Mine områder
Hjelp

Skatt eller ikke ved utbetalinger når ansatte slutter

av Ivar Grøndahl1

Det er flere årsaker til at et arbeidsforhold opphører. Det kan være at arbeidstaker sier opp selv, at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet eller at arbeidstaker dør. Vi skal her se på hvordan sluttoppgjør, som f eks feriepenger, sluttvederlag, erstatning og etterlønn skal rapporteres i a-meldingen.

Utbetaling ved dødsfall

Lønn etter dødsfall

Lønn, bonus, feriepenger og andre ytelser som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som ikke var utbetalt før dødsfallet, skal oppgis som “Lønn etter dødsfall” i a-meldingen.

 

Det skal ikke beregnes forskuddstrekk av utbetalingen og den skal heller ikke inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

 

Etterlønn

All lønn utbetalt etter dødsfallet og som ikke var opptjent ved dødsfallet, regnes som

etterlønn. 

 

Om det skal utbetales lønn for dager etter dødsfallet er ikke regulert i lov eller forskrift, men følger av tariffavtaler, interne avtaler i bedriftene/arbeidsavtaler.

 

Etterlønn tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden er skattefritt. Etterlønn utover dette er skattepliktig. (G = grunnbeløpet i folketrygden)

 

Se egen artikkel om utbetaling ved dødsfall

 

Brukertips i lønnssystemet ditt

Huldt & Lillevik

Lønnsarter ved dødsfall

 

Visma Lønn

Utbetaling ved dødsfall

Etterlønn ved dødsfall

 

Visma.net Payroll

Utbetaling ved dødsfall

Etterlønn ved dødsfall

Utbetaling av feriepenger  ved opphør av arbeidsforholdet

Ved opphør av arbeidsforhold skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dette betyr at både feriepenger opptjent året før man slutter og feriepenger opptjent i det året man slutter skal utbetales.

 

Når en arbeidstaker fratrer sin stilling, vil vedkommende i praksis ofte ønske å få utsatt utbetalingen av opptjente feriepenger fra opptjeningsåret til ferieåret. 

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan i slike tilfelle avtale at feriepengene først utbetales i ferieåret og da trekkfritt. Dette er imidlertid ikke noe arbeidsgiver plikter å gå med på. Arbeidsgiver kan alltid velge å forholde seg til ferielovens hovedregel og utbetale et sluttoppgjør siste vanlige lønningsdag før fratreden.

 

Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret er trekkpliktige.

 

Brukertips i lønnssystemet ditt

Visma.net Payroll

Utbetale feriepenger i Visma.net Payroll

 

Huldt & Lillevik Lønn

Alt om feriepenger 2021

 

Visma Lønn

Utbetaling av feriepenger

 

Erstatning etter arbeidsmiljøloven for usaklig oppsigelse eller avskjed

Dekker arbeidsgiver arbeidstaker sine sakskostnader fordi arbeidstakeren i rettskraftig dom er blitt tilkjent erstatning for sine sakskostnader, vil arbeidsgiverens dekning ikke anses som lønn. Dette gjelder uavhengig av hva saken gjelder. Det samme vil normalt gjelde dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakerens sakskostnader i utenrettslig forlik eller avtale.

 

Det er ikke skatteplikt for erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12, for beløp inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

 

Tilsvarende gjelder ikke-økonomisk skade ved urettmessig avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14. Det er et vilkår at oppsigelsen er usaklig eller at avskjedigelsen er urettmessig. I tillegg må erstatningen knytte seg til en ikke-økonomisk skade som følge av dette forholdet. Hvis det foreligger rettskraftig dom som slår fast at oppsigelsen er usaklig eller avskjedigelsen er urettmessig, legges dette til grunn. I andre tilfeller må skattyter sannsynliggjøre at dette vilkåret er oppfylt.

 

Innberetning i a-meldingen:

 

 

Beløp

Type lønn/ytelse

Skatt

Arbeidsgiveravgift

Skattefri erstatning

x kroner

Kontantytelse - skattefri erstatning

Nei

Nei

Skattepliktig erstatning 

x kroner

Kontantytelse - Annet

Ja

Ja/Nei #

 

#  Nei når arbeidstaker: 

  • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
  • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

Sluttvederlag

Sluttvederlag er et kontantvederlag som er en økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Dette gjelder også lønn som utbetales etter at den ansatte har sluttet.

 

Sluttvederlag anses som lønn og kan utbetales løpende eller som et engangsbeløp.

 

 

Beløp

Type lønn/ytelse

Skatt

Arbeidsgiveravgift

Sluttvederlag

x kroner

Kontantytelse - sluttvederlag

Ja

Ja/Nei #

 

# Nei når arbeidstaker: 

  • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
  • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"