Mijn Communities
Help

Thema's Wet- en regelgeving

Sorteren op:
Bijgewerkt tot 10 augustus 2022 Vragen: Antwoorden: Wat houdt de regeling precies in? Werknemers kunnen maximaal 9 keer het aantal uren van hun werkweek als betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind Wanneer gaat de regeling in? 2 augustus 2022 Wie kan betaald ouderschap opnemen? Alleen werknemers kunnen gebruik maken van deze regeling Hoe hoog is de uitkering? De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer. Of tot 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat u de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult. Kan de werknemer de uitkering zelf aanvragen? De werkgever vraagt voor zijn werknemer de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder of Digipoort. Dit kan vanaf 2 augustus 2022. De uitkering is een WAZO-uitkering. Hij vraagt de uitkering achteraf aan nadat zijn werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Wie ontvangt de uitkering, de werkgever of de werknemer? UWV betaalt in principe de uitkering aan de werkgever die doorbetaald aan zijn werknemer. In de aanvraag zelf bestaat de mogelijkheid om aan te geven de uitkering rechtstreeks aan de werknemer over te maken. Moet de werknemer het betaald ouderschapsverlof in 1 keer opnemen? Nee, de werknemer kan het betaald ouderschapsverlof flexibel, dus in delen, opnemen. Bijvoorbeeld 1 à 2 of meer dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Of 3 keer 3 hele werkweken verdeeld over meerdere maanden. Komt de 9 weken betaald ouderschapsverlof boven de 26 weken ouderschapsverlof, dus totaal 35 weken? Nee, de 9 weken maken deel uit van het totaal van 26 weken ouderschapsverlof. Geldt het betaald ouderschapsverlof voor 1 van de partners? Nee, indien beide partners werkzaam zijn in loondienst kunnen ze beide gebruik maken van 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste levensjaar van hun kind. Gaat de regeling echt op 2 augustus 2022 in, en wat als het kind voor 2 augustus is geboren, bijvoorbeeld op 1 juli van dat jaar? Indien de werknemer nog niet alle 26 weken ouderschapsverlof heeft opgenomen en het kind is nog geen 1 jaar oud dan kan de werknemer maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen, hij mag de 26 weken totaal niet overschrijden. Hoeveel weken betaald ouderschapsverlof krijgt men als er sprake is van een meerling? Voor elk kind heeft men recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof, op te nemen voordat de kinderen 1 jaar zijn Meerdere werkgevers of wisselen van baan tijdens het ouderschapsverlof Heb je meerdere werkgevers? Dan heb je bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Ook dan geldt 26 keer je aantal contracturen. Je hoeft het verlof niet gelijktijdig op te nemen. Als je tijdens het verlof bij een nieuwe baan start, kun je de overige uren meenemen naar je nieuwe werkgever. Je vorige werkgever is verplicht de overgebleven verlofuren in een verklaring voor je op papier te zetten Hoe vraag je ouderschapsverlof aan bij je werkgever? Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, moet je dit minstens twee maanden van tevoren schriftelijk aangeven. Je werkgever mag het verlof niet weigeren Ouderschapsverlof en min-maxcontract Ook met een min-maxcontract heeft u recht op ouderschapsverlof. U heeft recht op verlof van 26 keer uw aantal werkuren (arbeidsduur) per week. Als arbeidsduur gelden in ieder geval uw garantie-uren. Garantie-uren zijn het minimum aantal uren dat u volgens uw contract per week werkt. U werkt meer dan uw garantie-uren Werkt u structureel meer dan de garantie-uren in uw min-maxcontract? Bereken dan uw ouderschapsverlof op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden. Geeft die periode geen goed beeld? Bijvoorbeeld omdat er zich net een piek of een dal in de werkzaamheden voordeed? In dat geval kunt u de berekening op een langere periode baseren, bijvoorbeeld een jaar. Ouderschapsverlof en nulurencontract Ga bij de berekening van uw ouderschapsverlof bij een nulurencontract uit van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden. Geeft die periode geen goed beeld? Bijvoorbeeld omdat er zich net een piek of een dal in de werkzaamheden voordeed? Gebruik voor uw berekening dan een langere periode, bijvoorbeeld een jaar. Probleem met werkgever over berekening gewerkte uren Werkt u werkgever niet mee aan de berekening van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week? Dan moet hij bewijzen dat de berekening van uw gemiddelde gewerkte uren niet klopt. Of dat u in die periode tijdelijk – en dus niet structureel – meer heeft gewerkt. Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2022? Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 70%* van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon (Het maximum dagloon in 2022 is 228,76)   Betaald ouderschapsverlof 2022 terugwerkende kracht De regeling gaat in per 2 augustus 2022, In de wet is geen overgangsrecht opgenomen. Het verlof kan niet met terugwerkende kracht voor 2 augustus worden opgenomen. Als het kind op 2 augustus nog geen 1 jaar oud is en de ouders hebben nog niet de volledige 26 weken ouderschapsverlof opgenomen, dan kunnen ze tot het moment dat het kind 1 jaar oud is nog tot maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Opbouw vakantie dagen tijdens het betaald ouderschapsverlof de werknemer ontvangt over de periode van het betaald ouderschapsverlof een uitkering vanuit het UWV via de werkgever. Derhalve blijft de werknemer recht houden op opbouw van de wettelijke vakantiedagen gedurende het betaald ouderschapsverlof. Op basis van de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken aan de orde zijn. Om in aanmerking te komen voor betaald ouderschapsverlof moet er wel een relatie zijn met het kind. Op de site van UWV staat volgende: Wettelijke ouder: zijnde moeder of vader, adoptieouder of erkenning van het kind. ook als men geen wettelijke ouder is maar samenwoont met het kind en deze verzorgt en opvoedt . Mag een werkgever de relatie vastleggen?   De werkgever heeft voor de aanvraag van het ouderschapsverlof deze informatie niet nodig.   In het aanvraagformulier van UWV wordt niet specifiek gevraagd om de relatie. UWV controleert op basis van de Gemeentelijke basis administratie of er een relatie is met het kind, eventueel vraagt men nadere informatie op.   Werknemer werkt 40 uur in de week, Nadat hij twee weken betaald ouderschapsverlof heeft genoten en de werkgever een eerste uitkering heeft ontvangen van UWV, gaat de werknemer   1 dag minder werken in de week.        Heeft dat invloed op de uitkering betaald ouderschapsverlof van UWV? Bij de aanvraag van betaald ouderschapsverlof stelt UWV de hoogte van de uitkering maar 1 keer vast, bij het berekenen van het dagloon gaat men uit van de referteperiode. Bij latere betalingsverzoeken wordt de hoogte van de uitkering niet opnieuw berekend. Als een werknemer gedurende het betaald ouderschapsverlof minder gaat werken gaat UWV bij vervolg uitkeringen uit van het aantal uren  dat gold bij de eerste aanvraag.  Andersom is ook mogelijk als de werknemer meer uren gaat werken. In artikel 6.3A van de WAZO staat dat een werkgever na de eerste aanvraag nog twee verzoeken om verdere betaling van de uitkering mag indienen. Wat als de werknemer 6 weken betaald ouderschapsverlof heeft genoten, uit dienst gaat, naar een andere werkgever en de oude werkgever alle  drie verzoeken voor betaling heeft gebruikt. Kan de nieuwe werkgever geen betalingsverzoek meer indienen bij UWV? Als we naar de letter van de wet kijken is dat inderdaad juist, We hebben hierover gesproken met UWV. Zij bekijken deze gevallen individueel en zullen in die gevallen een verzoek tot betaling van de nieuwe werkgever positief beschikken.
Volledig artikel weergeven
26-04-2022 12:05 (Bijgewerkt op 12-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 2547 Weergaven
In onderstaand stappenplan nemen we je mee in de benodigde stappen* voor de aanvraag door de medewerker, de melding bij het UWV en het verwerken van het opgenomen verlof op de loonstrook. Bij elke stap verwijzen we ook naar de release notes van de betreffende modules waarin je de details kunt lezen.   *Onderstaande stappen gelden niet voor de gebruikers van HR Core Education, op korte termijn zullen we deze gebruikers informeren over de stappen die voor hen van toepassing zijn.   Aanvraagproces betaald ouderschapsverlof werknemer bij werkgever In deze best practice zijn we uitgegaan van het gebruik van de verlofmodule binnen HR Core Beaufort. Pas de dialoog aan als je geen gebruik maakt van de verlofmodule en geen verlofrecht mutatie wilt doorgeven en de workflow alleen wilt gebruiken om de aanvraag kenbaar te maken.    De medewerker vraagt betaald ouderschapsverlof aan middels de tegel Wettelijk betaald ouderschapsverlof (Aanvragen) in Self Service.   Voordat de tegel te gebruiken is, moeten de nieuwe rubrieken ten behoeve van ondersteuning betaald ouderschapsverlof worden toegevoegd aan de HSS rubriekenset en geëxporteerd worden naar Self Service via de incidentele export. Deze rubrieken heb je beschikbaar vanaf de juli release van HR Core Beaufort (of je kunt deze downloaden van de Community: Rubrieken voor eigen HRSS inrichting betaald ouderschapsverlof). Alle nieuwe rubrieken worden in de augustus release toegevoegd aan de HSS rubriekenset. Als je hier eerder gebruik van wilt maken zijn deze ook te downloaden via de Community.   Hieronder staan de stappen beschreven om gebruik te kunnen maken van de tegel: Wettelijk betaald ouderschapsverlof (Aanvragen)   Maak een nieuwe verlofregeling aan in Beaufort, met daarin een verlofsoort voor het betaald ouderschapsverlof. Als deze verlofsoorten ook worden doorgezet naar bijvoorbeeld roosterpakketten, stem dan de impact van deze aanpassing van te voren goed af met de leverancier van het roosterpakket. Maak een zelf te kiezen reden verlofrecht mutatie aan (bijvoorbeeld OUDB), die kan worden opgenomen in het formulier verlofrecht mutatie. Voer deze reden ook in via functie 206506 (Reden verlofrecht mutatie). Vul - eenmalig - het stuurgegeven BOSVRLF met de waarde van de verlofsoort voor het betaald ouderschapsverlof die je hebt aangemaakt. Gebruik de rubriek PI0242 - Signaaldatum voor het automatisch signaal vanuit Actieve Signalering voor het laatste betaalverzoek aan het UWV (HR Core Beaufort). Er is ook een best practice proces beschikbaar voor het aanpassen van de aanvraag door de medewerker: Wettelijk betaald ouderschapsverlof (Aanpassen). De medewerker is namelijk niet verplicht in een keer de volledige 9 weken verlof aan te vragen.   Als een medewerker een aanvraag doet voor betaald ouderschapsverlof, dan moet in HR Core Beaufort  aan de medewerker een verlofregeling zijn of worden toegekend die de verlofsoort bevat die bij stap 1 is ingericht. Als de verlofregeling is toegekend, kan de workflow worden afgerond in Self Service. De verlofrechtmutatie die is gekoppeld aan de aanvraag in Self Service zorgt dat het verlofpotje wordt gevuld.    Kijk voor meer informatie op:  Release notes HR Core Beaufort juni, juli en augustus 2022  Youforce Self Service community   Opnemen betaald ouderschapsverlof door werknemer Wanneer jullie organisatie de verlofmodule van HR Core Beaufort en Self Service gebruikt, kan de medewerker via een reguliere verlofopname de daadwerkelijke opnames registreren op de juiste verlofsoort. Deze opnames zijn in de volgende stap te gebruiken voor de aansturing richting Payroll Gemal.   De medewerker gebruikt het verlofopname formulier Wettelijk betaald ouderschapsverlof (Opnemen). De verlofopname wordt in mindering gebracht op juiste verlofsoort.   Wanneer jullie organisatie gebruik maakt van de Tijdregistratie module binnen HR Core Beaufort , maak dan een keuze voor welke groep werknemers in welke module van HR Core Beaufort je de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen. Dit om te voorkomen dat de uren zowel uit de Verlofmodule als ook uit de Tijdregistratie Module zullen worden aangeleverd aan Payroll Gemal en er een dubbeltelling kan plaatsvinden. Koppeling naar Payroll Gemal bij opname betaald ouderschapsverlof Tijdens het betaald ouderschapsverlof hoeft het loon niet worden doorbetaald. De medewerker krijgt tijdens het verlof een uitkering van UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit dagloon wordt door UWV vastgesteld en aan de werkgever gecommuniceerd. In onze best practice gaan wij ervan uit dat de uitkering aan de werkgever wordt overgemaakt en dat deze via de verloning, al dan niet aangevuld door de werkgever, naar de medewerker gaat. Het daadwerkelijke uitkeringsbedrag is dan achteraf te verrekenen.   Voor elke verloning wordt het aantal opgenomen uren vanuit HR Core Beaufort doorgegeven aan Payroll Gemal op P13215 (uren betaald ouderschapsverlof per maand). Deze mutaties doe je handmatig in HR Core Beaufort of, als je gebruik maakt van de verlofmodule, op basis van de geboekte verlofopnames. Wanneer jullie organisatie gebruik maakt van de module Tijdregistratie, dan kunnen de mutaties via dat kanaal worden aangeleverd.   Vanaf de release van augustus 2022 van HR Core Beaufort is het mogelijk om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor betaald ouderschapsverlof een salarismutatie voor Payroll Gemal aan te maken. Zo kan de financiële afhandeling voor het betaald ouderschapsverlof in Payroll Gemal worden berekend.Rubriek P13125 wordt gevuld op basis van de opnames die zijn geboekt, binnen de betreffende salarisperiode, op de verlofsoort die is vastgelegd via stuurgegeven BOSVRLF. Om in HR Core Beaufort) de te gebruiken verlofsoort te bepalen voor in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: BOSVRLF. In dit stuurgegeven geef je de verlofsoort op voor gebruik bij de registratie van het betaald ouderschapsverlof. Vervolgens moet je maandelijks de functie 163025 (Berekenen uren oudersch. verlof) uitvoeren, daarmee wordt bepaald hoeveel uren Betaald ouderschapsverlof in de achterliggende periode is opgenomen (P13215). Met de bestaande rubriek code P02482 Dagloon WAZO leg je het door UWV berekende dagloon vast. Als dit dagloon nog niet bekend is, berekent Payroll Gemal automatisch een dagloon bij benadering. Je moet deze waarde later alsnog opgeven. Bij gebruik van de module Tijdregistratie, kan het betaald ouderschapsverlof via een zelf te definiëren activiteit (op basis van de nieuwe activiteitsoort 42) geregistreerd worden. De periodeberekening zal maandelijks (achteraf) de juiste P13215 mutaties ten behoeve van Payroll Gemal genereren. Meer informatie met betrekking tot de benodigde inrichting binnen Tijdregistratie volgt in de releasenotes van augustus.   Kijk voor meer informatie op:  Release notes Payroll Gemal mei voor de standaard functionaliteit Relase notes Payroll Gemal juni voor de situatie dat het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt Release notes HR Core Beaufort mei, juni, juli en augustus 2022   Werkgever doet aanvraag bij UWV De uitkering mag pas aangevraagd worden als de medewerker het betaald ouderschapsverlof heeft genoten. Dit mag in 3 termijnen (betaalverzoeken) gedaan worden. Het eerste betaalverzoek (incl. aanvraag Wazo) mag ingediend worden als de medewerker 1x de wekelijkse arbeidsduur in verlof heeft genoten.Wij adviseren om in ieder geval aan het einde van het boekjaar en als het eerste levensjaar van het kind verstreken is een betaalverzoek in te dienen. Hiervoor kan de tegel Wettelijk betaald ouderschapsverlof (Aanvr. Wazo) in HR Self Service worden gebruikt. Eventueel kan de aanvraag ook handmatig worden opgevoerd in het werkgeversportaal van het UWV, of vanaf augustus in HR Core Beaufort via de procedures Aanv bet ouderschapsverlof (703010) voor het eerste betaalverzoek en de aanvraag WAZO, tweede betaalverzoek BOSV (703011) en derde betaalverzoek BOSV (703012).    Het is, omdat het betaald ouderschapsverlof flexibel mag worden opgenomen, lastig te bepalen op welk moment de eerste aanvraag kan worden gedaan. Daarvoor is in Youforce Reporting (alleen beschikbaar voor Beaufort Online klanten) een rapportage in ontwikkeling. Naar verwachting is deze in augustus beschikbaar. Met deze rapportage bieden we per medewerker inzicht in de stand van zaken met betrekking tot o.a. het verlofrecht, het al opgenomen verlof en eventuele eerdere betaalverzoeken. Op basis van deze informatie kun je zelf het beste moment bepalen waarop  je de Wazo-aanvraag en/of aanvullende betaalverzoeken bij het UWV kunt indienen. Tevens kan deze rapportage worden gebruikt als bewijslast voor vertrekkende medewerker t.b.v. nieuwe werkgever voor wat betreft resterende Wazo rechten.    Op basis van het aanvraagformulier in HR Self Service wordt in HR Core Beaufort de EDI melding getriggerd. In de release van augustus worden de eerder genoemde drie nieuwe functies geactiveerd. De aanvraag wordt aangestuurd vanuit HR Self Service met de tegel “Wettelijk betaald ouderschapsverlof (Aanvr. Wazo)”. De functies zijn ook met de hand uit te voeren in HR Core Beaufort, mits de persoon de juiste autorisaties heeft. Op basis van PI0242 - Signaaldatum kan een signaal worden gepresenteerd aan de professional om het laatste betaalverzoek bij het UWV in te dienen. Bij HR Core Beaufort online kan de juiste workflow ook automatisch worden gestart middels Actieve Signalering start workflow. De professional vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan namens de medewerker via het Self Service formulier Wettelijk betaald ouderschapsverlof (Aanvr. Wazo). Het invullen van de gegevens op dit formulier triggert in HR Core Beaufort een EDI bericht naar het UWV.  Met een nieuwe berichtsoort kunnen de gegevens voor de aanvraag van een betaald ouderschapsverlof via EDI aan UWV worden doorgegeven. Na installatie van de juli release van HR Core Beaufort (Online) zijn een drietal nieuwe berichtsoorten zichtbaar op het scherm Index ondersteunende berichtsoorten. Voeg deze berichtsoorten toe aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM conform de instructies in de release notes.   Kijk voor meer informatie op:  Youforce Self Service community  Release notes HR Core Beaufort juli 2022
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 15:25 (Bijgewerkt op 09-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2544 Weergaven
Vraag Antwoord Hoe bevestig je de opname van verlof aan het uwv? In de aanvraag voor betaald ouderschapsverlof staat een Rubriek: indicatie geboorteverlof opgenomen, deze moet men bevestigen Is bekend welke gegevens het UWV verstaat onder de bevestiging dat het verlof is opgenomen? In de aanvraag voor betaald ouderschapsverlof staat een Rubriek: indicatie geboorteverlof opgenomen, deze moet men bevestigen Indien het UWV nog gegevens opvraagt, wordt dit dan bij de werkgever opgevraagd of rechtstreeks bij de werknemer? Dat is afhankelijk van de aanvullende informatie die UWV op dat moment nodig heeft. Hoe bereken je het aantal uren ouderschapsverlof bij een tussentijdse urenwijziging? Dit is altijd nog een handmatige berekening. Wanneer we de BP verder gaan uitbreiden heeft dit de aandacht. Als er een verlofpot voor ouderschapsverlof komt, is dit dan zichtbaar (bij alle medewerkers) in HRSS? Dat kan, als deze aan alle regelingen wordt toegevoegd, dan wel. Je kunt er ook voor kiezen om een specifieke regeling te maken met deze verlofsoort, welke toegekend moet worden indien het recht aangevraagd wordt. Komt er voor aanvullend geboorte verlof ook de mogelijkheid om de uren per week te gebruiken? De uren betaald ouderschapsverlof kunnen middels de variabele rubriek P13215 (Bet. ouderschapsverlof uren per maand) en/of de stam rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren per week) aan Payroll Gemal worden doorgegeven. De stam rubriek met betrekking tot uren per week is niet bedoeld voor aanvullend geboorte verlof. Krijgen we ook nog een inrichtingsdocument in één geheel, in plaats van de RN van de verschillende modules in verschillende maanden bij elkaar te moeten zoeken? Er zal in dit kader op de Wet en Regelgeving Community een overkoepelend stappenplan (https://community.visma.com/t5/Thema-s-Wet-en-regelgeving/Stappenplan-Wet-betaald-ouderschapsverlof/ta-p/507994) worden gepubliceerd. Kan het dagloon van tevoren ook al worden aangepast, dus als de regeling start. (zelf berekend dagloon) Met dat achteraf nog het UWV dagloon voor eventuele correcties? Dagloon van UWV is vaak nog niet bekend op moment dat verlof aanvangt. Daarom kun je een zelfbepaald dagloon vastleggen met invoercode 02482 (en later het UWV-bepaalde dagloon herrekenen) of niets vastleggen waarna een door Gemal bepaald dagloon bij benadering wordt gebruikt. Hoe wordt het dagloon berekend en welke referte periode nemen jullie? Met ingang van 2022-07 wordt het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) berekend op basis van grondslag 55105 dagloon bij benadering huidige periode / 21,75 = dagloon. Zie releasenotes Gemal 2022-07 onderwerp 2 Dagloon bij benadering en IKV. De handleiding Gemal met daarin de nadere beschrijving van dagloon bij benadering verschijnt bijgewerkt in 2022-08 (in het onderwerp Ziekte, algemeen bij 4.7). Wat is het advies wanneer een deel van de medewerkers gebruik maakt van een roosterpakket en een deel werkt met verlof via Youforce/BOL? Je zult een bewuste keuze moeten maken voor welke groep werknemers je welke methode wilt toepassen. Op basis waarvan is uiteraard je eigen keuze, maar deze scheiding is relevant om te voorkomen dat voor dezelfde medewerker de uren zowel uit de verlofmodule als ook uit het roosterpakket zullen worden aangeleverd aan Payroll Gemal en er dus dubbeltellingen kunnen plaatsvinden. Hoe kan je al maandelijks verrekenen als je het maxdagloon nog niet weet. Hoe doet Gemal dat in jullie oplossing? Dagloon van UWV is vaak nog niet bekend op moment dat verlof aanvangt. Daarom kun je een zelfbepaald dagloon vastleggen met invoercode 02482 (en later het UWV-bepaalde dagloon herrekenen) of niets vastleggen waarna een door Gemal bepaald dagloon bij benadering wordt gebruikt. Met ingang van 2022-07 wordt het dagloon bij benadering (uitvoercode 01778) berekend op basis van grondslag 55105 dagloon bij benadering huidige periode / 21,75 = dagloon. Zie releasenotes Gemal 2022-07 onderwerp 2 Dagloon bij benadering en IKV. De handleiding Gemal met daarin de nadere beschrijving van dagloon bij benadering verschijnt bijgewerkt in 2022-08 (in het onderwerp Ziekte, algemeen bij 4.7). Kan ik ook deze rubrieken in de verlofmodule inrichten zonder dat wij de verlofmodule gebruiken voor de andere verlofsoorten? De best practice op basis van verlof kan ook worden toegepast als je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de verlofmodule. Mocht je vragen hebben met betrekking tot het in gebruik nemen van de verlofmodule verwijzen we naar je customer succes manager. Hoe gaat het met het betaald ouderschapsverlof vanuit de CAO? Daarbij is er recht op 13 weken betaald ouderschapsverlof. Moet dit dan van een andere rubriek/code? Aangenomen dat dit CAO gemeente betreft: Er zijn nog enkele onzekerheden met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof(recht) waarvoor we op uitspraak van de VNG wachten. Zie verder ook Releasenotes Gemal 2022-07/16. Moeten er ook nog andere stuurgegevens worden ingericht als je de verlofmodule niet gebruikt? Wat betreft het ouderschapsverlof zijn uitsluitend de stuurgegevens BOSVRLF (verlofsoort betaald ouderschapsverlof) en OOSVRLF (verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof) relevant. In deze stuurgegevens kun je de verlofsoorten vastleggen die gebruikt gaan worden bij de vastlegging van ouderschapsverlof. Wij gebruiken verlofregistratie niet van Visma en voeren hiervoor ook niet in. Hoe moeten we dit dan oplossen? De mogelijkheid is aanwezig om middels mutaties op rubriek P13215 (variabel, uren betaald osv per maand) de uren te laten verrekenen in Gemal. Dit kun je maandelijks middels een DPIA100 inlezen, of dit kun je middels een export vanuit een extern roosterpakket aansturen. Voor dit laatste is contact nodig met jouw leverancier. Als je wel de verlofmodule gebruikt, kan je deze verlof buiten die module laten lopen? Ja dit kan, maar advies is dit niet te doen. Anders kun je maandelijks middels een DPIA100 inlezen, of dit kun je middels een export vanuit een extern roosterpakket aansturen. Voor dit laatste is contact nodig met jouw leverancier. Komen deze PI rubrieken ook terug in de aanvraag geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof? De betreffende PI rubrieken zijn specifiek van toepassing op het Ouderschapsverlof. De reeds bestaande oplossing met betrekking tot aanvullend geboorteverlof kent haar eigen PI rubrieken. Klopt het dat bij nieuwe aanvraag, de oude waardes geschoond worden? Bij een nieuwe aanvraag worden inderdaad de oude waardes opgeschoond. Vind de inhouding (loonkorting 30%) direct na aanvraag maandelijks plaats gedurende het betaalde verlof, of is dat in één keer na afloop van het verlof? Inhouding in Gemal volgt rechtstreeks op de vastlegging van het verlof in betreffende maand. Kan de opname niet via de reguliere verlofaanvraag in Self Service verlopen, of is gebruik van dit nieuwe formulier verplicht? Het gebruik van het nieuwe formulier is niet noodzakelijk. Het kan helpen om een aparte tegel te gebruiken. Je kunt daar nog aanvullende informatie kwijt. Moet dit via flow, of kan het ook rechtstreeks in bo4? Het advies is om de verlofopname via HRSS door te medewerker te laten vastleggen, maar de HR Professional kan dit ook in Beaufort doen met de functie Muteren Verlof (703002) Blokkeert de verlofopname ook automatisch als het kind 1 jaar is geworden? Dus als de 9 weken nog niet op zijn gemaakt, dat ze dan niets meer op kunnen nemen na die datum? In het huidige formulier blokkeert dat niet, maar dat kan wel met controles. Overzichten Ook via impromptu? Nee, het rapport wordt alleen in Youforce Reporting beschikbaar Kan de WAZO uitkering ook in één keer opgevraagd worden? Dus nadat de volledige 9 weken zijn opgenomen? Dat kan maar dat betekent wel dat je als werkgever lang op de uitbetaling van het UWV moet wachten. Het eerste betaalverzoek (incl. aanvraag Wazo) mag ingediend worden als de medewerker 1x de wekelijkse arbeidsduur in verlof heeft genoten. Wij adviseren om in ieder geval aan het einde van het boekjaar en als het eerste levensjaar van het kind verstreken is een betaalverzoek in te dienen. Komen er ook rapportages in MI? Youforce reporting wordt nog maar sporadisch gebruikt. Nee, het rapport wordt alleen in Youforce Reporting beschikbaar Komen de rapporten ook nog in report builder? Nee, het rapport wordt alleen in Youforce Reporting beschikbaar Als je nog geen gebruik maakt van Youforce reporting, kun je dit rapport dan op een andere wijze gebruiken?" Nee, het rapport wordt alleen in Youforce Reporting beschikbaar Indien medewerkers nu onbetaald verlof opnemen, dan vragen ze nu opnieuw via Selfservice betaald verlof aan. Worden de reken regels van het genoten verlof meegenomen? Voor de controle op aantal weken verlof. Nee, de oplossing biedt geen ondersteuning voor de combinatie tussen betaald en onbetaald verlof. Hoe moet ik opschoning voorgaande WAZO aanvragen zien in geval van meerling? Voor een meerling kan een aanvraag worden gedaan. Bij een volgend kind (of kinderen) wordt deze aanvraag weer opgeschoond. Wordt het verlofrecht ook geëxporteerd naar de verlofmodule als je de verlofadministratie wel hebt ingericht in HR Core maar niet gaat gebruiken omdat we verschillende verlofadministratie hebben. Of kunnen we dit uitzetten? Ja, het is mogelijk om de dialoog aan te passen zodat de VM-formulieren en dus de Verlofmodule niet aangestuurd worden vanuit de HRSS. Opschonen: Wat als je 2 aanvragen voor 2 kinderen indient? Dan adviseren we eerst het verlofpotje van kind 1 op te maken en dan een aanvraag te doen voor kind 2. Wat als er voor twee kinderen paralel opgenomen wordt. Hoe werkt het 'opschonen' van de WAZO gegevens? Dan adviseren we eerst het verlofpotje van kind 1 op te maken en dan een aanvraag te doen voor kind 2. Wat gebeurt er me het saldo van uren betaald verlof als iemand na de aanvraag minder gaat werken? moet de medewerker dan zelf een aanpassing doen? We adviseren dat dit door de professional gecorrigeerd wordt. Als het ouderschapsverlof ten einde is, verdwijnt dan het verlofpotje uit HRSS bij betreffende mdw, of blijft dsit voor altijd zichtbaar? Dit blijft zichtbaar totdat de medewerker een regeling krijgt waar deze verlofsoort niet in zit. Je moet toch eerst het geboorteverlof (1 week )opgenomen hebben? voordat je betaald ouderschapsverlof opneemt. Zit daar controle op? Betaald ouderschapsverlof geldt zowel voor de moeder als de partner als ze in loondienst zijn. De partner kan aanspraak maken op geboorteverlof, de moeder niet zij heeft zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Hier zit geen controle op Voor meerlingen zijn er per kind drie betaalverzoeken. Hoe is dit verwerkt in dit proces? Per aanvraag zijn er technisch maximaal 3 betaalverzoeken mogelijk. Komt de rapportage ook in de traditionele rapportage module beschikbaar of alleen in de nieuwe module reporting? Nee, het rapport wordt alleen in Youforce Reporting beschikbaar Wordt ergens bijgehouden op hoeveel weken je recht hebt voor een kind en hoeveel er al zijn aangevraagd? Nee, het rapport zal alleen in Youforce Reporting beschikbaar zijn Dus een registratie per kind? Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de best practice. We bekijken de mogelijkheden voor kindregistratie daarbinnen. Als je de WAZO uitkering naar de werknemer laat betalen dien je wel in Gemal daar een codering voor aan te zetten? Ja, invoercode 01511, zie Releasenotes Gemal 2022-06/4 Ik kan toch ook wachten met de wazo aanvraag totdat de werknemer al zijn verlof heeft opgenomen? Dat kan maar dat betekent wel dat je als werkgever lang op de uitbetaling van het UWV moet wachten. Het eerste betaalverzoek (incl. aanvraag Wazo) mag ingediend worden als de medewerker 1x de wekelijkse arbeidsduur in verlof heeft genoten. Wij adviseren om in ieder geval aan het einde van het boekjaar en als het eerste levensjaar van het kind verstreken is een betaalverzoek in te dienen. Wanneer verwachten jullie de best practice van de VNG uit te kunnen leveren? Het is zo 5 augustus en de tijd is dus krap, zeker met de vakantie periode voor de deur. Er zijn nog enkele onzekerheden met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof(recht) waarvoor we op uitspraak van de VNG wachten. Zie verder ook Releasenotes Gemal 2022-07/16. Is er ook een best practise HRSS voor het opnemen van betaald OSV zonder verlofmodule? In de communicatie die vandaag (06-07) is gepubliceerd op de community wordt hier aandacht aan besteed. Worden de opgenomen als onbetaald verlof verwerkt? vraag niet duidelijk Volgens de regelgeving kan een medewerker een combinatie aanvragen van wettelijk betaald ouderschapsverlof in samenloop met het betaalde ouderschapsverlof op basis van de CAO. Zijn hiervan ook voorbeelden hoe dat berekend moet worden voor het salaris? Aangenomen dat dit CAO gemeente betreft: Er zijn nog enkele onzekerheden met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof(recht) waarvoor we op uitspraak van de VNG wachten. Zie verder ook Releasenotes Gemal 2022-07/16. Relatie cao provincies tot BOSV In de nieuwe CAO Provincies is onder andere afgesproken 100% aanvulling loondoorbetaling tijdens de 9 weken en 75% loondoorbetaling daarna. De CAO wordt pas definitief uiterlijk 15 september. Bovendien zal nog overleg met IPO moeten plaatsvinden over interpretatie van deze regelgeving. In de presentatie werd aangegeven dat er een rapportage komt. Wij werken echter nog on premise en hebben dus nog impromptu. Komt hier ook een rapportage voor? Of wellicht een signaleringsoverzicht? Nee, het rapport wordt alleen in Youforce Reporting beschikbaar In de presentaties is aangegeven (zoals ook op de site van het UWV vermeld) dat bij indiensttreding de medewerker het restant aantal uren BOSV van de vorige werkgever op kan nemen bij de nieuwe werkgever. Wat echter niet logisch is is dat de uitkering in dat geval naar de medewerker gaat en niet naar de nieuwe werkgever? Uwv vermeldt dit op hun site: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/betaald-ouderschapsverlof/detail/mijn-werknemer-gaat-bij-mij-in-of-uit-dienst-tijdens-het-betaald-ouderschapsverlof Hoe gaat de nieuwe medewerker de aanvraag doen in Youforce? Wordt hiermee rekening gehouden in het formulier? Als hij/zij namelijk BOSV aanvraagt moet er een verklaring in de bijlage meegestuurd worden en moet er over deze uren geen doorbetaling plaatsvinden. Dit wordt dan onbetaald verlof over de uren BOSV? De werkgever kan dit pas na afloop van het verlof melden en dan pas krijgt de medewerker het geld van het UWV? In het formulier hebben we een stuk informatie opgenomen dat de medewerker een verklaring van de werkgever dient up te loaden. De medewerker doet over het nog niet opgenomen verlof (het resterend recht) een nieuwe aanvraag. Wanneer de medewerker teveel aanvraagt en dus teveel weken bij het UWV aan uitkering krijgt, zal het UWV dit afkeuren. In de formulieren die er nu staan staat een opmerking dat er bij pleegkind/adoptie contact opgenomen moet worden met HR. Komt deze optie er nog wel bij in het formulier/apart formulier? Onze huidige oplossing richt zich op de geboorte van het eigen kind omdat dit het overgrote deel van de gevallen betreft. De overige situaties zijn uitzonderingen waarvoor wij klanten adviseren om deze rechstreeks bij het werkgeverportaal van het UWV in te voeren.
Volledig artikel weergeven
07-07-2022 15:14 (Bijgewerkt op 08-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1330 Weergaven
Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking.   Het doel van deze wet is om ouders te laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen de keuze te maken over de verdeling werken en zorgen.   Het reeds bestaande ouderschapsverlof was in veel gevallen onbetaald, In enkele CAO's was sprake van een (deels) doorbetaald verlof.    Om te voorkommen dat mensen met een laag inkomen geen gebruik konden maken van een onbetaald verlof, heeft het Europees Parlement richtlijnen gegeven waarbij ieder aangesloten land een deels betaald ouderschapsverlof moest invoeren.   Beide ouders kunnen als ze werkzaam zijn in loondienst gebruik maken van het betaalde ouderschapsverlof.   De ouder (werknemer) kan maximaal 9 keer het aantal uren van zijn/haar werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen. Het betaald ouderschapsverlof maakt deel uit van het bestaande ouderschapsverlof van max 26 weken tot het kind 8 jaar is. De ouder kan het verlof  flexibel (in delen) opnemen, binnen 1 jaar na de geboorte. Bij pleegzorg of adoptie kan de werknemer betaald ouderschapsverlof flexibel opnemen in het eerste jaar na opname van het kind in het gezin. De werknemer moet het verlof wel opnemen voor de achtste verjaardag van het kind. Het betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering van 50%* van het dagloon, tot 50% van max.dagloon en wordt achteraf na opname van het verlof (in delen) aangevraagd en betaald. Werkgever kan maximaal 3 keer een betaalverzoek doen. De werkgever vraagt de uitkering aan via de Verzuimmelder of Digipoort. *In het coalitieakkoord is afgesproken dat het percentage zal worden verhoogd tot 70%. Minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft hiertoe op 8 maart 2022 een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd.   Zie voor vragen en antwoorden de  FAQ betaald ouderschapsverlof        
Volledig artikel weergeven
18-02-2022 14:01 (Bijgewerkt op 26-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 705 Weergaven