Mine områder
Hjelp

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎14-08-2023 15:49 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Det kommer stadig nye lovregler som er relevant for oss som jobber med lønn- og HR. I denne artikkelen gir vi en oversikt over vedtatte og foreslåtte lovendringer.  

 

Endringer med ikraftreden 1. januar 2023

 • Heltidsnorm innføres med en ny bestemmelse i aml. § 14-1 b. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er derved at arbeidstaker skal ansettes på heltid. Arbeidsgiver plikter å dokumentere behovet for deltidsansettelse før noen ansettes på deltid og må drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med tillitsvalgte.

 • Fortrinnsretten til utvidet stilling etter aml. § 14-3 gjelder nå også fremfor ny innleie i virksomheten.

 • Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, fremfor at arbeidsgiver bruker tilkallingsvikarer eller innleie til dette arbeidet.

Les mer om endringene her.

 

Endringer med ikrafttreden 1. april 2023

Reglene om innleie fra bemanningsforetak i aml. § 14-12 ble strammet inn. 

 • Adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» er opphevet. Det er fremdeles adgang til innleie til vikariater, dvs som vikar for en eller flere som er fraværende, og praksisarbeid i opplæringsøyemed. 
 • Totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser til utføring av bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. 
 • Innleie etter avtale med tillitsvalgte skal også gi rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter 3 år.

Les mer om endringene her.

 

Endringer som trer i kraft 1. januar 2024

Nye regler om “arbeidstakerbegrepet” i aml §1-8 er vedtatt.

 • Ny definisjon av begrepet “arbeidstaker”. Formålet er å gjøre det enklere å forstå hvem som skal anses som “arbeidstaker” ved at viktige momenter i vurderingen tas inn i lovteksten. 
 • Det er også vedtatt en ny presumpsjonsregel om at arbeidstakerstatus skal legges til grunn, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.
 • Les om reglene for hvordan “knytte til seg arbeidskraft” her

Nye regler om “konsern” og nedbemanning

 • Selskap i konsern får plikt til å tilby “annet passende arbeid” og “fortrinnsrett til ny stilling” ved nedbemanning i andre deler av konsernet. Endringene er vedtatt i aml. §14-2 første ledd.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

 • Terskel for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte. I tillegg kan det kreves arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 10 ansatte, jf aml §7-1 første ledd.
 • Terskel for når en virksomhet skal ha verneombud senkes til 5 ansatte, jf aml §6-1 første ledd.
 • En presisering av at verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.

Drøftingsplikt

 • Drøftingspliktene i kapittel 14 samles i én ny bestemmelse i aml. § 14-14 a, og drøftingsplikten utvides til å omfatte bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen. I tillegg utvides drøftingsplikten til også å gjelde når en av partene krever det.

Midlertidig ansettelse

 • Midlertidig ansatt arbeidstaker skal ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Det blir altså en ren treårsregel, jf aml §14-9.

Du kan lese mer om endringene her

 

Det inntas enkelte presiseringer i arbeidsmiljøloven vedrørende trakassering

 • Vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven § 4-3 skal også innebære et vern mot seksuell trakassering.
 • Inntas definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven § 4-3, som tilsvarer definisjonene som er inntatt i likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø presiseres i § 6-2.

Du kan lese mer om endringene her.

 

Lovforslag til behandling

Regjeringen har i juni 2023 sendt over forslag til Stortinget om endringer i blant annet arbeidsmiljøloven.

 

Forslagene omfatter blant annet:

 • utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen ved at flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen og strengere krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge
 • fristen til å sørge for skriftlig arbeidsavtale forkortes fra 1 måned til 7 dager etter at arbeidsforholdet begynte.
 • fristen for å innta endringer i arbeidsforholdet i arbeidsavtalen forkortes fra 1 måned til den dagen endringene trer i kraft.
 • en bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler. Hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn og hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette.
 • hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid skal fortsatt gjelde, men det foreslåe en ny regel om at ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.
 • det foreslås å lovfeste at det ikke er adgang til ny prøvetid ved fornyelse av midlertidig kontrakt eller overgang fra midlertidig til fast ansettelse dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling/likeartet stilling.
 • en rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår ved at de som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

Les mer om forslagene her

Regjeringens proposisjon

Vi legger ut løpende informasjon så snart forslagene er behandlet i Stortinget.

 

Høstens fagkonferanse med årsavslutning

Få med deg høstens fagkonferanse der vi oppdaterer deg på nye og endrede regler i 2023 og 2024. Her får blant annet høre mer om hvordan håndtere årsavslutning korrekt, og er det egentlig skattefritt å lade el-bil for arbeidsgivers regning? Les mer her.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"