avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎19-08-2019 14:45
Om du har Mamut Business Software E5 och har aktiverat att produkter ska kostnadsföras när de tas ut ur lager så kommer det att bokföras automatiska lagerförändringsverifikat när du utför transaktioner som påverkar lagret. Läs mer om kostnadsföring i Mamut Business Software E5.   I Mamut Business Software E5 finns det två speciella konton som används vid de automatiska lagerförändringsverifikaten. 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 1795 Varor levererade, faktura ej skickad De olika lagerförändringarna bokförs så här: Varumottagning 1400 Lager Debet 2280 Avsättning, faktura ej mottagen Kredit Bokföring av ingående faktura 2280 Avsättning, faktura ej mottagen Debet 2440 Leverantörsskulder Kredit När varorna skickas till kund (utleverans) 1795 Varor levererade, faktura ej skickad Debet 1400 Lager Kredit När ordern faktureras 3051 Försäljn varor 25% Kredit 1510 Kundfordringar Debet 4011 Inköp material och varor 25 % Debet 1795 Varor levererade, faktura ej skickad Kredit Notera att ovanstående är standard för inköps- respektive försäljningskonton som används för produkter med 25% moms. Har du satt inställningar för andra konton eller använder annan momssats så används andra konton än 3051 respektive 4011.   Korrekt kostnadsföring innebär att kostnaden bokförs när intäkten uppstår (dvs vid fakturering) och det är därför konto 4011 debiteras vid försäljning och inte vid inköp. För mer information kring detta kan ni kontakta er redovisningskonsult.   Om du i tillägg till kostnadsföringen under Visa – Inställningar – Företag – fliken Inställningar per modul – Produkter – fliken Prishantering, har bockat för Använda båda metoder för bokföring av lagerförändringar under Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde så kommer det att bokas två extra linjer på verifikatet vid varumottagning samt när varorna skickas till kunden.   Dessa två linjer bokas på följande sätt: Vid varumottagning 4011 Inköp material och varor 25 % Debet 4990 Lagerförändring Kredit När varor skickas till kund 4990 Lagerförändring Debet 4011 Inköp material och varor 25 % Kredit
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎15-07-2019 13:39
Skanning av ingående faktura kan aktiveras om du ö nskar att PDF-faktura på epost ska kunna tolkas som elektronisk faktura. Detta möjliggör att dina leverantörer skickar dig fakturor på papper eller mejl. Fakturorna tolkas och skickas in till bokföring i din Mamut som en elektronisk faktura. Aktivering av Skanning: Gå till   Visa - AutoInvoice - Inställningar - Fakturainställningar - Ingående   och tryck på   Aktivera   på linjen med   Skanningtjänst Du kommer nu att få upp ett registeringsfönster där du lägger in din kontaktinformation. Detta för att registrera ett skanning konto, som avsändare av fakturor använder för att skicka pappers- och PDF-fakturor:   När skanning är aktiverad kommer systemet att försöka öppna ett skanning konto hos AutoInvoice. Det ska vara möjligt att motta dokument en arbetsdag efter det att skanning kontot har aktiverats. Du ska då få en e-post adress och en post adress som du ska ge till dina leverantrörer. Dessa ska endast användas för fakturor.  Om du trycker på   Visa skanningadress, får du se vilken adress som ska användas vid skanning.  Lägg märke till att om det inte är faktura som skickas till AutoInvoice skanningstjänsten så kommer det att gå visare till postadressen som är angiven. 
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
I Mamut kan du välja om det är produktregistret eller inköpspriset som ska vara underlag för självkostnadspriset. Så här ska du gå tillväga: Gå till  Visa - Inställningar Tryck på knappen Företag Välj fliken Inställningar per modu l Tryck sedan på Produkt och välj fliken Prishantering I rullgardinsmenyn för “Underlag för självkostnadspris” kan du välja antingen Inköpspris eller Produktregister   Produktregistrer : Om du väljer Produktregistret, kommer täckningsbidraget på orderraderna att vara detsamma som i produktregistret. Inköpspris : Om du vill att inköpspriset ska ligga till grund för självkostnadspriset måste du också kontrollera principen för lageruppdatering, som du hittar under fliken Lagerhantering . Den är antingen FIFO (First In, First Out) eller LIFO (Last In, First Out). Gå sedan till Visa - Lager - Lager , leta efter önskad produkt och kolla vilket inköpspris som lagerförändringen är registrerat med. Det är det här inköpspriset som kommer att vara underlaget för självkostnadspriset, och som i sin tur kommer att bestämma täckningsbidraget på orderraderna. OBS! Inköpspriset i prisberäkningen (priskalkylatorn)  påverkar inte beräkningen av självkostnadspriset, om du har valt inköpspris som underlag. Den har betydelse endast om du har valt produktregistret som underlag för självkostnadspriset.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎06-06-2019 22:44
I Mamut One kan du reservera inköp mot försäljningsorder för att säkerställa att  produkter som ligger i inköp blir kopplade mot en viss försäljningsorder. Om du önskar att ta bort en inköpsreservation, måste du gå via lagermodulen: Gå till Visa - Lager - Lager. Klicka på Inköpsreservationer i vänstra menyn. I övre delen av fönstret sätter du eventuellt urval för att visa önskade reservationer och klickar på  ikonen Uppdatera (F5) när urvalet är definierat. I listan nedtill kommer då alla inköpsreservationer inom det valda urvalet att visas. Dubbelklicka på den inköpsreservation som du önskar att ta bort. Samma inköp kan vara reserverat  mot flera försäljningsorder och du ser information om produkt, inköp och försäljningsorder i de olika kolumnerna på raderna i detta fönster. I nästa fönster som öppnas ser du vilka produkter som ligger på aktuellt inköp i övre delen. När du  markerar en produkt på inköpet i övre delen ser du vilken/vilka försäljningsorder produkten i detta inköp är reserverat mot i nedre delen av fönstret. Markera den försäljningsorder som reservationen ska tas bort från i nedre delen och klicka på det  svarta krysset Radera (Ctrl+D). Notera att varken försäljningsorder eller inköp påverkas på annat sätt än att själva reservationen tas  bort.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎28-12-2018 10:00
I Mamut Business Software sker varutransaktioner vid varuleverans i ordermodul, varumottagning i inköpsmodul, skapande av manuella lagerförändringar i lagermodul och vid lagerinventering . Vi rekommenderar att punkterna under Före lagerinventering ufförs efter det att alla varutransaktioner för 2018 är registrerade och innan varutransaktioner för 2019 registreras. När inventeringen utförs bör man registrera varken försäljning eller inköp som påverkar lagerbehållningen. Om det är nödvändingt måste det tas hänsyn till i Invetneringsrapporten. Inventeringsmodulen i Mamut kommer att justera förväntad behållning i efterhand men modulen måster restartas för att dessa värden ska hämtas fram. Före lagerinventering Beräkna lagervärde och disponsibel lagerbehållning för att vara säker på att alla transaktioner i ditt Mamut-sytem är uppdaterade. Detta görs genom att gå till Arkiv – Databaseverktyg – För support, och välja   Korrigera och kontrollera lagerdataintegriteten. Skriv ut Lagervärdeslista för att få översikt över lagervärdet före lagerinventering. Gå till Arkiv – Skriv ut, och välj   Produkt  till vänster . Skriv ut rapporten   Lagervärdeslista (lagerförändringar). Denne ger dig lagervärdet före utförd inventering. Skriv ut   Inventeringsrapport, som du använder som underlag för själva inventeringen. VIKTIG!  Om du också använder  serienummer, varuparti eller hållbarhetsdatum, måste du skriva ut en separat Inventeringsrappor för dessa. Det är rapporten  Inventeringsrapport : Serienummer, varuparti och hållbarhetsdatum.   Utför lagerinventering  Registrer räknat lager. Själva inventeringen registreras genom att gå till Visa – Lager – Lagerinventering. Lagerinventeringen i Mamut kan avbrytas och sparas. Detta görs genom att klicka på Avbryt, och svara   Nej   till   Ska lagerinventeringen annulleras?. När inventeringen startas på nytt, får du upp frågan   Ska du fortsätta på den påbörjade inventeringen?   Genom att svara Ja   till detta, kommer du att fortsätta där du avsluttade. Utför lagerinventering. Innan du utför lagerinventeringen bör du se till att systemdatum i Mamut är 31/12 2018 så att inventeringen blir registrerat på riktigt år. Stäng alla moduler.   Om du har inveteringsfönstret öppet måste det också stängas. Tryck på Avbryt och svara Nej på frågan Ska lagerinventeringen annulleras? Gå till  Arkiv  – Systemdatum, marker datumet 31/12 2018 i kalendern, och klicka   OK   för att godkänna. Gå till Visa – Lager – Lagerinventering, svara   Ja   till Ska du fortsätta på den påbörjade inventeringen?   och genomför lagerinventeringen. Efter att inventeringen är genomförd bör du gå igen till Arkiv  – Systemdatum, trycka Dagens datum och OK för att sätta dagens datum som systemdatum  Efter lagerinventering  Skriv ut en ny Lagervärdeslista. När inventeringen är genomförd bör du skriva ut en ny lagervärdeslista. Gå till  Arkiv – Skriv ut , och välj   Produkt  till vänster . Skriv ut rapporten   Lagervärdeslista (lagerförändringar). Den ska nu visa korrekt lagervärde för året 2019.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎29-11-2018 21:49
Om en leverantör inte kan leverera alla produkterna på samma gång så kan du göra en  varumottagning på en del av inkörsordern. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram den aktuella inköpsordern. Klicka på ikonen Registrera varumottagning (Ctrl+K). I kolumnen Varumottagning registrerar du antalet för varje produkt som har mottagits. Som  standard kommer det att stå det antal som står på inköpsordern så detta måste du redigera eller nollställa. Klicka på Registrera varumottag. När leverantören har skickat resterande produkter så repeterar du stegen ovan för att göra en ny  varumottagning på samma inköpsorder.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎18-10-2018 11:28
Om någon av produkterna på lagervärdeslistan eller i lagerbehållningsfönstret visar noll i lagervärde beror det på att produkterna inte hade ett inköpspris i priskalkylatorn då de blev varumottagna på lager Rapporten   Lagervärdeslista   (lagerförändringar) och   lagerbehållningsfönster   under   Visa - Lager - Lager hämtar information från lagerförändringar. Även om det kanske finns ett inköpspris i priskalkylatorn på produkten nu, så    fanns det inte då man registrerade inleveransen. För att lösa detta måste du nollställa lagerbehållningen på denna produkt, kontrollera att det ligger korrekt inköpspris på produktet och lägga in behållningen på nytt Så här går du tillväga: Gå till   Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den produkt det gäller och notera vilken   lagerbehålling den har. Sått 0 i   kolumnen Räknat lager. Klicka   Ok   och svara   Ja   på   frågan om   lagerinventeringen ska genomföras. Skriv ut   lagerinventeringsrapport   om du önskar det. Gå   till   Visa - Produkt - Produktregister. Leta fram den produkt det gäller och gå till fliken   Pris. Kontrollera att det ligger korrekt   inköpspris   här. Stäng   produktregistret och gå   till   Visa - Lager -   Lagerinventering. Leta fram den aktuella produkten och lägg in lagebehållningen tillbaka   i kolumnen   Räknat   lager. Klicka   Ok   och  svara   Ja   på  frågan om  lagerinventeringen ska genomföras. Nu skall   lagervärdeslistan visa korrekt lagervärde.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 16:18
Om du ska genomföra en lagerinventering som ska läggas in på ett datum bakåt i tiden, så kan du inte bara ändra systemdatum i programmet och sedan inventera in det antal som räknades den dagen. Du måste korrigera räknat antal med hänsyn till inköp som gjorts, produkter som levererats och övriga lagertransaktioner som kan ha gjorts under tiden. Vi rekommenderar att du först tar en säkerhetskopia innan du verkställer lagerinventeringen. Exempel: Den 31 december 2017 visar programmet att du har 105 st i lager av en viss produkt. Men när du räknar ditt verkliga lager den 31 december 2017 så har du 103 st. Per dagens datum (t ex 20 januari 2018) har du 78 st i lager enligt programmet.  Gå till Arkiv – Systemdatum och ange att 31 december 2017 är programmets systemdatum. Gå därefter till Visa – Lager – Lagerinventering och knappa in de siffror som gäller enligt nedan. I vårt exempel visade programmet 105 st i lager den 31 december 2017, men det verkliga lagret var 103 st. Per dagens datum visar programmet 78 st. Det som ska registreras som Räknat lager i inventeringen som gjordes den 31 december 2017 är 76. Uträkning: Registrerat lager per dagens datum – (Registrerat lager på systemdatumet – Verkligt Räknat lager) =Nytt Räknat lager per systemdatum: 78 – (105 – 103) = 76 Obs! Räknat lager för 31 december 2017 anges alltså till 76 st, och inte 103 st. Efter att du har verkställt lagerinventeringen går du till Arkiv – Systemdatum och ändrar tillbaka till dagens datum.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 11:19
Ibland kan det vara nödvändigt att reservera inköp till kunder för att bevara en bra kundrelation  eller av  någon anledning säkerställa att produkter i inköp blir kopplade till speciella  försäljningsorder.   Förberedande inställningar Gå till Visa – Inställningar – Företag. Gå in på fliken Inställningar per modul och klicka på Försäljning & Fakturering. Under fliken Generellt ska du bocka för Företaget reserverar inköp till kunder. Reservera inköp till kunder Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Skapa ett nytt inköp eller leta fram ett befintligt inköp som ska reserveras. Klicka på den lilla pilen ner till höger om ikonen Koppling/reservation mot försäljningsorder  under fliken Produktlinjer och välj Knytning/reservation mot försäljningsorder. Klicka på ikonen Ny och välj vilken försäljningsorder som inköpet ska kopplas/reserveras mot.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:23
Om du har bokfört ett inköp som blivit fel eller där en del av inköpet blivit krediterat så kan du skapa en kreditnota för detta i inköpsmodulen. Gå till Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Välj aktuell status i rullgardinsmenyn högst uppe till höger och leta fram inköpsordern som du vill kreditera. Klicka på ikonen Bokföra inköpsorder i verktygsmenyn. I rullgardinsmenyn för Typ av faktura väljer du Kreditnota. Fyll i fakturanummer eller OCR. I kolumnen Bokförs anger du antalet som du vill kreditera. Notera att antalet ska stå som ett negativt tal (exempelvis -1). Klicka på Bokför. Det upprättas nu en ingående kreditnota i huvudboken. Om du även har varumottagit inköpet tidigare så får du en fråga om du önskar ta ut produkterna ur lagret i samband med att du bokför kreditnotan.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:10
För att kreditera ett inköp som inte är bokfört ännu, kan du registrera en negativ varumottagning som  återställer den tidigare gjorda varumottagningen. Gå in på Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Välj status Varumottagning uppe i högra rullgardinsmenyn, och leta fram det aktuella inköpet. Klicka på Registrera varumottag (Ctrl + K). Bocka för Visa även mottagna produktrader. Du kommer nu att se de tidigare mottagna  produktraderna. I kolumnen för Varumottagning skriver du antalet i minus, antingen hela antalet eller endast  det antal du har levererat tillbaka till leverantören. Klicka sedan på Registrera varumottag. Nu är både lagret och inköpet uppdaterat med riktigt antal.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:04
Om en leverantör inte kan leverera alla produkter på en inköpsorder vid ett tillfälle kanske denne väljer att endast fakturera för de levererade produkterna. I detta fall kan du bokföra endast dessa produkterna på inköpet i Mamut. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram aktuell inköpsorder. Klicka sedan på ikonen Bokföra inköpsorder. I kolumnen Bokförs skriver du in det antal produkter som ska bokföras. I detta fält ligger det totala antalet produkter på inköpsordern som default, så där måste du själv ändra till det antal produkter som ska bokföras. Klicka sedan på Bokför för att verkställa detta. När de återstående produkterna ska bokföras gör du enligt ovanstående instruktioner återigen.
Visa fullständig artikel
av Niclas Fundin VISMA
  Det är inte helt ovanligt att man beställer samma produkt från flera olika leverantörer och de leverantörerna har också som oftast olika priser på produkten. Det finns lite olika alternativ på hur man vill det ska påverka inköpspriset i Mamut.   Ett av dem är att man vill att inköpspriset på produkten ska vara samma som senaste inköpet. Så här ställer man in det:   Gå till Inställningar - Företag - Inställning per modul - Produkt - Prishantering, där bockar ni i Uppdatera inköpspris och  -kostnad på produktkortet vid bokföring av inköp . O m ni har boxen under den ikryssad så uppdateras priset bara om ni beställer från standardleverantör, vilket kan vara bra om det endast är i undantagsfall som man beställer från sekundära leverantörer.     Tänk på att försäljningsordrar som redan är skapade uppdateras inte automatiskt. Vill man att det nya inköpspriset ska gälla på en specifik order regenerera orderrader genom att trycka på ∑ på ordern och sedan uppdatera kostnaderna. Här kan ni läsa mer om produktinställningar: http://help.mamut.com/se/mhelp/rtm/settings/company/module/companysettings_product.htm  
Visa fullständig artikel
Aktuella ämnen