visible or not correct. How After this release, the button and the text in the box are correctly displayed. Action No action is required.  Size of message adjusted Why The feedback request message had incorrect dimensions. How We resized the window of the notification. Action No action is required. The action button is not fully visible on the Feedback questions page. Why Users working on small screens were not able to fully see the buttons on the bottom of the screen. How Buttons are now fully visible. Action No action is required. Search results of Personnel File (PDOL) misplaced Why While searching for Personnel File items, the search result was misplaced. The search result items were presented on top of the page How We have fixed this and now the result search result dropdown is presented correctly. Action No action is required. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 15:52 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 262 Weergaven
New Prematurely End Review cycle should be available for several roles. Message Prematurely ending review cycle functionality is only available for the administrator This functionality should be available for other roles. Solution In the Configuration portal, we added the new Access Level End Review Prematurely. This access level is available for all the roles except for the Employee role and can be granted by the system administrator.  Publishing Date : 7/26/2019
Volledig artikel weergeven
25-07-2019 21:02 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 249 Weergaven
New Beoordeling voortijdig beëindigen moet beschikbaar zijn voor meerdere rollen. Message De functionaliteit voor het voortijdig beëindigen van een beoordelingscyclus moet beschikbaar gesteld kunnen worden aan diverse rollen. Solution Wij hebben in de Inrichtingsconsole Einde beoordeling voortijdig toegevoegd aan de toegangsniveau's. Dit toegangsniveau is te gebruiken door alle rollen behalve de rol Medewerker. Na deze release kan de applicaitebeheerder dit toegangsniveau aan rollen toekennen. Publishing Date : 7/26/2019
Volledig artikel weergeven
25-07-2019 21:06 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 443 Weergaven
Mededelingen Visma | Raet logo We hebben alle pagina's van het Visma | Raet logo voorzien. Aangepast en verbeterd Verbeterde pagina navigatie Waarom Naar aanleiding van commentaar hebben wij de pagina navigator verbeterd. In sommige situaties was deze niet duidelijk of zichtbaar. Hoe We hebben de verbeterde navigator toegevoegd aan diverse onderdelen. In de kaders Functies, Afdelingen, and Medewerkers zijn deze nu geïmplementeerd. TMA Uitnodigingen Als TMA uitnodigingen niet kunnen worden verzonden, vanwege bijv. ongeldige werknemersgegevens, worden deze weergegeven met status rejected. Door de betreffende medewerkers te selecteren wordt de reden van afwijzing getoond en kan je de afwijzingsoorzaak corrigeren. Nadat de juiste gegevens zijn ingevoerd, komt de TMA-analysepagina beschikbaar en wordt de uitnodiging verzonden. Als de uitnodiging wordt afgewezen nadat de oorzaak van de afwijzing is opgelost, wordt de TMA-uitnodiging niet verzonden. In dat geval moet je een nieuwe uitnodiging maken. Opgeloste meldingen Ontbrekende knoppen bij aanvragen feedback (change #2312696) Melding Bij het aanvragen van feedback waren de knoppen Annuleren en Klaar niet zichtbaar, waardoor de actie niet afgerond kon worden. Oplossing We hebben de ontbrekende knoppen toegevoegd. Jouw actie Geen acties noodzakelijk. Publishing Date : 11/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-11-2020 19:48 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 393 Weergaven
General Visma | Raet logo We have added the Visma | Raet logo in the left part of the footer on all pages. Modified and Improved Improved page counter Why We received feedback from customers. The page counter was not clear or shown on some screens. How We have improved the page counter on several screens. In the sub-windows Functions, Departments, and Employees we added the new pagination functionality. TMA Analysis If TMA analyses can't be sent due to invalid employee data, this will be presented with the status rejected. By selecting this employee, the reason for rejection is shown and you can correct the cause of rejection. After the correct details are entered, the TMA analysis page becomes available and the invitation will be sent. If the invitation is rejected after the fix of the cause of rejection the TMA invitation will not be sent. In that case, you have to create a new invitation. Solved Changes Missing buttons at feedback form (change #2312696) Message In the feedback screen, it was not possible to add respondents, because the buttons in the lower part of the screen were not visible. Solution We added the missing buttons. Your action No actions are required. Publishing Date : 11/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-11-2020 19:45 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 231 Weergaven
Aangepast en verbeterd Knop in Vastleggen algemene doelen en delen van tekst niet zichtbaar. Waarom In de Engelse versie zijn delen van tekst knoppen niet of gedeeltelijk zichtbaar. In de Nederlandse versie wordt de tekst in het kader niet goed afgebroken. Hoe Na deze release zijn de genoemde tekortkomingen verholpen. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Grootte van notificatie banner aangepast Waarom De banner met de notificatie van de uitgevoerde actie had foutieve afmetingen waardoor delen van de banner niet zichtbaar waren. Hoe De breedte van de banner is nu in overeenstemming met de breedte van de rest van de pagina. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Actieknop was niet volledig zichtbaar bij Aanvragen van feedback. Waarom Gebruikers die werken met kleinere schermen / lagere resoluties hadden niet de volledige actieknop in beeld.  Hoe De knoppen zijn nu volledig zichtbaar. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Zoekresultaten voor Personeelsdossier werden verkeerd gepositioneerd Waarom Tijdens het zoeken van documentsoorten uit Personeelsdossier werden de gevonden zoekresultaten op de verkeerde plek op de pagina getoond. Hoe De zoekresultaten worden nu direct bij het zoekveld gepresenteerd. Jouw actie Geen actie noodzakelijk. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 15:49 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 411 Weergaven
Labels