Visma Mamut
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
av Dagmara Grymek VISMA
Om du får meddelande Det finns inte bokfört något verifikat för Ingående Balans i period 1. Om detta skall göras kan du inte avsluta period 1 förrän du lagt in Ingående Balans. Ångra genom att trycka på Avbryt när du försöker att avsluta period 1 beror det på att du inte har bokfört någon ingående balans. Detta meddelande är endast en upplysning om att det inte är bokfört någon Ingående Balans i period 1. Vid ett årsbokslut i Mamut Business Software blir det automatiskt genererat ett ingående balansverifikat i den första öppna perioden i det nya året. Detta är vanligtvis period 1, men om period 1 är stängd så blir det ingående balans verifikatet bokfört på första öppna perioden, som t ex period 2. Får du meddelandet om att det inte finns någon ingående balans i period 1 måste du därmed ta ställning till om du ska avbryta periodavslutningen och lägga in ingående balans, eller om det är ok att den ingående balansen hamnar i en senare period.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
På statusen Avslutad i reskontralistan ligger de poster som är stängda/låsta. Ett enkelt sätt att se vilka poster som är matchade/kopplade mot varandra i reskontran är att sortera på MatchID. Instruktionen nedan beskriver hur detta görs i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt används även i leverantörsreskontran.   Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Reskontralista till vänster. Ange Urval Avslutad och Alla poster. Om kolumnen MatchID inte är synlig, så måste du klicka på ikonen Användarinställningar, gå där in på fliken Reskontralista och bocka för MatchID. Klicka därefter på OK. Nu kommer du att se kolumnen MatchID. För att sortera efter MatchID, så klickar du på själva kolumnrubriken MatchID. I den kolumn kommer du nu att se att två eller flera poster har samma MatchID. Om summan för de poster som har samma MatchID går i noll så är dessa poster stängda/låsta mot varandra
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Du kan upprätta ett nytt konto med reskontrafunktion i kontoplanen. För att en post ska visas i reskontran så måste verifikatet vara bokat mot ett konto med reskontrafunktion. I Mamut är standardkonton med reskontrafunktion 1510 (Kundfordringar) och 2440 (Leverantörsskulder).   Skapa konto Gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny för att upprätta ett nytt konto. Skriv in det önskade kontonumret, exempelvis 1511 och klicka på OK. Skriv sedan in önskat namn på kontot och sätt övriga aktuella inställningar för kontot. På fliken Avancerat i kontoplanen anger du i fältet Reskontrafunktion om kontot ska vara ett kundreskontrakonto (eller leverantörsreskontrakonto). Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Du kan nu gå in i kontaktuppföljningen och leta fram de kontakter som ska knytas mot det nya reskontrakontot.   Knyt kontakt mot kontot Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram den kontakt som ska knytas mot det nya kontot. När du har den aktuella kontakten framför dig så går du in på fliken Inställningar. Klicka där på knappen Reskontra. Välj önskat reskontrakonto i rullgardinsmenyn Konto för Kundfordringar/Leverantörsskulder under fliken Reskontra. Klicka sedan OK. Stäng kontaktuppföljningen och svara Ja till att spara ändringar.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om du får meddelande om att period som tillhör datum är avslutad när du försöker registrera verifikat i period 13 så beror det på att period 13 är en extra period som har skapats för att det ska vara möjligt att göra korrigeringsverifikat. Period 1 motsvarar januari, period 2 motsvarar februari, osv. Det finns ingen egen månad för period 13, så oavsett vilket datum som skrivs in så kommer du att få meddelandet ”Period som tillhör datum är avslutad”. I användarinställningarna i verifikatregistreringen kan du ta bort markeringen för datum/periodkontroll om du inte vill att meddelandet ska visas. Du kan givetvis också fortsätta utan att ta bort markeringen för datum/periodkontroll. Klicka då OK när meddelandet visas (när du bokför verifikat i period 13 har meddelandet ingen betydelse). Ta bort datumkontrollen Gå till Visa - Inställningar - Användare. Gå in på fliken Inställningar per modul och klicka på knappen Verifikatsregistrering. Gå in på fliken Funktion. Ta där bort bocken för Datum/periodkontroll. Klicka på OK. Stäng sedan fönstret med inställningar och svara JA till att spara ändringar. Notera att denna inställning görs för den användare du är inloggad som. Samtliga användare behöver gå in och sätta denna inställning enligt ovanstående beskrivning om de önskar ta bort inställningen för datum/periodkontroll.
Visa fullständig artikel
av Niclas Fundin VISMA
  Eftersom communityt är vår primära kommunikationskanal kan det vara bra att få notiser när det läggs upp nya inlägg. Det gör du genom att prenumerera på inlägg. Du måste initiera prenumerationen för varje område (Forum, Användartips och Nyheter) under de produkter du är intresserad av.  På varje sida (utom Översikt) hittar du en cirkel med tre punkter i uppe till höger på sidan. Om du klickar på den kommer följande meny upp:     Här klickar du på   Prenumerera för att initiera prenumerationen. Detta val ändras till   Avsluta prenumeration när prenumerationen är aktiverad.     Du kan hantera dina prenumerationer via menyn som kommer upp när du klickar på ditt namn/din avatar:
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎05-12-2018 15:33
Principen för att registrera en ingående faktura fungerar på samma sätt som en utgående faktura. Skillnaden är att registreringen sker mot leverantörsreskontran när du registrerar en ingående faktura. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Kontrollera att korrekt räkenskapsår är valt i fönstret. Om felaktigt år visas så klickar du på kalenderknappen som visar året och väljer det år som fakturan ska bokföras mot. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat Ange korrekt Ver.Typ, Ver.datum och Period. Skriv in kontonummer 2440 (Leverantörsskulder) i kolumnen Konto och välj aktuell leverantör från listan som visas. Alternativt kan du skriva in leverantörsnumret direkt i kolumnen Konto för att få fram korrekt leverantör. I det nya fönstret som öppnas, skriver du in informationen som gäller för fakturan. Obs! Du måste ange ett fakturanummer eller OCR för att komma vidare men det fungerar att ange ett fiktivt nummer. Klicka därefter på OK (eller tryck på plustangenten) så uppdateras verifikatet med den nya informationen. Ange motkonto, dvs det konto som 2440 ska bokföras mot. Är det ett inköp av varor använder du vanligtvis konto 4011 Inköp material och varor 25%. Konto 4011 är momsbelagt vilket innebär att när du lägger in bruttobeloppet så genererar systemet automatiskt momskonteringen. När verifikatet är färdigt och balanserar kan du överföra det till huvudboken genom att klicka på ikonen Huvudbok. Då blir verifikatet verkställt.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4). Börja med att ta en säkerhetskopia av Mamut Business Software Gå därefter till Arkiv – Import – Bokslut (SIE4). Ett fönster visas och förklarar att SIE4-filer som importeras via denna funktion hamnar i period 13, bokslutsperioden. Klicka på OK för att fortsätta. Du får nu ett nytt fönster där du ska välja om eventuella öppna verifikat i  verifikatsregistreringen i bokslutsperiod 13 ska raderas och överskrivas med det som finns i importfilen, eller om bokslutstransaktionerna i importfilen ska läggas till de verifikat som redan finns. Peka ut sökvägen till SIE-filen. När du kommer till fönstret SIE synkronisering ska du ange vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras till. När importen är klar får du möjlighet att skriva ut en journal som visar vilka verifikat som har importerats. Dessa ligger nu i verifikatsregistreringen och du kan överföra dem till huvudbok därifrån. Klicka till sist på Stäng för att avsluta importguiden. Obs! Vid inläsning av SIE4 fil via importfunktionen Arkiv - Import - Import/Export - SIE4 (Transaktioner) importeras verifikaten till det datum/period i Mamut Business Software som specificeras i filen. Om den period som verifikatet hör till inte är öppen, så kommer programmet att lägga verifikaten på första öppna period den hittar. Om perioder 1-12 är stängda så importeras verifikaten till nästa öppna period på nästkommande år. Period 13 räknas inte som vanlig period och inga verifikat importeras till denna period om du gör importen via importfunktionen SIE4 (Transaktioner). Vid inläsning av SIE4 fil med bokslutstransaktioner ska därmed alltid importfunktionen SIE4 (Bokslut) användas.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av  räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerade  med en akronym för att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen är  exporterad från. När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas fönstret SIE synkronisering i vilket  du måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska  importeras. I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymer transaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nu  synkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att välja  önskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet. Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste du  kontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar för  verifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvis  Diverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara den  verifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIE synkronisering.    Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIE  synkronisering .  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎29-11-2018 22:09
För att stämma av huvudbok och reskontror får du skriva ut rapporterna Huvudbok saldolista per konto, detaljerad, Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna Leverantörsreskontraposter per vald period.   Gå till Arkiv - Skriv ut, och klicka på Redovisning i vänstra menyn. Markera och skriv ut rapporten Huvudbok saldolista per konto, detaljerad. Kontrollera i urvalsfönstret som öppnas att det angivna året efter Räkenskapsår är det år du ska stämma av. Ange period 1 t o m 13. Klicka på Reskontra i vänstra menyn och skriv ut rapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period. Obs! Det är viktigt att du sätter urval på period 1-13. Dessa rapporter ska stämma överens. Om föregående redovisningsår inte är avslutat ska Huvudbok saldolista per konto, detaljerad skrivas ut även för det året.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎29-11-2018 21:59
  När ni aktiverar den nya Autoinvoice integrationen så kommer den gamla lösningen eDokument att inaktiveras. Tillvägagångssättet för att fakturera elektroniska fakturor i Mamut är samma som för eDokument lösningen, men listorna över skickade och mottagna elektroniska fakturor är i den nya lösningen endast tillgängliga inne i Mamut och inte i Mamut Online. Det är möjligt att bokföra mottagna fakturor och kreditnotor till verifikatregistreringen eller huvudboken i den nya integrationen, men bokföring till inköpsmodulen stöds inte.   Var medveten om att tjänsten medför transaktionspriser. Dessa hittar ni i vår prislista .   Aktivering av den nya Autoinvoice integrationen Kontrollera vilken version av Mamut ni har under Hjälp - Om i programmet. Om ni inte har version 22.0.1410 eller senare måste du börja med att uppdatera. Installationsfiler och instruktioner för detta finns här på vårt community . Klicka på Hjälp - Om - Ladda ner licensfil . Klicka på OK på meddelandet om att licensen har uppdaterats och starta sedan om Mamut. Klicka på Autoinvoice som ska visas i vänstra menyn i Mamut. Om du inte ser detta kan det bero på att din användare inte har behörighet till detta. Testa då med att logga in med en superanvändare. Det nya fokusområdet för Autoinvoice ska nu visas. Klicka på Aktivera Autoinvoice . Fönstret Autoinvoice integration visas. Klicka på knappen Aktivera . Aktiveringsvägvisaren startar nu. Läs igenom informationen och klicka på Nästa . Läs igenom licensavtalet, bocka för rutan Jag accepterar användarvillkoren för Visma.net  och klicka på Aktivera . Aktiveringen kan ta några sekunder. Om du får meddelande att integrationen har blivit aktiverad kan du klicka på Slutför för att stänga vägvisaren. Om aktiveringen skulle fela vill vi att du tar en skärmbild på meddelandet och skickar in till supporten på support@mamut.se. I rullgardinsmenyn Utskriftsformat väljer du vilken faktura-rapport som ska användas som bifogad rapportfil när du aktiverar Autoinvoice på nya kunder. Klicka på OK för att stänga fönstret Autoinvoice integrationen. De övriga ikonerna på fokusområdet för Autoinvoice ska nu bli tillgängliga. Klicka på Inställningar för att öppna Autoinvoice inställningarna. Kontrollera att Namn och E-post är korrekt. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Välj Postadress i vänstra menyn och kontrollera att er adress är korrekt angiven. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Välj Fakturainställningar - Ingående i vänstra menyn. Här har du möjlighet att inaktivera mottag av elektronisk faktura om ni endast önskar att skicka men inte motta. Detta görs genom att klicka på Inaktivera på Visma nätverk (Vismas egna nätverk för elektronisk fakturering måste vara aktiverat för att kunna motta elektroniska fakturor). Välj Fakturainställningar - Utgående i vänstra menyn. Här kan du aktivera eller inaktivera möjligheten för att skicka faktura som e-post och utskrift (brev i posten) via Autoinvoice integrationen. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Om e-post eller utskrift är aktiverat, och du har valt Skicka dokument som “Automatisk” på Autoinvoice inställningarna på kunden i Mamut, så kommer fakturan automatiskt att levereras som e-post eller utskrift om mottagaren av någon anledning inte kan ta emot fakturor elektroniskt. Var uppmärksam på att det är en extra kostnad för att leverera faktura utskriven och skickad som brev i posten, priserna hittar ni i vår prislista . Under Fakturainställningar - Fakturameddelanden i vänstra menyn kan du aktivera e-postaviseringar för mottag av elektroniska fakturor samt avisering för utgående fakturor som felar. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara . Stäng fönstret genom att klicka på krysset i hörnet när du har gått igenom alla inställningar. Autoinvoice integrationen kan nu användas. Om ni har flera användare i Mamut måste dessa starta om Mamut innan de får fram Autoinvoice integrationen i deras program. Om ni inte har använt Mamut Online till något annat än eDokument så rekommenderar vi att ni nu Kopplar ifrån Mamut Online. Detta kan göras under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online . Läs mer i artiklarna Funktioner i Visma AutoInvoice, Skicka fakturor genom Visma AutoInvoice och Mottag och bokföring av elektroniska fakturor
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎29-11-2018 21:50
Det kan hända att programfiler blir skadade. Om det sker bör du reparera filerna. Det kan göras genom att köra installationen på nytt. Bläddra dig fram till mappen där du packat ut installationsfilerna du tidigare laddat ner (om du har raderat filerna som fanns här måste du ladda ner och packa ut på nytt). Kör filen Setup.exe genom att dubbelklicka på den. Välj språk och klicka på OK. Klicka på Nästa i Välkommen-fönstret. Välj Reparera och klicka på Nästa. Klicka på Installera för att reparera Mamut. Klicka på Slutför för när reparationen är klar.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎29-11-2018 21:49
Om en leverantör inte kan leverera alla produkterna på samma gång så kan du göra en  varumottagning på en del av inkörsordern. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram den aktuella inköpsordern. Klicka på ikonen Registrera varumottagning (Ctrl+K). I kolumnen Varumottagning registrerar du antalet för varje produkt som har mottagits. Som  standard kommer det att stå det antal som står på inköpsordern så detta måste du redigera eller nollställa. Klicka på Registrera varumottag. När leverantören har skickat resterande produkter så repeterar du stegen ovan för att göra en ny  varumottagning på samma inköpsorder.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎29-11-2018 21:39
I Mamut Business Software kan du reservera inköp mot försäljningsorder för att säkerställa att  produkter som ligger i inköp blir kopplade mot en viss försäljningsorder. Om du önskar att ta bort en inköpsreservation, måste du gå via lagermodulen: Gå till Visa - Lager - Lager. Klicka på Inköpsreservationer i vänstra menyn. I övre delen av fönstret sätter du eventuellt urval för att visa önskade reservationer och klickar på  ikonen Uppdatera (F5) när urvalet är definierat. I listan nedtill kommer då alla inköpsreservationer inom det valda urvalet att visas. Dubbelklicka på den inköpsreservation som du önskar att ta bort. Samma inköp kan vara reserverat  mot flera försäljningsorder och du ser information om produkt, inköp och försäljningsorder i de olika kolumnerna på raderna i detta fönster. I nästa fönster som öppnas ser du vilka produkter som ligger på aktuellt inköp i övre delen. När du  markerar en produkt på inköpet i övre delen ser du vilken/vilka försäljningsorder produkten i detta inköp är reserverat mot i nedre delen av fönstret. Markera den försäljningsorder som reservationen ska tas bort från i nedre delen och klicka på det  svarta krysset Radera (Ctrl+D). Notera att varken försäljningsorder eller inköp påverkas på annat sätt än att själva reservationen tas  bort.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎22-11-2018 11:16
Det kan ibland uppstå problem med utskrift till PDF från Mamut Business Software när drivrutinen för PDF-generatorn inte fungerar som den ska. Detta problem kan bero på installationsproblem, konflikt med andra drivrutiner eller inställningar i Windows.
Visa fullständig artikel
av Niclas Fundin VISMA
  Mamut Online har under ca 10 år varit en uppskattad del av Mamut-produkten. Vi står nu inför ett teknikskifte där plattformen Mamut Online inte uppfyller önskad prestanda. Det tillsammans med ett minskat intresse från våra kunder att utnyttja tjänsten har vi beslutat att avveckla Mamut Online.         Våra kunder har använt Mamut Online i huvudsak för att online kunna lägga order och sköta en viss del av kontaktuppföljningen samt för att kunna skicka och ta emot e-fakturor.   Vi har nu lanserat en ny lösning för elektronisk fakturering i Mamut. Den nya lösningen, baserad på Visma AutoInvoice, är helt integrerad i Mamut och byggd för att ge en enklare, bättre och stabilare service än vad vi för närvarande har via Mamut Online. Lösningen kan användas redan nu och du kan läsa mer och aktivera den här.   Använder ni Mamut Online för order och kontaktuppföljning ber vi er kontakta er partner eller oss för att kolla på alternativa lösningar.     Sista användningsdag för Mamut Online är satt till   2019-03-31 . Observera att detta gäller endast Mamut Online och inte Mamut Business Software (Mamut Enterprise och Mamut Office) som ni har installerat på er dator, server eller har Mamut hostat hos oss eller någon annan part.       FAQ   Varför tar vi detta beslut? Mamut Online uppfyller tyvärr inte den prestanda som vi och våra kunder önskar. Det har lett till ett minskat intresse och minskat antal kunder som utnyttjar tjänsten. Vi stod därför inför valet att bygga om Mamut Online helt eller att förbättra den viktigaste funktionaliteten, fakturahanteringen.   Vad är Mamut Online? Mamut Online är en tjänst för att ladda upp delar av din databas till vår server, vilket ger dig tillgång till några uppgifter online medan du synkroniserar med din lokala databas. De flesta av Mamut kunder använder endast detta för att skicka elektroniska fakturor idag. Du kan komma åt tjänsten genom att logga in på   www.mamutonline.com   Vad betyder detta för mig som inte använder Mamut Online? Om du inte använder Mamut Online idag berörs du inte av dessa förändringar. Ditt Mamut-program kommer inte att påverkas av detta och kommer att fungera som tidigare. Vi rekommenderar dig ändå att aktivera AutoInvoice och använda elektronisk fakturering.   Vad betyder det för mig som använder Mamut Online för att bara skicka elektroniska fakturor? Om du bara använder Mamut Online för att skicka elektroniska fakturor, är det enkelt att byta till den nya lösningen och inaktivera den gamla. Den nya lösningen är betydligt stabilare, lättare att använda och är rent generellt en bättre lösning. Vi rekommenderar byta lösning så fort som möjligt, men senast i slutet av maj 2019.   Vad betyder detta för mig som använder Mamut online för andra saker än elektroniska fakturor, till exempel kunduppföljning och tidsregistrering? Om du använder Mamut Online för andra saker än eFaktura, rekommenderas att du kontaktar vår din partner eller Visma för att titta på möjliga alternativ för att tillgodose de behov du har.   Har Visma planer på att avsluta Mamut? Nej, det finns inga planer idag att avsluta Mamut.    Har ni mer frågor är ni välkomna att kontakta oss på: niclas.fundin@visma.com 076-13 65 838 eller  info@vismasoftware.se 010-14 12 700
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎07-11-2018 12:09
Övergången från ett räkenskapsår till ett nytt innebär att du arbetar parallellt med två år under en viss period. För en detaljerad beskrivning av hur du stänger året i Mamut ladda ner detta dokument: Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system   (pdf). När Mamut Business Software genomför ett årsbokslut så är det olika punkter som måste genomföras innan du kan avsluta året. Nedanför är det beskrivit vad de olika meddelanden som du kan få upp i ett årsbokslut betyder och vad som behöver göras.   Följande Perioder/Momsperioder måste avslutas Om du får besked om att inte alla perioder är avslutade måste du avbryta årsbokslut och gå tillbaka och avsluta nämnda perioder. Du avslutar perioder genom att gå till   Visa - Redovisning - Stäng Redovisningsperiod.   Alla perioder måste avslutas, även de perioder som du eventuellt inte har bokfört i. Om du har kvartalsmoms så ska du vid stängning av period 3, 6, 9, 12 även stänga momsperioderna. Verifikatsregistreringen innehåller data Om det finns verifikat i verifikatregistreringen som ännu inte har blivit överförda till huvudboken så måste detta göras innan ett årsbokslut kan genomföras. Du måste antingen överföra dessa till huvudboken eller radera verifikaten. Om du inte ser att det ligger verifikat i verifikatregistreringen så kan du klicka på ikonen   Användarinställningar   i verktygsfältet inne i verifikatsregistreringen. Gå in på fliken   Funktion   och klicka därefter på knappen med tre punkter på bredvid   Visa alla verifikat för alla användare. Du kommer nu att se verifikat som är registrerade av andra användare och som inte har överförts till huvudboken. Fakturajournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Fakturajournalen kan skrivas ut från rapportmodulen. Gå till Arkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du skickar utskriften direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Utskriften blir bara verkställd om den skickas direkt till skrivare. Du kommer även få besked om detta när du skriver ut en fakturajournal till förhandsgranska. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Bokföringsjournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Bokföringsjournalen   kan skrivas ut från rappormodulen. Gå till   Arkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du även skickar denna utskrift direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Annars kommer utskriften inte verkställas. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Överskott/Underskott måste disponeras När du genomför ett årsbokslut i Mamut Business Software ska det bara finnas saldon på balanskonton (konto 1000 – 2999) som blir överfört till det nya året som Ingående Balans. Det ska inte finnas något saldo på resultat konton (konto 3000 – 9999). Om det finns saldo på resultatkonton så måste detta nollställas mot ett balanskonto innan årsbokslut. Detta är detsamma som att disponera ett underskott/överskott. Du kan se på rapporterna   Resultaträkning1   (detaljerad)   och   Balans detaljerad   om disponering är gjord. När du skriver ut dessa rapporter så är det viktigt att du sätter urval på det korrekta räkenskapsåret och perioderna 1 – 13. Förutsättningen att genomföra ett årsbokslut är att summan av intäkter är detsamma som skuld. Saldo på momskonton Det enda momskonto som ska innehålla ett saldo vid ett årsbokslut är konto 2650, momsredovisningskonto. När du avslutar en period töms saldona på momskontona automatiskt mot momsredovisningskontot 2650 i perioden 1-12. På detta sätt så blir den ingående balansen korrekt i det nya året och tar bara med sig det du eventuellt har till godo/skyldig i moms. Om det finns saldo på andra momskonton så kan detta bero på följande: Momsperiod 4 är inte utskriven och godkänd Momsperioder 1-3 är inte utskrivna och godkända. Det är bokfört verifikat i period 13 som innehåller moms. När det gäller de två första punkterna så går du till   Visa – Redovisning – Stäng Redovisningsperiod. Tänk på att varje momsperiod innehåller tre perioder. Bokfört momsverifikat i Period 13 Om du har bokfört verifikat i period 13 och dessa innehåller moms så måste du manuellt boka om detta   i verifikatsregistreringen. Period 13 finns endast för att bokföra årsbokslutregistreringar och korrigeringar. Eftersom denna period inte är knuten till någon momsperiod ska momskontona som används (kontogrupp 26) bokföras mot konto 2650, som blir överfört på Ingående Balansen i det nya   året när du gör ett årsbokslut.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Om du försöker stänga perioder eller göra årsavslut och får meddelande om att det ligger öppna verifikat i Verifikatregistreringen, kan dessa ligga registrerade mot en annan användare och därmed inte visas i din verifikatregistrering. Om verifikaten inte är överförda till huvudbok är de endast synliga i verifikatregistreringen för den användare som har registrerat dem. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatreregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Funktion och klicka på knappen med tre pricker till vänster om Visa alla verifikat för alla användare.   Du får upp ett fönster som visar vilka verifikat som är registrerade av andra användare, markera dem och klicka OK så blir verifikaten tillgängliga i din Verifikatregistrering. Klicka på Överför till huvudbok.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Verifikat som bokförs i verifikatregistreringen blir först verkställda och permanent sparade när de har förts över till huvudboken. Att spara permanent, utan möjlighet att radera, är nödvändigt av säkerhetsmässiga skäl. Om det hade varit möjligt att radera verifikaten efter att de blivit överförda till huvudbok hade man inte vetat om de egentliga bokföringsuppgifterna och rapporterna hade stämt gentemot ursprungsuppgifterna.  Korrigering av eventuella fel efter överföring till huvudbok måste ske med hjälp av korrigering (tillägg av fler verifikatrader i samma verifikat) eller skapande av nya verifikat.   När verifikat är bokförda och godkända i verifikatregistreringen kan du överföra dem till huvudbok och reskontra genom att klicka på knappen Överför till huvudbok i verktygsraden. Om du inte är i verifikatregistreringen, men har verifikat där som ska föras över till huvudbok kan du gå till Visa - Redovisning - Överför från verifikatsregistrering till huvudbok. Du får nu upp ett fönster där du kan göra ett urval på vilka verifikat som ska överföras. Du kan  göra urval på Verifikattyp eller Period eller en kombination av dessa. Som exempel kan du överföra alla verifikat med Verifikattyp Utgående faktura från period 3. Fördelen med detta är att du får möjlighet att skriva ut bokföringsjournal för varje urval. Det är inte nödvändigt att göra något urval, du kan välja att överföra allt. Markera Förhandsvisa bokföringsjournal för att få en översikt över vad som kommer att bokföras. När du har gjort urvalet klickar du på Nästa. Kontrollera bokföringsjournalen så att den stämmer  mot uppgifterna du har registrerat. Om utskriften stämmer kan du stänga den och godkänna genom att trycka Slutför. Då kommer huvudbok och reskontra att bli uppdaterade med den nya bokföringen. Klickar du Avbryt kan du stoppa överföringen till huvudbok och genom att klicka Föregående kan du skriva ut bokföringsjournalen igen. Om det är något fel i verifikaten, t ex något verifikat som ej balanserar eller Verifikationsdatum  som är flera år utanför räkenskapsåret, kommer du att få ett meddelande. Du får då avbryta överföringen, gå in i verifikatregistreringen och korrigera det som är fel. När du har slutfört överföringen är verifikaten permanent sparade i huvudboken.
Visa fullständig artikel
av Dagmara Grymek VISMA
Det är möjligt att kreditera delar av en faktura. En kreditnota kan redigeras på samma sätt som   en  vanlig order. När du  gör en kreditnota kan du ta bort artikelrader så att endast delar av en faktura blir  krediterade. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Välj status Faktura i rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet. Bläddra eller sök efter den order som ska krediteras. Klicka på knappen Radera (svart kryss). Du får nu en fråga om du vill generera en kreditnota, svara JA så skapas en obehandlad  kreditnota. Nu finns möjlighet att ändra antal och pris på artiklarna på den obehandlade kreditnotan. Kontrollera totalsumman längst ned i högra hörnet om det stämmer med beloppet du vill  kreditera. Klicka på knappen Fakturera i verktygsraden. Fönstret Fakturering öppnas. Fortsätt som vid fakturering: välj om du vill skriva ut från företags- eller gemensamma rapporter och om du vill skicka till skrivare/pdf/epost Klicka på OK. Om kreditnotan innehåller lagervaror får du möjlighet att återföra artiklarna till lagret. Klicka på  Stäng när du gjort ditt val. Svara JA på frågan Ska ordern faktureras? Kreditnotan skrivs ut och du får en fråga om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är ok.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎07-11-2018 11:01
Vid årsbokslut är det några punkter som är viktiga att gå igenom. Listan nedan kan vara ett hjälpmedel i ditt arbete vid årsbokslut. Dessutom rekommenderar vi att du tar kontakt med din revisor för att få mer konkreta råd i förhållande till tillvägagångssätt.   Skapa ett nytt räkenskapsår. Kontrollera och bokför det sista som ska göras på dina konton. Om du har öppna verifikat i verifikatsregistrering så måste dessa föras över till huvudboken innan du går vidare. Stäng alla perioder i det gamla räkenskapsåret. Momsperioderna för räkenskapsåret stängs i samband med respektive period som innehåller momsperiod. Gå till   Arkiv - Skriv ut, välj   Journal   i vänstra menyn och skriv ut följande rapporter: Fakturajournal (automatisk överföring) Bokföringsjournal (automatisk överföring) Läs mer om hur du skriver ut och verkställer journaler. Gå till   Arkiv - Skriv ut, välj   Redovisning   i vänstra menyn och skriv ut följande rapporter: Saldobalans, detaljerad Saldobalans, export Balans, detaljerad Resultaträkning1 vald period jämförd fg. år och budget (detaljerad) Skattedeklaration - momsrapport (för alla perioder) Kontrollera att momskontona för in- och utgående moms har saldo noll efter att perioderna har stängts på året. Disponera vinst eller förlust. Utför eventuella bokslutstransaktioner som föreslagits av din revisor i period 13, och starta därefter årsbokslutet. För närmare beskrivning om hur du utför årsbokslut i Mamut Business Software kan du läsa Årsavslut i Mamut Business Software
Visa fullständig artikel
Elefanten i rummet